(vhds.baothanhhoa.vn) - Họ Nguyễn là dòng họ lớn, nổi tiếng với truyền thống hiếu học ở làng Phượng Đình, xã Hoằng Anh, huyện Hoằng Hóa (nay là phố Phượng Đình 2, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa) vẫn truyền tụng bài thơ “Mẹ dạy con” của thân mẫu cụ Nguyễn Đình Ngân (1890-1967) - nhân sĩ yêu nước, tài cao, đức trọng.
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaWjhu4bhu4Lhu4DhurbhurDhu7Np4oCcP+G7qWrhu6Xhu5lPasO54bq24bqw4oCd4bq/aj9C4buCasO64buT4bu3auG7guG7tcSQauG6sOG7tXDhurBqTMah4bqw4buHauG7hnDhu4Rq4buG4bubw7loL+G7huG7guG7gOG6tuG6sOG7s2loL+G7tWxpaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOK4bu0xanDtOG7pcSpaeG7tMOCajrhu7Phu4RPeeG6sGrEguG7k2rhu6XhurThurDhu7Nq4bu1w4JqxIJF4bqw4buHauG6sEPhu7dq4buC4bu34buv4bqw4buzakxF4bu3auG7guG7gOG7hE924bqwauG7guG7teG6qOG6sOG7s2rhu7Xhu7fhu6/hu4Rq4bu1w4LDuWrhurpqxILhu5PhurDhu7NqNOG7tcOM4bq44bqw4buzauG7pkHhurDhu7Xhu4dqTuG7l2rhu7Thurbhu53hurDhu7Nqw5ThurDhu7Xhu4dq4bu14buET3fhurBq4bu04bq24bud4bqw4buzauG7tOG6ssO0ambhurDDtE9qxILhu5Nqw4rhu7XhuqhqNOG7tcOM4bq44bqw4buzauG7pkHhurDhu7VqbeG7h2rDiuG7tcOMw4nhurDhu7NqOOG7k+G6tmrhuqXhu4RP4but4bqw4buHauG7guG7teG7k+G6sOG7tWrDiuG7teG6qGo44bu1w7ThurDhu7Vq4bu04bqyw7Rnakx14bqwauG7guG7gOG7hE924bqwauG7gkjhurDhu7Nqw7rhu5Phu7dq4buC4bu1xJBq4oCcP+G7qWrhu6Xhu5lPasO54bq24bqw4oCdasO5ScO0auG7guG7tXDhurBq4bqudeG7hGrDuUhqOuG7s+G7hE954bqwauG7pkHhurDhu7VqOuG7s3DhurBqZmzhu4/DtWstbMO1w7Lhu41nai1q4bqw4bu1cOG6sGrhu4bhuqBqT+G7reG7hGrhurDDjEXDueG7h2rhu4Lhu5Phu7dqw7nDtOG6tuG7h2rhu6fhu4rDuWrhu4Lhu4DDguG6sOG7s+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpaOG7t+G6ruG7s2rDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnhu7fDmcWp4bqw4buCxanhu4DEqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqU3hu7fhu6Xhu4Lhu7Xhur9q4buPa2vDik7hu4Fq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4Lhur9q4buPbMOzw4pO4buBxKlq4buG4buAw7llxKkvL8O54bul4bqw4buDw7rDtOG6tuG7guG7tcO04bqw4bu14bu14bq2w7Thu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbW1sw7MvbMO14buN4bulbmvhu49t4buNa+G7jeG7guG7jcOzw7XDssSC4buPLWzhu4PhuqLDiuG7s8SpasO0xILhu4JlxKnigJw/4bupauG7peG7mU9qw7nhurbhurDigJ3hur9qP0Lhu4Jqw7rhu5Phu7dq4buC4bu1xJBq4bqw4bu1cOG6sGpMxqHhurDhu4dq4buGcOG7hGrhu4bhu5vDucSpak3hu7fhu6Xhu4Lhu7VlxKnhu49ra8SpauG7tcWp4bu34buz4bu14buCZcSp4buPbMOzxKlqL2loL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOZw7TDiuG7guG7t+G6tuG6sMSpaTjhu4DDtOG6sOG7tWrDuUnDtGrhu7TDgsO0auG7huG6oGo04bu1w7ThurBqw5rhu5XhurZqTOG7sWrDueG7teG6tmrDueG7hOG6qOG6sGrhu4bhu5HDueG7tWrhu7Lhu7fhu5HhurZq4bulSMO5auG6sOG7teG7t2rhu6fhuqrhurDhu7Nqw7lJw7Rq4bqwS2rhu4bhuqBq4bum4buZ4bquajThu7XDjMSQ4bqw4buz4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWltbWrhu4Lhu4RD4bu34buHauG6rOG6sOG7s2rhu6dEasO5SmrhurDhu7Vw4bqw4buHauG7guG7iOG6sOG7s2rhu7Phu7dLasO54buRw7lqw7nhu7Xhu4rDuWo44buRasSCw5Phu4dqOOG7r2rhu4JK4buE4buHajjhu7XDtOG6rmrEgsOTasOaQmrhu7TDgsO5ajjhu4Dhu7d24buEajrhu7Phu4RPeeG6sOG7g2o84bqw4buzasSC4buE4bqs4bqwauG7p+G7iuG6sOG7s2pMdmrDiuG7teG7ucO0ajrhu7Vw4bqwauG7pXDhurDhu4dq4bul4bqow7lqxILhurThurDhu7Nqw7nhu7XhurZq4buGxKhq4bqw4buz4bu14bu3d8OKakzGoeG6sGrhu7Xhu7fhu6/hurBq4bqww4xFw7lq4bqw4bu14buT4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWk44buEQ+G7t2rhu4Lhu4Dhu6tq4bq6asOD4bu34bqw4bu1auG7guG7teG7k+G6sOG7tWrhu7Thu4Thu6/hu4dq4buC4bu1cOG6sGrhuq514buEauG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu7fhurBq4buCw4zhurrhurDhu7NqTOG7k+G6tmrhu4LDjMSQ4bqw4buzasSCw7Thu7dq4bqw4bu1w4zhurDhu7Nqw7nDjeG6sOG7s2rhu7Xhu6/hu4Jq4buG4buKw7lqxILhurZqxILhu5vhurDhu7Nqw4Phu7Xhu7dqw7nhurbhurBq4bquQeG6sOG7tWrDueG6tOG6sGrhu4Lhu4Dhu6vhu4dq4buz4bu3S8O0auG6sOG7tUvhurDhu7Nqw7nhu5Hhuq5q4bulRGrDuUnDtGrhu6fhuqxq4buC4bu14buT4bqw4bu1auG7pXlqw7rDgWrhu4bDtGrhurDhu7Phu5dq4bqw4but4bqwauG7p+G7l2pM4bu34buv4buCauG7guG7tcOMasOD4bu14buET+G7reG6sGrhu4DGoeG6sOG6v2rigJw/4bupasOD4bu14bqs4bqw4buzasO64bu34buv4buCasSC4buT4bquauG7guG7tcSQ4buHasO54bq24bqwauG6sOG7reG6sGrhu6VH4bqw4buzasOTasOD4bu34buv4bqwasO5ScO0auG6ruG7qWpM4bu34buv4buCauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rhu4Lhu7XDjGrhuq7hu5Nq4bul4bu3eeG6sGrhu4Lhu7Xhu5PhurDhu7Vqw7rhu5Phu7dq4buC4bu1xJBq4buA4bqq4bu3auG7s0rhu7dq4buAw7Rqw7nhu7XhurZq4bqu4bupak7FqeG6rmrEguG7meG7t+KAneG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpN8SoasOD4bu14bqs4bqwauG6sOG7s+G6tsO04bqw4buHauG7huG7m8O5auG7huG7leG6tmrDuUnDtGrDuuG7k2rhu6d4asO54bu14bq2asO54bq24bqwauG7guG7teG7reG6rmrhurDhu7Nx4bquauG7hnDhu4Thu4dq4bqw4bu1RWrDg8OVauG7p+G7t3bhu4Rq4bqu4bupauG7gMah4bqwauG7peG7mU9qxILhu5nhu7dqTOG7iMO0asOD4bu3eOG6rmrhu4Lhu4DDtGrhu6fDjOG6uMO5asOD4bu34buv4bqwauG7guG7teG7isO5asO5ScO0asO54bq24bqwauG7guG7gMO04bu3auG6rkHhurDhu7Xhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeG7tOG7t3jhu4RqxILhurThurDhu7Nq4bqu4bup4buHauG7teG7t3jhu4Rq4bqwROG7t2rhu4Lhu4DGoeG6sGrhu4Lhu4DhurpqxILhurZqxILhu5vhurDhu7NqOuG7s+G7hE954bqwauG7pkHhurDhu7VqOuG7s3DhurBq4bqw4bu1c8OKauG7gnDhuq5qTOG7k2rhu6fhu5dq4bul4bu3eeG6sGrDuuG7isO5auG7guG7tcOMauG7guG7teG7k+G6sOG7tWrEgsOJ4bu3auG7guG7tcSQakxF4bu3auG7gsSow7Rq4bundmrigJw/4bupauG7peG7mU9qw7nhurbhurDigJ3hu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeG7pMOMReG7t2rhu6dwT2rEguG7k2rhurBC4bu3auG7peG7hOG6sOG7s2rDuuG7k+G7t2rhu4Lhu7XEkOG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlq4buG4buCT8SCxallxKnhu4LFqU7hu4Itw7TEguG7t+G7s+G6sOG6v2rDucWp4bqw4buCxanhu4Dhu4HEqWloxanhuq5pw5nhurbhurBqxJDhu7fhu4VqOOG7teG7hOG6umrDueG6tOG6sGrhu4Lhu7XEkGrDusawaC/FqeG6rmloL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4buCxalO4buCLcO0xILhu7fhu7PhurDhur9qw7nFqeG6sOG7gsWp4buA4buBxKlpaMWp4bquaeG7psOM4bq4w7lqw7nhurJq4buC4bu1ck9q4bqu4bupasO54bu1xqHhuq5q4bqw4buE4bqs4bu3aC/FqeG6rmloL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4buCxalO4buCLcO0xILhu7fhu7PhurDhur9qw7nFqeG6sOG7gsWp4buA4buBxKlpaMWp4bquaT/hurbhurDhu7Nqw7nhurbhurBqw4Phu7XhuqzhurBqxIJF4bqwauG6sOG7reG6sGrhurDhu7PDjMOJ4bu3aC/FqeG6rmloL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4buCxalO4buCLcO0xILhu7fhu7PhurDhur9qw7nFqeG6sOG7gsWp4buA4buBxKlpaMWp4bquaeG7suG7t0tqxILhurThurDhu7Nqw7nhu7Vw4bqwasO54bu14bu54bqw4bu1akzhu6nhurBq4bquw4zDieG7t2rDg+G7teG6rOG6sOG7s2rhu4bDtOG7t2gvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjhu7dp4bq74bq74bq7aC/hu7dpaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmktasOZ4bq24bqwasO54bu1RWrhu4Lhu7XDtOG6rmrhu4Lhu5Phu7dq4buC4bu1w7Thuq5qxILhurjhu7doL8Wp4bquaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlq4buG4buCT8SCxallxKnhu4LFqU7hu4Itw7TEguG7t+G7s+G6sOG6v2rDucWp4bqw4buCxanhu4Dhu4HEqWloxanhuq5pOOG7gOG7keG7t2rEguG7sWrhu4Lhu4DDieG7t2rhu4Lhu7Xhu7d34buCauG7teG7meG7t2rDuuG7t+G7r+G7gmrhu6dw4buE4buFaC/FqeG6rmloL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4buCxalO4buCLcO0xILhu7fhu7PhurDhur9qw7nFqeG6sOG7gsWp4buA4buBxKlpaMWp4bquaSpBw7Rqw7Thu7dq4bunQsO5auG7kcO5asO5xJBqw7ly4buEaC/FqeG6rmloL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4buCxalO4buCLcO0xILhu7fhu7PhurDhur9qw7nFqeG6sOG7gsWp4buA4buBxKlpaMWp4bquaThC4bu3auG7hsO04buEasO04bu3asO54bu1w4Hhu4Thu4dqw4Phu7fhu6/Dimrhu4bDtOG7hGrDtOG7t2rhurDhu7XDiWgvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmlo4bu3aeG6u+G6u+G6u2gv4bu3aWgvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmktasOZ4bq24bqwasO54bu1RWrDueG6smrhu7XDtOG6rmrDucOJ4buHauG7tcO04bquasO64buZw7loL8Wp4bquaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlq4buG4buCT8SCxallxKnhu4LFqU7hu4Itw7TEguG7t+G7s+G6sOG6v2rDucWp4bqw4buCxanhu4Dhu4HEqWloxanhuq5pOEPhurBq4buC4bu34bqw4bu1auG7guG7tXLhurBq4bqud+G7gmpO4buRw7lqw7Thu7dqw4Phu7XFqeG6sOG7hWgvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmk64buz4buTT2rhu7Phu7fDiWrhu4Lhu4Dhuqzhu7dqTEXhu7dqw7rhu5nDuWrhu4Lhu7d24bqwaC/FqeG6rmloL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4buCxalO4buCLcO0xILhu7fhu7PhurDhur9qw7nFqeG6sOG7gsWp4buA4buBxKlpaMWp4bquaTjhu4BG4buCakzhu5PhurZq4buC4buA4bq24bqw4buzasO54buEQsO5auG7p+G6pGrhu6fFqeG6sGrhu7XDtE9q4buzQWgvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmlo4bu3aeG6u+G6u+G6u2gv4bu3aWgvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmktasOZ4bq24bqwasO54bu1RWrDueG6smrhu4bDtE9q4bqu4butauG7gkrhu4Rq4buG4bubw7loL8Wp4bquaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlq4buG4buCT8SCxallxKnhu4LFqU7hu4Itw7TEguG7t+G7s+G6sOG6v2rDucWp4bqw4buCxanhu4Dhu4HEqWloxanhuq5pOOG7teG7k+G6sOG7tWrhu4Lhu7XhurLhu7dq4bq+4buExanhurBqw4rhu7Xhu5Xhu7dq4bqu4bubw7lqTOG7k+G6tmpM4bq04bqw4buzaC/FqeG6rmloL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4buCxalO4buCLcO0xILhu7fhu7PhurDhur9qw7nFqeG6sOG7gsWp4buA4buBxKlpaMWp4bquaT/DtGrhuq7FqeG6sOG7h2rhur7hu4Thu45q4bulSMO5akx1T2pMR+G6sOG7s2gvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmnDmeG6smrDg+G7teG7t2rhu7Xhu5PhurZqw4Phu7d34buCasO04bqw4bu1auG7tUfhurDhu7Nqw7nDjeG6sOG7s2rhu4Lhu7Xhu4TDtOG7hWgvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmlo4bu3aeG6u+G6u+G6u2gv4bu3aWgvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmktasOZ4bq24bqwasO54bu1RWrDueG6smrhu7PDtOG6sOG7tWrhu6fhu4TDtGrGoeG6sGrhuq7hu6PDuWgvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmlRT2rDueG7teG7n+G6sOG7s2rhur7hu4TDtGrhu7VB4bqw4bu1auG7guG7teG7isO5asO6dmrhurDhu7Phurbhu5Phu7doL8Wp4bquaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlq4buG4buCT8SCxallxKnhu4LFqU7hu4Itw7TEguG7t+G7s+G6sOG6v2rDucWp4bqw4buCxanhu4Dhu4HEqWloxanhuq5pOOG7gMO04buEauG7peG6quG7t2rhu6fhu4rDueG7h2rhu6fhu7d44bquauG7guG7gMO04bqw4buzauG7guG7k+G7t2gvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmnhu6bhu6nDimrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4buG4bq2akxF4bu3auG7p+G7qcOKauG6sOG7s+G6tuG7k+G7t2pMdeG6sGrhu7XEkOG6sGgvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmlo4bu3aeG6u+G6u+G6u2gv4bu3aWgvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmktasOa4bu3eOG6sGrhu6fDieG7t2rDueG6smrhurDhu7Xhu7d24buEasO5xJDhurBq4bqwQ+G7t2rhu4bhurLhurDhu7NoL8Wp4bquaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlq4buG4buCT8SCxallxKnhu4LFqU7hu4Itw7TEguG7t+G7s+G6sOG6v2rDucWp4bqw4buCxanhu4Dhu4HEqWloxanhuq5pw5nhurbhurBqw7nhu7VFauG6sOG7reG6sGrDuuG7hOG6rOG6sOG7s2rEguG6pOG6sOG7s2rhu4LDtE9qw7nhu7XDqOG6tmgvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmk64bu14bub4bquauG7p8OMw4nhurDhu7Nqw7nhu7Vw4bqwasO54bu14bu54bqw4bu1auG6ruG7k2rhu4Lhu7XFqeG6tmgvxanhuq5paC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqeG7gsWpTuG7gi3DtMSC4bu34buz4bqw4bq/asO5xanhurDhu4LFqeG7gOG7gcSpaWjFqeG6rmkq4bu14bqyasOD4bu1xqHhurBqw7nDjeG6sOG7s2pMw4zhurjhu4Jq4bu14bu3eOG6rmrhurDhu7Phu7XDqOG6tmrDucON4bqw4buzauG6vuG7hMO0aC/FqeG6rmloL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4buCxalO4buCLcO0xILhu7fhu7PhurDhur9qw7nFqeG6sOG7gsWp4buA4buBxKlpaMWp4bquaWjhu7dp4bq74bq74bq7aC/hu7dpaC/FqeG6rmloL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4buCxalO4buCLcO0xILhu7fhu7PhurDhur9qw7nFqeG6sOG7gsWp4buA4buBxKlpaMWp4bquaTjhu4DhuqzhurDhu7NqTOG7k+G6tmrhu7Thu4Thu69q4bunw4zDieG6sOG7s2pOw7Rq4bqw4buz4bu1QeG6sGrhu6Xhu6Phuq5oL8Wp4bquaWgvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlq4buG4buCT8SCxallxKnhu4LFqU7hu4Itw7TEguG7t+G7s+G6sOG6v2rDucWp4bqw4buCxanhu4Dhu4HEqWloxanhuq5pP0Lhu4Jq4bun4bqs4bu3asSCw4nhu7dq4bqu4bupauG6sOG7teG7m+G6sGrhuq7hu6lqw4Phu7Xhu4RP4but4bqwaC/FqeG6rmloL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4buCxalO4buCLcO0xILhu7fhu7PhurDhur9qw7nFqeG6sOG7gsWp4buA4buBxKlpaMWp4bquaTjhu7XEqMO5auG7teG7k+G6sOG7tWrDueG6tuG6sGrDueG7tUVqw7rhuqRq4bq+4buE4but4bqwaC/FqeG6rmloL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4buCxalO4buCLcO0xILhu7fhu7PhurDhur9qw7nFqeG6sOG7gsWp4buA4buBxKlpaMWp4bquacOZ4bqyak/hu63hurBq4buC4bu1cOG6sGrhu4Lhu4Dhu6tq4bquReG7t2pP4but4bqwauG7guG7tXDhurBq4buz4bu34buT4buDaC/FqeG6rmloL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaT/DtOG6sOG7s2rhu4Lhu7XFqeG6tmrhu7Xhu5PhurDhu7Vq4buC4buAw7ThurDhu7NqxILhu5NqxILDieG7t2rhuq7hu6lq4bul4buj4bqwauG7p+G7t2rhu4bhu4Thuqjhu4Jqw7nhu4RCw7lq4bunw4nhu7fhu4dqOuG7s+G7hE954bqwauG7pkHhurDhu7VqOuG7s3DhurBq4bun4buXasOK4bu1ceG6sGrhu6dx4buEasOD4bu14bqs4bqw4buzauG6rnfhu4Jq4bqu4bqk4bu34buHasO64bqkasSC4buZ4bu3auG6sOG7tUvhurDhu7Nq4bu1w7Thuq5q4bqu4buE4bqo4bqwauG7gOG7t+G7reG6sOG7s2rhu4LDjOG7h2pMw4zhurjhu4JqxILhu63hurBq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rDueG7keG6rmrhu6VEakxz4buCasO54bu1ceG7guG7h2rhurDhu7Xhu7d34buCauG7teG7hE/hu6/hu4Jq4bun4bu3auG7guG7tcWp4bq2asO54buRw7nhu7Vq4bqu4buZ4bqw4buz4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWkq4bu14bu3asOZ4buRw7nhu7Vq4bqu4buZ4bqw4buzauG7guG7teG7keG6sOG7s2rhu4Lhu5Hhuq5q4buC4bu14buT4bqw4bu1asO54bqs4bqw4buz4buHauG6sMOMRcO5auG6sOG7teG7k2rhu6fDjOG6uMO5auG7p0LDuWrEgnPDiuG7h2rhuqzhurDhu7Nq4buz4bu34buRw7lq4bqw4buzQmrDueG7kcO54bu1auG6ruG7meG6sOG7s2pM4buTauG7p8OM4bq4w7lqw7lKauG7s+G7t0tqw7nhu7Xhu4rDuWpMSOG6v2rhurXhu7d34bqwauG7guG7gMOM4bq64bqw4buzauG6teG7t3fhurBq4bq1xqHhurBq4bu14bqyw7RqOOG7gOG7hOG6sOG7s2rDukLhu4dq4bqhT2pM4bu34but4bqwajnhu45qw7rDtOG6sGrDg+G7teG7keG6sOG7s2rDueG7teG7t+G7r+G6sGrhu7Xhu5PhurDhu7Vqw7nhu7Xhu7nhurDhu7VqJuG7t+G7reG6sGrDg+G7teG7hGpv4buHajThu7XhurJqw5nhu7VJauG7gsOBw7nhu7VqOeG7jmrDusO04bqwauG6ruG7o+G7gmrhu4Lhu4Bz4bqwaibhu7fhu63hurBqw4Phu7Xhu4Rqb+G7h2o04bu14bqyasOZ4bu1SWrhu4LDgcO54bu1ajnhu45qw7rDtOG6sGo/ODg1auG7gsOA4bqw4bu1ajjhu7XDtOG6sOG7tWrhu7ThurLDtOG7h2rhu7RC4bu3auG7guG7gMOM4bq64bqw4buzauG7tELhu7dq4bu0S+G7hGrhurDhu7Phu7XDgWrhurXhu7d34buCai1qOOG7gOG7hOG6sOG7s+G7h2rhu6bhu5nhu7dqw7rhu7d44buEajXhu4ThuqjDuWrhu7VC4bu3asOD4bu14bqyw7Rq4bu24bu2akzhu5Nq4bu24bu24bu24buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDlOG7hOG7guG7teG6tuG7gMSpaTrhu7Phu4RPeeG6sGrhu7RL4buEajrhu7PhuqzhurBoL8OKaQ==

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]