(vhds.baothanhhoa.vn) - Rất nhiều câu chuyện cảm động ở các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) khi mà ở đây, mỗi giáo viên thường kiêm luôn vai trò như người cha, người mẹ, thậm chí kiêm luôn “bác sĩ”...
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7suG7ueG6reG7jXDhurPhur09az3hur3huqdm4bqpPcOyb+G7mcSp4bq94bqnPTnhuq3hu41w4bqv4bq9PTjhuqnhurPDssOdL+G6rSXhu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23huqzDoChhI+G7sk8zw7I94bq94bqt4bqp4bq34buNPTky4buNPTnhuq3hu41w4bqz4bq9PTl74bq7PcOhaeG6veG6pz1rPTkpOT3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz1t4bqtw609w7Lhuq1m4bq94bqnPWEy4bq9PcOyaTk94bq9aeG6qT3Dsm/hu489WE3DkkHDkuG6vMOSWT3DqeG6reG6qT3hurs8PWs9w6EycOG7rj3hurvDrOG6qT3huqfhuqkpw6o94buj4bqp4bqv4bq9PcOy4bqt4buZxKnhur3huqc9w6nhuqnhuq/hurs94bq54buNZuG6vT3hu6Mo4bqpPcOyb+G7gT3hur3huq3hu5k94bq94bqn4buZxKnhuqk9OeG6rSjhu6494bq94bqn4buZxKnhuqk94bq74bqj4buuPcOy4bqtNeG6uz054bqt4bqrPcOp4bqp4bqv4bq7PeG6ueG7jWbhur094oCcOCk5PcOzxJHigJ1WVlbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu5KG3DsuG6qcOq4bq9I+G7ssOd4bqp4bq74bqnPTnhurkow7PDs+G7pCNhw7Lhuq3hu43hurs4PeG6qeG7ucOg4bq9w7LDoG8jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qj4buf4bqpYcOy4bqt4buwPSwkJG3hu6Hhu6w94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7sD0mOyZt4buh4busIz3Ds2854bukIy8vOWHhur1WOCjDqsOy4bqtKOG6veG6reG6rcOqKFbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKiomLC8lLCxhPyokKi4kKsOyLCU7JSzhurkkVmVt4bqn4buqb+G7pCwkJiM9KOG6ucOy4bukI+G7ueG6reG7jXDhurPhur09az3hur3huqdm4bqpPcOyb+G7mcSp4bq94bqnPTnhuq3hu41w4bqv4bq9PTjhuqnhurPDsiM94buf4bqpYcOy4bqt4bukIywkJCM94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7pCMmOyYjPS/hu7Lhuqzhu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPcOSb+G7mcSp4bq94bqnPcOS4bqs4bu5w5M9QcOS4bq8w5I94bq4KOG6veG6pz3hu7nhuq0p4bq94bqtPcOyb8Oq4bq94bqnPeG6p+G6qcSpPeG6p+G6qXvhuqk94bq5KMOqVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOdw7PDsm/DquG6veG6p+G7ssOS4bqtNHDhu649OWY94bq94bqt4buZPThnPeG6u+G6oz1rPeG6veG6rTzDnS/Ds8Oyb8Oq4bq94bqn4buyw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw4HhurHhur094bq54buPOT3hur08cOG7rj3hurgoPcOS4bqtYz3DkuG6rSjhur3huq09TeG6reG7meG7i+G6veG6p+G7rj3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPeG6ueG7iW09IeG7tz3Dkm/hu5nEqeG6veG6pz1Nw5JBw5LhurzDkj3hurzhuq3hu5k94bug4buNMuG6vT1Y4bq84bqt4buZPeG7oOG7jTLhur1ZPeG7ozfhur09OeG6reG7mSg9buG7jeG6r+G6vT3DoeG7mWo5PTky4buNPTnhuq3hu41w4bqz4bq9PeG7oXtwPW8oPTkpOeG6rT3DoTJwPeG6pzThur094bq7acOyPeG6vVvhurs94buj4bq3PcOyb+G7meG7iTnhu649w6nhuq3huqk9w6EzcD3DoOG6uz3DoSjhur3huqc94bq5PD3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPeG6ueG7iW09LuG7t1Y94buiPMOqPeG6ueG7jzk9KuG6rT3Dsynhur3huqc94bq7acOyPeG6veG6pzxwPcOy4bqtKeG6veG6pz0lJC0qJCol4buuPcOS4bqtKOG6veG6rT1N4bqt4buZ4buL4bq94bqnPThjPcOhKOG7jT04w7Thur3huqc9YeG7nT1haeG6qeG7rj3DsuG6rTRw4buuPTlmPcOyb8ahOT05w7Xhur3huqc94bq94bqtMuG6vT3hu6Phuqnhuq/hur09cD3DsuG6sT3hur3huq08PcOyb+G7mcSp4bq94bqnPcOhfT3DoeG7mSg9w6Dhurs9w7Mo4bq94bqnPeG7t+G6s+G6veG6rT3hu6PhuqnhurPhur09w4EoPcOp4bqtw6ooPeG6reG7jXDhurPhur09w6HhurU9w6nhuq0p4bq7PTjhurPhur3huq1WPcOJ4bqxw7I9buG7jXvhu649w6Dhurs9OGM9w7Mp4bq9PeG6uSk94bqnKOG6vVY94oCcw4nhuq3huqk9OGM9OOG6s+G6veG6reG7rj3DqeG6rWbhur3huqc9OeG6vz3hur3huqfhu5nEqeG6qT3DsuG6rTLhur09OOG6r+G6vT05PuG6veG6reG7rj3DsuG6reG7mcSp4bq94bqnPTnhur89OXvhurs94bqn4bqpKTk9w7Lhu5Hhuqk9w7Lhuq0y4bq9Vj3hurzhuq3hu5nhur3huqc9az3Dsm/hu5nEqeG6veG6p+G7rj3DsmLhur3huq09OXvhurs9OeG7kSg9w7Lhuq00cOG7rj05Zj3hur3huq3hu5k9OGc94bq74bqjPWs94bq94bqtPOG7rj3huqc04bq9PeG6p+G7k+G6qeG7rj0z4bq7PSltVj3huqxm4bq7PcOg4bq7PThjPTjhurPhur3huq3hu649w7Lhuq00cOG7rj05Zj3hurnDqj3hurld4bq94bqn4buuPcOy4buPOT3Dsm/GoTnhu649w6Fp4bq94bqnPeG7o+G6qeG6r+G6vT3hur3huq/hur09w6Dhurs9OeG7k+G6veG6pz3DsuG6rTNwPXDhuq/hur09w7Iy4bq7PeG6reG7i+G6veKAneG7rj3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPeG6uCg9w5Lhuq0o4bq94bqtPU3huq3hu5nhu4vhur3huqc94bq94bqt4buJPeG6uT7huqlWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw5Lhuq0o4bq94bqtPU3huq3hu5nhu4vhur3huqc94bq5PD3hurtpw7I94bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6rT3hur3huqfhuq3DqMOqVj3hu6LhuqnhurM5PcOh4bqp4bq34buNPcOyb2M9OeG7kSg9w6Dhurs9w7Mo4buNPcOh4bq/PWs94bqsPD3hurxp4bqp4buuPcOhfT054bq/PcOzxqE9buG7jXDhuq/hur094bqn4bq/beG7rj3hu5Hhur3huqc94bqtaT054buRKD3DssOqPOG6vT3DsuG6reG6tT05KeG6vT04aeG7rj3huqfhuqkpw6o94buj4bqp4bqv4bq9PeG7ozw94bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6rT3Dkm/hu5nEqeG6veG6pz1Nw5JBw5LhurzDkj3hurzhuq3hu5k94bug4buNMuG6vVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDgOG6uz3hurjhu5094bq84bqt4buZPU7hu41y4bq94bqt4buuPeG6reG7hzk9w7Phuqnhur3huq094bq54buJbT0sw7o9w5Jv4buZxKnhur3huqc9w5Lhuqzhu7nDkz1Bw5LhurzDkj3hurgo4bq94bqnPeG7ueG6rSnhur3huq09WOG6uCjhur3huqc94bu54bqtKeG6veG6rVk9w6Hhu5lqOT3hu6HDoOG6uz3hurk8PeG6u2nDsj3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPcOhIDk9OOG6qeG6s8OyVj3hurzhuq08PcOg4bq7PWs94buhfT1Q4bqv4bq9PcOJ4bqt4buZ4buL4bq94bqn4buuPTkpOeG6rT3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz0/JMOp4bq7Vj3hu6I8w6o94bq9W+G6uz3huq3hu4c5PeG6ueG7iW09O+G7rj3DqeG6reG6qT04XcOyPcOhNOG7jT3huq3hu4c5PcOyPuG6qT3hur3huqdm4bqpPcOyb+G7mcSp4bq94bqnPeG6vTxw4buuPU7hu41y4bq94bqtPeG6ueG7jWbhur09w6nhuq3hur85PeG7ozw9w6Hhu4Hhuqk94buj4bq3Vj3Dkyjhu4094bqnNOG6vT0q4buuOj3DsuG6rSnhur3huqc9w6Dhurs94bq74buJ4bqpPeG6veG6p+G7jWbhuqk94bq9w6zhuqk94bq94bqt4buJPeG6veG6rTxWPeKAnMOA4bq7PTnhuq3hu5koPTgow6o94bqn4bqpxKk9beG6rXvhuqk94buhKD3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT3hur3huq/hur09w6nhuq3huqk94bujPMOqPcOhMnA94bqt4buHOeG7rj1b4bq94buuPWs9w7I+4bqpPcOyb+G7mcSp4bq94bqnPcOp4bqt4bqp4bqx4bq9PcOg4bq7PW8zw7I94bq94bqt4buJPThnPeG6u+G6o1Y9w4Dhurs9w6F9PcOp4bqt4bq/OT1vM8OyPeG6veG6reG6qeG6t+G7jVY9w4Hhu5lqOT3Ds8ahPcOhaeG6veG6pz3hu6Phuqnhuq/hur09OeG7kSg9OD7hur09OMOoPcOhIDk9OOG6qeG6s8OyPeG6uTw9OeG7kSg9OSk5PcOy4bqtNHDhu649OWbhu6494bq54buNZuG6vT3DsmLhurs9OSk54bqtPcOh4bq1PcOg4bq7PcOh4buZajk94buj4buN4bqp4buuPTnhuq1b4bq7PcOz4bq/OeG7rj04e8OqPTgo4bq9PeG6veG6r+G6vT3DoOG6uz3DoX094buj4buZasOyPW7hu40o4buuPcOyNW09w7Jv4buN4bq94bqnPTnhuq3Dqj3hu6PhuqnhurM5PeG6reG7hzlWVlbigJ3hu6494bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6rT3hurjhu5094bq84bqt4buZPU7hu41y4bq94bqtPTnhuq3huqkoPcOzw6NWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buy4bq6acOyPcOy4bqtKeG6veG6pz3hu6Phurc94bq94bqtPD3hurtpw7I94bq5NOG6veG7rj3hur3DrOG6qT3hur3huq3hu4k94bq94bqtPOG7rj3hur3huq3hu53hur3huqc9w6nhuq3Dqnvhur3huqc9w7JvZ+G6veG6pz3Dsm/DquG6veG6pz3hurnhu4Hhur3huqc9OeG6rWQ9w7Lhuq3GoTk9w7PGoT3DoeG7mWo5PcOp4bqt4buDKD3hurkzbT3DqeG6reG6qT05KTk9w6Dhurs94bq54buNZuG6vT3hur3huq014bq9PcOh4buZajk9w7Ji4bq94bqtPXDhuq/hu409w7Lhuq3hu5nhu4vhur3huqc9w7Lhu5c94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6veG6p+G7mcSp4bqp4buuPcOy4bqtNHA9OWY9OeG7kSg94bq7YuG6veG6rVY9w5Lhu5c9w7LhuqnhurFtPTk14bq9PcOh4bqx4bq9PeG6uTzhurs9buG7jcOg4bq9PeG7o+G7ieG6qT3hurtm4bqpPcOyb+G7mcSp4bq94bqnPeG6reG7hzk9w7I1bT3hurvhu4nhuqk9w6HhurU9w7Jv4buZxKnhur3huqc94bq94bqt4buZPeG6veG6p2bhuqk94bq94bqtPD3DsuG6reG7lT0q4buuPcOy4bqtNHA9OWY94bq94bqt4buZPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPcOy4bqtMuG6vT3hurk8PTl7PeG6u2nDsj3huq084bq94bqtPcOyb2Lhur3huq1WPeG7ouG7mWrDsj3DqeG6reG6v+G7rj3hur3huq3hu53hur3huqc94bq94bqn4buZxKnhuqk9w6Hhu5Xhur3huqc9w7Jv4bqv4bq9PTjDtDk94bqn4bqpe+G6veG6pz3Dsm/DquG6veG6pz3hu6Mo4bqpPcOyb+G7gT3hu6Phu5coPWE+cD054bqt4budPeG7o+G7lyg9OeG6rVvhurs94bq5w6o9w7Lhu5c9OOG7nSg9W+G6veG7rj3huqfhuqkzOT3hur3huqfhu5E9OeG6rcOqPeG6reG7hzk9w7Phuqnhur3huq09w6F9PTlnPeG6p13hur3huqfhu6494bq9w6w94bq5xqE5PeG6rcOqPOG6vT3DsuG6rTzhur3huq094bq94bqt4bqp4bqz4bq7PeG7o8O0PeG7ozw94bqt4buL4bq9PcOy4bqt4bqxVlZWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw53Ds8Oyb8Oq4bq94bqn4buyw5Ji4bq94bqtPcOy4bqt4buZ4buL4bq94bqnPeG7ozw9w7JvKTnhuq094bq94bqt4bqp4bqz4bq7w50vw7PDsm/DquG6veG6p+G7ssOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOSb+G7mcSp4bq94bqnPU3DkkHDkuG6vMOSPeG6vOG6reG7mT3hu6Dhu40y4bq9PTnhur89Kj8kPeG6reG7hzk9w7Phuqnhur3huq09w7Jvw6rhur3huqc9w6Hhur89OeG6vz0lPzs94bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6rT3hur1p4bqpPcOyb+G7j1Y9w5Lhuq3DoMOqPeG6uWM54bqtPW3huq0y4bq9PTlm4bq94bqnPcOyb8ahOT3DsuG6rWI9Jj3huqfhuqkpw6o94buj4bqp4bqv4bq9LyU94bq94bqnPHA9w6Hhuq/hurvhu6494bq7w6zhuqk94bqn4bqpKcOqPeG7o+G6qeG6r+G6vT3Dsm/GoTk9JT3hurk04bq9L8Oy4buNNOG6vVY94oCc4bu54bq/PeG6veG6reG7neG6veG6pz3DoeG6r+G6uz1t4bqte+G6qT3DsuG6reG7lTk9w7JvXeG6veG6pz3hu6NiPeG6reG7hzk9w7Phuqnhur3huq09w6Eo4buNPTjDtOG6veG6p+G7rj3Ds2fDslZWVj3hurzhuq0y4bq9PeG7o+G6qeG6r+G6vT1wPcOy4bqxPWs94bqnNOG6vT3Dsm/hu5nEqeG6veG6p+G7rj3Dsyjhur3huqc9w6HhurU94bq5POG6uz05ZuG6veG6pz3Dsik5PcOz4buLPTnhu5Xhu409OCjhur09w6E04buN4buuPcOyb+G7mcSp4bq94bqnPeG6rWptPeG6vSDhur3huqc94bqt4buL4bq9PcOy4bqtYj3DoeG7mSg9w6HhurHhur09w7JvPuG6uz1wPcOy4bqxPeG6rcOqIDk9OOG6s+G6veG6rT3hu6PhuqnhurPhur094bqt4buNcOG6s+G6vVY9w5Lhuq3hu5nEqeG6veG6p+G7rj3Dsyjhu409OSg9w7JvxqE54buuPeG6p+G6qSnDqj3hu6Phuqnhuq/hur09OeG6rWQ9w6Hhu5lqOT3huqvDsj3DsuG6rcSp4bqpPeG6p+G6qSjhur094buj4bq3PeG6veG6rTzhu649w7Mo4buNPcOh4bq/4buuPeG6veG6seG7jT054bq/PcOy4bqp4bqxw7I9YT5wPcOy4bqtYj1t4bqte+G6qT3DoeG6seG6vT3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3hurnhu41m4bq9PeG6veG6r+G6vT054buT4bq94bqnPcOp4bqtKT3hu6Mzw7I94buje+KAneG7rj3huqfhuqkpw6o94buj4bqp4bqv4bq9PeG6u2bhur09w5LDqinhur09TeG6rT7hurs9w5Lhuq1jPeG6rHvhuqk94bqsw6o84bq94buuPTnhuq3Dqj044bqp4bqxw7JWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw4E04buNPeG6vVvhurs9KiQqKuG7rj3DsuG6rcSp4bqpPcOh4bqp4bq14bq7PWFjOeG6rT3hu7nhu6LhuqhBLSUhPcOhKOG6veG6pz04w7Xhur3huqc9beG6rSnDsj3hurs+4bq94bqt4buuPcOSb+G7mcSp4bq94bqnPU3DkkHDkuG6vMOSPeG6vOG6reG7mT3hu6Dhu40y4bq9PcOy4buX4bq94bqnPeG6uTw9w609YWM54bqtPTnhu5EoPeG6reG7jXDhurPhur094bq94bqtPFY94bq84bqtPD3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3DqeG6reG6qT3DoeG6vz3DsuG6rTzhur3huq094oCcOOG6s+G6veG6rT3hu6PhuqnhurPhur3igJ09OeG7geG6vT3DsuG6rTRw4buuPTlmPeG6p+G6qSnDqj3DsuG6rTzhur3huq094bq94bqtMuG6vT3hu6Phuqnhuq/hur09cD3DsuG6sVY9TeG6reG6vz3huq3huqnhurPhu409w7Jv4buZa+G6veG6pz3Dkm/hu5nEqeG6veG6pz1Nw5JBw5LhurzDkj3hurzhuq3hu5k94bug4buNMuG6veG7rj3hurjhuq894bqsw6o84bq94bqnPeG6uCjhur094bq94bqt4buJPeG6uT7huqnhu7A94oCcw4Hhur894bq5PD3hur3huq3hu53hur3huqc9w7Lhuq0p4bq94bqnPeG6veG6pzxwPcOp4bqtZuG6veG6pz3DsuG6reG6tT1u4buN4bqv4bq9PTnhu5EoPeG6veG6rTw9w7Jv4buZxKnhur3huqdWPU3huq004bq9PeG6ueG7ieG6vT1rPcOhMnA94bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6rT054bq/PeG6rcOqPOG6vT05e+G6veG6rT3DqeG6reG6vz3DqeG6rVvhur3hu649OGc94bq74bqjPcOh4bqpPeG6uTzhurvhu649OSk5PcOg4bq7PeG6uT7huqk9w7Nn4bq94bqnPeG7oSg94bq94bqtPD3hur3huq/hur09w7JvKTnhuq094bq94bqt4bqp4bqz4bq7PcOhIMOyPW8oPeG7o+G7ieG6qT3hur3huq08PcOyb+G7mcSp4bq94bqnPW8zw7I94bq54buJ4bq9Vj3DkuG6rcSp4bqpPcOh4bqp4bq14bq7PeG6veG6rTw9w7Jv4buZxKnhur3huqc9w7Lhuq084bq94bqtPcOtPWFjOeG6reG7rj3huqfhuqkpw6o94buj4bqp4bqv4bq9PeG7o+G7lyg9w7LDoMOzw7I9OeG6rcOqPeG6reG7hzk9w7Phuqnhur3huq094buj4buXKD3DsuG6qeG6sW09w7LhurE9w6FoPVvhur09OeG6rcOqPTkpOT3DoOG6u1ZWVuKAnVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhu7nhu4Hhur09w7Jvw6rhur3huqc9w6lxPeG7lTk9OeG7kSg9w7Lhuq00cD3huqfhuqkpw6o94bq84bqn4buNcMOi4bq9PcOJ4bqtXTk9w4nhuqnhuq/hur3hu6494bqn4bqpKcOqPeG7o+G6qeG6r+G6vT3hurtm4bq9PeG6rOG6vyg9w6nhuqnhuq/hurs9w5LDrT3Dsm/hu5lr4bq94bqnPcOSw609TuG7jXvhur094bq5cT3hur1p4bqpPcOyb+G7jz3Dkm/hu5nEqeG6veG6pz3DkuG6rOG7ucOTPUHDkuG6vMOSPeG6uCjhur3huqc94bu54bqtKeG6veG6rT3DsuG6rWI9OeG6vz1vM8OyPeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3DqXQ94bq94bqp4bqz4bq7PcOhKeG6veG6pz3hur3huq3hu4k9w7Jvw6rhur3huqc9w7Phu41nw7I9JTs94bq9W+G6uz05ZuG6veG6pz3Dsik5PcOyPuG6qT3DoTJw4buuPeG6veG6reG7iT3hur3huq3huqnhurfhu4094bujN+G6vT3hurk8PcOpdD3hur3huqnhurPhurs94buj4buJ4bqpPeG6reG7hzk9w7Phuqnhur3huq094bq54buJbT07Vj3DuuG6veG6rT3DqeG6teG7sD3igJzhuqzhu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPeG6ueG7iW09Oz3hurvhu4nhuqk94bujPMOqPcOyb+G7mcSp4bq94bqn4buuPW3huq004bq9PeG6ueG7ieG6vT054bqtZD054bq/PcOp4bqt4bq/OT3hu6M8PcOyb2fhur094buj4bq3Vj3Dkmbhuqk94bq94bqt4buJ4buuPTnhur894bq5NOG6vT05KTk9w7Lhuq00cD05Zj1t4bqte+G6qT054bqt4bqpKD1vKD05KTk94bq94bqnez3DoeG6qT3DsmLhurs94bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6rVY94bq44buPOT3DsuG6rTNwPcOh4buZajk9w7Lhuq1iPTnhur89w6Dhurs9w6Eo4bq94bqnPcOh4bqpPThpPWHhu4c5PcOh4buZxKnhur3huqfhu649OeG6vz3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPcOy4bqtM3A9w7Lhuq00cOG7rj05Zj3hurk+4bqpPcOyb2fhur09w7Lhuq3DoMOqPcOh4buZxKnhur3huqc9b+G7jWnhur3huqc94bqtw6ogOT054bqtPnA94bq54bqv4bq9PcOhaOG6qeG7rj3DsuG6reG7jXDhurHDsj1t4bqtw7Q5PeG6u33huqk9OSk5PcOg4bq7PeG6u+G7ieG6qT054bqtY+G7jT1u4buNKHA94bq5PuG6qVZWVj3hu6JiPeG6veG6rTw9w7Jv4buZxKnhur3huqc9w6nhuq1m4bq94bqnPTnhur89OGk9beG6rTXhur09OeG6reG7jXDhuq/hur09w7JvKTnhuq09buG7jXvhur094bq5cT3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPeG6veG6r+G6vT3huqfhuqkpw6o94buj4bqp4bqv4bq9PW3huq174bqpPcOp4bqp4bqv4bq7PeG6veG6reG6qeG6s+G6u+G7rj1vM8OyPeG7ozPDsj3hu6N74oCdVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7sks94bq94bqnZuG6qT3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz054bqt4buNcOG6r+G6vT044bqp4bqzw7Lhu6494bq7w6zhuqk94bqn4bqpKcOqPeG7o+G6qeG6r+G6vT3DqeG6qeG6r+G6uz3hur3huq3huqnhurfhu4094buj4bqp4bqzOeG7rj3hurnhu41m4bq9PeG6vcOsPeG6ucahOT3hu6Phu5lqw7I9w6nhuq3hur89w6HhurU94bq5PD054bqtw6w9YcahKD0z4bq7PSltPTnhuq3Dqj3huq3hu4c5PcOz4bqp4bq94bqtPcOp4bqt4bqpPeG7oSg94bq94bqtPOG7rj3DoeG6tT3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3hurk8PeG6veG6rTzhu649w7Lhuq00cOG7rj05Zj3hurk8PeG6veG6p+G7mcSp4bqpPcOy4bqtMuG6vVZWVj3Dkmbhuqk94bq5PuG6qT3hur3huq3hu4k9w6HhurHhur09w7LhuqnhurHhur3huqc9w6nDo+G6veG6pz04KcOqPeG6reG6qeG6s+G7jT3huqfhuqnEqT3DoeG6qT3hur3huqfhu5Hhu6494bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6p+G6qSnDqj3hu6Phuqnhuq/hur09w7JvxqE5PWs9w7Jv4buZxKnhur3huqc9YTLhur09w7JpOT3hur1p4bqpPcOyb+G7jz3hurk+4bqpPcOh4bqx4bq9PcOy4buX4bq94bqnPW3huq3hu4Hhur3huqc94bqt4buHOT3Ds+G6qeG6veG6rT3Dsm/DquG6veG6pz3DqXE9w7Lhu485PeG7oSk9w6nhuqnhurXhurs9w7JvKD05w6rhur09w7NnVj3hurppw7I9w6Hhuq/hurvhu649OeG6vz3DsuG6reG6tT3hurk8PeG6p+G6qTM5PeG6veG6p+G7kT3Dsm/hu4Hhur094bqtw6ogOT054buT4bq94bqnPTnhur89w7Lhuq3hurU94bq5PuG6qT3hurk8PcOh4bqv4bq7PcOy4bqt4buVOT3Dsm9d4bq94bqnVlZWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAjPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qjw7LDoOG7ocOyLSjhurnhuqnhuqfhur3hu7A9b+G6qeG6p+G6rcOy4busI+G7ssOdw7PDsm/DquG6veG6p+G7suG7tzzhuqk94bujPD174bq94bqt4buwPeG7ouG6qT3DuuG6vcOdL8Ozw7Jvw6rhur3huqfhu7LDnS9t4buy


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]