(vhds.baothanhhoa.vn) - Đoàn Thanh niên xã Minh Sơn (Triệu Sơn) vừa tổ chức ra mắt mô hình “Em nuôi của đoàn”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4htKMagIU7huqvhu6JOdD0hI07DgTIhTuG6rTM9Ti5bTiMlISNO4oCcbi5OIeG6oVs9Tsav4bqv4buUTuG7qijGoCHigJ3hu4ovI8OT4buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TTjGoeG7sOG7lOG7qE3hu4htKMagIU7DgCPhu5QhI04hPVghTuG6q+G7ok50PSEjTsOBMiFOw43DgGE94buy4bqhTsOBMiHDjE7huq3hurXhu5ROw6AwTsavI+G6s8avTmHhu5ROLuG7oMOgTi5bTiMlISNO4oCcbi5OIeG6oVs9Tsav4bqv4buUTuG7qijGoCHigJ1I4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhu4o9LkBOxq8s4buUw6HDoeG6vE09a+G7sCHDoOG7sGFNTsOhw6BiLOG7sOG6vE3huqk94buow6Aj4buETsOUw5VPOOG6q0ZOI+G7sD1AI8Og4buETuG7juG7jOG7jDjhuqtGTU7DoWHGr+G6vE0vL8av4buoIUjFqOG7lCjDoCPhu5QhIyMo4buUSOG6rSEv4buo4buww6E7w6AoOC8h4buw4bqpw6Evw5LDksOTw5Qvw5Phu5jhu5Dhu6jDlcOTw5PDk8OTw5LDlcOg4buO4buQw5LDksOVLE9IOjhA4buCYeG6vMOV4buM4buQTU7hu5Qsw6DhurxNbSjGoCFO4bqr4buiTnQ9ISNOw4EyIU7huq0zPU4uW04jJSEjTuKAnG4uTiHhuqFbPU7Gr+G6r+G7lE7hu6ooxqAh4oCdTU7huqk94buow6Aj4bq8TcOUw5VPTU4j4buwPUAjw6DhurxN4buO4buM4buMTU4v4buI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGvhu5Q4w6A9KCFN4buIbi5OdOG7lD1Ow4AjPU5r4bukLk7DgOG6o04sMzhOw5ThurlOw6Bh4bq3NCFATsOAxqHhu4bDgMaha8OBTnQ9ISNOw4EyIU7DoGEoIUBOIUDGoGJO4buq4bq3NcavTiEjw5khTuG7qjdO4buqw5rhuqFI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4htKMagIU7huqvhu6JOdD0hI07DgTIhTsavKU7Dk8OS4buQTuG7qijGoCFO4bqtPVghTsOhPSEjTiMo4buaw6BONk7hu5hOxq8jPU7hu6ooxqAhSE51I+G6pyFATiHhu54uTjnhuqHhu5RObSjGoCFO4bqr4buiTuG7quG7ok44I+G7lsOgTiPhuqFiTuG7quG6tzXGr07huq3hu5Q9TsOgYTxOxq/huq/hu5ROLiUhI07DoGFYIU4hIz3DneG6oU4uUcOgTsOgYcOZIU47I+G7lsavTiEj4buU4bqhR042TuG7qlThuqFOOyMpTsavKU7DoCPhu5QhI04hPVghTizhuqFbIU7DoVMhTsOhxqAhQE7hu6rhu7ROOCPhu5bDoE4j4bqhYk4jWcOgTsOgPSEjTsOgI8OaIU7huqvhuqEhQE47JMavI07huq3hu5Q9TsOgYTxOxq/huq/hu5RO4buqKMagIUjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iHRbTiMlISNO4oCcbi5OIeG6oVs9Tsav4bqv4buUTuG7qijGoCHigJ1OYeG7lE4u4bugw6BO4buqw5rhuqFOw6A9WCFOw6BhWCFO4buqKuG7lE7FqMagIU4j4bqhYuG7siFOw4BhPeG7suG6oU7DgTIhR04uW04jJSEjTiHGoGJOYeG7lE7hu6o0PU7huq0zPU4uKCFATi7huqFdIU5APeG6ozhO4buqN07hu6rhurc1xq9Oxq/hu5bGr07hu7AuTsavKU4jKMagIU7Gr+G7nCEjTjsjKU47I+G7niFO4buq4bq3NcavTuG7qiIhQE4jxqAhI0dO4bqt4bqnIUBOxajhurczxq9O4bqt4bq3MiFOLFghTsOgYSghQE7Gr+G6oSDGr07DoV0hQEdOw6A9WThOw6DEg8avTuG7quG6tzXGr04jPsavTiPGoCEjR05hw6ghTizhuqFi4buyIU7huq3GoE4h4bqhWz1O4buo4bq3NyFATiEj4bqnIUBO4bq3M8avTi4yR07hu6rhu5QuTi5YTiMoxqA9TsWo4buiKE7Gr+G6r+G7lE7GryMkISNOLiUhI0jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMahPVghTsOg4buaPU4uW04jJSEjTuG7quG7ok44I+G7lsOgTiPhuqFiTuG7quG6tzXGr05APeG7lk7DoGEqR07hu6rhurc1xq9Oxq9VOE7huq9iR07GryMkISNOOeG6oWLDnSFO4buqKuG7lE44I+G6tzIhQE7huq3GoE51I1QhTuG7qFQhTuG7quG7liEjTkA94buWTsav4buUKEdOw6DhurVO4buqKU5APeG6ozhOxq/hu5bGr07hu7AuTsavKU4jKMagIU7Gr+G7nCEjTjsjKU47I+G7niFHTsOgYVZO4buwLk47I+G6oWJZw6BOw6DDmcOgTsavKU7hu6ogIUBOLMOixq9O4bqt4bq3MiFOLFghTsOgYSghQE4jPsavTsOgw5k4SE51QOG6oSIhTjs9ISNOOCMkTsavIyhOLltOIyUhI04hxqBiTuG7quG6tzXGr07DoGEkxq8jTsOg4bq1TiMo4buaw6BO4buqICFATmHhuqXhu5RO4bqr4buwTkBUYk454bqhw6lHTsWoWCFOxq/hu5ohI07hu6opTuG7qijGoCFOO1jhuqFOQD49TuG7quG6tzXGr07DocOiTiMxTsOgYTVOw6DhurVOxq/hu5bGr04u4buaISNOw6Aj4bq3NCFATjnhuqFUIUjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iOG7ij0uQE7Gryzhu5TDocOh4bq8TT1r4buwIcOg4buwYU1Ow6HDoGIs4buw4bq8TeG6qT3hu6jDoCPhu4ROw5TDlU844bqrRk4j4buwPUAjw6Dhu4RO4buO4buM4buOOOG6q0ZNTsOhYcav4bq8TS8vxq/hu6ghSMWo4buUKMOgI+G7lCEjIyjhu5RI4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DksOSw5PDlC/Dk+G7mOG7kOG7qMOVw5PDk8OTw5Phu47DksOgw5Xhu5jhu5BP4buYLE9IOjhA4buCYeG6vOG7kMOU4buMTU7hu5Qsw6DhurxNbSjGoCFO4bqr4buiTnQ9ISNOw4EyIU7huq0zPU4uW04jJSEjTuKAnG4uTiHhuqFbPU7Gr+G6r+G7lE7hu6ooxqAh4oCdTU7huqk94buow6Aj4bq8TcOUw5VPTU4j4buwPUAjw6DhurxN4buO4buM4buOTU4v4buI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGvhu5Q4w6A9KCFN4buIbi5Oa+G7lChOc1hOw4Ajw6NiTnM9ISNOLDM4TuG7kOG6uU7DoGHhurc0IUBOw4DGoU7hu4ZOw4DGoWvDgU50PSEjTsOBMiFOw6BhKCFATiFAxqBiTuG7quG6tzXGr04hI8OZIU7hu6o3TuG7qsOa4bqhSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIa+G7lsavTjgjw5ohTjnhuqHGoE7hu6rhurc1xq9O4buqKMagIU7huqvhu6JOdD0hI07DgTIhTsOgYeG7lChOxq8jKE7Gr+G7lsavTsavI+G7luG6oU7huq3GoChOIeG7ni5OIz7Gr04uMz1HTuG6rcagTkA94buWTsOgYSpOw6A9w50hTiMxTsOgYTVOxq8jKE7Gr+G7lsavTuG7sC5OLMagTsOSw5VPTiFAIyUhTuG7ql0hQC8hQOG6tzQ9L07DoCPhu5YhQEdOw6Ajw6LGr04jPeG7siFOxq8j4bueLk7DoSnGr07Gr+G7lsavTuG7sC5Ow6BhKCFATuG6rTwhQE7Dk04h4bueLkjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE044bq54bqhw6AjKGFN4buIauG7nChOw4Aj4buUISPhu4ovOOG7iA==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]