(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân Tháng hành động vì trẻ em, sáng 15-6, Ban vận động chương trình đỡ đầu học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Quảng Xương đã tổ chức lễ trao học bổng, góc học tập và xe đạp cho trẻ mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQ4bul4bqr4buFLDPhu5rhuqThuqvFqDMp4bua4buCw6nEgzMp4bua4bqp4bqnw5o04buaPDfhu7jhu5rhu7bhuqMzKcOT4buaKTXhu7jhu5o8N+G7uOG7muG6qcOdw6LDk+G7muG7gz3hu5oj4bumw6Lhu5rhu7g8NOG7muG6qeG6pyrhu5oyw6Dhu5rhu7hhPsOT4buaMDzhuqvhu4U64bqp4bua4bqpw53huqnhu5rhu7g14buaPDThu6Qz4bua4bu4xagzPOG7miPhu6zhu7jhu5rhu7Y+LOG6qeG7mjA8NeG7mjA84buoM8OULzzhu6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7pT3DmkDGoOG7kHg8VzPhu5rhuqg8w5kzKeG7mjzhu6QzPOG7miPhuqEzKeG7muG7gX3hu5rhuqnhuqcq4buaPTLDk+G7muG6rcOZMynhu5rhu6JRLVLDk+G7muG7mcOaM+G7muG7gcOdM+G7miPhuqEzKeG7muG7uDzDqcSDMynhu5rhuqnhuqd9Mzzhu5oj4bq14buaI1nhuqvhu5o8N+G7uOG7muG6rT4zPOG7mjLDoOG7muG7uGE+w5Phu5owPOG6q+G7hTrhuqnhu5rhuqnDneG6qcOT4buaPDfhu7jhu5rhuq0+Mzzhu5rhu7g14buaPDThu6Qz4bua4bu4xagzPOG7miPhu6zhu7jhu5rhu7Y+LOG6qeG7mjA8NeG7mjA84buoM+G7mjzhuqvhu4UsM+G7muG6pOG6q8WoMynhu5rhu4LDqcSDMynhu5ojxq/hu5rhuqnhuqPhu5rhu7g84bq54bu44buaMSHhu5rhuqnhuqfDmjThu5o8N+G7uOG7muG7tuG6ozMpw5Phu5opNeG7uOG7mjw34bu44bua4bqpw53DouG7muG7geG7pOG7muG7gz3hu5oj4bumw6Lhu5rhu7g8NOG7muG6qeG6pyrhu5oyw6Dhu5rhu7hhPsOT4buaMDzhuqvhu4U64bqp4bua4bqpw53huqnhu5rhu7g14buaPDThu6Qz4bua4bu4xagzPOG7miPhu6zhu7jhu5rhu7Y+LOG6qeG7mjA8NeG7mjA84buoM+G7muG6qeG6pz8z4buaI1vDmuG7muG7tuG7pDPhu5o84bqr4buFLDPDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlHhu6Dhu6DDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu57hu55QL+G7nuG7nOG7oEDhu6Dhu6JR4bucVFHhu5zhuqlTU1RV4bueMeG7nMOS4bu2MsOiTeG6p+G7iFNRUsag4buaw5ox4bqp4buIxqDhu6Xhuqvhu4UsM+G7muG6pOG6q8WoMynhu5rhu4LDqcSDMynhu5rhuqnhuqfDmjThu5o8N+G7uOG7muG7tuG6ozMpw5Phu5opNeG7uOG7mjw34bu44bua4bqpw53DosOT4bua4buDPeG7miPhu6bDouG7muG7uDw04bua4bqp4bqnKuG7mjLDoOG7muG7uGE+w5Phu5owPOG6q+G7hTrhuqnhu5rhuqnDneG6qeG7muG7uDXhu5o8NOG7pDPhu5rhu7jFqDM84buaI+G7rOG7uOG7muG7tj4s4bqp4buaMDw14buaMDzhu6gzxqDhu5rhu4c+QOG6qTzhu4jGoFThu5zhu5zGoOG7mjw9Pik84bqp4buIxqBR4bug4bugxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhuqjhu6Y+4bua4bu24bqr4bqjPuG7mjEh4bua4bqp4bqnw5o04bua4bqp4busMynDk+G7mjM8Pjvhuqvhu5rhuqnhuqPhu5rhu7g84bq54bu4w5Phu5rhu7jDmeG7mjM8VzPhu5rhu7g14bua4bqpWDLhu5oxNjMp4buaPMWoNOG7muG6qVcy4bua4bqp4bqnNDMp4bua4buB4buk4buaMyk04bukPuG7mjPDqeG6r+G7uOG7miPGr+G7mkDhu6QzPOG7muG6qeG7rDMp4bua4bqp4bqnPzPhu5rhu6Lhu5zhu5zhu5rhuq3huqtY4bqp4bua4bql4bqr4buk4bua4bu2w5o04buaKcOgMuG7muG6qT47M+G7mjLhu6zhuqnDk+G7muG7gz3hu5oj4bumw6LDk+G7muG7tuG7pDPhu5opPDrhu5o8N+G7uOG7muG6qcOdw6Lhu5rhu7g8NOG7milZM+G7muG7ouG7nOG7nOG7muG6qeG6pyrhu5rhu7g14buaPDThu6Qz4bua4bu4xagzPOG7miPhu6zhu7jhu5rhu7Y+LOG6qeG7mjA8NeG7mjA84buoM8OT4bua4buB4bqvPuG7muG6qeG6ozMp4buaMD4zPOG7msOiPHvhu5rhu57hu57hu6Dhu5rhuqnhuqc+LOG6q+G7miPDoDMpw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqA+4buVPTPhuqk94bqnxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4buHPkDhuqk8TuG7mlThu5zhu5zDouG7g0/hu5o8PT4pPOG6qU7hu5pR4bug4bugw6Lhu4NPxqDhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4QDPDkuG7tsOaNOG6qTzDmjM8PDTDmsOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4bue4bue4bueUC/hu57hu5zhu6BA4bug4buiUeG7nFXhu57hu57huqlQ4buiU+G7nFUx4bucw5Lhu7Yyw6JN4bqn4buI4bueU1HGoOG7msOaMeG6qeG7iMag4bul4bqr4buFLDPhu5rhuqThuqvFqDMp4bua4buCw6nEgzMp4bua4bqp4bqnw5o04buaPDfhu7jhu5rhu7bhuqMzKcOT4buaKTXhu7jhu5o8N+G7uOG7muG6qcOdw6LDk+G7muG7gz3hu5oj4bumw6Lhu5rhu7g8NOG7muG6qeG6pyrhu5oyw6Dhu5rhu7hhPsOT4buaMDzhuqvhu4U64bqp4bua4bqpw53huqnhu5rhu7g14buaPDThu6Qz4bua4bu4xagzPOG7miPhu6zhu7jhu5rhu7Y+LOG6qeG7mjA8NeG7mjA84buoM8ag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUeG7oOG7oMag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQeDzhur8zKeG7mjI1M+G7muG6peG6q+G7pOG7miNZ4buF4buaZuG7mjMpPCLDmuG7mjM8VzPhu5rhu4Hhu6gz4bua4bqp4bqnPzPhu5rhuqk8LuG7mjw+LDPhu5rhuq3hur3hu5rhuqXhuqvDmjPhu5rhuqlXMsOT4bua4bu4POG7qDLhu5oxNOG7muG7uMSRw5rhu5rhu7jDmeG7uOG7muG7uFjDosOT4buaMynhu6QzPMOT4bua4bu4w5nhu7jhu5ozPOG7pOG7mjzFqDThu5rhuqlXMuG7miPDoT7hu5rhu4Hhuq8+4buaMzzhur8zKeG7muG6qeG6pyrhu5o9MuG7minhu6zDouG7mjw04bukM+G7muG7uMWoMzzhu5oj4bus4bu44bua4bu2Pizhuqnhu5owPDXhu5owPOG7qDPhu5ozPFcz4bua4bqoPMOZMynhu5o84bukMzzhu5oj4bqhMynhu5rhu4F94bua4bqp4bqnKuG7mj0yw5Lhu5rhuqThuqvDmuG7miM1w5Phu5opNcOi4buaw6I8WTPhu5rhuqnhu6Y04buaI+G6oTMp4buaMeG6veG7uOG7miMu4bua4bu4w5nhu7jhu5o9MuG7muG7gcOp4bq34bqp4bua4bql4bqrw5rhu5owPDXhu5owPOG7qDPDk+G7mjPDo+G7mjHhur3hu7jhu5rDojxYM+G7miNY4bqr4bua4buBw6nEgzPhu5oxPzPhu5rhuqnhuqc0Mynhu5o8N+G7uOG7muG6qcOdw6LDk+G7muG6p8OoM+G7mjHhuqvhu4UsM8OT4bua4bqp4bqn4bqz4bua4bqpPOG7pDM84buaMynDqeG6sT7hu5rhuqnDoeG6qcOT4bua4bu4YTMp4buaQFcz4bua4bu4NeG7mnvhu7g84bua4bu4PDThu5rhu4PGr+G7mjzhuqE+w5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOiw6zhuqvhuqk8NOG6p8ag4buQ4bqoPOG6q+G7muG6qDzEkeG7heG7mi3hu5rhu5Xhuqjhu4DDlC/DouG7kA==

Thu Thủy - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]