(vhds.baothanhhoa.vn) - Chịu khó, nhanh nhạy trong phát triển kinh tế, anh Trương Công Thường (sinh năm 1978 ở Bản Vinh Quang, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa) đã phát huy được diện tích đất rừng để phát triển mô hình trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao.
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bup4bqnw4PDk3fDjeG7isOD4bukd8OZ4buud8OT4buYd8OMxKjDksOMd8OZVeG6oMOSw413w5lVxILhu4p3UXfhu7LhurB3aMOM4bumd+G6qcONw4zhu4rhu4bDk8awL8OMeeG7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592U8Oj4bq64bqgw4l24bupIMOMSuG7pHdOw4zhu47DunfDksOM4bqgw5LDjHfDksOMxILhu7R3w5lV4buMw5LDjXdTw4zhuqLDmXfDmVXhu4pHw5J3TuG7isOSw4x3w5nhu4LDunfhuqDDksOMd+G7i1Xhu7Dhu6LDksONdyDhu5jDksONd+G7i8OM4buw4bugw5LDjXfhu6fDmuG7isOSw4x3w5LhurbDk3d5w4BBw4F3UXci4bquw5J3w7Xhu4rDksOMd2nhu6ThuqDDksONw7p34buy4bqwd2jDjOG7pnfhuqnDjcOM4buK4buGw5PDunfDjOG7pOG7tEbDkndp4buk4bqgw5J3w6Phu47huqDFqXfhurjhurB3U8OM4bqiw5l3w4zhu6Thu7R34bq44buwUEV3w4nhu4pGw5J3w5nhu4hFw4x34bq44bqow5l3VeG7rsOSw4134bq4R3dTw4zhuqLDmXfDmVXhu4pHw5J3w5Phu5h3w4zEqMOSw4x3w5lV4bqgw5LDjXfDmVXEguG7infDk+G6oMOSw413T8SC4buKd8OM4buKRuG7pHdU4buk4bqud07hu4rDksOMd8OZ4buCd0XhuqDhu4zDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfDgXh4U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7t+G7s+G7s1Phu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi/DvcO9w73hu7MvecOAQcOJw7154bu3w714w73DgMOZQXnhu7fhu7nhu7VPeMO5TVPDjXNV4bufeXjhu7l2d+G6oE/DmeG7n3bhuqfDg8OTd8ON4buKw4Phu6R3w5nhu653w5Phu5h3w4zEqMOSw4x3w5lV4bqgw5LDjXfDmVXEguG7indRd+G7suG6sHdow4zhu6Z34bqpw43DjOG7iuG7hsOTdnfDneG7isOJw5nDjOG7n3bDgXh4dnfDjOG6uuG7isONw4zDmeG7n3bhu7fhu7Phu7N2dy/hu6nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIOG6oFPDmeG7iuG7jMOSduG7qSLhu4h3w5nDjOG7sHcx4bquw5LDjXfhu6jhu7R34buy4bqwd2jDjOG7pnfhuqnDjcOM4buK4buGw5N3w5nDjOG6tsOTd8OT4buYd8OMxKjDksOMd8OZVeG6oMOSw413w5lVxILhu4p3ReG7qOG6oHfhuqDDksOMd+G7i8OM4buw4bugw5LDjcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6kxR3dF4buOd+G6uOG7sFBFd07hu4LDmXdU4buk4bqud8OSw4zhu7B3w4zhu5jDk3fDkuG6oOG7tHfhuqDDksOMd+G7i8OM4buw4bugw5LDjXfhurjhurB3w43DglN3w5LDjOG7iuG7hOG7pHdOw4zhu453TsOM4bq2w5J3w5lV4buMw5LDjXdZ4buKRkV3w5nEqMOTd07hu4rhu4LDk3dFw4zhu4x3w5PEqMOSw4x3w5PGoMOZd8OSw43DjOG7hHfhurhHd1PDjOG6osOZd8OZVeG7ikfDkndO4buKw5LDjHfDmeG7gnfDjeG7iuG6oHfhurjEqMOSw4zDuXckw5LDjHfhurjhurB3w5PEgsOSw4x3w4nEgsOSd+G6uOG6quG7pHfDmeG7sHdZw4Phu4x3w4nhu4pGw5J3w5nhu4hFw4x34bq44bqow5l3VeG7rsOSw413w5PDg3fDjeG7iuG6oHfhurjEqMOSw4x34bq44bqgw5LDjXfDmld3w4nGr8OSw413WeG7nuG7infDmeG7msOSw413w4nhu4pGw5J3w5nhu4hFw4x3T8ODd3nDuuG7t3fDjOG6oHfhurhHd8OZVeG7lsOSw413ReG6rOG7tHfhurbDkndU4buk4bquw7p3w5Lhu6Thu5jhu4p3T1DDksO6d8SQw5XDunfDjcODdXfhurjhu5bDksONd8OZw4zhu6Dhu4p3w5nDjOG6oOG7tHfhurjhu5rhu4p3w5nhu7B3w4nhu6Thu7TDundF4bqiRcOMd0/Dg8OTd+G6uEd34bq44bq6w5N3T8SC4buKd8OM4buKRuG7pHdU4buk4bqud8OZw4zhu6R3w5LDjEJTd0XhuqDhu4zDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqp4bq2w5N3w714eUF34bqgw5LDjHfEkOG6ssOZd8OZ4bqg4bu0d1nDg+G7jHfDmVXhu5bDksONd0XhuqJFd0/hu4zEguG7indF4bqs4bu0d+G6tsOSd1Thu6Thuq53w5LDjOG7sHdF4bqgw5PDunfEkOG7sFHhu4rDunfDk+G7iMOZdXfhurjhuqrhu6R3w5nhu7B3RcOM4buk4buWw5LDjXfDmVXEguG7indFw4zhu4x3w5nhu67DksONd8OSw4zhu47Dk3dZQsOZd8OS4buk4buY4buKd1nDg3fDk+G7pOG6oHfDjcODw7p3T1DDksO6d8SQw5V3w43hu4rhu5TDksONd1nhu4R3w5Lhu6Thu5jhu4rDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhu4rDk8ONd0VP4bqgw5rDmuG7n3bhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfDgXh4U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7t+G7s+G7s1Phu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi/DvcO9w73hu7MvecOAQcOJw7154bu3w73hu7fDvcOBw5nhu7PDgOG7ueG7tXlPeMO5TVPDjXNV4bufw4HDgeG7tXZ34bqgT8OZ4bufduG6p8ODw5N3w43hu4rDg+G7pHfDmeG7rnfDk+G7mHfDjMSow5LDjHfDmVXhuqDDksONd8OZVcSC4buKd1F34buy4bqwd2jDjOG7pnfhuqnDjcOM4buK4buGw5N2d8Od4buKw4nDmcOM4bufdsOBeHh2d8OM4bq64buKw43DjMOZ4bufduG7t+G7s+G7s3Z3L+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J24bupMeG7lsOSw413RcOM4buIdyDDjOG7qHfDmUpFw4x34buJIuG6qTB34buy4bqwd2jDjOG7pnfhuqnDjcOM4buK4buGw5N3w5nDjOG6tsOTd8OT4buYd8OMxKjDksOMd8OS4buk4buY4buKd09Qw5J3T8OV4buKd0Xhu6jhuqB3w43hu4rhuqB34bq4xKjDksOMd+G6oMOSw4x34buLw4zhu7Dhu6DDksONw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaw4buKw5PDjXdFT+G6oMOaw5rhu5924buKIOG6usOSw5nhurpVdnfDmsOZ4bu0T+G6uuG7n3bDneG7isOJw5nDjHR3w4F4eFPhu7J1d8OM4bq64buKw43DjMOZdHfhu7Xhu7d5U+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL8O9w73DveG7sy95w4BBw4nDvXnhu7fDvcOBeXjDmcOB4bu14buzw73hu7lPeMO5TVPDjXNV4bufw7154bu3dnfhuqBPw5nhu5924bqnw4PDk3fDjeG7isOD4bukd8OZ4buud8OT4buYd8OMxKjDksOMd8OZVeG6oMOSw413w5lVxILhu4p3UXfhu7LhurB3aMOM4bumd+G6qcONw4zhu4rhu4bDk3Z3w53hu4rDicOZw4zhu592w4F4eHZ3w4zhurrhu4rDjcOMw5nhu5924bu14bu3eXZ3L+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J24bupw7Xhu7Dhu6DDkndF4bqs4bu0d+G6tsOSd1Thu6Thuq53ReG7qOG6oHfDjeG7iuG6oHfhurjEqMOSw4x34bqgw5LDjHfhu4vDjOG7sOG7oMOSw413UXci4bquw5J3w7Xhu4rDksOMd2nhu6ThuqDDksONw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSTDksOMd+G7i8OM4buw4bugw5LDjXdFw4zhu4x3xJDhu4rhu4LDmXfDk+G7nuG7infhurjhuqrhu6R3T8ODw5N3w43DglN3VeG6qMOZd8OSw4zhu4rhu4Thu6R3TsOM4buOd07DjOG6tsOSw7p3w5LDjOG6qMOZd0/Dg3dOw4zhuqzhu6R3Tj13w5nDjOG7pELDmXdFw4zhurbDk3fDmuG7jkV3w5Lhu4bDknfDmcOM4buw4bugw5LDjXfhu7Lhu6Thu7Thu4bDknfDjcOCU3dV4buo4buKd1Xhu4zDuXdp4buk4bqgd8OZw4zhu6Dhu4p3w43hu4rhuqDDknfhuqDDksOMd+G6uOG6sHfhurjhu6ZFd1Xhu6bDmcO6d8SQ4buad8Oa4bukw5LDjXfhurjhu7BQRXfDksOM4buK4buE4bukd07hu4rDksOMd8OSw43DjOG7ikbDk8O6d049d8OZw4zhu6RCw5l3RcOM4bq2w5J3w5Lhu6Thu5jhu4rDuXfDo+G7ikbDknfDkuG6oOG7tHfDjeG7iuG6oHfhurjEqMOSw4x3w5Lhu6Thu5jhu4p3w714eHdF4buMw5J3w43Dg8O6d+G7tXfEkMOVd8OTw4rDunfDveG7t3dF4buMw5J3T1DDkndPw5Xhu4rDundPUMOSd0Xhu5B3WcODd8OZVeG7lsOSw413ReG6rOG7tHfhurbDkndU4buk4bquw7l34buLVeG7pMOSw413xJDEqMOSw4x3w5Phu5zhu4p3w5LhurbDk3fDjeG7iuG6oHfhurjEqMOSw4x34bqgw5LDjHfDmcOM4bukd8OSw4xCU3fhurjhu7BQRXd5w714d8OZVeG7ikbhu6R34bq44buWw5LDjXfDmuG6oOG7pHdOw4zhu4p3w5lV4buud0XDjOG7indTw4zhu4jDunfDmcSC4buMd1nhu4pGRXdPw4PDk3dFw4zhu4x3ReG6okV3w5nDjMODw5LDjHdZ4buK4buGw5J3w5lV4buMw5LDjXfDjeG7iuG6oHfhurjEqMOSw4zDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMk4bukw5nDjOG7jFV24bupIuG6ruG7jHfhu4vDjOG6oMOSw4zGsC9T4bup

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]