Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trong những ngày tới, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh và triển khai các biện pháp để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lSdTVn4bukKeG6qcSDNOG7pMOtxIM04buk4bq7NeG6seG7pGpkNuG7pMOqPuG7geG7pCk6w6Phu5zhu6TDqj7hu4Hhu6Q14buyNlEvNcWoUlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurvDvTxYKMOZUsO5MeG7pCE1Z+G7pCnhuqnEgzThu6TDrcSDNOG7pOG6uzXhurHhu6RqZDbhu6TDqj7hu4Hhu6QpOsOj4buc4bukw6o+4buB4bukNeG7sjbhu6Thu4HDquG6r8SDNOG7pMSDNcSpxIM04bukxIM0w51t4buk4buBZDbhu5zhu6R0WMSD4bukdTVh4bukKeG7suG6r+G7pOG7gMOq4buHxIM04bukaWPEgzThu6RqIOG7pOG6uzXhurfEgzThu5zhu6QhNeG6p8SDNOG7pOG7gTU2XcSD4buk4buBWDbhu6QpIOG7pMSDNDU54buk4buBOuG6u+G7pOG7gcOq4buHxIM04bukITVh4bukKeG7suG6r+G7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6oTVYNuG7pCFZIeG7pC42MMSD4buk4bq7NVnhurvhu6Qp4bu0w6Phu6Qu4bu04bqv4bukWMSD4buk4buB4bqvw53Eg+G7pCE14bqv4bukxIM0acSRNuG7nOG7pMSDNSbhu4Hhu6ThuqPDneG7pGpkNuG7pMSDNGnEkTbhu6Q0NsOd4buc4buk4buBw6p94bukxIM14bq14buc4bukNeG6syHhu6Thur82xIM14bukasOd4buk4buBw6o2McSD4buk4bqhNVg24bukIVkh4bukLjYwxIPhu6Thurs1WeG6u+G7pCkx4bukNDbhu7TDo+G7pOG7gTU2MeG7h+G7pMOjw60h4bukKeG6qeG7pOG7gTU2MOG7geG7pDXhu7I24bukaiDhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUnRYxIPhu6R1NWHhu6Qp4buy4bqv4buk4buAw6rhu4fEgzThu6RpY8SDNOG7pGog4buk4bq6NeG6t8SDNOG7pCE14bqnxIM04buk4buBNTZdxIPhu6Thu4FYNuG7pC3hu6RHbeG7pC5YxIPhu6Thurzhu4fhuqch4bukNDZY4bukw43EgzThu6Thurs14bqx4buk4bq/4buL4bukIeG6p+G7nOG7pOG7gTU2XcSD4buk4buBWDbhu6Rqw53hu6Thu4A4w6Phu6ThuqE2IsOj4bukIcOt4buH4bukxIPhu7LEg+G7pGrDrFjhu6Qh4bqx4bukIeG6pcSDNOG7pCk2MMSD4buk4bq/4bqn4buk4buqxq8vdcO5LeG7gEvhu6Q04buJNsag4bukdFjEg+G7pHU1YeG7pDXhu4dt4buk4bq6NeG6t8SDNOG7pCE14bqnxIM04buk4buBNTZdxIPhu6Thu4FYNuG7pGrDneG7pOG7gDjDo+G7pOG6oTYiw6Phu6Qhw63hu4fhu6TEg+G7ssSD4buk4bug4bq6deG7gOG7gOG7lOG7gOG6oHXEglDhu6QhWSHhu6Thu4FhxIM14buc4buk4buBNcOdxIM14buk4bq7NeG6p+G7pOG6oTXhu4fhu6Rq4buLIeG7pHRAIeG7pC7huqnhu5zhu6R0QCHhu6Thu4DDquG7h8SDNOG7pC7huqnhu6Rqw53hu6Thu4DDquG7h8SDNOG7pOG7gMOq4buHxIM04bukLuG6qeG7muG7pCFZIeG7pHThuqnGoOG7pMSC4bqlxIM04bukxIM0NTYw4bq74bukasOd4buk4bq6NVnhu4Hhu6Thu4HDqjYxxIPhu6TEguG6pcSDNOG7pOG7gTXhuqXEg+G7nOG7pE3hu6Thu4Ei4buc4buk4buAw5024bukxIM04buHbV3Eg+G7pGrDneG7pMOD4bqlNuG7pOG7gcOqacSRxIM04buc4buk4buANeG6pcSDNOG7pOG7gTbEg+G7pGrDneG7pOG7gMOq4buHbSDEg+G7pOG7gTXhuqXEgzThu5zhu6R5Nlnhuq/hu6QoZiHhu6Rqw53hu6TDucOd4bqv4buk4buB4buy4bqv4bua4bukw7nDnTbhu6Thu4DDquG7h20gxIPhu6Q1OMSDNeG7pEo2MOG7geG7pMSCWMOj4buc4bukw7nDnTbhu6Thu4A2IsSDNOG7pMSD4bqxNuG7pEo2MOG7geG7pMSCWMOj4buc4buk4buANeG6pcSDNOG7pOG7gSbEg+G7pGzhu7bhu6RKNjDhu4Hhu6TEgljDo+G7pGrDneG7pCFZIeG7pCFj4buk4bq94buHWMSD4buk4buBNeG6pcSDNOG7pOG7gSbEg+G7nOG7pC5Z4bqv4bukITU34buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUlE2w6M04buk4bq/w6ohw5TDmS8vISjEg+G7oi5Y4bqv4buBNVjEgzU14bqvWOG7omrEgy8oPOG6v+G6oeG7geG6r+G6uy/Egzxr4bq/L8av4bum4buwxq8v4buqVijFqMWo4buq4buoVuG7puG7puG7gcavxq/hu6zhu6rhu6hXVuG6o8Wo4buiw6Dhurs0w5nhu6QvUlEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLhu5PEgzXhu6TDozbEgzXhu6Q14bqzWOG7pOG7oOG7k8SDNcag4buk4buANSLhu6TDumljxIM0UFEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLhu4A1POG6r+G7pCjhu4vhu6QuWeG6r+G7pCFnWOG7pOG7gMOq4buHxIM04buk4buBKsOj4bukw7rhu4vhu6QuWeG6r+G7pOG6oDU34buk4buBaWXEgzThu6Thu4E1Z23hu6Rq4bu4xIPhu6Thurzhu4fhuqch4bukNDZY4buc4buk4buBw6zhu6TEgzTDnW3hu6Thu6jhu6YvxajGr+G7nOG7pMOp4bukIVkh4buk4buBYcSDNeG7pHRAIeG7pHThuqnhu5zhu6R0QCHhu6Thu4DDquG7h8SDNOG7pHThuqnhu6Thu4HDqsSRNuG7pCE14buHbTHEg+G7pMOqPuG7geG7pCk6w6Phu5zhu6TDqj7hu4Hhu6Q14buyNuG7pOG7oOG7gcOq4bqzxIM04buk4buBKsOj4bukw6o+4buB4bukNeG7sjbhu6Thu4E64bq74buk4buBw6rhu4fEgzThu6TDqeG7pHVY4bqv4bukdCPEgzThu5zhu6R0QCHhu6ThuqDhu7LEg+G7nOG7pOG6ouG7ssSDNOG7pOG6vmPEg+G7nOG7pMO9w53hu6R5NljEgzThu5zhu6Thu4Dhu4dtXcSD4buk4bq84buHWMSDNOG7nOG7pOG6osOd4bqv4bukdVg2UOG7pGpkNuG7pMSDNTYw4buB4bukKeG6qeG7pOG7gTUm4bq74bukxIM1JuG7geG7pFYtxajFqOG7pCnhuqnhu6R14buc4bukauG7hcSDNOG7pMSD4buDNuG7pOG7qi3hu67hu6Qp4bqp4bukdeG7nOG7pGrhu4XEgzThu6TEg+G7gzbhu6QhWOG6r+G7pCHhurHhu6TEg2M24bukKGlkNuG7pOG7puG7pCnhuqnhu6R14bukasOd4bukIeG6seG7pOG6oTXhu7Thu6TEg+G7uMSDNOG7pCFY4bqv4bukbOG7tG3hu6TDqljhu6Qu4bu4xIM04bukNDZZ4bukasOd4buk4bq/aWPEgzThu6TDo+G7h+G6pzbhu5rhu6Qh4bqx4bukw6NpWOG7pGrDrFjhu5zhu6Qh4bqx4bukxINjNuG7pMOjaVjhu6Thu4Hhuq/hu6Rqw53hu6Qo4bqlxIM04bui4buk4bqgNeG7h+G7pGrhu4sh4bukdEAh4bukasOd4bukNDbEqVjhu6R0NjHEg+G7pMO54bqlxIM04buk4bugLljhuq/hu6Q04bqtw6Phu6Qh4bu04bukauG7hcSDNOG7pC42McSD4buk4bq94buHP8SD4bukKeG7tOG6r+G7pMO94bqvw53EgzThu6Thur5YUOG7pCHhurHhu6Q0NuG6seG7pCnhuqXEgzThu6QuQCHhu6TDo+G7ssSDNeG7pCEm4bq74buk4buu4buc4bukIeG6seG7pMSDYzbhu6QhJuG6u+G7pFbhu5zhu6Q0Njrhu4Hhu6QhJuG6u+G7pMWo4bum4buc4bukLjYxxIPhu6Qp4bqpxIM04bukw6Phu7LEgzXhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSw7kx4bukITVn4bukKeG6qcSDNOG7pMOtxIM04buk4bq7NeG6seG7pGpkNuG7pMOqPuG7geG7pCk6w6Phu5zhu6TDqj7hu4Hhu6Q14buyNuG7pGrDneG7pDQ24bqx4bukw6Phu7LEgzXhu6Thu4HDql3Eg+G7pC42McSD4buc4bukdFjEg+G7pHU1YeG7pCnhu7Lhuq/hu6Thu4DDquG7h8SDNOG7pGljxIM04bukaiDhu6Thurs14bq3xIM04buc4bukITXhuqfEgzThu6Thu4E1Nl3Eg+G7pOG7gVg24bukLeG7pEdt4bukLljEg+G7pOG6vOG7h+G6pyHhu6Q0Nljhu6TDrcSDNOG7pOG6uzXhurHhu6Thur/hu4vhu6Qh4bqn4buc4buk4buBNTZdxIPhu6Thu4FYNuG7pGrDneG7pOG7gDjDo+G7pOG6oTYiw6Phu6Qhw63hu4fhu6TEg+G7ssSD4bukKSDhu6TEgzQ1OeG7pHRYxIPhu6R1NWHhu6Q14buHbeG7pOG6uzXhurfEgzThu6QhNeG6p8SDNOG7pOG7gTU2XcSD4buk4buBWDbhu6Rqw53hu6Thu4A4w6Phu6ThuqE2IsOj4bukIcOt4buH4bukxIPhu7LEg+G7pCFZIeG7pOG7gWHEgzXhu5zhu6Thu4E1w53EgzXhu6Thurs14bqn4bua4bukIVkh4bukdOG6qeG7nOG7pMSDNMOdxIM14buk4buBNiLhurvhu6Thu4FmIeG7pOG7gTXhu4sh4bukNTYwxIPhu6R14bqlxIM04bukKTYwxIPhu6Thur/huqfhu6Thu6hWL3XDuS3hu4BL4bukxIM0w51t4buk4buwL8Woxq8vxq/hu6bGr+G7puG7pCFnWOG7pHRYxIPhu6R1NWHhu6Qp4buy4bqv4buk4buAw6rhu4fEgzThu6RpY8SDNOG7pGog4buk4bq6NeG6t8SDNOG7pCE14bqnxIM04buk4buBNTZdxIPhu6Thu4FYNuG7pC3hu6RHbeG7pC5YxIPhu6Thurzhu4fhuqch4bukNDZY4bukw63EgzThu6Thurs14bqx4buk4bq/4buL4bukIeG6p+G7nOG7pOG7gTU2XcSD4buk4buBWDbhu6Rqw53hu6Thu4A4w6Phu6ThuqE2IsOj4bukIcOt4buH4bukxIPhu7LEg+G7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVLhu4DDquG6r8SDNOG7pCnhurHhu5zhu6Thu4E1acSRxIM04bukbOG7h21dxIPhu6QhOuG6u+G7pMSDNTrhu4Hhu6Thu4E4xIM14bukNTjEgzXhu6Thu4E1xJE24buk4buBNiLhu4Hhu5zhu6QoNjLEg+G7pC42IsSD4buk4bqhNeG6pcSDNOG7pOG6oTU34buk4bqj4buyxIM14buc4bukw6o+4buB4bukKTrDo+G7nOG7pMOqPuG7geG7pDXhu7I24bua4buk4buB4bu4xIM04bukIWnEkcSDNOG7pOG7gTXEkTbhu6ThuqNpZcSDNOG7pOG6uzVZ4buB4buk4buBNsSD4buk4buBw6pdxIPhu6QhWSHhu6Thurs1aWPEgzThu6Thu4E2MMSD4buk4buBNeG6pcSDNOG7pOG7gTbEg+G7pCnhu7I24bukITXhu4PEgzThu5zhu6QpPSHhu6QuNjDhu4Hhu6ThuqPDneG7pDUw4buk4buBNeG6p8SDNOG7pOG7gTXhuqXEgzThu6Thu4E2xIPhu5zhu6Thu4HDquG7h20gxIPhu6Thu4E14bqlxIM04bukIWPhu6Thur/DqeG7pCkx4bukITU3xIM14buk4bq94buHbSDEg+G7pCFZIeG7pCEm4bq74buc4bukxIM0acSRNuG7pCgqxIPhu5zhu6TEgzUm4buB4buk4bqjw53hu6TDqeG7pGrhu4XEgzThu6QhWOG6r+G7pC42IuG7geG7nOG7pCE1Z+G7pCnhuqnEgzThu6Thurs14bq3xIM04bukITXhuqfEgzThu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSw7lZxIM04bukITXhu4Phu6Ru4buc4buk4buBOuG6u+G7pOG7gcOq4buHxIM04bukITVh4bukKeG7suG6r+G7pOG7gcOqNjHEg+G7pOG6oTVYNuG7pCFZIeG7pC42MMSD4buk4bq7NVnhurvhu6Qp4bu0w6Phu6Qu4bu04bqv4bukWMSD4buk4buB4bqvw53Eg+G7pCE14bqv4bukxIM0acSRNuG7nOG7pMSDNSbhu4Hhu6ThuqPDneG7pGpkNuG7pMSDNGnEkTbhu6Q0NsOd4buc4buk4buBw6p94bukxIM14bq14buc4bukNeG6syHhu6Thur82xIM14bukasOd4buk4buBw6o2McSD4buk4bqhNVg24bukIVkh4bukLjYwxIPhu6Thurs1WeG6u+G7pCkx4bukNDbhu7TDo+G7pOG7gTU2MeG7h+G7pMOjw60h4bukKeG6qeG7pOG7gTU2MOG7geG7pDXhu7I24bukaiDhu6Thur/hu7TEg+G7pGzhu4cm4buB4buc4bukITXhu4Phu6Thu4HDquG6s8SDNOG7pCnDncSD4bukKeG7sjbhu6Q0Nljhu6Thur/hu4Mh4bukasOd4bukIVkh4bukIWPhu6Thur/DqeG7pCE14bu4xIPhu6TEg+G7h+G6pTbhu6Thu4E64bq74buk4buBw6rhu4fEgzThu6TDqeG7pOG6oTXhu4fhu6Rq4buLIeG7pCk9IeG7pC42MOG7geG7pOG6oTXhurHhu6ThuqE14bu4xIPhu5zhu6Rq4buFxIM04buk4bq/KuG7h+G7nOG7pGrhu4XEgzThu6RsWOG7ouG7pOG7gOG7h21dxIPhu6Thu4HDquG7h20gxIPhu5zhu6Qh4bu0xIM14bukLlnhuq/hu6TEgzRpxJE24bukKCrEg+G7pOG6oTXhuqXEgzThu6Thur9pw6k24bukLiPEgzThu6ThuqPhurfhu6Qp4bqn4buB4buk4buBNVjEg+G7pOG7gcOq4bqvxIM04bukxIM1w53hu6ThuqE3xIPhu6JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSxII04bqvw5024bukw6pY4buc4buk4buBNcOdxIM14buk4bqjOuG6u+G7pCFZIeG7pCnhuq/DncSD4bukIeG6pcSDNOG7pOG7gVkh4buk4bqhNjHDo+G7pOG7gcOqWOG7nOG7pCnhuqXEg+G7pCnhuqch4bukIeG6pcSDNOG7pOG7gVkh4buk4bq7NeG6t8SDNOG7nOG7pCE14bqnxIM04bukw6o+4buB4bukITXhuq/hu6TEgzRpxJE24buc4bukajrhu4Hhu6TEg+G7h+G6pTbhu5zhu6QhKm3hu6Thu4HDquG6rcSDNOG7ouG7pHU1Z+G7pCnhuqnEgzThu6Qu4bqn4buk4buBw6o34bukxIM0KsSD4buk4bq/WSE14bukKTlY4buk4bq7NWljxIM04buc4buk4bq94buH4buN4buk4bq7NeG6t8SDNOG7nOG7pCE14bqnxIM04buk4buBNTZdxIPhu6Thu4FYNuG7pGrDneG7pCFZIeG7pMSDNOG7h+G6rcSD4buk4bqj4buLIeG7pOG7geG7sjbhu6QhNWLhu6QpMeG7pOG6oTnhurvhu6Thu4E1xJE24buk4bq7NWYh4bukambhu6Qh4bqlxIM04buk4buBWSHhu6Thurs14bq3xIM04buc4bukITXhuqfEgzThu6TDqj7hu4Hhu6QpOsOj4buc4bukw6o+4buB4bukNeG7sjbhu5rhu6Thu4HDqjYxxIPhu6ThuqE1WDbhu6ThuqPhu4sh4buk4bqjaWXEgzThu6Rs4buHxIM04buk4bqhNyE14buk4buB4buyNuG7pCFj4buk4bq/w6nhu5zhu6Q1YuG7pOG7gcOqZeG7pGo64buB4buk4buBaeG7nOG7pOG6oTbEgzXhu6Thurs1N+G7pCkx4bukNDbhu4Phurvhu6TEgzUqxIPhu6QoKsSD4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUnRdxIPhu6Qh4buyxIM14bukKeG6seG7nOG7pCHhu7jEg+G7pCHDreG7pOG7gTjEgzXhu6Q1OMSDNeG7pOG7gTXEkTbhu6Thu4E2IuG7geG7pCFm4buk4buBNTHhu6Thu4Hhu7I24bukKTlY4buk4bq7NWljxIM04bukITVn4bukKeG6qcSDNOG7pCE14bqv4bukNeG6syHhu6Thur82xIM14bukxIM0NWHhu6Q14bqzIeG7ouG7pHVZIeG7pOG7gWHEgzXhu5zhu6Thu4E1w53EgzXhu6Thurs14bqn4bukajzEg+G7pC42McSD4buk4buBNTzhuq/hu6Qow6I24bukITU94buB4bukITVb4bukKDYyxIPhu6QuNiLEg+G7pCFnWOG7pDQ24bqx4bukw6Phu7LEgzXhu5zhu6Thur/hurHEgzThu6ThuqNkxIPhu6Thu4HDql3Eg+G7pC42McSD4bua4buk4buBNeG6pcSDNOG7pC5Z4bqv4bukITXhuq/hu6QhWSHhu6Thurs1aWPEgzThu6Thu4E2MMSD4buk4buBw53hu4fhu5zhu6Thu4E14buHbSDEg+G7pC42IuG7geG7pCkx4bukITVn4bukKeG6qcSDNOG7pOG6uzXhurfEgzThu6Thu4HDqlnEgzXhu5zhu6Qp4bu0w6Phu6Qu4bu04bqv4bukWMSD4buk4buB4bqvw53Eg+G7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurt04bqvKG3DmVJ04bqp4bukxILhuqXEgzThu6TEgzQ1NjDhurvhu6Rqw53hu6Thuro1WeG7geG7pOG7gcOqNjHEg+G7pMSC4bqlxIM04buk4buBNeG6pcSD4bukITVh4bukKeG7suG6r+G7nOG7pDVpZMSDNOG7pCgsxIPhu6QhWSHhu6QpOVjhu6Thurs1aWPEgzThu6RqIOG7pGo2MCHhu6Thu4E14buLIeG7pDU2MMSD4bukIeG6pcSDNOG7pOG7gVkh4buk4bq7NeG6t8SDNOG7pCE14bqnxIM04bukw6o+4buB4buc4bukKDkhNeG7pC4wxIM14bukITXhuq/hu6Qpw53Eg+G7pGo64buB4bukxIPhu4fhuqU24buc4buk4buBNWdt4buk4bq/4bu0xIPhu6Rqw53hu6QhKm3hu6Thu4HDquG6rcSDNOG7muG7pGwqbeG7pCjhu4vEgzThu5zhu6QpNiDhu4fhu6QhNWHEgzXhu6ThuqEi4bukNeG6r+G7siE14buk4bq/4bu0xIPhu6Rs4buHJuG7geG7nOG7pCFj4bukISbhu4fhu6QhKm3hu6Thu4HDquG6rcSDNOG7pOG6uzXhu4Xhu6Q1ZeG6u+G7pGpkNuG7pCk2IOG7h+G7pOG6oTYwxIPhu6Rqw53hu6QoNjLEg+G7pC42IsSD4buk4buBNcSRNuG7pOG7gTYi4buB4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUsO5w5024buk4buAw6rhu4dtIMSD4bukNTjEgzXhu6RKNjDhu4Hhu6TEgljDo+G7nOG7pMO5w5024buk4buANiLEgzThu6TEg+G6sTbhu6RKNjDhu4Hhu6TEgljDo+G7nOG7pOG7gDXhuqXEgzThu6Thu4EmxIPhu6Rs4bu24bukSjYw4buB4bukxIJYw6Phu6Rqw53hu6QhWSHhu6QhY+G7pOG6veG7h1jEg+G7pOG7gTXhuqXEgzThu6Thu4EmxIPhu5zhu6QuWeG6r+G7pCE1N+G7pCFnWOG7pOG7gMOq4buHxIM04bukaWPEgzThu6Rqw53hu6QpOVjhu6Thurs1aWPEgzThu6Thu4E1acSRxIM04bukbOG7h21dxIPhu6QhOuG6u+G7pMSDNTrhu4Hhu6Thu4E14bqlxIM04buk4buBNsSD4buc4bukKDYyxIPhu6QuNiLEg+G7pCFnWOG7pMOqPuG7geG7pCk6w6Phu5zhu6TDqj7hu4Hhu6Q14buyNuG7pGrDneG7pDQ24bqx4bukw6Phu7LEgzXhu5zhu6Thur/hurHEgzThu6ThuqNkxIPhu6Thu4HDql3Eg+G7pC42McSD4buk4buBw6pdxIPhu6QhWSHhu6Thurs1aWPEgzThu6Thu4E2MMSD4buk4buBNeG6pcSDNOG7pOG7gTbEg+G7pCnhu7I24bukITXhu4PEgzThu6QpMeG7pMSDNGnEkTbhu6QoKsSD4bukLjYi4buB4buc4bukITVn4bukKeG6qcSDNOG7pOG6uzXhurfEgzThu6Thu4HDqlnEgzXhu6Lhu6R1WSHhu6R04bqp4buc4bukxIM0w53EgzXhu6ThuqE1WSHhu6QhNWfhu6Qp4bqpxIM04bukITVh4bukKeG7suG6r+G7pCHhuqXEgzThu6Thu4FZIeG7pOG6uzXhurfEgzThu5zhu6QhNeG6p8SDNOG7pMOqPuG7geG7pCk6w6Phu5zhu6TDqj7hu4Hhu6Q14buyNuG7nOG7pCnhu7TDo+G7pC7hu7Thuq/hu6QpxJE24buk4bq/4bqnxIM04bukxIM0acSRNuG7pCgqxIPhu5zhu6RYxIPhu6Thu4Hhuq/DncSD4buk4bq/4bu0xIPhu6Rs4buHJuG7geG7pOG7gTU84bqv4bukITXDrSHhu6TEg+G7uMSDNOG7pOG6veG7h+G7tMSD4buk4bqjbuG7pMSDNcOd4bukxINpZCHhu6Rqw53hu6TEgzU2MMOj4bukambhu6QpaWUh4bukNDZY4bqv4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7j+G7h+G7gTXhuq/DqsOZUuG7gDU84bqv4bukKFjEgzQh4bqvxIM04bq/WMSD4buiasSDUS/hurtS

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]