(vhds.baothanhhoa.vn) - Phượng Nghi là xã miền núi của huyện Như Thanh có tổng diện tích gần 2.000 ha đất tự nhiên, phần lớn là đất đồi rừng. Để phát huy tiềm năng, lợi thế của diện tích rừng trong phát triển kinh tế, mô hình nuôi ong lấy mật dưới tán rừng đang được đẩy mạnh trong những năm gần đây.
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9U4buLw4DhuqXDunXhu5fhuqXDgMah4bub4buPdeG6pXXGoeG7m+G7j3XhuqXhu7bGoeG6tsO9deG7l+G6pVXhu5fGoeG7m+G6pcah4bq9dcah4bqlw4BB4bujdcah4bqlxqHhurZ4deG7l+G6pW3DtXXhuqXDgeG6v3XhuqXhu7fGoeG7iXThuqXDmkvDmuG7tsSDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq/hu7bGoeG6tsO9deG7l+G6pVXhu5fGoeG7m+G6pXPhur3huqXhuqrhu4HhuqV04bubw7R14bqldeG6ouG7m+G6pWvhuq7hurnhuqXGoeG6oELhu5F14bqlVcah4bq24bqlPcah4bq5dcah4bqla8O54bqlw4Dhu6914buX4bqlbOG7m+G7kXXhuqXDgOG7nWvGoeG6peG7l8OsdeG6peG6qcOg4bqn4bqn4bqn4bqlxqHhurnhuqVtw63DgOG6pcOAw4LhuqV1xqHhu5vhu491w6HhuqXhu7fGocOsdeG6pXN4deG6pXPhur3huqVtw63DgOG6pW3hu7Hhu5vhuqVB4bq0deG7l8Og4bqlTeG7k+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXGoeG6oELhuqXDgOG7m8O0dOG6pXXhu4d14buXw6HhuqVzw73hu5vhuqXDgMahw7XhuqVr4bqu4bq54bqlbOG7m+G7kXXhuqXDgOG7nWvGoeG6pUHhurR14buX4bqlw4BBw7p14buX4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVy4bubdcah4bqlw4DDtcOh4bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqldeG6oOG7qeG7m+G6pcO6deG7l+G6pXPDrULhuqV04buLw4DhuqVs4bq2eOG7m+G6pcOA4bq7deG6pUHhurR14buX4bqlbeG6uXXhu5fhuqVt4bq2w71r4bqlbeG7iULhuqV0w6p1xqHhuqXDgEHDunXhu5fhuqV1xqHhuqZ14buX4bqldeG7h3ThuqXhu5fDrHXhuqVtaULDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqVl4bqn4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlYmPhuqfhu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rbHXDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6qeG6rWLhuqcv4bqtY+G6p2zhuqfhuq1k4bqn4bqr4bqrZMOAxJFkY+G6p2Vz4bqnw6Bx4bu34buXOEEzw6lkw6LhuqXhurlzw4Azw6JU4buLw4DhuqXDunXhu5fhuqXDgMah4bub4buPdeG6pXXGoeG7m+G7j3XhuqXhu7bGoeG6tsO9deG7l+G6pVXhu5fGoeG7m+G6pcah4bq9dcah4bqlw4BB4bujdcah4bqlxqHhurZ4deG7l+G6pW3DtXXhuqXDgeG6v3XhuqXhu7fGoeG7iXThuqXDmkvDmuG7tsOi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6Jl4bqn4bqnw6LhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAM8OiYmPhuqfDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvVcah4bqmdeG7l+G6pXXhu4d04bql4buXw6x14bqlbWlCw6HhuqV1xqHhu4t14bqlw4DGocOtQuG6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqXDunXhu5fhuqVzw61C4bqldOG7i8OA4bqlbW504bqlc8Oq4bub4bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqVy4bubdcah4bqlw4DDteG6pWvhurnDusOh4bql4bqs4burdeG6pW3DrOG6oOG6pcOA4bq24bql4budw4DDoeG6pUHhuq7hu5vhuqVBw7rhuqXDgMahw63hu7fDoeG6pXPDquG7m+G6pWvDueG6pcOAxqHhuqDhuqV1xqHhu4vhu7fhuqXDgMah4bq2eXXhu5fhuqXhuqrhuqBC4buPdcOh4bql4bu3xqHDg+G6pcahw73hu7fhuqXhuqx44bub4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVy4bubdcah4bqlw4DDteG6pcah4butw6HhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqXDgEHhu4914bqlbeG7n+G6ueG6pWrhur114bql4bqq4buB4bqlbeG7geG6peG6rOG6veG6pW3hurl14buX4bqldcahaXXhuqVB4butdeG7l+G6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGocOh4bqldcah4buFdOG6pcOA4buHdeG7l+G6pcOAxqHhuqDhuqV1xqHhu4vhu7fhuqVrxqHDuuG6pWvhurtr4bqlxqHhu63huqVsaXXDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r8SD4bubdOG7l+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqVl4bqn4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlYmPhuqfhu7fhuqphw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rbHXDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6qeG6rWLhuqcv4bqtY+G6p2zhuqfhuq1k4bqn4bqrY8Opw4BkYmXhuqljc+G6p8OgceG7t+G7lzhBM2Ri4bqrw6LhuqXhurlzw4Azw6JU4buLw4DhuqXDunXhu5fhuqXDgMah4bub4buPdeG6pXXGoeG7m+G7j3XhuqXhu7bGoeG6tsO9deG7l+G6pVXhu5fGoeG7m+G6pcah4bq9dcah4bqlw4BB4bujdcah4bqlxqHhurZ4deG7l+G6pW3DtXXhuqXDgeG6v3XhuqXhu7fGoeG7iXThuqXDmkvDmuG7tsOi4bql4bqo4bubbMOAxqEzw6Jl4bqn4bqnw6LhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAM8OiYmPhuqfDouG6pS/huq/Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvxqDhu5vhu5F14bql4bqq4buB4bqla8O54bql4bqp4bqn4bqn4bqlxqHhu63huqVrw7nhuqV14buXxqHDtOG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqXDunXhu5fhuqVzw61C4bqldOG7i8OA4bqlw4BBw7p14buX4bqlcsah4bqg4bqlQeG6tHXhu5fhuqVt4bux4bubw6DhuqU9w7rhur114bql4bqq4buB4bqlxqHhu5vhu5F14bqla8O54bqlZOG6p+G6p+G6pW3hur114bqlw7p14buX4bqldOG7i8OA4bqlbeG6uXXhu5fhuqVt4bq2w71r4bqlbOG6oELhuqXDgEHhu6PhuqXhu7nhuqDhurl1xqHhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqVt4buT4bqlw4Dhu4t14bqlbMSCdeG7l+G6pXXhu5fhuqDhu7F14bqlxqHDuuG6ueG6pcOA4bq04bqla+G6u2vhuqVyxqHhuqDhuqVB4bq0deG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bubS251w4BuQcOi4bqlw4HDgEJzbjPDouG6qOG7m2zDgMahOeG6pWXhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqViY+G6p+G7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqtYuG6py/huq1j4bqnbOG6p+G6rWThuqdi4bqtZcOAZGJk4bqtYnPhuqfDoHHhu7fhu5c4QTPDqeG6p2TDouG6peG6uXPDgDPDolThu4vDgOG6pcO6deG7l+G6pcOAxqHhu5vhu4914bqldcah4bub4buPdeG6peG7tsah4bq2w7114buX4bqlVeG7l8ah4bub4bqlxqHhur11xqHhuqXDgEHhu6N1xqHhuqXGoeG6tnh14buX4bqlbcO1deG6pcOB4bq/deG6peG7t8ah4buJdOG6pcOaS8Oa4bu2w6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDomXhuqfhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6JiY+G6p8Oi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S+G6ueG7t8OA4bubw7p1w6Lhuq/GoOG7hXXhu5fhuqV14buHdMOh4bqldcaheeG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqXDunXhu5fhuqV04bq94bqldcah4bubw7ThuqDhuqXGoeG7reG6pWxpdeG6pcOAQeG7j3XhuqVt4buf4bq54bqlauG6vXXhuqXhuqrhu4HhuqVt4buB4bql4bqs4bq2d3XhuqVz4buPdeG6pcOAxqHDuuG6u8OA4bqldeG7l8ahw6jDusOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bubS251w4BuQcOi4bqlw4HDgEJzbjPDouG6qOG7m2zDgMahOeG6pWXhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqViY+G6p+G7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqtYuG6py/huq1j4bqnbOG6p+G6rWThuqdiYmLDgGRjYuG6rcOpc+G6p8OgceG7t+G7lzhBM+G6q+G6qWPDouG6peG6uXPDgDPDolThu4vDgOG6pcO6deG7l+G6pcOAxqHhu5vhu4914bqldcah4bub4buPdeG6peG7tsah4bq2w7114buX4bqlVeG7l8ah4bub4bqlxqHhur11xqHhuqXDgEHhu6N1xqHhuqXGoeG6tnh14buX4bqlbcO1deG6pcOB4bq/deG6peG7t8ah4buJdOG6pcOaS8Oa4bu2w6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDomXhuqfhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6JiY+G6p8Oi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S+G6ueG7t8OA4bubw7p1w6Lhuq9N4buT4bqldeG7l8ahw7ThuqV14bqg4bup4bub4bqlw7p14buX4bqlw4DhurR14buX4bqlauG6tnhr4bql4bqs4bqmdeG7l+G6pXTDqnXGocOh4bql4bqq4buB4bql4bu2xqHhurbDvXXhu5fhuqVV4buXxqHhu5vhuqVt4buB4bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bqla8ahw7rhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWxpdeG6pW3hu5/hurnhuqXhu7fGoeG6tnd14buX4bqlw4DGoeG6uXThuqXhu5fhu5vhurnhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pXN44bu34bqlw4Dhu4vhu7fhuqXGoeG6oMOtdcOh4bqlxqHhu6dr4bqlxqHFqeG7m+G6pXLDieG6pcOAxqHhuqDhu4vDgOG6pWvGoeG7h3ThuqXDgcO5a+G6pWvhurB14buX4bqldcah4bq24bqlbeG7n3XGoeG6pcah4bq2eHXhu5fhuqVrxqHDuuG6peG7ueG6oOG6u+G6pcOAQeG7o3XGoeG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqlc2nhuqDhuqVs4bq94bubw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlZeG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6pWJj4bqn4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuq1i4bqnL+G6rWPhuqds4bqn4bqtZOG6p2Phuq1iw4DhuqvDqeG6qcSR4bqrc+G6p8OgceG7t+G7lzhBM+G6qWTEkcOi4bql4bq5c8OAM8OiVOG7i8OA4bqlw7p14buX4bqlw4DGoeG7m+G7j3XhuqV1xqHhu5vhu4914bql4bu2xqHhurbDvXXhu5fhuqVV4buXxqHhu5vhuqXGoeG6vXXGoeG6pcOAQeG7o3XGoeG6pcah4bq2eHXhu5fhuqVtw7V14bqlw4Hhur914bql4bu3xqHhu4l04bqlw5pLw5rhu7bDouG6peG6qOG7m2zDgMahM8OiZeG6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomJj4bqnw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6r1XGoeG6pnXhu5fhuqXDgMah4bq7deG7l+G6pW3DrOG6oOG6pXXhu4d04bql4bqp4bqn4bqp4bqtw6HhuqXGoD174bqlbOG7n2vGoeG6peG6rMSC4bqldeG7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXhu7bGoeG6tsO9deG7l+G6pXvhuqBpdeG6pXPhu5vhu4914bqlcsO1w4DhuqVrw4N14buX4bqla+G6u2vhuqXGoeG7reG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqXDunXhu5fhuqXDgEHhu4914bqlbeG7n+G6ueG6pWrhur114bql4bqq4buB4bqlbeG7k+G6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6pcOB4bq/deG6peG7t8ah4buJdOG6pXThurl14buX4bqlbWZr4bqlw4BB4bq2deG7l+G6pXThu4vDgOG6pcO6deG7l+G6pcOAxqHhu5vhu4914bqldcah4bub4buPdeG6peG7tsah4bq2w7114buX4bqlVeG7l8ah4bubw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5Bw6LhuqXDgcOAQnNuM8Oi4bqo4bubbMOAxqE54bqlZeG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqXGoW7hu5vhu5fGocOAOeG6pWJj4bqn4bu34bqqYcOi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuq1i4bqnL+G6rWPhuqds4bqn4bqtZOG6p2Phuqtlw4BlZeG6p8Op4bqpc+G6p8OgceG7t+G7lzhBM+G6q2Phuq3DouG6peG6uXPDgDPDolThu4vDgOG6pcO6deG7l+G6pcOAxqHhu5vhu4914bqldcah4bub4buPdeG6peG7tsah4bq2w7114buX4bqlVeG7l8ah4bub4bqlxqHhur11xqHhuqXDgEHhu6N1xqHhuqXGoeG6tnh14buX4bqlbcO1deG6pcOB4bq/deG6peG7t8ah4buJdOG6pcOaS8Oa4bu2w6LhuqXhuqjhu5tsw4DGoTPDomXhuqfhuqfDouG6pcahbuG7m+G7l8ahw4Azw6JiY+G6p8Oi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S+G6ueG7t8OA4bubw7p1w6Lhuq9U4buLw4DhuqXDunXhu5fhuqXDgMah4bup4bqlw4HhurnhuqDhuqVyxqHhu5vhuqVt4bq2w71r4bqlw4DGoeG6oOG6pXThuqDhurnhuqXDgeG7jeG6pW3hurbDvWvhuqVt4bq24bq54bql4bqs4bq9w7rhuqV04bq7QuG6pcOA4bubdcah4bqlc+G7p2vhuqVt4buT4bqlcsah4bqk4bqlw4DDquG7t+G6pWvGocOtw4DDoeG6pcOAxqHhuq5C4bql4bu3xqFpdcOg4bqlTeG7m8O04bqg4bqldeG6vULhuqXhu5fhu5vhuqLhu7fhuqV04buLw4DhuqXDunXhu5fhuqVyxqHhu6l14buX4bqlauG7n+G6pXPhu4914bqldG51w6HhuqVyxqHhu6l14buX4bqlauG7n+G6pWrhu5vDtXXhuqV04bq94bqg4bql4bqs4bq94bqlbeG7i3ThuqVtZmvhuqXGoXd1w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu5tLbnXDgG5B4bqlbMOAxqHhuqB0asOi4bqlw4HDgEJzbjPDouG6qOG7m2zDgMahOeG6pWXhuqfhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqViY+G6p+G7t+G6qmHDouG6pcOBQWszw6IvL2tsdcOgauG6ucO6w4DGoeG6uXXGocahw7rhurnDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqtYuG6py/huq1j4bqnbOG6p+G6rWThuqdjY2TDgGNkZOG6rWJz4bqnw6Bx4bu34buXOEEz4bqtYuG6q8Oi4bql4bq5c8OAM8OiVOG7i8OA4bqlw7p14buX4bqlw4DGoeG7m+G7j3XhuqV1xqHhu5vhu4914bql4bu2xqHhurbDvXXhu5fhuqVV4buXxqHhu5vhuqXGoeG6vXXGoeG6pcOAQeG7o3XGoeG6pcah4bq2eHXhu5fhuqVtw7V14bqlw4Hhur914bql4bu3xqHhu4l04bqlw5pLw5rhu7bDouG6peG6qOG7m2zDgMahM8OiZeG6p+G6p8Oi4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDPDomJj4bqnw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dL4bq54bu3w4Dhu5vDunXDouG6ryPhur914bql4bu3xqHhu4l04bqldOG7i8OA4bqlw7p14buX4bqlw4HhurnhuqDhuqVyxqHhu5vhuqVt4bq2w71r4bqlw4Dhu5t1xqHhuqVz4buna8Oh4bqlbcO5deG7l+G6pWvGoeG6ueG7m+G6peG6rOG6veG6pWvDueG6pXXGoeG7gXXhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6pXPhur3huqXigJxU4buLw4DhuqXDunXhu5fhuqU9xqHhu5vhu4914bqldcah4bub4buPdeG6peG7tsah4bq2w7114buX4bqlVeG7l8ah4bub4oCdw6DhuqUj4bq/deG6peG7t8ah4buJdOG6pW3hurl14buX4bqlbeG6tsO9a+G6peG7tsah4buldeG7l+G6pVXhu6l14buX4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4bqs4bq94bql4bu2xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqV14bupdeG7l+G6pcOAxqHhu6l14bqlxqHhuqBC4buRdeG6pVXGoeG6tuG6pT3GoeG6uXXGoeG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVyxqHhurnhu5vhuqVr4bq7a+G6pXLGoWnhuqDhuqXGoeG7seG6pcOBd+G6pcOAxqHhuq7huqXDgMSCa+G6pcOAxqHhurl04bql4buX4bub4bq54bqlw4Hhur914bql4bu3xqHhu4l04bqlw5pLw5rhu7bDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu34bq44bqgw4DGocO6QcOi4bqv4bu44bqg4bura+G6pcag4bq2d3Xhu5fEgy/hu7fhuq8=

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]