(vhds.baothanhhoa.vn) - Huyện Lang Chánh hiện có 6 cơ sở, nhà máy chế biến lâm sản. Các cơ sở, nhà máy chế biến lâm sản đã góp phần tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
4bqrdeG6veG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurYow7rhuqThu7Hhu5XDqWLhuqvDguG6pOG6tHbhu690YuG7sGjhu6904bq54buQdWnhu6914bq54buZ4buL4but4bq5w7Thu4t24bq54buRaeG7keG6ueG6pMO64buj4bqm4bq54buRdcO54bq54but4bu1w7rhurnhuqThurREw4Phu6904bq5w7Thu6Hhu6/hurnhurzhurrhu6904bq54bqk4bq0duG7r3Thurl1dsOs4bqk4bq54buZQeG7r3Thurnhu5F14buf4bq5w7TDuuG7n+G7r+G6ueG7sW/hu63hurnDguG7i+G7r+G6qy/DguG6pOG6tHbhu690YuG6qy914bq9YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurZV4buVaOG7k8OpYlXhuqbhu4Bw4buv4bq54buwaOG7r3Thurnhu5B1aeG7r3Xhurl1w7pw4buv4bq54buRd+G6ueG7g+G6ueG7keG6oOG6ucOC4bquw6Lhurnhu691w63hurnhu61p4buA4bq54buRdeG7n+G6ucO0w7rhu5/hu6/hurnhu7Fv4but4bq5w4Lhu4vhu6/huqXhurnhu5Bp4buR4bq54buR4bqg4bq5w4Lhuq7DouG6ueG7r3XDreG6ueG7rWnhu4Dhurnhu5F14buf4bq5w7TDuuG7n+G7r+G6ueG7sW/hu63hurnDguG7i+G7r+G6ueG7meG7ieG6uXR34bq24bq54bq2dcOy4buv4bq54bqkw7rhu6PhuqbhurnhuqR14bqq4bq5w4Lhu4vhu6/hurnhurZ14buP4butw6LhurnhuqTDrHbhurnhurzDunDhu5Hhurnhu7HDreG7rcOi4bq54buvb+G7r3Thurnhu5FoduG6ueG6pHXhuqbhurnhu6914buN4bq24bq54buRdXbhurnhu690RMODw7rhurnhu5Nv4buv4bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4bqrw7rhu6104bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqcO64buQ4buV4buv4bqk4buV4bq0w6nhurnDguG6pOG7gOG7seG7leG6o8Opw4rDuuG7k+G6pHXhurPhurlm4bq74bq74bq24bq+4bq14bq5deG7lcO6dHXhuqThurPhurnhu4Phurvhurvhurbhur7hurXDqeG6ucOC4bq04buR4bqjw6kvL+G7keG7k+G7r+G6pcO0aHbhuqR1aOG7r3V1dmjhuqXhurzhu68v4buT4buVw4Lhu6vhuqR24bq2L+G7r+G7lcOKw4Ivw6rhur/DquG6vS/hur3hu4Xhu4Hhu5Phur/hur3hurvhurvhurvhu4fhurvhuqTDquG7geG6vcOqZ+G7seG6u+G6peG7qeG6tnThurfhurThuqPhu4Phu4fhur3DqeG6uWjhu7HhuqThuqPDqeG7sGjhu6904bq54buQdWnhu6914bq54buZ4buL4but4bq5w7Thu4t24bq54buRaeG7keG6ueG6pMO64buj4bqm4bq54buRdcO54bq54but4bu1w7rhurnhuqThurREw4Phu6904bq5w7Thu6Hhu6/hurnhurzhurrhu6904bq54bqk4bq0duG7r3Thurl1dsOs4bqk4bq54buZQeG7r3Thurnhu5F14buf4bq5w7TDuuG7n+G7r+G6ueG7sW/hu63hurnDguG7i+G7r8Op4bq5w4rDuuG7k+G6pHXhuqPDqWbhurvhurvDqeG6uXXhu5XDunR14bqk4bqjw6nhu4PhurvhurvDqeG6uS9i4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq24buQaOG6tuG6pMO6duG7r8OpYlVw4bq54bqkdeG7t+G7r3Thurnhur7hurjhurnhu7Hhu4bhurnhu69E4bqi4buR4bq54bqkdeG7i8O64bq54buRQmjhurnhu5Dhu7Xhu6904bq54bqk4buA4bq54buQO+G6ueG7sG/hu63hurnDguG7i+G7r+G6ueG7sGjhu6904bq54buQdWnhu6914bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buYceG6ueG7meG7i+G7reG6ucO04buLduG6ueG7kWnhu5HhurnhuqTDuuG7o+G6puG6ueG7kXXDueG6ueG7reG7tcO64bq54bqk4bq0RMOD4buvdOG6ucO04buh4buv4bq54bq84bq64buvdOG6ueG6pOG6tHbhu6904bq5dXbDrOG6pOG6ueG7mUHhu6904bq5w4Lhu4vhu6/hurnhur7huqbDs+G6pMOi4bq54buRdeG7n+G6ucO0w7rhu5/hu6/hurnhu7Fv4but4bq5w4Lhu4vhu6/DouG6ueG6pHXDg8O64bq5dMO6aOG7r+G6ueG6suG6pmjDouG6uXXhuqbhu4Bw4buv4bq54buwaOG7r3Thurnhu5B1aeG7r3Xhurnhu5nhu4nhurnhurZ14bu3w7rhurl1xILhurbhurnhurzhuqLDuuG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5HhuqDhurnhurLhuqZo4buv4bq54buRdcSQ4buR4bq54buvxKnhu690w6Lhurnhu5F1xanhurnhu5nDrHbhurnhu5Fp4buR4bq54buZ4bunaOG6ueG6tnVE4bqg4buvdOG6ueG7meG7j+G7gOG6ueG7rcOs4buvdeG6ueG7keG7teG7r3ThurnhuqRp4buR4bq54bqk4bqm4buA4buj4buv4bq54bqk4bq04bqm4buA4buh4buvw6Lhurnhurzhu43hu6/hurnhu5lB4buvdMOi4bq5dMO6aeG7reG6ucOCaeG6pMOi4bq54buv4buj4buv4bq54bqk4bul4buvdeG6ueG6pOG6tMOs4buvdOG6uXRv4buA4bq54bu14bq54buvdcO6cuG7reG6ueG7reG7tcO64bq54bqk4bq0RMOD4buvdOG6ueG6pOG6tHbhu6904bq5dXbDrOG6pOG6ueG7mUHhu6904bq5w4Lhu4vhu6/hurnhur7huqbDs+G6pMOi4bq54buRdeG7n+G6ucO0w7rhu5/hu6/hurnhu7Fv4but4bq5w4Lhu4vhu6/hurnhuqThurThu6Phu6/hurnhu5nhu6do4bq5w7TDreG7r+G6uXXhuqbhu4Bw4buv4bq54buZ4buJ4bq54buRd+G6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ueG7kXXhuqbhu4Bx4buv4bq5w7TDuuG7n+G7r+G6ueG6pMO54buRdeG6ueG7kcOJ4buR4bql4bq5VcOy4bqm4bq5deG7n+G6pOG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5nhuqDhu6/hurnhurzhu6fhurnhu5nhu4nhurnhuqThu43hurbhurnhuqThurThuqbhu6904bq54buZw7LhuqbhurnhuqRE4bq5dXDhurnhuqR14bu34buvdOG6ueG6vuG6uOG6ueG7seG7huG6ueG7reG7tcO64bq54bqk4bq0RMOD4buvdOG6ueG7meG7ueG7r3ThurnDtEHDouG6ueG7meG7i+G7reG6ucO04buLduG6ueG7kXV24bq5dXbDrOG6pOG6ueG7mUHhu6904bq5w4Lhu4vhu6/hurnhur7huqbDs+G6pOG6ucO04buh4buv4bq54bq84bq64buvdOG6peG6qy/hurZi4bqr4bq24bq54buR4buxaMOCw4LhuqPDqeG6tsOUduG7k+G7gMOpYuG7tOG7r3Thurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6uTPEqeG7r+G6ueG7rmjhu63DouG6uVTDumnhu63hurnhu5nhu7fhu5Hhurnhu5Dhu7Xhu6904bq54bqk4buA4bq54buQO+G6ueG7sG/hu63hurnDguG7i+G7r+G6ueG7sGjhu6904bq54buQdWnhu6914bq54bqu4bq54buQ4bqq4but4bq54buR4bu14buvdOG6ueG7r3R1w7pw4bq24bq5w5Thu4nDuuG6ucOU4bqow7rDouG6ueG6pHXhu6fhurnhuqThurTDs+G7r+G6ueG7sGjhu6904bq54buQdWnhu691w6Lhurnhu5F1duG6ucO0w7rhu5/huqThurPhurnhu6zDgMO64bq54buvxKnhu63DouG6ueG7keG7teG7r3ThurnhuqThu4DhurnhuqTDuuG7o+G6puG6ueG6pHXhuqrhurnhu6t1duG7i+G7r3Thurnhu4XhuqXhurvhurvhurvhurnhuqTDs+G7r+G6ueG6pOG6tOG7leG6ueG7seG6puG7ueG7r3Thurnhu5lx4bq5w4Lhu4vhu6/hurnhur7huqbDs+G6pMOi4bq54buRdeG7n+G6ucO0w7rhu5/hu6/hurnhur/huqXhurvhurvhurvhurnhuqTDs+G7r+G6ueG6vMOt4buvdOG6ueG7reG7ieG6ueG6vuG6psOz4bqk4bq54burdeG7j+G6puG6peG6ueG7mHHhurl1dsOs4bqk4bq54buZQeG7r3ThurnDguG7i+G7r+G6ueG6vuG6psOz4bqk4bq5w7Thu6Hhu6/hurnhurzhurrhu690w6Lhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54bqk4buA4bq54buZ4buJ4bq54buZw7LhuqbhurnhuqRE4bq5dXDhurnhuqR14bu34buvdOG6ueG6vuG6uOG6ueG7seG7huG6ueG7r0ThuqLhu5HhurnhuqR14buLw7rhurnhurzhuqLDuuG6ueG6pMOB4buvdOG6uXTDumnhurnhuqThurThu6fhurnhuqThurThu6Phu6/hurnhur3hurvhurnhuqRG4bq54buZ4bu54buvdOG6peG6ueG7rkThuqLhu5HhurnhuqR14buLw7rhurnhu5lExILhu5HhurnhuqR14bqm4bq5dHbhu63hurnhurzhu6Hhurnhu5Fp4buR4bq5deG7ueG6ueG7kXXEkGjDouG6ucOCaOG6puG6ueG7mXfhurnhurZ1b+G7r+G6ueG7sXbDrMO64bq54buZRGjhurnhurzDrXbhurloduG6ueG6vMO64bq5w4LDuuG7r3XhurnhurLhuqZo4bq5dXDhurnhuqR14bu34buvdOG6ucO0ceG6ueG7sWrhu6904bq54bq8w63hurnhu5lEaOG6ueG7seG7o+G7r+G6uXVw4bq54bqkdeG7t+G7r3Thurnhur7hurjhurnhu7Hhu4bhurl1d2jhurnhu7Hhu4bDouG6ucOCaOG6puG6ueG7mXfhurnhuqRpw7rhurnDguG6uOG6ueG7k+G6quG7r3Thurnhu6904bqm4bu54buv4bq54buvROG6ouG7keG6peG6ueG7knbhurnhu5lExILhu5Hhurnhu5nDsuG6puG6ueG6pEThurnhu61p4buA4bq54butd+G7keG6ueG6pEXhurnhu6t1b+G6puG6ueG7kXXhu5/hurnDtMO64buf4buvw6Lhurnhu5nhu5/hu6/hurnhur7hurjhurnhu7Hhu4bhurnhu69E4bqi4buR4bq54bqkdeG7i8O64bq54buv4buj4buv4bq54buvdcO64buh4bqm4bq54buvxKnhu63hurnhurLhuqZow6Lhurl1dsOs4bqk4bq54buZQeG7r3ThurnDguG7i+G7r+G6ueG6vuG6psOz4bqk4bq54buRQmjhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54bqk4buA4bq5w4Hhu6/hurnhu5nhu6fhu6914bq54bq8w63hurnhurZ1aeG6pOG6ueG6pOG6tMO6ceG7r8Oi4bq54bqkw6x24bq54bq8w7pw4buR4bq54buxw63hu63hurnhuqR1RMOD4buvdOG6ueG6vuG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG7kXV24bq5dMOy4buv4bq54bq94bq74bq74bq54buxaHbhurnhu5lB4buvdOG6ueG7meG7p2jhurnhurZ1ROG6oOG7r3ThuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIo4bq0ROG6ruG7r3ThurnhurZ1eOG7r3Thurkow63DuuG6ueG7r3Thuqbhu4Dhu6Phu6/hurnhurzDreG6ueG7rOG7tcO64bq54bqk4bq0RMOD4buvdOG6uXXhuqbhu4Bw4buv4bq54buwaOG7r3Thurnhu5B1aeG7r3Xhurnhu6504bqm4buAcuG7r+G6uTPDuuG7n+G6pOG6uSh1auG7r3TDouG6ueG7kXV24bq5w7TDuuG7n+G6pOG6s+G6ueG7mHHhurnhu5nhu4vhu63hurnDtOG7i3bhurnhu5Fp4buR4bq54bqkw7rhu6Phuqbhurnhu5F1w7nhurnhurzhu6Hhurnhu63hu7XDuuG6ueG6pOG6tETDg+G7r3ThurnhuqThurR24buvdOG6ucOC4buL4buv4bq54bq+4bqmw7PhuqTDouG6ueG7kXXhu5/hurnDtMO64buf4buv4bq54buxb+G7reG6ucOC4buL4buvw6LhurnhuqR1w4PDuuG6uXTDumjhu6/hurnhurLhuqZow6Lhurl14bqm4buAcOG7r+G6ueG7meG7ieG6ueG6tnXhu7fDuuG6uXXEguG6tuG6ueG6vOG6osO64bq54buRaeG7keG6ueG7kcOz4bq2w6Lhurnhu5Fp4buR4bq54buvdMOt4buvdcOi4bq54buRaeG7keG6ueG6vuG7icOi4bq54bqkdeG7p+G6ueG6pOG6tMOz4buv4bq54buxw63hu63hurnhuqThu7fhuqThurnhu5Hhu7Xhu6904bq54bqkaeG7keG6ueG6pOG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG6pOG6tOG6puG7gOG7oeG7r8Oi4bq5dMO6aXbhurnhu5Phuqrhu5Hhurnhu69v4buvdOG6ueG7kWh24bq54buvdeG7jeG7r+G6ueG6pHXEkOG7keG6ueG6vMOt4bq54buG4bq54bqkdcSQ4buRw6LhurnhuqThurRp4buRdeG6ueG7r3XDunDhu63hurnhu5FCaOG6ueG7kWnhu6/hurnDtEHDouG6ueG7rnVv4buv4bq54buTb+G7r+G6ueG7meG7t8O64bq54bq84bqiw7rhurnhu5Hhu7Xhu6904bq54bqkaeG7keG6ucO04buLduG6ueG6vHDhurnhu63hu7XDuuG6ueG6pOG6tETDg+G7r3ThurnhuqThurR24buvdOG6ueG7kXXhu5/hurnDtMO64buf4buv4bq54buxb+G7reG6ucOC4buL4buv4bql4bq54buY4buf4buv4bq54buvaOG7gMOi4bq54buRaeG7keG6ueG7r3XDreG6ueG7rWnhu4DDouG6ueG7keG6oOG6ucOC4bqu4bq54buRdeG7n+G6ucO0w7rhu5/hu6/hurnhu7Fv4but4bq5w4Lhu4vhu6/hurnhuqThurThu6Phu6/hurnhu5nhu6do4bq5w7TDreG7r+G6uXXhuqbhu4Bw4buv4bq54buZ4buh4bqm4bq54buRdcOz4bq24bq5dcOt4buvdeG6ueG7r3R1w7rhu6Phu63hurnhu5Fp4buR4bq54bqy4bqm4buA4bq54buZ4bun4buvdeG6ueG7kUJo4bq54bq2dWnhurbhurnhu7Hhuqbhu43huqThurnhurzhu6Hhurnhu63hu7XDuuG6ueG6pOG6tETDg+G7r3ThuqXhurlVw7Lhuqbhurl14buf4bqkw6Lhurnhu5Fp4buR4bq54buZ4bqg4buv4bq54bq84bun4bq54buZ4buJ4bq54buZw7LhuqbhurnhuqREw6Lhurnhu69v4buvdOG6ueG7kcOz4bq24bq5dXDhurnhuqR14bu34buvdOG6ueG6vuG6uOG6ueG7seG7huG6ueG7reG7tcO64bq54bqk4bq0RMOD4buvdOG6ueG7kXfhurnhurLhuqbhu4Dhurnhu63hu7XhurnhuqR14buVduG6uXVE4bqi4buvdOG6uXXDunDhu6/hurnhu5nDrMO64bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2w5R24buT4buAw6li4buQ4bqo4buvdOG6ueG6vOG6osO64bq54buZd8Oi4bq5deG6puG7gHDhu6/hurnhu7Bo4buvdOG6ueG7kHVp4buvdeG6ueG7meG7ieG6ueG6tnXhu7fDuuG6uXXEguG6tuG6ueG6vOG6osO64bq5O3V44buvdOG6ueG7kOG7i+G7r3XhurnDgmnhuqThurnhu63hu7XDuuG6ueG6pOG6tETDg+G7r3Thurnhuq3hu5Dhu7Xhu6904bq5aOG7r+G6ueG6pMWp4buvdeG6qcOi4bq54buQdcO64bq54buR4bqq4buR4bq5w5Thu4t24bq54bq8cOG6ueG7reG7tcO64bq54bqk4bq0RMOD4buvdOG6ueG6rSHhuq7hurkow63DuuG6ueG7r3Thuqbhu4Dhu6Phu6/hurnhurzDreG6ueG7rOG7tcO64bq54bqk4bq0RMOD4buvdOG6qeG6ueG6pOG7jeG6tuG6ueG6pOG6tOG6puG7r3Thurnhu6vDunHhu63hurnhuqThurRo4bq54buRaeG7keG6ueG7keG6oOG6ucOC4bqu4bq54burdcO64bq54buRd+G6ueG7k8Oz4bqm4bq5dcO6cOG6puG6ueG6vMO64bq54bq2dcOs4but4bql4bq5VeG6puG7gHDhu6/hurnhu5FD4buvdOG6ueG7meG7ieG6ueG6tnXhu7fDuuG6uXXEguG6tuG6ueG6vOG6osO64bq5IeG6ruG6uSjDrcO64bq54buvdOG6puG7gOG7o+G7r+G6ueG6vMOt4bq54bus4bu1w7rhurnhuqThurREw4Phu6904bq54buxauG6tuG6ueG7mWzhuqThurl1cOG6ueG6pHXhu7fhu6904bq54buRaOG7reG7leG6tGjhurl0w7pp4but4bq5w4Jp4bqk4bq54bqkw6zDuuG6ueG7kOG6quG7reG6ueG7keG7teG7r3Thurnhu690dcO6cOG6tuG6ucOU4buJw7rhurnDlOG6qMO64bq54buZceG6uXTDumnhu63hurnDgmnhuqThurnhu5Fp4buR4bq5dXbDrOG6pOG6ueG7mUHhu6904bq5w4Lhu4vhu6/hurnhur7huqbDs+G6pMOi4bq54burw7rhu6914bq54buTdmjhu6914bq54buRQmjhurnhu5Fp4buR4bq54buTdmjhu6914bq54buvdHXDunDhurbhuqXhurkz4bul4bq54bq84buN4buAw6Lhurnhu4bhurnhuqR1xJDhu5Hhurnhu5F1w7Phurbhurl1w63hu6914bq54bqy4bqm4buA4bq54buZ4bun4buvdeG6ucO04buLduG6ueG6vHDhurnhu63hu7XDuuG6ueG6pOG6tETDg+G7r3Thurnhu5FCaOG6ueG7kWnhu5Hhurnhu5N2aOG7r3Xhurnhu690dcO6cOG6tsOi4bq54buR4bqg4bq5w4Lhuq7hurnhu5F14buf4bq5w7TDuuG7n+G7r+G6ueG7sW/hu63hurnDguG7i+G7r+G6ueG7meG7ieG6ueG7mUTEguG7keG6ueG7r2/hu6904bq54bux4buj4buv4bq5w4J24bq54bq84bqiw7rhurnhu6914bq64buvdOG6ueG7r8Sp4but4bq54bqk4bq0ROG6ouG7keG6ueG7mW/hu4DDouG6ueG6pOG7peG7r3XhurnhuqThurTDrOG7r3Thurnhu7Xhurnhu691w7py4but4bq54but4bu1w7rhurnhuqThurREw4Phu6904bq54bur4buXduG6ueG7k8Otw7rhurnhuqTDrMO64bq54butQeG6pOG6ucOC4bu34bq54buR4bqg4bq5w4Lhuq7hurnDguG7i+G7r+G6ueG6vuG6psOz4bqk4bq54bux4bqi4buv4bq54buZ4buJ4bq54buZRMSC4buR4bq54bq+4bq44bq54bux4buG4bq54buTxJDhuqThurnhu5nDunHhu63huqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWJV4bqm4buAcOG7r+G6ueG7kUPhu6904bq54buZ4buJ4bq5w7Ro4buv4bq5dcOt4buvdeG6ueG7r3XDuuG7oeG6puG6ueG6vMSp4buv4bq5w7Thu4vhu6/hurnhu5F1xanhurnhu5nDrHbDouG6uXVE4bqi4buvdOG6ueG7k8O14buv4bq54buRaeG7keG6ueG6vuG7icOi4bq54bqkdeG7p+G6ueG6pOG6tMOz4buv4bq54bq+b+G7gOG6ueG7k8OJ4buvdOG6ueG6tnVE4bqg4buvdOG6uWnhu6/hurnDtOG7i3bhurnhurxw4bq54but4bu1w7rhurnhuqThurREw4Phu6904bq54bq2deG6qOG6uXXEguG6tuG6ueG6vOG6osO64bq54bqk4bul4buvdeG6uXXhu6Xhu6914bq54bqu4bq54butw4DDuuG6ueG7meG7p2jhurnhurZ1ROG6oOG7r3ThuqXhuqsv4bq2YuG6q+G6tuG6ueG7keG7sWjDgsOC4bqjw6nhurbDlHbhu5Phu4DDqWIo4bq0duG7r3ThurnhuqR1w4PDuuG6uXTDumjhu6/hurnhuqThuqLDusOi4bq5deG6puG7gHDhu6/hurnhu7Bo4buvdOG6ueG7kHVp4buvdeG6ueG6pMO64buf4bq24bq54bqk4bqq4buR4bq54buZ4buP4buA4bq54butw6zhu6914bq54buR4bu14buvdOG6ueG6pGnhu5HhurnhuqThuqbhu4Dhu6Phu6/hurnhuqThurThuqbhu4Dhu6Hhu6/DouG6ueG6tnXDgeG6ucO0w7rhu5/hu6/hurnhurZ1aeG6tuG6ueG7seG6puG7jeG6pOG6ueG6pOG6tHbhu6904bq54buudW/hu6/hurnhu5Nv4buv4bq54bq84buh4bq54buR4bu14buvdOG6ueG6pGnhu5HhurnDtOG7i3bhurnhurxw4bq54but4bu1w7rhurnhuqThurREw4Phu6904bql4bq5KMSp4buvdOG6ueG7kUTDg+G7r3Thurnhu6vDunHhu63hurnhuqThurRow6Lhurl0w7pp4but4bq5w4Jp4bqkw6LhurnhurZ1aeG6pOG6uXXDunDhu6/DouG6ueG6vuG6uOG6ueG7seG7huG6ueG7r3R1w7rhu6Phu63hurnhu5Fp4buR4bq54buR4bqg4bq5w4Lhuq7hurnDguG7i+G7r+G6ueG6vuG6psOz4bqkw6Lhurnhu5F14buf4bq5w7TDuuG7n+G7r+G6ueG7sW/hu63hurnDguG7i+G7r+G6uXRv4buA4bq54bu14bq54buvdcO6cuG7reG6ueG7reG7tcO64bq54bqk4bq0RMOD4buvdOG6peG6uVXhuqbhu4Dhurnhu5lB4buvdOG6ucOCw4nhurnhuqR1aOG7reG6uXTDumjhurnhuqTDueG7kXXhurnhu5HDieG7keG6ueG7kUJo4bq54buRaeG7keG6ueG7kcOz4bq24bq5QuG7gOG6ueG7meG7i+G7r3TDouG6ueG7kXXDueG7r3XhurnhurLhuqbhu4Dhu6Hhu6/DouG6ueG7kWnhu5HhurnhuqTDgeG6ueG7kXXEkOG7kcOi4bq54buRaeG6ueG7r3Vv4buv4bq54bqk4bq0duG7r3ThurnDtOG7i3bhurnhurxw4bq54but4bu1w7rhurnhuqThurREw4Phu690w6Lhurl0d+G6tuG6ueG6tnXDsuG7r+G6ueG6vm/hu4Dhurnhu5PDieG7r3Thurnhu63hu7XDuuG6ueG6pOG6tETDg+G7r3ThurnDguG7t+G7r3ThurnigJzhur5o4buvdeG6uS3hurnDgsOs4buRdeG6uS3hurnhu5nGoeG6tuKAncOi4bq54bqkdeG6rOG7keG6ueG7meG7j+G7gOG6ueG7q8O64buvdeG6ueG6pOG7n+G6uS3hurnhur7hu4nhurl1QcO64bq54bqk4bq04buj4buv4bq54buZ4bunaOG6ucO0w63hu6/hurl14bqm4buAcOG7r+G6ueG6tnVp4bqk4bq54bqk4bq0w7px4buv4bq5w7Thu6Hhu6/hurnhurzhurrhu6904bql4bqrL+G6tmLhuqvhurbhurnhu5Hhu7Fow4LDguG6o8Op4bq2SOG6puG6pHV24bq0w6li4buqdWrhu5Hhurnhu5Dhu7Xhu6904bqrL+G6tmI=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]