(vhds.baothanhhoa.vn) - Về đích nông thôn mới từ năm 2016, Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa) đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất tiện nghi, khang trang. Và để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chính quyền địa phương đã có nhiều cách làm hay, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

IGo4NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5xq9rxrDhu4/hu4E1MOG6vuG6tcO1NuG6u+G6teG7kTbhuq/DtDbGsOG7keG6t8O0NsawasO94bq9NsO5asOpw7V7NsO0Y8O0xKk24bq94bqv4buRNuG6vWpkxrA24buPd3TDtMSpNuG6veG7qeG7n+G6vTbFqeG7ncO0xKk2w7TEqXdzazbDqmPDtCAvajgwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO5SuG7geG6r8OqNTDhu7ZpNuG6v2zhur1qNsO04bubw7TEqTbGsGrhu5vDtDbDtXJrNsaweTbDtOG6pcO1Njk3OOG6oXs2SuG7keG6rcO0xKk2xq9qbsO0ajZdSuG7keG6rcO0xKk2SuG7k+G6ryI24bq/w6I2QWPDgTbDqsO9w7TEqTbhur93dOG6vTZqw602xrBq4budw7TEqTbhur1xNsWpdTbhu7dlxrA24bq9amTGsDbGsGvDrcO0NsO0xKlqa3s24buNauG6r8O0xKk2xrDhu6fhuq/DtMSpfTbhu7bhurc24bq/w6w2xrBraMO5Nsaw4but4bq9NsO0Y8O0xKk24bq94bqv4buRNuG6vWpkxrA24buPd3TDtMSpNuG6veG7qeG7n+G6vTbFqeG7ncO0xKk24bq94buv4bqvNsO0xKl3c2s2w6pjw7R7NuG6vWpsw7RqNuG7peG7qcOBacO0NuG6v27huq82w7lqd3HDtMSpNuG6v8OiNuG6veG7kzbDtGpraeG7qTbhur3hurHhur1qNuG7j+G6t8O1Nmrhuq/DgXs24bq9auG7rzbhur/hu5/DtMSpNsaw4buna8Osw7Q24buNauG6r2s2xrBqw73hur02amvDrcO0NsO0amtp4bupNsSpa+G6tWs2w7lq4bqxw7k2w7Rq4bqtw7U24bq/4bq1w7U24bq74bq14buRNuG7t8OtNsWpa8O0ajbhuq7Gr8avw5k2xrDhu6dnw7Q24bq/buG6rzbhurvhurfDtH0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MMavauG7geG7kTbhu5vDtMSpNuG7jmc2w5TEqeG7leG6vTbhurxqa8O0ajYtNsOZauG7kzbhurxq4buvNsawbuG6vWo24buo4bq6w5TDijZBw6I2SuG7keG6rcO0xKk2xq9qbsO0ans24bq9auG7kTbhurtraMawPDbigJzFqOG6r+G7qTZqccO0Njg2w7ThuqXDtTbGsOG7p2vDrMO0NuG7jWrhuq9rNsawasO94bq9Nmprw63DtDZBY8OBNsOqw73DtMSpNkHDojbhuq7Gr8avw5l7NuG6v2jDtDbDtOG6r8OBNuG6veG7m8O0xKk2xrDhurHhur024bu2xajhuq7Gr8avw5k24bq7d3Lhur024bq/xJHhu6k24bq/w6I2xrDhurPhu5E24bq9auG7qcOBw6zDtDbhurtraMO0NsawbOG6vWo24bq9w73hur024bu34bq3NuG6v+G7o8O0xKk24bq74bufNnU2xrBkxrA24bq94bq1NuG6veG6seG6vTbhu41qY+G7qX02xq95NuG7t2vDreG6vTbFqeG7nTbhur/hu5vDtMSpNmrhu582xKlr4bqvNuG6v23DtGo2xrDhu6fhu5HDtMSpNsWp4bq1w7Q2QeG7qWTGsDbDtOG7m8O0xKk2w7TEqWprw63DuXs24buNa8O0ajbDquG7keG6r8O0ans24bq74bup4bubw7Q24bq74bqxw7Q2xrBqw73hur02w7lqw6nDtTbhur1qd+G6rzbhur3hu5M2xrDhu6fhurHhur1qNsO0amvDrcO1ezbhur1q4bqzw4E2xrBq4buB4buRNuG7j3RrNsO0auG7qWXDtHs24bu3azbDuWrhurPDtTbhur3hurHhur024bul4bupw4E24bq/bsO0ajbhu7dpNuG6rsavxq/DmTbGsGptNuG6v2jDtDbDtOG6r8OBNsO0amXDtDbGsGp44bq9NuG6veG7r+G6rzbDtMSpd3NrNsOqY8O0NuG6v3d04bq9NsO0Y8O0xKk24bq94bqv4buRfTbhurzhurHhur02auG7nzbhu41rw7RqNsOq4buR4bqvw7Rqezbhurvhu6nhu5vDtDbhurvhurHDtDbGsGrDveG6vTbDuWrDqcO1NuG6v8OiNsO0xKlqa2fDtTbGsOG7q+G6vTbhur1qZMO5NmrhurfDtGo24bq94bqx4bq9NuG7peG7qcOBNuG6v27DtGo24bu3aTbhuq7Gr8avw5k24bu34bq3NuG6v3d04bq9NuG6vWTDuTbEqWtkw4E24bq9anjDtMSpNsO0amXDtDZq4buR4bqp4bq9NuG7jcOANuG6veG6r8O1NuG7jWjGsH02QMOiNkrhu5Hhuq3DtMSpNsavam7DtGo24bq9dsO0xKk24bq/w6I2am3DtGo2xrBq4bq3w7RqNuG6v3d04bq9NuG6vWrhu6lwazbhur3hu6nDtMSpNnjDtMSpNsWp4bq1w7Q2w7lqw6nDtTbhuq/DtDbGsOG7keG6t8O0fX19NuG6vuG6qeG6vTbhurtrw63GsHs2QcOiNuG6v8OiNsaw4bqlw7TEqTbhur13c8O0xKk24bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbGsGrhuq/DtGo24buNa8Osw7U2xrDhu6fhuq97NuG7jWprNsO5auG6scawNmprw63DtDbGsOG7p3dzw7TEqTZqdMO5NuG7t2s2w7lq4bqzw7U24bu2xajhuq7Gr8avw5k24bul4bupw4FoxrA2QeG7szbhu4/DgDbGsGrhu4Hhu5E24bq/4burw7TEqTbDuWrhurHDuTbhu4/hu6llxrDigJ19IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDhurx2w7TEqTbGsGrhu4Hhu5E24bubw7TEqTbhurxqa8O0ans2w7VkxrA24bu2xajhuq7Gr8avw5k24buPY+G7qTbDtOG6r8OBNuG7j+G6tzbhu7dkw7Q24bq/aTbhurvhu6vhur02QeG7q+G6vTbGsOG7p+G7kcO0xKk2w7RqY8O0NsOqY8O0ezbhu7dtNuG7t2XDgTbhu41qazbhur1qbMO0ajbhu6Xhu6nDgWnDtDZq4buVw7k24bq74bq3w7R7Nsaw4buna8Osw7Q24buNauG6r2s24bq7a8Otw7Q2w7lq4bqxw7k2QWPDgTbDqsO9w7TEqTZBw6I24bquxq/Gr8OZNsawam02w7RqZcO0NuG6v3d04bq9NsWpw7024buvw7TEqTZq4bufNsawbOG6vWo24bq9w73hur02xrB5NsO5amzhuq82w7TEqXdzazbDqmPDtH02xq9q4buB4buRNuG6v+G7k3s24bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbGsOG7qcOBZ8O0Nsaw4bun4bupw4Fpw7Q24bq94buv4bqvNkHDojbhur93dOG6vTbhur/DqcOBNsO14bqzw7RqezbGsOG7p+G7kcO0xKk24bq/4buTNsawZcO5Nsaw4bun4bupw7TEqTbhu7fhurfhu5E2xrDhu6nDgWfDtDbDqndxw7TEqTbDtGrhu7XDtMSpNuG6veG6sTbDtGpjw7R7NsawZcO5NsawasOsNsaw4bun4buRw7TEqTbFqeG6tcO0NkHhu6lkxrA24buNa8O0ajbDquG7keG6r8O0ans24bq94buTNuG6veG6seG6vWo24buP4bq3w7U2auG6r8OBezbFqeG6seG6vWo2xrDhurPhu5E2andyw7TEqTbhur9ow7Q2w7Rpw7Q2w7Thu5vDtMSpNsO0xKlqa8Otw7k2xanhurPhur1qezbhurtpw7Q24bu34bu1w7TEqX024bu2cms2w7Rq4bu1w7TEqTbFqeG6tcO0NsO5asOpw7U24bq/d3Thur024bq9amzDtGo24bul4bupw4Fpw7Q24bq9ZMO5NsSpa2TDgTbhur1qeMO0xKk2w7RqZcO0NsO04bqtw7U2xrDhu6fhu5HDtMSpNuG6vWrhu6lwazbhuq/DtDbGsOG7keG6t8O0Nsawam024buNauG7qcOBaMO0NuG7jWps4bq9ajbDtMSpd3NrNsOqY8O0NsO14bup4bqvNsOq4buxw7TEqT42xrBqd3PDtMSpNkHhu6nDgWfDtDbGsOG7qcOBZ8O0Nsaw4bun4bupw4Fpw7Q2xrDhu6dnw7Q24buP4buR4bqvNsaw4bun4bupw4Fpw7Q2xrBq4bqvw7Rqezbhur3hu6nhu5/hur02auG7lcO5NsOqY8O0NuG7t2k2w7Rq4bu1w7TEqTbhu6Xhu6nDgTbhur9uw7Rqezbhur9raeG7qTbhur1kw7U2xrDhu6fhu5HDtMSpNsWp4bq1w7Q2QeG7qWTGsHs24buNa8O0ajbDquG7keG6r8O0ajbGsGrDveG6vTbDuWrDqcO1PjbGsOG7oTbhur1qeOG6vTbhur3hurHhur024bq94bup4buf4bq9Nsawams2xrBtw7U2amvDrOG7qTbhu7dpNuG7tsWo4bquxq/Gr8OZPjbhu7fhurfhu5E2w7Rq4bu1w7TEqTbhur90xrA24bq94bqv4buRNuG6v2vDrMO1NsO0anc2xrBoxrA2w7TEqeG7qcOBZ8O0NuG6v+G6scO0ezbGsGjGsDbGsOG7p+G7qcO0xKk2xrBq4bupezbGr2rhurHDtMSpNuG6r8O0Nsaw4buR4bq3w7Q24bu3w602xalrw7RqNsawasO94bq9NsO5asOpw7U2xrBqbTbGsOG7p+G7geG7kTbhurvhuqXDtMSpNuG7p+G7m8O0ezbhurtrw6zhu6k2w7TEqeG7tTbGsOG6s2s24bq9anR7NuG7jWrhu6k2w6pjw7Q24bq9d3s2w7Rxazbhur3hu5vDtMSpNuG6veG7n8O0xKk+NuG7jWrhu6nDgWjDtDbhu41qbOG6vWo24bq94bqx4bq9Nmrhu582xKlr4bqvNuG6v23DtGo24bq/azbGsGrhuq/DtTbhu6Xhu6nhuq/DtHs2auG7leG6vTbGsGXDuTbhur3hurHhur02w7Xhu5s2am3DtGo2xanhurXDtDZB4bupZMawNsO04bubw7TEqTbDtMSpamvDrcO5NsO1cmt9fX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MCBrw7XEqTbFqeG7p+G6vTs1Ly/hur3DqsO0feG6u+G6r+G7kcawauG6r8O0amrhu5Hhuq994bu3w7Qvw6rhu4HFqeG7jcaw4buRw7kvw7Thu4Hhu7nFqS84xIM5YS/DocOjw6phN8OgN8OhNzfGsMSDYWE3w6M34buPOH3DssO5xKk1Ni8wIC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTBAw6I2SuG7keG6rcO0xKk2xq9qbsO0ajZqbcO0ajbGsGrhurfDtGo24bq/d3Thur024bq9auG7qXBrNuG6veG7qcO0xKk2eMO0xKk2xrDhu6d4w7TEqTbEqeG6tzbGsGp3ccO0xKk2w7lqw6nDtX0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6uuG7kcOqw4E1MErhu5Hhuq3DtMSpNsavam7DtGo24bq9dsO0xKk24bq/w6I2xrBq4bq3w7RqNuG7j2XDuTbhurvhuq/DtDbhur1qbzbhur/hurPhu5E2XeG6uuG6vOG6viI24bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbhu7bFqOG6rsavxq/DmXs2YTbGsOG7oTbEqWvhurHDtTbFqeG6scawNsaw4bqzazbGsGrhu5vDtHs2xrDhu6E2xKlr4bqxw7U2xanhurHGsDbGsOG6s2s24bq9anQ+Nsaw4buhNuG6vWp44bq9NuG7p+G6tzbFqeG7keG6scawezbGsGrhu53DtMSpNuG7jWc24bq94bqx4bq9NuG6vXE2xal1NsWp4bq1w7Q2QeG7qWTGsHs24buNa8O0ajbDquG7keG6r8O0ajbGsGrDveG6vTbDuWrDqcO1ezbhur3hurHhur02w7Rq4bq3NmrhurfDtMSpezbhurtow7k24bqlw7Q2xrBlw7k2xrBqw6w+NsawasO94bq9Nmprw63DtDbhu43DgDbhur3huq/DtTbhu41oxrA24bu3cms2OcOhNuG6vXE2xal1NsWp4bq1w7Q2QeG7qWTGsHs24buNa8O0ajbDquG7keG6r8O0ajbGsGrDveG6vTbDuWrDqcO1NsO0auG7lzbhu4/hu4U24buNauG7m8O0xKk2xrBq4bup4buf4bq9NsOqa8Otw7Q24bq9ZMO5NsSpa2TDgTbhur1qeMO0xKk2w7RqZcO0NuG6vXE2xal1NuG6v+G7rzbhur9raeG7qTbhu41rw63DtDbhuq7Gr8avw5l9fX024bq6Z8O0NuG6veG6s8O0ajbhur/hu5N7NuG6uuG6vOG6vjZBw6I24bq9am824bq/4bqz4buRNuG6veG6seG6vTbGsOG7oTbEqWvhurHDtTbFqeG6scawNuG6v27DtGo24buN4bqgNuG7j2TDgTbDteG6ueG7qTbEqWvhurHDtTbFqeG6scawNuG6rsavxq/DmTbDteG7n8awNsWp4budNsWp4bq1w7Q2w7lqw6nDtXs2w7Rqdzbhu6fhuq/hu6k24bul4bup4bq1ezbEqWvhu5k24bq9auG6tX19fTbhur/DrDbhu41rw6zDtTbGsOG7p+G6rzbhur3hurHhur024buP4buR4bqzazbhur1qZMawNuG6vWTDtTbhur3hu5M2xrDhu6PDtDbhur/hu5XDtMSpNsaw4bun4buRw7TEqTbFqeG6tcO0NsO5asOpw7U2auG6r8OBNuG7jWrhu5vDtMSpfTbhur5ow7Q2w7Thuq/DgXs2xrDhu6dnw7Q24bq/buG6rzbhurvhurfDtDZBw6I2SuG7keG6rcO0xKk2xq9qbsO0ajbhur/DojZBY8OBNsOqw73DtMSpNuG6v3d04bq9Njg24bq9auG7qXBrNuG6veG7qcO0xKk2eMO0xKk2xrDhu6d4w7TEqTbEqeG6tzbGsGp3ccO0xKk2w7lqw6nDtTbhur3hu6/huq82xKlr4bqvNuG6v23DtGo24bqvw7RqNkrhu5HhurfDtMSpNuG7tuG6pcO0NsavamtoxrA24bu3cms24bul4bupw4E2w7Xhu5s2w6N9Nzc3NuG6veG7kcO0NsSp4bq3ezZq4bq3w7TEqTbDtOG6pcO1NkHhu6lkxrA24bun4bqvNsawam42xrDhu6d3c8O0xKk2xrDhu6dnw7Q24bqhNzbDtMSpam3DtDbhu6Xhu6nhurU2xrDhu6d4w7TEqT42xIM24bq9cTbFqXU2xanhurXDtDZB4bupZMawNuG7jWvDtGo2w6rhu5Hhuq/DtGo2xrBqw73hur02w7lqw6nDtTbhur93dOG6vTbhur1kw7k2xKlrZMOBNuG6vWp4w7TEqTbDtGplw7Q24bq/4buvNuG6v2tp4bupNuG7jWvDrcO0NuG6rsavxq/DmT42w6E24bq9cTbFqXU2xKlraMawNsO14buhNsSpa+G6rzbFqeG7q+G6vXs2xKlr4bqvNuG6vcSRw7U24bq/d3Thur024bq9ZMO5NsSpa2TDgTbhur1qeMO0xKk2w7RqZcO0ezY4YTbhur1xNsWpdTbEqWtoxrA2w7Xhu6E2w7Rq4buXNuG7j+G7hTbGsOG7qWPDtDbGsGrhu6824bq/xJHDgTbhur/hu682w4Fn4bupNuG6vcSR4bupNuG7t2k24bu3w602xalrw7RqNsawauG7qzbDgTbGsGrhu4Hhu5E24bul4bupw4E24bq/bsO0aj42ODc3LjbFqeG6tcO0NsO5asOpw7U2xrBqw73hur02w7lqw6nDtTbEqWtoxrA2w7Xhu6E24buPd+G7qTbGsGrhu5vDtMSpNsaw4bunZ8O0Nsawam42xrDhu6d3c8O0xKk24bq/d3Thur024bq/4buTw7TEqTbDqmThu6k24buNa8Osw7U2xanhu5HhurHGsDZq4buR4bqp4bq9NsOq4bqxw7Q2xrDhu4HDtTbhu41rw6zDtTbGsOG7p+G6rz42ODbhurtow7k24bqlw7Q2xrBlw7k2xrBqw6w2xrDhu6d3c8O0xKk2w7XEkcO1NsO04buRw7Q24bq/d3Thur024bq94bubw7TEqTbDtGplw7Q24bq/4bq1w7U24bq74bq14buRNuG6rsavxq/DmX024bq+4budazbhu7dyazbhur1qdDbhuq7Gr8avw5l7NkHDojbhur/DojbGsGrhurfDtGo24buPZcO5Nsaw4buhNsSpa+G6scO1NsWp4bqxxrB7NuG6v3d04bq9NuG6vGprNuG6veG7reG6vTbGr2tn4bupNuG6vWrhu6nDqcO0NuG6v+G7kTbhu493c8O0xKk24bq9amTGsDbhu493dMO0xKk2xq9q4bqvw7RqNkrhu5Phuq82xrBraMO5NsO0amXDtDZq4bujNsWpcTbhu7fhurc24bq94bubw7TEqTbhurvhu502anTDuTbhur1q4bupw6nDtH02SuG7keG6rcO0xKk2xq9qbsO0ajbhur/Dojbhu6Xhu6nDgTZq4buR4bqz4bq9ajY4NuG6veG7s+G6rzZq4bq3w7TEqTbhu41rw7RqNsOq4buR4bqvw7RqNsawasO94bq9NsO5asOpw7U24bqvw7Q2xrDhu5HhurfDtHs24bq/d3Thur02xrDhu6fhuq/DtMSpNuG6u2424bq/xJHDgTbhur/hu682asOtNsawauG7ncO0xKk2w7lq4buZw7TEqTbhur1q4bqxw4F7NuG6vWrhu7Xhuq824bq9auG6scOBezZqw602xrBq4budw7TEqTbhurvhurXhu5E24bul4bup4bq1w7Q2xrBqw73hur02w7lqw6nDtTbhur/hurXDtTbhurvhurXhu5F9IC/DuTAgw7k24bq94buP4bqvxanFqTs1w7nhurrhu5HDqsOBNTDhurzhu5vDtMSpNsaw4bqx4bq9NsawauG6r8O0ajbhu41rw6zDtTbGsOG7p+G6rzbhur93dOG6vTbhurrhurzhur42xrBqw73hur02amvDrcO0NuG7peG7qcOBaMawNuG7j2vDrcawfTbhurxqbzbGsGzDtGo24buna2fDtMSpNsaweTbhur/EkeG7qTbDtOG6pcO1NuG6v2jDtDbDtOG6r8OBezZBw6I2SuG7keG6rcO0xKk2xq9qbsO0ajbhur/DojbGsGrhurfDtGo24buPZcO5NmE24bq/4buR4bq3w7Q24buNa8Osw7U2xrDhu6fhuq824bu34bq3Nsaw4buhNuG6vWp44bq9NuG7jWvDrMO1Nsaw4bun4bqvNuG6oTc24buPd3TGsDbhur1xNsWpdX024buk4bup4bqvNuG7jWvDrMO1Nsaw4bun4bqvezbDteG7n8awNsWp4budNuG6vXE2xal1NuG7jWvDtGo2w6rhu5Hhuq/DtGo24bq9anfhuq824bq/4bq1w7U24bq74bq14buRNuG6veG6seG6vTbhur9raeG7qTbhu41rw63DtDbhu7dpNuG6rsavxq/DmXs2w7Rqdzw2xq9qa2jhu6k2xKlrZMOBNsO5auG7h8O5NuG7jWvDtGo2w6rhu5Hhuq/DtGp7NsSpa2TDgTbhur1qeMO0xKk2w7RqZcO0NuG6rsavxq/DmX19fTbDtGjhu6k2w7Rq4bu1w7TEqTbhu7drNsO5auG6s8O1NsO04bq3w4E24buNauG7m8O0xKk24bq/d3Thur024buNauG6p+G6vTbDuWrhu63hur02xrDhu6fhu5HDtMSpNsawanNrNmrhurPDtDbhu6Xhu6nDgTbhur9uw7RqNsawam024bq64bq84bq+NuG7tsWo4bquxq/Gr8OZNkHDojbFqWY2QeG7szbhu4/DgDbGsGrhu4Hhu5E24bq/4burw7TEqTbhu6Xhu6nDgTbhur9uw7RqfSAvw7kwIMO5NuG6veG7j+G6r8Wpxak7NcO54bq64buRw6rDgTUww5Rq4bu1w7TEqTbGsGrhurfDtGo24bq94bubw7TEqTbGsOG7p+G7kcO0xKk24bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbhur/hurXDtTbhurvhurXhu5E24bquxq/Gr8OZNnU2SuG7keG6rcO0xKk2xq9qbsO0ajbhu4/hurc2w7RqczbFqcO9NuG6vWpvNuG6v+G6s+G7kTbhu6Xhu6nDgWjGsDbhu49rw63GsDbhur3hu6/huq824bq94bqx4bq9NuG6vWTDuTbhu6/DgXs24bq9amzDtGo24bul4bupw4Fpw7Q2xrDhu6fhu5HDtMSpNsaw4buna8Osw7Q24buNauG6r2s2xrBqw73hur02amvDrcO0NsO0xKlqa2fDtTbGsOG7q+G6vTbDlMSpam424bul4bupw4FoxrA2N8OhNuG6veG7r+G6rzbhurrhurxKNuG6vuG6tcO0xKk24bq74bufNsawb8O0ajbhu7dpNsaw4bqlw7TEqTbhur13c8O0xKk2xanDvTbhu4/DosO0ajbhur/hurPhu5E24bq94buv4bqvNuG6vuG6tcO0xKk24bu3cms24bq94bubw7TEqTbGsOG6seG6vTbhur/hurXDtTbhurvhurXhu5E24bquxq/Gr8OZfTbGr+G7p+G7kcO0xKk24bq/4buTNuG6vWpsw7RqNuG7peG7qcOBacO0NuG6v27huq82w7lqd3HDtMSpNuG6v8OiNsaw4bun4bqvw7RqNsawauG7rzbhur93dOG6vTbFqcO9NuG7r8O0xKk2auG7nzbhur3hu6/huq82w7TEqXdzazbDqmPDtHs24buNbsO5NsawanNrNsSpa+G6tWs24bul4bupw4FoxrA24bq7eOG6vTZB4bur4bq9NuG6veG7r+G6rzbDtMSpd3NrNsOqY8O0NuG6u+G6rcO0xKk2w7Rq4bu1w7TEqTbhurtrw63DtDbDuWrhurHDuTbGsGpraMawNsawasO94bq9ezbhur3hu5M2amvDreG7qTbhu6Xhu6nhurV7Nsaw4bupw4Fnw7Q2w6p3ccO0xKk2w7Rq4bu1w7TEqTbDteG7mzZqbcO0ans24bq94bqx4bq9ajbhu4/hurfDtTZq4bqvw4E2xrDhu6fhu5HDtMSpNuG6v+G6tcO1NuG6u+G6teG7kTbhuq7Gr8avw5l9fX024bq+4bqp4bq9NuG6u2vDrcawezbFqcO9NuG7t+G6t+G7kTbhur3hu6nhu5/hur024bq94buv4bqvNuG6veG6seG6vTbhur/hu5HhurfDtDbGsGrDrDZBw6I2auG7n2s24bu3cms24bq94bqx4bq9NsO5auG7kcO0xKk2xrDhu6fhurfhu5E2w7Rqdzw24oCcxKhr4bqvNuG6v23DtGo2w6A24buNauG7m8O0xKl7NmE2xanhurPhur1q4oCdezbigJzDmWprZ8O0NuG6vWp0NsO04buTazbhu41q4bubw7TEqTbhu7dyazbGsGrDveG6vTbDuWrDqcO1NuG6u8Opw7TigJ024bq94buv4bqvNkrhu59rNsO5auG7rTbDtOG7tT424bq+4buR4bq3w7Q2xrBq4bqvw7RqNsO0a2fDtDbhu7dyazbhur3hurHhur02auG7n2s2xrBqazbGsG3DtTZqa8Os4bupNuG7jWtow7Q2xrBqeOG6vTbhuq7Gr8avw5l9fX024bq/w6I2w7Rjw7TEqTbhur3huq/hu5E2w7RqZcO0Nsawanjhur024bq94buv4bqvNuG6veG6scO0NuG6u+G7nzbhu7fhurc2w7RqY8O0NsOqY8O0ezbGsHk24bq/4buTNsawauG6r8OBNuG6v+G7oWs2auG6t8O0ajbhu7drezbhu41q4bubw7TEqTbFqeG6tcO0NkHhu6lkxrB7NuG7jWvDtGo2w6rhu5Hhuq/DtGo2xrBqw73hur02w7lqw6nDtTbhu41q4bubw7TEqTbhuq/DtDbGsOG7keG6t8O0Pjbhur1q4buVw7Q2w7Xhu6nhuq824bq94bqx4bq9NsWp4bq1w7Q2w7lqw6nDtTbhu6fGoTbhu7dpNsO0xKnhu6nhu6PDtDbEqeG7neG6vTZB4bupZMawNkF4ezbhurvhurfDgTbhurvhurHDtDbGsOG6s2s24bq94bqx4bq9NuG6veG7s+G6rzZq4bq3w7TEqTbhu6nDgTbGsGzDtH19fTbhur5jw4E24bq9dsO0xKk24buP4bq3NuG6veG6seG6vWo2w7Xhurc2QcOiNkrhu5Hhuq3DtMSpNsavam7DtGo2xrBlw7k2xrDhu6fhu6nDtMSpNsO0cDbhu4/DveG6vTbhur/DrDbDtGPDtMSpNuG6veG6r+G7kTbhur1qZMawNuG7j3d0w7TEqTbhur3hu6nhu5/hur02xanhu53DtMSpNsO0amPDtDbDqmPDtH0gL8O5MCDDuTbhur3hu4/huq/FqcWpOzXDueG6ruG7qcawauG7keG7pzUw4bu2feG6riAvw7kw

V.A

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]