(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã nhiều thế kỷ trôi qua, nhưng cuộc khởi nghĩa Bà Triệu vẫn vẹn nguyên ý nghĩa và giá trị. Bởi cuộc khởi nghĩa này là một trong những trang chói lọi trên chặng đường tranh đấu không mệt mỏi cho quyền tự quyết dân tộc trong trường kỳ lịch sử.
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bqy4buR4bq64bqyLeG7hcawc3Hhu6vhuq/EkeG7p+G6tOG6tuG6snNw4bq84bqxZOG6rcWocuG6onPEkeG7q3Fy4bul4buFxJHhu4xnxJEs4bqwc+G7o+G6tOG6r8SRw5Vt4bq0xJHhu6nDveG7j8SR4buPcuG7rXPEkcawdnPEkeG6suG6sMah4burxJHhu49yxKnhu6txxJHDtOG6qsOA4burccSRw7Rt4bq0xJHhurLhurDhu4Xhu6tyxJHDtUThu6txxJHhu6vhuqrDgeG7j8SRw4lnxJFxc0XEkeG7q+G6qsOB4buPxJHhu4/huqzhu4XEkcO1bOG7q8SR4bqy4bu14buPxJEwc+G7o+G6ssSR4buq4buF4bupxJHDouG7jGdzxJHDqeG6peG6r8SR4buo4bu14bqyxJHhurZExJHFqXPhu6Phu6vEkcaww7rhu49yxJHhurbEkMSRcmfhu7HEkXLhuqThu6txxJHDiWfEkeG7jXPEkeG6suG6sGbhu6tx4bqnL3LDqeG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCUuG7keG7hcO1ZOG6rcOUw63EkeG7q3Jz4bud4bq0xJHhurJy4bubxJHFqeG7hsSR4bqy4bqweXPEkeG6ruG6tOG7heG6t8SR4burcuG6quG7q3HEkeG7j+G6tOG7teG7j8SRxaly4bqic8SR4burcXLhu6Xhu4XEkeG7jGfEkSzhurBz4buj4bq0xJHDicOy4burxJHDieG7meG7q8SR4burceG6tOG6vMah4burxJHDisSR4burcXLhu6Xhu4XEkcOJZ8SRcXNmxJHhurLhurDDuuG6s8SR4buM4bqic8SR4buP4bq04bu14buPxJHFqXLhuqJzxJHhu6txcuG7peG7hcSR4burZ+G6vMSRxrBnxJHhu6nhu7XhurLEkeG6suG6sOG7seG7q3HEkeG7q3JF4burccSR4bqy4bqw4buF4burccSR4buPcuG7rXPEkcawdnPEkeG6suG6sMah4burxJHhu49yxKnhu6txxJHDtOG6qsOA4burccSR4bqy4bqw4buF4burcsSRw7Rt4bq0xJHFqXJ54burccSR4bup4buj4bqyxJHhu6l3c8SR4buPcuG7scSR4bqu4bq04bq84bud4burxJHhurJExJHhuq7hurThurzhu5vhurLEkcO1bOG7q8SR4bqy4bu14buPxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhurLhurDhuqrDgOG7q3HEkcWp4bq+xJHGsMO64buPcsSR4bq2xJDhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG6p3Phu6lxxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZHPhu47hu5Hhu6vhurLhu5HhurBkxJHhurbhurLhurzGsOG7kcOhZOG6uHPDteG6snLhuq/EkeG7h2VlxILhurrhurHEkXLhu5FzcXLhurLhuq/EkeG6vcOqZcSC4bq64bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq54bq7ZeG7gy/hurll4buBw7Xhur1l4buB4bq94bq74bq74bq74bqy4bq/w6pl4bq94bq5xrBl4bqz4bunxIJxxIPhurDDocOq4buD4buDZMSR4buFxrDhurLDoWTFqHLhuqJzxJHhu6txcuG7peG7hcSR4buMZ8SRLOG6sHPhu6PhurThuq/EkcOVbeG6tMSR4bupw73hu4/EkeG7j3Lhu61zxJHGsHZzxJHhurLhurDGoeG7q8SR4buPcsSp4burccSRw7ThuqrDgOG7q3HEkcO0beG6tMSR4bqy4bqw4buF4burcsSRw7VE4burccSR4bur4bqqw4Hhu4/EkcOJZ8SRcXNFxJHhu6vhuqrDgeG7j8SR4buP4bqs4buFxJHDtWzhu6vEkeG6suG7teG7j8SRMHPhu6PhurLEkeG7quG7heG7qcSRw6Lhu4xnc8SRw6nhuqXhuq/EkeG7qOG7teG6ssSR4bq2RMSRxalz4buj4burxJHGsMO64buPcsSR4bq2xJDEkXJn4buxxJFy4bqk4burccSRw4lnxJHhu41zxJHhurLhurBm4burccSRZMSR4bq4c8O14bqycsOhZOG7h2VlZMSRcuG7kXNxcuG6ssOhZOG6vcOqZWTEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq3FqHLhurTEkcO1c8SR4bqydOG7j3LEkcaww7rhu49yxJHhurbEkMSRw4lnxJHFqXPhu5vhu6vEkeG6suG6sMOC4buPxJHhu6txcuG7o8SR4bqycuG6tG/hurLEkeG6ruG6tMO94buPxJFxc+G7hcSRw7TEqeG7j8SR4buNc+G7o+G6ssSR4buMZ8SRLOG6sHPhu6PhurThurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rTvhu4XhurTEkcWpcnPEkeG6suG6sHPhu53hurTEkcOUeeG7q3HEkVJm4burxJHhurbhuqbEgsSRw7Thu7fEkcOJZ+G7scSR4burw6zhu6nEkeG6ueG6uWXhurfEkSzhurDhurThu6txxJE/4bq0w73hu4/EkXJ14burcsSR4bqycmfhu6tyxJHhurJy4bubxJHhu4/huqbhu4/EkeG6suG7heG7qcSR4bqu4bq0w73hu4/huq/EkeG7qnHhuqbhurzhurfEkSxy4bqm4buP4bq3xJHhu6pxecSRw6LhurnhurllLeG6ueG7h2XhuqXhurPEkcOV4bqqw4FzxJFm4buPcsSR4bqycsO94burccSR4bqy4bqww7rEkeG7j+G6rOG7hcSRcXPEqeG7j8SR4buqcXnhurfEkeG7qnJs4burxJHDtWzhu6vEkeG6suG7hcSR4buNw7rEkWbEgsSR4buNQuG7j8SRw4l5xJHhu4/huqThu6txxJHFqXLhu4vhu4/EkeG7q3Fyc+G7o+G6suG6s8SR4buO4bqk4burccSRw4nDgXPEkeG7j2bhu4/Ekcaw4buxaHPEkeG6snLhurThu5vhurfEkeG7jXbhu6vEkeG7j+G7hXPEkeG6suG6sMO6xJHhu4/hu6/hu6vEkcO04buvc8SR4buPw73hu6txxJHhu6toxILEkcO04bqsxJHhurJyQsSR4bq2aeG7q8SRw4lv4bqyxJHhuq7hurTDisSRcnPhu5vhu6nEkeG7q3LhuqrEkeG7q3F24buPxJHhurLhurDhu4Vz4bq3xJHhu6txduG7j8SRxrDhuqrhurTEkcaw4bq84bq3xJHDtOG7s3PEkeG7qeG7s3PhurfEkeG7q3FnxJHDieG7sXPhurPhurPhurPEkeG7jnLhu5vEkcO04bu1xJHhu43hu63hu4/Ekcaw4bu14bqyxJHFqXJz4bub4burxJHDtMOAc8SR4bq2w73hu6txxJHhu6pybOG7q8SRw7Vs4burxJHhu6txZ+G6vMSR4buPZ+G7q3HEkcWpc+G7o+G6ssSR4bqu4bq04buj4bq3xJHDtMOAc8SR4bq2w73hu6txxJHhu6txZ+G6vMSR4buPZ+G7q3HEkcO0c8ah4bq0xJHDtELhu6tx4bqzxJHhu47huqjhu6txxJHhu49ydOG7q3LEkcOJdcSRw4lv4bq84bq3xJHhuqLEkcWpcuG7i8SCxJHhu6tBc8SR4buqcmzhu6vEkcO1bOG7q8SRw7TDrcSR4bqu4bq04bq84bub4bqyxJHhurJs4bupxJHDtELhu6txxJHGsMah4burxJHhu49yw73hu6txxJHGsGhzxJFm4buPcsSRZsSCxJHhu41C4buPxJHhu4/huqzhu4XEkeG7q3JnxJHhu6pxeeG6t8SR4bupZ8SR4bqyc8ah4bq0xJHhu41z4buf4bq0xJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHDtOG7rcSRxIJyaXPEkcWp4bufxJHDtOG7m+G7q8SR4buP4bq04bu14buPxJHFqXLhuqJzxJHhu6txcuG7peG7hcSR4buP4bqs4buFxJHhu4Xhu6tyxJHhu5Hhu6nEkSzhurBz4buj4bq0xJE/4bq0w73hu4/EkcOUaOG6suG6t8SRLOG6sHPhu6PhurTEkSxyw7rEkSzhurBz4burcsSR4burw6zhu6nEkeG6ueG6veG7h8SRw6Jy4buF4bq8xJHhu4/hu6/hu6vEkXF2c8SRxrBnxJHFqXLhuqJzxJHhu6txcuG7peG7hcSR4buMZ8SRLOG6sHPhu6PhurThurfEkeG7jeG6onPEkeG6tuG7heG6tMSRxalyc8SRxaly4bqic8SR4burcXLhu6Xhu4XEkeG7j3Lhuqrhu4XEkcawbOG6tOG6t8SRLOG6sHPhu6PhurTEkT/hurTDveG7j8SRw5Ro4bqyxJHhuq7hurThu4XEkcO0w4BzxJHDteG7scSR4buNaOG7scSR4buN4buj4burcuG6t8SRLOG6sHPhu6PhurTEkSxyw7rEkSzhurBz4burcsSRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG6ruG6tGzhu6vEkeG6tuG7pcSR4bq24bq04bq8xJHhurJ54burxJHGsMah4burxJHGsMOt4burcsSRw7Ro4buxxJHhu4/hurThu7Xhu4/EkcWpcuG6onPEkeG7q3Fy4bul4buF4bql4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3huqdz4bupccSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWRz4buO4buR4bur4bqy4buR4bqwZMSR4bq24bqy4bq8xrDhu5HDoWThurhzw7XhurJy4bqvxJHhu4dlZcSC4bq64bqxxJFy4buRc3Fy4bqy4bqvxJHhur9lZcSC4bq64bqxZMSR4bq24bqw4buPw6FkLy/hu4/DteG7q+G6s+G7jeG7heG7seG6snLhu4Xhu6tycuG7seG7heG6s8OJ4burL8O14buR4bq2xanhurLhu7HEgi/hu6vhu5HhurjhurYv4bq54bq7ZeG7gy/hurll4buBw7Xhur1l4buB4bq9w6pl4bq54bqy4bq74buD4bq74bq54bq/xrBl4bqz4bunxIJxxIPhurDDoeG6ueG7h+G6u2TEkeG7hcaw4bqyw6Fkxahy4bqic8SR4burcXLhu6Xhu4XEkeG7jGfEkSzhurBz4buj4bq04bqvxJHDlW3hurTEkeG7qcO94buPxJHhu49y4butc8SRxrB2c8SR4bqy4bqwxqHhu6vEkeG7j3LEqeG7q3HEkcO04bqqw4Dhu6txxJHDtG3hurTEkeG6suG6sOG7heG7q3LEkcO1ROG7q3HEkeG7q+G6qsOB4buPxJHDiWfEkXFzRcSR4bur4bqqw4Hhu4/EkeG7j+G6rOG7hcSRw7Vs4burxJHhurLhu7Xhu4/EkTBz4buj4bqyxJHhu6rhu4Xhu6nEkcOi4buMZ3PEkcOp4bql4bqvxJHhu6jhu7XhurLEkeG6tkTEkcWpc+G7o+G7q8SRxrDDuuG7j3LEkeG6tsSQxJFyZ+G7scSRcuG6pOG7q3HEkcOJZ8SR4buNc8SR4bqy4bqwZuG7q3HEkWTEkeG6uHPDteG6snLDoWThu4dlZWTEkXLhu5FzcXLhurLDoWThur9lZWTEkS/huq3huqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq06Q+G7q3HEkeG7q8OCc8SR4buq4bqq4buFxJHDoizhurBz4buj4bq0xJE7QeG7q+G6pcSRLcSR4burQXPEkeG7jGfEkSzhurBz4buj4bq0xJHhu4/huqThu6txxJHhu6txcuG7peG7hcSR4bqu4bq0bOG7q8SRxrBvxILEkeG7j8Os4burxJHhu49C4bq3xJHhurJvxILEkXLhuqDEgsSRxrBE4buPxJHGsOG6quG6oOG7q3HhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rTvhu4XhurTEkeG7qeG7teG6ssSR4bqycsOAc8SRcXPhu4Xhu6vEkeG7j3LhurTDs+G7q8SR4buNw7rEkeG7j8Os4burxJHhu49C4bq3xJHhurJvxILEkXLhuqDEgsSRxrBE4buPxJHGsOG6quG6oOG7q3HhurfEkeG7j3LhurTDs+G7q8SR4buNw7rEkcaw4bqqQeG7q3HEkeG6snJp4bux4bqz4bqz4bqzxJHhu6vDrOG7qcSR4bq54bq94buH4bq3xJHhurJDxJHDieG6pOG7q3HEkeG7q8OCc8SR4bqwQ+G7q3HEkeG7qnFn4burxJHhu6rhuqrhu4XEkcOi4bqycuG6tOG7teG7j8SRw7TDuuG7hcSRxIJyb+G7q8SRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SRLOG6sHPhu6PhurTEkTtB4burxJHhu6txZ+G6vMSR4bur4buF4bq84bql4bq3xJHhu6txcuG7peG7hcSR4bqu4bq0bOG7q8SR4buMZ8SRLOG6sHPhu6PhurTEkeG6suG6sGfhu6vEkeG6uuG6tMO94burccSR4bqybeG7q8SR4buPeeG7q3HEkeG6snJn4burcsSRLOG6qsSRJnLDveG6t8SR4burQXPEkcO0xKnhurLEkeG7j0HEkeG6ruG6tOG7heG7q8SRw7Ru4bq0xJHhu6vDreG7scSR4buP4bqs4buFxJHhu49ydOG7q3LEkeG6ruG6tOG6vOG7neG7q8SRw7R5xJFy4bu1xJHDiWfEkeG7j+G6tOG7teG7j8SR4bqybeG7q8SR4buPeeG7q3HEkcO0w63EkeG7qeG7heG6tMSR4buPcuG7reG7q3HEkXFzZ+G7q3LEkeG6snLhu4vhu6txxJHGsOG6oHPhurfEkcWpcnPhu5vhu6vEkeG7j3J04burcsSR4bqu4bq04bq84bud4burxJHDtHnEkXLhu7XEkcWpcnnhu6txxJHFqcO6xILEkeG6suG6sOG6osSR4bqy4buF4bq84bq3xJHhurLhurDhuqLEkeG7q8ah4burxJFy4buxaeG7q3HEkcaw4buxaOG7q+G6s8SRO+G7heG6tMSRxalyc8SR4buPcnPhu5vhu6nEkcO04bqq4bqg4buPxJEs4bqqxJEmcsO94bq3xJHhu4xnxJEs4bqwc+G7o+G6tMSR4buPcnPhu4XEkeG6ruG6tGzhu6vEkeG6snJn4burcsSR4bq5xJFy4bqqw4Hhu6tx4bqvxJFS4bqqw4Hhu6txxJHhurJyQsSR4burcm3hurLEkeG6snPhu5vhu6vEkeG6uuG6tMO94burccSRcXNpc8SRxIJy4but4burccSR4buPZuG7j8SRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SRLOG6sGjhu6nEkeG7qnF5xJHDonLhurThurzhu6Phu6vEkT/hurRp4burccSRMuG6qkHhu6txxJHDiWfEkeG7qeG7teG6ssSRxIJybuG7q8SRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SRw5R54burccSRO0Hhu6vEkeG7q3Fn4bq8xJHhu6vhu4XhurzhuqXhurfEkSzhu6/hu6txxJHhu6px4bq04bq8xqHhu6vEkcOicuG6tOG6vOG7o+G7q8SR4buqeeG7q3HEkeG7jsO94burccSR4burcWfhurzEkeG7q+G7heG6vOG6peG6t8SRLHLhuqrDgOG7q3HEkcavaOG7j8SRw6LhurJyw7rEkeG6usOtxJHhu6pxcnPEkTtB4burxJHDiWfEkcSCcnThu4XEkeG7jOG7i+G7j8SR4bqyw7nhu6tyxJHhu6pxcuG7o8SR4buE4burxJHhu6txZ+G6vMSR4bur4buF4bq84bql4bqzxJFS4bqqw4Hhu6txxJHhurJyQsSRcuG7hXPEkeG6snPhu5vhu6vEkeG6ruG6tGzhu6vEkeG6sOG7hcSRw4nhuqThu6txxJHhu4zhu7PEkcOUc+G7neG7q8SRcuG6oMSCxJHhuq7hurRs4burxJHDicOBc8SR4buN4buFxJHhu4Xhu6tyxJHhu5Hhu6nEkXJ2xJHGr8OK4bq3xJHDtGbhu6tyxJHhu49yc+G7m+G7qcSR4buPZuG7j8SRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SRxIJydOG7hcSR4buM4buL4buPxJHDouG7j2bhu4/EkXLhurThurzhu6Phu6vEkSxyaOG7j3LEkSxyZ+G7q3LhurfEkVJnxJEs4bqw4bq04burceG6t8SR4buqceG7hcSRO0Hhu6vhurfEkVJv4bq0xJHGr+G7teG7j+G6t8SR4bqycsO6xJHhurrDrcSR4buMw7nhu6nEkTtB4burxJHhu6txZ+G6vMSR4bur4buF4bq84bql4bqzxJHDlOG7s+G7q3HEkeG6snLDgHPhurfEkeG7jGfEkSzhurBz4buj4bq0xJHhu49y4buxxJHhurps4bq8xJHDtUThu6txxJHhurLhurThurzhu5vhu6vEkcSCcuG7r+G7q3HEkeG6snLhuqzEkeG6skPEkcOJ4bqk4burccSR4burw4JzxJHhurDhu4XEkeG7j8SQ4buFxJHhu41z4buf4burxJEscm7hu6vEkSZy4bqkxJHDouG7j8SQ4buFxJHhu41z4buf4burxJFxc2bEgsSRcXNF4buFxJHhurLDueG7q3LEkSxy4buF4burcsSRUuG7reG7hcSRw4lnxJHhu6pz4burcsSR4buMdeG7q3LEkeG7q3Fn4bq8xJHhu6vhu4XhurzhuqXhurfEkcO04budxJHEgnLhu6/hu6txxJHDiXPhu6Phu6vEkeG7jXPhu6tyxJHhuq7hurRs4burxJHhu6pxecSR4bqycuG7keG7scSRw7ThuqrDgOG7q3HEkeG7jXPhu5/hu6vEkeG6sm3hu6vEkeG7j3nhu6txxJHhurrhurTDveG7q3HEkeG6skPEkcSCcnThu4XEkeG7jOG7i+G7j+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buHZWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SRw6rhurnhu4fEguG6uuG6sWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ueG6u2Xhu4Mv4bq5ZeG7gcO14bq9ZeG7geG6veG6v+G6ucOp4bqy4buB4buD4bq9ZeG7h8awZeG6s+G7p8SCccSD4bqww6Hhurvhur3hurtkxJHhu4XGsOG6ssOhZMWocuG6onPEkeG7q3Fy4bul4buFxJHhu4xnxJEs4bqwc+G7o+G6tOG6r8SRw5Vt4bq0xJHhu6nDveG7j8SR4buPcuG7rXPEkcawdnPEkeG6suG6sMah4burxJHhu49yxKnhu6txxJHDtOG6qsOA4burccSRw7Rt4bq0xJHhurLhurDhu4Xhu6tyxJHDtUThu6txxJHhu6vhuqrDgeG7j8SRw4lnxJFxc0XEkeG7q+G6qsOB4buPxJHhu4/huqzhu4XEkcO1bOG7q8SR4bqy4bu14buPxJEwc+G7o+G6ssSR4buq4buF4bupxJHDouG7jGdzxJHDqeG6peG6r8SR4buo4bu14bqyxJHhurZExJHFqXPhu6Phu6vEkcaww7rhu49yxJHhurbEkMSRcmfhu7HEkXLhuqThu6txxJHDiWfEkeG7jXPEkeG6suG6sGbhu6txxJFkxJHhurhzw7XhurJyw6Fk4buHZWVkxJFy4buRc3Fy4bqyw6Fkw6rhurnhu4dkxJEv4bqt4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu47hu4XEguG6snPhu7Hhu6tk4bqtxahy4bq0xJHhu6nhu7XEkeG6snLDgMSR4bq7xJHhu4Xhu6tyxJHhu5Hhu6nEkXJ2xJHGr8OK4bq3xJHhurrDrcSRLOG6sHPhu6PhurTEkcav4bu14buPxJHDolJv4bq0xJHGr+G7teG7j+G6peG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtw5VE4buFxJHDiWfhu7HEkcO0w7rhu4XEkXJ14burcsSRcnPhu5/hu6nEkeG6suG6sOG6osSR4bqixJHhu4zhu7PEkcOUc+G7neG7q8SRw6LhurJy4bq04bu14buPxJHDieG6pOG7q3HEkcO0beG6ssSRLOG6sHPhu6PhurTEkcav4bu14buP4bq3xJFSb+G6tMSRxq/hu7Xhu4/huqXhurfEkeG7jGfEkSzhurBz4buj4bq0xJHDtMOtxJHhu4/huqThu6txxJHDicOBc8SR4buF4burcsSR4buR4bupxJFydsSRxq/DisSR4buPcsO5xJFy4bq04bq8xJHhu6txcuG7peG7hcSR4bqu4bq0bOG7q8SRw4lnxJHhurps4bq8xJHDtUThu6txxJHhu6nhu7XhurLEkXLhu6PEkeG6snLDveG7q3HEkcO04buz4burxJHGsOG6qOG6vMSRw4lF4burccSR4buPcuG7i+G7j+G6s8SR4buqcXLhu6Xhu4XEkeG6ruG6tGzhu6vEkeG7q3Fn4bq8xJHhu6nhu7XhurLEkcaww4Hhu6vEkeG7qWjhu6ty4bq3xJHFqXLhu4vEgsSRcuG7hXPEkeG6ruG6tG/hu6vEkeG7jsSQ4bq0xJHhu45ybOG7q+G6t8SRUXPhu4Xhu7HEkeG7jnLDueG6t8SR4buqcmzhu6vEkcO1bOG7q8SR4bup4bu14bqyxJHGsOG7r+G7q3HEkXLhuqrhuqLhu6txxJFC4burccSR4buP4bq04bu14buPxJHDtG3hurTEkeG6suG6sOG7heG7q3LEkeG7j0LhurTEkeG7q+G6qsOB4buPxJHhu4/huqzhu4XEkeG7jGfEkSzhurBz4buj4bq04bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0sQ8SR4buOxJDhurTEkeG7jnJs4bur4bq3xJHhu4/hurThu7Xhu4/EkcWpcuG6onPEkeG7q3Fy4bul4buFxJHhu4xnxJEs4bqwc+G7o+G6tMSRw7TDrcSR4burcuG7heG7q3LEkeG7j3Lhu63hu6txxJHGsOG7heG7q8SR4bqw4buFxJFRc+G7heG7scSR4buOcsO54bq3xJHDiWfhu7HEkeG6sm/hu6vEkeG7jsSQ4bq0xJHDlELhu4/hurPEkSxyQsSR4bq2xJDEkeG7jnJs4bq0xJFRc+G7heG7scSR4buNw7rEkXFz4bub4bqy4bq3xJHhu6tyReG7q3HEkeG6ruG6tOG7heG7q8SRxrBoc8SRw7R5xJFy4bu1xJHhuqLEkeG7jnJs4bq0xJFRc+G7heG7scSRw7TDrcSRcuG7m+G6ssSR4bq2QuG7j8SRcuG7sWnhu6txxJHhurbhuqDhurPEkeG7qnJnxJHhu6pxecSR4bqyckPhu4XEkeG7q3Jv4burxJHhu6vDrOG7qcSR4bq54bq94buH4bq3xJHhurLhu7Fn4burxJHhurJy4bufxJHhu45ybOG6tMSRUXPhu4Xhu7HEkeG7jcO6xJHhu6tm4buxxJHDtOG7teG7q3HhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSzhurDhuqrDgeG7j8SR4bqydeG7q3LEkXJ14burcsSR4burZ+G6vOG6t8SR4buPcnThu6tyxJHhuq7hurThurzhu53hu6vEkcO0ecSRcuG7tcSR4buPxJDEkcav4bqm4buPxJHDlW/hu6vEkcawZ+G7qcSRLHJCxJHhurbEkMSRUXPhu4Xhu7HEkeG7jnJs4bq04bq3xJHhu6nhu4Xhu6txxJHhurJy4buR4buxxJHhu4fhurNlZWXEkeG6ruG6tGzhu6vEkeG6snPhu5vEgsSRw4lz4buj4burxJHDtOG7n8SRw7Rn4burxJFmxILEkeG7j+G6tOG7teG7j8SRxaly4bqic8SR4burcXLhu6Xhu4XEkeG7jGfEkSzhurBz4buj4bq04bqzxJHFqHJzxJHDtOG7m+G7q8SRw7Rt4bqyxJFRc+G7heG7scSR4buOcmzhurThurfEkcav4bqm4buPxJHDlW/hu6vEkcO0w63EkcO14bqk4burccSR4bqyc+G7neG7q8SR4buNaOG7j8SRw7Thu5/EkeG7qeG6tOG7hcSR4buPcuG6tOG7teG7j8SR4bup4bu14bqyxJHhurbDvcSR4bqycuG6rMSRxrDhu6Xhu6tyxJHhu4/huqzhu4XEkeG7j2bhu4/EkeG7j+G6tOG7teG7j8SRxaly4bqic8SR4burcXLhu6Xhu4XEkeG6osSRUXPhu4Xhu7HEkeG7jnLDueG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6Fkc+G7juG7keG7q+G6suG7keG6sGTEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bq4c8O14bqycuG6r8SR4buHZWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SR4bq94bq74buBxILhurrhurFkxJHhurbhurDhu4/DoWQvL+G7j8O14bur4bqz4buN4buF4bux4bqycuG7heG7q3Jy4bux4buF4bqzw4nhu6svw7Xhu5HhurbFqeG6suG7scSCL+G7q+G7keG6uOG6ti/hurnhurtl4buDL+G6uWXhu4HDteG6vWXhu4Hhur3hu4Hhur3hurnhurLDqeG7g+G6ueG6veG7h8awZeG6s+G7p8SCccSD4bqww6Hhu4Phu4HDqmTEkeG7hcaw4bqyw6Fkxahy4bqic8SR4burcXLhu6Xhu4XEkeG7jGfEkSzhurBz4buj4bq04bqvxJHDlW3hurTEkeG7qcO94buPxJHhu49y4butc8SRxrB2c8SR4bqy4bqwxqHhu6vEkeG7j3LEqeG7q3HEkcO04bqqw4Dhu6txxJHDtG3hurTEkeG6suG6sOG7heG7q3LEkcO1ROG7q3HEkeG7q+G6qsOB4buPxJHDiWfEkXFzRcSR4bur4bqqw4Hhu4/EkeG7j+G6rOG7hcSRw7Vs4burxJHhurLhu7Xhu4/EkTBz4buj4bqyxJHhu6rhu4Xhu6nEkcOi4buMZ3PEkcOp4bql4bqvxJHhu6jhu7XhurLEkeG6tkTEkcWpc+G7o+G7q8SRxrDDuuG7j3LEkeG6tsSQxJFyZ+G7scSRcuG6pOG7q3HEkcOJZ8SR4buNc8SR4bqy4bqwZuG7q3HEkWTEkeG6uHPDteG6snLDoWThu4dlZWTEkXLhu5FzcXLhurLDoWThur3hurvhu4FkxJEv4bqt4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu47hu4XEguG6snPhu7Hhu6tk4bqtxahy4bq0xJHhu6nhu7XEkeG7jGfEkSzhurBz4buj4bq04bq3xJHhu6vDgnPEkSzhuqThu6tx4bq3xJHhurrDrcSRLOG6sHPhu6PhurTEkcav4bu14buPxJHDolJv4bq0xJHGr+G7teG7j+G6peG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtxahyc8SRUXPhu4Xhu7HEkeG7jnLDucSRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG7t+G7q8SRw7TDuuG7q3LhurfEkcav4bqm4buPxJHDlW/hu6vEkcO1w73hu4/EkeG6suG7sWfhu6vEkeG7jeG7tcSRxrBE4buPxJHGsOG6quG6oOG7q3HEkcO04bufxJHhurJt4burxJHhu4954burccSR4buOxJDhurTEkeG7jnJs4bur4bqzxJHhu47hurThu7Xhu4/EkeG6sm3hu6vEkeG7j3nhu6txxJHDtOG6quG6oOG7j8SRxanhu5Phu7HEkcO1Z3PEkXJB4burxJFy4buFc8SR4bqycmbhu6tx4bq3xJHhu6ty4bqq4burccSR4buPw6zhu6vEkeG7j0LEkeG7jOG7s8SRw5Rz4bud4burxJHDicOy4burxJHDtELhu6txxJHDiUXhu6tx4bqzxJHDlHPhu53hurTEkeG7q2fhurzEkcO0w63EkcWpcnPhu5vhu6vEkcawROG7j8SRxrDhuqrhuqDhu6txxJFxc8Sp4buPxJHhu43DusSR4bqy4bu34burxJHhurJybeG6ssSR4burxKnhu6txxJHhu6vhu53hurfEkcav4bqm4buPxJHDlW/hu6vEkcSCcmlzxJHDtHPhu53hurTEkeG6snLGoeG7qcSR4buNc+G7q3LEkeG6tuG7pcSRw7Thu5/EkeG6ssOs4burccSR4buP4bqqw4Dhu6txxJHhu43hu4Xhu7HEkcOJbOG6vOG6s8SRO+G7heG6tMSRw7Thu63hurfEkcav4bqm4buPxJHDlW/hu6vEkeG6snPhu5vEgsSR4bqy4bqm4buPxJHhurJvxILEkeG6suG6sOG6tOG7q3HEkcawROG7j8SRxrDhuqrhuqDhu6txxJHhurJt4burxJHhu4954burccSRw4ln4buxxJHhu49m4buPxJHDteG7seG7heG7q3LEkeG6suG6sGhzxJHhu4/huqzhu4XEkeG7q3Fy4bul4buFxJHhuq7hurRs4bur4bqzxJEw4budxJHhu6nEqeG6ssSR4bqy4bu3xJHhu49yQuG7j8SRw4lnxJHDieG6qMSRxalydMSR4bqycnXEkeG6ruG6tGzhu6vEkeG7qnF5xJFyQeG7q8SRcmrhu6vEkeG6ruG6tGzhu6vEkcWpcuG6onPEkeG7q3Fy4bul4buFxJHhu4xnxJEs4bqwc+G7o+G6tOG6t8SRxalyc+G7m+G7q8SR4buPcuG7scSR4bqu4bq0bOG7q8SRxaly4bqic8SR4burcXLhu6Xhu4XEkcO1buG7q8SR4bq24bq04bq8xJHhurzhu5vhurTEkcOJZ8SR4bqy4buF4burxJHhurDDreG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4buqcWfhurzEkeG6ueG6uS3hurnEkeG7q8Os4bupxJHhu6hv4bq0xJEscnXhu6vEkeG6ueG6veG7h+G6t8SR4buMZ8SRLOG6sHPhu6PhurTEkcOJZ8SR4burcXLhu6Xhu4XEkeG6ruG6tGzhu6vEkcO0w63EkeG7j3Jz4bub4burxJHDtG3hurTEkcOJecSR4buP4bqk4burccSRw7Xhuqjhu6txxJHhu49p4bupxJHDtOG7n8SRxIJyZsSRw4nhu6/hu6txxJHDiWzhurzEkeG7j+G6rOG7hcSRw7TDuuG7j3LEkcOJZ8SR4bqww4LhurLEkcOJ4budxJHhu6vDgnPEkSzhuqThu6tx4bqzxJEs4bqw4bux4burccSR4bqy4bqwb+G7q8SR4bqu4bq04bq84bub4bqyxJHhu49yc+G7m+G7q8SR4buP4bq0w71zxJHhu4/huqThu6tx4bq3xJHhu4xnxJEs4bqwc+G7o+G6tMSRw7TDrcSR4buF4burcsSRw7Xhuqjhu6txxJFyc8SR4bq2c+G7q3LhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG7juG6tOG7teG7j8SRxaly4bqic8SR4burcXLhu6Xhu4XEkcO14bqkxJHFqXJ54burccSRcXNn4burcsSRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG6snLhu4vhu6txxJHGsOG6oHPEkeG7j+G6tMO9c8SR4buP4bqk4burceG6t8SR4burcuG6quG7q3HEkeG7j3Lhu7HEkcO04bub4burxJFyeeG7qcSR4bur4buF4bq84bq3xJHhurbhu4XhurTEkeG7q3Jz4bud4bq0xJHhurJy4bubxJHFqeG7hsSRw7TDrcSR4bqy4bqweXPEkeG6ruG6tOG7heG6t8SRw7Vt4bq0xJFt4burxJHhu4/huqzhu4XEkcWpcuG6onPEkeG7q3Fy4bul4buFxJHhu4xnxJEs4bqwc+G7o+G6tMSR4buP4bqk4burccSRcnXhu6tyxJFp4burcsSRw4nDusSR4burRcSR4bqy4bqqw4Hhu6txxJHDtMOtxJHhurLhurDhuqLEkeG6snJn4burcsSRcuG6tOG6vOG7neG7q8SR4bqycuG7sWhz4bqzxJHDlOG7n8SR4bqy4bqw4buF4burccSR4bq2xJDEkcOJZ+G7q3HEkeG7j+G6rOG7hcSRw7Vs4burxJHhurLhu7Xhu4/EkeG7j+G7rcSR4bqycsah4bupxJHhu6nhu7XhurLEkeG7qcO94buPxJHhurbhu7Hhu6vEkeG7j3Lhu61zxJHGsHZzxJHDieG7ncSR4bqyc+G7q3LEkeG6snJu4burxJHhurzGoeG6tMSR4bur4bqqw4Hhu4/EkcOJZ8SRw4rEkeG7j3J0xJHDtG3hurTEkeG6suG6sOG7heG7q3LEkeG6ruG6tG/hurLEkeG7j+G6qsOA4burccSR4bqy4bqw4bqqw4Hhu4/EkeG6snLhu5vEkcawROG7j8SR4burceG7sWhzxJHhurps4bupxJHhu4/huqzhu4XEkeG7j2bhu4/EkeG6snLhu5vEkXLhu6PEkeG7j+G7seG7q8SRw7Vs4burxJHDtG3hurLEkTBz4buj4bqy4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3DouG6p+G7keG7qeG6reG7jGdzxJHDiXPhu5vhurLEkeG7j+G7rcSR4bq2xJDEkcO14bqm4burccSR4bup4bu14bqyxJHhurbDvcSR4bqycnnhu6txxJHhurJz4burxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHhu4/hurTDveG7q8SR4oCcxq/DisSRxrDDuuG7j3LEkcO1c8SR4bqydOG7j3LEkcaww7rhu49yxJHhurbEkOG6t8SRw4nDrOG7q8SRcuG7reG7hcSRw4lnxJHFqXPhu5vhu6vEkeG6suG6sMOC4buPxJHhu6txcuG7o8SR4bqycuG6tG/hurLEkcWocuG6tMSRw7VzxJHhurJ04buPcsSR4buMZ8SRLOG6sHPhu6PhurThurfEkeG6usOtxJEs4bqwc+G7o+G6tMSRxq/hu7Xhu4/hurfEkXLhurThurzhu6Phu6vEkVJv4bq0xJHGr+G7teG7j+G6t8SR4bqyw7nhu6tyxJEscuG7heG7q3LEkVLhu63hu4XhuqXhurPhuqcv4buR4bup4bqt4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4ThurThurJy4bux4bqwZOG6reG7qnLhu63hu6nEkSYwxJHhu44sLTJS4bqnL8SC4bqt

Nhóm PV CT-XH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]