(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 19-9, Trường THPT Mường Lát đã tổ chức phát động tháng cao điểm phòng, chống ma tuý - HIV/AIDS; phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2022 - 2023.
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNjXhu6924but4bubxqFvNlbhu63hu7fhu6fGoW/DoFbDk+G7qlbDoOG7luG7t+G7p8ahb8Og4buU4bqndsOg4burw7Phuqd2w6BndMahb8OgVsOz4bqnxqFvw6Dhu4XhuqXhu5vDoGfDsmzhu5fDoOG7q8Oz4bujxqFvMMOg4buFw7NyxqFvw6Dhu5fhuqXDoHZ44bquw6Atw6DDk8OSJS/huqTDkkbhu641L+G7r3bhu63hu5vGoW82NS/Ds+G6ozY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vDk2jhuqVmw6E2xqBv4bqt4bquw6DhuqPDoi3DojDDoFbhu63hu7fhu6fGoW/DoFbDk+G7qlbDoOG7luG7t+G7p8ahb8Og4buU4bqndsOgZ2LDoHZ1w6Dhu4XDs+G7ueG7hcOg4burw7Phuqd2w6BndMahb8OgdsOz4bqnxqFvw6Dhu4XhuqXhu5vDoGfDsmzhu5fDoOG7q8Oz4bujxqFvMMOg4buFw7NyxqFvw6Dhu5fhuqXDoHZ34bqww6Atw6DDk8OSJS/huqTDkkbhu64gw6Dhu6vDs+G7o8ahb8Og4buFw7NyxqFvw6B2dMOyw6Dhu6vDs+G6qeG7l8OgZ8WpdsOg4bqjw6DGoWPhu5fDoMOz4buf4buFw6DDo+G6ocOjw6PDoC3DoMOj4bqhw6PEgzE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2NeG7r3bhu63hu5vGoW82NcOy4buXb8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOhw7Lhu4RoxqF2aOG7rcOhw6Dhu6924bqu4buVaDzDocODw7JmdsOzIsOg4bq14bqh4bqj4burxIIgw6DDs2jDsm/Ds3Yiw6DhurHhuqPhurPhu6vEgiDDocOg4buv4but4buFPMOhLy/hu4VmxqEx4buD4bql4bubdsOz4bqlxqHDs8Oz4bub4bqlMeG6osahL2Zo4buv4buZduG7m+G7qy/GoWjDg+G7ry/Do8OjxIPhurUvw6PhuqHhurFmw6PhuqHDouG6scOi4bqj4bq1dsOiw6PEg+G6ocOi4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPMOi4bq14bqvw6HDoOG6peG7lXY8w6FW4but4bu34bunxqFvw6BWw5Phu6pWw6Dhu5bhu7fhu6fGoW/DoOG7lOG6p3bDoOG7q8Oz4bqndsOgZ3TGoW/DoFbDs+G6p8ahb8Og4buF4bql4bubw6Bnw7Js4buXw6Dhu6vDs+G7o8ahbzDDoOG7hcOzcsahb8Og4buX4bqlw6B2eOG6rsOgLcOgw5PDkiUv4bqkw5JG4buuw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqjw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6seG6o+G6s8Ohw6AvNjUv4buvduG7reG7m8ahbzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNuG7gnd1w7LDoOG7lW3DoOG7q8Oz4bqndsOgZ3TGoW/DoOG7heG7ncOgb8OqxqHDoOG6ozHhuqHhuqHhuqHDoMOz4buf4buFw6Dhu6/Dssahw7PDoFbhu63hu7fhu6fGoW/DoFbDk+G7qlbDoOG7luG7t+G7p8ahb8Og4buU4bqndsOgdsOz4bql4buXw6Bvw7LhuqUxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNlbDs+G6p8ahb8Og4buF4bql4bubw6Bnw7Js4buXw6Dhu6vDs+G7o8ahbzDDoOG7hcOzcsahb8Og4buX4bqlw6B2eOG6rsOgLcOgw5PDkiUv4bqkw5JG4buuw6DGocOzxJHhu5fDoOG7l8O94buFw6Bn4buN4buFw7PDoHZjxqFvw6Dhu4Xhu7fhu6fGoW/DoHZ34bqu4buJxqHDoHbhu6134bquasahMMOg4burw7N1w6Dhu4PDssSpxqEww6Bvw7Lhuqfhu5vDoGbDveG7hcOg4burw7Phuqfhu6vDoOG7lXfhur92w6Dhu6vDs+G7o8ahbzDDoOG7hcOzcsahb8Og4buX4bqlw6B2eOG6riDDoMah4bq7xqFvw6Dhu4XhuqXhu5vDoMahw7Phur/GocOgdsOz4bu54buFMMOgdsOyxqHDs8OgdsOzw6rGoTDDoHbhu63huqfhu4XDs8OgxqHDs8Oya+G7l8OgduG7reG7m8ahb8Og4burw7Phu6PGoW8ww6Dhu4XDs3LGoW/DoOG6ouG6rcOg4buZw7Js4buXw6Dhu6/hu5vhuqd2MMOgxqFvY8ahw6Dhu4XDs2XGoTDDoHbDssSpxqHDoHbhu6XDssOgZ+G7geG6rsOg4buVecOyw6B2a8OgxqHhuqnGocOg4buX4bqlw6B2eOG6rsOgLcOgw5PDkiUv4bqkw5JG4buuw6B24but4bubxqFvw6DDs+G7n+G7hcOgZ+G7t+G7p8ahb8Og4buFw7Phu5vDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0MMOgb8Oy4bqn4bubw6DhuqLDsuG7icahw6DhuqLhuq3DoMOz4buf4buFw6Dhu6/Dssahw7MxNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNjXhu6924but4bubxqFvNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDocOy4buEaMahdmjhu63DocOg4buvduG6ruG7lWg8w6HDg8OyZnbDsyLDoOG6teG6oeG6oeG7q8SCIMOgw7Now7Jvw7N2IsOg4bqx4bqj4bqz4burxIIgw6HDoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68vw6PDo8SD4bq1L8Oj4bqh4bqxZsOj4bqj4bqh4bqh4bqj4bqh4bqzduG6t8Oi4bqj4bqz4bqh4buV4bqhMeG7k+G7q29d4butPMSD4bqj4bqhw6HDoOG6peG7lXY8w6FW4but4bu34bunxqFvw6BWw5Phu6pWw6Dhu5bhu7fhu6fGoW/DoOG7lOG6p3bDoOG7q8Oz4bqndsOgZ3TGoW/DoFbDs+G6p8ahb8Og4buF4bql4bubw6Bnw7Js4buXw6Dhu6vDs+G7o8ahbzDDoOG7hcOzcsahb8Og4buX4bqlw6B2eOG6rsOgLcOgw5PDkiUv4bqkw5JG4buuw6HDoMODw7JmdsOzPMOh4bq14bqh4bqhw6HDoMOzaMOyb8OzdjzDoeG6seG6o+G6s8Ohw6AvNjUv4buvduG7reG7m8ahbzY1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNuG7hOG6p+G7hcOgw7Phu5/hu4XDoOG7r8OyxqHDs8OgVuG7reG7t+G7p8ahb8OgVsOT4buqVsOg4buW4bu34bunxqFvw6Dhu5Thuqd2w6Dhu5nhurDDoOG7heG6peG7l8Og4buZxKl2w6Dhu5nDs3HGoW/DoOG7lcOy4buJxqHDoOG7sXfhuqXGocOgZ8SpxqHDoHZrw6DGoeG6qcahw6DEgmLDoMOzdMOyMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTYl4bulw7LDoOG7hcOz4buzw6BnasOg4oCcxqDhurvGoW/DoOG7heG6peG7m8Ogw7PDsmt3w6Dhu7F34bqrw6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6Dhu4XhuqXDssOgxqFvw7PDsmvGocOg4buX4bqlw6B2eOG6rsOg4bqi4bqtw6Dhu7F34bqrxqHDoOG7leG6sMOgxqFv4bu34bunw7LDoOG7r8OAw6Bmw73GoW/DoHbhu63huqfDssOg4burw7Np4burw6Dhu4XDs+G6vXbDoOG7l+G6pcOgdnjhuq7DoC3DoOG6ouG7j8Og4buFdMahb8OgZ3PGoW/DoOG7mcOz4buhaMOg4buX4bqpxqHDs8Og4bqi4bqtw6DhuqXGocOgduG7m+G6rcahw6Eww6BW4but4bu34bunxqFvw6BWw5Phu6pWw6Dhu5bhu7fhu6fGoW/DoOG7lOG6p3bDoGdiw6B24butw7JsxqHDoOG7mcOz4bqlw7LDoHZ34bqu4buJxqHDoHbhu6134bquasahMMOg4buVc8ahb8Ogb8OzaeG7q8OgxqF0w7LDoGZ3xqFvw6Dhu6vDs+G7o8ahbzDDoOG7hcOzcsahb8Og4buX4bqlw6B2eOG6rsOg4bqi4bulw7LDoOG7heG6p+G7hcOgw7Phu5vhuql2w6BndMahb8Og4bqiY8ahw6DDs+G7neG6pcOgLcOgdsOzbMOgdsOz4bql4bubMMOgw7Phu5vhuql2w6BndMahb8Og4buF4buz4bqlw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7heG6u3fDoOG7leG6qeG7hcOg4buDdMOgZ2zDoMah4bq7xqFvw6Dhu4XhuqXhu5vDoMahw7Phur/GocOgdsOz4bu54buFw6B24but4bubxqFvw6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6Dhu6vDs+G7o8ahbzDDoOG7hcOzcsahb8Og4buX4bqlw6B2eOG6rsOg4buFw7Phu5vDoOG7heG6p8ahw6Dhu4N0MMOgb8Oy4bqn4bubw6DhuqLDsuG7icahMMOgw7Phu5/hu4XDoOG7r8OyxqHDszE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VuG6qcOyw6Dhu5Vtw6Dhu6vDs+G6p3bDoGd0xqFvMMOgxqHDs+G6rcOgduG7reG7t+G7p8ahb8OgZ2LDoHZ1w6Dhu4XDs+G7ueG7hcOg4buFw7Phu5vDoOG7heG6p+G7hcOgdsOz4bqtxqHDs8Og4bqiw7Lhu4nGocOgduG7reG7m8ahb8OgduG7reG7t+G7p8ahb8Og4buZ4bqww6Dhu4XhuqXhu5fDoOG7mcSpdsOg4buZw7NxxqFvw6B2w7PhuqXhu5fDoG/DsuG6pcOg4buXd+G6pcOg4buD4bqnxqEww6B24bqtxqFvw6B24but4bqgMMOg4buvw4DDoGbDvcahb8Og4buX4bqlw6B2eOG6rjDDoHbDgcOgb8Oy4bqn4buFw6Dhu5nDs+G6pcOyw6Dhu4Phuqfhu5vDoOG6omrDoHbhu4/GocOzw6B24but4bqpxqFvw6Dhu6/DgMOgZsO9xqFvw6Dhu5fhuqXDoHZ44bquw6B24but4bqnw7LDoOG7q8OzaeG7qzDDoMOz4bu34bulxqFvw6BnxKnGocOgxILhurvhuq7DoGbDgcahb8Og4buXccOyw6B24but4bu34bunxqFvw6Bvw7Lhuqfhu5vDoGbDveG7hcOg4buV4bqtxqHDs8Og4buX4bqpxqHDszDDoOG6pcahw6B24bub4bqtxqHDoOG7mcOzccahb8Og4buF4budw6B2a8OgxqHhuqnGocOgxIJiw6DDs3TDsjE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhuqR3dsOz4bub4butw6E2NeG7gzZW4busV8agT8Og4buU4buINS/hu4M2NS/hu6s2

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]