(vhds.baothanhhoa.vn) - Rời khỏi phố thị hai bố con tôi rẽ vào con đường băng qua giữa cánh đồng quê. Gió chiều ngao du qua cánh đồng mang theo thứ mùi đặc trưng làm con gái phải kéo chiếc khẩu trang bịt kín mũi. Nhưng với một người sinh ra từ ruộng đồng như tôi thì lại thấy rất thân quen. Đó là mùi bùn. Thấy tôi dừng lại, đứa con gái nhỏ đập tay vào vai tôi dò hỏi: Bố nhớ ruộng hả bố? Rồi nó cười, hối tôi kể về những tháng ngày gắn với mùi bùn. Tôi nhè nhẹ tay ga cho chiếc xe chầm chậm giữa đồng chiều và bắt đầu câu chuyện về những năm tháng tuổi thơ lớn lên cùng ruộng đồng, sông nước bằng chất giọng trầm buồn đôi khi bị ngắt quãng bởi làn gió vùn vụt qua tai.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU+G6osOz4bumw6wo4bumxINmN+G7piFm4bqvUi82xq9TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu7M+WSnhu6RT4bq+ZTfhu6bhuqM2w6I34bum4bq9NuG6reG7puG7hzZh4bumNlk34bumIeG6reG7pijhurHhuq/hu6bhu4fhuqc34bum4bq/XeG7pmvhu7LhurHhu6Yo4bqx4bqv4bumPMOtZeG6rzXhu6YhQOG6rzXhu6bDquG7g1nhu6Y1N2pZ4bumKMOd4bqvNuG7pjzhuqnhuq814bumw6rhu4Mi4bue4bumw7034bq34bumKDY3MOG7g+G7puG6rzVZ4bqx4bumKeG7g+G7psOq4buDWeG7pijDneG6rzbhu6Y84bqp4bqvNeG7psSDWeG6rzXhu6bhu4c2PuG6seG7puG7hzbDrOG7psSDZjfhu6Y8JCjhu6bhu4fhur/DreG6rzXhu6bDo+G7ssSD4bumKOG6seG6r+G7pjXDnTfhu6bhur024bu2N+G7puG6o3vhurHhu6YoNjcgKOG7puG6ozYs4buD4bum4buH4bq/WeG6rzXhu6YhYeG7h+G7puG6ozjhuq/hu6bEg2k34bue4bum4bquNsOt4bqvNeG7pmvEkTfhu6bEg+G6q+G7h+G7puG6rzXDrWU34bum4buBN+G6rzbhu6bhur9Z4bum4buH4buL4bum4bq/4buD4bqr4bqvNeG7pjzhuqnhuq814bum4bqvNsOt4bum4buH4bqnN+G7puG7hzY54bumw6Phu7Q34bum4buHNj9u4bum4bq/P+G7h+G7puG7hzYm4bqv4bumw6rhu4M+4bqv4bue4bum4bul4bq34bumw6Phu7Lhu6bEg2Y34bumIWbhuq/hu57hu6bhu4Y2P27hu6bhu4fhuqc34bumKeG7i+G6rzXhu6bDo+G7tDfhu6Lhu6Y8w6xZ4bumKOG6seG6r+G7pjXDnTfhu6bhuq82w6Lhu6Y8O+G6veG7puG7h1lu4buma+G7suG6seG7pmtZN+G7puG7h+G6pzfhu6Yp4bqz4bumNsOiN+G7muG7pnXhuq3hu6bhuq82xJHhu6bhur/hu4Phuqvhuq814bumNuG7tuG7piHhuq3GoOG7puG6vuG6qTfhu6bhuq/hurfhu6Yow61lN+G7ouG7pjbhuq034bum4buH4bqnN+G7puG6ozLhu6ZrMOG7puG6rzZq4bqvNeG7puG7hzbDneG6rzXhu6bhuq814buybuG7pjUj4bqv4buma8SRN+G7psSDZjfhu6YhZuG6r+G7nuG7puG7huG6pzfhu6bhuq82w6jhu6bhuq82feG7puG7h1lu4bumNVnhu6YoNuG6seG7pig2NyAo4bumbT7hu6YoNjrEg+G7pig2O8SD4bumNTdqWeG7pjzhuqnhuq814bumKDY3MOG7g+G7pmvhu7Lhu6YhI+G7h+G7pjw64buD4bumKCbhu4Phu6YoNuG7g24x4bqv4bumazDhu6bhuq82auG6rzXhu6bhuq9AxIPhu6bhu4c2w53huq814bum4buH4buDYjfhu6bhu4c2ZOG7psOjxJHhuq/hu6bDoyLhuq/hu6YoZuG6rzXhu6bhur/hu4Phuqvhuq814bumPOG6qeG6rzXhu6Lhu6bhu4Hhuqfhuq814bum4bqvw63EkSjhu6YhPeG6rzXhu6YoNj/hu4fhu6Y1N+G6teG6rzXhu6bhu4fhur86xIPhu6Yh4buD4bqp4bqv4bumPOG6pzfhu6bhuqM2N+G7piFh4bum4bqvNSPhu4fhu6bDquG7g+G7uOG6rzXhu6Yh4bq5N+G7psOj4buy4bqv4bumNTfhurfhu6ZrZuG6r+G7pmtn4buH4bumw6rhu4NZ4bum4buHWTfhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Qp4buHNuG7g8SDIeG7pjfDuj7huq/hu4c+4bq/4buk4bum4buB4buHbsOjPuG7kOG7pGw3KeG7hzbhu5rhu6ZWxajFqOG6vW3hu5zhu6Y2Pjc1NuG7h+G7muG7puG7sOG7qFbhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu6rhu6jFqC/Gr1ZWKeG7rMav4busxq9X4buq4buo4buH4buoWOG7quG7rMOj4buoLeG7qOG7rOG7nuG6oeG6vTXhu6Thu6ZZw6Phu4fhu5Dhu6ThuqLDs+G7psOsKOG7psSDZjfhu6YhZuG6r+G7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RWxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4buw4buoVuG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU8SCN+G6rzbhu6Y24bq1WeG7muG7psSCw7lSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu4bhu4vhu6bDo+G7hSjhu6Zrw50o4bumPMOtw6ko4bumKMOdN+G7pijhu4Phuq0o4bui4bum4buH4bqnN+G7pjzhu7jhu6bhur024bu2N+G7puG7hzY+4bqx4bum4bqn4bqvNeG7ouG7puG7hzY+4bqx4bumIVnhu6bhur9Z4bumPOG6qeG6rzXhu6Yo4buD4bqtKOG7puG6v+G7g+G6q+G6rzXhu57hu6bhurjhu6Yow5034bum4buHNmU34bumxIPhu7Lhu6bEg8OdbuG7pijhu7Ju4bumKDbDoeG7pjzDrcOpKOG7puG6rzY54bqv4bum4buHNj9u4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7puG7h+G6v1nhuq824buma13hu6bhu4c2OeG7psSD4bq1N+G7pijhuqfhuq814bumPOG6seG7tOG6r+G7psOj4buyxIPhu6bhur9Z4bumNuG7tOG7h+G7pjXhu7ThurHhu6Y8MOG7g+G7pjzDrcOpKOG7puG7hzbhu4ko4bumNjcx4bqv4bumIT3huq814bum4buHWW7hu57hu6bhuq42auG6rzXhu6bDo+G7g+G6reG6rzXhu6Y8P+G7h+G7pmvhurvhu6bhur9Z4bum4buHNj7hurHhu6bhu4fhu4vhuq814bum4bqvNsOd4buH4bumKOG7g+G6rSjhu57hu6bhuq42auG6rzXhu6bhu4c2JuG6r+G7puG6v+G7tOG7puG6r8Od4buH4bum4bqvNuG7i+G7pinDrcSRN+G7puG6rzZq4bqvNeG7pjzhuqc34bumKDYm4bqv4bum4buH4bq/OuG6r+G7nuG7puG6rjZq4bqvNeG7psSD4bu24bqvNuG7puG6v+G7g+G6q+G6rzXhu6bhu4fhur9k4bumNeG6rSjhu6bhur/hu7Thu6bhu4FZ4buD4bumxINmWeG7pjUk4buH4bumbcOdxIPhu6bhuq8m4buD4bumxIPhuqvhu4fhu6bEg+G7suG7g+G7puG6vTYl4bqvNeG7psOjOeG7pig2ZeG7pm3hu4Phuq3huq814bumNTfhuq3huq814bue4bum4bulN+G7pjwm4buD4bumKGnhuq814bumKDbDoeG7puG7hzY/buG7piFm4bqv4bumw6Phu7Lhu6YhZuG6r+G7nuG7pnVm4bqv4bumPCPhur3hu6bDoyLhuq/hu6YhZeG7ouG7piFm4bqv4bum4bq/ZDfhu6Zr4bu4N+G7pjw6buG7puG7h+G6vyLhuq/hu6bhuq82auG6rzXhu6Y8w61l4bqvNeG7pjw34bue4bumxIJmN+G7pihoWeG7piFm4bqv4bumPD/hu4fhu6Yow6zhu6bhuq82w63hu6YhIOG7h+G7pik44bqvNuG7pmvhu7LhurHhu6bhu4c2JuG6r+G7pihoWeG7puG6rzZq4bqvNeG7puG6rzXDrWU34bum4bqv4bqn4bqvNeG7pikm4bqv4bum4bqvIuG6r+G7pjw34bumPCbhu4Phu6YoaeG6rzXhu6YpO27hu6bDoyLhuq/hu6bEg+G6q+G7h+G7psSDZjfhu6Y8JCjhu6bhu4fhur/DreG6rzXhu6YoaFnhu6Y84bqp4bqvNeG7puG6v+G7g+G6q+G6rzXhu57hu6bhu6XDncSD4bum4buH4bq/W+G7pijhurHhuq/hu6bhuq81NsOh4bumNsOo4bumbcOdKDbhu6bhuq9kxIPhu6bDo+G6qzfhu6bhu4c2PuG6seG7puG7gVnhu4Phu6bhuq82auG6rzXhu6Yo4bqx4bqv4bum4buH4bq/JuG7g+G7pjxZ4bqvNeG7puG6o3vhurHhu6Yh4buLWeG7pjwy4bumISPhu4fhu6Yow53hu6Y84bqp4bqvNeG7piFm4bqv4bumKTjhuq824bumPDpu4bum4buH4buL4bum4buH4bq3KOG7puG7h8SRN+G7pig2JuG6r+G7pm3DncSD4bum4bqvNSPhu4fhu57hu6bDujbDoeG7pijhurfhu6bhuq82auG6rzXhu6Y84bqnN+G7psSDI+G7h+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6ZrPuG6seG7pmvhu7Lhu6Y24buyxIPhu6bhur9A4bqvNeG7puG7h8OtZOG6rzXhu6bhur024bu24bqv4buma8SRN+G7psSD4buy4buD4bum4bqvJuG7g+G7pjzDrcOpKOG7puG6rzbhu4PhuqvEg+G7puG6ozYj4bq94bum4bqvNcOtZTfhu6bDo+G6qeG7psOj4bqr4bum4bqjNjfhu6bhu4c3IOG6rzXhu6Yow61lN+G7pig/4buH4bumw6Mi4bqv4bumxINjN+G7puG6ozY34bum4buH4bq/WeG6rzbhu6bhuq82WeG7g+G7pig2Z+G6veG7pijDneG7nuG7psO64bq34bumPMOsWeG7piFm4bqv4bumIeG7g+G7piHDncSD4bumw6Phu7LEg+G7puG7h+G7g+G6q+G7h+G7pijhu7bhu6Yow5034bumw6rhu4M64bqv4bumKOG6qyjhu6bDo8Oi4bqvNeG7pikmbuG7puG7hzbhu4Phuq/hu6Y1Jm7hu6bhuq8i4bqv4bum4bqvNmrhuq814bum4buH4bq/4buy4bqvNeG7pijDrWU34bum4buB4bu24bqvNeG7puG6ozbhurHDnTfhu57hu6bhu4Y3IOG6rzXhu6Y8NzDhu4Phu6bhuqM2NzLhuq/hu6YoNuG6seG7puG7h+G6vybhu4Phu6Y8N+G7puG7hzYl4bqvNeG7pjbhu7Lhuq814bumKGhZ4bum4bqvNmrhuq814bumIcOdKOG7puG7hzbDqeG7pijhu7Ju4bui4bum4buHNyDhuq814bumNeG6tTfhu6Y1N+G7heG6veG7puG6rzZZ4buD4bumOOG7psSRN+G7ouG7puG7hzcg4bqvNeG7pijhu4Phuq0o4bui4bum4buHNyDhuq814bumKOG7sm7hu6ZrWeG6rzXhu6bDoyLhuq/hu6bhu4fhur8i4bqv4bumPOG6qeG6rzXhu6bhu4fhu4vhu6bDo+G7hSjhu6Zr4buy4bqx4buma2fhu6YoNuG6seG7pjwg4bqv4bum4bqjNjfhu6bhuq82auG6rzXhu6Y24bu04buH4bumNTfhuq3huq814bumISPhu4fhu6Y8OuG7g+G7puG6r+G7tm7hu6bEgzrEg+G7pmvhu4Phuq/hu6bDoyLhuq/hu57hu6bDg+G7suG7pijhurHhuq/hu6YoaFnhu6bhuq824buy4bum4bqv4bqn4bqvNeG7pig2OOG6rzbhu6Y2NzHhu4Phu6bEgz9u4bumPGU34bum4buHNiDhu6bhuq82w63huq814bumxIPhurU34bumKOG6p+G6rzXhu6ZrNzEo4bumPOG6qeG6rzXhu6bDneG6r+G7pjww4buD4bumKeG6seG7puG6p+G6rzXhu6Yh4buy4bui4bumKDZZ4bumxIN94bumw6PhurHhu6ZrOeG7puG6vTY64bqv4bumw6PEkeG6r+G7puG7hzZlN+G7pjU3WeG6r+G7puG7h+G6pzfhu6Yp4buy4bqvNuG7pig24bqx4bumazcxKOG7pjbhurUo4buma8SRN+G7pjZu4buma+G6teG6rzXhu6bEg+G6q+G7h+G7puG6rzXhu7Ju4bum4bqjN1nhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7pijhurPhuq/hu6bDquG7gyzhuq/hu6bDquG7g1nhuq824bum4bqvZDfhu6Y84bqp4bqvNeG7puG6v+G7g+G6q+G6rzXhu57hu6bDujYl4bqvNeG7psSD4bqr4buH4bumWTfhu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4buB4bqt4bum4bqvNmrhuq814bum4bqvNcOtZTfhu6bhuq/huqfhuq814bumKSbhuq/hu6bDo+G7tDfhu6bEg+G7g+G6reG6r+G7pijhurHhuq/hu6bEgznhuq824bum4bqv4bqtN+G7puG6rzU2NzHhur3hu6Lhu6bEg8SRN+G7piE3IOG7h+G7puG6r2M34bum4bqjNmLhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7pjU54bum4buBw53huq824bumIT3huq814bumKOG6p+G6rzXhu6ZrNzEo4bumKDYm4bqv4bumw6M/xIPhu6bhu4dZbuG7piFm4bqv4bue4bum4buGP+G7h+G7pijhu7bhu6Y8MOG7g+G7psSD4bqx4bqvNeG7pmvDrcOp4buH4bumw6rhu4NZ4bumw6NpbuG7puG7h+G6vz7hu6Y8OuG7g+G7pm3hurfEg+G7ouG7pm1Z4bum4bq/ZTfhu6bEg2Y34bumIWbhuq/hu6YpZuG7piE3IOG7h+G7puG6vz3huq814bum4buHWeG7psOjxJHhuq/hu6bDoyLhuq/hu6Zr4buy4bum4bqvIuG6r+G7puG6rzXDrWU34bum4buH4buL4bum4bqv4bq34bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTw7rhurfhu6bDozrhuq/hu6bhu4fhuqc34bumazDhu6bDquG7gyLhu6Zr4buy4bqx4bumPOG7heG6rzXhu6bDo+G7hSjhu6Yow53huq824bumPOG6qeG6rzXhu6bhu4fhur/DrcSRKOG7puG6rzbhu7Lhu6Zr4buy4bqx4buma2fhu6bDo+G7ssSD4bumPD/hu4fhu57hu6bEgj9u4bum4bqvNcOtZTfhu6Yh4bu04bqv4bum4bqvNeG7sm7hu6Ztw61Z4bum4bqvZDfhu6Zt4bq3xIPhu6bhuq82w6Lhu6ZrLuG6r+G7pijhurPhuq/hu6Y1I+G6r+G7piHhurfhu6ZrxJE34bum4bq/4buD4bqr4bqvNeG7pmvDrWXhuq/hu6YoNuG6reG6rzXhu6Yo4buD4bqtKOG7pjXhurU34buma8SRN+G7psOjIuG6r+G7pjzDrWXhuq814bum4bqjNjfhu6bhu4c2P27hu6bhu4fhuqc34bumNTdk4bum4buHWW7hu6YoNuG7suG6seG7muG7puG7seG7ouG7puG7hzY6buG7pjU3w53hurHhu6Yo4bq34bumKOG6s+G6r+G7puG6rzbEkeG7puG6v+G7g+G6q+G6rzXhu6bhuqM24bqn4bqvNcag4bumSzDhu6Y1N+G7heG6veG7puG6p+G6rzXhu6Yh4buy4bumNTfhu7Lhu6Y8P27hu6Y24bu2xqDhu6bhu4bhuqc34bumKMOtZTfhu6Y8w53hur3hu6bDo+G7tDfhu6ZrOeG7pjzhuqc34bumIeG7suG6r+G7puG7h1lu4bumKDrEg+G7puG6vTY/4bqv4bui4bumKDrEg+G7piHhu4Xhu4fhu6Lhu6YoOsSD4bumPOG7suG6r+G7pihoWeG7psSDOeG6rzbhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7piE3IOG7h+G7piEmbuG7pjU3ZeG7pijhurfhu6Yo4bqz4bqv4bumKDrEg+G7puG6r2I34bumKOG7sm7hu6Lhu6Yo4buD4bqtKOG7puG6r2pZ4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu57hu6ZL4buLWeG7pig24bu0xIPhu6bhuq814bql4bumPOG7uOG7puG7hzY/buG7psSDP27hu6Y8w6xZ4bumPsSD4bumKGnhuq814bumazDhu6Y1N+G7heG6veG7pig2WeG7psSDfeG7pjxZ4bqvNeG7pjY54bumNmco4bumKcOtxJE34bumPMOdxIPhu6bhur/hu4Phuqvhuq814bum4buH4bq/w63EkSjhu6bhuq824buy4bue4bumw7rDnTfhu6bEg2Y34bumIWbhuq/hu6YoNjcw4buD4bumw6rhu4NZ4bum4bqvNsOt4bum4buHNuG6pzfhu6bhu4c24buFKOG7psOj4buyxIPhu6bhu4fhuqc34bumKDbDoeG7puG6o2Hhur3hu6Yp4buJ4bqvNeG7pm0+4bui4bumKOG6uTfhu6YoNjcgKOG7psOq4buDOuG6r+G7pinhu7I34bum4bq/4bqpN+G7psOjWeG6seG7pm3hu4Phuq3huq814bum4bq/4buD4bqr4bqvNeG7nuG7puG6rjY54bqv4bum4buHNj3huq814bumKOG6seG6r+G7pijhurPhuq/hu6bEgyQo4bumKOG7tuG7psOd4bqx4bum4buBZOG7psSDN+G7pjzhuqs34bumKMOdN+G7puG6r+G6t+G6r+G7pihoWeG7psSDOeG6rzbhu6bDo+G7heG6rzXhu6bhu4fhu4Xhuq814bum4bqje+G6seG7puG7h+G7i+G6rzXhu6Y8Z+G6r+G7piFm4bqv4bum4bqvJuG7g+G7psOj4buyxIPhu6YoNlnhu6bhu4fhuqc34bumPMOs4bqvNeG7puG7h+G6vyLhuq/hu6YhZeG7puG6v+G7g+G6q+G6rzXhu6YhO+G7h+G7pijDrWU34bue4bum4bquZ+G7pijDrWU34bumxIPhu7jhuq/hu6bhuq814buDbjHhuq/hu6YoaFnhu6bEg+G6q+G7h+G7psOj4bu44bqx4bum4bqv4bqn4bqvNeG7puG7h+G6vzfhu6Y8NzDhuq/hu6Y2buG7puG7gTfhuq824bumKOG7tuG7pijhu4Phuqso4bumPGU34bumxIM54bqvNuG7puG7h+G6vyLhuq/hu6bDo8SR4bq94bumIWbhuq/hu6bhur/hu4Phuqvhuq814bumNcOd4bqvNuG7pjXhuqnhuq814bumKDbhurHhu6Y84buy4bqv4bumKOG6seG6r+G7pjzhuqfhuq814bumPOG7hSjhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7pijhurPhuq/hu6Y8w6xZ4bum4bqv4buy4bqx4bum4bq9NuG7tjfhu6bDoz/Eg+G7pig2JuG6r+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU3VZ4bumxIPDrWQ34bum4bqvQMSD4bumKOG6t+G7psOjW+G7pm1Z4bumw6rhu4Mi4bumNsOtZOG6rzXhu6Lhu6ZtWeG7puG6v2U34bumw6PEkeG6veG7piFm4bqv4bum4bqvJuG7g+G7pjwy4bum4buHNllu4bum4buHWW7hu6YoOsSD4bumKOG7g+G6rSjhu6YhPeG6rzXhu6YoOsSD4bum4bq9Nj/huq/hu6Lhu6bhuq82w63huq814bum4buH4bqnN+G7puG6ozbhuqfhuq814bumIVnhurHhu6Y1N2Xhu6bDquG7gyLhuq/hu6Y8w63DqSjhu6bhuq82auG6rzXhu6Yow53huq824bumPOG6qeG6rzXhu6bDquG7gyLhu6Lhu6bhuq82auG6rzXhu6bhu4c2xKlZ4bum4bq/4buD4bqr4bqvNeG7psSD4buy4bum4buHZyjhu6YpWeG6rzbhu6YoaFnhu6bhuq/hurfhu6bhu4fhuqc34bumKOG6s+G6r+G7puG6rzbEkeG7pmtZ4bqvNuG7pmvDnSg24bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buG4bqnN+G7puG6rzbDqOG7puG6rzZ94bum4buH4buL4bqvNeG7piHDrcSRKOG7puG6rzXEqTfhu6bDoz9u4bumxINmN+G7piFm4bqv4bum4bqv4bqx4bqv4bum4buBZyjhu6bDoyLhuq/hu6bEgyQo4bumKDbhurHhu6bhuq/hurfhu6ZrQOG6rzXhu6bDoyLhuq/hu6YpOOG6rzbhu6Y8Om7hu6bhu4fhur8i4bqv4bumKDY3ICjhu6bDneG6seG7puG7gWThu6bEgzfhu6bhur02JeG6rzXhu6bhuq8g4bq94bumw6Phu7Lhu57hu6bDujY44bqvNuG7puG6rzZq4bqvNeG7psOjxJHhur3hu6YhZuG6r+G7puG7h+G6vyLhuq/hu6bhu4c2JuG6r+G7puG6v+G7g+G6q+G6rzXhu6bhuq/hu7Ju4bumPCZu4bumPOG7uOG7pjU34buF4bq94bumNTdZ4bumPDnhuq824bum4buH4bqnN+G7pmvDrcOp4buH4bumw6rhu4NZ4bumKGThuq/hu6Yhw6Dhu6Yo4buJKOG7pihoWeG7puG6rzZq4bqvNeG7puG6rzXhu7Ju4bumKOG6s+G6r+G7piFZ4bqx4bumKD/hur3hu57hu6bhuq7EqVnhu6Y8ZTfhu6bhuq81w61lN+G7pm1Z4bumayPhuq814bumNTdl4bumw6Phu7Q34bumPMOtw6ko4bumazDhu6bhu4FnKOG7pig2JuG6r+G7pmvhu7LhurHhu6bDo8SR4bq94bumIWbhuq/hu6bDquG7gyLhu6bDo+G7ssSD4bumw6PhurPhuq814bum4buH4bqnN+G7puG7h+G6v+G7suG6seG7pikm4bqvNeG7psSD4bqr4buH4bumKOG7tsSD4bumbeG7hSjhu6bhuqM24bq34bum4buH4bu24bue4bum4buG4bqnN+G7pijDrOG7puG6rzXEqVnhu6bEgyThu4fhu6Y1N2pZ4bumKMOdN+G7puG6ryPhuq814bum4buHNsOd4bqvNeG7puG6r0DEg+G7pjwy4bumPMOtw6ko4bumNjjhu4fhu6bDoz9u4bumxINmN+G7piFm4bqv4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4buk4buHPm3hu4ctWcOjNzXhuq/hu5rhu6bhur83NTbhu4fhu5zhu6RTUuG7geG7h+G6v+G6seG6rzVT4buG4bu24bqv4buma0Dhuq/hu6YoaFnhu6Z1Zjfhu6bDueG7g27hu6bhurw24bqx4bqvNVIv4buB4buH4bq/4bqx4bqvNVNSL+G6vVM=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]