(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Dù đã được các ngành chức năng quan tâm khuyến khích, hỗ trợ, song kinh doanh thực phẩm sạch ở Thanh Hóa vẫn còn là lĩnh vực khá mới mẻ, người bán lác đác, trong khi đó người mua vẫn còn không ít dè dặt băn khoăn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5Ew4bqo4bq84bqs4bubQcOKw7rhurzhuqzhu5vDkuG6rMag4bu54bubTeG6rOG7s+G6uuG7m8OT4bun4bu54bqsbuG7mzPhuqbhu5jEqOG6qOG7m+G7t8O54bq84bub4bq4w7nhu7nhu5vDgcO54bu5w7Phu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m+G6uuG7jMO64bub4bu34bup4bq84bubw4nhuqzDiuG7qeG6vMO0L+G6rOG7o+G7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTTzDgMO6Qcah4buR4buP4buBPGwj4bqtw7Xhu5tAw5Xhu5vDgcaw4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bu5w7nhu7nhu5vhurzhuqbhu6Xhurzhuqzhu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vhurzhu6nhurzhuqbhu5tO4buMw7rhurzhu5vDknfhurrhu5vDieG6rOG7jFDhurDhurzhu5vDieG6rOG6quG7ueG6rMOz4bub4bqsw4zhu5vDkk9Kw7Phu5vDk8OK4bq84bqm4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5tBw4rDuuG6vOG6rOG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5tN4bqs4buz4bq64bubw5Phu6fhu7nhuqzhu5tL4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vhu6Lhu7Xhurzhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vhurjhu6Xhu5vhurjEkOG6vOG6rOG7m+G7osag4bu54bubw4nhuqzDueG7m+G6uuG7iOG6qOG7m+G6usODw7Phu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m+G7t8O54bq84bub4bq4w7nhu7nhu5vDgcO54bu5w7Phu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OJ4bqs4bqo4bubw4Hhur7hu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m+G6uuG7jMO64bub4bui4bu14bq84bub4bu54buA4bq84bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bqqw5Lhu5tBw6jhu5tB4butw5Lhu5vhu7fhu6nhurzhu5vDieG6rMOK4bup4bq8w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thu7fhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhurrDk8OKLeG7t+G6qEHhuqgt4bqkw4rhurzDki3hu57DgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m+G6vMOKT+G6usO64bq4xqHhu5Ez4bqm4buYxKjhuqjhu5vhu7fDueG6vOG7m+G6uMO54bu54bubw4HDueG7ucO0L+G7t+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HhuqXhu4zDuuG7m8OJ4bqsxanDiuG7m8OTw7nDkuG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vDkuG6sMOz4bub4bq4w4rhu6fhuqjhu5vhuqxC4bq84bqs4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5tBw4rDuuG6vOG6rOG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5tN4bqs4buz4bq64bubw5Phu6fhu7nhuqzhu5vhu7fhu6vDkuG7m8OBeeG7jOG7m+G7oOG7jHjDkuG7m+G6rOG6qOG6suG6vOG7m8OS4bun4bqo4bub4bq6ScOS4bubw5NH4bub4bu54bqsSuG7m+G6uOG7iOG6vOG7m8OST+G6ruG6vOG7m8OBQ8O64bub4bu34bul4bq84bub4bqpw6Lhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m+G6vOG6rOG7mOG7myPhuqjhurLhurzhu5vhu7bhuqjhuq7hurzDs+G7m+G6qXdQ4bub4bqp4bqs4bul4bq84bqsw7Phu5vhu7nhuqxK4bubw4F54buM4bub4bq6R+G6qOG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7ucO54bu54bub4bu54buaw7rhu5vhuqzhu6Xhurzhuqbhu5vDgeG7mErhu7nhu5vDgeG7qeG6vOG6puG7m8OJUeG7m8OB4bunw5Lhu5vhu7nhuqzhu4zhu7Phurzhu5vDkuG7luG7m+G6vOG6puG7jEjhurzhu5vhuqZH4bu5w7Phu5vhu6Dhu4x4w5Lhu5vhu6Dhu5Thu5vhuqzhu6Xhurzhuqbhu5tP4buE4bubT+G7peG6vOG6psOz4bub4bu54bq+4bub4bq84bqsxrDhurzhu5vhurrDueG7ucOz4bub4bu54bq+4bub4bugw7nhu7nhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m+G7ueG7kMO64bub4bu54buK4bubTuG7jMO64bq84bub4bu54bqs4buU4bu54bub4bq84bup4bq84bqmw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bu4w7nhu7nhu5vhurrhu63DkuG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7kOG7m1DhurDhu4zhu5vhurjhu6Xhu5tPw7rhu4zhu5vhu6DDuuG6vOG6rMOz4bubw5LhuqxDw5Lhu5vhuqbhuqjDuuG7m8OT4buO4bu5w7Phu5vhuqbhuqjDuuG7m+G7uXnhurrDssOyw7Lhu5vDgeG7mErhu7nhu5vDk8Wp4bq84bub4bug4buMeMOS4bub4bu3S+G6qOG7m+G7ucO54bu54bub4buiw5Xhurzhuqbhu5tPw7rhu4zhu5vDuuG6vOG7m8OSw4rhu6Xhurzhu5vDkuG6rMOAw4rhu5vDkuG6qOG6ruG7jOG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m+G7geG6qMOAw5LhuqbDuk3Ds+G7m8OS4buW4bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7nhu4rhu5vDk0vhu5vhu7nhuqzhu6nhurzhu5vhurzhu4xG4bqo4bub4bqm4bqow7rhu5vDk+G7juG7ucOz4bub4bqm4bqow7rhu5vhu7l54bq64bubw4Hhu6fDkuG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m8O64bq84bubw5LDiuG7peG6vMOyw7LDsuG7mzPhuqbDiuG7peG6qOG7m0/DusOz4bubw5LhuqzEqOG6qOG7m+G6puG6qMO64bq84bub4bqmeeG6vOG7m8OBd1DDs+G7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m0HDisO64bq84bqs4bub4bq84bqm4bqs4bqo4bqyTcOz4bub4bqsSeG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubQcOKw7rhurzhuqzhu5vhu7nDueG7m8OS4bqs4bq04bub4bu54buS4bq84bqm4bub4bq6S+G7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G7ueG7msO64bub4bqs4bul4bq84bqmw7Phu5vDieG6qOG7m0fDkuG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubQcOKw7rhurzhuqzhu5vDkuG6rMag4bu54bubTeG6rOG7s+G6uuG7m8OT4bun4bu54bqsw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqp4bqsw4DDiuG7m03huqzFqeG6vOG7m8O54bq84bqs4bub4bu54buQw7rhu5vhurzhuqzhuqjhurbhu4zhu5vhuqxJ4bubw5JPSOG6vOG6puG7m0/DuuG7jOG7m8OT4bun4bu54bqs4bubw5LhuqzDgMOK4bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5vhu7nhuqzhu4zhu7Phurzhu5vhu4HhuqjDgMOSKcOaw6Ju4bubPOG6qOG6suG7jOG7m07hu4zFqeG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubw5LhurDhu5vhu7nhu5DDuuG7m8OST0jhurzhuqbhu5tPw7rhu4zhu5vDk+G7p+G7ueG6rOG7m8OS4bqseE3hu5vhuqzhu4rhurzDsuG7m+G6qeG6rOG7lOG7m+G6vOG6rHjDksOz4bubT8O64buM4bubw5Phuqjhurzhuqzhu5vDkk/hu5hL4bq84bqm4bub4bu54bqsw73hurrhu5vhuqzhu4rhurzDs+G7m0HDguG7m+G7t0Phu5vDk3fhu4zhu5vhu7fhurLhurzhuqzDsuG7m+G6qeG6rOG7lOG7m+G6rMO64bqow7Phu5vDieG6rOG6qOG7m8OS4bqs4buM4bub4bqsw4rhu6fhu7nhuqzhu5vhu7fDueG6vOG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m+G7ueG6rMO94bq64bub4bqs4buK4bq8w7Lhu5vhu7bDueG6vOG7m+G6puG6qMO54bub4bu5w7rDiuG7m8OS4bqsQuG7m+G6qsOS4bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5vhurrhu4zDuuG7m+G6uuG7peG7m+G7t8O54bq84bub4bqm4bqow7nhu5vDkuG6rHhN4bubw5LhuqxC4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bu54bq+4bub4bq4xrDhuqjDsuG7m+G7gULhu5vhu6LDvVDhu5vhurzhuqzhuqjhurbhu4zhu5vhuqbhuqjDuuG7m8OBQuG6vOG6rOG7m+G7ueG7gOG6vOG7m+G7t0Phu5vhurjDjMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kTDhuqxG4bq84bqm4bub4bu54bqsROG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubw5PFqeG6vOG7m+G7oOG7jHjDkuG7m+G6uuG7peG7m8OB4bqw4bq84bubw4nhuqx34buM4bubTeG6rHfhurzhu5tN4bqsR+G6qOG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m+KAnMOJ4bqu4buM4oCd4bub4bui4bq24bubw5Lhuqrhurzhuqzhu5vhu7nhu6fhurzhuqzhu5vDkk/DuuG6vOG6rOG7m8OJ4bqg4bq64bub4bu54buQw7rhu5vhurrhu63DkuG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m+G6vOG7pVDDsuG7m+G7uOG6rEPhu5sz4bqm4buMUMOC4bq84bub4bqp4bqsQ+G7mzTDuuG6vOG6rMOz4bub4bu54bqs4buQ4bub4bu54buaw7rhu5vhuqzhu6Xhurzhuqbhu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m0HDisO64bq84bqs4bubw5LhuqzGoOG7ueG7m03huqzhu7Phurrhu5vDk+G7p+G7ueG6rOG7m+G7tuG6qOG6uOG6uOG7m+G6pU/DgMOA4bq8w7Phu5tN4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5sjRuG6vOG6puG7mzzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7t+G6qOG6sMOSbuG7m+G6p8O64buM4bubw5Phu6fhu7nhuqzhu5vhu7nhur7hu5vhuqbhuqjDueG7m+G7ucO6w4rhu5vhuqZ4TeG7m+G7ny3hu6Hhu5vhurh54bq84bubT8O64buM4bub4bu54bqsSuG7m+G6uOG7peG7m+G7ueG6rOG7jFDhurLhurzhu5vhu7dC4bq84bqs4bubw5Lhuqzhu5jEqOG6vOG6psOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7geG6quG7m0HDlOG7m+G6uknDkuG7m+G6uuG7iOG7m0/DuuG7jOG7m+G6uuG7jEfhurzhuqbhu5vhu7nhuqxK4bub4bu3w7nhurzhu5vhu5/DsuG7neG7neG7neG7m8OBSOG6vOG6puG7m+G6vOG6rOG7mOG6vOG6puG7m8OS4bun4bqo4bubw4F3UOG7m03huqzFqeG6qOG7m+G7t8O54bq84bubccOy4bud4bud4bud4bubw4FI4bq84bqmw7Phu5vDkuG6rEPDkuG7m+G6uErhurzhu5vhu7nhur7hu5vhuqbhuqjDueG7m8OS4buW4bubdXHDsuG7neG7neG7neG7m+KAk+G7m+G7o3Lhu53DsuG7neG7neG7ncOBL8OJ4bqmw7LDssOy4bub4buiQuG7m8OJ4bqs4bqo4bub4bq84bqsw71N4bub4bui4bulw4rhu5vhuqbhuqjDueG7m8OBxrDhu5vhu7nDusOK4bubT0jhuqjDsuG7m+G7uOG6rOG6quG6vOG6rOG7m+G7okLhu5vhuqbhuqjDueG7m+G7ucO6w4rhu5vhurzhuq7hurzhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m8OS4bqo4bqu4buM4bubQcOV4bq84bqm4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bubw5Lhuqzhuqrhu7nhuqzhu5vhurrhu4zDusOz4bub4bqsw4rhu63hu7nhu5vhurzhurDhu4zhu5vhurrhu4zDuuG7m8OS4bqsQuG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m+G7ueG6rEThu5vhurrhu4zDuuG7m8OTR+G7m+G6uOG7mErhurzhuqbhu5vhuqrDksOz4bub4bu54bqs4buQ4bubUOG6sOG7jOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu5w7nhu7nhu5vhuqbhuqjDuuG7m8OBQuG6vOG6rOG7m+G7ueG6vuG7m8OST8OD4bubw4DhurrigJ3DssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu6Ny4bufdS9wdEHhu6Hhu6Nx4bud4bud4bud4budw5Jw4buh4buj4buf4buhcnLhurjhu6PDskVN4bqmxqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kTJJw5Lhu5vhu7nhu5rDuuG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubQcOKw7rhurzhuqzhu5vDkuG6rMag4bu54bubTeG6rOG7s+G6uuG7m8OT4bun4bu54bqs4bubw5JP4bqu4bq84bubw4FDw7rhu5vhu7fhu6Xhurzhu5vhuqnDouG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO64bub4bui4bu14bq84bub4bu54buA4bq84bubw4nhuqzDueG7m8OS4bqs4buYw7rhu5vhu6Lhu6vhurzhuqbhu5vDieG6rMO54bu54bqs4bub4bqs4bul4bq84bqmw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thu7fhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhurrDk8OKLeG7t+G6qEHhuqgt4bqkw4rhurzDki3hu57DgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m+G6vMOKT+G6usO64bq4xqHhu5Ez4bqm4buYxKjhuqjhu5vhurrhu4zDuuG7m0HDqOG7m0Hhu63DksOz4bub4bu34bup4bq84bubw4nhuqzDiuG7qeG6vMO0L+G7t+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Ej4buYSuG7ueG7m+G7t+G7p+G6vOG7m+G7t8Oo4bub4bqm4bqo4buI4bqo4bubw5LhuqzhuqjhurLhu4zDs+G7m+G7ueG6rEPhu5sz4bqm4buMUMOC4bq84bubMuG6qOG6vOG6rOG7mzPhuqbhu4xQ4bqyw5Lhu5vhu49L4bubTeG6rOG7mMSo4bq84bqm4bubw6Lhuqzhu47hu5vhuq3hu4rhurzDs+G7m+G6qcOi4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rDteG7m8OS4bqs4buYxKjhurzhuqbhu5vhurrhu4zDuuG7m0/DuuG7jMOz4bubw5LhuqxDw5LDs+G7m+G7ucO54oCm4bubw5Lhu6fhuqjhu5vhurpJw5Lhu5vhu7nhu5rDuuG7m+G6rOG7peG6vOG6puG7m8OB4bq24bub4bu3w7nhurzhu5vDkuG6rMag4bu54bubTeG6rOG7s+G6uuG7m8OT4bun4bu54bqs4bub4bqpw6Lhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DusOy4bub4bu44buaw7rhu5vhuqzhu6Xhurzhuqbhu5vhurzhu6VQ4bub4bu54bq+4bubw4nhuqzDueG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m+G6uuG7rcOS4bub4bqs4bul4bq84bqm4bubw5Lhu5bhu5tPw7rhu4zDs+G7m+G7ueG7kOG7m8OS4buI4bqo4bubw5JPw7nhuqjhu5vhu7l3UMOz4bubw5LhuqxDw5Lhu5vhurhK4bq8w7Phu5vhu7nDueKApuG7m+G7uMO54bu54bubw5PFqeG6vOG7m03huqzhu7Phurrhu5tL4bub4bu54buaw7rhu5vhuqzhu6Xhurzhuqbhu5vDgeG6tuG7jOG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bub4bu3w7nhurzhu5vhuqbhuqjhu4jhuqjhu5vDkuG6rOG6qOG6suG7jOG7m+G6uOG7peG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m8OTxanhurzhu5tN4bqs4buz4bq64bubw5Phu6fhu7nhuqzDs+G7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7ueG6rOG7qeG6vOG7m+G6vOG7jEbhuqjDs+G7m+G6puG6qOG6sMOS4bub4bq6w43hu5vDkuG6rMOAw4rhu5tO4buMw7nhu5vDkk9C4bq84bqs4bubw4nhuqzhuqBN4bubw4nhuqrhurzhu5vhuqzDiuG7reG7ueG7m0/DuuG7jOG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OTxanhurzhu5vhu6Dhu4x4w5Lhu5tL4bub4buiw5Xhurzhuqbhu5tPw7rhu4zhu5vDuuG6vOG7m8OSw4rhu6XhurzDs+G7m8OS4bqsw4DDiuG7m8OS4bqo4bqu4buM4bub4bu54bqs4buM4buz4bq8w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRM+G6rOG7mOG6vOG6puG7m8OSeMOS4bub4bu5xanhu5vDgeG6tuG7jOG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G7ueG6vuG7m+G6vOG6rMaw4bq84bub4bq6w7nhu7nDs+G7m+G7oOG7jHjDkuG7m+G7oOG7lOG7m+G6rMO6UOG7m+G7ueG6vuG7m+G7t3jDkuG7m+G7ueG7lOG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m8OS4bqo4bq84bub4bq84bulw4rhu5vDgeG6tOG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5tBw5Xhurzhuqbhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m+G7t+G6qOG6sMOS4bub4bq44bul4bubw5Phu6fhu7nhuqzDsuG7m+G7tkvhuqjhu5vhu6LDvVDDs+G7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5tBw5Xhurzhuqbhu5vhu7nhuqxE4bub4bu54buA4bq84bub4bu34bqo4bqww5Lhu5vDgeG7rcOS4bub4bq84bqo4bq24bq64bubw5Lhuqjhurzhu5vhu6Lhu6XDiuG7m+G7ueG7msO64bub4bqs4bul4bq84bqmw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRMOG6rEbhurzhuqbhu5vhu7nhuqxE4bub4buiw71Qw7Phu5vhurpJw5Lhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G7t+G7qeG6vOG7m8OJ4bqsw4rhu6nhurzhu5vhurzhu5zDuuG7m8OBR+G6qOG7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5tBw5Xhurzhuqbhu5vDgeG6vuG7m+G7ueG6rOG6quG6vOG6rOG7m+G6uOG7peG7m+G6puG6qMO54bub4bu5xanhu5vhu7nhu5DDuuG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5tN4bqs4buz4bq64bubw5Phu6fhu7nhuqzhu5vDkuG6rOG7mMSo4bq84bqm4bubw4Hhu6vDkuG7m+G6rOG7iuG6vOG7m8OTw4rhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu7nDueG7ueG7m+G6uuG7rcOS4bub4bqs4bul4bq84bqm4bubw5Lhu5jhu4rhurzhuqbhu5vDksag4bub4bq84bqmw4rhu6Xhuqjhu5vhu7nhuqxKw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4buB4buI4bqo4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bubw5Lhuqzhur7huqjhu5tO4buMw4DhurzDs+G7m+G6vOG6sE3hu5vDk+G6qOG6vOG6rOG7m+G6rMOK4bunw5Lhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubQXfhurzhu5vDgcaw4bub4bup4bq84bubw5N34buM4bub4bui4bulw4rhu5vDgcSo4bqo4bubw5NH4bq84bqm4bub4bui4bul4bubw5PGoOG7m+G7t+G7qeG6vOG7m8OJ4bqsw4rhu6nhurzhu5vhu6Lhurbhu5vhurzhuqbhu4xI4bq84bub4bqmR+G7ucOz4bub4bug4buMeMOS4bub4bug4buUw7Phu5vhuqbhuqjDueG7m+G7ucWp4bubw4HGsOG7m8OJ4bqs4bqo4bqw4bq84bub4bq4w4rhu6fhuqjhu5vhuqxC4bq84bqs4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5tBw4rDuuG6vOG6rOG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5tN4bqs4buz4bq64bubw5Phu6fhu7nhuqzhu5tPeMOS4bub4bu54bq+4bub4bq4SuG6qOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu5SeG6vOG6puG7m8OBSOG6vOG6puG7m+G6vOG7pVDhu5vhu7nhuqzhu5jDuuG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vDk8ag4bubw4Hhuqjhu5vhu6Lhu6XDiuG7m8OBxKjhuqjhu5vDk0fhurzhuqbDs+G7m+G7ueG6rOG7mMO64bubw5LhuqzhurThu5tN4bqsw7nDkuG7m8OST+G6qOG6tOG6vOG7m09J4bq84bqm4bubT8aw4bqo4bubS+G7m8OSROG6vOG6rOG7m8OSw7rhu5tBw5Xhu5vDgeG7mErhu7nhu5vDieG6rOG7jFDhurDhurzhu5vDieG6rOG6quG7ueG6rOG7m+G7ouG7peG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m+G7ueG6vuG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G7mOG7jOG7m8OB4bqo4bq04bq64bub4bui4buYSsOS4bubw5JPSeG6qMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bu34bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bq6w5PDii3hu7fhuqhB4bqoLeG6pMOK4bq8w5It4buew4DhuqjhuqbhuqzDkm7hurzDik/hurrDuuG6uMah4buRM+G6puG7huG7ueG7mzzhu4x44bq84bubLeG7mzLDuuG6qOG7m+G6qU/DuuG6vOG6psO0L+G7t+G7kcO0L03hu5E=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]