(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi cùng các đồng đội đánh bại đội tuyển Pháp trong trận chung kết World Cup 2022, Messi khoác chiếc áo choàng như “một vị thánh” bước lên đỉnh cao chói lọi của vũ đài bóng đá thế giới. Và tất cả đều nghĩ, đây sẽ lời kết ngọt ngào của El Pulga với đội tuyển quốc gia. Nhưng không, Messi đá bóng không phải cuồng danh vọng, anh sẽ còn đá nữa và đá tiếp cho đội tuyển Argentina khi ngọn lửa tận hiến chưa tắt.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buo4bqmMuG6q1fhuqwyw6zDrMSDV2nhu4nhu5M44buLVyDDo+G7gcSDV8OU4bqrw63huqcwV+G7reG7iWhXw51Yw53hu7hUV+G6pmdXJOG6qcOjV+G7i8OjPuG7i1ciJsSDV+G7i8Oj4bqxV8OsJOG6q1PGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8vw6NZ4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4MyJDBW4buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8y4bqt4buow4wk4buJV+G6pcOjxINXIGrhuqnhuqNXICUgVzHhurvhuqnhuqNXMeG6vcSDVzEl4bqpw6NXIibEg1cx4bq9xINX4buL4buJ4buTw6HhuqlXSMOjJWhX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buLw6194bqpVyDDo+G7ieG6qeG6o1fhuqU44buLV8OU4bqrw63huqcwV+G7reG7iWhXw51Yw53DncOaV+G6rDLDrMOsxINX4bqlw6PhuqslIFcgw6PEgzggVyXhuqtXIMOj4bqrKuG6qeG6o1fhuqnDo25X4oCc4bqt4bq94buLV8O14bq3V+G7i8OjJeG6qcOj4oCdVyJu4buHIFfhuqc34bqpVzHhurPhuqnDo1cgJOG6q1cgw6NixINX4bqnZMSDVyBsJFfDtW1XMSrEg1ciYuG6qeG6o1cxJVfhu4vDozhX4bqjxIPhu4fEg8OZV8OVKlfhu4s+4buLVyA/VzE54buJV+G6qeG6o8Oj4bq1w5pXMTzhu5NXw6w2V+G6p+G7g8SDV+G6pTjhu4tX4bqp4bqjZOG7i1fhuqnhuqMq4bqrVyBsJFd34bqnV0jhu4nhuqfhuqMkV8O14buHxINXMeG6vcSDV+G7i+G7ieG7k8Oh4bqpV2nhu4nhurkgV+G6o8SDJMOZV+G6qMOjbuG6qeG6o1fhuqXDo8Op4bqp4bqjw5pX4bqsMsOsw6zEg1cxJVciYuG6qeG6o1fhuqXDo8Op4bqp4bqjV2jDoz/Eg1cg4buJ4bq74bqp4bqjVzAk4bqpw6NXw7Vk4bqp4bqjw5pXJOG6qcOjV8OsNlcgY+G6qVcxJVfhuqnhu48kV8O1KlcxJVfhu4vEgzhoVyDDo+G6q1cx4bq9xINX4buL4buJ4buTw6HhuqlX4budw63huqMy4bqp4buLxIPhuqkkV+G6pcOjxINX4bqp4bqjZOG6qVfhuqfhu40kV+G7i33huqlXw6PEgzjhuqlXIMOjbiRX4buLLOG7i8OZV8avLzLhuq3hu6jGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq8y4bqt4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WMOG7i8Oj4buJ4bqtIlfEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7Lhu7Jo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53hu7JZ4buyL1kjWTBYWCNZ4buy4bu2QOG7i+G7tCPhu7Lhu7bhuqfhu7YteuG7tMOd4buyWOG7uFjhu7Qj4bu4PSM94buyLeG6oTLDneG7tiPDmcOiaOG6o1ZXJOG6p+G7i+G7nlbhuqYy4bqrV+G6rDLDrMOsxINXaeG7ieG7kzjhu4tXIMOj4buBxINXw5ThuqvDreG6pzBX4but4buJaFfDnVjDneG7uFRX4bqmZ1ck4bqpw6NX4buLw6M+4buLVyImxINX4buLw6PhurFXw6wk4bqrU1ZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buy4buyVlcv4buoxq8vMuG6reG7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qMavMuG6reG7qOG7rcOjxKnhuqnhuqNX4buLJFfDrDZXIGPhuqlXMW7hu4UgV+G7i8OjPuG7k1fDo+G6seG6qcOjVz/huqnDo1fhuqkq4buTV2ZXw5ThuqvDreG6pzBX4but4buJaFfDnVjDneG7uMOZxq8vMuG6reG7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qOG6rDLDrMOsxINXMW/huqnhuqNX4buLw6034bqpVzHhurPhuqnDo1cgJOG6q1cgbCRXw7VtVzEqxINXImLhuqnhuqNXMSXGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4zDslfhuqnhuqPDo8SDYWhXIGwkV+G6rDLDrMOsxINX4bqpOOG7iVdow6M/xINX4buLYuG6rVfhuqNk4bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6reG6veG7i1cgw6Phu4/Dmlfhu4vDo+G6sVcxYlfhuqcqVyDDo+G7j1figJzDo+G7geG6qeKAncOZV+G7r2pXMTpX4buLw6Phu4nhur0gVzDEg2HhuqlX4oCc4buRbiRX4bqpJOG7k1fDo8SDOOG6reKAncOaV+G7i8Ot4buJ4buTOeG6qVfhu4vDo8Op4bqp4bqjV8O1XeG6qVdow6M/xINXIOG6uVfDrDvhuq1Xw6zhuqvEg1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqXDo+G7ieG7kzjhu4tXMcSDw6Hhuq1XIGwkV8OsxIM34buJV8OsJOG6q1fhuqnhuqNu4buDxINX4budw63huqMy4bqp4buLxIPhuqkkV8O1Klfhuq3huqvhuqnhuqNX4bqt4buJ4bq54bqpVyThuqnDo1dow6M/xINXIMOjxIPhuqnDo1dow6NrIMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu0PVlo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53hu7JZ4buyL1kjWTBYWCNZ4bu24bu24bu04buL4buy4bu24bu24bu04bqnPS164bu0w53hu7JY4bu4WOG7tCMj4buyWUAjLSBY4bqhWeG7uMOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVuG6pjLhuqtX4bqsMsOsw6zEg1dp4buJ4buTOOG7i1cgw6Phu4HEg1fDlOG6q8Ot4bqnMFfhu63hu4loV8OdWMOd4bu4VFfhuqZnVyThuqnDo1fhu4vDoz7hu4tXIibEg1fhu4vDo+G6sVfDrCThuqtTVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7Q9WVZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qMavMuG6reG7qOG6rDLDrMOsxINX4bqlw6PhuqslIFcgw6PEgzggVyXhuqtXIGwkV+KAnOG6qMOjKlfDteG7iSTigJ3Dmlcxb+G6qeG6o1fhu4vDrTfhuqlXMeG6s+G6qcOjVyAk4bqrVyBsJFfDtW1XMSrEg1ciYuG6qeG6o1cxJcOZxq8vMuG6reG7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qEZXMeG6vVfhu4vhu4nDqsSDV+G7i8OtJMSDV+G7i8OtNcOaV+G6rFlYV+G6qcOjblfhuq3hur3hu4tXaeG7iT9X4oCcIuG6q+G6rVfhuqnhuqPhu4nhu5M34bqpV+G7i+G7jeKAnVcxbuG7hSBX4bqnY1fhuqYkV+G6rCTDrMSDJFcgw6PhuqtXaMOjJeG7i1fhuqnDqlfhu4smxINXIMOjPOG7iVfhu6Xhu4nDmVfhuqwyw6zDrMSDV+G6o8SDMuG6q1fDrSwgV+G6qeG6v8SDV+G6pcSD4bqpw6NXw6Phuqsq4bqp4bqjVyDDo+G6q1fhu4s+4buLV+G7i8OjP+G7k1cx4bq5xINX4buLw6NsVyBsJFfhu7Ekw60gMuG6p+G6q+G6qSTDmlck4bqpw6NXaMOjJVfDtWdX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqjxIPhu4fEg1fDoybhuqlXIGrhuqnhuqNX4but4bqm4buxV+G7kW9X4butJOG7iyThuqck4bqpw5lX4bqow6Nu4bqp4bqjVzBu4buD4bqp4bqjV+G6qcOjblcl4bqpw6NXw6NjJFdp4buJJOG6qeG6o1cxOldow6Ml4buLV8OsJeG6qeG6o1fDozjhu4tXIjfhuqlX4buRb1fhuqnhuqNu4buDxIPDmlcxw6FX4bqlw6PEg1cgb1fhuqXDo+G6qyUgV+G6pzfhuqlX4bqt4bqx4bqpw6NXIMOjxIM4IFcl4bqrVyBsJFcx4bq9xINX4buL4buJ4buTw6HhuqlXaeG7ieG6uSBX4bqjxIMkw5pX4bqsMsOsw6zEg1fhuqcmxINX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhu4vDo8OhVzElaFdv4bqp4bqjVzFu4buFIFfhuqXhu5VXw7Vk4bqp4bqjw5pX4buLw6N94bqtVyDDo+G6r1fhuqM84buTV8OtJFfhu4vDoz7hu4tXw7Vk4bqp4bqjw5lX4buKw6M34bqtVyAlxINXImLhuqnhuqNXaeG7iSVX4bqn4buH4bqpVyBsJFfhuqwkw60kMOG6q+G6qSRXIG9X4buLw60y4bqrV+G6p+G7gVfhuqfhu43huqnhuqNX4buLJuG6q1fDrG8gV+G6qTPhuqlX4bqlw6Ns4bqp4bqjV+G6pcOjxIM4aFcgw6PhuqtXd+G6p1dI4buJ4bqn4bqjJMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buK4buJ4buTV8O1feG7k8OaVyDDo+G6s1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fDoyTEg1fhuqk74bqtV2nhu4kkw5pXIMOjKOG6qeG6o1cgY+G6qVckxINX4bqjw6MzaFcxIeG7i1cgw6PhuqtX4bqsMsOsw6zEg1cgw6Phu49X4oCcw6Phu4HhuqnigJ1X4bqp4buPJMOaVyJmxINX4bqnNlfhuqxZWFcxOlcgYlcxbuG7hSBX4buLPuG7i1cgP1fhuq1kxINX4buLw6Nvw5pXIMOjxIPhuqnDo1dow6NrIFcxbuG7hSBX4bqtZMSDV+G6o8SD4buHxINXw6Mm4bqpw5lX4bud4bqpw6NX4oCc4bqjJeG6qcOj4oCdVzHhur3Eg1fhu4vhu4nhu5PDoeG6qVfhu53DreG6ozLhuqnhu4vEg+G6qSRXw7XDqVcx4bq3IMOjV+G7reG6q2gkV8OdWMOdWVfDtSpXMeG6s+G6qcOjVyAk4bqrVyDDo2LEg1fhuqdkxINXIMOj4bqv4bqpw6NX4bqnKlfhuqPEgyrhuqnDo1cxbuG7hSBXIMOjxIM4IFcgxKloV8O1KuG6qeG6o1fDlOG6q8Ot4bqnMFcg4buJaFfDnVjDncOdV+G7i8OtN+G6qVcxPuG7i1dJJOG7iyTDrcOZV+G6rDLDrMOsxINX4bqpw6N94bqpVzAk4bqpw6NXw6PEg2Hhu4lXIHvhu4lX4buLw6NsV+G7keG7iT7hu4tXw6wsIFfhuqnDoz7hu4vDmlfhuqXDo+G6qyUgVyDDo8SDOCBXJeG6q1cgw6Phuqsq4bqp4bqjVzHDoVcibuG7hyBX4bqnN+G6qVcx4bqz4bqpw6NX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqp4bqjw6nEg1cxOeG6qVcgJSBXw6Phu4nhu5M54bqpV+G7i8Oj4bqrJsSDw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhuqwyw6zDrMSDVzE6VyDDo8SD4bqpw6NXaMOjayBXMW7hu4UgVzAk4bqpw6NXw6PEg2Hhu4lX4buLw7NXICVX4bqpw6M84bqpVzE44bqpV+G7i31oV+G7i8Ojw6HDmVd2MuG6rVfDozjhu4tXw7XEg+G6qcOjV2nhu4kk4bqp4bqjV8O1OVcgw6PhuqtXIDzhu4lX4bqnJiBXIuG6vVfhuqdd4bqpVzHhur3Eg1fhu4vhu4nhu5PDoeG6qVdp4buJ4bq5IFfhuqPEgyTDmVfhuqg44buJVyThuqnDo1cg4bqrxINXJOG6qcOjV+G6pypX4oCcw7XhurdX4buLw6Ml4bqpw6PigJ1X4buLw6PhurFXd+G6p1dI4buJ4bqn4bqjJFcxOlfDo+G6qyrhuqlX4buLw6Mq4bqpw6NX4buR4bqr4bqp4bqjV8Osb1fhuq1h4bqpw6PDmVfhu7E84buTV+G6o8SD4buDw5pX4bqpw6PEgznhu4lX4bqp4bqjbuG7g8SDV8OsNlcxIeG7i1fDrSRXIDzhu4lXw6PEkcSDw5pX4bqsMsOsw6zEg1fhu4vEgzhoV+G7i2sgVyDDo+G7gcSDVyJi4bqp4bqjV8O14bqxV+G6rWsgV+G7i8SDN+G7iVfhuqPhurFX4bqp4buPJFcxPOG7k1PGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jhu7Fu4buHIFcxOOG6qVfDlOG6q8Ot4bqnMFfhu63hu4loV8OdWMOd4bu4w5nGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4wk4buJV+G6pcOjxINX4bqjxIMq4bqpw6NXMW7hu4UgV8OjKuG6q1dp4buJJOG6qeG6o1cgw6PhuqtXMDzhuqlX4buL4bq9IMOaV+G6rDLDrMOsxINX4bqlw6PEgzjhuqlX4buLPuG7i1cgP1dow6M/xINX4oCcw7XEg2Hhu4tXw7XhurfigJ1X4bqlw6PEg1fhu4vhu4nhu5M34bqpVyLhurlXw6w2V+G7i8SDOGhX4buLayBXIMOj4buBxINXIMOj4bqrVzHhur3Eg1fhu4vhu4nhu5PDoeG6qVfhu53DreG6ozLhuqnhu4vEg+G6qSRXw7Xhu4fEg1figJzhu4tuVyAlIMOjV+G6reG6veG7i1fhuqnDoypXw7XDqVcx4bq3IMOj4oCdw5lXdiXhuqnhuqNXIMOjxKlX4buZV+G6rDLDrMOsxINXMTpXMcOhV+G6qeG6o8SRV+G6pcOjP1fhuqk74bqp4bqjV+G7i8SDOGhX4buLayBXIm7hu4cgVzE44bqpV8OU4bqrw63huqcwV+G7reG7iWhXw51Yw53hu7hXZlcgJcSDV+G7i+G7icOqxINX4buyPcOZV+G7rcOjbFfhuqnDozzhuqlXIGwkV0BXSeG7iT9XImLhuqnhuqNXw7Uq4bqp4bqjV+G6pzfhuqlX4buLxIM44bqp4bqjVFfigJzhu4rDqcSDV8OsNlfhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6pcOjKOG6qeG6o1cx4bq34bqpw6NXIj7hu4tXIG9XMcSDOeG7iVfhuqPhurHDmVfhuqg44buJVyA/4bqtV+G7i8OjPuG7k1ciP+G6qVfhu4vDozzhuqlXw7Vd4bqpVyBj4bqpVzFsV+G7i8Ojw6FXIMOjPuG7i1fDtSpX4buLxIPhuqnDo1fhu4vDo3vhuqnDmlfhu4vDqcSDV8OsNlfhu4vEgzhoV+G7i2sgV+G7i33huqlXw6NuZuG6qeG6o1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1dow6PEqeG7i1fhu4vDo8SDVzE+4buJVyBq4bqp4bqjV+G7i8OtJcSDVyJi4bqp4bqjV+G7i8OtY+G6qVbDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6qOG6o8OjMlcxbuG7hSBX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqn4buDxINX4buLPOG6rVfDrMOyVyBsJFfigJwk4bqpw6NXw6Nq4bqp4bqjVzA84bqpV+G7i+G6vSDigJ3DmlfDg+G6psOVV8OMICThuqfhuqvhuqnEg1cgJOG6rVfhuqU44buLV8Oj4bqrKuG6qVfhu4vhuqsq4bqpV2zhuqnhuqNXw6Phur1X4bqsMsOsw6zEg1fhu4smxINXMeG6vcSDV+G7i+G7ieG7k8Oh4bqpw5lXw4PhuqbDlVfDrMSD4bqpw6NX4bqpO+G6rVdZPUAjV+G6pcOjKOG6qeG6o1cx4bq34bqpw6NUV+KAnOG7neG6qcOjVz7hu5NXIGJXaeG7ieG7kznhuqlX4bqnKuG6rVciPuG7i1cgb1cxxIM54buJV+G6o+G6sVck4bqpw6NXPuG7k1fhuq3hu4nhurnhuqlX4buLw63huqvhuqnhuqNXw6zDslfhuqnhuqPDo8SDYWhXIGwkV+G6reG6seG6qcOjw5lX4buKw6nEg1fhuqnhuqPDo+G6tVcgw6PEqeG6qeG6o1fhu4skV+G6qTfhuqlX4bqjxIPhu49XIMOjxIM4IFcl4bqrV8Os4bq5V1lYVzHDoVcgw6Phu4lb4bqpVyLhurdXIMOj4bqrV8OU4bqrw63huqcwV+G7reG7iWhX4buLxIM4aFfhu4vDozLhuqtX4bqpOOG7iVfhuqwyw6zDrMSDV+G6reG7ieG6ueG6qVfhu4vDo8SDVzE+4buJ4oCdw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jDleG7h8SDV2jDo+G6q+G6qeG6o1cgJSDDo1cgw6Phu4HEg1ciYuG6qeG6o1figJwxxINXIuG6veKAnVcgbCRX4bqt4bqx4bqpw6PDmlcgJcSDV+G7i+G7icOqxINX4buyPVcgYlfhuqc2VyDDoyjhuqnhuqNX4bqp4bqjO+G6qVcxbuG7hSBX4bqsMsOsw6zEg1cibuG7hyBXMTjhuqlXw5ThuqvDreG6pzBX4but4buJaFfDnVjDneG7uMOZV3bEg8Oh4bqtV+G6rT7hu4lXIMOj4bq54buLVzHEqeG6qeG6o1fhuqnDo25X4bqn4buDxINXw4PhuqbDlVfDjCAk4bqn4bqr4bqpxINXIMOjxIMkV8OsNcOaV+G6rDLDrMOsxINXIGJX4bqt4buJ4bq54bqpV8OjJOG7k1fhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6rSpX4buLw6PDqcSDw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7Lhu7Jo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53hu7JZ4buyL1kjWTBYWCNZPVhY4buLPcOdWVjhuqcjLXrhu7TDneG7sljhu7hY4bu0IyPhu7JZI1ktMsOdWCBAw5nDomjhuqNWVyThuqfhu4vhu55W4bqmMuG6q1fhuqwyw6zDrMSDV2nhu4nhu5M44buLVyDDo+G7gcSDV8OU4bqrw63huqcwV+G7reG7iWhXw51Yw53hu7hUV+G6pmdXJOG6qcOjV+G7i8OjPuG7i1ciJsSDV+G7i8Oj4bqxV8OsJOG6q1NWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tuG7suG7slZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qMavMuG6reG7qMOMICThuqfhuqvhuqnEg1fhuqfhu4nDqeG6qVcwKuG6qcOjVyDDo+G6v1cgw6PhuqtX4bqsMsOsw6zEg1fhuqk44buJVyThuqnDo1fhu4vDo8SDVzE+4buJV2ZXw5ThuqvDreG6pzBX4but4buJaFfDnVjDneG7uMOZxq8vMuG6reG7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qOG6rDLDrMOsxINX4buLw6M+4buLVyImxINXZlfDlOG6q8Ot4bqnMFfhu63hu4loV8OdWMOd4bu4V+G7i8Oj4bqxV8OsJOG6q1PGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4bqsMsOsw6zEg1fhu4vEgzhoV+G7i2sgV+G7i8OjxINXMT7hu4lXw7UqV8Otw7IgV8OsJeG6qeG6o1dmV8OU4bqrw63huqcwV+G7reG7iWhXw51Yw53hu7hX4buLw6PhurFXIMOjKOG6qeG6o1cgYlfhuqnDo8SDOeG7iVfhuqXDo+G6ryRXICbhuqnDo1cxw6FXIirhuqnDmlciZsSDV+G6pzZXJOG6qcOjVzE6V2nhu4klV+G7keG7iT7hu4tXIMOjxKnhuqnhuqNXw7UqVyBt4bqp4bqjV8OtPuG7i1fhuqXDo2JXIGJX4buLw7NX4bqp4bqj4buPV+G6qSrhuqtXMcOhV+G6rcSDN+G7iVfhu4s/V8OsxIM34buJV8OsJOG6q1fhuqkq4buTV+G6qeG7jyTDmVfhuqjDo27huqnhuqNX4bqpOOG7iVd34bqnV0jhu4nhuqfhuqMkV+G7i8OjxINXMT7hu4lX4buLw6M+4buLV8O1ZOG6qeG6o1fDtSpX4bqnKlfhuqnhuqPhu4nhu5M34bqpVzDhuqtX4bqlw6PEgzjhuqlX4budw63huqMy4bqp4buLxIPhuqkkV+G7i8OjPuG7i1ciJsSDw5pX4buLw6PhurFXIDzhu4lXIMOj4buJ4buTYeG6qVfDrDZX4buLw61mV+G6qTfhuqlX4buLw6PEqVfDteG6t8OZV8OVKlcgKuG6qeG6o1fhuqMk4buTVyA+4bqpV8Oj4buB4bqpV+G6qTjhu4lX4bqpw6NuV+KAnDHhurnEg1fhu4vDo2xX4buLw63hu4nhu5M54bqpV+G7i8Ojw6nhuqnhuqPigJ1XIGwkVyThuqnDo1fhuqcqV8ON4bqr4bqpJOG6pzDhuqtXIG3huqnhuqNX4buLw6PEg1cxPuG7iVfDtSpX4buLw6Mq4bqpw6NXIMOp4bqp4bqjVyBq4bqp4bqjVzHhur3Eg1fhu4vhu4nhu5PDoeG6qVfhu7HhurtXdirhuqtX4bqow6Mkw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhuqLEg+G7h8SDV+G6reG6vVcxxINh4buJV+G6p8SpIFcxYlfhuqcmxINXIGJXMOG6t2hX4oCc4buRw6lX4buRJeG7i+KAnVciLuG6qeG6o1fhuq3hu4nDqeG6qVfhuqfhu4PEg1ciKuG6qVfhu4sl4bqpw5lX4buKJsSDV8OsJOG6q1fhuqwyw6zDrMSDV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXMMOz4bqp4bqjV+G6pybEg1fhu4vDrTfhuqlXMeG6s+G6qcOjV8OjKuG6q1dp4buJJOG6qeG6o1fDteG7h8SDVyDDo28gV8O1w6lXMeG6tyDDo1fDlOG6q8Ot4bqnMFfhu63hu4loV8OdWMOdw51Tw5lX4buKJsSDV8OsJOG6q1ck4bqpw6NX4buLJFfhu4vEgzhoV+G7i2sgVyDDo+G7gcSDVyJi4bqp4bqjV2ZXICXEg1fhu4vhu4nDqsSDV+G6qSrhu5NTw5nDmcOZV+G6qMOjbuG6qeG6o1fhuqk44buJV+G6qeG6o13huq1Xw6w84buJV8Oj4buB4bqpw5pXIMOjxKnhuqnhuqNX4buLJFfDrDZXw6PEg8Oh4buJV+G6rDLDrMOsxINXw7UqV+G7i8SDOGhX4bqpw6N94bqpV2nhu4nhu5M44buLVzHhurfhuqnDo1cgbCRXJOG6qcOjV+G6qcOjblfhuq3hur3hu4tXIirEg1fDo2QgVyDhu4nhur0gV8Os4bq54bqp4bqjw5lXd+G6p1dI4buJ4bqn4bqjJFfhuqXDo8Op4bqp4bqjV2jDoz/Eg1fDteG6sVcg4buJ4bq74bqp4bqjVzAk4bqpw6NXw7Vk4bqp4bqjV+G6rSpXMSVXImLhuqnhuqPDmlciZsSDV+G6qTjhu4lX4buLw6M4VzE4VyThuqnDo1cxOlcww7PhuqnhuqNXMcSp4bqp4bqjV+G6p8SpIFcgw6NvVyDDoyjhuqnhuqNXIHvhuqlX4bqpw6Phu4NXJMSDV+G6rSUgw6NXIj/huqvDmVfhuqwyw6zDrMSDVzEk4bqp4bqjVyDhurlX4bqjLOG6qeG6o1fhu4t94bqpV8OjbmbhuqnhuqNXw6Nu4buB4bqp4bqjV8O14bq3VyJi4bqp4bqjVzElV2ZXIMOjIeG6qeG6o1cg4buJ4bq5xINXIGwkV8Osw7JX4bqp4bqjw6PEg2Fow5pX4bqpw6NuVyDDo+G6r+G6qcOjVzHEgznhu4lX4bqtKlck4bqpw6NXIMOjxIMkV8OsNVfigJzhuqg44buJVyA/4bqtV+G7i8OjPuG7k1ciP+G6qVfhu4vDozzhuqlXw7Vd4bqpVyBj4bqpVzFsV+G7i8Ojw6FXIMOjPuG7i1fDtSpX4buLxIPhuqnDo1fhu4vDo3vhuqlX4buLw6nEg1fDrDZX4buLxIM4aFfhu4trIFfhu4t94bqpV8OjbmbhuqnhuqNX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXaMOjxKnhu4tX4buLw6PEg1cxPuG7iVcgauG6qeG6o1fhu4vDrSXEg1ciYuG6qeG6o1fhu4vDrWPhuqlWw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bud4buJ4buLw6PhuqvDrVbhu6jGr8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jhu4rDoyzhuqnhuqNX4bqo4bqj4buJ4buTw6DhuqnGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlWV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbhu4sy4buR4buLLSThuqfEg+G6o+G6qVRX4bqnMuG6oeG7i1VW4buo4bqo4bqj4buJ4bq74bqpVz/huqnDo1RXWsSD4bqp4bqjw5kg4bqr4bqtw5pXw4zhu4rDmcavL2jhu6g=

Thắng Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]