(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, Karate Thanh Hóa vẫn đặt quyết tâm cao nhất hướng đến thành tích tốt tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7Thurgpw7Mp4buN4bqhJOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpJOG6qeG7lcSpw6rhuq0k4buNxKnhuqsk4bq94buRYSThu43huqvhurHhu48k4bqt4bqrPsOq4bqpJOG7jeG6qT7DquG6qSThu41iYeG6qSThu41o4buNJOG7jXvhuqskw4B74bqrJOG6qcOt4bqrJOG7jeG6qcOiJOG7jeG6qSnhur8k4buN4bq/PsOqJG/hu49oYSThurs1w6ok4buN4bqp4buXJOG6qlAkw6pd4bq9JCYlJibhu7Iv4bqpKuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7huqjhuqEpw6E94bu0w4HDtCTDoCnDquG6rSThu43Ds+G6v8Oq4bqtJG/hu488JOG7jcOzY8Oq4bqpJOG7jcOzxIMk4bqp4buBKSThurvhu5thJOG6u+G7lWvDquG6rVYk4bq4KcOzKeG7jeG6oSThu4zhuqkpw6rhuqkk4bqo4buBKSThu584w6okw6Aw4buNJG/hu49x4bq34buNJOG7jTPhur0kYSnhur8kw6rhuqk04buNJOG6qeG7lcSpw6rhuq0kw6DhurfDqiThu43huqk+w6rhuqkk4buNYmHhuqkk4buNaOG7jSThu4174bqrJMOAe+G6qyThuqnDreG6qyThu43huqnDoiThu43huqkp4bq/JOG7jeG6vz7DqiRv4buPaGEk4bq7NcOqJOG7jeG6qeG7lyThuqpQJMOqXeG6vSQmJSYmV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu7Lhuqvhur3huq0kYeG6uynDssOy4bumPeG6q0HhuqHDquG7jeG6ocOzPSTDsuG7jXHhurvhuqHhu6Y94buh4bqrw6Hhu43huqnhu6wkISUlbnDhu64k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4busJDs/P25w4buuPSTDssOzYeG7pj0vL2HDocOqVzkp4bq/4buN4bqpKcOq4bqp4bqp4bq/KVfhu5/Dqi/DoeG6ocOy4bq54buN4bq/bi/DquG6oeG7ocOyLyYmOiwvJiY7w6E7Kjo7LD8l4buNLD86O+G6uypXw6lu4bqtPSQp4bq74buN4bumPeG6uCnDsynhu43huqEk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkk4bqp4buVxKnDquG6rSThu43EqeG6qyThur3hu5FhJOG7jeG6q+G6seG7jyThuq3huqs+w6rhuqkk4buN4bqpPsOq4bqpJOG7jWJh4bqpJOG7jWjhu40k4buNe+G6qyTDgHvhuqsk4bqpw63huqsk4buN4bqpw6Ik4buN4bqpKeG6vyThu43hur8+w6okb+G7j2hhJOG6uzXDqiThu43huqnhu5ck4bqqUCTDql3hur0kJiUmJj0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9ISUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9Oz8/PSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uQSlu4buN4bqr4bq/w6o94bu0w5Ip4buPJMOq4bqp4bujw6rhuq0k4buN4bqpPsOq4bqpJGFnw6rhuq0k4bqt4bqrPsOq4bqpJMOg4buVa2Ek4buNxqEk4bq5cyTDgHvhuqsk4bqpw63huqsk4buN4bqpw6Ik4buN4bqpKeG6vyThu43hur8+w6okb+G7j2hhJMOqXeG6vSQmJSohJOG7jcOzbCThu5/hurMk4buNw7Phu5XEqWFWJOG6uCnDsynhu43huqEk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkkw6BbJDnhu5XEqWEk4bufPuG6vyThu43huqlq4bqrJOG6uXMkYeG6qeG7j3HDosOqJOG6reG6qynhur8k4buN4bqp4bq3JOG6qeG6tSRsJMOq4bqp4bujw6rhuq0kw6pd4bq9JOG6rTXDqiTDoDNxVyThurrhu5thJOG6u+G7lWvDquG6rSRh4buTKSQ5w60k4bq9Z8OqJMOqPnEk4bqtaeG6vSTDszThu40kw6rhuqnhuqvhurPhu48k4bufZiTDssO6JOG7jeG6q+G6s+G6vSTDql3DquG6rSTDquG6qeG7lcOq4bqtJOG7jeG7j8Os4bqrJMOgauG6qyRh4buHw6ok4bq54bqpPCThu43Ds8SDV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu7Lhuqvhur3huq0kYeG6uynDssOy4bumPeG6q0HhuqHDquG7jeG6ocOzPSTDsuG7jXHhurvhuqHhu6Y94buh4bqrw6Hhu43huqnhu6wkISUlbnDhu64k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4busJDs/P25w4buuPSTDssOzYeG7pj0vL2HDocOqVzkp4bq/4buN4bqpKcOq4bqp4bqp4bq/KVfhu5/Dqi/DoeG6ocOy4bq54buN4bq/bi/DquG6oeG7ocOyLyYmOiwvJiY7w6E7Kjo7LD8q4buNOyooJeG6uy5Xw6lu4bqtPSQp4bq74buN4bumPeG6uCnDsynhu43huqEk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkk4bqp4buVxKnDquG6rSThu43EqeG6qyThur3hu5FhJOG7jeG6q+G6seG7jyThuq3huqs+w6rhuqkk4buN4bqpPsOq4bqpJOG7jWJh4bqpJOG7jWjhu40k4buNe+G6qyTDgHvhuqsk4bqpw63huqsk4buN4bqpw6Ik4buN4bqpKeG6vyThu43hur8+w6okb+G7j2hhJOG6uzXDqiThu43huqnhu5ck4bqqUCTDql3hur0kJiUmJj0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9ISUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9Oz8/PSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uQSlu4buN4bqr4bq/w6o94bu04buMw7Phu5Xhu4nDquG6rSThu4zhuqlkJOG7jOG6qeG7leG7icOq4bqtJFnhu43DszzhuqvDnSThurs+JOG6vcOt4buNJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kw6rhuqnhu6PDquG6rSThu57DgOG7niTDqsOs4bqrJDk24buNJMOq4bqpNOG7jSRh4buTKSThurgpw7Mp4buN4bqhJOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpJOG6ueG6qeG6qyTDoFsk4bqt4buBbiRhZ8Oq4bqtJOG6u8Spw6ok4bufPuG6vyThu4004bq9JOG6qEHhu54kw6Bpw6rhuq0kw6DDreG6qyTDquG7oyThu4174bqrJOG6reG6q33huqsk4bufZyTDoGRh4bqpJG/hu49oYSThuq3huqspJMOqXeG6vSQmJSYlVyThu57DgOG7niTDsuG6q8Oq4bqpJMOqXeG6vSQmJSU/JMOqPnEk4bq7PiThu43huqk+w6rhuqkk4buf4bqr4bqxw6okw6Dhu5VrYSThurlzJOG7n+G7g8Oq4bqtJMOy4bqvJOG6vSnDquG6rSThu5/hurMk4buN4bqpPsOq4bqpJOG7jWJh4bqpJOG7jWjhu40kYeG6qeG6vyQ5w60k4bq9Z8OqJGwkw4B74bqrJOG6qcOt4bqrJMOyIm4k4buNxKnhuqtX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkOz8/bnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiY6LC8mJjvDoTsqOjssPyrhu40oPywo4bq7LlfDqW7huq09JCnhurvhu43hu6Y94bq4KcOzKeG7jeG6oSThu4zhuqkpw6rhuqkk4bqo4buBKSThuqnhu5XEqcOq4bqtJOG7jcSp4bqrJOG6veG7kWEk4buN4bqr4bqx4buPJOG6reG6qz7DquG6qSThu43huqk+w6rhuqkk4buNYmHhuqkk4buNaOG7jSThu4174bqrJMOAe+G6qyThuqnDreG6qyThu43huqnDoiThu43huqkp4bq/JOG7jeG6vz7DqiRv4buPaGEk4bq7NcOqJOG7jeG6qeG7lyThuqpQJMOqXeG6vSQmJSYmPSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj07Pz89JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW5BKW7hu43huqvhur/Dqj3hu7RB4buZw6rhuq0kw6rhuqnhu5Uk4buNNOG7jSRhfSRhPGEkw6Bpw6rhuq0kw6DDreG6qyRh4buTKSThur1jw6rhuqlWJOG7jMOz4buV4buJw6rhuq0k4buM4bqpZCThu4zhuqnhu5Xhu4nDquG6rSThu58+JOG7jeG6vz7DqiTDoMOt4bqrJMOg4bqz4buPJMOgKcOq4bqtJMOq4buLJOG6u+G7m2Ek4buNaOG6qyTDoCkk4bqp4buVxKnDquG6rSTDoOG6t8OqJOG7jeG6qT7DquG6qSThu41iYeG6qSRhKeG6vyRsJOG6uXMkw4B74bqrJOG6qcOt4bqrJMOgNeG7jyThu43huqvhurHDqiTDoOG7lWthJOG7jeG6qSnhur0k4bqt4bqrKVck4buexKnhuqsk4bufZiTDssO6JOG6qXvDquG6rSRhM8OqJOG7jcOz4bqxw6okLCHhurnhuq0kw6o+cVYk4buN4bqp4budJOG7jeG6qTxh4bqpJOG6u8Spw6okw6rhuqk04buNJG7huql94bqrJMOgaOG6qyThur0w4buNJOG6uz4kw6Bo4bqrJOG7jeG6qeG7kyThuq3huqs+4buPJOG6ueG6q8Oq4bqpJMOq4bqt4bqp4bqr4bq14bq9JMOg4bq3w6ok4buNxqEkw6Dhur8+w6okT+G7jzPDqiTDoMOt4bqrV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu7Lhuqvhur3huq0kYeG6uynDssOy4bumPeG6q0HhuqHDquG7jeG6ocOzPSTDsuG7jXHhurvhuqHhu6Y94buh4bqrw6Hhu43huqnhu6wkISUlbnDhu64k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4busJDs/P25w4buuPSTDssOzYeG7pj0vL2HDocOqVzkp4bq/4buN4bqpKcOq4bqp4bqp4bq/KVfhu5/Dqi/DoeG6ocOy4bq54buN4bq/bi/DquG6oeG7ocOyLyYmOiwvJiY7w6E7Kjo7LD8q4buNKD8sJeG6uyVXw6lu4bqtPSQp4bq74buN4bumPeG6uCnDsynhu43huqEk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkk4bqp4buVxKnDquG6rSThu43EqeG6qyThur3hu5FhJOG7jeG6q+G6seG7jyThuq3huqs+w6rhuqkk4buN4bqpPsOq4bqpJOG7jWJh4bqpJOG7jWjhu40k4buNe+G6qyTDgHvhuqsk4bqpw63huqsk4buN4bqpw6Ik4buN4bqpKeG6vyThu43hur8+w6okb+G7j2hhJOG6uzXDqiThu43huqnhu5ck4bqqUCTDql3hur0kJiUmJj0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9ISUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9Oz8/PSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uQSlu4buN4bqr4bq/w6o94bu04bq4cyTDgHvhuqsk4bqpw63huqsk4buN4bqpw6Ik4buN4bqpKeG6vyThu43hur8+w6okb+G7j2hhJOG6uzXDqiThu43huqnhu5ckKCTDoDzDquG6qSTDoTThu48k4bq7NcOqJOG7jeG6qeG7lyQuJGfDquG6rSTDiuG6reG7j3HhuqXDqiThu4zhur8+w6ok4buM4bqpKcOq4bqpJOG7nuG7mVYk4buNw7Phu5Vsw6rhuq0kOcOtJOG6vWfDqiThurgpw7Mp4buN4bqhJOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpJOG7jcOz4bubYSThu43huqvhurduJGE14bq9JG/hu48zw6ok4buN4bqpKeG6vSThuq3huqspJOG7jcOzKcOq4bqpJOG7jT7huqtX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7suG6q+G6veG6rSRh4bq7KcOyw7Lhu6Y94bqrQeG6ocOq4buN4bqhw7M9JMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7rCQhJSVucOG7riThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6wkOz8/bnDhu649JMOyw7Nh4bumPS8vYcOhw6pXOSnhur/hu43huqkpw6rhuqnhuqnhur8pV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvJiY6LC8mJjvDoTsqOjssPyrhu40sPyEh4bq7IVfDqW7huq09JCnhurvhu43hu6Y94bq4KcOzKeG7jeG6oSThu4zhuqkpw6rhuqkk4bqo4buBKSThuqnhu5XEqcOq4bqtJOG7jcSp4bqrJOG6veG7kWEk4buN4bqr4bqx4buPJOG6reG6qz7DquG6qSThu43huqk+w6rhuqkk4buNYmHhuqkk4buNaOG7jSThu4174bqrJMOAe+G6qyThuqnDreG6qyThu43huqnDoiThu43huqkp4bq/JOG7jeG6vz7DqiRv4buPaGEk4bq7NcOqJOG7jeG6qeG7lyThuqpQJMOqXeG6vSQmJSYmPSThu6HhuqvDoeG7jeG6qeG7pj0hJSU9JOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7pj07Pz89JC/hu7Thu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW5BKW7hu43huqvhur/Dqj3hu7TDiuG6reG7lWrhuqsk4buN4bqpNXEk4bqt4bqrPuG7jyThurnhuqvDquG6qSTDquG6reG6qeG6q+G6teG6vSTDqj5xJOG7jeG6qcahKSTDquG6qTbDquG7rCTigJzhu57hurMk4bqt4buBYSTDoMOtJGHhuqnhu49x4bqxw6ok4bq9Z8OqViThu41n4bqrJOG7nzjDqiRwPGEkw6Bkw6rhuqkk4bq7PiThur3DreG7jSThurlzJMOge+G6qyThuqnDreG6qyThurnhuqnhu4Ek4bq54bqpXcOqJGHhu5MpJOG6uCnDsynhu43huqEk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkkOWzhuqskYTxhJOG6oeG6vSRh4buHw6okw7M04buNJOG7jcOzxIMk4bufPiThurs1w6okw6A14buPJOG7jeG6q+G6scOqJOG7jeG6qSnhur0k4bqt4bqrKSTDoHvhuqsk4bqpw63huqtWJOG6ueG6q8Oq4bqpJMOq4bqt4bqp4bqr4bq14bq9JOG7jcOzNsOqJOG6vXthJGHhu4fDqiRh4bqp4buVKSTDoOG7lWthJOG6qeG6vz7DqiRh4bqpxJHDquG6qeKAnVck4buM4buPcSTDquG6qeG6q+G6scOqViThu4zDs+G7lWzDquG6rSQ5w60k4bq9Z8OqJOG6uCnDsynhu43huqEk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkkYeG6qeG6vyQ54bqr4bq34buNViThu43hur8+w6okw6DDreG6qyTDsuG6ryTDquG7iyThurvhu5thJOG6qeG6t+G7jSThur1jw6rhuqkkw6DDoiThuq3huqs+w6rhuqkkw6Dhu5VrYSThu43huqk+w6rhuqkk4buNYmHhuqkk4buNaOG7jSTDquG6qTThu41WJOG6qeG6vz7DqiThu43huqk+w6rhuqkkw6rhuqnhuqvhurXhur0k4buf4buRJMOg4buVa2Ek4bqt4bqrKeG6v1fhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ7Pz9ucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJjosLyYmO8OhOyo6Oyw/JuG7jSYmJTrhursoV8OpbuG6rT0kKeG6u+G7jeG7pj3hurgpw7Mp4buN4bqhJOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpJOG6qeG7lcSpw6rhuq0k4buNxKnhuqsk4bq94buRYSThu43huqvhurHhu48k4bqt4bqrPsOq4bqpJOG7jeG6qT7DquG6qSThu41iYeG6qSThu41o4buNJOG7jXvhuqskw4B74bqrJOG6qcOt4bqrJOG7jeG6qcOiJOG7jeG6qSnhur8k4buN4bq/PsOqJG/hu49oYSThurs1w6ok4buN4bqp4buXJOG6qlAkw6pd4bq9JCYlJiY9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPTs/Pz0kL+G7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bkEpbuG7jeG6q+G6v8OqPeG7tEwkYTxhJDnhu4/DrOG6qyThu402blYkZ8Oq4bqtJMOK4bqt4buPceG6pcOqJOG7jOG6vz7DqiThu4zhuqkpw6rhuqkk4bue4buZJGHDtMOq4bqtJDkpw6ok4bqp4buPNMOqJOG6u+G7j3HhurXDqiRh4bqpw7UkciTDsjzhu40kw7Ip4bq/JOG7jcahw6rhuq0kw6DDrcOq4bqtJOG7jTxhJGHhu5MpJGE8YSThuqnhu4NhJOG7jcOz4buHJMOgw6Ik4bq5ZG4k4buN4bqpauG6qyTDoOG7lSkkw7MpJMOq4bqp4bujw6rhuq0kw6DhuqvhurPhu48kYeG6qcSRw6rhuqkkbuG6qcO0JOG6qWtuV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu7Lhuqvhur3huq0kYeG6uynDssOy4bumPeG6q0HhuqHDquG7jeG6ocOzJMOh4buN4bqp4buP4bq9OT0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ7Pz9ucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJjosLyYmO8OhOyo6Oyw/JuG7jTohLD/hursqV8OpbuG6rT0kKeG6u+G7jeG7pj3hurgpw7Mp4buN4bqhJOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpJOG6qeG7lcSpw6rhuq0k4buNxKnhuqsk4bq94buRYSThu43huqvhurHhu48k4bqt4bqrPsOq4bqpJOG7jeG6qT7DquG6qSThu41iYeG6qSThu41o4buNJOG7jXvhuqskw4B74bqrJOG6qcOt4bqrJOG7jeG6qcOiJOG7jeG6qSnhur8k4buN4bq/PsOqJG/hu49oYSThurs1w6ok4buN4bqp4buXJOG6qlAkw6pd4bq9JCYlJiY9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPTs/Pz0kL+G7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bkEpbuG7jeG6q+G6v8OqPeG7tOG7jOG6q8Oq4bqpJOG7jeG6qTXDqiThu402biThurvhu49x4bq1w6okb+G7j3Hhurfhu40k4buNM+G6vSRh4buTKSRhPGEk4buew4Dhu54k4bq4KcOzKeG7jeG6oSThu4zhuqkpw6rhuqkk4bqo4buBKVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJGHhurspw7LDsuG7pj3huqtB4bqhw6rhu43huqHDsz0kw7Lhu41x4bq74bqh4bumPeG7oeG6q8Oh4buN4bqp4busJCElJW5w4buuJOG6qeG6oeG6q+G6reG6qeG7jeG7rCQ7Pz9ucOG7rj0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hw6HDqlc5KeG6v+G7jeG6qSnDquG6qeG6qeG6vylX4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJjosLyYmO8OhOyo6Oyw/JuG7jT86Ojvhurs7V8OpbuG6rT0kKeG6u+G7jeG7pj3hurgpw7Mp4buN4bqhJOG7jOG6qSnDquG6qSThuqjhu4EpJOG6qeG7lcSpw6rhuq0k4buNxKnhuqsk4bq94buRYSThu43huqvhurHhu48k4bqt4bqrPsOq4bqpJOG7jeG6qT7DquG6qSThu41iYeG6qSThu41o4buNJOG7jXvhuqskw4B74bqrJOG6qcOt4bqrJOG7jeG6qcOiJOG7jeG6qSnhur8k4buN4bq/PsOqJG/hu49oYSThurs1w6ok4buN4bqp4buXJOG6qlAkw6pd4bq9JCYlJiY9JOG7oeG6q8Oh4buN4bqp4bumPSElJT0k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4bumPTs/Pz0kL+G7tOG7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bkEpbuG7jeG6q+G6v8OqPeG7tMOK4bqt4buPceG6pcOqJOG7nl3DqiThuqjhu5XDquG6rSRZw7LhuqvDquG6qSTDql3hur0kJiUlOsOdJOG6uz4k4bq9w63hu40k4buNw7Phur/DquG6rSTDquG6qeG7o8Oq4bqtJOG7nsOA4bueJOG7jcOzxIMk4buN4buPw6zhuqskw6rhuqk04buNJMOg4buVa2Ek4bq5cyThu5/hu4PDquG6rSTDsuG6ryThuq0zcSQ0w6ok4buN4buVa8Oq4bqtJGwkw4B74bqrJOG6qcOt4bqrJMOqXeG6vSTDqilxV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu7Lhuqvhur3huq0kYeG6uynDssOy4bumPeG6q0HhuqHDquG7jeG6ocOzPSTDsuG7jXHhurvhuqHhu6Y94buh4bqrw6Hhu43huqnhu6wkISUlbnDhu64k4bqp4bqh4bqr4bqt4bqp4buN4busJDs/P25w4buuPSTDssOzYeG7pj0vL2HDocOqVzkp4bq/4buN4bqpKcOq4bqp4bqp4bq/KVfhu5/Dqi/DoeG6ocOy4bq54buN4bq/bi/DquG6oeG7ocOyLyYmOiwvJiY7w6E7Kjo7LD8m4buNKjouOuG6uyxXw6lu4bqtPSQp4bq74buN4bumPeG6uCnDsynhu43huqEk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkk4bqp4buVxKnDquG6rSThu43EqeG6qyThur3hu5FhJOG7jeG6q+G6seG7jyThuq3huqs+w6rhuqkk4buN4bqpPsOq4bqpJOG7jWJh4bqpJOG7jWjhu40k4buNe+G6qyTDgHvhuqsk4bqpw63huqsk4buN4bqpw6Ik4buN4bqpKeG6vyThu43hur8+w6okb+G7j2hhJOG6uzXDqiThu43huqnhu5ck4bqqUCTDql3hur0kJiUmJj0k4buh4bqrw6Hhu43huqnhu6Y9ISUlPSThuqnhuqHhuqvhuq3huqnhu43hu6Y9Oz8/PSQv4bu04buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uQSlu4buN4bqr4bq/w6o94bu04buMxqEkw6rhuq0+cSQmLCTigJMkKiok4buNxKnhuqtWJOG6uCnDsynhu43huqEk4buM4bqpKcOq4bqpJOG6qOG7gSkkw7Lhuq8kYeG6qWLDquG6qSThu43huqnhu5dhJDnhu5XEqWEk4bufPuG6vyThu43DsynDquG6qSThu40+4bqrJOG7jXvhuqskw4B74bqrJOG6qcOt4bqrJOG7jOG6qcOiJOG7jeG6qSnhur8k4buN4bq/PsOqJG/hu49oYSThurs1w6ok4buN4bqp4buXJOG6qlAkw6pd4bq9JCYlJiZX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1uw7nhu4/hu43huqnhur/Dsz3hu7Thuqjhur8+w6rhuq0kw5Lhu4nDqiQtJE/hu49zw6rhuqkk4buMw7Mpw6rhuq3hu7IvbuG7tA==

Hoàng Sơn - Quỳnh Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]