(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 13/6, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối vệ sinh ATTP tỉnh Thanh Hóa đã đến kiểm tra công tác xây dựng xã ATTP tại huyện Nga Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk7SeG7geG6ucOsPOG7o+G7mzM8w6Ju4buLw6o84bujNMOiPOG7qcOj4burPOG6pcO54buLw6o84bupODx44bui4bui4buWPOG7ozbhu4E84buKw6ozPOG7nMO14buLOi/hur97Ozrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhur7huq0z4bqlKTvhu4rDqjXhu6s8e1svICQ84bqn4buJNeG7izzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I8w6JyMzzFqDnhu4s84buX4bq/auG7i8OqPOG6puG7gWXhu5884buX4bq/b+G7gTzFqcOpPOG7neG7geG7i+G6vzx44bui4bui4buWPOG7o2bhu4vhur884bui4bq/M+G7i+G6vzzhur7EqTM84bqnODzhuqfEkeG7izxp4buB4bq5w6w84buj4bubMzzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I84bupw6Phu6s84bqlw7nhu4vDqjzhu6k4PHjhu6Lhu6Lhu5Y84bujNuG7gTzhur/hu5/hu6vDqeG7izzhu4rDqjM84bucw7Xhu4slOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7OuG7gcOsw6o84bud4bubw6LDnSkvL8Oi4bql4buLJeG6tTPhu4nhu6Phur8z4buL4bq/4bq/4buJMyXFqeG7iy/huqXhuq3hu51p4buj4buJ4buXL+G7i+G6rcaw4budL3syfVsvXTHhuqUiPjFdWz4+4bujXV0+IHsxXcOteyVo4buXw6opPC874bqm4buJNeG7izzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I8aeG7geG6ucOsPOG7o+G7mzM8xalw4buLw6o84bubMzwz4buLPOG7o+G7iTXhu4s84buqZOG7izzDjcOyw6IkPOG7isOqMzzhu6pk4buLJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7ouG6v+G6reG7iTzhuqfEqSQ84bqn4buJNeG7izzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I84bqnODzhuqfhu4E8aeG7geG6ucOsPOG7o+G7mzM8fTzhu6k4POG7isOqMzzhu6pk4buLPMWpNTzhu4rDqjM8xag54buLJTzhu6I24buBPOG6p8Oj4burJDzhuqfhu4k14buLPOG6pzg84buj4bubw7nDojzhu6Phu4HEkeG7lzzhuqfhu4E8aeG7geG6ucOsPOG7o+G7mzM8aeG6v+G7nzzhu5034buLPOG7qeG7n8SD4bujPOG7mzPhu588M+G7izzhu6Phu4k14buL4buj4bq/buG7izzhu6pk4buLPMONw7LDojzFqcO04buBPOG6peG7gcOp4buLPOG7o+G7h8Oi4bq/PDE84bq/Mz08w6LDtTzhu53hu5k84budN+G7izzhu6nhu5/Eg+G7ozzhurU04buL4bq/POG7neG7geG7i+G6vzzhu4vhur/hurHhu6M9PMOi4bulMzzhur814buLw6o8aeG7geG7i+G6vzzhuqXhu4kz4buL4bq/JDzhurXhu59u4buLPOG6tTThu4s84buj4bq/w7nDojzhu5fhur/hurfDrCUlJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO8ag4bufMzxp4buB4bq5w6w84buj4bubMyQ8w6I3POG6vzPhu4E84bupODzhuqdl4bufPOG6pzg8aeG7gcOp4buLPOG7o+G7iTXhu4s84buj4buNPMOi4bq/dcOiJDzhurXDsjzDrDThu6s8xak1POG7oznhu4vDqjzDonThu5Hhu4vDqjzhu4vDquG7n8Oz4buLPMOtw7nDojzDouG6v+G7iTzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I84bqnN8OsPOG6tTfhu4k8eOG7ouG7ouG7lj084bqn4bq34burPMOsNuG7i+G6vzzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I84buj4bq/buG7i8OqPOG7o+G7geG7izzhu6Phu5/hu6tk4buLPOG7o+G7m+G7n+G7q2Xhu4s84bqldMO04buBPOG7i+G6v+G7gWXhu5884bq/4buD4buL4bq/POG7o+G6v3XDojzhuqczPOG6pTbhu4vDqiQ84buX4bq/4buJ4buLw6o84buX4bq/4buhPOG7i+G6v3QjPOG7i8Sp4buBPMOi4bq/4buf4burw6nhu4s84buX4bq/NOG7ozzhu6Phur8z4buL4bq/JDxp4bq/4bq34bufPOG6v+G7gcOp4bufJDzhurU54buLw6o84bqnZzMkPOG7o+G7jTzDouG6v3XDojzDojTDojzhur/DsuG7gTzhu6Phur/hu4E9POG7o+G6vzXhu4vhur88w63hurHhu5c8xak1POG6v+G7iTbhu6M84bqnw7Lhu4vDqjzDosSpPOG6v+G7gcOp4bufPMah4bufNzzhu6Phu408w6rhu4E0w6w84budNOG7ozzDosOy4buLw6o84bqnw7Phu4vDqjzhu6Phur9u4buLJDzDouG6v+G7kz084bq/4buD4buL4bq/POG7o+G6vzXhu4vhur88w6I0w6I8w6Lhur/hu5/hu4/hu4E8w6Lhu5/hu4vDqjx14buLw6o84buj4bq/w7nDojzhu5fhur/hurfDrDwz4buLPOG7o+G7iTXhu4skPOG7isOqMzzhu6pk4buLPMOixKk8w6Lhur/hu5/hu4/hu4E8w6Lhu5/hu4vDqjx14buLw6o84bubM+G7nyQ8w6JyJDzGoeG7nzc8M+G7izzhu6Phu4k14buLPMOs4buP4buBPOG7iznDrDzDouG7n+G7i8OqPMOixIPhu5c84bubMzzhu6Phur/hu4U84buj4bubdOG7keG7i8OqPHsiPjzhu6PEg+G7izzhu5sz4bufJDzDouG6v+G7iTzhu6Phur/hu5884buL4bq/4bqx4buXPOG6teG7g+G7i+G6vzzGoeG7n8Oj4buLPMOs4buP4buBPOG6v8OyPMOtNTxbPj484buj4bub4buBw6nhu5884bqnw7Phu4vDqi/hu4s5w6w9POG7isOqMzzFqDnhu4s8xanDtOG7gTzDouG6v+G7n+G7j+G7gTzDouG7n+G7i8OqPHXhu4vDqjzhu5sz4bufPDPhu4s84bujajPhu4skPMWpw7Thu4E84budN+G7izzDrXThu5Phu4vDqjx9Pj484bujxIPhu4sv4buLOcOsPTzhu6M54buLw6o8w6J04buR4buLw6o8w6Ju4buLw6o84bujNMOiPOG7o+G6vzPhu4vhur88aeG7geG6ucOsPOG7o+G7mzMkPOG7i+G6v8SD4bujPMOtNTzFqTXhu4k84buL4bq/4bun4buLw6o84bql4buF4buXPMOiM+G7iSUlJTzGoOG7nzM84bqnxKkkPOG7i8Oj4buLw6o8w6Iz4buJPOG7i+G6v+G6seG7izzhu6Phur91w6I8w6JyMzzhu4vDqnThu5Hhu4E84bqlw6Phu4s8xallPHjhu6Lhu6Lhu5YkPOG7i+G6v8SD4bujPMOtNTzhu4vDqnThu5Hhu4E84buj4buBZOG7nzzhuqVw4buLw6o8xallPMWp4buBw6nDojzDouG6v2vhu4s8w6zhu58zPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPOG7o+G6v8O5w6I84buX4bq/4bq3w6w84bubbTzhu4vDquG7n8Oz4buLPMOqb8OiPOG7qeG7n8SD4bujPOG7qXUkPOG6tTXhu4s84bq1NOG7izzhu6M24buBPMOi4bulMzzhur814buLw6okPOG6p+G7hTM8w6Lhur9mPOG7n+G7qzzhu6Phu4fhu4skPMOi4bq/xIPhu6M8w6104buT4buLw6olOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bui4buf4burPOG7i+G6v+G7gWThu4skPMOibuG7i8OqPOG7ozTDojzDouG6v2Y84bqnNuG7iTzDonIzPOG6p+G7hTM84buX4bq/dMO14buLw6o8w6Jq4buLPMOi4bq/dDM8xqHhu5/hu6vEkeG7ozzDreG7gcOp4bujJDzhu53Do+G7nzzhu5004bujPMWp4buDPMWp4bqx4burPMOsw7Lhu6M84budbzzDouG6v2Y84buj4buBZOG7nzzDouG6v3QzPOG6pzbhu6M84buj4bq/4bqt4buJPOG7q2Thu588w6Lhuq/hu5884buL4bq/dDzhu6nDo+G7qzzhuqXDueG7i8OqPMOi4bq/4buf4buP4buBPMOi4buf4buLw6o8deG7i8OqPOG7o+G6v8O5w6I84buX4bq/4bq3w6wkPOG6v+G7g+G7i+G6vzzhu6Phur814buL4bq/PMOi4bulMzzhur814buLw6o8aeG7geG7i+G6vzzhuqXhu4kz4buL4bq/POG7i27hu4vDqjzhu5034buLPDPhu4s84buj4buJNeG7iz084bujdjzDrcOpPOG6tcSR4buXPDnhu4s84buj4bqx4buXPOG7o+G6v+G6uTzhuqd04buTw6I8w6Ju4buLw6o84buL4bq/4bqx4buLPOG6pzbhu6M8w6Lhur/hu5/hurfhu4s8eOG7ouG7ouG7lj084bujdjzDrcOpPOG7o+G6v8O5w6I84buX4bq/4bq3w6w8w6104bufPOG7o+G6v27hu4vDqjzhu6Phu5tk4buLPOG7o+G6v+G7hTzhu6Phu5t04buR4buLw6o8w6LEqTzhu4vDquG7n8Oz4buLPMOqb8OiPOG7qeG7n8SD4bujPOG7qXUlJSU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhurQz4buLPMOi4bq/Zjzhuqc24buJPHjhu6Lhu6Lhu5Y84bq/4buf4burw6nhu4s84bqnODzhu6Phu4HEkeG7lzzhu6Phur/hu588w6I0w6I84buxPGnhu4HEkeG7iyQ8aeG7gcSR4buLPOG7i8Oq4bq/4buFPMOicjM84bqn4buJNeG7izzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I84bqndDM84bubMzzFqTU84bqnZTzhu5szPOG7l+G6v3TDteG7i8OqPOG6v3TDtOG7i8OqPGnhur9hw6I84buX4bq/ccOiPMOic+G7i8OqPOG7i+G6v3Q84buL4bq/4bun4buLw6o8w6rhu4E34buBPOG7l+G6vzThu5ckPMah4buf4burxJHhu6M84bujw6PDrDzhu6Phur/DucOiPOG6v+G7gcOp4buLPGnEkTzhur/hu4k2w6Lhur8kPMOsccOiPOG7o+G7gWThu5884bqnODzhuqdlPOG7mzM84buj4bub4buJ4buLw6o8IDzhu6Phur804buLw6o8w6Lhu59v4buBPOG7iznDrCU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buXeOG7n+G7o+G6v+G7ieG7myk7xajDo+G7izx44buL4bq/Oi/hu5c7

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]