(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ ngày 29/5 - 3/6, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra Giải vô địch karatedo trẻ Quốc gia năm 2019. Các võ sỹ bộ môn karatedo Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành được 5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ, xếp thứ ba trong tổng số 42 đoàn tham gia giải.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2c2w73hu4/EgsO94buJw53hurDhu4/hu4lM4bux4bq64buJ4buAw73DjeG7iXThu4/hu4nhu4Dhuq7DtMSC4buJw7nhuq7DtMSC4buJ4buA4buR4buz4buJeeG7s+G7k+G7s+G7iUrhuqThu4nDueG7uXXDveG7ieG6oOG7j8OK4buP4buA4bulw7rhuq7hu4nhu4DDisaw4buJM+G7huG6pnXhu4l54buz4buP4buJa8SpauG7jWYvw71qZ2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6usOd4bul4buPw7rhu4tnNsOM4buJxIJ5w7RN4buJa+G7jS9u4buJLeG7iWwvb+G6v+G7ieG7gOG7keG7s+G7iTYy4buJw5nDtOG7iSXhu5Hhu4Dhu4nhu4Ml4bufw4Phu4nDmeG6rMSCeeG7heG7icO54buZ4buJw7rhu7N3xILhu4nDiuG7j+G7iVnhu7Phu5Phu7Phu4lK4bqk4buJw7nhu7l1w73hu4nhuqDhu4/DiuG7j+G7gOG7pcO64bqu4buJ4buAw4rGsOG7iTPhu4bhuqZ14buJeeG7s+G7j+G7icSC4buVw4Phu4lrxKlq4buN4buB4buJVcO1deG7iUrDguG7ieG6vuG7jOG7iXThuqjhu4nDg+G6pMSC4buJ4bqg4buPw4rhu4/hu4Dhu6XDuuG6ruG7iTbDveG7j8SCw73hu4nDneG6sOG7j+G7icO54buZ4buJ4buAw73hu7Phu4nDueG7oeG7huG7iUzhu4bhu6Hhu4Dhu4nhur7hu5d14bq/4buJeeG7s8O0xILDveG7icO5SUV14buJbuG7icOdVeG6t+G6v+G7iWzhu4nDnVVU4bq/4buJbOG7icOdVcOZ4bq/4buJTOG7seG6uuG7ieG7gMO9w43hu4l04buP4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhu4DhuqrEgnnhu4nhur7huqbhu4lta+G7icO54bquw7TEguG7ieG7gMO94buPw4Phu4l54buz4buP4buJeeG7s+G7k+G7s+G7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnZuG7s8ODeeG7ieG6vsOKdWThu4svL3XDusSC4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8O64bul4bq+4bqg4buA4bqu4bq6L8SC4bulS+G6vi9q4buNa2svbcOyw7ptamzEqcSpxKnEqeG7gG1rbcOzbm7huqJq4buBw4Dhurp54buL4buJL2dmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ1XDtXXhu4nhurfDmeG6t+G7ieG6oOG7j8OK4buP4buA4bulw7rhuq7hu4k2w73hu4/EgsO94buJw53hurDhu4/hu4nhu4DDveG7j8OD4buJeeG7s+G7j+G7iVnhu7Phu5Phu7Phu4lK4bqk4buJw7nhu7l1w73hu4nhu4DDisaw4buJ4bqg4buPw4rhu4/hu4Dhu6XDuuG6ruG7iTPhu4bhuqZ14buJeeG7s+G7j+G7iWvEqWrhu43hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ1nhu7Phu5Phu7Phu4lK4bqk4buJw7nhu7l1w73hu4nhuqDhu4/DiuG7j+G7gOG7pcO64bqu4buJ4buAw4rGsOG7iTPhu4bhuqZ14buJeeG7s+G7j+G7icSC4buVw4Phu4lrxKlq4buN4bq/4buJ4buAw73hu4bhu4nDveG7guG7gOG7iXlwxILhu4lvbsSp4buJ4bq3w5nhurfhur/hu4nDnSXhurfhu4l1R+G7j+G7iW1r4buJ4buAQcSCw73hur/hu4nhu4DDvcO0xILDveG6v+G7icSCecO0xILDveG7ieG7gMOK4burxILhu4l14buT4buJxIJJRHXhu4nhu4DDveG7j8OD4buJeeG7s+G7j+G7geG7iVXDtXXhu4nhurfDmeG6t+G7ieG7gMOK4buPxILDveG7ieG7gMO04buz4buJw4nhu4l1w7V14buJxILhuqjhu7Phu4nDuuG7hsSCeeG7ieG6vOG7hk3hu63EguG7ieG7gMO94buGceG7gOG7iUrDtOG7icO54bqm4buz4buJ4bqgw73DtcSCeeG7iXXDteG7icSCw73hu5/EgsOq4buJw7nhuqzEgnnhu4nDueG6qOG7s+G7icSC4buPw4Phu4nEgsSo4buJdcO1deG7icO94buRxIJ54buJdeG7n8SC4buJ4buAw4zhu4ltxKnhu4nhuqB54buJw7nhu7HEguG7ieG7gMOK4burxILhu4nDsm/hu4nhuqB54bq/4buJ4buAw73hu4bhuqh14buJdcO1deG7icSCw73hurDDg+G7ieG7gOG7huG6quG7s+G7ieG7gMOM4buJasSp4buJw7nhu7HEguG7iWtr4buJ4buA4buG4bqq4buz4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2ck4buPw4rhu4/hu4Dhu6XDuuG6ruG7iTbDveG7j8SCw73hu4nDneG6sOG7j+G7ieG7gMO94buPw4Phu4l54buz4buP4buJeeG7s+G7k+G7s+G7iUpE4buz4buJam/hu4nhurfDmeG6t+G6v+G7ieG7gMOK4buPxILDveG7ieG7gMO04buz4buJw4nhu4l1w7V14buJw73hu5HEgnnhu4l14bufxILhu4nDueG6puG7s+G7ieG6oMO9w7XEgnnhu4nDieG7iXXDtXXhu4nEgsO94bqww4Phu4nhu4Dhu4bhuqrhu7Phu4Hhu4lVw7V14buJSsOC4buJ4bq+4buM4buJw7nhu5nhu4l14bqw4buJw4Phuqjhu4Dhu4l54buz4buT4buz4buJw7nhu6Hhu4bhu4lM4buG4buh4buA4buJ4bq+4buXdeG7ieG6oMO94buz4buJeeG7s8O0xILDveG7icO5SUV14buJbuG7icOdVeG6t+G6v+G7iWzhu4nDnVVU4bq/4buJbOG7icOdVcOZ4bq/4buJTOG7seG6uuG7ieG7gMO9w43hu4l04buP4buJ4buA4bquw7TEguG7icO54bquw7TEguG7geG7iVXDtXXhu4nhurfDmeG6t+G7icO54buZ4buJeeG7s8O0xILDveG7icOdVeG6t+G7iXXDveG6ruG7iTbDveG7j8SCw73hu4nDneG6sOG7j+G7iXnhuqzDg+G6veG7iSXhu6vhu4nDneG7hk3hu4nDmcONdeG7ieG7g8O94buRxIJ54buJw7PEqeG7ieG6oHnhu4nhuqLDjeG7j+G7ieG7gOG7huG6quG7s+G7iWrDsi1ra+G7hcOq4buJJeG7q+G7icOZ4bu3xILDveG7ieG7jsSC4buJ4buDw73hu5HEgnnhu4lvxKnhu4nhuqB54buJ4bqiw43hu4/hu4nhu4Dhu4bhuqrhu7Phu4lqby1qw7Phu4XDquG7iSZ54buGTXfEguG7iTbDveG7ueG7iSbDveG7hsSCeeG7ieG7g8O94buRxIJ54buJbcSp4bqgeeG7ieG6osON4buP4buJ4buA4buG4bqq4buz4buJam0tam7hu4XDquG7iSZ54buGTXfEguG7iTbDveG7ueG7icOa4buGxIJ54buJ4buDw73hu5HEgnnhu4nhu4DDiuG7q8SC4buJbm/huqB54buJ4bqiw43hu4/hu4nhu4Dhu4bhuqrhu7Phu4lqbS1qbuG7hcOq4buJJeG7q+G7iTbDveG7ueG7iSThu7Phu63hu4bhu4nhu4PDveG7kcSCeeG7iW5r4buJ4bqgeeG7ieG6osON4buP4buJ4buA4buG4bqq4buz4buJam0tam7hu4Xhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZypGdeG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7iXVH4buP4buJ4bqg4buPw4rhu4/hu4Dhu6XDuuG6ruG7iTbDveG7j8SCw73hu4nDneG6sOG7j+G7ieG7gMO94buPw4Phu4l54buz4buP4buJeeG7s+G7k+G7s+G7iXThu6vEguG7iXXhu5HEgsO94buJSuG7s+G7r3Xhu4nDuXbhu4l1w7V14buJ4bq3w5nhurfhu4nDuUlFdeG7ieG7gMO94buz4buJw7nhu6Hhu4bhu4l14bqy4buJTMO14buA4bq/4buJxILhu5/Egnnhu4l14buP4bqu4buJ4buAw4rhu7fEgsO94buJw7nhuqjhu4l1w73hu4ZN4burxILhu4nDg+G6pMSC4bq/4buJ4buA4bu1dcO94buJ4bqiSE3hu4nhuqDhu7PEgsO94buJxIJ5w73hu7Phu6/Dg+G6v+G7icOD4bub4buA4buJ4bqgw73DtXXhu4l14bq2xILhu4nhurrDveG7ocSC4buJw7nhu6Hhu4bhu4l54buzw7TEgsO94buJSuG7ueG7ieG7gMOK4bu14buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nEgsO94bqww4Phu4nDunPEguG7icO5cOG7huG7ieG7gOG6rsO0xILhu4nDueG6rsO0xILhu4Hhu4nDmeG7n03hu4l1SMSCeeG7ieG6osO04buJw7lF4buA4buJ4bq+w7Xhu4Dhu4nDveG7kXXDveG7ieG6vOG7huG7j8SC4buJ4buAw4rhurLEgnnhu4l1R+G7j+G7iXThuqjhu4nDg+G6pMSC4buJxILDtE3hu4nDuXbhu4l1w7V14buJ4bq3w5nhurfhur/hu4nDnSXhurfhu4l1w73hu4ZyxILhu4l04bu54buJdcO94bqu4buJdcO1deG7iXnhu7Phu5Phu7Phu4nDueG7oeG7huG7ieG6vOG7huG7j8SC4buJ4buAw4rhurLEgnnhu4nhuqDDvcO1deG7ieG7gMOK4bquxIJ54buJxILhu5XDg+G7icSCw71J4buJeeG7s+G7k+G7s+G7iUrhuqThu4nDueG7uXXDveG7ieG6vOG7huG6pnXhu4l54buz4buP4bq/4buJNeG7pOG7juG7iVnhu4/Dg+G7peG6vuG7iWzEqeG7ieG7gOG7keG7s+G7iTLDveG7s+G6ouG7s+G6uuG6uuG7s8SC4bul4bq+4bq/4buJeeG7s+G7k+G7s+G7iXXDveG7n+G7huG7ieG6okZ14buB4buB4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq64buO4buG4buAw73huq7DiuG7i2c2w73hu5Phuq7hu4kmeeG7hk3hu6vEgmYv4bq6Zw==

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]