(vhds.baothanhhoa.vn) - Người ta thường nhắc nhau đến tận cùng của cuộc đời là: “Đừng bao giờ để nguội lạnh những niềm tin, niềm yêu...”. Vậy là cái tâm đi dọc cái phúc, cái lộc đi kèm cái thọ. Người xưa đã hóa giải sòng phẳng rằng: Đường đi của vạn vật sẽ không ngừng hoán cải, khi thì dốc đứng, lúc thì đường trơn, nhưng cái đích của sự sống, tồn vinh ở phía trước mặt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYd3vDoDU+4buiJCjhu6I0w51i4buiNX0uNOG7omJ9NeG7ki974bug4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxakl4bukPeG7nOG7mMO9PuG6u+G6s33hu6Ji4buk4buiYnvhurvhurM1PuG7ojV74busI+G7ojV74bukY+G7oiQsNeG7omLhu7Q14buiI8SRNT7hu6Ijw6nhu6Thu6IjY8OjI+G7oiThurN94buiM8Wow5Phu6LigJzhu53DqjU+4buiQOG7pDbhu6I+feG6s+G7oiQo4buiNT5jw6N94buiM8avNXvhu6I1e+G7hzU+4buiNX0uNOG7omJ9NeG7jOG7ojV9LjThu6JnO2Phu47hu47hu47igJ3hu47hu6Lhu4Lhu7Rn4buiM8Wo4buiI+G7pn3hu6JiWTThu6IkfeG7oj05I+G7oiPhu6Z94bui4bqne2Qj4buM4buiI+G7pn3hu6Izw6Mj4buiJH3hu6Iyw6g04buiI+G7pn3hu6Jieznhu47hu6LDvT7hurvhurN94buiZuG6u+G7pOG7oiThu6rhu6J7N+G7pOG7oj594buofeG7ouG6qzg1PuG7ouG6p3tXNT7hu6Lhuqnhu641PsOT4bui4bud4bq74bqzNT7hu6IkfeG7oiPDqeG7pOG7ouG7g8avNeG7ouG7g+G7tGLhu6Lhuqs64buiMnvDoDU+4buiNT7DqjU+4buiezbhu6Y14buiI+G7qH3hu4zhu6Iye33hu6Jie13hu6I94bqhI+G7oiThur01PuG7jOG7ojNkI+G7omJ7XeG7oiThurvhurM1PuG7omLhuqnhurE14buM4buiNXvhurs1PuG7oiPhu6Z94buiJFsje+G7oiPDqeG7pOG7ouG6q+G6v+G7ouG6q+G6oTU+4buM4buiYuG6ozXhu6Lhu4N9NXvhu6LDouG7ouG6p3tb4buk4buiYuG6qeG6u+G6tyPhu6I0VmLhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9Q4bug4bue4bueL1LDmj1U4bugU1Lhu6Dhu57hu55iUVFUVcOZVTPhu6Dhu44x4bqnPuG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYw717xajhu6Jie+G6seG7ouG7kkDhu6LhuqtiZzMlSuG7nDThuqs2LUB9PX0tPDY1Yi3hu4UlfT57YsOTNTbhuqk04bukM+G7nOG7mOG7guG6u+G6sTU+4bui4buJNXvhu5IvQOG7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jDvT5jZzs14bui4bqmezfhu6Lhu6d94bumNOG7oiThuqEj4buiQnvhurvhurM1PuG7omLhuqnhur8j4bui4bqqw6Lhu6Lhu4LFqS1CQuG7jOG7osO9PmNnOzXhu6JCxIM1PuG7ouG7l307NeG7omLhu7Thuqfhu6Lhu5fhu6Y24bui4buC4buwNeG7ons34buk4buiLeG7okJ7w6A1PuG7omJ9NeG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5fhu6Q24buiPn3hurPhu6Ij4bq5NT7hu6Lhu4Phu7Rn4buM4buiIzfhu6Lhuqd74buofeG7oj594buq4buiQH0hYuG7ojTDo2Lhu6Iyw6zhu6I1fSE04bui4bqrNjXhu6Lhuqvhu6xi4bui4buD4bq3feG7omLhurPhu6Lhu5fhu6Y24bui4buC4buwNeG7ons34buk4bui4buDxajhu6Lhu53hurN94bui4bqr4bqhNT7hu6I14bukZ+G7ojThu6R94bui4buD4bu4NeG7onvDqjU+4buiYnvhu6zhuqfhu6Lhuqvhu6Y1PuG7ojV74buHNT7hu6I1fS404buiYn014buiIzfhu6Jie+G7tGLhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQsOq4buiQGPEg33hu6JA4bukNeG7oiThu7Jj4bui4buD4bq3feG7oj7hurvhurE1PuG7ojRWYuG7omLhuqldNXvhu6Izxag1PuG7ojPFqOG7ouG7l+G7pjbhu6Lhu4Lhu7A14buiezfhu6Thu6It4buiQnvDoDU+4buiYn014buM4bui4bqp4bqjfeG7omJ74bukZ+G7ouG7pjbhu6I04bq3feG7ojPFqDThu6LhuqnGrzU+4buiPeG7pDV74bui4buC4buwNeG7ons34buk4bui4buDxajhu6Lhu53hurN94bui4bqr4bqhNT7hu6Lhu6R94buiI3tXNT7hu6I0NjU+4buiI3vhurPhu6IkLDXhu6IyaeG7okDhu6Y24buiNOG6t33hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQuG7tDXhu6JAfTs14buiPn3hurd94buiZuG6veG7okJ74bukNXvhu4zhu6I1xag24buiw73hu6Thu6J5w6g24buM4buieeG6u+G6szU+4buieOG7pmLhu4zhu6JHOzXhu6J3e+G6u+G6sTU+4buM4bui4buX4bumYuG7onk5YuG7juG7juG7juG7omLhurPhu6JA4bumNuG7omJ7JTbhu6IzOzXhu6Ij4bumI+G7oiThuqM14buiQH07NeG7ouG6p3s4NT7hu6Lhu4Phurd94bui4oCc4buJNXvhu6JAw6Phu6Ikw6N94buixqFl4buixanhuqPigJ3hu4zhu6JA4bumNuG7ouG7gy7hu6Jie8OgNeG7okDhu6g14buiNT7hurvhurN94buiecOgNT7hu6LhuqbEkeG7osO9e33hu4zhu6JA4buoNeG7osO94buk4bui4bqqxah94buM4buixanhuqN94buiRmNZNeG7jOG7okDhu6g14buieeG6u+G6szU+4bui4buX4bum4buiQnvhurvhurcj4buM4buieOG7pDU+4buixqF74bumNXvhu4zhu6LGoeG7tjThu6JCe8OpZ+G7jOG7osO9Pjkj4buieFYj4buM4buiw7174bq74buiQnvhu6Q1e+G7jOG7okJ7xq8je+G7okJ7xag1e+G7juG7juG7juG7osOC4buiNXvFqOG7ouG7g+G7sDXhu6J7N+G7pOG7okDhu6g14buiM8WoNT7hu6I1xag24buiI+G6uTU+4bui4bqp4buyNOG7ouG6qcOj4buiMnvDoDU+4buiMntb4buiJDkj4bui4buDxajhu6Ji4bqp4bukNXvhu6IzY+G7tDXhu6Lhu4Phurd94buiYsOqNT7hu6Ji4bqp4bukNT7hu6Lhu5fhu6Y24bui4buC4buwNeG7ons34buk4bui4buDxajhu6Lhu53hurN94bui4bqr4bqhNT7hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYxqE4NeG7osOi4buiI+G7piPhu6Ij4bqx4bui4bqtY+G7pDXhu4zhu6Jie8WoNXvhu6JieyLhu6Lhu4PFqOG7oiThuqM1PuG7okDhu641PuG7omJ7XeG7ouG7l+G7pjbhu6Lhu4Lhu7A14buiezfhu6Thu6Lhu4PFqOG7ouG7neG6s33hu6LhuqvhuqE1PuG7omJ74bq9I+G7oj3hu7Rn4buiNXvhu4c1PuG7omJ9LjThu6I14buwNT7hu6Lhu4PFqOG7ojJ74bqxfeG7oj3hu7Rn4buiNXsi4bqn4bui4bqr4bqhNT7hu6I04bq3feG7omLDquG7ojV74buHNT7hu6Ije2NnOzXhu6I0ZSPhu6Ji4bqz4buiQOG7pjbhu6Ik4buq4buiYnvhu6zhuqfhu6Lhuqvhu6Y1PuG7juG7ouG7neG7pjV74buiYnvhur0j4buiI8OjfeG7ojU+Y+G6ozXhu6Jiw6rhu6Ji4bqpY2cuNeG7omJ74bqhNT7hu6I9WTXhu6I+feG7pDXDk+G7osO9xag24buiYuG6qTjhu6I9fSk14bui4bqme8OdNeG7osahe+G7puG7jOG7ond9NeG7osahe307NT7hu6Lhu5c2OSPhu6J5xq9n4buiI8Op4buk4buiPVk14buiYsOjI+G7okJ74bumfeG7jOG7okLhuqk44buiQmThu6J7Y+G7sjXhu4zhu6J5ZOG7pOG7oiTDqDXhu6Lhu53DoDU+4bui4buJNXvhu4zhu6JC4bqpOOG7osahe30uNT7hu4zhu6JGY1k14bui4bqme+G7qOG7juG7juG7juG7oj1ZNeG7omLDoyPhu6J3fTV7w5Lhu6JC4bqpOOG7ouG6puG6o8OgNeG7ouG6psOgw6A1PuG7jOG7onk24bui4budP+G7ouG7ncOdYuG7ouG7nT/hu6LDveG6u+G6tyPhu4zhu6JC4bqp4bqhNT7hu6Ije307NT7hu6Lhuqd74bq74bqzNT7hu6JAxJHhu6Thu47hu47hu47hu6I9WTXhu6Jiw6Mj4buieeG6u+G6szU+4buO4buiw7174buHNT7hu6I1PsWoNXvhu6I1Pnsu4buiYuG6qWNnLjXhu6Jie+G6oTU+4buiNXvhurvhu6I1Pnsu4buiJGQj4buiJOG6ozU+4buiM8WoNT7hu6LGoXvDqOG7ouG7ncOgNT7hu4zhu6JCe30hY+G7osWpN+G7pOG7juG7juG7juG7osO9Pnsu4buiNFln4buiYuG6qSXhu6Ik4bukNeG7ojPhu6Zi4buiw6Lhu6Ij4bumI+G7oj1ZNeG7omLDoyPhu4zhu6I1Pnsu4buiPSFi4buiM2Xhu6Thu6LDouG7okJ7fSFj4bui4budw6Dhu4zhu6I1Pnsu4buiPSFi4buiYns7Y+G7omJ7xIPhu6Ij4bu2NOG7oiPhu6Yj4buiPVk14buiYsOjI+G7juG7juG7juG7okLDnWLhu6Jie+G7qGfhu6I04bqvfeG7okDFqH3hu6Lhu4N9LGLhu6IkLmPhu6Ji4bqpxag24buiPVk1PuG7ojV9LjThu6Ji4bq/4buiYn014buM4buiYuG6v+G7onvFqDbhu6Jiw6rhu6Ji4bqpY2cuNeG7omJ74bqhNT7hu6Ije+G7pOG7osOgNT7hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYxanhu6pn4buiI8SRNT7hu6Jie+G6vSPhu6I94bu0Z+G7ojV9LjThu6JifTXhu6Lhu4Phurd94buiNXvhu4c1PuG7omLhuqnhu6Q1PuG7okDhu6Y24buiJH3hu6LhuqtZY+G7ouG6p3vhu6g14bui4bumNXvhu6Lhuqvhur/hu6Lhu4PhurvhurE14buiMzs14buiYuG6qTY1PuG7ojJ7w6A1PuG7ojJ7W+G7oiTDnWLhu6I14bq74bq3I+G7oiThu6Q1PuG7oiTEg33hu6I04bq3feG7juG7ouG7nTfhu6Izxajhu6JA4bq74bq3I+G7oiR94bui4buD4buHNT7hu6Ije+G7rCPhu6Ik4buyZ+G7omJ9LjThu6I14buwNT7hu6Ijw6nhu6Thu6Ij4bumI+G7oiPDoDU+4buiNcOgNT7hu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu4zhu6JmW+G7ojU+e30h4bqn4buM4buiMntj4buiI8OgNT41Pnt9IeG6p+G7jOG7ojPFqDU+4buiZuG7quG7oiTGr2Lhu6Ije2Phu7Y14buiNcOgNT7hu6Jie8OgNeG7ojThurd94buiJOG7quG7ouG7g8Wo4buiJOG7pDU+4buiJOG6u+G6tSPhu6Ij4bumI+G7oiN7Y2c7NeG7ojRlI+G7oiPDqeG7pOG7ouG7l+G7pjbhu6Lhu4Lhu7A14buiezfhu6Thu6Lhu4PFqOG7ouG7neG6s33hu6LhuqvhuqE1PuG7ouG6p3vhu6g14bui4bumNXvhu6Lhu4Phurd94buiI3tb4buie+G6u+G6tzU+4bui4buD4bq74bqxNeG7ombhu6Thu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4bqme+G7qH3hu6Ije+G7sDU+4buiYlk04bui4bqr4bq/4buiI8Op4buk4buiNT7hurvhurN94buiJDkj4buiM8WoNOG7osOdNOG7ojM4NT7hu6Ikw6N94buiNT7hurnhu6Lhuqd7NzU+4bui4buDfTs14bui4buDxajhu6Lhu5fhu6Q14bui4buXfTs14buiYuG7tOG6p+G7juG7ouG7l8avNeG7oiQ5I+G7osOi4bui4buDxJE1PuG7oiPhu6Q24buiNTd94bui4bqp4buuNT7Dk+G7ouKAnOG7l+G7pjbhu6Lhu4Lhu7A14buiezfhu6Thu6Lhu4PFqOG7ouG7neG6s33hu6LhuqvhuqE1PuG7ojM7NeG7oiQsNeG7okDhu6g14buiZuG7pOG7ombDoH3hu6I1e+G6u+G7ouG7pjV74buiJH0hNeG7oiThu6rhu6IzOzXhu6Ji4bu0NeG7ojR9LjXhu6J7Pzbhu6Iz4bumNXvhu47hu6Lhu5fFqOG7oiM2NeG7oiQ3NeG7omLhurPhu6JA4bumNuG7ojM7NeG7ojV74bq74buiJDc14bui4bumNXvhu6IkfSE14bui4buDLuG7juG7juG7juKAneG7juG7ouG7m1k14buiQOG7qDXhu6I1w6A1PuG7omJ7w6A14buiNOG6t33hu6IkNzXhu6JA4bumNuG7ouG7gy7hu6Ijezbhu6JAY8SDfeG7ouG6q301e+G7ons2xq9i4buiNXvFqOG7ouG7g+G7sDXhu6J7N+G7pOG7omJ7OzThu6Lhuqvhu6wj4buiYnvhu6Z94bui4bqpfTs1PuG7juG7osO9PuG6u+G6s33hu6I1PuG6u+G6s33hu6I1N33Dk+G7ouKAnELhurPhu6JA4bumNuG7ojXFqGfhu6I1N33hu6IkLDXhu6I1e30uY+G7ouG7g30hI+G7ojTFqOG7ojU+4bq74bqzfeG7ojU+4bq74bqzfeG7oiPEkTU+4buiMzbhu6I1Pnsw4bui4buDxajhu6JmYzU+4buiYuG6qeG7tDXhu6Ji4bqpOzXhu6Ik4bqjNT7hu6Lhuqljw6M1PuG7ouG7g8Wo4buiI+G7piPhu6IzMDV74bui4buD4bq/I+G7omJ74bq/I+G7omIs4buiMnvhu6Yj4buO4bui4bud4buq4buiIzfhu6JA4bumNuG7ojThurd94bui4buDLuG7omLhu6Thu6Ije+G6u+G7pE/igJ3hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4budN+G7ojPFqOG7oiNZY+G7onthfeG7onvhurXhuqfhu6IzODU+4buiPVk14buM4buiQOG7pjbhu6Ik4buq4buiPSFi4buiNX0uNOG7omJ9NeG7omJ7xag1e+G7okDFqH3hu6Ij4buk4buiJDc14buiJOG6tX3hu6I1e+G7hzU+4buiYuG6qeG7pDU+4buiQOG7pjbhu6I04bq3feG7jOG7ojV74buHNT7hu6I1eyLhuqfhu6Ij4buyY+G7oiTEg33hu6I04bq3feG7ouG7g+G6u+G6sTXhu6Jm4buk4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mEJ7LOG7ojPFqOG7juG7juG7juG7ouG6qOG6o33hu6I+feG7quG7okB9IWLhu6Lhu5fhu6Y24bui4buC4buwNeG7ons34buk4bui4buDxajhu6Lhu53hurN94bui4bqr4bqhNT7hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buX4bumNuG7oiThu6rhu6IkfeG7onvDo33hu6I1e+G7tOG6p+G7juG7osahe+G7rCPhu6Ije+G7rDXhu6Lhuqnhu641PuG7okDGrzXhu6IkOSPhu6Lhu4Phu7g14buiPcOhfeG7omJ7JTbhu6I1eyLhuqfhu6Ij4buyY+G7oiTEg33hu6I04bq3feG7jOG7ouG6q+G7pjU+4buiYsavNuG7jOG7ojPFqDThu6Lhu4Phu4c1PuG7oiN74busI+G7ojV9LjThu6JifTXhu6Lhu4Lhu7A14buiezfhu6Thu6Lhu4PFqOG7ouG7neG6s33hu6LhuqvhuqE1PuG7omLDquG7okDFqH3hu6Ij4buk4buiYnvFqDV74buiYuG6qeG7pjU+4buiI+G7pOG7oj594buH4buiQC414buiQOG7qDXhu6Lhuqvhu6wj4bui4buD4buwNeG7ons34buk4buiPVk14buiYsOjI+G7ons44buk4buiI3tjNT7hu6I1eyLhuqfhu6Ik4bqzfeG7oiThu6Q1PuG7oiTEg33hu6I04bq3feG7ouG7g8Wo4bui4bqne+G7pmLhu6Ji4bqpfSg14buO4buSL+G6p+G7mA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]