(vhds.baothanhhoa.vn) - Thống kê của ngành chức năng cho thấy, đến nay Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 674 dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6Hhuqvhu7Hhu6EtNeG7i+G7g+G7gcSpJHvDrXDhu5/hu6Hhu4Phur/hu60lPi4s4buf4buh4bujasSp4buBLsOM4buHcHvDjOG7g8Sp4buHe+G7ocOpe8So4buB4buH4buDe+G7nuG7kcSpe+G7qTd74bqnNuG6p3vDjOG7h3B74bqnw7PEqeG7gXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7m3vhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Spe+G7oWjEqeG7h3vhu6Hhu4dwe+G7h3Hhu6F74buH4buRxKl7MTJ9e+G6reG7p3s2xKl74bqp4bq3cHvhu6HDuiwv4buf4buh4bujasSp4buBLiwv4buHWy4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4buG4bqrNeG6rT574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7oeG6q+G7seG7oS014buL4buD4buBxKkke8OtcOG7n+G7oeG7g+G6v+G7rSU+LuG7oOG7h8OyxKnhu4F7w6xle+G6p3Q1e8Sp4buBN8Sp4buHe+G6p+G7h8O54bqne8Spw6HEqeG7gXvhuqfhu4dqe+G7oeG7h+G6seG7rSp74bqpw6nEqXvEqTXhu617w4zhu4dwe8Os4buDxKnhu4d74buhw6l7xKjhu4Hhu4fhu4N74bue4buRxKl74bupN3vhuqc24bqne8OM4buHcHvhuqfDs8Sp4buBe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G7oeG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKl74buhaMSp4buHe+G6qWF74buh4buHcHvhu4dx4buhezEyIHvhuq3hu6d7NsSpe+G6qeG6t3B74buhw7p74buh4bujasSp4buBe8Spw7rhu5Phuqd74bupN3vhuqnhurdwe+G7ocO6e8Spw7rhu5Phuqd7xKnhu4FqN+G7gyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG6reG7oeG7h3Dhu4nhuqV74buD4bqm4bqrxKnhu6Hhuqvhu6M+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6vhu4Phuq3hu6Hhu4ckezN9feG7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHsgMyDhu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dXVsxL1sxMeG6rTFbMjAyICDhu6FdMiIx4buLW30tXSbDreG7m+G7gT57NeG7i+G7oeG7tD7DjOG7h3B7w4zhu4PEqeG7h3vhu6HDqXvEqOG7geG7h+G7g3vhu57hu5HEqXvhu6k3e+G6pzbhuqd7w4zhu4dwe+G6p8OzxKnhu4F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu5t74buh4bujZcSpe+G6qWc1e+G6pTfEqXvhu6FoxKnhu4d74buh4buHcHvhu4dx4buhe+G7h+G7kcSpezEyfXvhuq3hu6d7NsSpe+G6qeG6t3B74buhw7o+e+G7q+G7g+G6reG7oeG7h+G7tD4zfX0+e+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oeG7tD4gMyA+ey8uLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pjXhu5vhu6Hhu4NqxKk+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6Hhuqvhu7Hhu6EtNeG7i+G7g+G7gcSpJHvhuqfhuqvEqeG7oeG6q+G7oyU+LuG6rOG7p3s2xKl74buK4buDZcSpe+G7h+G7leG7m3vhu4tt4bqne+G7h2s1e+G6reG6t3B7xKjhu4Hhu4fhu4N74bue4buRxKksL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7oeG6q+G7seG7oS014buL4buD4buBxKkke8OtcOG7n+G7oeG7g+G6v+G7rSU+LuG7oOG7o2rEqeG7gXvhuqlrKnvDjOG7h3B7w4zhu4PEqeG7h3vhu6HDqXvEqOG7geG7h+G7g3vhu57hu5HEqXvhu6Hhu4dwe+G7h3Hhu6F7XTExe+G6reG7p3s2xKl74bqp4bq3cHvhu6HDunvhu6Hhu6NqxKnhu4F7xKnDuuG7k+G6p3vhu6nhu5Phu4N74buhw7XEqeG7gXvhu6nDssSpe+G6qcOhxKnhu4F7w6zhu6974bqp4bq3cHvhu6HDunvhu4s3e1sgMyYwXSJ74buheHvhuqnhu43EqeG7gXvhu6k3e10ie+G6reG7p3s2xKl74bqp4bq3cHvhu6HDunvEqcO64buT4bqne8Sp4buBajfhu4N74bup4buT4buDe+G7ocO1xKnhu4F74bupw7LEqXvhuqnDocSp4buBe8Os4buve+G6qeG6t3B74buhw7p74buLN3tbXSYzfTN74buh4buj4buD4bq7cHtQ4bue4bqsJnvhu4jhu4/hu6F74bufw7J74bqt4bunezbEqXvhu4vhu5PEqXvhu6k3e+G6p2t74buve8Sp4buB4buHaTV7xKnhu4fDuiR74bqs4bunezbEqXvhu4rhu4NlxKl74buH4buV4bube+G7i23huqd74buHazV74bqt4bq3cHvEqOG7geG7h+G7g3vhu57hu5HEqXvhuqfDs8Sp4buBe+G7n3DhurHhu6F7W3174buh4buj4buD4bq7cHvhu6HhurHEqXvhuq3hurdwe+G7oeG7h8OzL8Spw6Hhu4kle8So4buHN3vhu4k24bute8Sp4buH4buD4bq74buhe+G6qeG7g+G6u8Spe8So4buB4buH4buDe+G7nuG7kcSpe+G7gip74bqnw7PEqeG7gXvhu59w4bqx4buhezF9fXvhu4jhu6ole8So4buHN3vhu4k24bute8Sp4buH4buD4bq74buhe+G6qeG7g+G6u8Spe8So4buB4buH4buDe+G7nuG7kcSpe+G7guG7gnvhuqfDs8Sp4buBe+G7n3DhurHhu6F7WyZdfX174buI4buqJXvEqOG7hzd74buJNuG7rXvhu7Hhu4N74buJw6HEqeG7gXvEqOG7geG7h+G7g3vhu57hu5HEqXvhuqfDs8Sp4buBe+G7n3DhurHhu6F7ICoie+G7oeG7o+G7g+G6u3B74buh4bqxxKkvxKnDoeG7iSV7xKjhu4c3e+G7iTbhu6174buLcOG7reG6u8Spe+G6pzbEqXvhu6Hhu4di4bube8So4buB4buH4buDe+G7nuG7kcSpe+G7guG7gnvhuqfDs8Sp4buBe+G7n3DhurHhu6F7Invhu6Hhu6Phu4Phurtwe+G7oeG6scSpe+G7m+G7h8Oz4buDe+G7oeG7h2Lhu5svxKnDoeG7iSV7xKjhu4c3e+G7iTbhu6174buB4buD4bq34bute+G6rWLhu5t74buxcOG6seG7oXvDrOG7h+G6tXB7w73EqcSpauG7ozV74bufxal74bqtc8Sp4buBe+G7oeG7h8O64buZxKnhu4F74buxcOG7rWXEqXvDrOG7h2o5xKnhu4F7XX0mfX19e+G7izVqe+G6qeG7j8Sp4buBJiYmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+e+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu6Hhuqvhu7Hhu6EtNeG7i+G7g+G7gcSpJHvDrXDhu5/hu6Hhu4Phur/hu60lPi7hu6A44buDe+G6pzbhuqd7w4zhuqbEqHvEqeG7h8O6e8OM4bqmxKh74buKw6p74buIw7PEqSp7w4zhuqbEqHvhuqhmxKnhu4d74buGw7rhu5HEqeG7gXste+G7oOG6r+G7rXvhuqTDoOG6p3vhu4A1KnvDjOG6psSoe+G7hmo3xKnhu4F74buKasSp4buB4oCme+G7oeG7h3B74buHceG7oXsiIF174bqt4bunezbEqXvhuqnhurdwe+G7ocO6e+G7oeG7o2rEqeG7gXvEqcO64buT4bqne+G7qeG7k+G7g3vhu6HDtcSp4buBe+G7qcOyxKl74bqpw6HEqeG7gXvDrOG7r3vhuqnhurdwe+G7ocO6e+G7izd7XX0mfTRde+G7oXh74bqp4buNxKnhu4F74bupN3sgInvhuq3hu6d7NsSpe+G6qeG6t3B74buhw7p7xKnDuuG7k+G6p3vEqeG7gWo34buDe+G7qeG7k+G7g3vhu6HDtcSp4buBe+G7qcOyxKl74bqpw6HEqeG7gXvDrOG7r3vhuqnhurdwe+G7ocO6e+G7izd7MjIie+G7oeG7o+G7g+G6u3B7UOG7nuG6rHvhu6k3e+G6qWF74bqna3vhu4fhu5HEqXsifX174bqt4bunezbEqXvhuqnhu4N74bupN2p74buHajjhu6F74bqp4buPxKnhu4F7w7XEqXvhuqlnxKnhu4cqe+G6qWvEqeG7gXvhu4Fr4bube+G7i+G7k8Spe+G6p+G7h2p74buf4bune+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl7w6zhu4PEqeG7h3vhu6HDqXste+G7sWF74buH4buP4buDe+G6p3Q1e+G7oWjEqeG7hyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bubw71w4buh4buHauG7oz574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7oeG6q+G7seG7oS014buL4buD4buBxKkke+G7o+G7g+G7geG7h+G7oSU+LuG7muG7h2rEqeG7gXvhu57DoOG6pywv4bubLg==

Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]