(vhds.baothanhhoa.vn) - Ý Đảng hợp lòng dân đã tạo nên sức mạnh, đưa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện miền núi Quan Hóa “gặt hái” được nhiều thành tích. Bộ mặt nông thôn miền núi đổi thay từng ngày, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7jnXhuqfhu4E/MOG7lCAoJjDhu5Qw4bqtKOG7lOG6suG6p1Mw4buUdTJT4buU4bu2w6Eo4buU4bqlIVPhu4Hhu5ThuqVl4buU4bq/4bus4buB4buU4bu0w6kwLuG7lDA3MC7hu5ThuqUhNzDhu5Qg4bqjKOG7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buO4buG4buU4buZw5kwLuG7lCHEg+G6t+G7lCIzMC7hu5Thu7Thu6ww4buU4bu24buk4buU4bqlw5ox4buUMCUw4buUw6LEkeG7suG7lCDDmjAhTeG7lOG7tmRT4buU4buyIWThuqEwLuG7lOG6peG6tTwwIeG7lCDhuqvhu7Lhu5ThuqUoJeG6p+G7lOG6s+G6pzjhu7Lhu5QuKFPhu5Thur/hu6zhu4Hhu5Thu7TDqTAu4buUMDcwLuG7lOG6pSE3MOG7lCDhuqMo4buUw5Phu6/huqThu63DkuG7lOG6r+G7lCHhuqfhu4E/MOG7lCAoJjDhu5Qw4bqtKOG7lOG6suG6p1Mw4buUdTJT4buU4oCcLuG7qOG6peG7lCFUKOKAneG7lOG7tmTEg+G7suG7lDAhKCbhuqfhu5ThuqUhVTAh4buU4bqlKeG7siFO4buUw7Rh4buUIOG7qOG6peG7lDA3MC7hu5ThuqUhNzDhu5QgKCYw4buUMOG6rSjhu5Thu7bDoSjhu5ThuqUhU+G7geG7lOG6pWUwLuG7lDAuVeG7gU3hu5Thu7bDoyjhu5TDojgwLuG7lOG6vVfhuqXhu5Thu7Ih4buu4bql4buU4bq9VeG7lOG6pSgwIeG7lOG6pSFWMOG7lOG7smJT4buUMC5kw6Mo4buU4bu04busMOG7lDAuVeG7geG7lOG7slUwLuG7lOG7tmTEg+G7suG7lDDhu6wwLuG7lCIlME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu6Lhu57hu5bhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDhu6Av4bua4buWxqDhu7Thu5zhu5rhu5rGoOG7nuG7ouG7nuG6peG7nuG7muG7llHhu5oi4buWTlvhurcuSuG6tcONUFDhu5jhu5RTIuG6pcON4buYdeG6p+G7gT8w4buUICgmMOG7lDDhuq0o4buU4bqy4bqnUzDhu5R1MlPhu5Thu7bDoSjhu5ThuqUhU+G7geG7lOG6pWXhu5Thur/hu6zhu4Hhu5Thu7TDqTAu4buUMDcwLuG7lOG6pSE3MOG7lCDhuqMo4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUeG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7ouG7nuG7luG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buO4bq84bqjKOG7lDAh4bq7MC7hu5QhZOG6ozAu4buU4bu2KOG7lOG6tyHhuqnhu5QhxIPhurdN4buU4bu2KjDhu5QwU+G7geG7lCHhuqfhu4E/MOG7lOG6suG6p1Mw4buUdTJT4buU4bu24buk4buU4bqlZTAu4buUw51k4bqj4buy4buU4bq3IVThuqXhu5ThuqXhurUoOjDhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QhP+G7lOG6pSE4MC7hu5Thu7LhuqHhu5TDouG6r+G7lCHDmuG7lOG6pVYwLk3hu5Thur/hu6zhu4Hhu5Thu7TDqTAu4buU4bu2ZMSD4buy4buU4buyVOG7suG7lCA34buUITwwIeG7lMOiw5kw4buU4bq/4bqn4buu4bqlTeG7lC4y4bq34buU4bq3IVYw4buU4bq/MlPhu5Thu7YyKOG7lC4ow5kg4buUMC4hw6gxTeG7lDDhu6wwLuG7lOG7slMx4buU4bu2w6Mo4buUw6I4MC7hu5Thu7JiU+G7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDBO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5go4buR4bu4MOG6peG7uOG6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buYw6oo4bu04bqlIUvhu5RR4buW4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bui4bue4buW4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvL+G7suG7tDBOw51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC/hu7Thu7jDol3huqUx4bq3LzDhu7jDqsOiL+G7muG7msag4bugL+G7muG7lsag4bu04buc4bua4buaxqBR4buWUeG6peG7muG7oOG7nOG7osagIuG7lk5b4bq3LkrhurXDjVLhu6DGoOG7mOG7lFMi4bqlw43hu5h14bqn4buBPzDhu5QgKCYw4buUMOG6rSjhu5ThurLhuqdTMOG7lHUyU+G7lOG7tsOhKOG7lOG6pSFT4buB4buU4bqlZeG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5QwNzAu4buU4bqlITcw4buUIOG6oyjhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bui4bue4buW4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu4514bqn4buBPzDhu5Thu7bhu6Thu5Thu7Iy4buU4bu24buk4buU4buyMuG7lMag4buU4bq/4buk4buU4bq9VeG7lOG7nOG7oC/GoOG7llDhu5TDncOZMOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7smEwLuG7lDAhVzDhu5Thu7bDmuG6peG7lOG7siHhuqdYMOG7lOG7r+G6pOG7rU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu6Lhu57hu5bhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDhu6Av4bua4buWxqDhu7Thu5zhu5rhu5rhu5xS4bue4buW4bqlUMag4bug4bug4bugIuG7lk5b4bq3LkrhurXDjVHGoOG7oOG7mOG7lFMi4bqlw43hu5h14bqn4buBPzDhu5QgKCYw4buUMOG6rSjhu5ThurLhuqdTMOG7lHUyU+G7lOG7tsOhKOG7lOG6pSFT4buB4buU4bqlZeG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5QwNzAu4buU4bqlITcw4buUIOG6oyjhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bui4bue4buW4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hur5U4buy4buU4bu2PjAh4buU4bq1NuG7lCLEgyjhu5ThuqUhKuG7lOG7smMwLuG7lDAhZOG7lF0hMuG7lF0h4bumME3hu5TDtMOZMOG7lMO04bqt4bql4buUw5Phur/hu6Thu5Thu69TIOG7lOG6vuG6p+G7rDDDkuG7lOG7tuG7pOG7lOG6tyFU4bql4buUIeG6p+G7geG7lOG6pSgmIOG7lDDhu6YwLk3hu5ThuqUhKuG7lCDDmjAhTeG7lC7FqDDhu5Thur/hu6zhu4Hhu5Thu7TDqTAu4buU4buv4bqk4but4buU4bq94bqjKOG7lOG6tyFU4bql4buU4bql4bq1KDow4buU4bu04bqn4buUIj7hu7Ih4buU4buyYTAu4buU4bu2OTAuTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buYKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUeG7luG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7ouG7nuG7luG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7Lhu7QwTsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5rGoOG7oC/hu5rhu5bGoOG7tOG7nOG7muG7muG7msag4bucUOG6peG7nuG7nuG7oFHGoCLhu5ZOW+G6ty5K4bq1w43hu6Lhu6Dhu57hu5jhu5RTIuG6pcON4buYdeG6p+G7gT8w4buUICgmMOG7lDDhuq0o4buU4bqy4bqnUzDhu5R1MlPhu5Thu7bDoSjhu5ThuqUhU+G7geG7lOG6pWXhu5Thur/hu6zhu4Hhu5Thu7TDqTAu4buUMDcwLuG7lOG6pSE3MOG7lCDhuqMo4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUeG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7ouG7nuG7luG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buO4buR4buu4bq34buU4bqnZk3hu5Thu7IhKTAh4buU4bqz4bqn4buBJjDhu5Thu7Y+U+G7lOG6tyFk4bqhMC7hu5Thu7bhu6Thu5Thur1XMOG7lOG7tmEwLuG7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDDhu5ThuqUhUyDhu5QuKFPhu5Thu7YyMC7hu5QuMuG6t+G7lOG7sjcwLuG7lMOixJHhu7Lhu5QiVSDhu5Thu7Zkw6MwLuG7lC4oUzHhu5ThuqUhNzAu4buUMDcwLuG7lOG6pSE3MEzhu5ThuqUhUyDhu5QuKFPhu5Thu7Q0MOG7lOG6vT/hu5TDoigwIeG7lCA3KOG7lOG6peG6tWTDozAuTeG7lOG7tmTDozAu4buULihTMeG7lOG6pSE3MC7hu5QwYSjhu5TDncOZMEzhu5ThuqXhurU5MC7hu5Thu7Lhu6zhu4Hhu5Thur9TMCHhu5Thu7Q04buy4buU4buyVOG7suG7lOG6peG6p+G7gSow4buU4bu2ZMOjMC7igKbhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu6Lhu57hu5bhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDhu6Av4bua4buWxqDhu7Thu5zhu5rhu5rhu5rhu5rhu5bhu6DhuqVR4buc4buc4buaxqAi4buWTlvhurcuSuG6tcONUcagUuG7mOG7lFMi4bqlw43hu5h14bqn4buBPzDhu5QgKCYw4buUMOG6rSjhu5ThurLhuqdTMOG7lHUyU+G7lOG7tsOhKOG7lOG6pSFT4buB4buU4bqlZeG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5QwNzAu4buU4bqlITcw4buUIOG6oyjhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bui4bue4buW4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hu5k5MC7hu5ThuqUhw6Mo4buU4bql4bqn4buBJTDhu5ThuqXhurXhuqfhu4EmME3hu5QhZOG6ozAu4buU4bu0WTDhu5TDnVXhu5Thu7IxMOG7lOG7siHhuq3hu5ThuqXhurU0MC5N4buU4bqz4bqnUzDhu5ThuqXhu6wg4buU4bq9KD/hu7Lhu5ThurchVOG6peG7lOG6peG6tSg6MOG7lMOiw5kw4buU4bq/4bqn4buu4bqlTeG7lOG7slThu7Lhu5QgN+G7lCE8MCHhu5ThurchVOG6peG7lOG6peG6tSg6MOG7lF0oMCHhu5ThuqUqTeG7lOG7siHhuqfhu4E6MOG7lOG7tD7hu7Ih4buU4buy4bqh4buU4buy4buu4bqn4buU4buy4bus4buB4buU4bql4bq1OTAuTeG7lOG6vVfhuqXhu5Qw4bqnNyjhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QwLiEoJTDhu5Thu7LEkeG6p+G7lOG6vWVT4buU4bq3IeG6qeG7lCHEg+G6t+G7lOG6veG6oyjhu5Thu7YoJuG6p+G7lF0oPzDhu5ThuqUhw6nhu7Lhu5ThuqUq4buU4buyYlPhu5Thu7Y+U+G7lOG6tyFk4bqhMC7hu5Thur1V4buU4bq3IeG6q+G7suG7lOG6veG6q+G7lOG6tyFU4bql4buU4bql4bq1KDow4buU4bu04bqn4buUIj7hu7Ih4buUMCFk4buUMOG6pzco4buU4bqlIWLhu4Hhu5TDosOZMEzhu5ThuqXhurU5MC7hu5Thu7Lhu6zhu4Hhu5Thu6Yw4buU4bqz4bqnw5nhu5ThuqXhurUlMOG7lOG7tuG7ruG6peG7lOG7tDjhu7JN4buU4buyIeG7pjDhu5Qw4bqnNyjhu5QuKFPhu5TDouG6reG7sk3hu5QuKFPhu5Thu7JWIE7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu6Lhu57hu5bhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDhu6Av4bua4buWxqDhu7Thu5zhu5rhu5rhu5rhu5rhu57hu5bhuqXhu5rGoFBSUiLhu5ZOW+G6ty5K4bq1w41SUOG7luG7mOG7lFMi4bqlw43hu5h14bqn4buBPzDhu5QgKCYw4buUMOG6rSjhu5ThurLhuqdTMOG7lHUyU+G7lOG7tsOhKOG7lOG6pSFT4buB4buU4bqlZeG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5QwNzAu4buU4bqlITcw4buUIOG6oyjhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bui4bue4buW4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hu7HDqVPhu5Thu7IhNDDhu5QwIeG6uzAu4buU4bqlKCXhuqfhu5Thu7IhKeG7lOG7tDtN4buUKeG6peG7lDAu4bqnOTDhu5Qiw6nhu7Lhu5QiVSDhu5ThuqXhurVk4bqj4buyTOG7lOG6tyFU4bql4buUIeG6p+G7geG7lOG6peG6tVThu7Ih4buUMCEoPyDhu5QwJeG6p+G7lC5k4bqhMC7hu5Thu7JiU+G7lOG7slQw4buUw51hTeG7lOG7tsOZMC7hu5Thur0oJTBM4buU4bql4bq1UzAh4buU4bqlIWLhu5QwLuG6pzkw4buUIsOp4buy4buUIcOg4buU4bql4bq1xIPhu5ThuqVl4buU4buyVOG7suG7lOG7kSFk4bqhMC7hu5ThuqXhurU8MCHhu5Qg4bqr4buy4buU4bqlKCXhuqfhu5ThurPhuqc44buy4buULihTTeG7lOG7slThu7Lhu5Thu7IhKTAh4buUw6JU4buyIeG7lF0p4buyIeG7lOG7slbhuqfhu5ThurchVOG6peG7lOG6peG6tSg6MOKApuG7lCHhuqfhu4E/MOG7lOG6suG6p1Mw4buUdTJT4buU4bu24buk4buU4bq3IVThuqXhu5Qh4bqn4buB4buU4bu2ZMSD4buy4buUMGEo4buUIsOp4buy4buU4buyYlPhu5Thu68h4busMOG7lOG7tOG7rDDhu5ThuqXhurUxMC7hu5Thur0oP+G7suG7lOG7tjIwLuG7lC4y4bq34buUMC5V4buB4buU4buyNzAu4buU4bu2OuG7lOG6pSFTIOG7lC4oU+G7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5Thu7JU4buy4buU4buyNzAu4buU4bql4bq1PDAh4buUIcOa4buU4bqlVjAu4buU4bu2ZMOjMC7hu5QuKFMx4buU4bqlITcwLk3hu5QwIVXhu5Thur3hu6Yw4buUITJTTOG7lOG6peG6p+G7gSUw4buU4bql4bq14bqn4buBJjDhu5Thur1XMOG7lOG7tmEwLuG7lOG7ryHhu6ww4buU4bu04busMOG7lOG6tyFU4bql4buU4bql4bq1KDow4buUXSgwIeG7lOG6pSrhu5QhYeG7lC4oU+G7lOG7tjwwIU3hu5Thur/hu6zhu4Hhu5Thu7ThuqswLuG7lOG7ssOZMCHhu5ThurPhuqdTMOG7lCA3KOG7lOG6peG6tWTDozAu4buU4buyIeG6pzAu4oCm4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5go4buR4bu4MOG6peG7uOG6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buYw6oo4bu04bqlIUvhu5RR4buW4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bui4bue4buW4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvL+G7suG7tDBOw51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC/hu7Thu7jDol3huqUx4bq3LzDhu7jDqsOiL+G7muG7msag4bugL+G7muG7lsag4bu04buc4bua4bua4bua4buc4bui4bug4bqlUFDhu6Dhu57hu5oi4buWTlvhurcuSuG6tcON4bua4bui4bue4buY4buUUyLhuqXDjeG7mHXhuqfhu4E/MOG7lCAoJjDhu5Qw4bqtKOG7lOG6suG6p1Mw4buUdTJT4buU4bu2w6Eo4buU4bqlIVPhu4Hhu5ThuqVl4buU4bq/4bus4buB4buU4bu0w6kwLuG7lDA3MC7hu5ThuqUhNzDhu5Qg4bqjKOG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFHhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu6Lhu57hu5bhu5jhu5Qv4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq34buRU+G6t+G6pSgxMOG7mOG7jsO0YeG7lCDhu6jhuqXhu5QwNzAu4buU4bqlITcw4buUIeG6p+G7gT8w4buUICgmMOG7lDDhuq0o4buU4bqy4bqnUzDhu5R1MlPhu5Thu7bhu6Thu5Thu7Iy4buUMCHhurswLuG7lOG6pSFT4buB4buU4bu2w6Eo4buU4bq1NuG7lDBA4bqlTeG7lOG7h+G7lOG6pSHEkeG7suG7lOG7smJT4buUMC5kw6Mo4buU4bu04busMOG7lOG6vSbhu5Thur0/4buUw6IoMCHhu5QgNyjhu5ThuqXhurVkw6MwLuG7lOG7tmTEg+G7suG7lDDhu6wwLuG7lCIlME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu6Lhu57hu5bhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDhu6Av4bua4buWxqDhu7Thu5zhu5rhu5rhu5rhu6Lhu6LGoOG6peG7olDhu5bhu6DGoCLhu5ZOW+G6ty5K4bq1w41RUVHhu5jhu5RTIuG6pcON4buYdeG6p+G7gT8w4buUICgmMOG7lDDhuq0o4buU4bqy4bqnUzDhu5R1MlPhu5Thu7bDoSjhu5ThuqUhU+G7geG7lOG6pWXhu5Thur/hu6zhu4Hhu5Thu7TDqTAu4buUMDcwLuG7lOG6pSE3MOG7lCDhuqMo4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUeG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7ouG7nuG7luG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buO4butN+G7lCE8MCHhu5Thu7Ih4bumMOG7lDDhuqc3KOG7lOG7tCVN4buU4bq3IVThuqXhu5ThuqXhurUoOjDhu5RdKDAh4buU4bqlKuG7lOG7smJT4buULihT4buU4bu2PDAh4buUw51V4buU4buxZOG6oTAu4buU4bqkIT7hu5ThuqQhKk3hu5TDtMOZMOG7lOG7rTVN4buU4bq/4buk4buU4bq2IeG6reG7lOG6vuG6p+G7rDBN4buUIeG6p+G7gT8w4buU4bqy4bqnUzDhu5R1MlNO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5go4buR4bu4MOG6peG7uOG6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buYw6oo4bu04bqlIUvhu5RR4buW4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bui4bue4buW4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvL+G7suG7tDBOw51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC/hu7Thu7jDol3huqUx4bq3LzDhu7jDqsOiL+G7muG7msag4bugL+G7muG7lsag4bu04buc4bua4bua4buc4buWxqDhu57huqVRxqDhu6BQ4buWIuG7lk5b4bq3LkrhurXDjeG7muG7muG7nOG7mOG7lFMi4bqlw43hu5h14bqn4buBPzDhu5QgKCYw4buUMOG6rSjhu5ThurLhuqdTMOG7lHUyU+G7lOG7tsOhKOG7lOG6pSFT4buB4buU4bqlZeG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5QwNzAu4buU4bqlITcw4buUIOG6oyjhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bui4bue4buW4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu4514bqn4buBPzDhu5ThurLhuqdTMOG7lHUyU+G7lOG7tlMwLuG7lOG6pVfhurfhu5ThuqXhurXhuqcwLuG7lOG7tljhu4Hhu5Qgw5owIeG7lOG6pSHhuqfhu5Qh4bqt4bql4buU4bu2VuG6p+G7lOG6pWThu5ThurchVOG6peG7lOG6peG6tSg6MOG7lOG6pSg64bqn4buU4bqlIWLhu5Thu7I3MC7hu5QwLiEoP+G6t07hu5R1KD8w4buUMFPhu4Hhu5Qh4bqn4buBPzDhu5Thu7Iy4buULlYw4buU4bua4buW4buU4buy4bqh4buUw6Lhuq/hu5TDosOZMOG7lOG6v+G6p+G7ruG6pU3hu5Thu7IhKuG7lMOdKCow4buUIuG7rCDhu5TDosOZMOG7lOG6s+G6p+G7geG7lCA34buU4bq9ZVPhu5Thur1V4buUMCE1TeG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG7tjLhu5RS4buU4buy4bqh4buUw6Lhuq/hu5Thu7Iy4buUw6I44buU4bu2NzAu4buU4buyNzAu4buUMCHhu6wwTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buYKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUeG7luG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7nuG7nOG7nOG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7Lhu7QwTsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5rGoOG7oC/hu5rhu5bGoOG7tOG7nOG7muG7muG7nOG7muG7ouG7luG6peG7olBS4buc4bueIuG7lk5b4bq3LkrhurXDjeG7oOG7nuG7oOG7mOG7lFMi4bqlw43hu5h14bqn4buBPzDhu5QgKCYw4buUMOG6rSjhu5ThurLhuqdTMOG7lHUyU+G7lOG7tsOhKOG7lOG6pSFT4buB4buU4bqlZeG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5QwNzAu4buU4bqlITcw4buUIOG6oyjhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bue4buc4buc4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hurwoP+G7suG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5Thu6/huqThu63hu5Qi4bqnNzDhu5Quxagw4buU4bq94bqjKOG7lC4o4bq74buULjww4buUw53DmTDhu5TDolThu7Lhu5Thur3hu6Yw4buUITJT4buUw5PhuqThurUxMC7hu5TDmTAhS+G7lOG7ryHhurswLuG7lDAq4bq34buUMCFV4buUw6JVMOG7lDBA4bq34buUIDwwIeG7lMOdJTDhu5TDomTDozDhu5Qw4bqtKOG7lOG6r+G7lMOdw5kw4buU4buv4bqk4but4buUw53hu6ow4buUdVMwLuG7lOG6v+G7pOG7lOG6tiHhuq3hu5Thu7E/w5Lhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu6Lhu57hu5bhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDhu6Av4bua4buWxqDhu7Thu5zhu5rhu5rhu5zhu57hu5pR4bql4bug4bui4bucUeG7niLhu5ZOW+G6ty5K4bq1w41SxqBQ4buY4buUUyLhuqXDjeG7mHXhuqfhu4E/MOG7lCAoJjDhu5Qw4bqtKOG7lOG6suG6p1Mw4buUdTJT4buU4bu2w6Eo4buU4bqlIVPhu4Hhu5ThuqVl4buU4bq/4bus4buB4buU4bu0w6kwLuG7lDA3MC7hu5ThuqUhNzDhu5Qg4bqjKOG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFHhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu6Lhu57hu5bhu5jhu5Qv4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq34buRU+G6t+G6pSgxMOG7mOG7jnXhuqfhu4E/MOG7lOG6suG6p1Mw4buUdTJT4buU4bu2UzAu4buU4bu2WOG7geG7lCDDmjAh4buU4bq3IVThuqXhu5ThuqXhurUoOjDhu5TDosOZMOG7lOG6tyFYIOG7lHbhu5F24bq2TuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7jCggLuG7lOG7siJTw6LDosON4buYKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUeG7luG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7ouG7nuG7luG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7Lhu7QwTsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5rGoOG7oC/hu5rhu5bGoOG7tOG7nOG7muG7muG7nOG7oOG7mlLhuqVSxqDhu5bhu5bhu5Yi4buWTlvhurcuSuG6tcONxqDhu5zhu57hu5jhu5RTIuG6pcON4buYdeG6p+G7gT8w4buUICgmMOG7lDDhuq0o4buU4bqy4bqnUzDhu5R1MlPhu5Thu7bDoSjhu5ThuqUhU+G7geG7lOG6pWXhu5Thur/hu6zhu4Hhu5Thu7TDqTAu4buUMDcwLuG7lOG6pSE3MOG7lCDhuqMo4buY4buUw6oo4bu04bqlIcON4buYUeG7luG7luG7mOG7lCHhu7goLiHhuqXDjeG7mOG7ouG7nuG7luG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buO4buTKD8w4buUIMOaMeG7lDA3MC7hu5ThuqUhNzDhu5Thuq/hu5ThurLhuqdTMOG7lHUyU+G7lDAuVeG7geG7lOG7slUwLuG7lF0h4bqvKOG7lMOixajhu7JO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5go4buR4bu4MOG6peG7uOG6teG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buYw6oo4bu04bqlIUvhu5RR4buW4buW4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buU4bui4bue4buW4bq34bq/TOG7mOG7lMOi4bq14buyw43hu5gvL+G7suG7tDBOw51TMeG6pSFTMCEhMVNO4bq9MC/hu7Thu7jDol3huqUx4bq3LzDhu7jDqsOiL+G7muG7msag4bugL+G7muG7lsag4bu04buc4bua4bua4bucUeG7nOG7luG6peG7muG7luG7oOG7llEi4buWTlvhurcuSuG6tcONUeG7muG7luG7mOG7lFMi4bqlw43hu5h14bqn4buBPzDhu5QgKCYw4buUMOG6rSjhu5ThurLhuqdTMOG7lHUyU+G7lOG7tsOhKOG7lOG6pSFT4buB4buU4bqlZeG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5QwNzAu4buU4bqlITcw4buUIOG6oyjhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bui4bue4buW4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu4514bqn4buBPzDhu5ThurLhuqdTMOG7lHUyU+G7lOG7tlMwLuG7lOG6pWUwLuG7lMOdZOG6o+G7suG7lF0hxajhu7Lhu5Thurch4bqr4buy4buUXSEy4buUXSHhu6YwTeG7lOG6tyHhu64w4buU4bu24buu4bqn4buU4bu2KjDhu5Qw4bumIOG7lOG7muG7luG7muG7nuG7lOG7sjLhu5Thu6IvxqDhu6Lhu5Thur/hu6Thu5Thu7bDmuG6peG7lOG7siHhuqdYMOG7lOG7r+G6pOG7rUzhu5TGoOG7lOG6v+G7pOG7lOG7tsOa4bql4buU4bu2w5rhuqXhu5Thu7Ih4bqnWDDhu5Thu6/huqThu63hu5Qw4busMC7hu5Thu7JTMU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lFHhu5bhu5bhurfhur9M4buUIeG7uCguIeG6pUvhu5Thu6Lhu57hu5bhurfhur9M4buY4buUw6LhurXhu7LDjeG7mC8v4buy4bu0ME7DnVMx4bqlIVMwISExU07hur0wL+G7tOG7uMOiXeG6pTHhurcvMOG7uMOqw6Iv4bua4buaxqDhu6Av4bua4buWxqDhu7Thu5zhu5rhu5rhu5xQ4buaxqDhuqXhu6JSUlDhu6Ai4buWTlvhurcuSuG6tcONxqDGoOG7ouG7mOG7lFMi4bqlw43hu5h14bqn4buBPzDhu5QgKCYw4buUMOG6rSjhu5ThurLhuqdTMOG7lHUyU+G7lOG7tsOhKOG7lOG6pSFT4buB4buU4bqlZeG7lOG6v+G7rOG7geG7lOG7tMOpMC7hu5QwNzAu4buU4bqlITcw4buUIOG6oyjhu5jhu5TDqijhu7ThuqUhw43hu5hR4buW4buW4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buY4bui4bue4buW4buY4buUL+G7juG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t+G7kVPhurfhuqUoMTDhu5jhu47hu5k64buU4bu2w5rhuqXhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Qg4bqr4buy4buU4bqlKCXhuqfhu5Thu7Ym4buU4bq1U03hu5Qh4bqn4buBPzDhu5ThurLhuqdTMOG7lHUyU+G7lOG7tlMwLuG7lOG6pSgq4bq34buU4bql4bqr4buy4buU4bu2WOG7geG7lCDDmjAh4buU4bqlIeG6p+G7lCHhuq3huqXhu5Thu7JU4buy4buU4bu0MVMwIeG7lDAuISg/4bq34buU4bu2VuG6p+G7lOG6pWThu5TDosOZMOG7lOG6v+G6p+G7ruG6peG7lOG7sjcwLuG7lDAuISg/4bq3TOG7lOG6pSHDqeG7suG7lCEoPzDhu5ThuqVUKOG7lOG7suG6oeG7lOG7suG7ruG6p+G7lDA3MC7hu5QwLiEoP+G6t+G7lC7FqDDhu5Thur3huqMo4buUIiglMOG7lF0q4bql4buUw6LDmTDhu5Thur/huqfhu67huqVM4buU4bqlw6Hhu5Thu7IhxJHhu7Lhu5ThuqUhw6nhu7Lhu5QhKD8w4buUISg/4bqn4buU4bqz4bqnw5nhu5Thu7IhZOG6oTAu4buU4bql4bq1PDAh4buUduG7kXbhurZM4buU4bu2WOG7geG7lCDDmjAh4buU4bq3IVThuqXhu5ThuqXhurUoOjDhu5Thu7Thuqfhu5QiPuG7siHigKbhu5Qww6Dhu5Qiw6nhu7Lhu5ThurchVOG6peG7lCHhuqfhu4Hhu5ThuqUoJiDhu5Qw4bumMC7hu5Thur1V4buUIsSDKOG7lOG6pSEq4buU4buyYlPhu5Thu7Y+U+G7lOG6tyFk4bqhMC7hu5Thu7ZY4buB4buUMCFTMCHhu5ThuqUoKjDhu5Thu7Zh4buU4bq/4bus4buB4buU4bu0w6kwLuG7lOG7r+G6pOG7rU3hu5QuMuG6t+G7lOG6tyFWMOG7lDDhu6wwLuG7lOG7slMx4buU4bu2w6Mo4buUw6I4MC7hu5Thur1X4bql4buU4buyIeG7ruG6pU3hu5ThuqUoMCHhu5ThuqUhVjDhu5Thu7JiU+G7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDBO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3aOG6p+G6pSEx4bq14buY4buO4buMw6LhuqXhurUxMC7hu47hu7EoMCHhu5R1ZOG6oTAu4buML8Oi4bql4bq1MTAu4buO4buML+G6t+G7jg==

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]