(vhds.baothanhhoa.vn) - Tháng 6, bước vào đợt nắng nóng, nền nhiệt tăng cao, không khí oi bức khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Song những ngày này tại làng nghề rèn truyền thống Tiến Lộc (Hậu Lộc), người dân vẫn ngày ngày mưu sinh bên những lò lửa rực đỏ lên tới 1.000 độ C.
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhKMah4bubxrBo4bqlWCHhu5vhuqXFqeG7my0xaMOq4bq7w63hu7goZuG7ncah4bubw6rhurnGsEAhP0gzw63hurso4buXw6jDrSjhu5rDqmPDrShIb+G6syjigJzhu5d14bqzKGjDujHigJ0o4bq1cuG7j8OqKMOtOMOt4bq7KOG6vcOoJi/hur08Pybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurzhuqUx4bq1IT/hu5rhur0yw63hursoXSMo4bq3cuG7j+G6syjhu6Uzw6wow6LDtOG7myjDrTjDreG6uyjDreG7i8Ot4bq7IyjDrWTDrSjDreG6vcOqxJHhu5so4bubN8Ot4bq7KOG6szHDrCMoZ+G6vWzDreG6uyhn4bq94bq/KMOsw6oo4bq3c+G6syhn4bq9w6pjw60o4bqz4budb+G6syjGoW3DreG6uyMoxqHDqsOt4bq9KOG6vcOsNOG7myjhurNwMSjDreG6u3LDtcOqKOG6teG6ocOtKOG6t+G7hyg1w63hur0o4bq9cuG7kcOt4bq7PSjGoMOsw63hursow63hur3DucOt4bq7KMOt4bq7M8awKMOtM8awKOG7mzTDqihoM8Ot4bq7KMOt4bq74bq9ZCjhu5fDqMOtKOG7m+G7l+G7ncawZMOtKOG7m+G6vW3DreG6uyjhu5rDqmPDrShIb+G6sygl4bq8xIPhu50oSG/hurMqIyjDreG6u3LDtcOqKOG6teG6ocOtKOG7peG6scOtKMOt4bq7M8awKMOt4bq7M8awKGly4budKMahw6rDreG6vSjhurdiw60ow63hur3DucOt4bq7KGjhu4koaMO6MSjhu5d14bqzKMOiaihoYsOtKOG7m+G7j8OqKDw9KSkpKMOibyjhurI9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFt7PuG7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj4+Pi8+KXvhurU+KX17IHsw4bubMCkpMCloKT1m4buZ4bq74bu24buXWDw8KSEoMWjhu5tYIUgzw63hurso4buXw6jDrSjhu5rDqmPDrShIb+G6syjigJzhu5d14bqzKGjDujHigJ0o4bq1cuG7j8OqKMOtOMOt4bq7KOG6vcOoISjhu6fDquG6teG7m+G6vVghICkpISjhur3huqXDquG6u+G6veG7m1ghW3s+ISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurIx4buZ4bubw6rDrMOtIT/hurLhu4soaWHhu5so4bubNMOqKGgzw63hursow63hurvhur1kKOG7msOqY8OtKEhv4bqzKGjhu6PhurMoXeG6vSjGoTLDreG6uyjDojYow63hurvhur3huqUo4bqhaSjhu5vhur0xw63hur0o4buXb8OtKOG7lzPDreG6uyjhurNwMSjhu5vDqmPDreG6uyjhurfhu6MxIyjhu5vDqmPDreG6uyjDouG6pSMo4bubw6pjw63hursoZ8OqaShow6w0w6oo4bulMSjhu6Uzw6wow63hur0x4budKOG7pTHDreG6uyhoYsOtKGfhur044buZKOG6szLhurMoxaly4buRw63hurso4buXw6jDrT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIcOq4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCggKSnhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goW3s+4buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+Pj4+Lz4pe+G6tT4pfX0peyDhu5tbKSkiXWgpPWbhu5nhurvhu7bhu5dYfTwwISgxaOG7m1ghSDPDreG6uyjhu5fDqMOtKOG7msOqY8OtKEhv4bqzKOKAnOG7l3XhurMoaMO6MeKAnSjhurVy4buPw6oow604w63hurso4bq9w6ghKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEgKSkhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCFbez4hKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP0zDreG6uyjDjeG6u+G7ncaww6nDrSjFqOG7neG6ocOtKOG6tHHDreG6uyMo4bqz4bq9cCjFqXLhu5HDreG6uyjhurPhu40oZ+G6veG6vyjhu5rhu5fhu53DreG6uyjhurRxw63hurso4bqz4bq9w6wo4bq3w6pj4bub4bu4KOG6sjLhurMoaWHhu5so4bq9M8Ot4bq7KOG6s+G6vXAoxrBj4budKOG7kSjFqXLhu5HDreG6uyjhu5rhu5fhu53DreG6uyjhurRxw63hursoaDMo4buZ4bq94buh4bqzKOG7peG7oSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KGjhu4XDreG6vSjhu6V14bqzKMOtbMOt4bq7KMOt4bq74bq9w6rEkeG7mT0o4bqyccOt4bq7KMOt4bq9cihpb+G7myjGoW0oxaly4buRw63hursoZ+G6vTLhurMo4bub4buXw6zDreG6uyhoM8Ot4bq7KMOt4bq74bq9ZCMo4bulM8OsKMOt4bq9w7nDreG6uyjDreG6uzPGsCjhur3DqCMoaDHDrCjDom/DreG6uyjhu5Eow6LhuqHGsCjGoeG6qyhoM2ko4bulw6rEkeG6syjGoeG7j2ko4bq94buNw60ow63DujEo4bubw6pjw63hurs9KMOCbsOt4bq7KOG7m+G6vcO1w6oo4bubNMOqKMWpcuG7kcOt4bq7KOG6s3HDreG6uyjhu5vhu5cxw63hurso4bq34buHKMOiw6PGsCjDonAo4buV4budNOG7myhpMuG7myMo4bqzMuG6syjhurPDujEoaeG7kSjhu5vhur1sw63hurso4bq7w6rhu4so4bqz4bq9w6wo4bub4bq9w6wyw63hursoaTLhu5so4bq94buNw609PT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIcOq4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCggKSnhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goW3s+4buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+Pj4+Lz4pe+G6tT4pfXswPCnhu5tdPD4pPmgpPWbhu5nhurvhu7bhu5dYPCJ9ISgxaOG7m1ghSDPDreG6uyjhu5fDqMOtKOG7msOqY8OtKEhv4bqzKOKAnOG7l3XhurMoaMO6MeKAnSjhurVy4buPw6oow604w63hurso4bq9w6ghKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEgKSkhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCFbez4hKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP+G7muG7lzHDreG6vSjhu5vhur1wKOG7m+G6vcO1w6oo4bubw6pj4bubKGky4bubKGnhuqkjKMOt4bq9w7nDreG6uyjDreG6u3LDtcOqKOG7m+G6vcO0KOG7l8Oow60o4bq3OOG7myjhu5sxxrAow63hursxxrAo4bulM8OsKOG7pcOqxJHhurMow6JlKOG7m+G7lzLDreG6vSjDreG6vcO5w63hursow6LDtOG7myjDrTjDreG6uyjDreG7i8Ot4bq7KOG6uzHGsCjhurs44bubPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVghw6rhurLhuqXDreG7m+G6peG7lyjhurXhu5vhur3hu51p4bq3ISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFt7PuG7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj4+Pi8+KXvhurU+KX17MD4w4bubXSI8Pn1oKT1m4buZ4bq74bu24buXWDApISgxaOG7m1ghSDPDreG6uyjhu5fDqMOtKOG7msOqY8OtKEhv4bqzKOKAnOG7l3XhurMoaMO6MeKAnSjhurVy4buPw6oow604w63hurso4bq9w6ghKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEgKSkhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCFbez4hKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP0lsw6oo4bub4buXcsO1w63hursoaDNpKOG7pcOqxJHhurMo4bqz4bufw63hurso4bul4buPw6oow63hur3DucOt4bq7KGjhu4koaMO6MSjDonLDtOG6syjhurXhu5/DreG6uyjDomUow63hu53DreG6uyjDreG7i8Ot4bq7KMahOOG7myjhu5vhur3huqfhu5ko4bqz4buLKMOt4bq9w6rEkeG7myjDom8oaGLDrSjDomPDrSg8PSkpKSjDom8o4bqyKOG7m+G6veG7gSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOt4bq9w7nDreG6uyjDreG6uzPGsCjDrTjDreG6uyjDreG7i8Ot4bq7KOG6s2zDreG6uyjhu6XDqsSR4bqzKOG6s3AxKMOt4bq9w7nDreG6uyjDreG6u3LDtcOqKOG7m+G6vcO0KMOt4buNw6oow6LhuqHGsCjhu6XhuqPhu5so4bulNSjhu6VsKOG6s+G7n8Ot4bq7PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVghw6rhurLhuqXDreG7m+G6peG7lyEoxqHhu5vGsGjhuqVYIeG7p8Oq4bq14bub4bq94bu4KCApKeG7mcWpQCjhur3huqXDquG6u+G6veG7m+G7uChbe3vhu5nFqUAhKMah4buX4bqzWCEvL+G6s+G6tcOtPeG6tzHDrOG7m+G6vTHDreG6veG6vcOsMT3hu6XDrS/hurXhuqXGoWfhu5vDrOG7mS/DreG6peG7p8ahLz4+Pj4vPDAi4bq1ezw8Pj48MOG7myI8KTBdaCk9ZuG7meG6u+G7tuG7l1ggIDAhKDFo4bubWCFIM8Ot4bq7KOG7l8Oow60o4buaw6pjw60oSG/hurMo4oCc4buXdeG6syhow7ox4oCdKOG6tXLhu4/DqijDrTjDreG6uyjhur3DqCEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVt7eyEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/4bqy4bufw63hurso4bul4buPw6oo4bulw6rEkeG6syjhu5vhu5cxw63hurso4bq34buHKOG6tzXDrCjhur1vIyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOt4bq9w7nDreG6uyjDreG6uzPGsCjDrTPGsCjhurPhur3DqmPhurMo4buV4budNOG7myjhurNsw63hursow63hurvhur3DqsSR4buZKGgzKOG7pcSD4bubKOG6teG7ocOt4bq7KGfhur1sw63hurso4bub4bq9ZSjhu5vhur3DqmPhu50ow6Jtw6oo4bul4buPw6ooacOyw6oow63hurtyw7XDqijhu5vhur3DtChoM2kow63hurvhur1kKMOt4buNw6oow6LhuqHGsD0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIcOq4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCggKSnhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goW3s+4buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+Pj4+Lz4pe+G6tT4pfXswWyLhu5tdfV19ImgpPWbhu5nhurvhu7bhu5dYIjw+ISgxaOG7m1ghSDPDreG6uyjhu5fDqMOtKOG7msOqY8OtKEhv4bqzKOKAnOG7l3XhurMoaMO6MeKAnSjhurVy4buPw6oow604w63hurso4bq9w6ghKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEgKSkhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCFbez4hKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP8ON4bq74bq9ZCjhu5fDqMOtKOG7msOqY8OtKEhv4bqzKOG7m+G6veG7nSjhur3hu6Phu5sow6Jyw7ThurMow63hur3DqmThu50ow63hurtyw7XDqijhurXhuqHDrSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMWpNijhurNxw63hursow63hur1yKOG6szLhurMoxak2KGjhuqHDrSjhurPEg8OtKOG7m+G6vTFpKOG6u8OqMT0o4bqy4buLKOG7m+G6vWUo4bub4bq94bqjxrAo4bub4buXw6zDreG6uyjDreG6vcO5w63hursow603aSjhu5Xhu50xKMOt4bq74bq9ZCjDrTPGsCjDojYoaTHDreG6uyhoNMOqKOG7m+G6veG7nSjDreG6vcSD4buZKMOzw60ow6Lhu4fDreG6vSjhu6UzKGgzKMOt4bq74budbsOtKOG7m+G6veG7nSjDreG6vcSD4buZKOG6s+G6veG6v8Ot4bq9KOG6s3AxKMOt4bq9w6pk4budKOG6u8OqMSjDouG7gcOt4bq9PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVghw6rhurLhuqXDreG7m+G6peG7lyEoxqHhu5vGsGjhuqVYIeG7p8Oq4bq14bub4bq94bu4KCApKeG7mcWpQCjhur3huqXDquG6u+G6veG7m+G7uChbez7hu5nFqUAhKMah4buX4bqzWCEvL+G6s+G6tcOtPeG6tzHDrOG7m+G6vTHDreG6veG6vcOsMT3hu6XDrS/hurXhuqXGoWfhu5vDrOG7mS/DreG6peG7p8ahLz4+Pj4vPil74bq1Pil9fSkpMOG7m30pXSJ9aCk9ZuG7meG6u+G7tuG7l1ggKV0hKDFo4bubWCFIM8Ot4bq7KOG7l8Oow60o4buaw6pjw60oSG/hurMo4oCc4buXdeG6syhow7ox4oCdKOG6tXLhu4/DqijDrTjDreG6uyjhur3DqCEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVt7PiEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/w404w63hursow63hu4vDreG6uyjhursxxrAo4bq7OOG7myMo4bul4bqj4bubKOG7pTUoaDMo4bulxIPGsCjDreG6vXLDreG6uyjDouG6ocawKGgzKMOt4bq74bq9ZChpcuG7nSjGocOqw63hur0o4bqzcDEow63hur3DqmThu50oaDHDrCjDom/DreG6uyjDrWLDrSjDreG6vcO5w63hursow63hurszxrAow60zxrAow63hurtyw7XDqijhu5vhur3DtCjhu6XhurHDrShpw6rEkeG7myhpM8OqIyjhur03w63hursoxqExxrAoaDNpKOG7pcOqxJHhurM9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFt7PuG7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj4+Pi8+KXvhurU+PCB7W1td4bubfX0iIiBoKT1m4buZ4bq74bu24buXWH0geyEoMWjhu5tYIUgzw63hurso4buXw6jDrSjhu5rDqmPDrShIb+G6syjigJzhu5d14bqzKGjDujHigJ0o4bq1cuG7j8OqKMOtOMOt4bq7KOG6vcOoISjhu6fDquG6teG7m+G6vVghICkpISjhur3huqXDquG6u+G6veG7m1ghW3s+ISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurIx4buZ4bubw6rDrMOtIT9IM8Ot4bq7KMOt4bq74bq9ZCjhu5fDqMOtKOG6s+G6vXAoxrBj4budKGgzKMOtMWko4bq7w6rhu4/DqiMow63hur1yw63hurso4bqzccOt4bq7KOG6s+G7iyjDreG6vcOqZOG7nSjhu5nhur3hu6Eow63DuSjhu5vhur0xaSjhurvDqjEoaDNpKMOt4bq74bq9ZD0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIcOq4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCggKSnhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goW3t74buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+Pj4+Lz4pe+G6tT4pfX0pPn3hu5sgIiAwe2gpPWbhu5nhurvhu7bhu5dYPiIwISgxaOG7m1ghSDPDreG6uyjhu5fDqMOtKOG7msOqY8OtKEhv4bqzKOKAnOG7l3XhurMoaMO6MeKAnSjhurVy4buPw6oow604w63hurso4bq9w6ghKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEgKSkhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCFbe3shKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP8agNcOtKOG7meG6veG6r2kow63hurvhur1kKOG7l8Oow60o4bq7w6rDtSjDouG6ocawKGfhur1sw63hurso4bqz4bq94buDKOG6tXTDreG6uyhoNMOqKOG7kSjDreG6vcO5w63hurso4bqzbMOt4bq7KOG6s+G7oSjhu5vhu5fhu53GsGTDrSjhu5vhur1tw63hursoaTMow6I2KMOiMSjhurU0w63hurso4bqzMuG6syjGoTXDrSjhu5nhur3huq9pIyjDreG6vcOqZOG7nSjhurPhur1ww63hursoaMOsNMOqIyjGoW0oaHLDtMOt4bq7KGhiw60ow6Jjw60o4bq9M8Ot4bq7KMOt4bq74bq94buBw60oaMOsNMOqPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVghw6rhurLhuqXDreG7m+G6peG7lyEoxqHhu5vGsGjhuqVYIeG7p8Oq4bq14bub4bq94bu4KCIwIOG7mcWpQCjhur3huqXDquG6u+G6veG7m+G7uChbez7hu5nFqUAhKMah4buX4bqzWCEvL+G6s+G6tcOtPeG6tzHDrOG7m+G6vTHDreG6veG6vcOsMT3hu6XDrS/hurXhuqXGoWfhu5vDrOG7mS/DreG6peG7p8ahLz4+Pj4vPil74bq1PjwgfV08POG7m3swfT4iaCk9ZuG7meG6u+G7tuG7l1ggISgxaOG7m1ghSDPDreG6uyjhu5fDqMOtKOG7msOqY8OtKEhv4bqzKOKAnOG7l3XhurMoaMO6MeKAnSjhurVy4buPw6oow604w63hurso4bq9w6ghKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEiMCAhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCFbez4hKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP+G6vMOqxJHDrSjDrTHGsCjhurMy4bqzKMahNcOtKOG7meG6veG6r2koaDNpKOG7lzEoZ+G6vWzDreG6uyjhurPhur3hu4Mo4bqz4budw63hurso4bqz4bqj4buZKOG7m+G7l8Osw63hursow61y4buP4bqzIyhpMyjhurPhu4nDrSjFqeG7neG6o+G7myjGoTHDreG6uyjhurMy4bqzKMOtcuG7j+G6syhIM8OsIyjhurIxaeG7meG6veG7neG6s+G6vcOqMSMoScawMcOtaTHhu5figKYmL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZduG7neG7m+G6vcOs4buXIT/hu5rhur3hu50o4bua4bq9cMawJi/hu5k/

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]