(vhds.baothanhhoa.vn) - Đội bóng đá U23 quốc gia Việt Nam đã buộc phải dừng bước tại Giải vô địch U23 châu Á đang tổ chức trên đất Uzbekistan sau khi thua 0-2 trước U23 Saudi Arabia ở tứ kết. Một trận thua cho thấy cả những giới hạn và tiềm năng của một đội bóng, nhất là khi kinh nghiệm không đồng hành cùng sức trẻ... Điều đáng nói hơn, người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn còn đó niềm tin dành cho thầy trò huấn luyện viên (HLV) Gong Oh Kyun.
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhurrhuqtiJeG6u2Lhur/huqsl4bq/4bqp4bqrYsOiw6ol4bq74bqraOG6v+G6qSXhuqHDreG6v+G6qSXhuqt74bq/4bqrJcOh4buR4bq/4bqpJeG7jcahw6El4buPw7Lhuq/hu7Qv4bqrJuG7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb+G6quG6ozzDoCThu7bhuqDDrGIlYeG7h+G6v+G6qSXhuqE+JcOVPzolw7PDtWnDoSXhuqliPCXhu6Biw6Lhu48l4bq+PMOqJeG6oV0lYcO1w6zDoSVv4bqrW2Ilw6Dhu5vhur/huqklYeG7l2rDoSXhu499YiXhuqhiW2Il4buhaCXhuqHEkcOh4bqrJcOVPzolw6Hhuqs0w7Ul4bunJeG6oTzhur/huqkl4buP4buLJcOh4bqrxqHDoSXhu4/DsuG6t+G6vyXhuqE14buPJcOVemHhuqPhurti4buN4buPPOG6vyXhu408w7Ul4bq74bqrYiXhu4/huqvDtTwlKi0/JeG7j8Oy4buXasOhJcOVPzol4buMPMO1w6BiJeG7pcOyPGFiPCVtJeG7j8ahJeG6u+G6s+G7j1glw4rDrOG7jyXhu4/Dsjfhur8l4buP4bqrw7U8JcOh4bqr4buBJeG7j+G6qzVyJcOhWyXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bqpYmpiJeG6q33hur8l4buheyXhu49i4bq1w6ol4bq/IuG6v+G6qSXDoeG7mTwlw6rDrOG7jyXhuqHDrGIlYeG7h+G6v+G6qVcl4bq/4bqrNeG7jyXhur17JeG6u+G6q2Il4bq7YuG6v+G6qyXhur/huqnhuqtiw6LDqiXhurvhuqto4bq/4bqpJeG6ocOt4bq/4bqpJeG6q3vhur/huqslw6Hhu5Hhur/huqkl4buNxqHDoSXhu4/DsuG6r1hYWCXhuqBi4bq1w7Ul4bqhPuG6v+G6qSXhur/hu4diJeG6q8Sp4bq/VyXhur/huqnhu5drYiXhuqs0w6olw6rDrCVh4buH4bq/4bqpJeG6oT4l4bq/4buXasOhJeG6v+G6q3sl4buhOeG6vyXDoeG7g+G6vyXhuqHhu4cl4bq/YuG6tcOqJeG7j2Lhur8lw6B74bq/4bqrJcOh4bqr4buBJeG7j+G6qzZyJeG7j8Oy4buDJeG6q8O1NeG6vyXhur3DtXLDouG6vyXhu6Fi4bq34bq/JcOd4bqq4bq84bug4buyJeG6qOG7geG6v+G6qSXhu4Dhuqsl4bq6csO14bq/WOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJOG7j+G6o3Hhu48tPOG6vWLhuqnhur/hu64lw6HhuqPhur/hu4/huqPDslYk4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJGLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43hu49y4bq94bqjxagkcGLDoOG7j+G6q+G7riUoKipvcVYl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j+G7riUsOjpvcVYkJeG7jcOyw6HFqCQvL8Ohw6Dhur9YYTzhu4Hhu4/huqs84bq/4bqr4bqr4buBPFjhu6Hhur8vw6DhuqPhu43hurvhu4/hu4FvL+G6v+G6o3Dhu40vPz8/Oy8/JiHDoCw/KiYpOynhu48oLCgq4bq9IS08w6Ehcjo6ISotw6Hhu4Fvci0mLjsuKSpY4bq5b+G6qSQlPOG6veG7j8WoJOG6uuG6q2Il4bq7YuG6v+G6qyXhur/huqnhuqtiw6LDqiXhurvhuqto4bq/4bqpJeG6ocOt4bq/4bqpJeG6q3vhur/huqslw6Hhu5Hhur/huqkl4buNxqHDoSXhu4/DsuG6ryQlcGLDoOG7j+G6q8WoJCgqKiQl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j8WoJCw6OiQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhuqDDrGIlYeG7h+G6v+G6qSXhuqE+JcOVPzol4bugYsOi4buPJeG6vjzDqiXhuqFdJcOh4buHJcOqw6zhu48l4buh4buD4bq/4bqpJeG6oTXDtSVhW+G6v+G6qSXhu4/huqt74bq/4bqrJcOhaOG6v+G6qSXhu6FqYiXhurvhurPhu48lw7PDtVsl4bqr4buDPCXhu47huqs+YiXhurw84bq/JT8tP1cl4bqr4buDPCXhu49i4bqzbyXhuqp74bq/JcOTw7Vpw6ElJi0mJcOyw61iJeG7j+G6qyDhur/huqklw4o84bq9PHLhu41iPCU/LSpYWFgl4buP4bqrw7Ul4buh4bq1JSwl4bqhYuG6pcOqVyXDs8O1PCXhuqHhu4cl4bqpYnvhur/huqsl4buhxJEl4buPw7JjJeG7j+G6q8ahJeG6qzxiJcOd4buNPMO1JeG6qnvhur8lw5PDtWnDoSXhu6FqYiUhJeG6oWLhuqXDquG7siXhuqkxbyXDlT86JeG7jDzDtcOgYiXhu6XDsjxhYjwl4buPw7Lhu4Hhur/huqkl4buPw7I34bq/JeG7j8ahJeG6u+G6s+G7j1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24buMPMO1w6BiJeG7pcOyPGFiPCXhur17JcOqw6zhu48l4buPw7Lhu4Hhur/huqklLCXhur174bq/4bqpJWHhu4fhur/huqkl4bq9auG6vyXhur/huqs14buPJcOh4bqrNMO1JeG6veG7k8OhJcOdw6Hhu5Hhur/huqkl4buhamIlQsOyPOG6v1cl4bqqe+G6vyXDk8O1acOhVyXhur7huqs34buPJUFb4bq/JeG7oXsl4bulw7Xhu43hu4/Dsjxy4bq9YjwlLSXDs8O1acOhJeG6qWI8JW0lw6Hhuqs0w7Ul4bqgfWIlw4Dhu5fEqeG6v+G6qSXhuqHhu5dsw6El4bqsQuG6rOG7pSXDoeG6q+G7gSXhuqliPCXhur/huqs3byXhu6XhuqzDgeG7slgl4bqq4buFJeG7j+G6q+G7l2vhur/huqklccO1cuG6t+G6vyXDoeG7hyXDqjHhu48lbSXhu4004bq/JcOh4bqrxKliJVDhu4HDsuG6vcOgJcOBw7VvJeG7j+G7myXhuqk24bq/JWE8JcOh4bqr4buTw6El4bq/IsOqJeG6vzxyVyXDqnsl4bqhw6xiJcOVPzol4buMPMO1w6BiJeG7pcOyPGFiPCXhur17JeG6veG7ncOhJeG6veG7l2zhur/huqkl4bq74bqzJcOhN+G6vyXDoeG7mTwl4bqhw6xiJeG7j8O1cuG6peG6vyXDs8O1acOhJeG6qWI8JeG6v+G6t+G6vyXDoDnDtSVy4bq3w7Ul4buheyXhu49i4bq/JeG7j+G6qzZyJeG7j8Oy4buDJWjhur/huqkl4bqo4buB4bq/4bqpJeG7gOG6qyXhurpyw7Xhur8l4buP4bqrZCXDoeG7leG6v+G6qSXhurvhuqto4bq/4bqpJcOh4buHJeG6v+G6q2LhurXDtSXhur/huqnhu5drYiXDoD7DqiXhur/huqnhuqvDqSXhuqHhurPhur8lw6rDrOG7jyXDoeG6q2LhurPhur8l4buP4bqrIOG6v+G6qSXDoeG6q+G7gSXhuqHDrGIlw5U/OiXhu6Biw6Lhu48l4bq+PMOqWCXhur7huqnhu5drYiXigJzDqsSpJcOqw6zhur/huqnigJ0l4bqrxKnhur8l4buP4bqrZCXDquG7geG6v+G6qSXDoT7DoSXDoTbDtSXhu4/huqvhu5kl4buPw7Lhuq8lw6Hhu5k8JcOh4bqrw7Thur/huqkl4buPPCXDoeG7hyXhu4/huqvhuqUlw6E2w6ol4bqr4buDPCXhu408w7UlPyXhuqtiw6JvJcOh4bqrY+G6v+G6qyXhu6F7JT8l4bqrYsOibyVv4bqr4buTJeG6oeG6pSXDssOtYiXhuqliW2Ilw7PDtXLhurPhu48l4buP4bqrIOG6v+G6qSUtJeG7j+G6q8O1PCXhu4/DsuG6t+G6vyXDoeG6qzXDqiUmJsOqJeG6v+G6q+G7lyXhuqt74bq/4bqrJeG7j8OyZOG6v+G6qyXDoeG7mTwl4buP4bqrNnIl4buPw7Lhu4MlaOG6v+G6qSVPPMOy4bq7JeG6qjzhur/huqklLSXhu43huqPhu4ElbSXhu47huqvhu5dr4bq/4bqpJcOB4bqrNMO1JeG6q8Sp4bq/JTsl4bq/IsOqJeG7j8Oy4buXasOhWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bDgGLhuqfhur8lYWLhurPhur8l4buP4bqr4budw6El4buP4bqzJcOh4buZPCXhu4/Dsjfhur8l4bqhNcO1JcOh4buV4bq/4bqpJcOh4bqr4buBJeG7j+G6qzVyVyXDoDnDtSXDoeG7hyXhur/huqti4bq1w7Ul4buP4bqra2Il4bqhYuG6pcOqJcOhPsOhJcOhNsO1JeG7j+G6q+G7mSXDlT86JeG7oGLDouG7jyXhur48w6olw6HhuqvEqWIl4bq9NeG6vyXhur3hu5dq4buPVyXhurvhuqttYiXhu40gw6FWJeG7j+G6qzfDqiXDoeG6q2NXJcOhxKkl4bqrw6xiJeG7j+G7m+G6v+G6qSXhuqEx4buPJeG7j8Oy4buXasOhJcOh4bqrNOG6vyXDin3hur/huqslw4Dhu5Xhur/huqkl4buheyXDimLhur/huqslQWThur/huqsl4bq/4bqr4buX4bq/4bqpJcOhPsOhJcOhNsO1JeG7j+G6q+G7mSXhu440ciXhu6cl4buhOeG6vyVtJcOqw6zhu48l4bqhMuG6v+G6qSXDoTVvJeG6u+G6qz7DoVclw6E84buBJeG6q8Sp4bq/JcOh4bqrw7Thur/huqkl4buPPFgl4bqq4buFJeG7j+G7gSXDoTzhu4El4bq/4bqr4buX4bq/4bqpJeG6u+G6q8Oj4buBJeG6vcOj4buBVyXhurvDuSXhu4/huqvDtTfhu49XJeG7j+G6q2Il4bqhNcO1JeG6oTZyJeG7j+G7gTzhur8l4buPY+G6v+G6q1clw6Hhu4cl4bqhw6wl4oCcw7PDtT5i4oCdJeG6v+G6qzXhu48l4bqhxJHhur/huqtYJeG6uuG6q2jhur/huqklb+G6q1tiJeG6v+G6qTnDtSXhur/huqti4bq34bq/JcOqeyXDoeG7hyXhu49qYiUmOiXDoTbDtSXhu4/huqvhu5klw53DoVsl4bqhPiXDoeG6q2Phur/huqsl4buheyXDoOG7nSVhxJHhu7Ilw6Hhu5k8JcOVPzol4buMPMO1w6BiJeG7pcOyPGFiPCXhuqE84bq/4bqpJeG6u+G6q+G7gT7DoSU+4buBJeG6ocOsYiXhu4/DtXLhuqXhur8lw7PDtWnDoSXhuqliPFgl4bq+4bqrYuG6tcO1JeG6v+G6qeG7l2tiJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG7jWkl4bqh4buHJcOh4bqrIMOhJcOh4bqrIOG6vyXhu43hurElw6Hhu4clw6ox4buPJW0l4buh4buD4bq/4bqpJcOh4bqrw7Xhur/huqkl4bq74bqz4buPJVDhu4HDsuG6vcOgJcOBw7VvJT8qPz8l4bqh4buXbMOhJeG7j+G7iyXDoeG6q8ahw6ElbSXDkzzhu488w7Ilw6rhu5E8JeG6oWjhur/huqkl4buPamJY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7oGpiJcOqw6zhu48l4bqhaWIl4buP4bqr4buZJeG6v+G6q+G7lyXhu4/huqvhurNXJcOyZyXDsnvhur/huqkl4buhNeG6vyXhuqHhurUl4bqhMeG7jyXDsjwlw6HhuqtlJeG6v+G6t+G6vyXhur174buuJeG7j+G6qzZyJeG7j8Oy4buDJeG6quG6vOG7oCXhuqjhu4Hhur/huqkl4buA4bqrJeG6unLDteG6vyXhu43hurEl4buP4bqrYiXhuqE1w7Ul4bq/4bqr4buXJeG7j+G6q+G6syXhur974buB4busJcOBNsOqJcOh4budJeG6oeG7l2zDoSXhu4/DsuG7geG6v+G6qSVhPOG7gSXhur00w7Xhu6wl4bq+4bqzw7Ul4buP4bqrw7U8JeG7j8Oy4bq34bq/JcOqw6zhu48lYXvhur8l4buP4bqrZCXDoeG7hyXhuqnhuqtiJeG6oeG7l2zDoSVhe+G6vyXhu4/huqsg4bq/4bqpJcOgPOG6v+G6qyXDoOG7nSXhurvhuqto4bq/4bqp4busWFhY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7juG6qzfhu48l4buP4bqrw7Ql4buhxJEl4bq9eyXDoT7DoSXDoTbDtSXhu4/huqvhu5klw5U/OiXhu6Biw6Lhu48l4bq+PMOqJeG6v+G6qzdvJcOhw7XDrMOhJeG6oTZyJcOqfcOh4bqrJeG6vX3DoVcl4buP4budJeG7j2Lhur9WJeG7j+G7myXDs8O1NOG6vyXhuqHhurPhur8l4buP4buXauG6v+G6qVcl4bq74bqraOG6v+G6qSXDqsOs4buPJTxiJeG7j2Ylw7I8JeKAnHLhurPDtSVh4buH4bq/4bqpJeG7oWM84oCdJeG6qzxyJeG6u+G6q2LhurNvJeG7jWwl4bqhaWIl4buP4bqr4buZWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu47DtXIl4bq/4bqrYuG6t+G6v1cl4buP4budJeG7j2Lhur8l4buheyXhurvhuqto4bq/4bqpJeG6u+G6q2LhurNvJeG7jWwl4bqhaWIl4buP4bqr4buZJeG6vXslw6Hhuqvhu5c8JeG6oeG7mVglQW1iJW0l4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6qWJbYiXhuqE1w7Ul4bq9auG6v1clw6E+YiXhu4/huqti4bqzw7Ul4bq74bqraOG6v+G6qSXhu4/huqvhuqUlYeG7kSXhuqEgbyXDoeG7mTwlw6E+w6Elw6E2w7Ul4buP4bqr4buZJeG7j8Oy4bqvJeG6vXsl4bq7YuG6v+G6qyXhur/huqnhuqtiw6LDqiXDncOh4bqrY+G6v+G6qyXhu6FkJeG7j+G6q+G6s1cl4bq/4bqp4buXa2IlceG7lzwl4bq/4buHYuG7riXigJzhurrhuqto4bq/JeG6oTTDtSXhu49qYiXhu4/DsuG6r+KAneG7suG7riXhu6BkJeG7j+G6q2LhurPDtSXhurti4bq/4bqrJeG6v+G6qeG6q2LDosOqVyXhurvhuqto4bq/4bqpJcOgPsOqJW/huqt9w6ol4bq94buJYiXDoeG6q2LhurPhur8l4buP4bqrw7U34buPJeG7oWpiJcOhNsO1JeG7j+G6q+G7mSXhu4814bq/JcOhaOG6v+G6qSXDoeG7mTwlw5U/OiXhu4w8w7XDoGIl4bulw7I8YWI8JcOqeyXhuqs3w7Ul4buhw6Il4buOYuG6s+G6vyXhurzhu4Hhur/huqkl4bqhXSXhu4994buBJcOhxKkl4bqrw6xiJeG6oeG6pSXDiuG7geG7j+G6o2El4bul4bq9JeG6qjzDsmFiJeG7j+G6q+G7gT7hu48lccO1aeG6v+G6qSXhu6F7JcOgxqHhu48l4bqhYuG6pcOqJeG6qeG6q2IlYXvhur8lbSVv4bqrw7Thu48lOyZWJeG7oWQl4buP4bqrYuG6s8O1JeG6u2Lhur/huqsl4bq/4bqp4bqrYsOiw6ol4bq/4bq34bq/JeG6u+G6q2Ilw5U/OiXhu6Biw6Lhu48l4bq+PMOqJWHDtcOsw6Elb+G6q1tiJeG6oThyJcOhPOG7gSXhuqHDrGIl4bqrZOG6v+G6qyXhu4814bq/JcOhaOG6v+G6qSXhuqHhuqUl4buPZMOqJeG6u2LhurPDqiVhe+G6vyXhu4/huqsg4bq/4bqpJeG6qW4l4bqr4buDPFclw6p7JeKAnMOzw7Xhurfhur/igJ0lw6o14buPJeG7oWLDosOhJW/huqtbYiXDoeG7hyXhuqHhu5klw7PDtTThur8l4bqpYuG7nyXhur/huqt7JeG7oXsl4bq/4bqpPHIl4bq9N28l4buPxqHDoSVhxJEl4buMPMO1w6BiJeG7pcOyPGFiPCVv4bqrW+G6vyXDoWjhur/huqlXJeG6vzThur/huqkl4buPw7ol4buNaSXhur3hurfhur8lPy0qViXhur19YiXDoeG7leG6v+G6qSXDoOG7gSXhu4/huqti4bqzw7Ul4bq7YuG6v+G6qyXhur/huqnhuqtiw6LDqiXDqnslw5PDtTzhur8l4bugIuG6vyXDgeG6q8O1OOG6vyXDoeG7hyXhur/huqvhu5/hur/huqkl4bqhw6zhur/huqkl4buPPsOhJeG7j+G6q+G7mzwl4bq74bqrYiXhur084buBJcOyPCXhu4/Dsjzhur/huqslw6Hhuqs1b1clw6Fb4bq/JW/huqs+JeG6oeG7l2vhur/huqkl4bq94bq34bq/JWHhu4fhur/huqklw6Hhu5k8JeG7j2LhurXhur8l4bqhfeG7gSXhuqFpYiVv4bqr4buXxKnhur/huqkl4bq74bqrYuG6s+G6vyXhu4/huqvhu5klw6po4bq/JeG6v+G6qeG7l2tiJeG7jntyJW/huqtbYiXhur/huqs34bq/JeG7j+G6q+G6ryXhuqFmVyXDoeG7g+G6vyXhuqHDrGIlw5U/OiXhu6Biw6Lhu48l4bq+PMOqJW/huqtbYiXhu4/huqtiJeG6oTXDtSXhu4/huqti4bqzw7Ul4bq/4bqp4buXa2JYWFjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bq6YuG6v+G6qyXhur/huqnhuqtiw6LDqiXhurvhuqto4bq/4bqpJW/huqtbYiXhu4/huqvGoSXhu4/hu50l4bq/4bqrYuG6t+G6vyXDoeG7h1gl4bq+4buHJeG6oeG7l2zDoSXhu49jw6Hhuqsl4bq94buVciXhu4/huqvhuqPhu4El4bq/IsOqJeG7j+G6qz7hur/huqkl4buheyXhu4/huqvhuqPhu4Elw6E+w6El4buPw7I34bq/JeG6oTXDtSXDqnslw6E2w7Ul4buP4bqr4buZJeG6oeG7l2zDoSXDsjwl4buNNOG6v1glTSVv4bqr4buXxKnhur/huqklw6Biw6Lhur8l4bq/e3JXJcOhPsOhJcOhNsO1JeG7j+G6q+G7mSXDlT86JeG7jDzDtcOgYiXhu6XDsjxhYjwl4buPw7VyJcOh4buR4bq/4bqpJeG6vcahPCXhu4/DteG7i2Il4bq/4bqr4buX4bq/4bqpJeG6q+G7hSXDoeG7hyXhurti4bq/4bqrJeG6v+G6qeG6q2LDosOqJeG6q8Sp4bq/JcOg4buBJeG6oeG7l2zDoSXhu4/huqtiJeG6oTXDtSXhur/huqti4bq1w7Ul4bqrxKnhur9YJeG6quG7hSVhYuG6s+G7jyXhurvhuqtiJeG6v3vhu4Elw6E24bq/JW/huqt9w6ol4bq94buJYiXDoeG6q2LhurPhur8l4buP4bqrw7U34buPJcOd4bq74bqraOG6v+G6qSVv4bqrW2Ilb+G6q33DqiXhur3hu4liJT7DoSVz4buyJeG6oeG6pSXDlT86JeG7oGLDouG7jyXhur48w6olYcSRJeG6qWJbw6ol4bqr4buX4bq/4bqpJW/huqs14bq/VyXhuqliW8OqJeG6v+G6q8SRbyXhuqHDrCXhu4814bq/JcOhaOG6v+G6qVYl4bq74bqrYiXDoTbhur8lw6Hhu5Xhur/huqklw6Hhu4cl4buP4bqr4bqlJeG6oWIlYeG7h+G6v+G6qVclw6HhuqvDtXLhurXhur8lYeG7h+G6v+G6qSXhurti4bqlw7Ul4bqpNHIlxqHDoSXDoeG6q+G6s1cl4bq74bqrYuG6s+G6vyXhuqFpYiXhu4/huqvhu5kl4bq74bqraOG6v+G6qSXhuqli4bufJeG6oeG7l2zDoSXhu43hu50lYWThur/huqsl4buPw6nhur/huqslw6E24bq/JeG7j+G6q2LhurPhu49YWFjhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bqg4bqlJcOh4buHJeG7j+G6q+G6t8OqJeG6u2Lhur/huqsl4bq/4bqp4bqrYsOiw6pXJeG6u+G6q2jhur/huqklw6Hhu4Phur8lw6E+w6Hhuqsl4bq/e+G7gSXhurvhuqs+w6FXJcOhPsOhJcOhNsO1JeG7j+G6q+G7mSXhu4/DsuG6ryXDoeG7mTwlw6HhuqvDtOG6v+G6qSXhu488JW/huqtbYiXhuqHhu5dsw6Elw6Hhuqvhu4Elw7I8JeG7jTThur9XJeKAnOG7j+G6q+G7oyXhur3hu6M84oCdJeG6v+G6q2LhurXDtSXhuqvEqeG6vyVtJcOhPsOhJeG7jTThur8lw6HhuqvEqWJXJcOhNW8l4bqhw6xYJeG7oHsl4bq/4buHYiXhuqlkJeG7j+G6q2Ql4bq/4buHYlclw5U/OiXhu6Biw6Lhu48l4bq+PMOqJeG6oV0lw6Hhu4clw6rDrOG7jyXhuqliW2Il4bqhNcO1JeG6qzxyVyXhu4/huqvDtSXhur/huqs34bq/JeG6oeG7l2zDoSXhur/huqti4bq1w7Ul4bqhYuG6tcO1JWHhu4slY8Oh4bqrWCXhuqDhu4clw6Hhuqtj4bq/4bqrJeG6vXsl4bq/4bq14bq/JeG7j1vhur/huqklw6E24bq/JeG7j+G6q2LhurPhu48l4bqh4bqlJeG7j+G6qzZyJeG7j8Oy4buDJWjhur/huqkl4bqo4buB4bq/4bqpJeG7gOG6qyXhurpyw7Xhur8l4buPYuG6s+G6vyVxPCXhuqvEqeG6vyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhu4/hu5fEqeG6v+G6qSXhur08Ylnhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb+G7pcO14buP4bqr4buBw7Ik4bu24buO4bqrPOG6v+G6qyXhuqp74bu0L2/hu7Y=

Thanh Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]