(vhds.baothanhhoa.vn) - Như chúng ta đã biết, bản hợp đồng 5 năm giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ chính thức chấm dứt vào ngày 31-1-2023. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng xác nhận rằng mình “đã đến lúc nói lên câu giã từ” và nhiều khả năng ông sẽ chuyển sang công tác đào tạo, có thể là một học viện bóng đá, tại dải đất hình chữ S.
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O04oCcIOG6puG7hOG6uuG6pMah4bu3w4rGoeG6pOG6qsah4bq4xanhuqzGoeG6uMWp4bqs4oCdw7Uv4bqm4budw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTCnDgXXhu7nhu5fDtDLhuqbhu5LGoeG7t+G6puG7jOG6uuG6pMahw5N1xqFBxanGoeG7teG6rOG6rsOTb8ah4bu14bun4bq6xqHhuqbEqEzGoUFH4bq64bqkxqFwxqHhurrGsOG6uMah4bqk4bqs4buadcahMOG6rMSC4bq6xqFB4bq8w7nhurrGoeG7tMOK4bq64bqkxqFBw7rGoeG6v+G6rOG6tsOTxqEydeG6uMah4buN4bq/ISHhu4/GoeG7nMO5xqHhuqbDknfhurrGocOJw5Lhu6DhurbhurrGoeG7nOG6rMSC4bq6xqHhu40pMOG6v+G7j8ah4bq1dU5FxqEpdeG6uuG6pC1Pw4HhurzGoU/Dg8ah4bu34bqm4bqo4bq64bqmxqHDk+G6puG7mOG7t8ah4bu34bqmd+G6uMah4bu54buYw5PGoeG7nMO54bq8xqHhurrhuqTDueG7oMah4buf4budLeG7nS3hu6Phu5vhu6Phu5/Ds8ahMuG6psO5xqHhu7d44bq4xqFNw5J24bq6xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoSnDueG6usahw6LDkkbhu7fGoeG7t+G7kOG6uuG6pMah4buew7rhu7fGoeG6uuG6pnnhurrGoU7hu6vhurrhuqTGoeG6uOG6quG6uuG6psah4oCcQcWpxqFB4bqu4bq6xqHDieG7jOG7t8ah4bq6w4rhuqzGocOJxILhurrGoeG7t3bDksah4bqk4bqsxanGocOT4buU4oCdxqHhu5zDucah4bq64bqm4bqs4bqww5LGoUXhuqbhu6fGoeG6usaw4bq64bqkxqHhu4ThurrhuqTGoU/Dg8ah4bu34bqmw5Lhu6DhurLhurrGoU914bq64bqkxqHhu7fhu4ThurrhuqTGocOTw7rhu7fGoUHDueG6vMahw5Phu6XhurxvxqHhu7fDisahw5PhuqbhurLGocOJw7nGoeG6uEjDk8ah4bqm4buA4bu3xqHhu5zhuqzhurbhurrGoeG7tcOK4bq64bqkxqFBw7pvxqHDk+G7peG6rMah4bu54bun4bqsxqFBd8OTxqHhuqbhuqrhurrhuqbGoeG7t+G6puG7msah4bqnw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tnVMw5Phuqzhurzhurrhu5fDtMO14bqs4bq44bqkxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l+G7ucOT4bqmw5Lhurjhu7XGoeG6rOG7tsOB4bq6w5PDgU7hu5fGoU/Dk+G7oMOJw4Hhu4vhu5fhu6Lhuqzhu7nDk+G6pm3GoXHhu5vhu5tM4buebsah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk23GoXLhu51zTOG7nm7hu5fGoU9O4bu34buL4buXLy/hu7fhu7nhurrDs+G7tXXhurzDk+G6pnXhurrhuqbhuqbhurx1w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4buj4buj4buh4buhL+G7nXJy4bu5cOG7m3Thu53hu5/hu53hu5vDk+G7neG7nXPhu5/DieG7my3hu53Ds8SQTOG6pOG7l8ahdcOJw5Phu4vhu5figJwg4bqm4buE4bq64bqkxqHhu7fDisah4bqk4bqqxqHhurjFqeG6rMah4bq4xanhuqzigJ3hu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXceG7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Lhu51z4buXxqEvw7Thu7bhuqZ24bq6xqHhu7nDkuG6uuG6pMahKTDhur/GoeG6tXVORcahKXXhurrhuqQtT8OB4bq8w7PGoeG7jeG6rU514bq64bqmxqFPw4zhurrGoeG7uXjDksah4bu3w5R1xqHhuqbhu4B1xqFPRMah4bqtTnjhurrGoeG6reG6puG6rsah4bq/ROG6uuG6puG7j8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thu7Z2w5LGoeG6puG7huG6rMahQeG7ksSo4bu3xqFB4buxw5PGoU51xqHDicO5b8ahw5Phu5TGocOT4bqm4buI4bqsxqFB4bqs4bqy4bq4xqEpMOG6v8ah4bq1dU5FxqEpdeG6uuG6pC1Pw4HhurzGoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bu1RsahT8ODxqFF4bqm4buE4bq64bqkxqHhuqThuqx1xqHhuqbhu6XhurrGoeG6psSoTMahQUfhurrhuqTGoUHhuq7hurrGocOJ4buM4bu3xqHigJwy4bqk4buS4buI4bqsxqHDicSC4bq6xqHhurrhuqThu5Z1b8ahReG6osah4bu34bqm4bqsdcah4bu1w7nhurzigJ1vxqHhu4ThurrhuqTGoeG7nOG7s+G6usah4bu34bq+4bq6xqHhu7nhu7PhurrGoeG7ueG7qcOTxqFBSOG6rMahw5PDkuG7oOG6suG6usah4bu1w4rhurrhuqTGoUHDusahTcOSRuG7t8ah4bqk4bqsdcah4bq/4bqs4bq2w5PGoTJ14bq4xqHhu5/GocOT4bqmw7rhurrhuqTDs8ahw6LDknXhurrGocOTTuG7gOG6uuG6pMah4bqmw4zhurpvxqHhu5/GocOT4bqmw7rhurrhuqTGoeG6usO54bugxqHDieG7peG6rMahw4nDucahTcOSxanhurrhuqTGocOT4bqm4buI4bqsxqHhuqThuqx14bq6xqHhu7nhuqzhurThurrGoU51xqFVISHGoeG7tsOSTMah4buj4bub4buj4bujw7PGoeG6v3nhu6DGoeG7nELGoeG7t+G6puG6rOG6ruG6usahw4nhu5LEqOG7t8ah4bqk4bqsdcahQeG6ruG6usahw5Phu5TGoeG7nuG7mMahReG6rOG6uMah4bu34bqm4bqsxqHhu7fDisahw5PhurzDueG6usahw5N24bq4xqHDk+G6vMO54bq6xqFQxqHhu7fhu47hurrhuqTGoeG6puG7gOG7t8ahw5NO4bq+xqHhuqbhu5Lhu4rhurrhuqTGocOT4buK4bqsxqHhurrhuqThu4ThuqzGoeG7nELGoeG7t3XhurzGoeG6uuG6pnfDk8ah4bqmdeG7oMahT8ODxqHhu7fhuqZDxqFB4bul4bq8xqHhu7fhuqbhuqzhuq7hurrGocOT4bqmw5J5w5PGocOTTuG6vOG6uuG6pMahw5NO4bul4bq64bqkxqHDk+G6psO64bqsxqHigJzDk+G6puG7qeG6uuG6pMah4bqmdeG7oMahw5PhuqbDknXGoUXhuqbhu4ThurrhuqTGoeG7t+G6vuG6usahTcOSdeG6usahw5NO4buA4bq64bqkxqHhurrhu5p14oCdbMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thu7bhuqbhu4zhurrhuqTGocOTdcah4bqmxanhu6DGocOJd+G7oMah4bu54buz4bq6xqHhu7fhuqbhu5jhurrhuqTGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMah4bqk4bqqxqFBdeG6uuG6pMah4bu54bqs4bq04bq6xqFOdcahSsah4bqmecOSxqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqTGoUFI4bqsxqHhu7XDiuG6uuG6pMahTOG6pkbGoeG6uuG7jOG6rMah4bq1w4nDgeG6rEXDksOzxqHhuq3hu5TGoeG7nMO54bqsxqHDk+G6psO64bq64bqkxqHDk07hu5Lhu4rhu7dvxqFF4bqm4bqsxqHhu7d2w5LGocOJ4bul4bu3xqHhu7VIxqHhu43hu7Yw4bu04buPxqEp4bq8w7nhurrhuqTGoVXhurrhuqbGoSjhuqx1xqEwdeG6rMah4buNKVUoMOG7j8ah4bu3w4rGoeG7t+G6psOSw43huqzGocOTTnnhurrGoU53w5PGocOT4bqmxrDhurrhuqTGoeG6puG6vHXGoUrGoU924bq6xqHhu7fhuqbDjOG6rMah4bq/w7Mww4F14bqkw5LDgcah4buN4bu1w7rhurjGoU/DusOTxqHhurrhuqbDiuG6uMah4bu34bul4bq64bqmxqHDk0514bq64bqmxqHhuqbDkuG7oMah4bu34bqm4buSw4zhurrhuqTGoU91w5LGoeG7t+G6psOSw43huqzGocOTTnnhurrGocOT4bqm4bup4bq64bqkxqHhu6FvxqHhuqbhur51xqHhu53GoeG6pkfhuqzGocOT4bqmw7rhurrhuqTGoXLhu49vxqHDk07DkuG7oOG6sOG6usahw5Phuqbhu4ThurrhuqTGoeG6uuG7kuG7iuG7t8ah4bq64bqmw7nGoeG7tcON4bq64bqkxqHhu7nhu5LhurrhuqTGoeKAnMOJecOTxqHDieG7peG6rOKAncah4bu14bun4bq6xqHhuqbEqEzGoUFH4bq64bqkxqHhu7fDlHXGoeKAnEHDuuG6uMahw5NO4bqixqHhurrhuqbDucah4bu1eMOSxqFA4buY4bu34oCdxqHhu5zDucahw5PhuqZ34bugxqFO4bur4bq64bqkb8ah4bqm4bquw5PGoeG6usaw4bq4xqHhu6Phu5vhu6Phu6NvxqHDk+G6psOB4bq8xqHDicOSecOTxqHhu7fhuqbDkuG7oOG6suG6usah4bq64bqm4buSxKjhurrhuqRvxqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGoeG7tuG7hOG6uuG6pMah4bq14bqm4buSxKjhurrhuqRvxqHhu4fDknbhurrGoeG6rU7hu5Lhu4jhurrhuqRvxqHhur/GsOG6usah4bqt4bqmdeG6uuG6puKApsah4bqm4bq8w7nhurrGocOT4bq8w7nhurrGoeG7t8OKxqHDk+G6puG6ssahw5Phu5bGoeG7ueG6vMahQcO54bq4xqFM4bqmw7rhurrGoeG7nOG7iuG6rMah4bu3w7rhu7fGoUFI4bqsxqHhu7XDiuG6uuG6pMahReG6psO64bu3w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O04bq/w7nGocOT4bqm4bquxqHDicO5xqFPw4rhurrhuqTGoeG6pOG6rMOKxqFBxanGoeG6uknhuqzGocOJxILhurrGoeG6usOM4bqsxqFM4bqmRsah4bq64buM4bqsw7PGoSnDueG6uuG6pMahw4nhurzhu6XDk8ah4oCcw5PhuqzhurrGoUFH4bq64oCdxqHhu5zhurDGoeG7teG6ruG6usahQcONxqHhurjhu4rhuqzGoeG7t8OUdcah4bu3w7rhu7fGocOTTsOVxqHhu7dIw5PGoSlVKDDGoUHhu5LEqOG7t8ahw4l14bq6xqHDk07DkuG7oOG6sOG6usahw5NOxILhurrGoeKAnOG7t0jhurrhuqTGoUFH4bq64bqkxqHhurjhu6XhurrhuqTigJ3Ds8ah4bqt4bqmeeG6uMah4bu34bqm4bqoxqHhu7fhur7hurrGoeG7t8OKxqHDk+G6puG7hOG6uuG6pMahw5PhuqzhurrGoUXhuqbhu4ThurrhuqTGoUHhu5LEqOG7t8ahReG6rOG6suG6uMah4bu34bqm4buY4bq64bqkxqFO4bur4bq64bqkbcah4bq/xrDhurrGoeG6reG6vMO54bq6xqFB4buSxKjhu7fGoeG7tjDhu7TGoeG6v+G6rMOBw5PDk8OBw4nGocOJ4bqsxILhurrGoeG6puG6tsah4bucw7nGoUHhurDGoeG6uuG6pOG6pkLGocOTTuG7p8ah4bujb3DGocOTU8ahQUfhurrhuqQv4bq44buOdcahw5PhuqzhurDhurrGocOJw4rDk8ahw5N14bugw7LGoTPDuuG6rMah4bq8xrDhurjGocOT4bqmdeG7oG/GoeG7ueG7s8OSxqHhu7fhuqbDkuG7oOG6tuG6usahQeG6rMahLcahSsah4bu3w5R1xqHigJxBw7rhurjGocOTTuG6osah4bq64bqmw7nGoeG7tXjDksahQOG7mOG7t+KAncah4bq44buK4bqsxqHhu7fhuqZDxqFKxqHhu7d3TMahQUjGoeKAnMOT4bqs4bq6xqFBR+G6uuKAncahw5PhuqbhuqrGoeG7t+G6psOS4bug4bq24bq6xqFBw7rhurrhuqbGoeG6uHfDk8ahTOG6puG6vOG6uuG6pMahQUjGocOJw7nGocOT4bqm4buW4bu3xqHigJjDk07GsOG6uMahTOG6pnjhurrGocOTTsaw4bq44oCdw7PGoSnhu4DGoeG7uXjhurrGoeG7nMaw4bq64bqkxqFF4bqm4buG4bqsxqHDk+G6vEzGoeG7n2/GocOT4bq8TMahcMahTkfhuqzGocOJxqDhurrhuqTGocOJw4zGoeG6pOG6rOG7mnXGoeG7teG7p+G6uuG6pMah4bue4bquTMah4bqm4bul4bq64bqkw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0KcO54bq64bqkxqHDieG6vOG7pcOTxqHDiVDGoeG7ueG6vMahReG6puG6rOG6ruG6usahKVUoMMah4oCcw4l14bq8xqHhu7lG4bu34oCdxqFB4buSxKjhu7fGoeG6uHXhurrhuqTGoU51xqHhurhJxqHhu57huqLGoeG7nMO5xqHhu7lExqHhurrhuqbhuqzEguG6um/GoeG7t8OKxqHhu7fhu6fGoeG6uuG6pMOS4bugxILhurrGoeG7ueG6vMah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqHDk07Dlcah4bu3SMOTxqHhu7fDlHXGoeG6puG7gMah4oCc4bu34bqmduG6usahSsahKOG6rHXGoTB14bqsb8ahQXjDksah4bq64bqk4bqmRMah4buc4bqwxqHhu7Yw4bu0xqFF4bqmw7rhu7figJ1uxqFB4bqu4bq6xqHhurjhu5jhu7fGoSkw4bq/xqHDk07hu5JK4bq64bqkxqEg4bqsdcOT4bqsT8OSRcah4bu34buQ4bq64bqkxqFM4bqm4bun4bqsxqFBxrDhurrhuqTGoUHDueG6um/GocOT4buGxqFO4buCxqFNw5J14bq6xqFB4bqs4bqy4bq4b8ahQeG7peG6rMahUG3GoeG7tnjDksahw5PhuqbDlMahKVUoMG/GoeG7ueG7jsah4bu34bq+4bq6xqHhurhIw5PGoeG6uuG6pMO54bugxqHhuqbEqEzGoUFH4bq64bqkxqHhu5zhu4rhuqzGoUFI4bqsxqHhu7XDiuG6uuG6pMahw5PhuqbhuqrGoeG7nOG7s+G6usahTOG6puG7p+G6rMahw5PhuqbhuqzGoUF3w5LGoeG6puG6rsOTxqHhurjhuqrhurrhuqbGoUHhurLGoeG7t+G6puG7mOG6uuG6pMahw5Phu4bGoeG6uOG6quG6uuG6psahw4nDucah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqFF4bqixqHigJxNw5J44bq6xqFB4buO4bqsxqHDuuG6vMahT0bigJ3GoeG7t+G6psOS4bugxILhurrGoeG6uuG6pOG6puG6rOG6tkzDssahMuG6pOG7kuG7iOG6rMah4buc4bqs4bquw5PGoeG7tcO54bqsxqHhurrDueG7oMah4bu34buQ4bq64bqkxqHDk+G6rOG6usah4bucw7nhurzGoU/hu5bGoeG7t+G6psOS4bugxILhurrGoeG6uuG6pOG6puG6rOG6tkzGoeG7t8OUdcah4bu34bqm4bqs4bqu4bq6xqHDieG7ksSo4bu3xqHhuqThuqx1xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoSnDueG6usahw6LDkkbhu7fDssO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thuq1OSsahw4nhu6XhuqzGoeG7teG7p+G6usah4bqmxKhMxqFBR+G6uuG6pMahT+G7qUzGoUHDuuG6vMah4bqm4bul4bq6xqHhu7fDlHXGoSkw4bq/xqHDk07hu5JK4bq64bqkxqFBSOG6rMahw5PDkuG7oOG6suG6usah4bu1w4rhurrhuqTGoUHDusahTcOSRuG7t8ah4bqk4bqsdcOzxqExSMOTxqHDk+G6puG7luG7t8ahw5Phuq7GoXXhuqzGoeG7t+G7kOG6uuG6pMahw5Phuqbhu5R1xqHhurrhuqZ54bq6xqHDicO5xqFwxqHhurrGsOG6uMahTcOSdW/GoSkw4bq/xqHhurV1TkXGoSl14bq64bqkLU/DgeG6vMahQcWpxqHDicO54bq4xqFB4buSxKjhu7fGoU53w5PGoeG6uuG6puG6rOG6sMOSxqFB4bqs4bqww5LGoeG7t+G6puG6vMah4bu1w4rhurrhuqTGoUHDusah4bq/4bqs4bq2w5PGoTJ14bq4w7PGoUBI4bqsxqHhuqnhu6Phu6PGoUHhurzhu6XDk8ahKcOS4bugxqHhu7fhuqbhu5LDjOG6uuG6pMah4bu04bul4bu3xqHDk+G7peG6rMah4buc4bq+4bq64bqkxqHhu7fhuqbDkuG6uuG6pMahReG6rsOTxqEo4bqs4bun4bqsxqHhuqnhu6Phu5/GoeG7t+G6pnbDksahw5rGoUHhu5LEqOG7t8ahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoUrGoeG6reG6puG7kuG7iOG6uuG6pMah4bu24bqmdsOSxqHhu43huq1Ow5LhurrhuqTGocOiw5JG4bu34buPxqHhu5zDueG6vMahQXjDksah4bq6xrDhurjGoeG7o+G7m+G7nXNvxqFPdcOSxqFBw4rGocOJw7nGoeG7nELGocOTTuG6qMahw5Phuqbhu5jGoeG7ocahw5Phu6XhuqzGoVXhuqc8VeG7uMah4buj4bub4budc8ah4buNQOG7peG6rMah4bqmSOG6rMah4bqt4bqm4bqyxqHDk+G6pnXhurzGoeG7t+G6pnbDksahw5rhu49uxqEpw5Lhu6DGoeG7t+G6puG7ksOM4bq64bqkxqHhur/DueG6uuG6pMah4bqnI1XGoSh14bq4w4FPxqHhu6Phu5vhu510xqFPdcOSxqFx4bubxqHhurrGsOG6uMah4bu34bqm4buIxqFBxKjhuqzDs8ah4bu24bq+4bq6xqHhu5zhu4rhuqzGoUFI4bqsxqHDk8OS4bug4bqy4bq6xqHhu7XDiuG6uuG6pMahQcO6xqFNw5JG4bu3xqHhuqThuqx1b8ahT3XDksahQeG7jOG6uuG6pMah4bq4SMOTxqHDk+G6pnlMxqHhurrhuqzEguG6usah4bu34bqm4buIxqFBxKjhuqzGoU3DknXGoeG6uuG6puG6rOG6sMOSxqFB4buI4bqsxqEpMOG6v2/GoeG7t+G6puG7jOG6uuG6pMahw5N1xqHDiXjhurrGocOT4bqm4buYxqHhuqZ14bqsxqHhu5zhu4TGoUFC4bu34bqmxqFVISHGoeG6p8OSesOSReG6rMah4bu2w5JMxqHhu6Phu5vhu51zb8ahQUfhurrhuqTGocOT4bqm4buI4bqsxqHDieG7gMOTxqHhu5zDueG6vMahQeG6ruG6usahw5Phu5jGoUXhuq7Dk8ahVeG6pzxVMsah4bu2w5JMxqHhu6Phu5vhu510b8ah4buc4bq+4bq64bqkxqHDieG6vOG7peG6rMahw5Phuqbhu5jGoeG7tXXGoeG7geG6vE7DieG7ucah4bu2w5JMxqHhu6Phu5vhu6Phu6PGoUXhuqbDksah4buc4buW4bu3xqHhu7fhuqZ2w5LGocOaw7PGoeG6peG7gsahTsO54bq64bqkb8ah4bq6xrDhurrhuqTGocOJ4buW4bu3xqHhu7fDlHXGoSkw4bq/xqHhurV1TkXGoSl14bq64bqkLU/DgeG6vMahw4nDucahQeG6rOG6sMOSxqFF4bqm4buE4bq64bqkxqFM4bqm4bun4bqsxqHhu7XDueG6usah4bu3xanhuqxvxqHhu7VK4bqsxqFF4bqm4buE4bq64bqkxqHhurrhuqbDucah4bu3eOG6uMahTcOSduG6usah4bq6w7nhurzGoeG7t8OKxqHDk+G6puG6ssah4oCcxrDhurrGoeG6uHXhu6DigJ3GocOT4buUxqHhurrGsOG6uMah4bq6w7nhu6DGoU914bq64bqkxqHhurrGsOG6uMahReG6psO64bu3b8ahw5Phu5TGoeG6pOG6rOG7p+G6rMah4bq64buAxqFNw5J1xqHhuqThuqzhu6fhuqzGoUXhuqx1w7PGoeG6vyEhxqHhu7fhu5DhurrhuqTGoeG6uuG6pnnhurrGocOT4bqm4buY4bu3xqFO4buCxqFB4bqs4bqww5LGoeG6usO54bugxqHhu5zDucahQcWpxqHhurrhuqbhuqzhurDDksahw4l44bq6xqFB4bqwxqHhurrhuqThuqZCxqHhu4ThurrhuqTGocOT4bqs4bquTMahw5PDleG7t8ahw4nDucah4bu34bqmw5TGoeG6uuG6pnbhurrGoeG7t+G6puG6rOG6ruG7t8ah4bqk4bqm4bquxqHigJzhurrDiuG6uuG6pOKAncah4bq64bqmd8OTxqHDicO54bq64bqkxqHhu7d4w5LGoU3Dkkbhu7fGoeG6ukjhuqzDs8ah4bqn4bq84bq64bqkxqHhurrhuqbhu5LGocOT4bqs4bquw5PGocOJSMah4bu3w5R1xqEpMOG6v8ah4bq1dU5FxqEpdeG6uuG6pC1Pw4HhurzGoeG7t+G7juG6uuG6pMah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqFB4bul4bqsxqHhu7nhuqzhurbhurrGocOT4bqm4bqqxqHhurrhuqbDucah4bu3eOG6uMahTcOSduG6usah4bq6w7nhu6DGoeG6uMOSRuG6usah4bu5w7nhurrhuqbGocOT4bqm4buI4bqsxqHhuqThuqx14bq6xqHhurrhuqbhuqzhurDDksah4bqmw4zhurrGoeG7t+G6puG6vMah4bqk4bqsdcahQeG6quG6uuG6pm/GoUFH4bq64bqkxqHDk+G6puG7iOG6rMah4bu34bqmw5Lhu6DhurLhurrGoeG6puG7kuG7iuG6uuG6pMahT3XhurrhuqTGoeG6uErGoeG6puG7gOG7t8ah4buc4bqs4bq24bq6xqFBw7nhurzGocOT4bul4bq8xqHDk07huqLGoeG6uuG6puG7ksah4bu34bqm4buM4bq64bqkxqHDk+G7hOG6rMahQcWpxqFB4bqwxqHhu7d5TMOyw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG7tsO64bu34bqmxqFBduG7oMah4bqkeOG6usah4bu1dcah4bq44buSw4zhuqzGoeG6usaw4bq4b8ahw5PhuqzhurLDksahw5PhuqbDkuG7oOG6rsOTxqHhuqThuqx1xqHhuqfhuqzhu7nhurrDgeG7oMah4bqn4bqmw4HDieG7ueG6vOG6usahw5Phu5ThurrhuqTGoeG7t+G6puG6vMahTnXGoeG6uOG7qcOTxqHDk8O64bu3xqFM4bqmw73hurjGoeKAnDLhurzDk+G6puG6rOG6uuG6pMahw4l1T8OTxqHDguG6vE7DgeG7nMOBTuKAncah4buNIOG6puG7hOG6uuG6pMah4bu3w4rGoeG6pOG6qsah4bq4xanhuqzGoeG6uMWp4bqs4buPw7PGoeG6rcO64bu3xqFM4bqmw73hurjGoUXhurLGoeG7nOG6sMah4bu1dcah4bq64buaxqHhu7XDuuG7t8ahT0TGocOTTuG6om/GoeG6uHXhurrhuqTGoeG7tXXGocOTduG6uMahw5Phuqbhuq7GoUXhuqbDuuG7t8ah4bq64bqmdcOSxqFF4bqm4bqsxqHhu7Xhu5Lhu4rhu7fGoeG7nMO54bq8xqHhu7XhurbhurrhuqbGoeG7nOG6rOG6tuG6usahI+G6uOG7tXVO4bu3dU7DgeG7ueG6vMahw5Phuqbhu5bhu7fGocOTeUzGoeG7nMO5xqHDicO54bq4xqHhu5zhuqzhurbhu7fDs8ahKOG6rOG7mnXGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMah4bu1d8OTxqHhu7fhu4ThurrhuqTGoeG6pOG6rOG7iuG6rMahw5PhuqjhurrhuqbGoeG6puG7gMahTOG6puG7p+G6rMah4bqkw7rhurrhuqbGoeG7t+G6pkLDksah4bu34buO4bq64bqkxqHDiULhu7fhuqbGocOJw7nhurjGoeG7nOG6rOG6tuG7t8ah4bu5w7nhu6DGoUHhu7Hhu7dvxqHhu7V1xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG6uuG6pnXhurrhuqbGoeG7t+G6psOK4bq64bqkxqHDicO54bq4xqFNw5LDgeG6um/GocOTTkrGoeG6usSC4bq6xqHDk+G6pnbhurrGocOT4bqm4bqs4bquw5PDs8ahKeG7gMahQcWpxqHhurrhuqThuqZEb8ahw5PhuqrhurrhuqbGoeG7teG7peG6usahd+G7oMahw4nDucah4bq4xanhuqzGoeG6uMWp4bqsb8ah4bu34bqm4bq8xqFB4bqu4bq6xqFF4bqm4bqsxqHhuqbDueG6uuG6pMahw4nhurzhu6XDk8ah4bu14bqs4bqu4bq6xqHhu7dGxqHhu57hu6fhu6DGoUHhuq7hurpvxqHhurhIw5PGoeG6uuG6pOG7kuG7iOG6rMahQcWpxqFOdcahQeG6rG/GoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqFKxqHDieG7peG6rMah4bu3deG7oMahQeG7qeG6uuG6pMah4bq64bqmeeG6usahTnVtxqHigJwg4bqm4buE4bq64bqkxqHhu7fDisah4bqk4bqqxqHhurjFqeG6rMah4bq4xanhuqzigJ3DssO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDosOS4bunxqFB4buM4bq64bqkxqHhurrhuqbhu5LGoeG7nHnhu6DDssah4bu24bqmw5Lhu6DhurbhurrGoeG6uEjDk8ahKTDhur/GoUHhuq7hurrGoU5H4bqsxqFB4bqsxqFF4bqm4bqsxqHhuqbhuq7Dk8ah4bqm4bul4bq6xqHhuqbEqEzGoUFH4bq64bqkxqHhu5xG4bq6xqHDicO5xqFB4bqs4bqww5LGoeG7teG6quG6uuG6psahw5Phuqbhu5Lhu4jhurrhuqTDs8ahMUjDk8ahKTDhur/GoeG7ueG7jsah4bu3w4rGocOT4bqmw7nhurrhuqbGoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bu1deG6vMah4bq64bqm4bqsxILDksahQeG6rMah4bu34bqmxrDhurrhuqTGoeG6uuG7mnVvxqHhurrhuqbhu5LGoeG7ueG7s+G6usah4bu54bupw5PGoUFI4bqsxqHDk8OS4bug4bqy4bq6xqHhu7fDlHXGoeG6uOG6quG6uuG6psah4buc4buExqFBQuG7t+G6psah4buBM+G6pTDhu7jGoeG7tuG6qeG6tcah4bu34buQ4bq64bqkxqHigJxF4bqm4buE4bq64bqkxqHhu7fDisah4bqk4bqqxqHhurjFqeG6rMah4bq4xanhuqzigJ3Dssah4bu24bqm4buM4bq64bqkxqHDk3XGoeG7t+G6pkPGoeG6puG7oMah4buc4buA4bq64bqkxqHhu5zDucahw5PhuqzhurrGoU7hu6vhurrhuqRvxqHDicO5xqHhurhIw5PGoeG6uuG6psO5xqHhu7d44bq4xqFNw5J24bq6xqHhu7fhuqbDkuG7oMSC4bq6xqHhurrhuqThuqbhuqzhurZMxqFBxanGoeG6pHbhu6DGoeG7ueG7luG6uuG6pMahQeG7ksSo4bu3xqHDk+G6puG7ksOM4bq64bqkxqHhuqbhuqzhurbDkm/GoeG7hOG6uuG6pMah4bq1dU5FxqEpdeG6uuG6pC1Pw4HhurzGoU/Dg8ahw5PhurzDueG6usahw5N24bq4xqHDk+G6vMO54bq6xqFQxqHhu5zhu4rhuqzGoeG7tcOK4bq64bqkxqFBw7rGoeG6v+G6rOG6tsOTxqEydeG6uG/GoeG7t+G6puG6qMah4bqow5PGocOJw7nGoUHhuq7hurrGoUXhuqbhuqzGocOTd+G6uMah4bq4w7nhurrGoeG6uuG6psOS4bq64bqkxqHhu7fDlHXGoVUhIcah4bu2w5JMxqHhu6Phu5vhu6Phu6PGoUXhuqbDgEzGocOJ4bul4bqsw7LGoeG6v8O5xqHhu7Xhuqzhuq7Dk8ahQXbDkm/GoeG7hOG6uuG6pMah4bu34buO4bq64bqkxqHhu7fDuuG7t8ah4bu3eMOSxqHDk+G6psOUxqHDieG7peG6rMahw5Phu7HhurrhuqTGoeG7t+G6puG6vMahw5N3w5PGoeG7t+G7p8ah4bu34bqm4buM4bq64bqkxqHDk3XGoeG6uEjDk8ah4bq4w4rhurrGoU3DksO5xqHhu7fhuqbhuqx1xqHDk3Xhu6DGoVDGoeG6uuG6pOG6pkR1bMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buXw5PDgeG7nsOTLXXDieG6rOG6pOG6um3GoU7huqzhuqThuqbDk27hu5fDtMO1T8OTTuG6vOG6uuG6pMO04bqtKVUyKcahKcOZw7UvT8OTTuG6vOG6uuG6pMO0w7UvTMO0


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]