(vhds.baothanhhoa.vn) - Màn ra mắt của tân HLV Philippe Troussier đã không được như mong muốn khi U23 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U23 Iraq. Nhưng nếu như nhìn ở một góc độ khác, đây là kết quả “cần phải nhận” đối với U23 Việt Nam. Chúng ta lùi lại để tiến lên. Và chúng ta phải thức tỉnh để viết tiếp những mơ đẹp đẽ hơn.
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5fhu5XDgOG7l2TFqeG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6HDlOG6uOG7hkPhu6Hhu47hu4pE4buhw5XhurLhu6HhuqDhu5jhu4ZC4buh4buAS+G7keG7lS/DgOG7l+G7lS9DceG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSW8SCxanhuqLhu5/hu5c24bup4buG4buh4buOxanhu6Hhu4B2w5Thu6HhuqDhu5bFqeG7ocOU4buz4buG4buhWzVm4buh4bqpQ0Thur5Ew5LDksSC4buhZOG7juG7guG7kMOVw5VExILhu47hu6HDg+G7reG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG7hkPhu5rhu6Hhu4Dhu4Lhu4ZC4buh4buA4buQw4zhu4bhu6HDikNE4buhxJFyc+G7oWZE4bqmw5Thu6E3xanhu4Dhu6Hhu4ZD4bu54buG4buhw5RD4bu1w5Thu6HDgOG7q0Thu6FwLXPhu6HDlOG7juG7mkzhuqDhu6HEkXJz4buhXeG7jsWp4buMw7Thu6E3Q+G7muG7hkLhu6Hhu4bDguG7kOG7oeG7hkPhu5rhu6Hhu4ZDReG7huG7oU/hu6Hhu4Dhu4jDlOG7oULhu4ThuqDhu6HDg+G7iOG7ocOKQ8aw4bqgw7Xhu6HDg+G7s1Thu6Hhur7hu6nhu6HDisOCw5Thu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu6HigJzhuqDhu7fhu4bhu6HDkkPhu7FE4buh4buGQ+G7ueG7huKAneG7ocODw4xE4buhUUxE4buhxJFyc+G7oWZE4bqmw5Thu6E3xanhu4DDtOG7oSRD4buS4buGQuG7ocOUxanhu6Hhur7hu5hE4buh4bq+4burROG7ocOD4bqs4buhw5REw4Lhu4bhu6Hhur7hurThu4bDtOG7oWbhu6nhu6HhuqBD4buS4buGQuG7ocOUxanhu6HDkkPhu7FE4buhw5RD4buc4bqg4buhw5Thurjhu4ZD4buhw4Phuqzhu6FRRMOCw5Thu6HDlETDgsOS4buh4buGQ1Dhu4ZC4buh4buAS+G7ocOD4bqww5Lhu6HDg+G6suG7oUNL4buGw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu5/DlMSCU8OULcWp4bq+RELhu4bhu43hu6HhuqDEguG7hsOUxILhu47hu4/hu5/hu5fhu5VE4buAQuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu59EJMSC4buGw5TEguG7juG7oeG6osOUQ+G7kOG7gMOA4buf4buhw5XDlFThur7Egmzhu59SROG6osOUQ+G7jeG7oeG7pXBww5JT4buP4buhQ8SCREJDw5Thu43hu6HDuXDhu6fDklPhu4/hu5/hu6HDleG7juG6oGzhu58vL+G6oOG6ouG7hsO0w4DFqeG7gsOUQ8Wp4buGQ0Phu4LFqcO0UeG7hi/huqLEgsOVw4rDlOG7gsOSL+G7hsSCUsOVL3JzcXIvcnHDueG6onVw4buncnFw4bunw5TDuXRzceG6vnMt4buldeG6qsSC4bun4bqi4bun4bqgxanhuqBz4bqgw7lxw7pycuG7pXLhuqLDtOG6vMOSQuG7n+G7ocWp4bq+w5Rs4bufZMWp4buh4bqg4buY4buGQuG7ocOU4bq44buGQ+G7oeG7juG7ikThu6HDleG6suG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6Hhu4BL4buR4buf4buhUkThuqLDlENs4buf4bulcHDhu5/hu6FDxIJEQkPDlGzhu5/DuXDhu6fhu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5IkxanDksOUROG7guG7huG7n+G7l2Thu47hu7nhu4bhu6HDlEPhu5DFqeG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG7hkLhu6lU4buh4buOxanhu6Hhu4B2w5Thu6HhuqDhu5bFqeG7oVs1ZuG7oWThu47hu4Lhu5DDlcOVRMSC4buOw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buX4buVw4Dhu5fhu5VE4buXZEPhu5zhuqDhu6HDlOG6uOG7hkPhu6HDlcWp4buQ4buh4bqgS+G7huG7oeG7gEvhu5UvROG7l+G7lS/DgOG7l+G7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5d9RMWpROG7ocOD4buC4bur4buG4buhw5RD4bup4buGQ+G7oeG6oMON4buGQuG7oeG6oOG7lsWp4buhw5RD4bu3VOG7oeG6qcWp4buOw4rhu6HDikNEw4Lhu4bhu6HhuqBD4buC4buh4buGQ1Dhu4ZC4buh4buGQuG7mk1E4buhVOG6tOG7kOG7ocOA4buE4buGQuG7ocODxrDhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buh4buGQ+G7qeG7ocOUQ+G7nuG6oOG7ocOV4bue4buhw4DFqVThu6HDgMSo4buGQsO04buhZkThuqbhuqDhu6HDg0Thu6HDleG7s+G7kOG7ocOU4burROG7oeG7hkNQ4buGQuG7oUJE4buxROG7ocOD4bu14buQ4buhw5Thu7fhu4Dhu6HhuqDDk+G7oeG6oEPhu7Phu5Dhu6HGr+G7ocOU4bur4buC4buh4buGQuG7kOG7iuG7huG7oeG6oEvhu4bhu6HhuqDhu7Hhu4Dhu6FT4buS4bqg4buhw4Phuqzhu6HhuqBD4buC4buh4buOxanhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4ZD4bu54buG4buhw4PDieG7hkPhu6HigJw94buE4buGQuG7ocODxrDhu6FmROG6psOU4buhN8Wp4buA4buhw4Phu63hu6Hhu4DFqeG7hkLhu6HDg3nhu4ZC4buh4bqg4bu1w5Lhu6HhuqBD4buz4buQ4buh4bq+4buU4bqg4oCdw7Thu6Fm4bup4buhUUThuqbhuqDhu6HhuqLhu57hu6Fn4buC4buO4bq+4bqi4buhJOG7kMOS4buhw5XhurLhu6HhuqBD4bq44buh4bqgRuG7huG7oeG6vuG7qeG7oeG6oOG7s+G7kOG7oeG6oEPhu5BU4bqm4buG4buhw5VM4buA4buh4buA4buQ4buI4buG4buhw4PDjEThu6FRTEThu6HDg+G7iEThu6HDlOG7kFThuqzhu4bhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buhw5TFqcO04buhN0Phu5rhu4ZC4buh4buO4buKROG7ocOUQ01E4buhQkTFqeG7huG7oVHhu6nhu6HDlEPhu57huqDhu6HDlEThuqjhu4bhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocOV4buz4buG4buh4bqgSOG7ocOD4but4buh4buG4buEROG7oeG6vuG6tOG7huG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buhw4NE4bqk4buQw7Thu6Eq4buIROG7ocOU4buQVOG6rOG7huG7oWZE4bqmw5Thu6E3xanhu4Dhu6HDlEPhu7XDlOG7ocOA4burROG7ocOU4burROG7oVFG4buGQuG7oeG6vuG7guG7q0Thu6Fn4buC4buO4bq+4bqi4buhJOG7kMOS4buhcnBycuG7oVHhu6nhu6HhuqDGoOG7hkLhu6HDlEPhu7XDlOG7ocOA4burROG7ocOU4burROG7ocWoe3vhu6HhuqDhu5DDkuG7ocOU4buO4buaTOG6oOG7oWRDxrBE4buhNcWp4buGw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZEPhu7dU4buh4bqpxanhu47DiuG7oeG6oENExanhu6HDlMWpVOG7oVHhu6nhu6FbNWbhu6Fk4buO4buC4buQw5XDlUTEguG7juG7oeG6oOG7ucOS4buhw4DDguG7hsO14buh4buGQuG7mk1E4buhQ+G7s+G7gOG7oeG7gOG7iOG7ocOA4buE4buGQuG7ocODxrDhu6FmROG6psOU4buh4bq+4burROG7ocOURMOCw5Lhu6HDlOG7lOG6oOG7oeG7gEvhu6FR4bqk4buh4buA4buIw5Thu6HDlOG7mkvhu4ZC4buh4bq+xalE4buhw5XGsOG7huG7oeG6vuG7q+G7hsO04buhZOG7juG7ueG7huG7ocOD4bu14buQ4buhUUxE4buhxJFyc+G7oV3hu47FqeG7jOG7oeG6vuG7qeG7oeG7gOG7qeG7huG7oeG6oEPhu6nhu4Lhu6HDleG7s+G7huG7oeG6oOG7lsWp4buhw43hu4ZC4buhw5RD4bu3VOG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6qUPGsMOS4buhw4PDjEThu6FRTEThu6Hhu4ZC4buaTUThu6FD4buz4buA4buh4buA4buI4buhUeG7qeG7oeG6oMag4buGQuG7oeG6vuG7qeG7oeG6osOJw5Lhu6HDg+G6rOG7oVHDieG7oeG6oENEw4Lhu4bhu6Hhur7hu5pO4bqg4buhQkTFqeG7oeG7huG7qVThu6HDleG6suG7ocOUQ+G7tVThu6HDg+G7mk7huqDhu6FDReG7hkPhu6FD4bupROG7oeG6oOG7lsWp4buhw4Dhu4Thu4ZC4buhw4PGsOG7oWZE4bqmw5Thu6E3xanhu4Dhu6Hhu47FqeG7ocOVxanhu4LDtOG7oTTDgsOU4buh4buM4buQ4bux4buhw5RDReG7ocWpROG7oeG6oMag4buGQuG7ocOD4but4buhw5RD4bu1VMO14buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6HDlMWp4buhw5RD4buQxanhu6HDg+G7luG7oeG7gEdE4buhw4Phu5pN4buGQsO14buhw5Thu6Lhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HDlcWpROG7oeG6vuG7t+G7gOG7oeG6oMaw4buh4buGQ+G7s+G7huG7ocODw4Lhu4bhu6HhuqDGsOG6oEPhu6HDlEPhu5zhuqDhu6HDlMSo4buh4bqgQ+G7nOG6oMO14buhw4PDguG7huG7ocOU4buz4buA4buh4bq+VcO14buhw4Dhu7Hhu4bhu6Hhur7hurrhu4ZD4buh4bqg4bu34buQ4buhw5RD4buW4oCm4buhNkdE4buhw5RD4buc4buhw4Phu63hu6HDg+G7mk7huqDhu6HDkkNLROG7ocOA4bupVOG7ocOUQ+G7ucOU4buh4buOSeG7ocOVxanhu5Dhu6HDlOG7juG7ueG7huG7ocOD4bu34buQ4buh4buOxanhu6Hhu4zhu5Dhu7Phu4bDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5fhu5VE4buAQuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu59EJMSC4buGw5TEguG7juG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufUkThuqLDlEPhu43hu6Hhu6VwcMOSU+G7j+G7oUPEgkRCQ8OU4buN4buhdXNzw5JT4buP4buf4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9yc3FyL3Jxw7nhuqJ1cOG7p3JxceG7p8OUw7lwdHHhur5zLXThuqLhuqDDuXDhu6fDgOG7p3Phu6Vx4bunxIJ1dMO5w4DhuqBw4bulw7ThurzDkkLhu5/hu6HFqeG6vsOUbOG7n2TFqeG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6HDlOG6uOG7hkPhu6Hhu47hu4pE4buhw5XhurLhu6HhuqDhu5jhu4ZC4buh4buAS+G7keG7n+G7oVJE4bqiw5RDbOG7n+G7pXBw4buf4buhQ8SCREJDw5Rs4bufdXNz4buf4buhL+G7l+G7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSJMWpw5LDlEThu4Lhu4bhu5/hu5dbNWbhu6Fk4buO4buC4buQw5XDlUTEguG7juG7ocOV4bqy4buhUcOT4buh4buOxanhu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7ocODROG6pOG7kOG7ocOVxanhu5Dhu6HDlOG7juG7ueG7huG7ocOD4bu14buQw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXY8Wp4buQ4buhw5Thu47hu7nhu4bhu6HDg+G7teG7kMO14buh4bqg4buz4buQ4buh4buG4buEROG7oeG6oOG7lsWp4buhQ+G7kOG7teG7huG7oeG6vuG7kFThuqbhu4bhu6FRROG6tOG7huG7oeG6qUNE4bq+RMOSw5LEguG7oWThu47hu4Lhu5DDlcOVRMSC4buO4buh4buATEThu6HDlEPhu57huqDhu6HDleG7nuG7ocODxrDhu4ZC4buhw5Xhu5BU4buh4buGQsOB4buA4buh4oCc4buVROG7l2TDjUThu6Hhu4Dhu5DDjOG7huG7ocOUQ+G7tVThu6HDg+G7mk7huqDhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HDlcWpROG7oeG6vuG7t+G7gOG7oeG7hkPhu5rhu6HDlEPDguG7oeG7huG7qVThu6HDg+G6rOG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buhw5TDjUThu6FDR+G6oOG7oUNIROG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buhQ0vhu4bigJ3DtOG7lS9E4buX4buhZuG7s+G7hkLDteG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buhw5TFqeG7ocOKQ8ON4buGQuG7oeG7hkJDxILhu6Hhu4ZD4bu34buAw7Thu6HhuqPhu4ZC4buhw5RD4bu3VOG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6qUPGsMOS4buh4buA4buQw4zhu4bhu6HDlEPhu7VU4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw5RDRMOC4buQ4buhw5Xhu4TDlOG7oeG6oOG7lsWp4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqDhu7fhu5Dhu6HDlEPhu5bhu6HDg+G7mk7huqDhu6HDkkNLROG7ocOA4bupVOG7oeG7jsWp4buhUeG7qeG7oeG7jOG7kMWp4buG4buhw5Thu45H4buGQuG7oUNL4buG4buhw43hu4ZC4buh4buA4buQw4zhu4bhu6HhuqDGsOG6oOG7oUNH4bqg4buhw5Thu45Gw7Xhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4ZC4buaTUThu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu4bhu6Hhur5V4buhw4Dhu4Thu4ZC4buhw4PGsOG7oVHhu6nhu6HhuqDhu7Hhu6Hhu4ZC4buaTUThu6FD4buz4buA4buh4buA4buI4buhw5RD4bu1VOG7ocOA4buE4buGQuG7ocODxrDhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buh4buGQ+G7qeG7ocOSQ+G7sUThu6HDlEPhu57huqDhu6HDleG7nuG7ocOU4bq44buGQ+G7ocOUQ+G7nOG6oOG7ocOD4bqs4buh4buGQ0Xhu4bhu6FTxILhu4Dhu6HhuqBD4buS4buGQuG7ocOUxanhu6HDg8Wp4buGQuG7oU/hu6HDg+G7s+G7kMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lyrhu5Lhu4ZC4buh4bq+4bup4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4bqg4buQ4buI4bqg4buh4bqgQ0tEw7Xhu6HFqUThu6HhuqDGoOG7hkLhu6Hhu4Dhu5DDjOG7huG7oeG6oENEw4Lhu4bhu6HDlEN24buGQsO14buhw4N44bqg4buhw4BE4bqmw5Thu6HDlEN24buGQuG7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOU4buO4bu54buG4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlEThurThu4bhu6HhuqLhu5pMROG7ocOU4buOROG6pOG7kOG7ocOD4burROG7oeG7gExEw7Thu6Fm4bup4buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6HDlMWp4buh4bqgxqDhu4ZC4buhw4pDw43hu4ZC4buhw4DFqeG7guG7ocOAROG6puG7huG7oeG6oEPhu4Lhu6HDlEPhu7XDlOG7ocOA4burROG7oeG7hkLhu6lU4buhQ8ON4buA4buh4buGxalUw7Thu6E3Q+G7muG7hkLhu6HDkkPhu7FE4buh4buG4buERMO14buhw5Thu47hu7nhu4bhu6HDlEPhu5DFqeG7oeG7huG7qVThu6Hhur7hu6nhu6HhuqDhu57huqDhu6HDisOa4buhQkTGsOG7ocOU4buOw4nDteG7oeG6oOG7t+G7huG7ocOUQ0TDgsOU4buhUeG7qeG7ocOD4buS4buGQuG7ocOUQ01E4buhw4NE4bqs4buAw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buX4buVw4Dhu5fhu5VE4buXZMWp4buhw5Thurjhu4ZD4buhQkThu7XhuqDhu6Hhu47hu4pE4buhw5TFqeG7oeG6vuG7q0Thu6HhuqDhu5jhu4ZC4buh4buAS+G7lS9E4buX4buVL8OA4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lyRD4buS4buGQuG7ocOUxanhu6HDlEPhu5DFqeG7oeG7gOG7iMOU4buhw5Thu47hu7nhu4bhu6HDg+G7teG7kOG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOD4buK4buGQuG7oeG7hkJD4bq6xanhu6FRTEThu6FRROG6puG6oOG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buhw5TFqeG7ocOUQ+G7kMWp4buh4buA4buIw5Thu6HhuqBDRMOC4buG4buh4bqiw4nhuqBDw7Thu6Fk4buO4bu54buG4buhw5RD4buQxanhu6Hhu4bhu6lU4buhw4pDw43hu4ZC4buhw5RD4bqs4buhw4PGsOG7hkPhu6HhuqBDeOG7huG7ocOUQ8Wp4buA4buhUUfhu4ZC4buh4bqg4buWxanhu6HDg+G7iEThu6HDlOG7kFThuqzhu4bhu6FR4bup4buhQkThu7XhuqDhu6Hhu4BL4buh4bqg4buWxanhu6Hhu4ZC4buaTUThu6FD4buz4buA4buh4buA4buI4buhw4Dhu4Thu4ZC4buhw4PGsOG7oWZE4bqmw5Thu6E3xanhu4DDtOG7oWRD4bu1w5Thu6HDgOG7q0Thu6HDlOG7juG7mkzhuqDhu6Fd4buOxanhu4zhu6HhuqBD4buC4buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6HDlMWp4buhw5RD4bu1VOG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG6oMawROG7ocOD4buaTuG6oMO14buh4bqgxrBE4buhQ+G7q+G7huG7oeG6oEPDguG7oVHhu6nhu6HhuqDGsEThu6HhuqDhu7fhu4bhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6HDg8OMROG7oVFMROG7oeG7huG6pOG7huG7ocOA4buE4buGQuG7ocODxrDhu6FmROG6psOU4buhN8Wp4buAw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXN0Lhu5pNROG7oUPhu7Phu4Dhu6Hhu4Dhu4jhu6HDg+G7reG7ocOUQ+G7tVThu6Hhu47hu7XDlOG7oeG7jknhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HDg0Thuqzhu4Dhu6HDlMSQ4bqgQ+G7oeG6oOG7nuG6oOG7ocOU4buO4buC4buGQuG7ocOKQ+G7guG7seG7hkLhu6FycOG7ocOSQ+G7ksOU4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlOG7juG7ueG7huG7ocOD4bu14buQw7Thu6EkxrDhuqDhu6HhuqDhu7fhu5Dhu6HDlEPhu5bhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6oEPhu5Lhu4ZC4buhw5TFqeG7ocOAxanhu4bhu6HDgOG7ucOU4buh4buGQ0jDteG7ocOSQ8OMROG7oUNOw5Lhu6HDg+G6sMOS4buh4buAdsOUw7Xhu6HhuqDhu7fhu4Dhu6HDgOG7hOG7hkLhu6HhuqBD4buW4buhw4Phu4jhu4ZC4buhw5Thu47hu5pM4bqg4buhw4pDROG7ocOUxalE4buh4buaS+G7hkLhu6HDg8OC4buGw7Thu6Eq4buK4buGQuG7ocOUQ01Ew7Xhu6HDlEPhu7VU4buhw4Phu5pO4bqg4buhw5Thu7Phu4Dhu6Hhur5V4buh4bqgRuG7huG7oeG6oEPhu5rFqeG7oVFQ4buGQuG7oeG6oOG7lsWp4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqDhu7fhu5Dhu6HDlEPhu5bDteG7oeKAnMOD4buI4buh4buM4buQxrBE4oCd4buh4bqgQ+G7msWp4buhw4Phu5pO4bqg4buh4buOw6jhu4bhu6FCRMagxanDtOG7oSrhu4Thu6Hhur7hu6nhu6FD4bqm4buh4buM4buQ4bux4buhw5Thu7XDlOG7oVTDguG7kOG7ocOU4bui4buhw5RD4bue4bqg4buhw5Thu47hu6vhu4ZC4buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6HhuqDGsEThu6HDlOG6tOG7huG7oVPhu5Dhu7XDlOG7oUNE4bqm4buG4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhw5Thu47hu7nhu4bhu6HDg+G7teG7kOG7oVFMROG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqg4bu34buQ4buhw5RD4buW4buhxJFyc+G7oV3hu47FqeG7jOG7oeG6oEPhu5rFqeG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG6oEfhu6FTxrDDlOG7oU/hu6Fmw7Thu6E1xILFqULhu5DEgsO04buhZEPhu7nhu4Dhu6HhuqBDxJDhu6HhuqBG4buG4buhw4pDw43hu4ZC4buhw4Phu5pO4bqg4buhU+G7kOG7tcOU4buhQ0Thuqbhu4bhu6FP4buhQkThu7FE4buhW+G7q+G7hkLhu6Hhu4ZD4bu1w5TDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dmROG6puG6oOG7oWfhu4Lhu47hur7huqLhu6Ek4buQw5Lhu6HDlOG7r+G7hkLhu6HDlcOM4buhw4Phu4hE4buhw5RDxanhu4Dhu6HhuqLhu57hu6HDleG6suG7ocOU4bur4buC4buh4bqgS+G7oUPhu4hE4buh4bq+TOG7huG7oeG6oEPhu4Lhu6Hhu4bhuqThu4bhu6HDgOG7hOG7hkLhu6HDg8aw4buhZkThuqbDlOG7oTfFqeG7gMO14buhw4Phu7NU4buh4bq+4bup4buh4bqgS+G7ocOVT+G7ocOD4bqs4buh4buGQuG7mk1E4buhQ+G7s+G7gOG7oeG7gOG7iOG7oeG7gOG7iOG7hkLhu6Hhu4BLw7Thu6E3Q+G7muG7hkLhu6Hhu4Dhu5DDjOG7huG7ocODROG7ocOUTEThu6FCROG7teG6oOG7oeG7gEvhu6Hhu4bhu6lUw7Xhu6HDlMWp4buhw5JD4buxROG7ocOU4bq44buGQ+G7ocOUxrDhu4Lhu6HDg+G6rOG7oeG7hkNF4buG4buh4buGQ+G7ueG7huG7oVHhu7Xhu4bhu6HDg+G6pMO14buhw4Phuqzhu6HDgOG7mkzhuqDhu6FRUOG7hkLhu6FR4bup4buhw4Dhu5pM4bqg4buh4bq+4bq04buG4buhw5JDxJDFqeG7ocOU4buO4buaTOG6oMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufw5TEglPDlC3FqeG6vkRC4buG4buN4buh4bqgxILhu4bDlMSC4buO4buP4buf4buX4buVROG7gELhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufRCTEguG7hsOUxILhu47hu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n1JE4bqiw5RD4buN4buh4bulcHDDklPhu4/hu6FDxIJEQkPDlOG7jeG7oXVzc8OSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqg4bqi4buGw7TDgMWp4buCw5RDxanhu4ZDQ+G7gsWpw7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcnNxci9yccO54bqidXDhu6dycXNxw5TDunJyceG6vsO6LcOAxILDgHHDgHLhuqJy4bulc8O5cnXEgnLhuqBww7nDunPDtOG6vMOSQuG7n+G7ocWp4bq+w5Rs4bufZMWp4buh4bqg4buY4buGQuG7ocOU4bq44buGQ+G7oeG7juG7ikThu6HDleG6suG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6Hhu4BL4buR4buf4buhUkThuqLDlENs4buf4bulcHDhu5/hu6FDxIJEQkPDlGzhu591c3Phu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5IkxanDksOUROG7guG7huG7n+G7lzXhu6nhu6HhuqBN4buhZkThuqbDlOG7oTfFqeG7gOG7ocOKQ0Thu6Hhu4bhu6nhu4Lhu6HDg+G7mk7huqDhu6HDlOG7kOG7hkLhu6HDgMWpVOG7ocOU4burROG7ocOV4buz4buG4buh4bqgQ0tE4buhZ+G7guG7juG6vuG6ouG7oSThu5DDksOy4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lzbhu4jDlOG7ocOU4buO4bu54buG4buhw5RD4buQxanhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6FCROG7sUThu6HDg+G7teG7kOG7oUJExanhu4Lhu6FDUOG7kOG7ocOU4buO4buaTOG6oOG7ocOD4buIROG7ocOUQ+G7luG7oeG7gOG7q+G7hkPhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6oEPhu7Phu5Dhu6Hhur7hu5ThuqDDtOG7oTbhu4jDlOG7ocOU4buO4bu54buG4buhw5RD4buQxanhu6FR4bup4buC4buhQkTFqUThu6HDg+G7guG7q+G7huG7oUJExanhu4Lhu6HDlEPhu4LFqeG7oeG6oOG7lsWp4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhQkThu7XhuqDhu6Hhu4BLw7Thu6E24buIw5Thu6HDlOG7juG7ueG7huG7ocOUQ+G7kMWp4buhw4Phu5Lhu4ZC4buh4bq+4buS4bqg4buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6HDlMWp4buh4bqg4bu34buG4buhw4BEw4LDlOG7oeG7gEXhu4ZD4buh4bq+4bup4buhxalE4oCm4buhw7Thu6HigJwq4buS4buGQuG7oeG6vuG7qeG7oeG7gOG7iMOU4buhw5Thu47hu7nhu4bhu6HDlEPhu5DFqeG7ocOU4buO4bq04buG4buh4bqg4bux4buhw5Thu5BU4bqmw5Thu6FRTUTigJ3DtOG7oTdC4buaTUThu6FD4buz4buA4buh4buA4buI4buhw4Phu63hu6HDg+G7reG7ocOUQ+G7nuG6oOG7ocOV4bue4buhw5Thurjhu4ZD4buhQkThu7XhuqDhu6HhuqBD4buaxanDteG7ocOD4bqs4buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6HDlMWp4buh4bqg4buE4buh4buA4buIw5Thu6HhuqDGsEThu6Hhu4ZDReG7huG7oeG6oEPhu7Phu4bhu6HDlEPhu57huqDhu6Hhu4ZD4bu1w5TDtOG7oSTGsOG6oOG7oeG6oOG7t+G7kOG7ocOUQ+G7luG7ocOD4but4buhw5RD4bue4bqg4buhw5Xhu57hu6HDlOG6uOG7hkPhu6FCROG7teG6oOG7oeG6oEPhu5rFqeG7ocOD4bqs4buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6HDlMWp4buhw4BEw4LDlOG7oeG7gEXhu4ZD4buh4bq+4bup4buhxalEw7Thu6Fm4bup4buhw4pDROG7ocOD4bqk4buQ4buhw4Phu63hu6HDlOG6uOG7hkPhu6FCROG7teG6oMO14buh4bqgQ+G7kuG7hkLhu6HDlMWp4buh4bq+4burROG7oeG6oOG7mOG7hkLhu6Hhu4ZK4buh4bq+4bue4bqg4buhw5Xhu4Lhu4ZC4buhQ+G7qeG7hkPhu6HhuqBDRMOC4buG4buhw4Phu7Xhu5Dhu6HDg+G6rOG7oVFEw4LDlOG7ocOURMOCw5Lhu6FCROG7teG6oOG7oeG7gEvDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSxajhu5DDlEPhu4Lhu47hu5/hu5dkQ3bhu4ZC4buhN0Lhu5BU4bqo4buG4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5IkxanDksOUROG7guG7huG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufw5TEglPDlC3FqeG6vkRC4buG4buN4buh4bq+xILhuqrDlOG7j+G7n+G7l+G7lcSC4buA4buXN0Lhu5Dhu4rhu4bhu6Hhu7Hhu4ZD4buN4buhY2TDtOG7lS/EguG7gOG7l+G7lS/DkuG7lw==

Thắng Nguyễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]