(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ làm công tác quản lý, ban giám hiệu còn tham gia giảng dạy tại trường học. Điều này sẽ giúp cho lãnh đạo nhà trường hiểu được học sinh, hiểu được giáo viên để cùng chia sẻ những khó khăn đồng thời chỉ đạo chuyên môn một cách sát sao, đúng hướng...
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7izpBw4FtQcOBw71IbUfhu4TEqOG6vuG6tOG7uWZtQcOBw71IbeG7hkHhuqRt4bupSuG6tOG7uW3hurbhurrhu4bDrC9Bb+G7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGQOG7q+G7mcawbOG7izpBQuG6tOG7uW3FqUHDg23hurbhu5fhurJtxalC4bq04bu5bUfhu5XFqW3hu4JI4bub4bq0beG6tuG7jmZt4bun4buZ4bq0beG7ucOB4buV4bqybUHDgcO9SG3FqeG6puG6tG1HQeG7meG6sm3hu7nDgeG7mW3hu7nDgeG7m+G6tOG7uW3GsMah4buMbUfGocOBbUfhu4TEqOG6vOG6tOG7uW1B4bqsxalnbeG7qMOBeUht4bq04buX4buMbUZ2beG7ucOBSeG7hm3FqUHDgm3hurbhu53hurRBbeG7qcahw4Jt4bq0QeG7l21H4buExKjhurzhurThu7ltQcOB4buzSG3hu6nEqMOKxaltQeG6rMWpbUbDgeG6tEFmbUHDgeG7s0ht4bupxKjDisWpbeG7ucOB4buVw4JtT8OBd+G6tG3hu6nhu7NtxanDjeG6tOG7uW3FqUHDgeG7mW1G4buvbeG6tEFO4bq04bu5beG6sEHhuqRt4bqwQeG7o+G6tG3hu6lE4bq04bu5bUdB4bq8w4FtxalBw4Nt4bupxqHDgm3FqUFI4buMd+G6tG3hurJC4bq0beG6ssSQR23FqeG7lcWpQW1G4buVR21G4buZw4JmbeG7qUnhurThu7ltQcSo4bq64bq04bu5Z2dnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bOG7i8Osw4HhurLhu7ltxanhurbhu5lGRuG6u2zGsEdBSOG6suG7p23DgcWo4bur4bq0R+G7q+G7hGxtRkfhu4zhurbhu6vhurtsw5PDgcawR0Hhu4Ntw7RubuG7hsOS4buFbUHhu6vDgeG7uUFH4buDbcO1w7Jv4buGw5Lhu4VsbUbhu4TFqeG6u2wvL8WpxrDhurRn4bun4buZw4JHQeG7meG6tEFBw4Lhu5lnT+G6tC/GsOG7q0bhurBHw4Lhu4Yv4bq04burw5NGL8Ozw7Jvw7Mvb8O0w7TGsOG7jW/hu43hu43Ds2/Ds0fDtW9v4buPb+G6tm5n4bqu4buG4bu54buH4buE4bq7w7Vu4buRbG3hu5nhurZH4bq7bDpBw4FtQcOBw71IbUfhu4TEqOG6vuG6tOG7uWZtQcOBw71IbeG7hkHhuqRt4bupSuG6tOG7uW3hurbhurrhu4ZsbcOTw4HGsEdB4bq7bMO0bm5sbUHhu6vDgeG7uUFH4bq7bMO1w7JvbG0v4buLw6HDgXhHbcawxqHhu4xtw6HDguG7leG6tG1HxqHDgW3hurbhurrhu4Zt4buR4buYbcWp4buK4buZbUHDgcO9SG1H4buExKjhur7hurThu7ltO3dtw6FB4bqibUDEqOG6uOG6tOG7uWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLLuG7ucOC4buXw4Ft4bqyxJBHbUdIdeG6tG3GsMah4buMbcOzbUfDgXhHbcOhw4Lhu5XhurRmbcWpQm3hu7nDgeG7lcOCbTt3bcOhQeG6om1AxKjhurjhurThu7lmbUDDgcO9SG1H4buExKjhur7hurThu7ltw6Hhu4TEqOG6vOG6tOG7uW3DoUDFqGFt4bqreOG6tG1h4bq44bq0bWlA4buXbcOh4buESOG6tOG7ucOtbcWp4bqm4bq0bUfhu4TDguG6tOG7uW1P4buZw4FtR+G7hOG6pm3hurbhu5dt4bq04bu5xKjhurzDgW3hu6lK4bq04bu5beG7qcSQw4FtR0jhu4zhu7PhurRtw6HDguG7leG6tG3FqeG7iuG7mW3hurRB4buXbUfhu4TEqOG6vOG6tOG7uWdt4bqnw4HDvcWpbcWpQUThurThu7ltT8OBw73FqWZt4bupcMWpbeG7p8OBw71HbU9L4buZbeG6tuG7l+G6sm3hu4JI4bub4bq0beG6tuG7jm1PS+G7mW3hu4ZB4bubw4Ft4bupSuG6tOG7uW3hurbhurrhu4ZmbeG7p8O64bq0beG7p+G6okhmbU90R21P4bubbeG6tEHDgXlIbUHhurjhurRmbUdI4buMbeG6tEHDgXfhurRmbU/hurrDgW1Bw4HDvUhtR+G7hMSo4bq+4bq04bu5bUDEqOG6uOG6tOG7uWZt4bupxKjDisWpbeG7qUrhurThu7ltR+G7hHfhurRt4bunw4zFqW3hu7nDgeG7m+G6tOG7uWZt4bq2SELhurRt4bqy4buZ4bq04bu5beG6tsahw4FtxalBw4JtxalB4bqibcWp4bqkbcWp4bub4bqybeG7ucOB4buVxalt4bq0QcSobUdBSOG6vm3hu6fhu5nhurRt4bupdUht4bupeOG6tG1P4bq6w4Ft4bq04bu5QXltxrDGoeG7jG1B4bqsxalnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8OhQeG7q8OCbeG7gkjhu4xt4bup4bqi4bq0QWZt4bq0xJDDgW3GsEjhurThu7lt4bu5w4Hhu5vhurThu7ltxrDGoeG7jG3FqeG7iuG7mW1Bw4HDvUhtR+G7hMSo4bq+4bq04bu5Zm3hu4ZB4bqkbUHDgcO9SG1H4buExKjhur7hurThu7ltaTdAw6HDrW1HQeG7q8OCbeG7qUnhurThu7ltxalBSOG7jHfhurRt4bqyQuG6tG3hu6nhu5fDgm1HxqHDgm1pxanhu5XFqW3hurJC4bq0bUHhuqzFqS/FqUHhu4pt4bupeW1HTG3FqUHhuqzhurTDrW1Bw4JwxaltR0Hhu5nhurJt4bu5w4Hhu5ltxrDGoeG7jG1B4bqsxalt4bqyQuG6tG3hu6nGocOCbeG7qUrFqW1p4bupQ8OBbU/hurrDgW3FqUHEqOG6uOG6tOG7uW1H4buE4bqg4bq0QW3hu7nDgeG7lcOCbcaww4zFqW1Hw4Hhu7NIbUHhuqzFqcOtbUHDgnDFqW1HQUzFqW1Bw4HDveG6tG3FqeG7lcWpbUHDgsahR23hu6nEkOG6tOG7uW3hu7nDgeG7lcOCbcaww4zFqW3hurThu7nDguG7l8OBbeG7ucOB4bq8beG6tnfhurRt4bq24bq64buGZm1Bw4LGoUdt4bupxJDhurThu7lt4bu5w4Hhu5XDgm3GsMOMxaltQcSo4bq64bq04bu5beG6tOG7uUHDgcO94buGZ2074buXbeG7ucOB4buVw4JtT8OBd+G6tG3GsMah4buMbeG6skLhurRtLuG7uU5tT+G7o+G6tG3hurRBxKjhurThu7ltN0DDoW3DoeG7hMSo4bq84bq04bu5bcOhQDfDoW3DoeG7hMOBw71IbWHhurjhurRt4buPbWnDoeG7hMOBw71IbWHhurjhurTDrWZtR0F14buMbeG7ucOB4buVw4JtLuG7uUJtOEjhu5nhurThu7ltw6Hhu4RI4bq04bu5bU/hurrDgW3hu41tR8OBeEcvR0h14bq0bcawxqHhu4xtQMOCxqFHbeG7qcSQ4bq04bu5bUfhu4Thu5vDgW3hurThu7lBw4HDveG6sm3FqUHDgm1B4bqsxaltRsOB4bq0QWdtw6Hhu4TDguG6tOG7uW3FqUHEqOG6uOG6tOG7uW1H4buE4bqg4bq0QW3hu4ZBRW1HQULhurThu7lt4bqy4bq6w4FmbUHDgsahR23hu6nEkOG6tOG7uW1H4buE4bubw4Ft4bq04bu5QcOBw73hurJtR0jhu4xt4bqwQULhurThu7lt4buGQeG7m8OBbeG6tuG7l23hurLEkEdt4bqyQuG6tG1B4bqsxalt4bq0QcSo4bq04bu5beG6tuG7l21Bw4LGoUdt4bupxJDhurThu7lt4bu5w4Hhu5XDgm3GsMOMxaltR0FMxaltQcOBw73hurRt4bun4bufR23hu6dIxJDFqWdtw6FB4burw4JtN0DDoW0u4bu5Qm04SOG7meG6tOG7uW3DoeG7hEjhurThu7lmbcaww41t4bq+bcWpxKjhurjhurThu7ltT+G6om3hurbhu53hurRBbeG7qcahw4JtQeG7meG7jG3hu7nDgeG7lcOCbU/DgXfhurRmbcaww41t4bq2d+G6tG3hurbhurrhu4ZtxrDGoeG7jG1B4bqsxaltR0Hhu6vDgm3hu6lJ4bq04bu5bcWpQUjhu4x34bq0beG6skLhurRt4bup4buXw4JtR8ahw4JtQcOCcMWpbUdBTMWpbUHDgcO94bq0bcWp4buVxaltQcOCxqFHbeG7qcSQ4bq04bu5beG7ucOB4buVw4JtxrDDjMWpbeG6tOG7ucOC4buXw4Ft4bu5w4Hhurxt4bq2d+G6tG3hurbhurrhu4ZtR0HhuqBt4buCSOG7meG6tG1H4buE4bqs4bq04bu5beG6tuG7l23hu4ZB4bubw4Ft4bq2SELhurRtR8ahw4Jt4bqwQULhurThu7lt4bqwQcOAbUdBw4Lhu5vDgW3hurLhu5XDgW3FqUHDgm1B4bqsxaltRsOB4bq0QWdtw6FBdeG7jG3hu7nDgeG7lcOCbS7hu7lCbThI4buZ4bq04bu5bcOh4buESOG6tOG7uW3FqUHDgm3hu4Thu6HhurThu7nhu4NtLuG7n+G6sm3hu6fhu59HbUdz4bqybeG6tuG7jm3FqeG7iuG7mW1B4bqsxaltRsOB4bq0QWZt4bunw4F4R23hu6nEqMOKxalt4bq2TMWpbUHhuqzFqW3FqeG7iuG7mW1B4bqsxaltRsOB4bq0QW3hur5t4bupc0ht4bup4buzbUdLbeG7qeG6pG3FqeG6pG3hu7nDgeG7m8OBbeG7hkHhu5Xhu4Zt4buGQcONbUHDiuG7hm3hu6lE4bq04bu5bUdB4bq8w4FtR0FC4bq04bu5beG7gkjhu5ltQeG6rMWpbUbDgeG6tEFmbeG7p8OBeEdtR0F14buMbcWpQm3GsMah4buMbUdBeG3hurThu5fDgmZtR+G6oOG6tEFtQeG6oOG6tEFt4bq24bq64buGbUHhuqzFqW3hu4Thu5ltRuG7mcOCZm3hurZJxalt4bup4bqkbeG6tuG7l23hur5txanEqOG6uOG6tOG7uW1P4bqibeG7gkjhu5vhurRt4bq24buOZ23FqOG6puG6tG3hurBBw4FtR0LDgW3GsMah4buMbeG6skLhurRt4bupxKjDisWpbeG7ucOB4buZw4JmbeG6vm3FqcSo4bq44bq04bu5bU/huqJtxanhu4rhu5lt4bu5w4Hhu5XDgm1Pw4F34bq0beG7p8SQbeG6skLhurRtR0HhuqBtT8OBw73FqW1H4bqg4bqybUHDgeG7s0htQeG6rMWpbUbDgeG6tEFtRnZtxrDhu7VtQeG6uOG6tOKAnWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsWo4buZ4buGR8OBw4LhurRs4buLw6zDgeG6suG7uW3FqeG6tuG7mUZG4bq7bMOBxajhu6vhurRH4bur4buEbG1GR+G7jOG6tuG7q+G6u2zDk8OBxrBHQeG7g23DtG5u4buGw5Lhu4VtQeG7q8OB4bu5QUfhu4Ntw7Jvw7Xhu4bDkuG7hWxtRuG7hMWp4bq7bC8vxanGsOG6tGfhu6fhu5nDgkdB4buZ4bq0QUHDguG7mWdP4bq0L8aw4burRuG6sEfDguG7hi/hurThu6vDk0Yvw7PDsm/Dsy9vw7TDtMaw4buNb+G7jeG7jcOzw7Lhu5FHw7LDsm7Ds8Oy4bq2bmfhuq7hu4bhu7nhu4fhu4Thurvhu4/DtMOybG3hu5nhurZH4bq7bDpBw4FtQcOBw71IbUfhu4TEqOG6vuG6tOG7uWZtQcOBw71IbeG7hkHhuqRt4bupSuG6tOG7uW3hurbhurrhu4ZsbcOTw4HGsEdB4bq7bMO0bm5sbUHhu6vDgeG7uUFH4bq7bMOyb8O1bG0v4buL4bumSEXDgW3GsMah4buMbUHhuqzFqW3FqeG7iuG7mW03QeG6pG1Aw4HDvUhtR+G7hMSo4bq+4bq04bu5beG7qOG7l+G6sm3DoUHhuqJtO+G7meG6tGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLNW1BSOG7jMO94bq0beG6ssOBeeG6tG3hurRJw4FtLkHEqG3DoUHhu5nhurRBZm3hur5t4bunw7rFqW1Hw4Hhu7NIbUHhuqzFqW3FqeG6pG3hurRBTuG6tOG7uW03QMOhbeG6sMOBd+G6sm3hurZIQuG6tG3hu7nDgeG7lcOCbU/DgXfhurRtxalB4buKbeG6tEHDgcO94bqyZ23FqHNIbcWpQUjhu4zDveG6tG3hur5tw6Hhu4TEqOG6vOG6tOG7uW3DocOB4buzSG1B4bqsxalt4bqpSHPhurRtxq9IZm3FqUJt4bu5w4Hhu5XDgm3hu6jhu5fhurJtw6FB4bqibTvhu5nhurRt4bq24buXbU/DgG3GsMOMZ20u4buj4bqybcOzbsOzw7JmbeG7qeG7leG6tEFtxrB0SG3hu5Ft4bq04buj4bqyZm3FqUJt4bu5w4Hhu5XDgm3hu6jhu5fhurJtw6FB4bqibTvhu5nhurRt4bupxKjDisWpbeG7p0Vt4bq0QcOBw73hurJt4bq24buX4bqybTdAw6FnbcOh4buEw4LhurThu7lt4buRbeG6tOG7o+G6sm104buMbUdB4bqgbcWp4bqkbcO1beG6tOG7o+G6smZtN0DDoW3hu6jhu5fhurJtw6FB4bqibTvhu5nhurRt4bupSuG6tOG7uW3hurbhurrhu4ZnbS54SG1HQeG7q8OCbeG7gkjhu4xt4bup4bqi4bq0QWZtN0DDoW1HQeG7meG6sm3hu7nDgeG7mW3GsMah4buMbUHhuqzFqW3hu41tR8OBeEcvR0h14bq0beG6tEHEqOG6tOG7uW1P4bq6w4FtLkHEqG3DoUHhu5nhurRBZm3hurLEkEdtRkNt4bq04buj4bqybeG7uXXhurRt4bupc+G7jG3GsMOCbUfhuqDhurRBbUfhu4TGoeG6tOG7uW1HQcOBeEht4bu5w4Hhu5XDgm1Pw4F34bq0beG6tHfhurRtxanhuqRt4bq0QU7hurThu7ltR+G7hMSo4bq84bq04bu5Zm03QMOhbeG7qUThurThu7ltR0HhurzDgW3hurbhu5dt4bu5w4Hhu5XDgm1Pw4F34bq0bcWpQeG7im3hurRBw4HDveG6smdt4oCcw6Hhu4TDguG6tOG7uW1P4buZw4FtR+G7hOG6pm1PS+G7mW3hu4JI4bub4bq0beG6tuG7jm3hurbhurrhu4ZtQeG6rMWpZm1H4buESOG7jHnhurRtR0HDjG3hurDDgXjhurRtR0FKxaltxalBw4JtQeG6rMWpbUbDgeG6tEFmbU9L4buZbeG6tuG7l+G6sm3FqULhurThu7ltR+G7lcWpbeG7gkjhu5vhurRt4bq24buObcWpQUjhu4x34bq0beG6skLhurRmbeG7hHRHbeG6sEHhuqRt4bqwQeG7o+G6tG3hurRBxKjhurThu7ltxanhu4jhurThu7lt4buGQeG7m8OBbcWpQ23hu7nhu5/hurThu7lt4bup4buzbeG6tuG7l+G6sm1H4buE4bqm4bq0bU/hu5nDgWdtw6FI4buMbeG6tEHDgXfhurRmbUfhu4TDguG6tOG7uW1GQ23hurRBTuG6tOG7uW3FqULhurThu7ltT8OBw73FqW3hu6l04buMZm1P4bul4bq0beG7hkHhu5vDgW3EqEhtR8OBd+G6tG3FqUHDgm1Pw4HDvcWpbeG7ucOB4bub4bq04bu5bcawxqHhu4xtQeG6rMWpbUbDgeG6tEHigJ1mbTdAw6Ft4buo4buX4bqybcOhQeG6om074buZ4bq0bcWpQcOCbeG7p8OBeEdnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7iy7hu7nhu5fhu4xt4buTLcO1LcOzbm/DtGZtw6FBQuG6tOG7uW1HxKhtb+G7jy/Ds25vw7Qvw6HDoS3hu6bhu7jGr+G7qMOhbeG7qcSow4rFqW3hu6fhu5nhurRtQeG7l+G6tEFmbUZN4buZbeG7qUXDgW3DoUFC4bq04bu5bUfEqG3Ds+G7kS/Ds25u4buTL8Ohw6Et4bum4bu4xq/hu6jDoW3FqeG7iuG7mW3hu6bEkG3hu7jDgeG7lcOCbcaww4zFqW1P4buXbeG7qOG7l8OCbUfGocOCbWnhu7jGr+G7geG7qMOhw61t4buCSOG7jG3hu6nhuqLhurRBbU95bcWpQXht4bupxJBt4bq24buX4bqybU/DgcO9xalt4bupQ8OBbU/hurrDgW3hu7nDgeG7lcOCbU/DgXfhurRt4buGQUVtR0FC4bq04bu5bUfGocOBbcWp4buVxaltxanhurhtRuG6vm3hu7nDgeG7lcOCbcaww4zFqW3FqULhurThu7lt4bq2w7rhu4ZnbcOhQeG7q8OCbeG7qeG6pGZt4bup4bqi4bq0QW3hurJKxaltR8OBeEdtxrDGoeG7jG3hu6lDw4FtT+G6usOBbUHDgcO9SG1H4buExKjhur7hurThu7lt4bupxKjDisWpbUfDgOG6tEFt4bun4buh4bq04bu5bcOzbUfDgXhHL0dIdeG6tG1P4buXbeG7qUPDgW1P4bq6w4FtQcOBw71IbeG7hkHhuqRt4bq24buXbeG7jW1Hw4F4Ry9HSHXhurRnbcOhQULhurThu7ltR8SobcWp4bqkbUHDgcO9SG3hurZMxaltR0tt4bq04bu54buX4buMbW8t4buRLcOzbm/DtGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLOEjhu4xt4bup4bqi4bq0QW3hu6fhu5nhurRt4bu5w4Hhu5XhurJtQcOBw71IbUdB4buZ4bqybeG7ucOB4buZbcawxqHhu4xtQeG6rMWpbU/huqBt4bun4buZ4bq0beG7ucOB4buV4bqybUHDgcO9SG3hurbhu5dt4bq04bu5xKjhurzDgW1H4buETMWpbUfDgXjhu4ZtxalBw4Nt4bupxqHDgm1PeW3FqUFI4buMd+G6tG3hurJC4bq0bcWp4buK4buZbUfhu4TEqOG6vOG6tOG7uW1B4bqsxalmbUdB4burw4Jt4bup4bqkbeG6sEFC4bq04bu5bUdB4buzbcOS4buZbeG7hOG6vMOBbUdBTMWpbUd4beG7ucOB4bub4bq04bu5bcawxqHhu4xnbUDhurjhurRt4bq0TuG7mWZtxanhuqRtR+G7hEzFqW1Hw4F44buGbeG7qUrhurThu7lt4bq24bq64buGbUdB4bqgbeG6tEFO4bq04bu5beG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bq24buX4bqybeG7gkjhu5vhurRt4bq24buObeG6suG6usOBbUHDgeG7s0ht4bupxKjDisWpbUHhuqzFqW1Gw4HhurRBZm1Bw4Hhu7NIbeG7qcSow4rFqW3hu7nDgeG7lcOCbU/DgXfhurRmbeG6tOG7n+G6sm3hu6fhu59HbeG6tEFO4bq04bu5bcSoSGZt4bqwQUjhu4x4R23hu6nDgeG7s+G6smdnZ23DoUtt4bup4bqkZm3hu4RJR23hu4Thu5lt4bq0QU7hurThu7lt4bun4buXw4FtQeG6rMWpbeG6sMOB4bq0QW3hurThu7lBw4HDveG6sm3hu6nhu7Nt4bq0c+G6tOG7uW3FqeG7mcOCbcWpQXRHbeG6tsSow4rhurThu7lt4buCSOG7m+G6tG3hurbhu45mbcWpQcODbeG7qcahw4JtxalBSOG7jHfhurRt4bqyQuG6tG1G4buVR21G4buZw4JmbeG7qUnhurThu7ltQcSo4bq64bq04bu5bUHhurjhurRnbcOhQeG7q8OCbULhurThu7ltLuG7uUjhu4zhu7XhurRt4bqn4buj4bq0bUBI4buMZm3DoeG7hMSo4bq+4bq04bu5bTdB4bqm4bq04bu5beG7uMav4buB4buow6FtQUjhu4zDveG6tG1A4buXbcOh4buESOG6tOG7uWZtR+G7hHfhurRt4bup4bqi4buZbeG7p+G7l+G6tGZtb25uw6ptxanhu5XhurRt4bunxJBt4buCSOG7m+G6tG3hurbhu45tR+G7hMSo4bq84bq04bu5bUHhuqzFqW1HS23FqXThu4ZtR8OB4buzSG1B4bqsxalt4bupeOG6tG3DoUA3w6Ft4bupeUhtR0FMxaltQcOBw73hurRt4bq04bu5QcOBd+G6sm3hu4JI4buMbeG7qeG6ouG6tEFnbX3hurThu7lt4bq0QXThurRt4bqyxqHhurRB4buDbeKAnDpBQuG6tOG7uW3FqeG6pG3FqUFI4buMw73hurRt4bq24buX4bqybcWp4buV4bq0beG7p8SQbeG7gkjhu5vhurRt4bq24buObeG6suG7l23hurBBQuG6tOG7uW1HSHPhurRtR0Hhu4pt4bupw4F5SG3hurbDvW1H4buExKjhurzhurThu7ltQeG6rMWpZm3hurBBQuG6tOG7uW3hu6lK4bq04bu5beG6tuG6uuG7hm3hurLhu5dtT+G7peG6tG1BxKjhur7hurThu7ltxalBeG3hu6nEkG3hu4ZBw4xtxal04buGZ21Aw4HDvUhtR+G7hMSo4bq+4bq04bu5Zm03QMOhbeG7qUrhurThu7lt4bq24bq64buGbeG7qeG7s23hurBBceG6tOG7uW3hu6nhuqLhurRBbeG6tOG7o+G6tOG7uW3hurZMxaltxalBSOG7jHfhurRt4bqyQuG6tG3FqeG7iuG7mW3hurLhuqDhurRBbUfhu4TEqOG6usWpbUHEkMOBbeG7qUThurThu7ltRsSobeG7hkHGoeG6sm3hurRB4buXbUfhu4TEqOG6vOG6tOG7uWZtR0tt4bup4bqkbU/DgcO9xaltxalBw4Nt4bupxqHDgm3FqUFI4buMd+G6tG3hurJC4bq0beG7hkHDjW1Bw4rhu4ZmbeG6sEHDguG7mW1B4bqsxalmbUHDiuG7hm3hurbhu45tQeG6uOG6tGdnZ+KAnWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLxajhu4jhurThu7ltR0Hhu6vDgm3hu6fhu5dtO3dtw6FBSeG7jG074buZ4bq0Zm3DoeG7hMSo4bq+4bq04bu5bTdB4bqm4bq04bu5beG7uMav4buB4buow6FtQUjhu4zDveG6tG0uQcSobcOhQeG7meG6tEFmbUfhu4TDguG6tOG7uW1GQ23hu43DtW1H4buExKjhurzhurThu7ltxalC4bq04bu5beG6tsO64buGbcWp4buK4buZbeG7qeG6ouG7mW3hu4ZBxKjhurjhurThu7lmbUdLbUfhu4TEqOG6usWpbeG7qXjhurRt4bq04buZ4buMZm3hu4JI4buZ4bq0beG7qcOB4buz4bqybcWpQcODbeG7qcahw4Jtxanhu4rhu5lt4bq04bu54buX4bq0QW3hurbhu5dtxanhu5XhurRt4bunxJBt4buCSOG7m+G6tG3hurbhu45t4buGQeG7m8OBbUdBTMWpbUHDgcO94bq0beG7qUnhurThu7lt4bupw4F5SG3hurbDvW1H4buExKjhurzhurThu7ltQeG6rMWpZm3FqeG6pG1HQeG7s23GsMah4buMbeG7p8SQbeG6skLhurRtQcOCcMWpbcawxqHhu4xt4buGQXPhurRt4bqyQuG6tG1HQeG7q8OCbeG7gkjhu4xt4bup4bqi4bq0QW3FqeG7iuG7mW3hurRB4buXbUfhu4TEqOG6vOG6tOG7uWdtNW0uQcSobcOhQeG7meG6tEFmbUHDgcO9SG1H4buExKjhur7hurThu7ltT+G7l203QMOhbcWp4bqm4bq0bUfhu4RMxaltR8OBeOG7hm1C4bq0beG6tkjhu4zDveG6tG3hu6nEkMOBbUdI4buM4buz4bq0bUHhuqzFqW1Gw4HhurRBbeG7ucOB4bqow4Ftxal04buGbUFI4buMw73hurRnbTnDgXfhurThu7ltT+G6usOBbUfDgeG7s0htQeG6rMWpZm3GsMOCbUdBw4F4SG3hu7nDgeG7lcOCbU/DgXfhurRt4bq0d+G6tG3hu6nDgXlIbeG7qcSQ4bq04bu5bUHhurjhurRtb25tN0DDoW3hurbhu5fhurJtxalB4buKbeG6tEHDgcO94bqybeG6tuG6uuG7huKAnWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xsbUZH4buM4bq24bur4bq7bEfhu6vDkkct4buZ4bq2w4Hhu7nhurThu4Nt4buEw4Hhu7lBR+G7hWzhu4vDrEZH4buEw4LhurThu7nhu4vhu6bhu5fDgW1P4buXbeG7m+G6tEHhu4Nt4bqnw4Ft4buY4bq0w6wvRkfhu4TDguG6tOG7ueG7i8OsL+G7huG7iw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]