(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong thời đại số, công nghệ thông tin phát triển, việc tìm hiểu, thích ứng và sử dụng thiết bị công nghệ đối với người cao tuổi là điều cần thiết.
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLhu6p1w7rhurnhu690RMODw7rhurnhu5FoduG6ueG6pOG6psOBw7rhurnigJzDgsOt4buvdcOp4bq54bqkdcO64buf4bqk4bq5w7Thu6fhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buvdHVw4bqrL3Xhur1i4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tlXhu5Vo4buTw6liKOG6tHbhu6904bq54bqkdcODw7rhurnhu5nDrMO64bq5w4Lhu7fDouG6ueG7keG7teG7r3Thurnhu690dXDhurnhuqR14bu14buvdOG6ueG6pMO64buv4bq54bq2dWnhuqThurnhuqThurTDunHhu6/DouG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG6pOG7peG7reG6uXXDunHhuqbDouG6ueG6pHXDueG7kXXhurnEkOG7r3ThurnhurzDreG6ucOC4bq44bq54buT4bqq4buvdOG6ueG6pHXDuuG7n+G6pOG6ucO04bun4bq54buR4bu14buvdOG6ueG7r3R1cOG6ueG7meG7t8O64bq54bq84bqiw7rhurnhu690RMODw7rhurnhu5FoduG6ueG6pOG6psOBw7rhurnhu7HDreG6ueG7mcO64buh4bqm4bq54buRw7Lhu6/hurnhuqR1w7rhu5/huqThuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbhu5Bo4bq24bqkw7p24buvw6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG7k+G6pHXhuqbhu63DtOG6ucO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurlm4bq74bq74bq24bq+4bq14bq5deG7lcO6dHXhuqThurPhurnhu4fhur/hur/hurbhur7hurXDqeG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG7k+G7r+G6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rDquG6u+G6vy/hur3hu4Xhu4Xhu5Phu4fhurtm4buB4buDw6rhur/huqThur3hur3hu4Xhur/hur/hu7HhurvhuqXhu6nhurZ04bq34bq04bqj4buHZmfDqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqeG7qnXDuuG6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7kWh24bq54bqk4bqmw4HDuuG6ueKAnMOCw63hu6914bq54bqkdcO64buf4bqk4bq5w7Thu6fhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buvdHVww6nhurnDisO64buT4bqkdeG6o8OpZuG6u+G6u8Op4bq5deG7lcO6dHXhuqThuqPDqeG7h+G6v+G6v8Op4bq5L2IodcO64buf4bqk4bq5w7Thu6fhurnhurzDreG6ucSQ4buvdOG6ueG7k+G6quG7r3Thurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buvdHVw4bq5dMO64bqs4bq24bq54buvdETDg8O64bq54buRaHbhurnhuqThuqbDgcO64bq54buRd+G6ueG6pHXhu6Phu63hurnigJzhu6vhu6Phu6914oCd4bq54bqkdeG7teG7r3ThurnhuqTDuuG7r8Oi4bq54bqk4bul4but4bq5dcO6ceG6puG6ueG7q8O64buf4buv4bq54bqkdcSQ4buR4bq54bq8w63hurnhuqThurR44bq54buRdeG6puG7gHDhu6/hurnhurzhuqLDuuG6ueG7kXbhu6/hurnhu5Fpw7rhurnhuq7hurnhur5o4bq54buZRMSC4buR4bq54buTcuG6ueG7k8Ot4buvdOG6uXXhuqDhu6/huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWI/4bq54bqk4bqmw4HDuuG6ueG7hcOqw6Lhurnhu7Xhu6904bq54buw4buj4bq5M8Sp4buv4bq5w5Thu6Xhu6914bq5w4Lhu7fhu6904bq54bqkw6zDuuG6ueG7q3Xhuqbhurnhu5nhu7XhurnhuqR14bun4bq54buY4bu14buvdOG6uSHhuqDhu6/DouG6ueG6tnVEw4Phu6904bq5SOG7r+G6uVVE4buvdOG6ueG6rSg74bq5KHVo4buvdeG6uVV3aOG6qeG6ueG7meG7ieG6ueG7kXfhurnigJzhuqR1b+G7reG6ueG7r8O64buj4buv4oCd4bq5w4Lhurjhurnhu5Phuqrhu6904bq54bqkdcO64buf4bqk4bq5w7Thu6fhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buvdHVw4bq54bqtw7rhurZo4buTw6LhurnDguG7rWjhurThuqThurZ1duG7r+G7leG6qeG6uXTDsuG7r+G6ueG6veG6u+G6ueG7r8Sp4but4bql4bq54buudHbDrcO64bq54bq8w7pw4buR4bq54bqk4bq04bqm4buA4bq54buR4buN4bq24bq5w7rhu6/huqThu5XhurThu6/hu5XhuqThurnhu5l54buR4bq5w7RpdsOi4bq54bq+4buV4but4bq5NnbhuqYo4bqmw7Thu5XDouG6ueG7teG7r3ThurnDlOG7peG7r3XhurnDguG6uOG6ueG7k+G6quG7r3ThurnhuqR1w63hu6914bq54bqkdcOsduG6ueG7kWnhu5HhurnEkOG7r3Thurnhu5Phuqrhu6904bq54but4bqmaOG6ucOCauG7reG6ueG6pHXhu7Xhu6904bq54bqy4bqmaOG6ueG7r+G7oeG7r+G6ueG6pOG7i+G7r3Thurnhu63DrOG7r3Thurnhur7hu4nhurl1QcO64bq5U2jhu5Hhu5XDtHZ24bur4bql4bq54buQdeG7p+G6ueG7sOG7o+G6uTt1ROG6oOG7r3ThurlI4buvdcOi4bq54buRduG7r+G6uXRpw7rhurnhu7Xhu6904bq5w5Thu6Xhu6914bq54buRdXbhurnDtMO64buf4bqk4bqz4bq54oCcVcOt4buvdOG6ueG6pHVp4buvdMOi4bq54buRxJDhurnhu6t1w7rhurnhu6/DrXbhurnhu7Xhu6904bq5w7TDreG6ueG7kXfhurnhu7FE4bqg4buvdOG6uXVE4bqm4bq54buxw63hurnhu5Hhu4vhurnhu691w63hurnhu5nhu6HhuqbhurnDtMO64buf4bqk4bql4bq54buw4bqs4buR4bq54bu14buvdOG6ueG7mWzhuqThurnhu63huqZo4bq54bqy4bqmw7Lhu6/hurlpdsOi4bq54burdcO64bq54but4bqmaOG6ueG6pHXDieG7keG6ueG6tnXhu4/hu63hurnhu5F1xJDhu5Hhurnhu6/EqeG7r3TDouG6ueG6pHXDuuG7n+G6pOG6ucO04bun4bq5dMO6aOG6ueG7k+G6quG7r3TDouG6ueG7meG7ueG6ueG7k+G6qOG7r3Thurnhu5Fp4bq54buvdW/hu6/DouG6ueG6pHXEkOG7keG6ucSp4buvw6LhurnhuqR14buN4but4bq54buRdcO54bq54buxw63hurnhu5Fv4buA4bq54buR4buL4buvdeKApuG6ueG7mGzhu5HhurnDtMO6cOG6pOG6ueG6pEXhurnhu6t1w7rhurnhu5Phu6fhu5F14bq5w7Rw4buvdeG6ueG7kFYzw5rhu5It4bq9Z+G6ucO04bqo4buvdOG6ueG6tnVp4bqkw6LhurnhurZ14buLw7rhurl1w6zhu6/hurnhu5F14buf4bq54bq0aOG6ueG7r3R2w63DuuG6ueG6pMO64buf4bq24bq54bq+4bqs4buR4bq54bqkdeG7peG6ueG6pMOy4buv4bq5w4LhuqbDs+G6pOG6ueG7reG6pmjhurl1w63hu6904bq54bqk4bq04buj4buv4bq54butw6zhu6904bq54buRQmjhurnhu7Xhu6904bq54bqkxKnhu6904bq54bux4buj4buv4bq54bq04buz4bq54bq0cOG6pOKAneG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG7kEPhu6904bq54bqkdeG7lXbhurnhu5F14bun4bq5O3VE4bqg4buvdOG6uUjhu691w6Lhurnhu5nDuuG7oeG6puG6ueG7mWnhu6904bq54buvdMOsw7rhurnhu691w7PhuqThurnhu7HDreG6ueG6vMO6cOG7keG6ucO04bu34bq54butxqHhurnhu5F14bun4bq54buvd8O64bq54bq0w7rhu6Phu690w6Lhurnhu691w7rhu6Hhuqbhurnhu690RMODw7rhurnhu5FoduG6ueG6pOG6psOBw7rhurnDguG7t+G7r3ThurnhuqThurR24buvdOG6ueG7q3Xhuqbhurnhu5Nv4buv4bq54buRROG6ueG7r3fDuuG6ueG7kXXhuqbhu6904bq54burdcO64bq5w4Lhurjhurnhu5Phuqrhu6904bq54bqkdcO64buf4bqk4bq5w7Thu6fhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buvdHVw4bq54buZaOG7r3Thurnhu5F34bq54bq+4bqm4bq5dUThuqLhu6904bq54buZbOG6pOG6ueG7reG6pmjhurnhu5Fp4buR4bq54buxdsOsw7rhurnhuqR1w4nhu5HhurnhurZ14buP4but4bq54buRdcSQ4buR4bq54buvxKnhu6904bq54bqt4buRdULhurnhu4Dhu5/huqbhurnhu7HDreG6ueG6pHXhuqbhu7fhu5Hhurnhur5E4bqg4buvdOG6ueG7q3XhuqLhurbhuqnhurnhu5N24bq54bqkw7rhu6/hurnhu6914bq64buvdOG6ueG6suG6puG7i+G7r3Thurnhu5FpduG6ueG6pOG6tOG7o+G7r+G6ueG7rcOs4buvdOG6ueG6vuG7ieG6uXVBw7rhuqXhurnhu5B1duG6ueG7k+G6qOG6ueG7rcOAw7rhurnhu7HDsuG7r+G6ueG7mcO64bq54burdWnhu63hurnDgsSQ4buR4bq54burdcO94buV4bq54buZ4bun4buvdeG6ueG7q+G7gsOi4bq5w7Rp4buR4bq5w4LGsOG6ueG7meG7ieG6ueG6pHVEw4Phu6904bq54bq+4bqm4buA4buj4buv4bq54buR4buL4buvdeG6ucO0aXbhurnhurzhu6Hhurnhu6904bqm4buA4bq54buR4bqg4bq54buRQmjhurnhurzDunDhu5HhurnDguG6uOG6ueG7k+G6quG7r3ThurnhuqR14bqm4bu34buR4bq54bqk4bqo4buA4bq54bqkw7pw4buvw6Lhurnhu5Phuqjhurnhu7HDreG6ueG6pHXDieG7keG6ueG6tnXhu4/hu63hurnhu5F1xJDhu5Hhurnhu6/EqeG7r3ThurnDguG7neG6ueG7i+G7r3Xhurl1ROG6ruG7r3Thurnhu5nhu5/hu6/hurl0aOG7r8Oi4bq54bqkdeG7jeG7r+G6peG6ueG7rnVE4buvdOG6ucOCxJDhu5Hhurl1w7Phurbhurnhu5PDteG7r+G6ueG7kUJo4bq54buvdeG6uuG7r3ThurnhurLhuqbhu4vhu6904bq54buRaXbhurnhuqThurThu6Phu6/hurnhu63DrOG7r3Thurnhur7hu4nhurl1QcO64bq54bq8w7Xhu6/hurnhu6t1w7rhu5/hu6/hurnhu691w7rhu6Hhuqbhurnhu690RMODw7rhurnhu5FoduG6ueG6pOG6psOBw7rhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7r3TDsuG7r+G6ueG7r3TDrMO64bq54buZbOG6pOG6uXXDreG7r3ThuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIz4bqiw7rhurnDtMOt4bq54buudOG6puG7gHLhu6/hurkodeG7p+G6ueG7rMOs4buvdcOi4bq54buF4buB4bq54bqk4bqmw4HDusOi4bq5w4Lhu7fhu6904bq54bqkw6zDuuG6ueG6vuG7ieG6uVV2a+G7r3Thurk14bqmb+G7r+G6ueG6rVV2a+G7r3ThurlVd2jhuqnDouG6ueG6vMO6cOG7keG6ucOC4bq44bq54buT4bqq4buvdOG6ueG7mcO6cOG7r+G6ueG6pHV2w6zDuuG6ueG6pHXhu7Xhu6904bq54butw7rhu6914bq54bqtw4Lhu61o4bq04bqk4bq2dXbhu6/hu5Xhuqnhurnhu5F1xanhurnhuqR1w4nhu5HhurnDgsOJ4bq5w7Rq4bqk4bq54buZw7Lhuqbhurl0w7Lhu6/hurnhur3hurnhu6/EqeG7reG6ueG7r2jhu4DhuqXhurnhu5J24bq54buT4bun4buRdeG6ucO0cOG7r3XhurnDtOG6qOG7r3ThurnhurZ1aeG6pMOi4bq54buRduG7r+G6ueG7kWnDuuG6ueG6ruG6ueG6vmjhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG6pHVx4bq54bqkdUTDg+G7r3Thurnhur7huqbhu4Dhu6Phu6/hurnhurzhu6HhurnhuqR1xKnhu63hurnhu691w63hurnhu691ROG6ueG6pOG6tEThuqLhu5Hhurnhu6vDumjDouG6ueG7r+G7o+G7r+G6ucOCaOG6puG6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ueG7kXXDsuG7r+G6ueG7kXVFw6Lhurnhu690w6zDuuG6ueG7r3TDsuG7r+G6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq54but4bqm4bu34buv4bq5w4Lhurjhurnhu5Phuqrhu6904bq54bq84bul4bq54oCc4butauG6pOG6ueG7q+G7l+G7rcOi4bq54bqkaOG7gOG6ueG7kXXhu43hu63igJ3DouG6ueG7keG6puG7t8O64bq54buR4bqo4buvdOG6ucO0w63hurnhu6zDrOG7r3Xhurnhu5FD4buvdOG6ueG7meG7ieG6ucO0w7rhu5/huqThurnhu5Phuqjhu6904bq54buZw7pw4buv4bq54bqkdXbDrMO64bq54bqk4bq0eOG6ueG7kXXhuqbhu4Bw4buv4bq54bq84bqiw7rhurnhu5F24buv4bq54buRacO64bq54bqkdeG7teG7r3ThurnhurLhuqZo4bq5Wmjhu7F2w6LhurlTaOG7keG7lcO0dnbhu6vhuqXhurnDlMOt4bq54busw6zhu6914bq54buRdcO6aOG6ucOC4bub4bqz4bq54oCc4buqdcO64bq54but4bqiw7rhurnhu5Phuqjhu6904bq54buZw7pw4buv4bq54bqkdXbDrMO64bq54bqkdeG7teG7r3Thurnhu63DuuG7r3XDouG6ueG7kXXFqeG6ueG7q3XDuuG6ueG7r8OtduG6ueG7kXbhu6/hurnhu5Fpw7rhurl0ecO64bq54bqkdeG7peG6ueG6pOG7tcO64bq5w7TDs+G7reG6ueG7r+G6rOG6pOG6ueG7r3R14buV4bql4bq54buudUThu6904bq54buT4bqo4buvdOG6ueG6suG6puG7leG7r+G6ueG6tOG7ucO6w6LhurnDtG/hu4Dhurl0w7rDg+G6ueG7meG7ieG6ucO0w7rhu5/huqThurnhu5F1QuG6ueG7mUHhu6904bq54but4bqu4bq54butaeG7gOG6ueG7mXHhurl0ecO64bq54buRdXbhurnhu5F24buv4bq54buRdWnhuqbhurnhu6t1w7rhurnhu5HDsuG7r+G6teG6ueG6tOG7ucO64bq54bq8w6124bq54butw6zhu6904bq54bq+4buV4but4bq54bqkw7rhu6/hurnhuqTEkOG7kcOi4bq54bq+4buV4but4bq5NnbhuqYo4bqmw7Thu5XDouG6uXV3aOG6ueG6tGjhurnDtMO64buf4bqk4bq54buT4bqo4buvdOG6ueG6pHXDuuG7n+G6pOG6ucO04bun4bq54buR4bu14buvdOG6ueG7r3R1cOG6ueG6pMO6cOG7r+G6ucO54buRdeG6ueG6pHXhu43huqThurnDgsOJ4bql4bq54buudcO64buh4bqm4bq54bqkdeG7teG7r3ThurnhuqTDuuG7r+G6uXXhurrhuqbhurnDueG7kXXhurnhu691ROG6ueG7k8Os4buA4bq54buvw7PhuqbhurnEqeG7r8Oi4bq5w7TDrcO64bq54bqkdeG6puG7t+G7keG6ueG7r2jhu63hurnhu5F14bq6aOG6ucO0cOG7r3XDouG6ueG7q8O64buf4buv4bq54bqkdcSQ4buR4bq54buRdcSp4but4bq5w4J34buR4bq5w4LEkOG7keG6ueG7q3XDveG7leG6ueG6pOG7tcO64bq54buZ4buJ4bq5dXnhu5Hhurnhu5lExILhu5Hhurnhu691w4PhurnDguG6uOG6ueG7k+G6quG7r3ThurnhuqR1w7rhu5/huqThurnDtOG7p+G6ueG7keG7teG7r3Thurnhu690dXDigJ3huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu5Thurnhu690w6zDuuG6ueG6pMO64buf4bq24bq54buR4buN4buvw6LhurnDguG6uOG6ueG7k+G6quG7r3ThurnhuqR1w7rhu5/huqThurnDtOG7p+G6ueG7keG7teG7r3Thurnhu690dXDhurnhu5FD4buvdOG6ueG7scOt4bq54bqkb+G7reG6ueG7seG7huG6ueG7kXXhuqbhu6904bq54buRQmjhurnhu691w7rhu6Hhuqbhurnhu690RMODw7rhurnhu5FoduG6ueG6pOG6psOBw7rhuqXhurk14bqmw7PhuqThurnhurZ1aeG6pOG6ueG6pEXhurl1w6zhu6/hurnhu5F14buf4bq5w4LEkOG7keG6ueG7q3XDveG7lcOi4bq54butauG6pOG6ueG7q+G7l+G7rcOi4bq54bqkaOG7gOG6ueG7kXVv4buv4bq54buRdeG7jeG7reG6ueG7q3XDuuG7n+G7r+G6ueG7kXV24bq54butQeG6pOG6ucO0QeG6ueG6tnXhu43hu6/hurnhu690RMODw7rhurnhu5FoduG6ueG6pOG6psOBw7rhurnhurzDteG7r+G6ueG7mWjhu6904bq54bqkw4nhurnhu5ls4bqk4bq54but4bul4buvdeG6ucO04buj4buv4bq54buvdHbDrcO64bq54oCc4buR4bqmQeG7keG6ueG7kXXhuqDDuuKAneG6ucOC4bq44bq54buT4bqq4buvdOG6ueG7keG7teG7r3Thurnhu690dXDhuqXhurnhu5jDuuG7oeG6puG6ueG7r8Ot4buA4bq54burdeG7teG7r3Thurl1dsOt4buv4bq54bqkdsOt4buv4bq54bq+w7PhuqbDouG6ucOCduG7r3Thurnhu6934bq54buRQ+G7r3Thurnhu5nhu7nhu6904bq54buvdHXGsGjhurnhurzhuqLDuuG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7kXfhurnhuqThuqbDgcO64bq54bqkw4nhurl1w6zhu6/hurnhu5F14buf4bq54but4bul4buvdeG6ueG7rUHhuqThurnigJzhu6vhu6Phu6914oCd4bq5dMO64buLw7rhurnhuqThurTDucOi4bq54bqkw7rhu5/hurbhurnhu6914buN4buv4bq54bqkdeG7teG7r3ThurnhuqTDuuG7r+G6ueG7mXHhurnhu69v4buvdOG6ueG7kWh24bq54buRdcOz4bqk4bq54buxRMSC4buvdOG6ueG7mcODw7rhurnDguG7t+G7r3ThurnhuqTDuuG7r3XhurnhuqR1w7Lhu6/huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLhu6514bul4buv4bq54buvdeG7jeG7r+G6ueG6vOG7oeG6ueG6vMO6cOG7keG6ueG7scO6cOG6puG6ueG7kXfhurnhuqR1w4nhu5HhurnDgsOJ4bq54burdXfhurnhu6t1xKnhu6/hurnhu6t1w7rhurnhu690RMODw7rhurnhu5FoduG6ueG6pOG6psOBw7rhurnDguG6uOG6ueG7k+G6quG7r3ThurnhuqR1w7rhu5/huqThurnDtOG7p+G6uS3hurnEkOG7r3Thurnhu5Phuqrhu6904bq54buR4bu14buvdOG6ueG7r3R1cMOi4bq54buRdeG7p+G6uTt1w6zhu63hurks4bqm4buC4buvdcOi4bq54buvdW/hu6/hurnhurzDuuG7o+G7r+G6ucO0aeG7r+G6uXXDreG7r3ThurnhuqTDrMO64bq54buR4bq4aOG6uXXDreG7r3ThurkodeG7n+G6uXTDuuG6osO64bq54buTw7rhurnhu5lB4buvdOG6ueG6reG7mUTDg+G7r3ThurnDlMOt4bq5KOG6tMO6cOG6psOi4bq5KDvhurkodWjhu6914bq5VXdo4bqpw6Lhurnhu5F1duG6ucO0w7rhu5/huqThurPhurnigJzhu6p1aeG7keG6ueG6vOG6osO64bq54bqkdeG7n+G6uXVw4bq54buZw7pw4buv4bq54bqkdXbDrMO64bq54buZw4PDuuG6ueG7kUPhurnhu5F34bq5w4Lhu4vhu6/hurnhurZ14buP4but4bq54buZw7pw4buv4bq54bqkdXbDrMO64bq54buTw63hu6914bq54buRdXbhurnhu690RMODw7rhurl0w7rDreG6s+G6ueG7sXZo4bq54bqkdsOi4bq54buRdeG6uuG6ueG7seG6ouG7r+KApsOi4bq54buZw7pw4buv4bq54bqkdXbDrMO64bq54bqkdeG7teG7r3Thurnhu63DuuG7r3Xhurnhu5nhu4nhurnhuqTDueG7kXXhurl1xILhurbhurnhuqTDs+G6pOG6ueG7keG7i+G6ueG7kWnhu5HhurnhuqTDueG7r3Xhurnhu6/EqeG7r3ThurlE4bqm4bq54bq8w7pw4bqk4bql4bq54buudETDg8O64bq5w4Lhurjhurnhu5Phuqrhu6904bq54buRd+G6ueG6pHVx4bq54bq8w6124bq54buRw63DuuG6ueG7mWzhuqThurnhu5lx4bq54bqkxKnhu6904bq54buR4bqw4bq54buRdeG6usOi4bq54bqkxKnhu6904bq5b+G7reG6ueG7sUTEguG7r3ThurnhurZ14bqo4bq5dcSC4bq24bq54bq84bqiw7rhurnhu690RMODw7rhurnhu5Phuqjhu6904bq54buRd+G6ueG6pOG6psOBw7rhurXhurnhu5nDunDhu6/hurnhuqR1dsOsw7rhurnhuqR14bu14buvdOG6ueG7rcO64buvdeG6ueG7kUPhu6904bq54bqkw7nhu5F14bq5dcSC4bq24bq54bqkw7nhu6914bq54buvxKnhu6904bq54bqk4bul4but4bq54burw7rhu5/hu63hurl0w7p54buvdOG6ueG7r3fDuuG6peG6ueG7kOG6qOG7r3ThurnhurzhuqLDuuG6ueG7mXfhurnhu7HDreG6uXXDrOG7r+G6ueG7kXXhu5/hurnhuqThu4vDuuG6ueG7kWnhu5HhurnEkOG7r3Thurnhu5Phuqrhu6904bq54burdeG7teG7r3ThurnhuqR1w4nhu5HhurnDgsOJ4bq54buRw7Lhu6/hurnhuqR1w7rhu5/huqThurnhu5lx4bq54buvdETDg8O64bq54buRd+G6ueG6pOG6psOBw7rhurnhu6t14bu14buvdOG6ucO04bun4bq54oCc4bq04bu3w7rigJ3hurnhu61q4bqk4bq54burdcO64bq54buT4bqo4buvdOG6peG6ueG7knbhurnhu6914bqm4bq54buRw7Lhuqbhurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7seG6ouG7r8Oi4bq54buv4buj4buv4bq54buvdeG6uuG7r3Thurnhu5F1w7rhu5/hu5Hhurnhu5nDunDhu6/hurnhuqR1dsOsw7rhurnhuqThurR24buvdOG6ueG6pMOy4but4bq5dMO6aeG6ueG6pEXhurnhur/hurkt4bq54buH4bq54bqk4bq0w7pw4bqm4bq54buZ4bu54buvdOG6ueG6pOG6tOG7o+G7r+G6ueG6pHXhu6fhurnhuqThurREw4Phu6904bq5dcO6cOG7r+G6ueG7r2jhu4Dhurnhu6t1aeG6ueG6tnXhuqjhurl1xILhurbhurnhurzhuqLDuuG6ueG7meG7t8O64bq54bqkRMSC4buvdOG6ucOC4bq44bq54buT4bqq4buvdOG6ueG7scOt4bq54buvdETDg8O64bq54buRaHbhurnhuqThuqbDgcO64oCd4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buY4buf4buv4bq5deG7n+G6pOG6ueG7r8Sp4but4bq5w6rhurvDquG6vcOi4bq5VUHDuuG6ueG7rnREw4PDuuG6ueG7kWh24bq54bqk4bqmw4HDuuG6ueG6pMWp4buvdeG6ueG7kXfhurnhu4Hhu4Nm4bqlw6pn4buF4bq5dUHDuuG6ueG6vMO64buj4buvw6Lhurnhu5nDrOG6pOG6ueG6pEbhurnhu7Fw4bq5Z+G7h8Oi4buFxIPhurnhu690RMODw7rhurnhu5Nv4buv4bq54bqkReG6ueG7g+G6u+G6ueG6pOG6psOBw7rhurnhuqThurThuq7hurnhu7Hhu6Phu6/hurnhuqR1aOG7reG6uXTDumjhurnDgsO64buvdeG6uXV2w6zhuqThurnhuq7hurnhu5Fp4buR4bq54buRw7Phurbhurl1QcO64bql4bq54buYaeG7r3Xhurl0w7pp4bq54bq84buh4bq54bq8w7pw4buR4bq54buvdETDg8O64bq54buRaHbhurnhuqThuqbDgcO64bq5w4Lhurjhurnhu5Phuqrhu6904bq54bqkdcO64buf4bqk4bq5w7Thu6fhurkt4bq5xJDhu6904bq54buT4bqq4buvdOG6ueG7keG7teG7r3Thurnhu690dXDhurnhuqThurR24buvdOG6ueG7mcODw7rhurnDguG7t+G7r3TDouG6ueG7teG7r3Thurnhu5jDgOG6uTXhuqZv4buv4bq5O3V24buvdMOi4bq5O3V34bq54buQdULhurnhuqThu6fhu5F14bq5VUHDuuG6ueG7rnREw4PDuuG6ueG7kWh24bq54bqk4bqmw4HDuuG6ueG6pMWp4buvdcOi4bq54buvdeG7peG7r+G6ueG7r3Xhu43hu6/hurPhurnigJzhu5Lhuqjhurl1QcO64bq54buRdURo4bq54buRd+G6ueG7q3Xhu4t24bq5w4Jp4bqkw6LhurnhuqR14bu34buvdOG6ueG7q+G7o+G6ueG7keG6quG6ueG6pHVxw6LhurnDgnbhu6904bq54bqkRuG6ueG7sXDhurnhu690RMODw7rhurnhu5FoduG6ueG6pOG6psOBw7rhurnDtMO64buf4bqk4bq5w4Lhurjhurnhu5Phuqrhu6904bq54bqkdcO64buf4bqk4bq5w7Thu6fhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buvdHVw4bq54buxw63hurnhu6t14bu14buvdOG6ueG7r3XDveG6peG6uTPhuqLDuuG6ueG7r3Xhurrhu6904bq54buvdETDg8O64bq54buRdURo4bq54bqy4bqm4buV4buv4bq54buT4bqo4buvdMOi4bq54buv4buf4bqm4bq54buZRMSC4buR4bq54buRduG7r+G6ueG7kXVp4bqm4bq54bqk4buN4buv4bq54bqk4bul4buvdeG6uXVE4bqi4buvdOG6ueG7k8O14buv4bq54buRdWrhu5Hhurnhu5F1auG7r+G6ucOC4bud4bq54bq8RMSC4bqk4bq54bqy4bqmaOG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6pMO54buvdeG6ueG7leG6ueG7r3TDrMO64bq54buR4bu34bq5deG6uuG6puG6peG6ueG7rnVE4buvdOG6uXXDunDhu6/hurnhu69o4buAw6Lhurnhu61B4bqk4bq5w7RB4bq54bq2deG7jeG7r+G6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7kWh24bq54bqk4bqmw4HDuuG6ucOC4bu34buvdOG6ueG6ruG6ueG7kWnhu5Hhurnhurzhuqjhu6904bq54bqy4bqm4buj4bq54buv4bu14buvdOG6ueG6pHXhu7Xhu6/DouG6ueG7q3XhuqbhurnhurzDieG7keG6ueG7rcO64buh4buv4bq54buv4bqsw7rhurnhu6vDuuG7r3XhurnhuqThu5/hurnhu5F44buv4bq54buvdcO64buh4bqm4bq54burdXfhurnhu6t1xKnhu6/hurnhu5F1RGjhurnhu5F34bq54buZw7rhu6Hhuqbhurnhu6vDunDhu6/hurnhu5lx4bq5w4Jq4but4bq5w4Lhurho4bq54bqkdcO64buf4bqk4bq5w7Thu6fhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buvdHVww6Lhurnhu5nDunDhu6/hurnhuqR1dsOsw7rhurnhuqR14bu14buvdOG6ueG7rcO64buvdeG6peG6uSh1w4nhu5HhurnhuqThu5/DouG6ueG6vMO6cOG7keG6ucOC4bq44bq54buT4bqq4buvdOG6ueG6pHXDuuG7n+G6pOG6ucO04bun4bq5LeG6ucSQ4buvdOG6ueG7k+G6quG7r3Thurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buvdHVw4bq5w4Lhu53hurl0w7rhuqzhurbhurnDueG7kXXhurnhu5F1duG6ueG7keG6pkHhu5HhurnDguG7t+G7r3Thurnhu5FCaOG6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7kWh24bq54bqk4bqmw4HDuuG6ueG7mUTEguG7keG6ueG6pOG7t+G6pOG6uXXhuqDhu6/igJ3huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWLDlOG7o+G7r+G6ueG7kcOs4buvdeG6ucOCaeG7kXXDouG6ucO0aXbhurnhuqThurThuqbhu4Dhu6Hhu6/hurnhuqR14bu34buvdMOi4bq54bq8w7pw4buR4bq5w4Lhurjhurnhu5Phuqrhu6904bq54bqkdcO64buf4bqk4bq5w7Thu6fhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buvdHVw4bq5dMO64bqs4bq24bq54buvdETDg8O64bq54buRaHbhurnhuqThuqbDgcO64bq54bqkw7rhu5/hurbhurnhu5Hhu43hu6/hurnhuqR14bu14buvdOG6ueG6pMO64buv4bq54buvdWjhu6914bq5deG6oOG7r+G6peG6ueG7kHfhurnhuqR14buj4but4bq54oCc4bur4buj4buvdeKAneG6ueG7mXHhurnhuqThu6Xhu63hurl1w7px4bqm4bq54burw7rhu5/hu6/hurnhuqR1xJDhu5HhurnhurzDreG6ueG7mWzhu5HhurnDtMO6cOG6pMOi4bq54buvdcO64buh4bqm4bq54buvdETDg8O64bq54buRaHbhurnhuqThuqbDgcO64bq54bqkdeG7teG7r3ThurnhurLhuqZo4bq54bq8w7pw4buR4bq5w4Lhurjhurnhu5Phuqrhu6904bq54buRaeG7keG6ueG7r+G7oeG7r+G6ueG6pOG7i+G7r3Thurnhu63DrOG7r3Thurnhur7hu4nhurl1QcO64bq54bqtU2jhu5Hhu5XDtHZ24burw6LhurlaaOG7sXbigKbhuqnhurnhu5nhu4nhurnhu7Hhu43hurbhurnhu5Fp4buR4bq54oCcdUHDusOi4bq54buvdXfhu63igJ3hurnhu5lx4bq5dMO6aHbhurnhu7FE4bqmw6Lhurnhu5F1w7po4bq5w4Lhu5vhurnhu6vDuuG7n+G7r+G6ueG6pHXEkOG7kcOi4bq54burw7rhu6914bq54buvdHXDunDhu63hurnhu5F1xKnhu63hurnDgnfhu5HhurnDgsSQ4buR4bq54burdcO94buVw6Lhurnhu5Fv4buA4bq54buR4buL4buvdeG6peG6peG6peG6uSjhurR24buvdOG6ueG6pOG7peG7r3Xhurl14bul4buvdeG6ueG7mcOsw7rhurnhu5Phu6fhu5F14bq54buTw7py4buv4bq5w7TDuuG7n+G7r+G6ueG6tnXEkOG7keG6ueG6pMOs4bq2w6Lhurnhu6914bq64buvdOG6ucOCw7rhu6914bq5dXbDrOG6pOG6uXRs4bq24bq5dOG6sOG6ueG6pHVEw4Phu6904bq54bq+4bqm4buA4buj4buv4bq54bq2deG7i8O64bq5dcOs4buv4bq54buRdeG7n+G6ueG6pHXhu6Xhurnhu6914bq64buvdOG6ueKAnHVBw7rDouG6ueG7r3V34but4oCd4bq5w4LDuuG7r3Xhurl1dsOs4bqk4bq54buxw63hu6914bq54butw6zhu6914bq54bqk4bq04buj4buv4bq54butw6zhu6904bq54bq+4buJ4bq5dUHDuuG6ueG7kUJo4bq54buvdETDg8O64bq54buRaHbhurnhuqThuqbDgcO64bq54buxw63hurnhu6t1aeG6uXXhurrhuqbhurnDueG7kXXhuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIzw7pw4buR4bq54buvdETDg8O64bq54buRaHbhurnhuqThuqbDgcO64bq54bqkw7rhu5/hurbhurnhu5Hhu43hu6/hurkt4bq5w4Lhurjhurnhu5Phuqrhu6904bq54buR4bu14buvdOG6ueG7r3R1cOG6ueG6pHXDreG7r3XhurnhuqR1w6x24bq54butaOG7r3Thurnhu7HDrMO64bq54buvdcO64buh4bqm4bq54bqkw7pw4buv4bq54buxxILDuuG6peG6uSF24buvdOG6ueG7kUPhu6904bq54buRd+G6ueG7huG6ueG7q8O64buf4buv4bq54bq0a+G7r3TDouG6ueG7r+G7n+G6puG6ueG7r3REw4PDuuG6ueG7kWh24bq54bqk4bqmw4HDuuG6ueG7k8Ot4buvdeG6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ueG6pHXDg8O64bq5dMO6aOG7r8Oi4bq54bqkdeG7jeG7reG6ueG7kXXDueG6ucO04bun4bq54oCc4buvdHXDunDhu6/igJ3hurnhu5Hhu7Xhu6904bq54buvdHVw4bq5w4Lhu53hurl0b+G7gOG6ueG6tGjhurl1cOG6ueG7seG6quG7gOG6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq54bqk4bu34bqk4bq54buRdXbhurnDgsSQ4buR4bq54burdcO94buV4bql4bq54buudeG7peG7r+G6ueG7r3Xhu43hu6/hurnhurzDs+G7r+G6ueG7meG7oeG6ueG7r8Ot4buAw6Lhurk7dXfhurnhu5B1QuG6ueG6pOG7p+G7kXXhurlVQcO64bq54buudETDg8O64bq54buRaHbhurnhuqThuqbDgcO64bq54bqkxanhu691w6Lhurnhu7Xhu6904bq54buYw4Dhurk14bqmb+G7r+G6uTt1duG7r3Thurnhu5F1duG6ueG6tGvhu6904bqz4bq54oCc4buQ4bu14buvdOG6ueG7r3R1cOG6ueG7kXfhurnDgsSQ4buR4bq5dcOz4bq24bq54buTw7Xhu6/hurnhu691w7rhu6Hhuqbhurnhu5nhu7fDuuG6ueG6pETEguG7r3Thurnhu690RMODw7rhurnDguG6uOG6ueG7k+G6quG7r3ThuqXhurko4bqm4buA4bq54buvdcO64buj4buvw6LhurnhurzDunDhu5Hhurnhu690RMODw7rhurnhu5FoduG6ueG6pOG6psOBw7rhurnigJzhu690dcO6cOG7r+KAneG6ueG7keG7teG7r3Thurnhu690dXDhurnhu7HDreG6ueG7kXfDouG6ueG7r3VE4buvdOG6ueG7q3Xhu7Xhu6904bq54buvdcO64buh4bqm4bql4bq54buudETDg8O64bq54buRaHbhurnhuqThuqbDgcO64bq54bqkdUTDg+G7r3Thurnhu5F34bq54bqkw7nhu6914bq54bqk4bq0aeG7kXXhurnhu691w7pw4butw6Lhurnhu6tG4bq54bux4bqm4buN4bqk4bq54buRaHbhurnhu6/hu6Phu6/hurnhu5F1QuG6ueG7mUHhu6904bq54buZRMSC4buR4bq54bqkdcODw7rhurl0w7po4buv4bq5w4Lhurjhurnhu5Phuqrhu6904bql4bq5M8O6cOG7keG6ueG6vOG6psO64bq54bq8w7Lhu4DhurnDtOG7o+G7r+G6uXTDumjhurnhu5nhu6Xhu691w6Lhurnhu5F24buv4bq54buRdWnhuqbhurnhu5FD4buvdOG6ueG7q3XDuuG7n+G7r+G6uXV54bq54bqkdUTDg+G7r3Thurnhu5F1xanhurnDguG6uOG6ueG7k+G6quG7r3ThurnhuqR1w7rhu5/huqThurnDtOG7p+G6uS3hurnEkOG7r3Thurnhu5Phuqrhu6904bq54buR4bu14buvdOG6ueG7r3R1cOG6ueG7q3XDuuG6ueG6pHXDieG7keG6ucOCw4nhurnhu5HDsuG7r+G6ueG6pHXDuuG7n+G6pOG6peG6uSh1w7rhu5/huqThurnDtOG7p+G6ueG7keG7teG7r3Thurnhu690dXDhurl1w4DhurnhuqThurTEguG6ueG7q3Vp4bq54buvdcO64buh4bqm4bq54buRdXbhurnhu690RMODw7rhurnhu5FoduG6ueG6pOG6psOBw7rhurnhuqThurR24buvdOG6ueG7keG6pkHhu5HhurnDguG7t+G7r3Thurnhu691ROG7r3Thurl14bqg4buv4bq54bqkw7PhuqThurnhu5Hhu4vDouG6ucOCw4nhurnhurLhuqZo4buv4bq54bqkb+G7reG6ueG7kUJo4bq54buRduG7r+G6ueG7kWnDuuG6ueG6vOG6osO64bq54bu14buvdOG6ucO0w63DouG6ueG7kXVo4bq54butxqHhurnhurzDteG7r+G6ueG7scOt4bq54oCc4buxw7rhu6HhuqbhurnhuqR14bqm4bu34buR4bq5w7TDgeKAneG6ueG6pMO64buvdeG6ueG6pHXDsuG7r+G6ueG6suG6puG7huG6uXTDumnhurnhu691w7PhuqTigJ3huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqeG6ucOC4bqk4buA4bux4buV4bqjw6nhuqThu5Xhur7huqQtaOG7scO6dOG7r+G6s+G6ueG6tMO6dHXhuqThurXDqWLhuqvDguG6pOG6tHbhu690YsOUw63DuuG6ueG6vMOt4bq54buL4buvdeG6s+G6uSjhurRo4buvdOG6ucOU4bqow7rhuqsvw4LhuqThurR24buvdGLhuqsv4bq2Yg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]