(vhds.baothanhhoa.vn) - Kiểm tra, giám sát thời gian bán, số lượng xăng dầu bán ra của từng mã bán hàng ở tất cả các cột bơm xăng dầu tại 81 cửa hàng trên địa bàn tỉnh, giúp quản lý chặt chẽ, kịp thời và có cơ sở dữ liệu thông tin truy vết giải quyết khi có kiến nghị của khách hàng, qua đó góp phần ngăn ngừa các hành vi gian lận thương mại và mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Đây chính là một trong rất nhiều lợi ích mà Công ty Xăng dầu Thanh Hóa đạt được khi tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của doanh nghiệp.
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LDtTUiO+G7kn0sUS5L4buSXS4iLOG7klhUWSxL4buS4bq14bq3UiIs4buSOy5RIuG7klvhu64i4buS4bq14bq3ICI74buSfS4iLOG7ksOdIFEiLOG7kuG6vcOZIjvhu5LDneG7rMOiw5MvLOG7lMOSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvc+G7tFHDneG7kMOSxrAuJl3hu5LhurXhurdRS+G7kjsuUl3hu5LhurNS4bq14buS4bq1LOG6oS7hu5I7LlEi4buSWFIiS+G7kuG6szbhu5JbYuG6oyI74buS4bq9w5kiO+G7ksOd4busw6Lhu5JYUiLhu5LhurdR4buSWeG6qVHhu5LhurVkIjvhu5Jdw5rhu5JYUiLhu5IsUyI74buSw6Phu5LhurXhu7DhurXhu5JZVeG7kllSWeG7klk44bq14buSWMOhXeG7kuG6vcOZIjvhu5LDneG7rMOi4buS4bq1VC7hu5Lhu6Dhu5Thu5JZZVHhu5IsUyI74buS4bq14bq3PSLhu5Lhu7IpUeG7klhTIuG7kuG6tTwiLEvhu5I7LuG6peG6r+G7kuG6scOiVSLhu5Jb4bq/4buSWSzFqOG6teG7klksI0vhu5J9KeG6r+G7kuG6tSzhuqEu4buS4bq5U+G7klkw4buSWcOh4buS4bqzw6Phu5LDncOp4buSWy4qw6Lhu5LhurUsNSI74buS4bq1LiLhu5LhurXhurfDosOq4buS4bq5JOG6teG7kjsuVS7hu5LhurHDosOqJOG6teG7kn0sLuG7klkw4buSfS4kIuG7kiI7LCnhu5JZ4bqpUeG7kn0sUlks4buSLFMiO0vhu5LhurHDolHhu5Lhu7Iw4buSOzDhuq/hu5Lhuq8s4busIuG7kiI7w5ki4buSIjtkUeG7kllSWeG7kixTIizhu5Lhurku4buSOy5RIuG7klvhu64i4buS4bq1LGLDoSI74buSXVQu4buS4bq5U+G7kl1RIjvhu5Lhu7IkIuG7kuG6s8SR4buSLFMu4buSWzEiO+G7klksIOG7kn0sUlks4buSLFMiO0zhu5Lhu5Hhu6rDquG7klksISIs4buSW1Phu5JdOOG6teG7kuG6teG6tyAiO+G7kuG6t+G7sOG6teG7kiIsLiXDouG7klvhuqMu4buSIVks4buSXVPhu5LDtTUiO+G7kuG6tcOq4buS4bq8w5kiO+G7ksOd4busw6Lhu5LhurQsUSIs4buSczBR4buS4buyVOG6teG7kuG7smLhuqNZ4buSfSwu4buS4bq14buu4bqv4buS4bq14bq3w6IiO+G7kuG7slbDquG7kl1UIizhu5JZNSI74buS4bq1Ulnhu5JZLMOiw6omIuG7kuG7sjku4buS4bqzNkvhu5JjIjvhu5LDneG6rSI74buSWTUiO+G7kiI7LCrhu5LhurUsNSI74buS4bq1LiLhu5LhurlTIOG7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7klnhuqlR4buSw50gUSIs4buSIjssLirhuq9Mw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kMOd4bq1LMOiXVjhu5Iuw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7nuG7mOG7mOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu5rhu6Lhu57huq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5pQL+G7lOG7nuG7nsOd4bua4buU4bui4buU4buc4buW4buc4bq14bue4buWUOG7luG7oFvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4bug4bui4bue4buQ4buSUVvhurVI4buQw7U1Ijvhu5J9LFEuS+G7kl0uIizhu5JYVFksS+G7kuG6teG6t1IiLOG7kjsuUSLhu5Jb4buuIuG7kuG6teG6tyAiO+G7kn0uIizhu5LDnSBRIizhu5Lhur3DmSI74buSw53hu6zDouG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bue4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5rhu6Lhu57hu5Dhu5Ivw5LDtSzDosOqPSLhu5LhurkuPSLhu5Lhuq8sMSI74buSIjssLirhuq/hu5Lhurnhuq3hu5J9LiZd4buS4bqzIFLhurXhu5LhurM24buSWy4qw6Lhu5Lhur3DouG7sOG6teG7klhSIuG7kuG6scOiUeG7klk44bq14buSWMOhXeG7kuG6uVPhu5LhurU3IuG7kn0sIOG7kuG6tSzEkVnhu5LhurUk4buS4bq1VC7hu5JZUlnhu5JZZVHhu5IsUyI74buS4bq1LDUiO+G7kuG6scOiUeG7kmMiO+G7ksOd4bqtIjvhu5LhurXEkeG7kuG7sjgiO+G7kiwwUUzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDtTUiO+G7kuG6tcOq4buS4bq8w5kiO+G7ksOd4busw6Lhu5LhurQsUSIs4buSczBR4buSTuG6ruG7tOG6teG6tyBbLl3hu7Thur3hu5LhurQsUSIs4buSczBRT+G7kuG6teG6tyAiO+G7kuG6s8OiNuG6teG7kuG6scOiUuG7kuG6teG6tygiLOG7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7klvDojUi4buSOy7DqeG7kuG6ucOpIjvhu5LhurlRLuG7kuG6teG6tzHhu5Lhu7Lhu6zDouG7kuG6tVPDouG7ksOdVyLhu5LDneG7pOG6teG7kuG6uVPhu5JYKCIs4buSOSLhu5LhurUsKeG7kuG6teG6t2LhuqEiO0vhu5Lhu7JS4bqv4buSYyI74buSLC4qw6Lhu5LhurHDolXhu5JdMi7hu5IiLMOi4buSWeG7rMOi4buS4bq5JeG7kuG6vcOZIjvhu5LDneG7rMOi4buS4bq5U+G7kllSWeG7kuG6s1Ui4buS4bqvLFZd4buSLDBR4buSw53hu6zDouG7kuG6ryzhuq1Z4buS4bq54bqt4buS4bqzxJHhu5IiOywuKuG6r+G7kuG6ryxS4bq14buS4bq14bq3LiYi4buSfS4iLOG7kuG6tSThu5It4buS4bq9w5rhu5IsOC5L4buSOzDhuq/hu5Lhuq8s4busIuG7kuG7slVd4buSWFUg4buSUSLhu5IiLiIs4buSIsOZIjvhu5JbYuG6oyI7S+G7kjki4buS4buyKSIs4buS4bq1LCnhu5LhurXhurdi4bqhIjvhu5Lhur3DmSI74buSw53hu6zDouG7kuG6teG6tz0i4buS4buyKVHhu5JYUyLhu5LhurU8IixM4buS4buRNyI74buSLFMiLOG7klnhuqciO+G7klks4bqp4buS4bq14bq3YsOhIjvhu5JZ4bqpUeG7ksO1LCEiLOG7kuG6ryzhuqnhu5LhurlT4buS4bq04buu4bqv4buS4buyIFMi4buS4bq8w5kiO+G7ksOd4busw6Lhu5LhurguKuG6teG7kuG7sVFd4buS4bq5JeG7klk1Ijvhu5LhurVSWeG7klksw6LDqiYi4buS4buyOS7hu5LhurM2S+G7kuG6teG6tyAiO+G7kiIsw6kiO+G7kiLDmV3hu5LhurHDolFL4buS4bqu4bu04bq14bq3IFsuXeG7tOG6veG7kuG6tCxRIizhu5JzMFHhu5Lhu7LDmuG7kuG6teG7ruG6r+G7kuG6teG6t8OiIjvhu5Lhu7JWw6rhu5JdVCIs4buSYyI74buSw53huq0iO+G7klk1Ijvhu5IiOywq4buS4bq1LDUiO+G7kuG6tS4i4buS4bq5UyDhu5JZNSI74buS4bq1Ulnhu5LhurHDolUi4buSW+G6v+G7kuG6uVPhu5IsIFThurXhu5Lhu7I4Ijvhu5LhurNVIuG7kuG6vcOi4buw4bq1S+G7kn0uIizhu5LDnSBRIizhu5LhurXhurc9IuG7kllSWeG7kiIlIuG7kuG6tVUiO+G7kuG6tSw1Ijvhu5JdLiIsS+G7klEi4buS4bq1IFMi4buS4bq5U+G7kiLDmSI74buS4buyOCI7S+G7kjsw4bqv4buS4bqvLOG7rCLhu5Ii4buqIjvhu5JZUSDhu5IsLirDouG7kuG6scOiVeG7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO0rhu5LhurVUIOG7kl01LuG7kuG6teG6t2LhuqEiO+G7kn0uIizhu5LDnSBRIizhu5JbUyIs4buSXVQiLOG7klnhuqsiO+G7kiIsYuG7klnDoiI74buSWeG7sOG6r+G7kuG6tSw9XeG7kiIsLiXDouG7kuG6teG6t1Uu4buSIjssLipd4buS4bq5U+G7ksOdKVks4buS4bq54bqt4buSOy5R4buS4bq1w5kiO+G7klksIOG7kn0sUlks4buSLFMiO0zhu5Lhu5EuJl3hu5IiLOG7sCLhu5LhurXhurcgIjvhu5JZUlnhu5I7LlUu4buS4bqvLFLhuq/hu5IiU8Oq4buSW1Phu5LhurkuKlnhu5LhurXhurcuJiLhu5J9LFEu4buSWVJZ4buSYyI74buSw53huq0iO8So4buS4bqww6JVIuG7kuG6teG6tynhu5IiO8OiNyLhu5IiLOG7qiLhu5JbxJFZS+G7kuG7slbDquG7kl1UIizhu5LhurUsUSIs4buS4bq1IFIi4buSfSw1Ijvhu5LDneG6pyI74buS4bq1LiUi4buSXcWo4bq1S+G7klvhu6Thuq/hu5Lhu7LFqOG6teG7kiwq4buS4bq1LDYiO+G7kllRXeG7tOG6t1Hhu5I7LlJd4buS4bqzUuG6teG7kuG6tcSR4buS4buyOCI7S+G7kjsuUl3hu5LhurNS4bq14buSWTjhurXhu5JYw6Fd4buS4bq9w5kiO+G7kuG6tVQu4buSWVJZ4buSWWVR4buSLFMiO0vhu5IsKuG7kuG6tSw2Ijvhu5Lhu7Ig4buSWCbhu5Lhur3DmSI74buSw53hu6zDouG7kuG6tcSR4buS4buyOCI7TExMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq0LMSRWeG7kuG6tSThu5LhurkuKlnhu5JS4bqv4buSw53huq0iO+G7klk1Ijvhu5IiOywq4buS4bq5UyDhu5IsIFThurXhu5Lhu7I4Ijvhu5J9LiIs4buSw50gUSIs4buSWSwg4buS4bq1LOG7sMOqS+G7kuG6teG6t2LDoFnhu5J9LlFL4buSXWEu4buSfSwu4buSWeG7rCLhu5Lhur1SWeG7kuG7sikiLOG7klti4bqjIjvhu5Lhur3DmSI74buSw53hu6zDokvhu5IiLOG7qiLhu5LhurkuPSLhu5Lhuq8sVS7hu5Jdw6Phu5JYJuG7kuG6t1Hhu5Lhu7Ig4buSWOG7piI74buS4bqvLGLDoSI74buS4bqvLFLhuq/hu5LhurUs4bqp4buSWTUiO0vhu5LDnSDhu5Lhu7Iw4buSfSw1Ijvhu5LhurUsJuG7kuG6teG6t1IiLOG7kn0sMy7hu5LhurNRLuG7kuG6szbhu5J9LC7hu5Lhu7IgS+G7kuG6tTYi4buS4bq1LOG6oS7hu5I7LlEi4buS4bq5U+G7kuG6tSwuJMOi4buSUSLhu5LhurUgUyJM4buS4buxOyBTLuG7kuG6t1FL4buS4bq5LipZ4buSXcOj4buSWDci4buSWSxjUeG7kixTIjvhu5IiO1PDquG7klkw4buS4bq1LCbhu5I74buqw6rhu5I14buSIiwuP13hu5IiLC49IuG7klsuKsOi4buSWD0i4buS4bq14bq3ICI74buSLCDFqFnhu5JYKeG7kiIsLj9d4buSImLDoFlL4buSO+G7qsOq4buSVSIs4buSLGLDoyI74buS4buyJCLhu5JZLOG7sOG6teG7klti4bqjIjvhu5Lhur3DmSI74buSw53hu6zDokzhu5Lhu7EsYiI74buSLC4qIuG7kiJRw6pL4buSIizhuqHhu5LhurkuKlnhu5Lhu7Lhu6zDouG7kuG6tWLhu5IsKuG7kuG6tSw2Ijvhu5LhurXEkeG7kuG7sjgiO+G7kiwwUeG7kuG7siDhu5JYNyLhu5LhurlT4buS4bqvLOG7rCLhu5JdJV3hu5Lhu5M7UeG6s0vhu5JZNSI74buS4bq1w6rhu5JZMOG7kuG6tSwm4buS4bq1LOG7tCDhu5LDnTQu4buSXWNZ4buSIiwuPSLhu5JbLirDouG7kuG6teG6tyAiO+G7klg3IuG7kuG6uVPhu5JZw6IiO+G7klnhu7Dhuq/hu5JZUlnhu5LhurUsNSI74buS4bq1LiLhu5Lhurkl4buS4bq1KCIs4buS4bq14bq3VCI74buSWD0i4buS4bq14bq3ICI74buSWDci4buSWCbhu5IiLGLEqOG7kuG6tCwm4buS4bq1IVks4buSWCZL4buSIiwuKuG6teG7kuG7sjjhu5JYJkvhu5JZVSIs4buSWFIg4buSXWNZ4buSIiwuPSLhu5JbLirDouG7kllRIOG7kiwgxahZ4buS4bq1LOG7sOG6r0zhu5Lhu7Es4bqh4buS4buyMEvhu5Lhuq7hu7ThurXhurcgWy5d4bu04bq94buS4bq0LFEiLOG7knMwUeG7klkw4buS4bq1LCbhu5Ii4bukXeG7kljhu6ThurXhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kiIsw6Lhu5JZ4busw6Lhu5LhurUuPcOi4buS4bq1LOG6reG7klnhuqlR4buS4bq1ZCI74buSWWVR4buSLFMiO+G7kuG6vcOZIjvhu5LDneG7rMOi4buS4bq14bq3xJFZ4buS4bq1LMOiOFnhu5Lhu7Im4buSWSzhuqnhu5Lhu7I4Ijvhu5IiO8OiNyLhu5JZw6IiO0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDtSwhIizhu5Lhurko4buS4bq54buuw6pL4buS4bq1LOG6oS7hu5I7LlEi4buS4bqxw6JRS+G7kl3FqFnhu5LDneG6p+G7kuG6uVMg4buS4bq1LOG6oS7hu5Lhu7IuJl3hu5Lhur3DmSI74buSw53hu6zDouG7klguJCLhu5Lhu7I4Ijvhu5JdVCIs4buS4bq5JeG7kjsuUkvhu5LhurXhurcgIjvhu5J9LC7hu5JZUlnhu5JZZVHhu5IsUyI74buS4bq1LMOiOFnhu5IsKuG7kuG6tSw2Ijvhu5J9LFJZ4buSWTDhu5LhurUsJuG7kuG6teG6t+G7tCDhu5JYLiYi4buS4oCcLCThurXhu5IsUyI74oCd4buSWOG7sOG6teG7kuG6tSxi4bqhIjvhu5LhurUsKOG7kuG6teG7sOG6teG7kllV4buSWVJZ4buSWWVR4buSLFMiO+G7klnhuqlR4buS4bqu4bu04bq14bq3IFsuXeG7tOG6veG7kuG6tCxRIizhu5JzMFHhu5J9LDUiO+G7kuG6vVXDquG7kuG6t1Hhu5LhurUoIizhu5LhurXhurdUIjvhu5IiU8OqTOG7ksO1NSI74buS4bq1w6rhu5LhurlT4buSWcOh4buS4bqxw6JRIuG7klksY1nhu5Iiw5kiO+G7klkw4buS4bq1LCbhu5J9LiZd4buS4bq14bq3UeG7kiI7UcOq4buSXVPhu5JZLGJR4buSWeG7rCLhu5Lhu7IkIuG7kuG6teG6t8SRWeG7kuG6tS4k4bqv4buSLC4qIuG7kuG6teG6t2LhuqEiO0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu57hu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buc4buU4buY4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buaUC/hu5Thu57hu57DneG7muG7lOG7ouG7lOG7nOG7muG7oOG6tVDhu6Lhu5rGoOG7nFvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4buU4bug4bua4buQ4buSUVvhurVI4buQw7U1Ijvhu5J9LFEuS+G7kl0uIizhu5JYVFksS+G7kuG6teG6t1IiLOG7kjsuUSLhu5Jb4buuIuG7kuG6teG6tyAiO+G7kn0uIizhu5LDnSBRIizhu5Lhur3DmSI74buSw53hu6zDouG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bue4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zhu5Thu5jhu5Dhu5Ivw5LhurRkIjvhu5Jdw5rhu5JYUiLhu5IsUyI74buS4bq1ZOG7klk44bq14buSWMOhXeG7kuG6vcOZIjvhu5LDneG7rMOi4buSWeG6qVHhu5Lhuq7hu7ThurXhurcgWy5d4bu04bq94buSLeG7klllUeG7kixTIjvhu5Lhu6Dhu5JO4bqvLGLhuqEiO+G7kuG7kTUiO+G7kuG6ssOhIkvhu5LhurThuq7hu5LhurQsUSIs4buSczBRT+G7kuG6uVPhu5LhurXhu7DhurXhu5JZVeG7kllSWeG7klk44bq14buSWMOhXeG7kuG6teG6tz0i4buS4bq1IFMi4buS4bq1PCIs4buS4bqzI+G7kuG7smLhuqNZ4buSO2Uu4buSIjtRw6rhu5Lhurkl4buS4bqvLOG7rCLhu5JdJV3hu5LhurHDolUi4buSW+G6v+G7klnhuqlR4buSWTUiO+G7kuG6tcOq4buS4buyJuG7kuG6tSzhu7Qg4buSw500Lkvhu5J9LiZd4buS4bqzIFLhurVMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4burOOG6teG7kuG6teG6tyAiO+G7kiIsw6kiO+G7kjsuVS7hu5Lhuq8sUuG6r+G7kmMiO+G7ksOd4bqtIjvhu5JZNSI74buSIjssKuG7kuG6uVMg4buSLCBU4bq14buS4buyOCI74buSfS4iLOG7ksOdIFEiLOG7kl1RIjvhu5JbVC7hu5IsLirDouG7kuG6scOiVeG7kuG6tzThu5Lhurcq4bq14buSWSwg4buS4bqu4bu04bq14bq3IFsuXeG7tOG6veG7kuG6tCxRIizhu5JzMFHhu5Lhu7Iw4buSW1Phu5LhurkuKlnhu5JS4bqv4buSw53huq0iO+G7kiwq4buS4bq1LDYiO+G7kuG6tcSR4buS4buyOCI74buS4bq1LMOi4buSIizhu64i4buS4bq1ISLhu5IsLirDouG7klk44bq14buSWMOhXeG7kuG6tVQu4buSWVJZ4buSWWVR4buSLFMiO+G7kn0uIizhu5LDnSBRIixM4buScyrhu5LhurUsNiI74buSIlPDquG7kltT4buS4bqzxJHhu5J9JOG6teG7kizhuqPhuq/hu5I7LsOpUeG7kuG6ryzhu6wi4buSWWMiO+G7klk44bq14buSWMOhXUvhu5LhurXhuqnhu5Lhu7IuJcOi4buSfSwuJiLhu5LhurlT4buS4bqvLOG7rCLhu5JdJV3hu5LhurHDolUi4buSW+G6v+G7kjsu4bql4bqv4buSOy5SXeG7kuG6s1LhurXhu5LhurlT4buS4bqxw6JVIuG7klvhur/hu5JZUlnhu5IsIFThurXhu5Lhu7I4Ijvhu5J9LiIs4buSw50gUSIs4buS4bq1VC7hu5JZOOG6teG7kljDoV1M4buS4bq0ZOG7kuG7sjBL4buSWSwg4buS4bqvLOG7tuG6r+G7kuG6tSzhu7Qg4buSw500LuG7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7klhSIuG7kixTIjvhu5JZ4bqpUeG7kuG6tWQiO+G7klk44bq14buSWMOhXeG7kuG6tSzhu7Qg4buS4bq1LOG6oS7hu5I7LlEi4buS4bq1LMSRWUvhu5JZw6IiO+G7klnhu7Dhuq/hu5LhurUsNSI74buS4bq1LiLhu5Lhurkl4buS4bqzNuG7klti4bqjIjvhu5LhurlT4buS4bq1LiUi4buSLFMiO+G7kuG6tSzhu7Qg4buS4bq1ZCI74buSW+G7rCLhu5JYUiLhu5LhurlT4buSWVHhu5JYUiLhu5IsUyI7S+G7kuG6t+G6peG6teG7kiI74bukIuG7kuG6tSzhuqEu4buSOy5RIuG7kjsuUSDhu5IiLOG7riLhu5JZUUvhu5IsYeG7kuG6teG6t+G6o+G7kuG6tSxRw6rhu5Lhu7I5LuG7kjsuUuG7klhSIuG7kuG6uVPhu5JS4bqv4buSOy5S4buS4bq1ZOG7kuG6vVHhu5LhurlT4buSW2LDouG7kiIs4buu4bq14buSfeG6v+G7kuG6tSBTIuG7klg44buSLCBU4bq14buS4buyOCI74buSWFIi4buSLFMiO+G7kuG7sibhu5Lhuq8s4bqtWeG7kuG6ueG6reG7kuG6uS4qWeG7kuG6teG6t1Hhu5LhurMgUuG6tUvhu5Lhu7I2LuG7klksLiTDouG7klnhuqsiO+G7kiIsYuG7klvhu67huq/hu5JYUiDhu5JZUiBM4buS4buRLiZd4buSYsOi4buS4bq5LirhurXhu5JZ4bqpUeG7kiwq4buS4bq1LDYiO+G7kiJTw6rhu5Lhu7Iw4buSW1Phu5LhurkuKlnhu5Lhu7IuJcOi4buSWSw8Iizhu5I7LlLhu5Lhur3DmSI74buSw53hu6zDouG7kuG7sjciO+G7klsgVOG6teG7kuG6teG6tz0i4buS4bq1IFMi4buSLCrhu5LhurUsNiI7TOG7kuG6tOG6t2LDoFnhu5LhurUoIizhu5IsKCIs4buSOy5S4buS4bq9w5kiO+G7ksOd4busw6Lhu5LhurUsUcOq4buS4buyOS7hu5JbLj0i4buS4bq14bqtWeG7kiIsYuG7kiwuKiLhu5IiUcOqS+G7kuG6ucOgLuG7kiwq4buS4bq1LDYiO+G7kiJTw6pL4buSWDjhu5Lhuq8s4buuIuG7kuG6scOiVSLhu5Jb4bq/4buS4bq1VC7hu5LhurXhurfhuq3hu5LhurPDo+G7klk1Ijvhu5LhurXDquG7klksPOG7klnhu6wi4buS4bq5UyDhu5Lhuq8s4busIuG7kl0lXeG7kuG6scOiVSLhu5Jb4bq/4buS4bq1LFEg4buS4bq1Ulnhu5JS4bqv4buSOy5S4buS4buy4bqlIjvhu5LhurUs4bqhLuG7kuG7si4mXeG7kuG7sjDhu5LhurlT4buSWVsuWX3hu5JZLMOiOOG6tUvhu5Jb4buu4bqv4buS4bq1Y1nhu5LhurXhu7DhurXhu5JZVeG7kllSWeG7klk44bq14buSWMOhXeG7kuG6tVQu4buS4bug4buU4buSWWVR4buSLFMiO+G7klnhuqlR4buSWTUiO+G7kuG6tcOq4buS4bqzI+G7kuG7sjciO+G7klsgVC7hu5LhurUsUcOq4buS4buyOS7hu5I7LlLhu5JdOOG6teG7kllSWSzhu5Lhu7I3Ijvhu5JYOEvhu5JZLCEiLOG7kuG6vVJZ4buS4bq1w6LDqirhurXhu5Lhu7I2Lkzhu5LDtCDhu5Lhurnhu67DquG7kixUIuG7klksJOG7kuG7smLhuqNZ4buS4bq34buw4bq14buSIiwuJcOi4buSWOG7sOG6teG7klnhu67huq/hu5IiLGLEqOG7kuG6rixVLuG7kiI7ZCI74buSWFIiS+G7kn0sUlks4buSLFMiO+G7kuG6ryxVLuG7klks4bqh4buS4buy4bqjLuG7klvhu6rDokvhu5JZLOG7rl3hu5LhurUs4bqhLuG7kuG7si4mXeG7kuG6tSxRw6rhu5Lhu7I5LuG7kjsuUkvhu5J9LDUiO+G7kuG7sjciO+G7klg44oCm4buSfSwu4buSWSzDosOqJiLhu5Lhu7I5LuG7kljhu6YiO+G7kuG6tSzhuqnhu5JZNSI74buSIixi4buS4bq14bq3YsOgWeG7kuG7suG7qsOqTOG7ksawLDUiO+G7kiIsw6kiO+G7kuG6ueG7rsOqS+G7kllSWeG7ksOdw6nhu5JbLirDouG7kuG6tWThu5JZOOG6teG7kljDoV3hu5IiLGLEqOG7kuG7qSlZLOG7kuG6s2Xhu5LhurVkIjvhu5Jb4busIuG7klhSIuG7kixTIjvhu5LhurdR4buSfSwzLuG7kuG6uTEu4buSWMOhXUvhu5LhurUs4bqhLuG7kuG7si4mXeG7klhSIuG7kixTIjtL4buSWSwu4buS4bq1LiThurXhu5I7LlEg4buSw50pWSzhu5Lhu7Im4buS4buyNi7hu5JZLC4kw6Lhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kjtlLuG7kiI7UcOq4buS4bq5JeG7kuG6ryzhu6wi4buSXSVd4buS4bqxw6JVIuG7klvhur/hu5LhurlT4buSW2LDouG7kuG6teG6t8Op4buS4bq14bq3PSLhu5IiJSLhu5LhurVVIjvhu5LhurM24buS4bq1LOG7tCDhu5LhurUs4bqhLuG7kjsuUSLhu5LhurUsxJFZTOG7kuG6ssSR4buSXS4iLOG7klhUWSzhu5JZ4bqpUeG7ksOdw6nhu5JbLirDouG7klk44bq14buSWMOhXeG7kuG6syPhu5I7LuG6peG6r+G7klk1Ijvhu5LhurXDquG7kjsuVS7hu5LhurHDosOqJOG6teG7kllSWeG7kuG6teG6t1EiLOG7klks4buw4bqv4buSWTDhu5LhurUsJuG7kuG6ryxS4bq14buS4bqzLiIs4buS4bq5w6Au4buSfSxSWSzhu5IsUyI74buS4bq5U+G7kn0uJl3hu5LhurMgUuG6teG7kuG6tTbhurXhu5Isw6Ei4buSLCBU4bq14buS4buyOCI74buSfS4iLOG7ksOdIFEiLOG7kuG6tVQu4buSXWEu4buSWWVR4buSLFMiO0vhu5LhurXhurdSIizhu5JZUlnhu5I7LlEi4buSW+G7riLhu5LhurUsYsOhIjvhu5JdVC5L4buSOy5R4buS4bq1w5kiO+G7ksOiw6rhu5LhurUhIuG7kuG6ucOgLuG7kn0sUlks4buSLFMiO0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurIgIjvhu5LhurMgIjvhu5LhurnDoC7hu5JZUlnhu5I7LlUu4buS4bqvLFLhuq/hu5J94buF4buS4bq1LMOi4buu4bq1S+G7kiIs4bumXeG7kjsw4bqv4buS4bqvLOG7rCLhu5LhurVUIOG7kuG7si4lw6Lhu5J9Lioi4buS4bq1LMOi4buuIuG7klvhuqMu4buSWSwg4buSfSxSWSzhu5IsUyI7S+G7kixiw6AiO+G7kuG7siQi4buSWSzhuqnhu5LhurXhurdiw6EiO+G7kuG6ryxS4bq14buS4bq14bq3LiYi4buS4bq1LFEiLOG7kuG6tSBSIuG7kn0sNSI74buSw53huqciO+G7kuG6tS4lIuG7kl3FqOG6teG7kuG6teG6tyAiO+G7kiIlIuG7kn0uIizhu5LhurUkS+G7kuG6ruG7tOG6teG6tyBbLl3hu7Thur3hu5LhurQsUSIs4buSczBR4buS4buyw5rhu5LhurXhurcuJiLhu5J9LFEu4buSW+G7pOG6r+G7kuG7ssWo4bq14buSLFThu5LhurXhu6wiO+G7klk1Ijvhu5IiOywq4buS4bq1LFEiLOG7kuG6tSBSIuG7kn0sNSI74buSw53huqciO+G7kuG6tS4lIuG7kl3FqOG6teG7kuG6tVQu4buS4bq14buw4bq14buSWVXhu5JZUlnhu5JZZVHhu5IsUyI74buS4bq14bq3xJFZ4buS4bq1LMOiOFnhu5JZLCDhu5Lhuq8s4bu24bqv4buS4bq1LMSRWeG7kiwuKiLhu5IiLC4lw6Lhu5JbIFQu4buSLCgiLOG7kuG6tSxRIizhu5LhurUgUiLhu5J9LFJZ4buSIixRw6Lhu5LhurVk4buS4bqzZeG7ksOd4bqtIjvhu5LhurDhurbhu5LDtSDDneG7tEvhu5Lhurkh4buSXSBdIOG7kuG7siQi4buS4bq1LEDhu5Lhurku4bqzUUvhu5LhurUsQOG7kuG6tSEi4buSw53huq0iO+G7kiI4LuG7kuG7silR4buS4buxUeG6r1HhurNM4buS4buxw5ld4buS4buW4buY4buW4buUS+G7kuG6ruG7tOG6teG6tyBbLl3hu7Thur3hu5LhurQsUSIs4buSczBR4buS4bq1VCDhu5LhurPEkeG7kuG7sjjhurXhu5Lhuq8sUuG7kuG6uSXhu5JZLOG7sOG6teG7klti4bqjIjvhu5LDnSlZLOG7kuG6ueG6reG7klksw5ld4buS4bqzMFnhu5J9LFJZLOG7kixTIjvhu5LhurnDoC7hu5LhurkuKlnhu5LhurUsxJFZ4buSLC4qIuG7klksw6LDqiYi4buS4buyOS7hu5LhurM2S+G7kuG7smJR4buSYyI74buSw53huq0iO+G7klHhuq/huq/hu5Lhuq7hu7ThurXhurcgWy5d4bu04bq94buSdMO04buS4bq5UyDhu5IsIFThurXhu5Lhu7I4Ijvhu5LhurXhurcgIjvhu5LhurUgUyLhu5IsKuG7kuG6tSw2IjtM4buS4buRNi7hu5LhurnDoC7hu5J9LFJZLOG7kixTIjtL4buSfSwu4buS4bqzZeG7ksOd4bqtIjvhu5JR4bqv4bqv4buS4buyYuG6o1nhu5IsYsOjIjvhu5IiLC4lw6Lhu5LDnSlZLOG7kuG6ueG6reG7klksw5ld4buS4bqzMFnhu5LhurlT4buS4bqxw6LDqiUi4buSW+G6oy7hu5LhurXhurcgIjvhu5LhurkuKlnhu5IiLOG7riLhu5LhurUsNSI74buS4bq1LiLhu5Lhurkl4buSWVJZ4buSWSxiw6EiO+G7kuG6teG6tygiLOG7klksw5ld4buS4bqzMFnhu5J9LFJZLOG7kixTIjtL4buS4bq1KF3hu5J9LiRd4buS4bq5KeG7kuG6teG6tyHhu5JZZVHhu5IsUyI74buS4bq9w5kiO+G7ksOd4busw6JL4buSWeG7ruG6r+G7kiIs4buu4bq14buSOy5S4buS4bq9w5kiO+G7ksOd4busw6JL4buS4bq14bq3UeG7klljw6Lhu5JbKVks4buS4bqzZeG7kjsuUSDhu5LDnSlZLEvhu5LhurUhWSzhu5Lhu7IuJl3hu5LhurUsYsOjIjvhu5LhurHDosOq4buS4buyOS7hu5LhurdR4buS4bq9w5kiO+G7ksOd4busw6JL4buS4bq1LFFd4buSOy5R4buSWVJZ4buSWSxiw6EiO+G7kuG6teG6tygiLOG7kn0sw6LDqiQi4buSXcOaLuKApsOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6uMOgLuG7kiIsw6kiO+G7kiwuKsOi4buS4bqxw6JV4buS4bq1ZOG7kuG6uS4qWeG7kuG6teG7ruG6r+G7kuG6teG6t8OiIjvhu5Lhu7Lhu6zDouG7kuG6tWJL4buSYyI74buSw53huq0iO+G7klk1Ijvhu5IiOywq4buS4bqzNuG7kuG6uVMg4buSLCBU4bq14buS4buyOCI74buSfS4iLOG7ksOdIFEiLEvhu5LhurUs4bqhLuG7kjsuUSLhu5LhurXDoC5L4buS4bqu4bu04bq14bq3IFsuXeG7tOG6veG7kuG6tCxRIizhu5JzMFHhu5J9LDUiO+G7kiI7ZCI74buSIuG7qiI74buSWVEg4buSLC4qw6Lhu5LhurHDolXhu5LhurNVIuG7kuG6vcOi4buw4bq1S+G7kn0uIizhu5LDnSBRIizhu5LhurUsNSI74buS4bqxw6JR4buSIiUi4buS4bq1VSI74buSWTUiO+G7kiI7LCrhu5LhurM24buSIizhu6Zd4buSOzDhuq/hu5Lhuq8s4busIuG7kltTIizhu5JdVCIs4buSLDBR4buS4bq1LCnhu5LhurXhurdi4bqhIjtL4buSWFUg4buS4bq5KuG7kuG6scOiw6olIuG7klvhuqMu4buSIjti4bqhLuG7kuG6tS49w6Lhu5LDneG6pyI74buS4bq5U+G7kuG6ryzhuq1Z4buS4bq54bqt4buS4bq1NuG6teG7kizDoSLhu5Iiw6lR4buSIizDouG7klnhu6zDouG7kuG6vcOZIjvhu5LDneG7rMOi4buSWeG6qVHhu5IiO2LhuqEu4buSw53hu6oiS+G7ksOdIFEiLOG7kiI7LC4q4bqv4buS4bq14bq3PSLhu5Lhu7IpUeG7klhTIuG7kuG6tTwiLOG7kuG6tCxRIizhu5JzMFFMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5DhurXhu7Thur3hurUtUVsuOyLEqOG7kuG6ty47LOG6tUrhu5DDksOT4bqz4bq14bq3ICI7w5Lhu49TLuG7kuG6uVPhu5JVIizEqOG7kuG7sTvDosOqPyLhu5Lhu6liw6EiO8OTL+G6s+G6teG6tyAiO8OSw5Mv4bqvw5I=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]