(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi đã đọc Khi người ta trẻ của Phan Thị Vàng Anh và nhớ rằng người ta điên đến mức nào và cần có bạn bè để an ủi biết bao nhiêu. Còn hôm nay, khi đến với Trung tâm Bảo trợ số 2 (phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn), tôi nhận thấy ở tuổi nào người ta cũng cần được an ủi, riêng với người già, họ càng cần hơn những người thân bên cạnh. Mỗi người có một thân phận, một hoàn cảnh không may mắn khác nhau và họ quyết định đến với trung tâm chỉ mong được sống bình an ở tuổi xế chiều…
4buOKOG7muG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhuqYp4bqnIEDhu5TDleG7sSgp4buWMSHEkcSDKeG7luG6p1Thu5YhKcOa4buOLyjhu5rDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPDukBU4bu24buUw5XhuqY4KeG7luG7uOG7puG7luG7uDXhu7Thu5bhu7EoKeG7ljEhxJHEgynhu5bhuqdU4buW4bqnw6Ik4buW4bu0Y1Thu5bhurIoVDHhu5bhuqYoe+G7lsOKw5oxIeG7lmkxKOG7lsOqw5rhu5YxKMOj4buWw6Lhu6gxIeG7ljEhxJHEgynhu5bhuqdU4buW4bu4KSox4buW4bu4JjHhu5YwZeG7tOG7ljHDmjLhu5bDqsOa4buW4bu0VzHhu5bhu7Qz4buW4buyw5kx4buW4buyw6jhu5bhu7g74buWVDHhu5ZjKeG7luG7sikm4bqn4buW4buyVDLhu5YxKCkq4bqtT+G7luG7kzQx4buWKDgw4buWMVThu4dO4buWIigp4buW4bu4JjHhu5bDqsOjKeG7luG6psOi4bqtMSHhu5bhuqfhu64w4buW4buR4bukMuG7luG6p8Oi4bqv4buW4bqlOeG7luG7nOG7lsOS4bqzKMSRxIMxIeG7luG6tOG6reG7pDEh4buW4bqmKDVO4buW4bqm4bqy4buW4bqkVzDhu5bhuqThuqMx4buMTuG7luG6pzgp4buWMShYMeG7luG6pyhW4buH4buW4bqx4buW4bqn4bqtw6Ap4buWMcOaMuG7ljEhxJHEgynhu5bhuqdU4buW4bu0ZDEh4buW4bu0VzHhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7llQx4buWYylO4buWw6IpKjEh4buWw6rDoynhu5YxIcSRxIMp4buWISnDmk7hu5YoNeG7luG7tMOaMSHhu5bhu7RXMeG7lijhuqMx4buWMSjhur0xIeG7ljEhxJHEgynhu5bhuqco4buuMeG7luG7siox4buW4bu0w5kxKE/hu5bhu6/huqEp4buWMSHEkcSDKeG7luG7tDPhu5Yww6Hhuqfhu5bhuqco4buuMeG7luG6syhYMU7hu5Yww6Hhuqfhu5YoMsOaMeG7luG7tOG7pDEo4buWIig4MSHhu5YwVOG7h+G7ljDGrzHhu5YiKFXhu7Thu5YxKFThuq3hu5bDqsOa4buWKDXhu5bhurXhuq3hu4cm4bqn4buW4bu4ezEo4buW4bu4JjHhu5bDqsOjKeG7luG6p8Oi4bqtMSHhu5bhuqfhu64w4buW4bu0KH3hu5YwMjEh4buW4bu4xJHhuq/hu7Thu5bhuqU5MSHhu5bhu7I+MSjhu5ZUMeG7luG6seG7luG6p+G6rcOgKeG7luG7gSbhu5bhu7QoKT/huq3igKbhu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buTVOG6s+G6pykyMeG7lMOV4buOKTAh4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG7tuG6pyjhuq0w4buy4buWKeG7k0Ax4bqnQMOi4buU4buW4bql4bqn4buHIEDDjOG7lOG6vynhu7bhuqcoTOG7llHGoMag4bqz4buBTeG7lihAKSEo4bqnTOG7luG7oOG7nOG7oOG6s+G7gU3hu5Thu5bhuqXDouG7tMOM4buULy/hu7Thu7YxT+G7slQy4bqnKFQxKCgyVE/DqjEv4bu2QOG6pSLhuqcy4bqzLzFA4bq/4bqlL+G7nOG7nOG7nlMv4buaUVHhu7bhu57hu5pQ4buaU8agxqDhuqdTxqBRUlMgxqBPXeG6syFLw6LDjFPhu5pQ4buU4buWVCDhuqfDjOG7lOG7sSgp4buWMSHEkcSDKeG7luG6p1Thu5YhKcOa4buU4buW4bq/KeG7tuG6pyjDjOG7lFHGoMag4buU4buWKEApISjhuqfDjOG7lOG7oOG7nOG7oOG7lOG7li/DleG7kcOa4buWdiHhuq3hu4csMeG7luG6pih74buWw7phMSHhu5bhuqYoY+G7h+G7luG6pyjEkcSDMSHhu5bhu4Hhuq3hu4cqMeG7luG6teG6rSPhuqfhu5bhu7Y1MeG7luG6syg0MSHhu5bhuqXDmeG7tCjhu5bhuqUlT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5V14buq4bqz4buW4buyw5rhu5bhuqbDoik64bqt4buW4bqmKHvhu5bDusOZMSjhu5bDkuG6pHbhu5bhu5pT4bug4bue4buMTuG7ljEhxJHEgynhu5bhu7jDmjHhu5bhu7LDmuG7luG7tDQx4buW4bqlOTEh4buW4bqlM+G6p+G7luG7tuG6reG7h+G7ljEoVuG6p+G7luG6pVThuq3hu5bDqmLhu5bhu7QoVeG7h+G7luG6p8OZKeG7ljEhOCnhu5YxKMOa4buW4bui4buW4bqnVzEh4buW4bqnw6IqMeG7luG7uMSRxIMxIeG7luG6psOiKTrhuq3hu5bhurThuq054bu04buW4buVw5nhuqdO4buW4bqzKMSRxIMxIeG7luG7lSk6MeG7luG7kSkqMU7hu5bhuqbhurLhu5bhuqYoVDEo4buWw7ozVOG7liIoKSYx4buWw6rhuq/hu5bhu7QoYTEh4buW4bu0MjHhu5bhuqfDolQp4buWw6rDmuG7luG7tChV4bqt4buWIVUp4buW4bqn4bq74buWw6oyMSHhu5bhu7RV4bu0KOG7luG7uOG7ruG7h+G7lsOqw6lU4buW4bqnw6I0MeG7ljDDoeG6p+G7ljHFqDBP4buW4buRKjHhu5bhu7RVMSjhu5bhuqdU4buH4buW4bu0Y1Thu5bhu7LDmuG7lsOqw50x4buW4bu0NDHhu5YxKFQw4buWMSjhurHhu5bDqibhuqfhu5bhu7I2MSFO4buWw6rDqVThu5YxMynhu5bhu7Qo4bqt4buHOjHhu5bDqsOjKeG7luG7tCjhuqkxIeG7luG6pzgp4buW4buyw5ox4buW4bqnVOG7h+G7luG6syjhu6Qp4buW4bu0Y1Thu5bhu7LDmuG7liApKjHhu5bhuqdi4bu04buW4bu4WOG6s+G7luG7uFjhurPhu5bDqsOaMuG7luG6p1Thu4fhu5bhuqfDolUp4buW4bu4O+G7luG7ssOj4bqn4buW4bu04bukMOG7liEpVeG7tOG7luG6pyrhu5bhuqcq4buWISlY4bqn4buWISlY4bqnT+G7luG7kcOa4buWw7rDmTEo4buW4buB4bqtOTEh4buW4bu44buu4buH4buW4bu44bum4buWKOG6ozHhu5ZQ4buW4bqnKFUxIU7hu5YxKMSRMSHhu5Yx4bqhKeG7luG7suG6rWEx4buWMSjEkeG7ljDDoynhu5YoODDhu5bhurXhuq1UT+G7luG7meG6q+G7luG7tDnhu5Yhxq8xIeG7liI+MOG7ljEjMeG7luG6pyg+4buWMMav4bqn4buW4buyw5rhu5bDqsOdMeG7ljEh4buuMeG7ljEhVjHhu5YxxJHDo+G7tE/hu5bigJzhu5Phuq3DoeG7tOG7luG6pTkxIeG7luG7sikm4bqn4buW4bu44buu4bqt4buWMMOa4buWMTMp4buW4bqnw6LEkcOj4bu04buW4bu4xJHhuq/hu7RO4buWISnEg+G7luG6pzgp4buW4bu0KH3hu5bhuqU5MSHhu5Yww6Hhuqfhu5YwPjEo4buWw6rDmuG7lsOqPuG7ljA+MSjhu5bhuqcoOClO4buW4bu0KOG7sDEh4buWMOG6rTkx4buW4bu0KMSD4buW4bu44bqvKeG7ljDDoeG6p+G7luG7uCk/4bqt4buWIT7hu5Yx4bq9VOKAnU/hu5bhu5NkMSHhu5bhu7LhurEp4buW4bqn4buuMOG7liDhu4Phu5ZW4buH4buWMMOa4buW4buyw5rhu5bhuqU5MSHhu5YiKFXhu5YiKCPhurPhu5YiPDHhu5bDqsOjKeG7ljA1KeG7ljEhxJHEgylO4buW4bu04bq7VOG7luG6syg0MSHhu5bhu7LDmuG7luG6p8OixJHDo+G7tOG7luG7uOG7ruG7h+G7ljzhuqfhu5Yw4bqx4buW4bu04bq7VE7hu5YxVOG7h+G7luG7ssOa4buW4bu44bum4buW4bu2VzHhu5Yw4bqx4buW4buc4buW4bu0VTEo4buW4bu04bq7VOG7luG6pcOgTuG7luG6pyh9MSjhu5bhuqcoMuG7pDEh4buWMSHEkcSDKeG7luG6teG6rVThu5Ygw5kp4buW4buyw5rhu5bhu7RkMSHhu5YoNinhu5bhu7g4KeG7luG7tOG7ruG6rU/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4bqkVOG6reG7liIoKeG7luG7uCnhu5bhu7Q4MSHhu5YxKOG7rjHhu5Ygw5ow4buW4bu4xJHEgzEh4buW4bqx4buW4bu0VeG7tOG7ljE4MSHhu5bhuqfDosSRxIMxIeG7luG6pijDmeG7tCjhu5bhuqYow5oxKE7hu5Z2ITXhu7Thu5bhu63hu6rhu7RO4buWODEh4buWdiFU4buW4bq14bqtKuG7luG6seG7luG7geG7puG7luG7lXsxKOG7luG6psSRxIMxIeG7lsOS4buGKjHhu5bhu5V7MSjhu4zhu5bDqj/hu5YxKMOaT+G7luG7kTnhu5YwPeG7ljBW4bqnTuG7ljgxIeG7luG7tGQxIeG7luG7tCjhu7AxIeG7liBY4bqz4buWISlU4buW4bu4PjEoT+G7lnYhxJHEgynhu5bhuqco4buuMeG7luG7tuG6reG7h+G7ljEoVuG6p+G7liFXMeG7liFkKeG7lsOqw6Mp4buWODEh4buWIMOa4buW4bu0OOG7luG7tChV4bqt4buWIVUp4buWKCk6MeG7liDDmjDhu5bhu7JV4bu04buW4bqlW+G7luG6seG7ljDDoeG6p+G7luG7sjoxKOG7lsOqKTox4buW4bqn4bqt4buHJjHhu5bhuqd9MShP4buW4buvw6Hhuqfhu5Yxxagw4buWMVThu4dO4buW4buyOjEo4buW4bqnWOG6p07hu5bhuqU5MSHhu5Yww6Hhuqfhu5YwPjEo4buWIig4MSHhu5bhu4cqMeG7luG6p+G7rjBO4buWODEh4buW4bq14bqt4buHJuG6p+G7luG7uHsxKOG7lsOqw5oy4buW4bu44buu4buH4buW4bqlOTEhT+G7luKAnOG6pjgp4buWw6rDmjLhu5bhu7jhu67hu4fhu5bhu7jhu6bhu5bhu5rhu5YxxagwT+G7lnYo4bq9MSHhu5YxIcOa4buH4buW4bu4V+G6reG7luG7suG6rWEx4buW4buy4bum4buWIMavME7hu5bhurHhu5YxKMOa4buW4bu0NDHhu5bhu7Qz4buWw6rEkcSDMU7hu5bhu7gp4buWw6JU4buW4bu4KeG7lsOqw5oyTuG7luG6seG7luG7uOG7ruG7h+G7luG6p1Thu4fhu5bhu7Qo4buuMeG7luG6pyjDqVThu5bhuqco4bumKU/hu5Z2KMSRMSHhu5bhu7gmMeG7ljFU4buH4buW4bqnKD7hu5bhu7jhu6bhu5bhurXhuq1AMeG7lijhuqMxTuG7ljEhw5rhu4fhu5YxIcOa4buH4buW4bqnOCnhu5bDolThu5bhuqXhu64x4buWISlUMuG7liDEkeG6rU7hu5bhuqfDojThu5bhu7Qo4bqt4buHOjFO4buWKDYp4buW4bqnKMWoMOG7ligyw5ox4buW4bu04bukMSjhu5bhu7RjVOG7ljEoVOG6reKAnU7hu5Y4MSHhu5bhu7QoKVThu5bhuqUkT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu6/DoeG6p+G7luG6p8OixJHEgzEh4buWKOG6r+G6s+G7liIoVeG7tOG7liDDmuG7ljgxIeG7luG7mcSR4bqjMSHhu5bhuqbhuq1WMeG7lsOS4buVODEh4buWw4o6TuG7luG6puG6suG7luG6pihUMSjhu5bDujNU4buMTuG7ljgxIeG7lsOqw6lU4buWw6rDmjLhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7ljDDoeG6p+G7luG6pyjEgynhu5YhKVQx4buWMSHGrzFO4buWMSjEkTEh4buW4bu0M+G7liAl4buW4bqnPDEo4buW4bqnPjEo4buW4bu04bqxKeG7ljDhurFO4buWKDRU4buW4bu4YTEh4buWMMOa4buWODEh4buWMTMp4buW4bu0KOG6reG7hzox4buWw6JW4bqn4buWw6I4MOG7lsOi4bukT+G7lsO64bqjMeG7llDGoOG7luG6p+G6rcOgKU7hu5Y4MSHhu5bhu7J74buW4buyOjEo4buWITLhuq3huqdO4buWMSgpP+G6reG7liBXMeG7luG6teG6reG7hybhuqfhu5bhuqfhu64w4buW4buyNuG7lsOixJHhuq/huq1O4buW4buyKVThu5YxKMSRMSHhu5bhu7g/4bqt4buWIig4MSHhu5bhuqcow5oxKE/hu5bigJzhu5Mz4buWIigp4buWMMOh4bqn4buW4buy4bqtw6Ap4buW4bqlVTEh4buW4buc4buWLeG7luG7ouG7ljEhxJHEgynhu5YhNSnhu5bhu7gp4buWxagx4buW4bqlVTEhT+G7lnYm4bqt4buWMSjEkeG7liIoODEh4buW4bqtOTEh4buW4bu2xagw4buW4bu0KCMx4buWw6LEkeG6r+G6reG7luG6pyg+4buWxagx4buWMMOh4bqn4buW4buyVeG6p+G7luG7suG6qTHhu5YiKDgxIeG7ljEhMjHhu5bDqsOa4buWMFbhuqfhu5YgNDEh4buW4buyw5kxT+G7luG7kToxKOG7ljEhw5rhu4fhu5bhu7TDmjEh4buWMeG7qjEh4buWKOG6ozFO4buWMSjhur0xIeG7luG7tOG6ozHhu5bhu7hU4bqt4buW4bqnKMSRxIMxIeG7luG7geG6reG7hyox4buWIiMy4buW4bu4JjFP4buWw4o+4buW4bqnKCZO4buW4bqnOCnhu5bhurXhuq3hu4cm4bqn4buW4bu4ezEo4buWw6rDmjLhu5bhuqfDouG6rTEh4buW4bqn4buuMOG7luG7uDvhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7liIoNkBO4buW4bu4xJHhuq/hu7Thu5bhuqU5MSHhu5bhuqcoKjDhu5bDqsOaKeG7ljHFqDDhu5Yx4bq9VOKAnU/hu5bhu5nDneG6reG7liDDmuG7ljEhxJHEgynhu5bhu7QoY+G7luG7uMOhMSHhu5bDqsOaMuG7luG6p8Oi4bqtMSHhu5bhuqfhu64w4buWMSjEkTEh4buWMSjhur0xIeG7ljEhw5rhu4fhu5bhu7hX4bqt4buWODEh4buW4buy4bqtYTHhu5Ygxq8wTuG7ljzhuqfhu5YxKFbhuqfhu5bhu5zhu5YgVzHhu5Y4MSHhu5bhu4FV4bu0KOG7luG7uGHhu5bDolThu5bhu7TDoDEhTuG7luG7uHsxKOG7luG7uDMx4buW4bqnVOG7gSnhu5bhu7gp4buWw6o/T+G7luG7tzEh4buW4bu0KClU4buW4bqlJOG7lsOqP+G7luG7tFUp4buW4bql4bq54buWKMOdMSHhu5bDqsOaKeG7luG7slThu5YxIcOa4buH4buW4bu4V+G6reG7luG7uCYx4buWw6rDoynhu5bhuqfDouG6rTEh4buW4bqn4buuMEzhu5bigJzhurDhu5YxKMOa4buW4bqnOCnhu5bhu7Qz4buWMD3hu5YhKcOa4buWU+G7ouG7luG6p+G6rcOgKU7hu5bhu7Qz4buW4bu0KFXhuq1O4buW4bu0M+G7luG7tFUp4buWISnEkcSDMSHhu5bhurXhuq1AMeG7luG7tGNU4buWMD4xKE9PT+G7ljEoxJExIeG7luG6pVThuq3hu5YiKCnhu5YoNFThu5bhu7hhMSHhu5bhuqcoPuG7luG6p+G6ueG7ljEoKSox4buWMMOa4buWIijhuq3hu67hu4dO4buW4bq14bqtKjHhu5bhu7gp4buWMSjhur0xIeG7luG6pygzKeG7luG6teG6rUAx4buW4bu0KMSRVOG7luG6pznhuqfhu5bhu7RjVOG7ljA+MShP4buW4bqmOCnhu5bhurXhuq3hu4cm4bqn4buW4bqn4buuMOG7luG6seG7luG7uOG7ruG7h07hu5YiKCnhu5Yxw5oy4buW4bqnKFbhu4fhu5bDoDHhu5bhu7h7MSjhu5bDqj/hu5bhuqVl4bu04buWIig2QE7hu5bhuqc4KeG7luG6pSXhu5bDqj/hu5YxKMOa4buWw6o+4buW4bqnOCnhu5bhu7Qz4buWMD3hu5YhKcOaTuG7luG7tDPhu5bhu7QyMeG7luG7tFUp4buWMSox4buWPOG6p+G7ljEoKT/huq3hu5bhu7RkMSHhu5bhurMo4bukKeG7luG7tDPhu5bhuqfDolXhu7Qo4buWMSgpOjDigJ1P4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7k2QxIeG7luG7sikm4bqn4buW4bqlJeG7liIoODEh4buWIcavMeG7luG7sjPhu5Yg4buu4bqt4buW4bu2w5op4buWw6rDoynhu5Yx4bqjKeG7ljHDmuG7h07hu5YxKMSRMSHhu5bDqj7hu5bhuqfEkeG7luG6p8SR4bqxMSHhu5bhuqcoMuG7pCnhu5YwVSnhu5YxKjHhu5Y4MSHhu5bhu7Ys4buWIVcx4buWw6rDoynhu5YwNSnhu5YxIcSRxIMpT+G7luG7leG7quG7tOG7luG7sik64bqn4buWIMOZKeG7luG7tDPhu5Y4MSHhu5bhurIow5kw4buWw4rFqDHhu5bhu63huq8pTuG7ljEhxJHEgynhu5bhu7ThuqsxIeG7luG6syg0MSHhu5bDolbhuqfhu5bDquG6rSnhu5bDqiThu5YxKjHhu5bhu7RV4bu04buWODEh4buW4bqnw6I04buW4bu0KOG6reG7hzox4buWw6rDoynhu5YxKFThuq3hu5bhu7hj4buW4bqnKGVO4buWIigpJjHhu5bhuqcoxIMp4buWISlUMeG7ljDDoeG6p+G7ljEhw5rhu4fhu5YxIcavMeG7lijhuqMx4buWMSgpP+G6rU/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buTM+G7luKAnOG6pyjhu64w4buWMSkqMeKAneG7luG6seG7luG6p8Oi4bqtMSHhu5bhuqfhu64wTuG7luG7ssOa4buWdiHhuq3hu4csMeG7luG6pih74buWw7phMSHhu5bhuqYoY+G7h07hu5ZR4bue4buW4bqn4bqtw6ApTuG7luG6teG6rSrhu5bhurHhu5bDilsxKOG7luG7rSkxKE7hu5bhurThuq3hu6QxIeG7luG6psOie07hu5bhuqVU4bqt4buWIigp4buWIFbhu4fhu5bhu7QoYTEhTuG7luG7ssOa4buW4bqx4buWIMOZKeG7luG6pihUMSjhu5bDujNU4buWw6rDmuG7liApKjHhu5bhuqcpJuG6s+G7luG6pSkxKOG7luG7nOG7ljEhxJHEgynhu5bhu7QyMeG7luG6p8OiVClP4buWdijEkTEh4buW4bqlOeG7luG6syhYMeG7lihZMOG7ligp4bqtTuG7luG7tChhMSHhu5YwVuG6p+G7luG6pcOjME7hu5bhu7QyMeG7liDDmSnhu5bhu7J74buW4bqnVCnhu5Yxw5kx4buWw6rDmuG7lsOixIMp4buW4buyNuG7luG7ssOaT+G7luG7muG7nOG7ljHFqDDhu5bhurHhu5bhu7jhu67hu4dO4buWIjvhu5bhuqfDqeG7ljHFqDDhu5bhu5zGoOG7msag4buW4bu4JjHhu5YxVOG7h07hu5bigJzhuqfDouG6rTEh4buW4bqn4buuMOG7liDDmuG7ljEhOCnhu5YxKMOa4buWKMOZMSjhu5bhurMo4bqp4bu04buW4bu0Y1Thu5YxKCk/4bqt4buWMSHEkcSDKeG7luG6p8OiMjEh4buW4bu4M+G7luG7tDPhu5bhuqc4KeKAnU7hu5bhu7LDmuG7luG7tCgpVOG7luG6pSRP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDlXYow6Phu5Ygw5kp4buW4bu0KOG6reG7hzox4buW4bu0ZE7hu5bhu7LDmuG7ljEzKUzhu5bigJzhu5Hhuq1hMeG7luG6pyg+4buW4buy4bqtYTHhu5YxKCk/4bqt4buWIMavMOG7lsOiYSlO4buWIVfhu4fhu5YxKCk/4bqt4buWIMavMOG7lsOiYSlP4buW4buTKGExIeG7luG7tDIx4buWMFbhuqfhu5bhu7RV4bu0KOG7luG7uOG7ruG7h+G7ljDEkcSDKeG7ljBW4buH4buWMcWoME/hu5bhu63huqnhu7Thu5ZW4buH4buW4bqnOCnhu5YhV+G7h+G7ljA0MeG7luG7tOG7rjHhu5bDqsOhKeG7luG7uMSR4bqv4bu04buW4bu0M+G7luG7nuG7nCIhT+G7lnYoxJExIeG7luG7tOG6rcOh4bu04buW4bqlOTEh4buWMMOaTuG7ljDhuqEp4buWMSHEkcSDKeG7ljDhuqEp4buW4bu04bukMShO4buW4bqnOCnhu5bhuqfhurnhu5bhu7jDoTEh4buWw6opKjHhu5YwPjEo4buW4bqnKCbhu5bDqsOa4buWISnEg+G7luG6pzgp4buWKOG6ozHhu5bhu6DGoCIh4buW4bu4VuG7h+G7lE/hu5bhu5nDneG6reG7luG7sikm4bqn4buWIMOa4buW4bu0KOG6reG7hzox4buW4bu0ZOG7ljDDmuG7luG7ssOa4buWw6rDnTHhu5bhu7Rl4buW4buy4bqtYTFO4buW4bu0ZeG7luG7tDjhu5bhu7jhuqMxTuG7ljDhuqEp4buWIigp4buWVCnhu5bhu7gz4buWKDYpT+G7luKAnOG7reG7ruG6reG7liDhu67huq3hu5bhu7Qz4buW4bu0OOG7luG7tDIx4buW4bu24buu4bqt4buW4bu04buk4buW4bqx4buWw7rDmuG7lnZUMOG7luG7uMSRVOG7luG7tChV4bqt4buWw6rDmjLhu5bhu7jhu67hu4fhu5bhuqcoxagwTuG7luG6pygm4buWIMOa4buW4bqnOCnhu5Ygw5kp4buW4bu0OeG7liHGrzEh4buW4bqlOTEh4buWw6rhuq0pTuG7luG7tCjEg+G7luG7uOG6rynhu5YgVzHhu5bhuqVU4bqt4buW4bu0KFXhuq3hu5bhu7gmMeKAnU/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4bqm4bq54buW4bu4w6ExIeG7lsOqKSox4buWMD4xKOG7luG7tGQxIeG7liDDmuG7liApP+G6reG7luG6pyjhuq054bu04buW4bqnKTEo4buW4bqnKFcxTuG7luG7ssOa4buW4bu0KDLhu5bhu7IpJuG6p0zhu5bigJzhu5Mz4buWMMOh4bqn4buWMD4xKOG7ljEqMeG7luG6pTkxIeG7luG6seG7luG7uOG7ruG7h+G7liIoKSYx4buW4bqnOCnhu5ZUMeG7luG6p+G7rjBP4buWdijDmuG7luG7tOG6u1Thu5bhu7jDmjEh4buWKDLDmjEhTuG7liIoODEh4buWIDLhu5bhu7gmMeG7luG6pyhVMSHhu5Ygw5kp4buWMcOh4bqz4buW4bqnKT8x4buW4bu4KToxTuG7ljHEkcOj4bu0TuG7ljDDmuG7liDDmSnhu5bhu7Q0MeG7luKAnOG6pcOZ4bu0KOG7ljEoxJHhu5bhu7I6MSjhu5bDqik6MU7hu5bhu7g94bqz4buWMSjEkeG7luG7tDgxIeG7lsOqKSox4oCdT+G7luG7lTPhu5Ygw5rhu5bhu7Q0MeG7luG7tCjEkVThu5YiO+G7ljEm4bqt4buWOTDhu5bhu7hU4bqt4buW4bqnKD7hu5bhu4dO4buW4buyVeG7tOG7luG6pVvhu5bhu7jEkVThu5bhu7gp4buWIihVMOG7lsOqw5rhu5YgVuG7h+G7luG6pyjhuq054bu0TuG7luG7tDPhu5YxKMOa4buWxagx4buWIigyVOG7luG7tikxKOG7luG7tsSR4bq3MSHhu5bDqsOjKeG7luG6pyjhurnhu7Thu5bhu7jhuqMx4buW4bqnKFThu4fhu5bhu7jDoCnhu5Yow5oxIeG7ljEhw5rhu4fhu5bhu7jhu6Qw4buW4buy4bukMuG7luG6pWXhu7Thu5YiKDZAT+G7luG7leG7quG7tOG7luG7sik64bqnTuG7luG6pyjEgynhu5YhKVQx4buW4bqzKDQxIU7hu5bhu7QoOTEh4buW4bu2e+G7tCjhu5bhu5N3w4rDueG7mS3hu5pTTuG7luG7slQx4buWISlVMOG7luG7uDnhu7Thu5bDolbhuqfhu5bhurXhuq1UMeG7luG6p+G7rjBP4buW4buTKOG6qTEh4buW4bqnOCnhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7luG7gUDhu5bhuqfDouG6rTEh4buW4bqn4buuMOG7luG7uMSRVOG7luG7uDMx4buW4bu4KeG7luG6pykqMOG7luG6syg0MSHhu5bhu7hX4buH4buW4bu4Y+G7luG7nuG7ljBkKU7hu5bDqj/hu5bhuqcoPuG7ljEow5rhu5bFqDHhu5bhurMoYuG7tOG7lsOqYuG7luG7tCjDqOG7luG7uFjhuq3hu5bhu7hAMU7hu5YxxJHDo+G7tOG7liBV4buW4bqnPFThu5bhuqc4TuG7lsOiYSnhu5bhu7QoVTLhu5bhu7YpMSjhu5bhu7bEkeG6tzEhT+G7lnYhxJHEgynhu5bhuqco4buuMeG7luG7tDQx4buW4buyNuG7luG7tCjhuqkxIeG7luG6pzgp4buWMMOa4buW4bu4KU7hu5bhu7QoZeG7luG7tFXhu7Thu5bhu7JV4bu04buW4bqlW07hu5bhu7RVMeG7luG7ssOh4buW4bqnw6Lhuq0xIeG7luG6p+G7rjDhu5bhu7Qoxagw4buW4bqlM+G7tOG7luG7tCjhuqkxIeG7luG6pzgp4buW4bqnWDHhu5bhuqc+MShO4buWImjhu5YgxJHhurcxIeG7liDGrzDigJ1P4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7k1ThurPhuqcpMjHhu5TDleG7jikwIeG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5Qp4buTQDHhuqdAw6Lhu5Thu5bhuqXhuqfhu4cgQMOM4buU4bq/KeG7tuG6pyhM4buWUcagxqDhurPhu4FN4buWKEApISjhuqdM4buW4bug4buc4bug4bqz4buBTeG7lOG7luG6pcOi4bu0w4zhu5QvL+G7tOG7tjFP4buyVDLhuqcoVDEoKDJUT8OqMS/hu7ZA4bqlIuG6pzLhurMvMUDhur/huqUv4buc4buc4bueUy/hu5pRUeG7tuG7nuG7mlDhu5pT4bui4bua4bqn4buaUOG7nOG7mlIgxqBPXeG6syFLw6LDjOG7olFQ4buU4buWVCDhuqfDjOG7lOG7sSgp4buWMSHEkcSDKeG7luG6p1Thu5YhKcOa4buU4buW4bq/KeG7tuG6pyjDjOG7lFHGoMag4buU4buWKEApISjhuqfDjOG7lOG7oOG7nOG7oOG7lOG7li/DlcO6w5oxIeG7ljEhw5rhu4dO4buW4bqnw6kxIeG7luG6pznhurPhu5YxIcSRxIMp4buW4bu0VDLhu5bhuqfhuq3DoCnhu5bhurHhu5bhuqfDouG6rTEh4buW4bqn4buuMOG7lsOiVOG7luG6peG7rjHhu5YxIWEp4buW4bqnw6I04buW4bu0KOG6reG7hzoxTuG7luG6p+G7rjDhu5bhuqc+MShP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDlXYhKEDhu5bhu7Qo4bqt4buHOjHhu5bDqsOa4buW4bqnKSbhurPhu5bhu4Hhuqnhu7Thu5bDqsOjKeG7luG7tFXhu7Thu5Y4MSFO4buW4bu0VeG7tOG7luG7ssOa4buW4bqx4buW4bqmw6Lhuq0xIeG7luG6p+G7rjDhu5bhu5Hhu6Qy4buW4bqnw6Lhuq/hu5bhuqU54buW4buc4buWMcOa4buHTuG7liIoKSYx4buWVCnhu5bhu7RkMSHhu5bhuqcoxq/huqfhu5bDouG6rcOh4bqnTuG7ljDDoeG6p+G7luG6syhXMeG7liDDmuG7lig14buW4bu44bum4buWIig4MSHhu5YwVOG7h+G7ljDGrzHhu5YiKCnhu5bhu7Qz4buW4bq14bqtVeG7ljEoKT/huq3hu5Yx4bqhKeG7luG7suG6rWEx4buWWOG6s+G7luG7uCYxTuG7ljEoxJExIeG7luG7tGQxIeG7luG7tDQx4buW4buy4bqxKU7hu5bhuqfDouG6rTEh4buW4bqn4buuMOG7luG7tGQxIeG7liDDmuG7ljEhOCnhu5YxKMOa4buW4bu04bqtOSnhu5bhu7ThuqsxIeG7luG7tGNU4buWw6JW4bqn4buWMSgpP+G6reG7ljEhxJHEgynhu5bhuqfDojIxIeG7luG6pTnhu5bhu7RV4bu04buW4bqnKMOaMSjhu5bDqikqMeG7luG7uFQxIeG7luG6pTkxIeG7luG6seG7luG7uOG7ruG7h0/hu5bDuik6MeG7luG6p8OZKU7hu5bhuqbDouG6rTEh4buW4bqn4buuMOG7luG7keG7pDLhu5bhuqfDouG6r+G7luG7geG7puG7lijDoSnhu5bhuqU54buW4buc4buW4bu4VDEh4buWMeG6rTgp4buW4bu2xJHhurcxIU7hu5bhu7Qoxagw4buW4bqlM+G7tOG7luG7mlHhu6Dhu5YxIcSRxIMpTuG7luG6p8OiMjEh4buW4bu4M+G7luG7tDPhu5bhu5rhu6BT4buWMSHEkcSDKeG7luG6pyjhuq3DoeG7tOG7luG7uDkp4buW4bqnxJHhuq8xIeG7luG7geG7puG7lijDoSnhu5bDqsOa4buW4buaUOG7ljEhxJHEgynhu5bhuqco4bqtw6Hhu7Thu5bhu7g5KeG7luG6p8SR4bqvMSHhu5bhuqfhurnhu5YxIeG6reG7hzoxT+G7lnYhxJHEgynhu5YxKCk/4bqt4buW4bqn4bqtw6Ap4buWMShW4bqn4buWIVcx4buWUsag4buW4bqn4bqtw6ApTuG7ljEhxJHEgynhu5bhurHhu5Yg4buu4bqt4buWMShW4bqn4buW4bu0ZDEh4buW4bqnw6IqMeG7luG7nMag4buWMcWoME7hu5bhu7Qz4buW4bu0YuG7liIoODEh4buW4buyKSbhuqfhu5bhurXhuq0q4buW4bq14bqtVTFO4buWIig4MSHhu5bhu7Qz4buWMSHEkcSDKeG7luG6pyjhu64x4buW4bqnKDzhu7QoT+G7luG7k1Xhu7Thu5bhu7Ri4buW4buBQDDhu5bhu7RVMeG7luG7ssOhTuG7ljEo4buuMeG7lsOqKSox4buW4bqnw6Lhuq0xIeG7luG6p+G7rjDhu5Ygw5rhu5bhu7QyMeG7luG7tChV4bqtTuG7ljEo4bq9MSHhu5bhuqcow5oxKOG7lsOqKSox4buW4buB4bqtMSHhu5bhurXhuq1UMSjhu5Ygw5rhu5ZUMSjhu5bhu7Qoe+G7lkAwTuG7lsOq4bqtKeG7luG7suG6rWExTuG7luG6pTkxIeG7luG7tCgm4bqn4buW4bu0M+G7ljEoVOG6rU/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buTVeG7tOG7luG7tGLhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7luG6teG6rVQx4buW4bqn4buuMOG7luG7uFfhu4fhu5bhu7hj4buW4bu04buk4buW4bqnKTEo4buW4bqnKFcx4buWw6rDmuG7lsOqWOG6p+G7luG7tChW4bqnT+G7lnYo4bq9MSHhu5YxIcOa4buH4buWICzhu5bhuqcm4bqnTuG7liIoODEh4buW4bu0KH3hu5bhuqfDouG6rTEh4buW4bqn4buuMOG7ljDEgynhu5bhu7RV4bu04buW4bu4MsOaMeG7lsOqxagx4buWMSEoOk7hu5bhu7RV4bu04buW4bqnw6LEkcSDMSHhu5bhu7RUMuG7luG7uOG7sDEhTuG7luG7uMOZKeG7lig14bu04buW4bqnw6IqMeG7luG7uHtU4buW4buyw5ox4buW4bu4JjHhu5YhKVQy4buWIMSR4bqt4buWw6rFqDHhu5YxISg6TuG7luG6p8Og4buW4bu0KGXhu7Thu5bhu7RV4bu04buW4bqnw6I04buW4bu0KOG6oynhu5bhu7bhu64x4buWISlUMU7hu5bhu7RV4bu04buW4bu04bqtw6Hhu7Thu5bhuqcoKeG7luG6syjhuqvhu5Yo4bqv4bqz4buWw6rDoynhu5YxIcSRxIMp4buW4bu0VDLhu5bhuqfhuq3DoClPT09N4buWMSgpP+G6reG7luG6p8Og4buW4bu0KGXhu7Thu5bhuqfDqeG7luG6pygpOjHhu5bhu7RkMSHhu5bhu7gmMeG7luG6p8OiVDLhu5bhurXhuq3Dmk7hu5bhuqcoxagw4buWKDYp4buW4bu0VeG7tOG7luG6pyjDmjEo4buWw6opKjHhu5bhuqfDojIxIeG7luKAnHYhOCnhu5YxKMOa4buWKMOZMSjhu5bhurMo4bqp4bu04oCdTuG7ljEoxJHhu5bhu7RV4bu0KOG7ljEzKeG7luG7tGNU4buW4buyw5rhu5bhuqYoY+G7h0/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOVdTUp4buWIMOa4buWKMOZMSjhu5bhurMo4bqp4bu04buW4buy4bqxKeG7luG6pyhAMuG7luG7tCh74buW4bqyKMOZMOG7lnYhNeG7tOG7lmkxKE7hu5bhu7RVMeG7luG7ssOh4buW4bqnw6Lhuq0xIeG7luG6p+G7rjDhu5bhu7QoMuG7luG7sikm4bqnTOG7luKAnOG7sSgp4buW4bqnKSbhurPhu5YxKFgx4buW4bu4OSnhu5bhuqfEkeG6rzEh4buWw6rDmjLhu5bhu7jhu67hu4fhu5bhu7g74buWMeG6rTgp4buW4bu2xJHhurcxIeG7luG6pyg+4buW4bu0KOG6qTEh4buW4bqnOCnhu5bhuqc+MOG7ligpO+G6reG7ligyw5ox4buW4bu04bukMSjhu5bhu7RjVOG7luG6p8OpMSHhu5YxIcSRxIMp4buW4bu4O+G7luG7tDPhu5bhuqfDolXhu7Qo4buWMSgpOjDhu5bhuqfEkeG7lsOqVjFO4buW4bu4w6ExIeG7lsOqKSox4buW4bqnKTEo4buW4bqnKFcxTuG7luG6p8SR4buW4bqnxJHhurExIeG7lsOqw5rhu5Ygw5ow4buW4bqlVDLhu5bhu7g74buWMSjhur0xIeG7ljEhxJHEgynhu5bhu7ThuqsxIeG7ligyw5ox4buW4bu04bukMSjhu5bhuqcoxJHhuqMxIeG7luG7hyrhuq3hu5YhKeG6qeG6s+G7luG7uOG6t+G7ljEoVOG6reKAnU/hu5bhu5Moe+G7luG7tDQx4buW4bu0KDLhu5bhu7IpJuG6p+G7luG6pygqMEzhu5bigJzhu5nhuqvhu5Ygw5rhu5bhu7g5KeG7luG6p8SR4bqvMSHhu5bhu4Hhu6bhu5Yow6Ep4buWKFThu4fhu5bhuqfhurnhu5YxIeG6reG7hzox4buW4bqnKD7hu5bhu7JUMeG7luG7uFfhuq3hu5YoNeG7luG7tGQxIeG7luG7tDPhu5YxKOG6vTEh4buW4bqzKOG7pDHhu5ZlMSFP4buWdiHEkcSDKeG7luG6syhV4buW4bqzKFXhu7QoTuG7luG7uDQp4buWw6o/TuG7ljEhxJHEgynhu5Ygw5kp4buW4buBVOG7liBVMShO4buW4bqn4bq54buWImdO4buWIig4MSHhu5bhuqfDojThu5bhu7Qo4bqt4buHOjHhu5bDqsOjKeG7llQpT+G7luG7reG6qeG7tOG7llbhu4fhu5bhuqc4KeG7luG7tCh94buWMSEoW07hu5YhKTkxIeG7luG6p8OiJOG7ljEoNuG7ljDDoynhu5bhu7gp4buWKDXhu7RO4buWMFbhu4fhu5YxIcOa4buH4buW4bu4V+G6reG7luG7tGQxIeG7liIoM+G7tOG7luG7uDQp4buWw6o/TuG7ljEoxJExIeG7liIoKeG7luG7sikm4bqn4buW4bu0KFbhurPhu5YxKFgx4buWKDLDmjHhu5bhu7Thu6QxKOG7luG6pyg+4buW4bqlJeG7lsOq4bqtKeG7lsOqw5rhu5bhuqco4buuMeG7luG6pygpOjHhu5Yo4bqjMeKAnU/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buv4bqhKeG7luG6pyjhu64x4buW4bqzKFgxTuG7ljDDoeG6p+G7ljHhuqEp4buWMSk/ME7hu5YiKCnhu5YxIcSRxIMp4buW4bqnVOG7liEpw5rhu5Ygw5kp4buW4bu0NDHhu5bhu7Q44buW4bu44bqjMeG7lsOqPuG7liIoODEh4buW4bu0M+G7ljEhxJHEgynhu5bhuqco4buuMeG7luG7siox4buW4bu0w5kxKE7hu5bhu7JW4bqn4buWIjvhu5Yww6Hhuqfhu5bhuqXhurnhu5YiKDgxIeG7lsOqw6lU4buWIDQxIeG7ljEoNuG7luG7tGQxIeG7luG7tDPhu5bhuqcoO+G7liHhu67hu4fhu5bhuqfDoDHhu5bhuqcoxJHhuqMxIeG7liDDozFP4buW4buTKDwxKOG7lsOqPuG7luG6pygm4buW4bqnKEAy4buW4bu0KClU4buW4bqlJOG7luG7tGNU4buWODEh4buWdiHhuq3hu4csMeG7luG7sSk/4bqt4buWaTEoTuG7liEpVTDhu5bhu7g54bu04buW4bqnw6Lhuq0xIeG7luG6p+G7rjBM4buW4buVO+G7liEp4bqp4bqz4buW4bu4OSnhu5bhuqfEkeG6rzEh4buW4bu0KOG6reG7hzsx4buW4buyKSYx4buW4bqn4buuMOG7liDhu4Phu5bhuqcoQDLhu5YoxJHDozEh4buW4bqnPOG7tCjhu5bhu7Thurnhu7RO4buW4buBM1Thu5bhu7LDo+G6p+G7ljDhu6rhu7Thu5bhu7Thu6Qw4buWw6o/4buW4buyOjEo4buW4bqnWOG6p07hu5bhurMoVjHhu5bhu7hW4bqt4buW4bqnVSnhu5YoNFThu5YxKFjhurPhu5bhu7TDoTEh4buW4bu4YTEhTuG7luG6p8Oi4bqtMSHhu5bhuqfhu64w4buW4bu4WeG7h+G7ljDDmTEo4buWKDLDmeG6p+G7luG7uMOhMSHhu5bhurMoYuG7tOG7lihhKeG7luG7tChl4bu04buWMcWoMSFO4buW4bqnKDvhu5bhuqcoVDJO4buWw6rFqDHhu5YoM1Thu5Yt4buWw6rFqDHhu5YxISg6T09P4buW4bqnw5ky4buW4bql4buuMeG7luG7tCjhuqMp4buWIMOaMSjhu5Yww5kxKE7hu5bhu7LDoOG7ljzhu7QoTuG7ljHhu64xIeG7luG7tFQy4buW4bqlZeG7tOG7liIoNkBO4buW4bqnKTEo4buW4bqnKFcx4buW4bu0KDLhu5bhu7g5KeG7luG6p8SR4bqvMSFP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5Thu5bhuqXhuqfhu4cgQMOM4buU4bqnQOG7geG6py1UICkhMUzhu5bDoikhKOG6p03hu5TDleG7juG6peG6p8OiMjEhw5Xhu5HDminhu5bDqsOa4buW4bukMShM4buW4buTw7rDueG7lml2w7rhu44v4bql4bqnw6IyMSHDleG7ji/hurPDlQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]