(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều nay 12/6, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đã người làm báo Thanh Hóa mở rộng lần thứ IV – Cúp Agribank năm 2019. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdT+G7i+G6o+G7iTPDsuG6r8OpM8OM4buJ4bqx4buJM2XDteG7jcOsM+G6u8OjM+G7jMOs4butcOG7iTPDs8SDw7IzZcOj4buPM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhu4rDteG6ozPDs2Lhu40z4bul4buL4buvM+G7iMOdM+KAkzPDicWpdDPhuqLDrMO64buJZeG6o+G7jW8zNjQ14bqhWy/hu4s1XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04buK4bq94bqj4bq5Ml3DieG7i+G7iWbhu6cz4buN4bqj4bu3MzU2L2EpM+G7iuG7m+G7iTPhu4zhu4vEgzNlw6Phu48z4bulbOG7jeG7izN04buL4buX4buJM+G7i3F0M8O94buh4buJM8OZcjPhu6Thu4vhu5Xhu43DrDPhu6Xhu4nhu40zw73EgzPhu6TDuuG7p+G7t2bhu40z4bul4buL4buV4buNw6wz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjM+G7peG7nTPDqeG7i+G7r8OpM8OTaTNv4buL4bqj4buJM8Oy4bqvw6kzw4zhu4nhurHhu4kzZcO14buNw6wz4bq74bq3M+G7jcOs4butcOG7iTPDs8SDw7IzZcOj4buPM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhu4rDteG6ozPDsnIzw7rhu5vhu43DrDPDs2Lhu40z4bul4buL4buvM+G7iMOdM+KAkzPDicWpdDPhuqLDrMO64buJZeG6o+G7jW8z4buN4bqzw7IzNjQ14bqhPDPhurrhuqnhu7czw7PEgzPhu4vhu4/huq/hu6Uz4bq74bub4buNw6wz4buL4but4buh4buNw6wz4bul4buh4buJM2/DgDPhu43hu4lnw7Iz4bqhODPhu43hurPDsjPhu4zDrMSD4bu3M0XDo+G7jzPDqeG7i8SpM8OJw6PDqeG7izPDsuG6r+G7jcOsM8Od4buJZ+G7pTPhu4zhuqPDsjN7NjUvYS814bqhNjkz4oCTMzY1L2EvNjQ14bqhfTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1b4buJw7LDrDPDucO6w6kmMi8vw6nhurnhu408ZeG6o+G7j+G7peG7i+G6o+G7jeG7i+G7i+G7j+G6ozzDveG7jS/hurnhur3DuW/hu6Xhu490L+G7jeG6veG7s8O5LzXhuqE2Ny84w6Dhurk3NjY24bqhNDThu6U5w6DDoDQ3OTTDszU8bnTDrDIzL13DicOjw6kz4bq74bqv4buJM2Xhu4lo4bunM8O9xIMzReG6o+G7jTPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqTPhu6XDuuG6o+G7jzPDqXAzw7Phu63hu6cz4buN4buJZ8OyM8Op4buL4buPM8Opw6PDqTPhurvhu5vhu4kzw71mM+G7peG7i+G6o8OyM+G6uXczw6zhu4nhurHhu4k8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdw4zhu4nhurHhu4kzZcO14buNw6wz4bq7w6Mz4buNw6zhu61w4buJM8OzxIPDsjNlw6Phu48z4buN4bqzw7Iz4buN4bqj4bu3M+G7peG7i+G7pzPhu4vFqeG7pTPDrGLhu40zw6nDtTPDrGLhu40zNTQ0M8O9Y+G7jTPhurvhu5vhu43DrDPDveG7ieG7g+G7jTN7w53hurrDnX0zw6nhu6vhuqMzYTPhurvhu5vhu4kzZcO14buNw6wz4bq74buF4buNM+G7pXYzw6nDo8OpM8Op4bufM3Xhu6fhuqPhu40zZcOj4buPM8Op4buLxKkpM+G7pcO64bun4bu3ZuG7jTPhu4tq4buN4buLM+G6u2vhuqMzdOG7i+G7reG7n+G7jcOsKTPhu6XDuuG7p+G7jcOsM+G7reG7n+G7jcOsM8O9xIMzw7Lhu5vhu6Uzw7nhu5czw7lyKTPhu43DrMSD4buN4buLM+G7pcO64buD4buNM+G6u2vhuqMzZcSD4buNM+G7pWzhu43hu4sz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjPDNhM+G6u+G7m+G7iTNlw7Xhu43DrDPhurvhu61xw6kzw6nhu4vhu4nhuqMz4bul4buLxIPhu43hu4szNjNl4bqx4buNw6wpM+G7pcO64buP4buNw6wz4bq7w7UzZeG6seG7jcOsM+G6ojPDrMahw7Izw6nDo8OpM+G6u+G7m+G7iSEzw4nhu58zdeG7p+G6o+G7jTNlw6Phu48zw6nhu4vEqTPhu6XDuuG7p+G7jcOsM+G7reG7n+G7jcOsKTPDmXIz4buk4buL4buV4buNw6wz4bul4buJ4buNM8O9xIMz4bukw7rhu6fhu7dm4buNM+G7peG7i+G7leG7jcOsKTNU4buLw7Thu43DrDNU4bqiNDczw4nhu5Xhu43DrDPhuqPhu40z4bulbOG7jeG7izPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4buKw7XhuqMoM2XhurHhu43DrDNFM8OsxqHDsjPDqcOjw6kz4bq74bub4buJITNFw6Phu48z4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjKTPhurrEg+G7iTNU4buLw6Phu6Uz4bul4buL4bqj4buN4buLM+KAkzPhu6TDuuG7p+G7t2bhu40z4buLauG7jeG7izPhu6Vs4buN4buLKTPDieG7nzN14bun4bqj4buNM+G7pGzhu43hu4sz4bur4bu3PFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXcOJw6PDqTNl4bqx4buNw6wz4bul4buL4buJM+G6u+G6q+G7pzPDvcO04buNw6wz4bulw7rDtOG7jTM1M8Oz4butceG7pSkz4bulxKnhu43hu4sz4bq74buJaMOyKTPDqeG7i+G7keG7jTPhu4vhuqPhu4kz4bq74bub4buJM+G7teG7hXQz4buN4buL4bqr4bulKTPhu43hu4tqM8Oy4buj4buJM2XhurHhu43DrDPDvcSD4buPM8O9w7Thu43DrDNlw6Phu40zb+G7heG7pTN74buN4buL4bqr4bulM2XhurHhu43DrDPhuqIzw6zhuqV0M+G7jeG7i2ozZeG6seG7jcOsM0UoM+G7jeG7i+G6q+G7pTNl4bqx4buNw6wzRTPDrOG6pXQz4buN4buLajNl4bqx4buNw6wz4bqifTwzw4nDo8OpM+G7pcO6Y+G7jTPhurvhuqvhu6czw6N0M8Oz4bunY+G7pTNlw7Xhu43DrDPhurvDozPDsuG7ieG7jeG7iTPDqeG7q+G6ozPDjeG7iMON4bqiKTPhurnhu4lp4buNM8O64bqjM+G7pcO64buD4buNM8Op4bupw7Izw7nhuqnhu40zw6nhu5Mz4buN4buL4bqp4buNM+G7peG6r+G7jzPDqeG7q+G6ozPhu6TDuuG7p+G7jcOsM+G7peG6qcOyM2XDteG7jcOsM+G6u8OjM0XDs+G7p+G6vcO5b+G7tzPDneG7iWfhu6Uz4buKxrDhu43DrDwzw4zhu4nhurHhu4kz4buN4bqzw7Iz4buN4bqj4bu3M+G7peG7ieG7hXQz4bul4bupw6kz4buN4buLY+G7jTPhurvhu61xw6kzw7l3M+G7pcSD4buJM+G7pcO6cTPDqeG7i8Sp4buN4buLM8Op4bur4bqjM+G7jMOs4bqp4buNM+G7i8SD4buNw6wz4buM4buV4buNw6wz4buNw6zhu4vhu4lndDPDvcSDM1Thu4vDo+G7pTPhu6XDuuG7iWjhu40z4buM4buV4buNw6wz4bul4buL4buV4buNM8Od4buJZ+G7pTPhu4zhuqPDsjPigJMzw4nhu4vhu4kz4buN4buLw6Phu43hu4sz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXVvhu4nDssOsM8O5w7rDqSYyLy/DqeG6ueG7jTxl4bqj4buP4bul4buL4bqj4buN4buL4buL4buP4bqjPMO94buNL+G6ueG6vcO5b+G7peG7j3Qv4buN4bq94buzw7kvNeG6oTY3LzjDoOG6uTc2NjbhuqE0NOG7pTnDoMOgNDc5NMOzNjxudMOsMjMvXcOM4buJ4bqx4buJM+G7jeG6s8OyM+G7jeG6o+G7tzPhu6Xhu4vhu6cz4buLxanhu6UzYTPhurvhu5vhu4kzZcO14buNw6wz4bq74buF4buNM+G7pXYzw6nDo8OpM8Op4bufM3Xhu6fhuqPhu40zZcOj4buPM8Op4buLxKkpM+G7pcO64bun4bu3ZuG7jTPhu4tq4buN4buLM+G6u2vhuqMzdOG7i+G7reG7n+G7jcOsKTPhu6XDuuG7p+G7jcOsM+G7reG7n+G7jcOsM8O9xIMzw7Lhu5vhu6Uzw7nhu5czw7lyKTPhu43DrMSD4buN4buLM+G7pcO64buD4buNM+G6u2vhuqMzZcSD4buNM+G7pWzhu43hu4sz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXcOM4buJ4bqx4buJM2XDteG7jcOsM+G6u8OjM+G7jMOs4butcOG7iTPDs8SDw7IzZcOj4buPM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhu4rDteG6ozPhurvhurcz4bulw7pyM+G7peG7i8SD4buN4buLM8O54bqp4buNM8Op4buL4buf4buJM+G7peG7i+G7ieG7heG7pTPhu6Xhu4t3w6kpM2Xhu50zxKnDqeG7izPhurtoM+G7jeG7i3nhu43DrDPhu43DrOG7rXDhu4kzw7PEg8OyM2XDo+G7jykzw6nDo8OpM8Op4bufM3Xhu6fhuqPhu40zZcOj4buPM8Op4buLxKkpM3Xhu6fhurHhu40zw7Phu7kzZcOj4buPM8Op4buLxKkz4bulw7rhu4Phu40z4bq7a+G6ozNlxIPhu40z4bulbOG7jeG7izPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4buKw7XhuqMzw6nDtTPhurlrdDPhurvhu61xw6kzw6zhu4nhuqPhu48zw7Phu63hu6cpM+G7peG7i+G7iTPhurvhuqvhu6cpM+G7peG6s+G7jcOsM8Op4butcOG7jcOsM+G6u+G7j8SD4buNM2/hu4Xhu6UpM8Osw7V0M3Thu4ti4buNM+G7peG7i8Wpw6kz4bq7ZOG7tzN04buL4buP4buNw6wz4bulw7rEg+G7jzPDs+G7p+G7t2fhu40z4bulY3Qzw7Lhu5Xhu40zZcO14buNw6wz4bq7w6Mz4buNw7Xhu4kzw7rhu4nhu4Phu43DrCkzdOG7i+G7j+G7jcOsM+G7pcO6xIPhu48z4buk4bq44buk4bukM+G7jcO14buJM8Op4buL4bun4buNw6w8M1Xhu6fhuqMz4bq7w7UpM8Opw6PDqTPDqeG7nzN14bun4bqj4buNM2XDo+G7jzPDqeG7i8SpM+G7peG7ieG7hXQz4bul4bupw6kz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40z4bul4buX4bulM+G7jeG7i+G7iWfDsjPDveG7qTPDqeG7i8Sp4buN4buLM+G7pcO6azPhurvhu61xw6kzw6zhu4nhuqPhu48z4bulw7rhu4Phu40zw7LhuqXhu6Uz4bulw7pj4buNM+G7peG7rTPhu6Xhu61y4buNw6wzLTPDveG6s+G7jTPhu4vDteG6ozPDqeG7q+G6ozPhurrhurHhu43DrDPDvcSDM+G7jOG7i8SDM+G7jeG7reG7ocOpM8O9xIMzw6nhu6vhuqMz4bulbOG7jeG7izPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4buKw7XhuqM8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdW+G7icOyw6wzw7nDusOpJjIvL8Op4bq54buNPGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS814bqhNjcvOMOg4bq5NzY2NuG6oTQ04bulOcOgw6A0Nzk0w7M3PG50w6wyMy9d4bukw7rhu4/hu43DrDPhu6XDumPhu40zb+G7i+G6o+G7iTPDsuG6r8OpM8Os4buJ4bqx4buJKTPhurvhu5vhu4kzw5Phu4nhu4Phu40zdeG7p+G6qeG7jTPDmXIz4buk4buL4buV4buNw6wz4bul4buJ4buNM8O9xIMz4bukw7rhu6fhu7dm4buNM+G7peG7i+G7leG7jcOsM3vDo+G7jzPDvcSD4buNw6x9M+G7peG7i+G6teG7jcOsM+G6u+G7m+G7iTPDieG7nzN14bun4bqj4buNM2XDo+G7jzPDqeG7i8SpM+G7pMO64bun4buNw6wz4but4buf4buNw6wz4bul4bqv4buJM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhu4rDteG6ozN7w6Phu48z4bu14bqj4buN4buLfTPDveG7oeG7iTPhu6XDgDPDueG7lzM2M+KAkzM1PFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXcOM4buJ4bqx4buJM+G6ueG7iWnhu40zw7rhuqMz4buldjPhu43DrMSD4bu3MzU2M+G6u+G7heG7jTPhu4vhu4Xhu6Uz4buNw6zEg+G7tzM1YS9hPDNF4bqj4buNM+G7peG7nTPDqeG7i+G7r8OpM8O54buHM+G7pcO64bqj4buPM8Opxal0KTPDqXApM+G7i+G7p+G7tzPDqeG7i+G7reG7n+G7jcOsM8O9xIMzdOG7i2Lhu40z4bul4buL4butcuG7jcOsM8Op4buL4buPM+G6u+G7m+G7iTPDveG7lTPhurtrw6nhu4s8M+G7jMOs4buPxIPhu4kzw7rhuqMpM2XhuqPhu40z4bul4budM8Op4buL4buvw6kzw6nDtOG7jTPhu6XDuuG6o+G7jzPDqcOjw6kzw6zhu4nhurHhu4kz4bul4buL4butcuG7jcOsM8Opw6Mz4buN4buL4bqp4buNM8OsxqHDsiEzw6li4bunM+G7peG7i+G7qzPDrOG7i+G7iTPhu43hu4vhu4lm4bunM2XEg+G7jTPhu6Xhu4vhurXhu43DrDPDvcSDM+G7peG7i+G7qzPDsuG7leG7jTPhu7Xhu6fhuqvhu6Uzw7nhurXDqTPhu43hu4vhuqvhu6Uzw6zhu4nhurHhu4k8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04bqi4bun4bul4buL4buPw7oyXeG7jMOs4buRw6kz4buK4bun4bqr4buNWy90XQ==

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]