(vhds.baothanhhoa.vn) - Liverpool đã lên ngôi vô địch Champions League mùa này sau khi đánh bại Tottenham với tỉ số 2-0 ở trận Chung kết. Mohamed Salah và Divock Origi đã trở thành những người hùng của Liverpool với 2 pha lập công vào lưới Tottenham.

Tin liên quan

Đọc nhiều

cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXPhu4F5w4x54buA4bunxq/hu7Phu6fhurHhu5zhu4bhur7hu4bhu6fDjOG6tsag4bun4bqkT+G7iOG6vuG7o+G7p8Oj4buGxq/huqjhu5zGoMSoxKjDjOG7p8avT+G7p+G6rEbhuqThu4Dhu6co4buAeeG7isag4buGxKjhu4jhu6Lhu6fDo+G6qHnhur7hu6DhuqhyL+G7gMawc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagNuG6qHnhuqbhu6Vzw6Phu4bGr+G6qOG7nMagxKjEqMOM4bun4bqs4bu54bunw4zEkOG7iOG7p+G7iOG6vk/hu4bhu6fGr0/hu6fhuqxG4bqk4buA4bunKOG7gHnhu4rGoOG7hsSo4buI4bui4bunw6Phuqh54bq+4bug4bqo4bun4buKUXnhu6fhu4jhu7Phu7Dhu6fhu6J54bug4bunw43hu4Dhu4bhu6fhuqzDveG7iOG7gOG7p8OC4bu14buG4bun4buHxKjhu57hu57huqjhu4jhu4B54buK4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu55H4bun4buiw5Phu6fhu6ktxanhu6fhu5Thu6fhu57hu5zhurbhu4jhu6co4buA4bug4buI4bq+4bunw41F4bue4buf4bunxIPEqOG7gHnhu4rhuqjhuqbhu6fhu4F5w4x54buA4bunxq/hu7Phu6cp4buGxq/EqOG6pMON4bun4bqx4buc4buG4bq+4buG4bun4bqs4bu54bun4bue4buc4buU4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4buAUeG7iOG6vuG7p+G6pFN54bunw6Phu4bGr+G6qOG7nMagxKjEqMOM4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu6nhu6fGoOG7gHnhu6fDjOG6tsag4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p8av4buzxKjhu6fDjFXhu5Dhu4bhu6fhu4fEqOG7nuG7nuG6qOG7iOG7gHnhu4rhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhu6Lhu5zhuqThu5Hhu6UvL+G6pOG6puG7iOG7n8OCecSo4bue4buAeeG7iOG7gOG7gMSoeeG7n8av4buIL+G6puG6qOG7osON4buexKjGoC/hu4jhuqjhu6jhu6IvxrB44bupxrAv4buxd+G6psWpxrDhu7HGsHjFqcWp4buexrB24bup4bupxrDhu63FqcOMxrDhu59JxqDhur7hu6Xhu6cvc3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bqv4buGw4nhu4rhu6fGr+G7oOG7huG7p+G6pFN54bun4bqh4bug4buc4bq+4bqo4buI4bun4bqjw4zEqMagxqDhu6fGr+G7s+G7p+G6pMO94bqk4bun4bqk4bqw4bug4bun4bue4buAU+G7p3Lhu6Lhu57hu5zEqOG7iOG6vnPDo+G7hsav4bqo4bucxqDEqMSow4xyL+G7ouG7nuG7nMSo4buI4bq+c3Lhu6Lhu57hu5zEqOG7iOG6vnPhu59yL+G7ouG7nuG7nMSo4buI4bq+c3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bqj4buA4buG4bun4buK4buz4bun4buAw5Thu4jhu6fhu6/hu6fGr+G7teG7iOG7pyg8a+G7p+G7nuG7nMSQ4buI4bunw43hu4DDveG7iOG7p+G6rOG7s+G7huG7p+G7osSC4buI4bunbHnhu4jhuqZ54bunxIPhuqjhu57hu5zEqMagxKjDjOG7huG7nnnhu4jEqOG7p+G7nuG7gOG6qMSo4bun4bqmTuG7huG7p+G7nuG7nOG6tuG7iOG7p+G6pOG7gOG7oOG7iOG6vuG7p8ONReG7nuG7pyjhu4B54buKxqDhu4bEqOG7iOG7ouG7p8Oj4bqoeeG6vuG7oOG6qOG7p+G7qcWpxrB3L8aweOG7p+G6pEvhu4jhu6fhu4jhur7DkuG7huG7p+G6pOG7gFV54bun4bqu4buK4bun4bqk4buAw5Xhu6fhu57hu4Dhu4Thu6dy4bui4bue4bucxKjhu4jhur5zw6Phu4bGr+G6qOG7nMagxKjEqMOM4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7gFXhu5Thu4jhur7hu6fGoOG6qOG7iHnDjOG7nuG7sOG7p+G7lOG7p+G7iOG6vnnhu7Dhu6fGoOG7gFDhu57hu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu57hu4bEkOG7iOG7p+G6pFN54bun4bue4buc4bq24buI4bun4bqs4bqu4bug4bunxq/hu7Phu6fEg8So4buAeeG7iuG6qOG6puG7p+G7gXnDjHnhu4Dhu6fhuqzhu7nhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqRP4buI4bq+4bun4bua4bug4bu34bun4bqsw73hu6fGsMaw4buK4bun4bqs4bq64bun4buK4buU4bun4bueR+G7p+G7osOT4bun4buU4bunxqDhu4BQ4bue4bun4bue4buAw5rhu6fhu6nhu59yL+G7ouG7nuG7nMSo4buI4bq+c3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bqv4bq+eeG7sOG7p+G7lOG7p+G7nuG7hOG7iOG7gOG7p+G7gOG7oMOT4buI4bq+4bunw4zEkOG7iOG7p8OCSuG7iOG6vuG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G7nuG7hsSQ4buI4buj4bunxIN54buI4bqo4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4bqsVeG7kuG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7oOG7sMOJ4buI4bun4bqs4bqw4buw4bun4bue4buG4buI4buA4bun4bua4bugw73hu4bhu6fDjeG7gOG7hkXhu4jhu6fhu4Hhu4bhu6Lhu6LEqMONxKjhu6fhuqzhurrhu6fhu5554buw4bun4bqk4buA4bu14buK4bunw4JK4buI4bq+4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fGr0vhu4jhur7hu6fhuqThuq7hu4rhu6Phu6fhu57hu5xM4buI4bq+4bun4bue4buz4buG4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7gcOMxKjGr+G6qOG7iOG7hnnhu6cpeeG7iuG7huG7nOG7p+G7gcONxKjhu4rhu4bhu4h54bunw4zhurbGoOG7p+G7nsOa4bqk4bun4bue4buA4buO4buG4bunxqDhu4Dhu7Xhu57hu6fhuqzDieG7iOG7p+G6puG7s+G7iOG7gOG7p+G6pOG7gMSo4buncnnhu6fhu4Dhu5zhuqjDiuG7keG7peG7gOG7nuG7nsag4bui4bubLy/Gr+G7huG6qOG7nuG7iHnhu4rhu4jhuqjhu57hu5/Gr+G7iC/DjOG7hsav4bqo4bucxqDEqMSow4wt4bueeeG6vuG7q+G7scWpxrDFqeG7n+G7gOG7nuG7isOM4bul4bun4bueeeG7nOG6vuG6qOG7nuG7keG7pV/DgsOMeeG7iMON4bulc8Oj4buGxq/huqjhu5zGoMSoxKjDjHIveXPhu5/hu6fhu4fhu5zEkOG7iOG7p+G6pOG7gOG6ruG7iuG7p8awxrDhu4rhu6Phu6fhu4F5w4x54buA4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqRQ4bun4buiUOG7nuG7p+G7muG7oOG7sEXhu57hu6fhuqzEqMO94buI4bun4bqsw73hu4jhu4Dhu6fDguG7teG7huG7p8Ojw4zEqOG7nOG7huG7ouG7o+G7p+G7iuG7lOG7p+G7nlfhu6fhu6LDk+G7p+G7nuG7nOG6tuG7iOG7p+G6pOG7gOG7oOG7iOG6vuG7p8ONReG7nuG7p+G7nsOZ4bun4buc4bqu4bue4bun4bui4buQ4buK4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMoSuG7p8OC4buz4buI4bun4bue4buAw4Hhu4jhur7hu6fhuqbhurThu4jhu6fhu57hu5xV4buQ4bqk4buj4bunNsOja+G7p+G6oeG7oOG7nOG6vuG6qOG7iOG7p+G6o8OMxKjGoMag4bun4buwxJDhu6Dhu6fhuqThurDhu6Dhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7gEzhuqThu6fhu57hu5xL4bun4bqk4buAU+G7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G6pOG7gMOU4buG4bun4bqk4buA4bq24buK4bun4bqs4bq64bun4bq+4buGxajhu6fhu4jhu4BGxqDhu6fhu57hu5zhurbhu4jhu6fhuqzhuq7hu6Dhu5/hu6fhu4fhu4Dhurbhu4rhu6fhuqThu4Dhu4Lhu6Phu6fDo8Wo4bun4bqsxKjhu7Phu4jhu6fhuqxN4bun4bqk4buA4bquxqDhu6fhu4jhu4Dhurbhu4jhu6fhu4jhu4BV4buS4buI4bq+4bun4bue4buAReG7p+G7nuG7nOG6tuG7iOG7p+G6pOG7gMSo4bun4buHxKjhu57hu57huqjhu4jhu4B54buK4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMhxJDhu4jhu6fDjeG7hnnhu6fhuqThu4Dhu4ZF4buI4bun4bue4bug4buwReG7iOG7o+G7p+G6plHhu6fDjeG7huG6uuG7iuG7p+G7osSow73hu57hu6fDgkrhu4jhur7hu6fGr1Xhu5jhu57hu6fhu57hu5zhu4zhu4bhu6fhu4jhu4BV4buI4bq+4bun4bulNeG7s+G7p+G7nuG7nMOT4buI4bq+4bul4bun4buAxKjhu7Phu4jhu6fhu57EqOG7s+G7iOG7p8OCReG7p+G7nsOB4bqk4bun4bue4bucVeG7kOG6pOG7p+G7gOG7s+G7iOG6vuG7p8ag4buAS+G7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7pOG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhuqThu4BH4bun4buA4bug4buw4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu57hu5zhu6Dhu4jhur7hu6fGr+G6uOG7p2t54buI4bunKeG7hknDjeG7n+G7p+G7h+G7nMSo4buI4bq+4bun4bui4bugw5Phu57hu6fhu4Dhu4bhurjGoOG7p+G7iuG7jOG7nuG7o+G7p+G7h8So4bue4bue4bqo4buI4buAeeG7iuG7p+G7gOG6sOG7oOG7p+G7iOG7gFXhu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhu57hu7XEqOG7p+G7nHnhu6fhuqxV4buY4bqk4bunxqDhu4B54bunw4JK4buI4bq+4bun4buI4buzxKjhu6fhu57hu4Dhurbhu57hu6fhu6Lhu6Thu6fhuqzDveG7iOG6vuG7p8ON4bq64bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhu4fhu4Dhurbhu4rhu6fhuqThu4Dhu4Lhu6Phu6fhu4hF4bug4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqkSuG7p+G7ouG7pOG7p+G7quG7oOG6ruG7nuG7p+G7osOB4bqk4bun4bqkU3nhu6fhu57hu4BT4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bunw6PDjMSo4buc4buG4bui4bun4bue4buA4buE4bunw4xV4buQ4buG4bun4bqkU3nhu6dyeeG7p+G7gOG7nOG6qMOK4buR4bul4buA4bue4buexqDhu6Lhu5svL8av4buG4bqo4bue4buIeeG7iuG7iOG6qOG7nuG7n8av4buIL+G7nsSo4bue4bue4bqo4buI4buAeeG7ii3hu5554bq+4buteMWpxrDhu6/hu5/hu4Dhu57hu4rDjOG7peG7p+G7nnnhu5zhur7huqjhu57hu5Hhu6Vfw4LDjHnhu4jDjeG7pXPhu4fEqOG7nuG7nuG6qOG7iOG7gHnhu4pyL3lz4bun4bqk4buAw4HhuqThu6fhuqThu4DDgeG7iOG7p+G6pEvhu4jhu6fDgkbhu6fhu5zhu6Dhu4jhur7hu6fhu57hu4DEkOG7iuG7p8OM4bqw4buI4bun4buIxah54bun4bue4bucVeG7kOG6pOG7p8ON4buA4buG4bun4buAeeG7huG7p+G6rOG7jOG7huG7p+G7nHnhu6fhu4jhur7hu4BH4bun4bq+4buG4bu34buG4bunw4x5xKjhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulcyFV4buQ4bqk4bun4buieeG7iOG6vuG7p+G7gOG7huG6uMag4bun4buAeeG7huG7o+G7p+G7nsOT4bqk4bun4bqs4buM4bun4bue4buc4bq24buI4bun4bqs4bqu4bug4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G6rOG6suG7sOG7p8OMxJDhu4jhu6fhuqR5xKjhu6Phu6fhuqzEqOG7s+G7iOG7p+G7muG7oMSC4buI4bun4bqkU3nhu6c2w6Nr4bun4bq9xKjhuqThu4Dhuqjhu57hu57hu4bhu4jEqOG7p8av4bq04buI4bunw4zhu7Phu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fDjOG7s+G7iuG7p+G6pOG7gFPhu6fhu57hu4BF4bun4bue4buc4bq24buI4buj4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p8ag4buAeeG7p0Hhu4jhu6fhu4rhu4ZF4buI4bq+4bun4bue4buc4bu34bun4buK4buGReG7iOG6vuG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzKMOU4bun4buA4buM4buG4bun4buq4bug4bqu4bue4bun4buA4buG4bq44buI4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhu4DDlOG7iOG7p+G6puG7s+G7iOG7gOG7p+G6pOG7gMSo4bun4buHxKjhu57hu57huqjhu4jhu4B54buK4buj4bun4bue4buAReG7p+G7iOG7gFXhu4jhur7hu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p+G7nuG7gOG7huG7p+G6rOG6ruG7oOG7p8ON4bqq4buK4bun4bqm4bug4buwxJDhu4jhu6Phu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G7gcSo4buI4bunNuG6qOG7oOG7iOG6vuG7p8SD4buG4buI4buj4bunPuG7nOG7hsON4bui4bqo4buI4bun4bucw5Lhu4bhu6fhuqThu7fhu6fhuqThurDhu6Dhu6fhu57hu4BT4bunxq/hu7PEqOG7p+G7osSC4buI4bun4bue4buAeeG7sOG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fDo+G7oOG6pHnhu6Lhu6fEg8So4bug4buceeG7p+G6rMOJ4bug4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bue4buA4bq64bun4bqsw73hu4jhu4Dhu6fDguG7teG7huG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu57hu4BT4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bunWcOM4buG4bui4buixKjhu4jhu5/hu6fhuq/hur5V4buS4buG4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p8ON4buu4bunxq9M4buI4bq+4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhu4jhu4Dhuq7hu57hu6fDjOG7s+G7pzZ54buc4buc4buw4bun4bqjeeG7iOG6qOG7p+G7nuG7nOG7lOG7p8OM4bu14buG4bun4buieeG7oOG7p+G6pOG7gOG6ruG7iOG7p+G7nuG7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G6pFThu4jhur7hu6fhu4DEqOG7s+G7iOG7p+G7nsSo4buz4buI4bunw4JG4bun4bul4buew4Hhu57hu6fhuqzhu4bhurjhu4jhu6Xhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6o+G7gE/hu4jhur7hu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7hOG7iuG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fDguG7s+G7iOG7p+G6vuG7luG7o+G7p+G7gcag4bug4buc4bui4bun4bqkS+G7iOG7p+G6puG7guG7iOG7gOG7p+G6rEvhu4jhu6fhu4DDkuG7huG7p+G7iuG7ueG7p+G7nuG7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G7lOG7p8ag4buAUOG7nuG7p3d34buf4bun4buHw5nhu6fhu5rhu6Dhu7fhu6fGoOG7gOG7teG7nuG7p+G6vkrhuqThu6fhuqRTeeG7p+G6rMOS4buI4bq+4bun4bqs4buM4buG4buj4buna3nhu4jhu6cp4buGScON4bun4bqmw5rhu57hu6fhuqzhu4bhurrhu4rhu6fhu4BS4bue4buj4bunw4JK4buI4bq+4bunw4zhu4zhu4jhu6fhu6rhu4zhu4jhu6fhu57hu5xV4buQ4bqk4bunw43hu4Dhu4bhu6fhu57hu4Thu4rhu6fhuqxF4buI4bunxq9G4bun4bue4buc4buC4bun4bqkU3nhu6fhurHhu5zhu4bhur7hu4bhu6fhuqzhurrhu6fhuqThurDhu6Dhu6fhu57hu4BT4bun4buI4buz4buw4bun4bua4bugQeG7iOG6vuG7p+G6pOG7gMSC4buI4bun4bqmw5rhu57hu6fhuqzhu4bhurrhu4rhu6fGr8OJ4bun4bq+SuG6pOG7p+G7qnnhu6fhuqzDveG7iOG7gOG7p8OC4bu14buG4bunw6PDjMSo4buc4buG4bui4buj4bun4bqu4buI4bun4bqsRuG7iOG7gOG7p+G6pOG7gOG7hkXhu4jhu6fhu57hu4DDgeG7iOG6vuG7p+G7qS3FqeG7p+G6pOG7gMSo4bunw6Phu4bGr+G6qOG7nMagxKjEqMOM4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhu4fhu4Dhuq7hu57hu6fDguG7teG7huG7p8WpLeG7qeG7p8ON4buA4buGReG7iOG7p+G6vuG7huG6ruG6pOG7p+G7isOU4bunw4zhurDhu4jhu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu57hu4bEkOG7iOG7p+G6vuG7huG7s+G7iOG7gOG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bunxq9P4bun4bqsRuG6pOG7gOG7pyjhu4B54buKxqDhu4bEqOG7iOG7ouG7p8Oj4bqoeeG6vuG7oOG6qOG7p+G6pFN54bun4buHxKjhu57hu57huqjhu4jhu4B54buK4bun4bueeeG7iOG7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G7isSC4buw4bunw43hu4BK4buG4buf4bun4buH4bucxKjhu4jhur7hu6fDjeG7gOG7huG7p+G6rErhu6Phu6fDjUXhu57hu6fhu5rhu6Dhu7fhu6fhu4jhu7Phu7Dhu6fhur7hu4ZQxqDhu6fDo8Wo4bun4bqsxKjhu7Phu4jhu6fhuqxN4bunw4zhurDhu4jhu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu57hu4bEkOG7iOG7p+G6vuG7huG7s+G7iOG7gOG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bunxq9P4bun4bqsRuG6pOG7gOG7pyjhu4B54buKxqDhu4bEqOG7iOG7ouG7p8Oj4bqoeeG6vuG7oOG6qOG7p+G7onnhu6Dhu6fGsOG7seG7p+G7iEHhu4rhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulczzEguG7sOG7p+G6pFThu4jhur7hu6fDjOG7s+G7p+G6pOG7gMOa4bqk4bunxq9P4bun4bqsRuG6pOG7gOG7pyjhu4B54buKxqDhu4bEqOG7iOG7ouG7p8Oj4bqoeeG6vuG7oOG6qOG7p8OM4bqw4buI4bun4bue4buAw5rhu6fhu6/hu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p8OMRuG6pOG7gOG7p+G7ouG7puG7p8Oj4buGxq/huqjhu5zGoMSoxKjDjOG7o+G7p+G7onnhu6Dhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7iEHhu4rhu6fGsHh2duG7o+G7p8aweHZ34buj4bunxrB4d8aw4buj4bunxrB4d+G7seG7p8av4buz4bun4bupxanFqeG7reG7n+G7p8Oq4bugV+G7p+G6rE3hu6fGr1Hhu4jhur7hu6fEg+G6qOG7nOG7ouG6qOG7sOG7ouG7huG6puG6qOG7p8avVcOU4buI4bunw4zEkOG7iOG7p+G6pOG7gOG7hkXhu4rhu6fGr0bhu6fhu57hu5zhu4Lhu6fhu57hu4DDmuG7p+G7q+G7o+G7p+G6pOG7gEfhu6fhu6J54bug4bun4bq/4bqoecOM4bunxIN54bqm4buc4buG4bqm4buncMaw4bur4bun4bqmeeG7iOG7gOG7p+G7gOG7huG6uOG7oHHhu6fGr+G7s+G7p1ko4bunxIPhu4bDjHnhu4jhu6dwdnHhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulcyhL4buI4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu5zhu4bEkOG7iOG6vuG7pzbDo2vhu6fhuqHhu6Dhu5zhur7huqjhu4jhu6fhuqPDjMSoxqDGoOG7o+G7p0/hu4jhur7hu6fhu57hu4DhurDhu7Dhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bunPMOa4bqk4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4bue4buAw5rhuqThu6fhu6pKeeG7p+G6puG7kMag4bunw43hu4Dhu4bhu6fhu57EqOG7s+G7iOG7p+G7nuG7gOG7oHnhu6fhu5Thu6fhu6/hu6fhu57hu5zhurbhu4jhu6fhuqThu4Dhu6Dhu4jhur7hu6fDjUXhu57hu6fDjeG7gMO94bqk4bun4buI4buAeeG7oOG7n+G7pyjhu4DDmuG6pOG7p8avT+G7p+G6rEbhuqThu4Dhu6co4buAeeG7isag4buGxKjhu4jhu6Lhu6fDo+G6qHnhur7hu6Dhuqjhu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu57hu4bEkOG7iOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bui4buk4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fhu4jhu7Phu7Dhu6fDjOG7s+G7p+G7nuG7nMO94buG4bun4buI4bq+TOG7nuG7p+G6puG7s+G7iOG7gOG7p+G6pOG7gMSo4bun4buI4buA4buz4bun4bqk4bqw4buK4bun4bua4bugxILhu4jhu6fhuqRK4bun4bui4buk4bunw43hu4bEkOG7iOG7p+G6rEbhu4jhu4Dhu6fhu57hu6Dhu7Dhurjhu57hu6fGr+G7kuG7huG7p8av4buQ4buG4bun4bue4buc4buGReG7nuG7p8OM4buC4bunw4JK4buI4bq+4bun4bqsw73hu6fGr+G7s+G7p8av4buQ4buG4bun4bqk4bu34bun4buA4buz4buI4buA4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4bue4buA4bqoxKjhu6fhuqzhu6Dhu47hu4bhu6fGr+G7huG7iOG7gOG7p+G7muG7oHnhu4jhur7hu6fhuqRTeeG7p+G7iuG7hOG7iOG7gOG7n+G7p2vhurbhu4jhu6fhu4p54buw4bun4bqs4bu54bun4bqk4buAw5Phu4bhu6fDgk3hu6fhuqPDjMSoxqDGoOG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bunw4zhurDhu4jhu6fhu4jhu4BV4buI4bq+4bunT+G7iOG6vuG7p8av4bq04buI4bun4buK4buG4bq44bue4bun4buK4buz4buG4bun4bqs4buG4bun4bue4buE4buK4bun4buISuG7p8av4buz4bunT+G7iOG6vuG7p+G6rOG7ueG7p+G7nuG7gOG6ruG7sOG7p+KAnOG7iuG7s+G7oOG7p+G6rE3igJ3hu6fhuq7hu7Dhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7gOG7hOG7iOG7gOG7p+G7gOG7s+G7huG7p+G7innhu4jhur7hu6fhu57EkOG7iOG7p8Oj4buGxq/huqjhu5zGoMSoxKjDjOG7n+G7p+KAnDxQ4buI4bq+4bunw4zhu7Phu6fhu55P4buG4bun4bqs4bu54bun4bue4buA4bugeeG7p+G7r+G7p+G7nuG7nOG6tuG7iOG7p+G6pOG7gOG7oOG7iOG6vuG7p8ONReG7nuG7p+G7iOG7gFXhu4jhur7hu6fhuqxK4bun4bqsxILhu6Dhu6fGoOG7gOG7t+G7huG7p8OMw5Xhu4bhu6fhuqRTeeG7p+G7nk/hu4bhu5/hu6c24bu54buw4bun4bue4buG4buI4bun4bueT+G7huG7p+G6rOG7huG7o+G7p+G6pOG7gFDhu4jhur7hu6fhu55P4buG4bun4bqkSuG7p+G6pMOU4bun4buA4buM4buG4bunxq9P4bun4bqsRuG6pOG7gOG7pyjhu4B54buKxqDhu4bEqOG7iOG7ouG7p8Oj4bqoeeG6vuG7oOG6qOG7p+G7ilF54bun4buI4buz4buw4buf4bun4buHT+G7huG7p+G6pEvhu4jhu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fhur7hu4Z54buI4bunxq/hu7Phu6fhu55P4buG4bun4buiROG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G6psOZ4buI4bq+4bunw4zhu7Xhu4bigJ3hu5/hu6fhuqPDjMSoxqDGoOG7p+G6rOG7ueG7p+G7iErhu4bhu6fhu57hu4BF4bun4bue4bucVeG7kOG6pOG7p+G7nuG7nOG6tuG7iOG7p+G6pOG7gOG7oOG7iOG6vuG7p8ONReG7nuG7p8av4buQ4buG4bun4buHxKjhu57hu57huqjhu4jhu4B54buK4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoFnhu6Dhu57hu4DEqOG7nOG7pXPhur3hu59r4buncOG7nuG7juG7iOG6vuG7p+G7gOG7mMagcXIvxqBz

P.V (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]