(vhds.baothanhhoa.vn) - Thiếu nhân lực, phải bố trí giáo viên dạy liên trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn, xuống cấp… là những khó khăn của các trường tiểu học trên địa bàn huyện Lang Chánh, nhất là khi năm học 2022-2023, Tin học là môn học bắt buộc đối với học sinh từ khối 3.
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tTxJBXUy3hu7lLSEZNcOG7scSoVFJTSOG7hFhx4bur4bul4bqz4bu5TUbhu7F9R0FNR+G7sVNHSMOKVOG7sULhu5bhu7FS4bui4bux4buu4bqmU+G7sUJHw4JTcuG7sUZIQU7hu7Hhu65I4bq8TeG7sUZI4bqgTUbhu7FDw4BY4buxTMOVTeG7sWhITeG7sUfDkkLDuS9H4buv4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6DDocSQ4bu5Q+G7q+G7pWhHSMOKVOG7sU1H4bq0TeG7sUvhu6pCcuG7seG7oEfhuqBI4bux4bqqw5Thu7FTUUnhu7FGSEFO4bux4buuSOG6vE3hu7FDw4BY4buxS0jhurxN4buxU1HFqOG7mk1GcuG7sULhu5bhu7FS4bui4bux4buu4bqmU+G7sUJHw4JTcuG7sVNR4bu5TUbhu7FTR0jDilPhu7HhuqrDjOG7sVNHSMOKVOG7sVNHw5RNcuG7sVdUw5RNRuG7sULDguG7oOKApuG7sUvDgeG7sU1H4busTUbhu7FKR0/hu7FKR8ODTeG7sULhu6Thu7nhu7FCQULhu7FTUcWo4buaTUbhu7FTSOG7hlThu7FHw5JC4buxU1HhurxN4buxRMOM4bu54bux4bqqw4FN4buxR1RY4buATeG7seG6s+G7uU1G4buxfUdBTUdy4buxTUfDglPhu7FLw4Hhu7FKR0jhu7FNw4NM4buxR8OSQuG7sXbhu612di124butdndy4buxaEhN4buxR8OSQuG7sUvDgeG7sUzDlU3hu7FHw5JC4bux4bqqxIJT4bux4bqqVOG7kkLhu7FEw5RI4bux4buuxqBI4buxR8OSQuG7sVJITUfhu7FT4buo4buxSkfDlEjhu7F3c8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burQ1NHVEzhuqrhu7FIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7s+G7s+G7s+G7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7F54buv4bu14bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQkNNc+G6quG7uU5TR+G7uU1HR07hu7lz4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z2d8O9L+G7r+G7s3ZDduG7r+G7rXd54buv4butU+G7s3Z5eeG7t0vhu61zxKjhu6BG4buhUcaheOG7reG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vhurPhu7lNRuG7sX1HQU1H4buxU0dIw4pU4buxQuG7luG7sVLhu6Lhu7Hhu67huqZT4buxQkfDglNy4buxRkhBTuG7seG7rkjhurxN4buxRkjhuqBNRuG7sUPDgFjhu7FMw5VN4buxaEhN4buxR8OSQuG7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Phu7Phu7Phu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t54buv4bu14bur4buxL+G7pcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugfeG7ueG7oFNITk3hu6vhu6XDokdI4bq+VOG7sUxBWOG7sVNJTUfhu7FHxajhu7FH4buMTUZy4buxSkfDlU1G4buxUuG7sOG7sUPDmU1G4buxRMWo4bucQuG7sVPDgEjhu7Hhu6BHw5NNRuG7sWhITeG7sUfDkkLhu7FC4buk4bu54buxaFHFqOG7mk1G4buxaEjhu4ZU4buxR8OSQuG7sV3hu5BNRuG7seG6s8Wo4buWTUZy4buxV+G6ouG7sV3hu5BNRuG7seG6s8Wo4buWTUbhu7F14bqz4bu5TUbhu7F9R0FNR8O6c8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWhHxJBO4buxS+G7kuG7sVNRw41NR+G7sVNRSOG7hk3hu7FKR+G7uUjhu7F9R8Wo4buWTUbhu7FTUcONTUfhu7FhSEFO4buxQ8OZQuG7seG7oEfhu5jhu7FTR8OVTUbhu7FNw4NM4buxduG7reG7r+G7tXLhu7FoSE3hu7FHw5JC4buxUuG6uuG7sVNR4bui4buxU0fDgU1H4buxTMOVTeG7seG6qsSCU+G7seG6qlThu5JC4bux4bqqxIJT4buxROG6pFThu7FT4buo4buxR8OSQuG7sVJITUfhu7FLxqDhu6Dhu7F34buxTcODTOG7sUfDkkLhu7F24butdnYtduG7rXZ3c+G7sV1I4bq+VOG7sU3DgVjhu7FE4bqwU+G7sVHhu7nhu7FNR0jhur5U4buxSkdP4buxSkfDg03hu7FCR07hu7FCQULhu7FTUcWo4buaTUZy4buxROG6sELhu7HhuqpI4buAU+G7sUvDgeG7seG7ouG7sUxI4bq+TeG7sU1VSHLhu7Hhu67Dmk1G4buxQuG7uU7hu7FDTuG7sUfhu4Dhu7FTR8OUTUbhu7FC4buW4buxUuG7ouG7seG7ruG6plPhu7FCR8OCU3Lhu7FTUeG7uU1G4buxU0dIw4pT4bux4bqqw4xy4buxTUZU4buQTeG7sU1H4bq0TeG7sUvhu6pC4buxSkfDlU1G4buxREHhu6Dhu7HGr01G4buxRMWo4bucQuG7sVjhurxU4buxQuG6pFRzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw6LDg0zhu7FHw5JC4buxduG7rXZ2LXbhu612d3Lhu7FHVFjhu4BN4buxTEjhur5N4buxTVVI4bux4bqz4bu5TUbhu7F9R0FNR+G7sUJP4bux4bu14buxU1HFqOG7mk1G4buxU0jhu4ZU4buxR8OSQnLhu7F34buxU1HFqOG7mk1G4buxU0jhu4ZU4buxR8OSQuG7seG7rsOB4buxaMOhfWdy4buxdnnhu7FESOG7hkzhu7FTUcWo4buaTUbhu7FL4bq4c+G7sV3hu4bhu7FTUUjhu4ZN4buxSkfhu7lI4buxQ8OAWOG7sUzDlU3hu7FoSE3hu7FHw5JC4bux4bqqxIJT4bux4bqqVOG7kkLhu7FEw5RI4bux4buuxqBI4buxR8OSQuG7sVJITUfhu7FKR8OUSOG7sXfhu7FTR8SQTuG7sUJHxajhu5ZNRuG7sVNRw41NR+G7sUzGoEhy4buxR1RY4buATeG7sVNHSMOKVOG7sUpHTuG6oE1G4bux4buv4but4buxRkhBTuG7seG7rkjhurxN4buxaEhN4buxR8OSQnPhu7FoUU5NRuG7sUpHSOG7sUfhu4Dhu7FTR8OUTUbhu7FC4buW4buxUuG7ouG7seG7ruG6plPhu7FCR8OCU+G7sULhu5bhu7HhuqrhuqBN4buxV1TDlE1G4buxQsOC4bugcuG7sVNR4bu5TUbhu7FTR0jDilPhu7HhuqrDjOG7sUxBWOG7sUxPQuG7sUTFqOG7nELhu7FTUeG7uU1G4bux4bqqw4zhu7FT4buo4buxS+G6tFRy4buxTeG7uVjhu7FE4bqi4buxR+G7jE1G4buxR09CcuG7sUpHw5VNRuG7sVLhu7Dhu7FDw5lNRuG7sUTFqOG7nEJz4buxXeG6sELhu7HhuqpI4buAU3Lhu7FEw5RI4bux4buuxqBI4buxQkFC4buxREjhu4ZM4buxU1HFqOG7mk1G4buxS+G6uHLhu7FS4buq4buxU0dIw4pU4buxU0fDlE3hu7HigJxE4buk4bux4bqq4bq+4oCd4buxSkdIw4pN4bux4buuSOG7gELhu7FDw4BY4buxaEhN4buxR8OSQuG7sVNR4bui4buxTeG6vE3hu7FN4bu5TeG7sUZI4bqgSOG7sUfhu5ZN4bux4bqq4bu5TuG7sUZI4bua4buxR8OKU3Phu7Fdw4pN4buxTeG7uVhy4buxU07DgU3hu7FHVFjhu4BN4buxQkfhu4rhu7FCT+G7sXbhu7FTUcWo4buaTUbhu7FLw4Hhu7FoSOG7hlThu7FHw5JC4buxU0fDjOG7sVNRw4JN4bux4bqz4bu5TUbhu7F9R0FNR+G7sXbhu7Hhu67DgeG7sWhI4buGVOG7sUfDkkLhu7HhurPhurRM4bux4buDR1Xhu7FLw4Hhu7FE4buk4bux4bugR8OTTUbhu7Hhu67DgeG7sUxBWOG7sVNJTUfhu7FDTuG7sUTFqOG7nELhu7FTw4FI4buxU1Hhu5zhu7FT4buo4buxQkFC4buxQkfFqOG7lk1G4buxU1HDjU1HcuG7sUPhu6rhu7FBTXLhu7FNR8OB4buxR+G6oE7hu7FT4bq0THPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4bux4bu14but4buv4bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXnhu6/hu7Phu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9CQ01z4bqq4bu5TlNH4bu5TUdHTuG7uXPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnZ3w70vduG7reG7rUN2duG7r3l34buvd1Phu6/hu7V54buteUvhu61zxKjhu6BG4buhUcahdnl24bur4bux4bu5S1PGoeG7q+G6s+G7uU1G4buxfUdBTUfhu7FTR0jDilThu7FC4buW4buxUuG7ouG7seG7ruG6plPhu7FCR8OCU3Lhu7FGSEFO4bux4buuSOG6vE3hu7FGSOG6oE1G4buxQ8OAWOG7sUzDlU3hu7FoSE3hu7FHw5JC4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7teG7reG7r+G7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3nhu6/hu7Phu6vhu7Ev4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pWhHxJBO4buxTUdU4buxQuG6pFThu7Hhu6BHw5lC4bux4buuw5nhu7FCR07hu7Hhuqrhu5Lhu7FMw5VN4buxaEhN4buxR8OSQnLhu7FNw4NM4buxR8OSQuG7sXbhu612di124butdndy4buxaFHFqOG7mk1G4buxaEjhu4ZU4buxR8OSQuG7sVNHw4zhu7FTUcOCTeG7seG6s+G7uU1G4buxfUdBTUfhu7Hhu6/hu7FC4bqkTeG7sVNH4bq8TOG7sXbhu63hu7FMQVjhu7FTSU1Hc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pV3FqOG7nELhu7FCw5VNRuG7sU1H4bqmTeG7sVNRxajhu5pNRuG7sUTDgFPhu7FCR1ThuqxN4bux4buFVMOUQuG7sUZI4bu54buxTMavQuG7sUThu5Lhu7F24buxTcODTOG7sXbhu6124buvcuG7sVNUWOG7sU1HSOG6vE3hu7FoUcWo4buaTUbhu7FoSOG7hlThu7FHw5JC4buxU0fDjOG7sVNRw4JN4bux4bqz4bu5TUbhu7F9R0FNR+G7seG7r+G7seG7ruG6qE3hu7FCR8Wo4bu54buxQk/hu7FGSEFO4bux4buuSOG6vE3hu7FoSE3hu7FHw5JCcuG7sUxBWOG7sVNJTUfhu7HhuqrDjOG7sUfhu4xNRuG7sU1HSOG6vlRy4buxSkfDlU1G4buxUuG7sOG7sUPDmU1G4buxRMWo4bucQnPhu7FoR8SQTuG7sVNJTUfhu7FTTkFNcuG7sUThu4bhu7FEQeG7oOG7scavTUbhu7FNR1Thu7FC4bqkVOG7sUPDgFjhu7Hhu67DgeG7sUfDkkLhu7FoSE3hu7FHw5JCcuG7sU1Hw4Hhu7FTUcWo4buaTUbhu7FC4bqkTeG7sUlT4buxTUfDglPhu7F24but4buxTEFY4buxU0lNRy/hu6BHw5NNRnPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6V9w5Xhu7FGSEFO4bux4buDR8OATOG7sWhHw4zhu7HhurXhu7lIcuG7scOhSOG7gFThu7FTUcWo4buiTUbhu7FNR8OB4buxU1HFqOG7mk1GcuG7sUJHTuG7seG6qkjDilNw4bux4oCcaFHFqOG7mk1G4buxR0jhu4BN4buxQk/hu7F4w73hu7Xhu7FHw5JC4buxUkhNR3Lhu7FTUU5NRuG7sURP4buxQk/hu7Hhu7XDveG7sUfDkkLhu7FSSE1H4buxSkfDlEjhu7F3c+G7sWhRxajGoELhu7FE4bq0WHLhu7FNR8OB4buxU1HFqOG7mk1G4buxQk/hu7FH4buc4bug4buxROG7kE1G4buxRMOUSOG7seG7rsagSOG7sUZIQU7hu7Hhu65I4bq8TeG7sWhITeG7sUfDkkJy4buxTUfFqE1G4buxQ07hu7FKSE1H4bux4bugR0nhu7HEkE7hu7FHw4nhu6By4buxTcODTOG7sU3hu7lY4buxTcOKVOG7sUdUWOG7gE3hu7FKR8OVTUbhu7HhuqrDlOG7sVNRSeG7sUZIQU7hu7Hhu65I4bq8TXLhu7FNR8OB4buxU1HFqOG7mk1G4buxQuG7pk1G4buxSkfDlU1G4bux4bqqSMOKU+G7seG7oEfhuqBI4buxV07hu7lY4buxUuG7ouG7sVNHw4rhu7FNw4FO4oCdc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pV3DlEjhu7Hhu67GoEjhu7FoUcWo4buaTUbhu7FoSOG7hlThu7FHw5JC4buxXeG7kE1G4bux4bqzxajhu5ZNRuG7sU1HSOG6vlThu7FNw4NM4buxTeG7uVhy4bux4bugR8OTTUbhu7FoSE3hu7FHw5JC4buxROG7pOG7sURB4bug4buxxq9NRuG7sU1HxahNRuG7sUvDgEjhu7FTR0jDilThu7FMQVhz4buxfcOV4bux4buDR+G7uU3hu7FoR8OM4buxaMONTUdy4bux4buDR0/hu7HDoUjhu4BU4buxU1HFqOG7ok1G4buxTUfDgeG7sVNRxajhu5pNRuG7sUJHTuG7seG6qkjDilNw4buxaFHFqOG7mk1G4buxQk/hu7Hhu7Mt4bu14buxTEFYcuG7sUNO4buxU1Hhu7lNRuG7sULDguG7oOG7sVPhu6jhu7FL4bq0VHLhu7FN4bu5WOG7sUpHw5VNRuG7sVLhu7Dhu7FDw5lNRuG7sUTFqOG7nEJz4buxw7NI4buAQuG7sVNHSMOKVOG7sU1GVOG7kE3hu7FNR+G6tE3hu7FL4buqQnLhu7FTUeG7uU1G4buxU0dIw4pT4bux4bqqw4zhu7FG4bq0WOG7sUpHT+G7sUpHw4NN4buxQkdO4buxTUfDgeG7sVNRxajhu5pNRuG7sVNRTk1G4buxRkjhuqBNRuG7sUPDgFjhu7Hhu67DgeG7sUfDkkLhu7FT4bqm4bug4bux4bqq4buS4buxTMOVTeG7sWhITeG7sUfDkkJz4buxXeG7huG7sUThuqBM4bux4bqq4bqgTuG7sUZIQU7hu7Hhu65I4bq8TeG7sUPDgFjhu7FE4buk4buxU0jDilNy4buxTUfDgeG7sVNRxajhu5pNRuG7sULhu7Dhu7FM4buSU+G7sUZIQU7hu7Hhu65I4bq8TeG7sUPDgFjhu7HhurXhu7bhu7FTR1ThuqZT4buxREjhu7FHw5JC4buxTUZHSOG7gOG7oOG7seG7rsOZ4buxaEhN4buxR8OSQuG7seG7ruG6vuG7sUZI4bqgTUbhu7FDw4BY4buxS1nhu7FTR1RYw4pTcuG7sULDk03hu7FTR+G7qkLhu7FHw4FNR+G7sU1H4bua4buxQuG7luG7sVLhu6Lhu7Hhu67huqZT4buxQkfDglPhu7FC4buk4bu54buxU1HFqOG7mk1G4buxaMOhfWdzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw6JH4bquTOG7sVPhuqbhu6Dhu7FTUVRNRuG7sUpHxIJC4bux4bugR8OZQuG7sU1H4busTUbhu7FKR0/hu7FKR8ODTeG7sUThurBT4buxUeG7ueG7sUTDlEjhu7Hhu67GoEjhu7FMw5VN4buxaEhN4buxR8OSQuG7seG7ouG7seG6quG6pkLhu7FTSOG7hlThu7FHw5JCcuG7sUThu5BNRuG7sUJHSeG7scOiRlRY4buCTeG7scOiRsOSQuG7sWfhu5ZNcuG7sWhRxajhu6JNRuG7seG7g0fDk01G4buxYUhBTuG7sUPDmULhu7Hhu67DgeG7sV3DgU7hu7FTw4BO4buxR1RY4buATeG7seG6s+G7uU1G4buxfUdBTUfhu7FCR07hu7HhuqpIw4pTcOG7scOiw4NM4buxR8OSQuG7sXbhu612duG7sS3hu7F24butdndy4bux4bugR8OTTUbhu7FS4bq64bux4bqqw5Thu7FTUUnhu7FGSEFO4bux4buuSOG6vE3hu7FDw4BY4buxS0jhurxN4buxQsOC4bugcuG7sWl7w6Jb4buxR1RY4buATeG7sULhu6ZNRuG7sUThuqLhu7FCT+G7sUrDiuG7sUdOw4BCR+G7seG6quG7mOG7sVJUTUbhu7FMQVjhu7Hhu65I4buxU0lNR+G7sUJHTuG7sUzhu5JT4buxUsOU4buxU1HFqOG7mk1Gc+G7sWhRxajGoELhu7FMxIJTcuG7sUfDkkLhu7FSSE1H4buxU0jhu4ZU4buxR8OSQuG7seG7rsOB4buxaMOhfWfhu7FTUU5NRuG7sULDmk1G4buxTOG7klPhu7FX4bqi4buxUuG6uuG7sUPDmk1G4buxQkdUTUbhu7Hhu6BHw5NNRnLhu7FMQVjhu7FTSU1H4buxU0fEkE7hu7FHw41NR+G7sVNHxq9C4buxV8OK4bug4buxS8OMQkfhu7FLVOG6tE3hu7Hhu6BHSOG6vE1x4bux4bugR8OTTUbhu7FMQVjhu7FExajhu5xC4buxROG6sFPhu7FTw4BI4buxU1HFqOG7mk1G4buxaMOhfWdzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6Dhu7hUU0dOUeG7q+G7pWhmacOiYeG7seG6szPDuS/hu6Dhu6U=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]