(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần xung kích, sẵn sàng vì cộng đồng, năm 2021 tuổi trẻ huyện Thiệu Hóa đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa, sôi nổi, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTUzhu6xN4bunNOG6r+G7jntTPuG7jiZ9UOG6r+G7jlc0eyrhu47EgzE/4buOezU/4buK4buO4bqvJj/hu7jhuq/hu47huq8m4bqr4buu4buK4buOZeG7psOp4buOVuG6q3sq4buOJjt7JuG7jlF7JuG7jlfDneG6oeG7juG7rsOi4bui4buO4bqvJuG7onsm4buOez/hu7Z74buO4bquJj8j4bqx4buO4buhW+G7okwv4busTUwvJsOUTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oeG7oVjhu6JW4buMTUQ4P+G7juG6rz97JuG7juG6rybGr3vhu45l4bqxeyrhu44pOuG7ribhu4rhu47Eg+G7pHvhu47Eg+G7oHsq4buOZDvhu47hu640eyrhu45XM3sq4buK4buOe1M+4buO4buQw5Xhu5DDlOG7juG6r+G6sTU/4buO4bqvw6Phu7Lhu44m4bqxw6kje+G7juG6riY/I+G6seG7juG7oVvhu6Lhu45XUuG7juG6rzXhu47hu64m4bqt4buu4buOeyY/QOG6seG7juG7ribhuqc3eyrhu47huq/Dozt7JuG7juG6rzt7JuG7jnsq4bqxw6kje+G7juG6ueG7jnsqJiHhu6Lhu4rhu47EgzE/4buOezU/4buK4buO4bqvJuG6seG7jibhurfhuq/hu457Jj9A4bqx4buOV33hu6B74buOZD/hu7Z74buK4buO4bqvJuG7onsm4buOez/hu7Z74buO4bqvJuG7oj7hu44qP+G7okwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buU4buW4buY4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kMOV4buQL+G7kMOUw5VW4buS4buQw5TDleG7nOG7lOG7muG6r+G7msOU4buU4buYPOG7ki3hu5Dhu4go4bqhKuG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zhu6c04bqv4buOe1M+4buOJn1Q4bqv4buOVzR7KuG7jsSDMT/hu457NT/hu4rhu47huq8mP+G7uOG6r+G7juG6rybhuqvhu67hu4rhu45l4bumw6nhu45W4bqreyrhu44mO3sm4buOUXsm4buOV8Od4bqh4buO4buuw6Lhu6Lhu47huq8m4buieybhu457P+G7tnvhu47huq4mPyPhurHhu47hu6Fb4bui4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5Thu5bhu5jhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTeG7jX3hu6B74buO4bqvJuG7onsm4buOez/hu7Z74buOPOG6sTF74buO4bqj4bqx4buie+G7juG6r+G7pj7hu45X4bu4e+G7juG6r8Oj4buy4buOKSbhurHDqeG7uOG6r+G7juG6r+G7qOG6r+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG6rsOjfXsq4buOV1vhu4rhu47huq8/4bu24bqx4buO4busPz3hurHhu4484bug4buOJn1Q4bqv4buOVzR7KuG7juG6rzt7JuG7jnsq4bqxw6kje+G7juG7ribhurF7KuG7juG6r+G7osOp4buOZeG7psOp4buOVuG6q3sq4buOezF7KuG7juG6ryYxe+G7jj44P+G7jmThu6Dhu45kU3vhu44+P3sm4buOVzHhu47huq8mLOG7iOG7juG7jX3hu6B74buOZD/hu7Z74buK4buO4bqvJuG7onsm4buOez/hu7Z74buOV1Lhu44qW+G6oeG7juG6oSbGr3vhu47huqPhurHhu6J74buO4bqvw6Mieyrhu47huq/Do317KuG7jmQ/I+G7ruG7juG6rybhuqvhu67hu44mPyN74buO4buu4bue4buu4buO4bqvP+G7tuG6seG7juG7riY64buOZEDhu44+MT/hu47huq/Do+G6pzl7KuG7iuG7jmXhu6bDqeG7jlbhuqt7KuG7jsSD4bume+G7juG7riY3P+G7juG7riZ94buO4bqvJj/hu7jhurHhu457Jj/hu4rhu448VOG6oeG7jlfDmuG6r+G7jlfhuqc5eyrhu45XPyN74buO4buuJj/hu7jhurHhu47Eg+G7nnsq4buK4buO4oCc4buN4bqnOXsq4buO4bqvw6Phu6J7JuG7juG7rDrhu64m4buOJiLhu6LigJ3hu4rhu47igJzDszThuq/hu45XPyN74buOe8Oh4buOJn3hu6LigJ3hu4rhu47hu6xb4buu4buOZVvhu6Lhu47hu6w/PXvhu47huqPhurFReyrhu47hu67hu5594buK4buOw6Phu6J94buOZMOa4bqv4buO4bqvw6Phu54/4buO4bqhJlnhuqHhu4jhu4jhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3huq594buge+G7jibhurHDqSN74buOV1Lhu45l4bumw6nhu45W4bqreyrhu45X4bqnYeG7ruG7juG7luG7jlc/PT7hu45k4bqxP+G7juG7riY3P+G7juG7riZ94buO4bqvJj/hu7jhurHhu457Jj/hu47huq9QP+G7juG7ruG7nuG7ruG7jnsm4bug4buOZFN74buOJlvhu6Lhu47huq8mMXvhu4rhu47huq8/PeG6seG7jikm4bqx4buO4bqvUD/hu47huq4mPyPhurHhu47hu6Fh4bqh4buK4buO4bquJj8j4bqx4buOxakqIuG7ruG7iuG7juG6riY/I+G6seG7juG7pX17KuG7iuG7juG6riY/I+G6seG7juG7nz/hu6J7KuG7iuG7juG6riY/I+G6seG7juG6rsOj4bqxeyrDjOG7jiZ94buge+G7juG6rybhu6B7JuG7jsOU4buU4buOV+G6pzl7KuG7juG6r8Oj4buieybhu47hu6w64buuJuG7jiYi4bui4buOZOG7oOG7juG7rjThuq/hu45XPyN74buOe8Oh4buOJn3hu6Lhu45kOD/hu47huq81eyrhu45WPyN74buO4bqvOuG7ribhu44qxq974buOw5Thu4jDlcOVw5U+4buQ4buK4buO4bqvw6Ms4buOKj/hu57hu47hu5Lhu5TDleG7juG6r8OjPyPhurHhu45XM3sqw4zhu44m4bqxw6nhu45XNHsq4buOJjd74buO4buU4buIw5XDlcOV4buOPOG6p2Hhuq/hu45XfeG7oHvhu45kP+G7tnvhu4rhu47huq8m4buieybhu457P+G7tnvhu47huq8m4buiPuG7jio/4bui4buOZVvhu6Lhu47hu6w/PXvhu47huqPhurFReyrhu47hu67hu5594buK4buOw6Phu6J94buOZMOa4bqv4buK4buO4bqvJuG6seG7jip9PuG7jsOj4bue4buu4buO4bqvJlE/4buK4buO4busUX3hu45kI+G7jlZdeyrhu47EgzF7KuG7juG6o+G6seG7tuG7jibhuqc3eyrigKbhu47huq9QfeG7jsSD4bqt4buu4buOPOG7onvhu47huq8g4bui4buO4bqvw6N9eyrhu47hu640eyrhu45XM3sq4buK4buOZeG7psOp4buOVuG6q3sq4buOJjt7JuG7jlF7JuG7jlfDneG6oeG7juG7rsOi4bui4buO4bqvJuG7onsm4buOez/hu7Z74buO4bquJj8j4bqx4buO4buhW+G7ouG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buWw5XDleG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5DDleG7kC/hu5DDlMOVVuG7kuG7kMOUw5TDlcOU4buS4bqv4buSw5Xhu5Dhu5Y8w5TDlS3hu5Lhu4go4bqhKuG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zhu6c04bqv4buOe1M+4buOJn1Q4bqv4buOVzR7KuG7jsSDMT/hu457NT/hu4rhu47huq8mP+G7uOG6r+G7juG6rybhuqvhu67hu4rhu45l4bumw6nhu45W4bqreyrhu44mO3sm4buOUXsm4buOV8Od4bqh4buO4buuw6Lhu6Lhu47huq8m4buieybhu457P+G7tnvhu47huq4mPyPhurHhu47hu6Fb4bui4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5bDlcOV4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3hu4194buge+G7juG6rybhu6J7JuG7jns/4bu2e+G7juG6o+G6seG7onvhu47huq/hu6Y+4buOV+G7uHvhu47huq/Do+G7suG7jj4z4buO4buuMT/hu47huq/Do+G7tnvhu45XLOG7ouG7juG7rOG7oHvhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3DsybhurF7KuG7juG6r+G7osOp4buO4bqhJl17KuG7iuG7juG7riYyeyrhu45WLOG7ribhu47Ds8awRHDDsi3DlOG7nOG7iuG7juG7oeG6scOpI3vhu45XfeG7oHvhu47hu65b4buOeyY/QOG6seG7jiZ9UOG6r+G7jlc0eyrhu47huq864buuJuG7juG7ruG6q+G7ruG7jnsm4bqn4buO4bqvJuG7oHsm4buOPOG7qOG6oeG7jmThu6Dhu45W4bqxw6nhu47huq/Dozvhu45XND/hu44mO3sm4buO4bqvJuG7onsm4buOez/hu7Z74buO4bqvO3sm4buOeyrhurHDqSN74buO4bqhJlF74buO4bqteyrhu457JuG7onsm4buO4bqvJuG7oj7hu44qP+G7ouG7juG6r+G6scOp4bu2e+G7juG6r8Oj4bqxw6lAe+G7iuG7jiY24buO4bqvw6Nh4buOPOG6q+G7ruG7jjzhuqdheyrhu47huq/hurHDqeG7uHvhu45Xxq/hurHhu47huq/Do317KuG7juG6oSZdeyrhu4rhu47hu64mMnsq4buOVizhu64m4buOeybhuqfhu47huq/Do+G6q+G7ruG7juG7ruG7nuG7ruG7juG7riYy4bqv4buOKT89PuG7jlYs4buuJuG7iuG7jnvFqOG6seG7jlN74buO4bqvw6N9eyrhu44pJuG6seG7juG7ruG7nuG7ribhu448w6nhu4rhu47huq/Do+G6scOp4buOZOG7uOG6r+G7iuG7jio/4bq34bqh4buO4buu4bue4buu4buOJjThu457MXsq4buOVuG7pnvhu4484bugPuG7jlczeyrhu47huq/Do317KuG7juG6ryY5P+G7jio/4buie+G7juG7rCzhu47hu67hu57hu64m4buOPMOp4oCmTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5bDlcOV4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kMOV4buQL+G7kMOUw5VW4buS4buQw5TDlMOV4buYw5Thuq/hu5zhu5LDleG7ljzGoC3DlOG7iCjhuqEq4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG7pzThuq/hu457Uz7hu44mfVDhuq/hu45XNHsq4buOxIMxP+G7jns1P+G7iuG7juG6ryY/4bu44bqv4buO4bqvJuG6q+G7ruG7iuG7jmXhu6bDqeG7jlbhuqt7KuG7jiY7eybhu45Reybhu45Xw53huqHhu47hu67DouG7ouG7juG6rybhu6J7JuG7jns/4bu2e+G7juG6riY/I+G6seG7juG7oVvhu6Lhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7lsOVw5Xhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTcOz4bulb+G7jnsq4bume+G7jibhu6B7KuG7jj7hu57hurHhu47EgzJ7KuG7jiY/4bu4e+G7jj7hu57hurHhu47huq87eybhu457KuG6scOpI3vhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3hu6HhurHDqSN74buOV33hu6B74buO4buu4bqleyrhu45XUuG7juG6rybhu6B7JuG7jjzhu6jhuqHhu47Ds+G7pW/hu457KuG7pnvhu44m4bugeyrhu44+4bue4bqx4buOxIMyeyrhu47hu67DouG7ouG7jsOzJj/hu45XfeG7oHvhu47DszF7KuG7juG7onvhu44m4bqxw6kje+G7juG6riY/I+G6seG7juG7oVvhu6Lhu47Eg+G7pHvhu47Eg+G7oHsq4buOJj/hu7h74buOPuG7nuG6seG7juG6rzt7JuG7jnsq4bqxw6kje+G7juG7rMWo4bqv4buOKeG6u+G7jjzhurfhu67hu4574bugfeG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buSxqDhu5ThuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQw5Xhu5Av4buQw5TDlVbhu5Lhu5DDlMOUw5Thu5Lhu5jhuq/hu5zhu5rhu5jhu5o8xqAt4buW4buIKOG6oSrhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4bunNOG6r+G7jntTPuG7jiZ9UOG6r+G7jlc0eyrhu47EgzE/4buOezU/4buK4buO4bqvJj/hu7jhuq/hu47huq8m4bqr4buu4buK4buOZeG7psOp4buOVuG6q3sq4buOJjt7JuG7jlF7JuG7jlfDneG6oeG7juG7rsOi4bui4buO4bqvJuG7onsm4buOez/hu7Z74buO4bquJj8j4bqx4buO4buhW+G7ouG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buSxqDhu5Thu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTcWpJmN7KuG7juG7rOG6reG7ruG7juG7rDrhu64m4buOJiLhu6Lhu45WfeG7juG6r+G6sTU/4buO4bqvw6Phu7Lhu47huq4mPyPhurHhu47hu6Fb4bui4buO4bqvUH3hu47Do+G7ouG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOzJizhu47FqSrhurHDqSR74buO4bquJizhu47hu6Hhu6Dhu4rhu47huqAmW+G7jm864buO4bqvJuG6p+G7juG7oeG6scOpI3vhu45XfeG7oHvhu47hu64mfeG7juG7rD/hu7jhuq/DjeG7juKAnMO5JjF7KuG7jnsm4bqn4buOeyZjeyrhu457Uz7hu47huq/Do+G6pzjhu67hu4rhu47hu67hu57hu67hu44mfVDhuq/hu45XNHsq4buO4bqvO3sm4buOeyrhurHDqSN74buOe1M+4buOe+G7osOp4buOKSYxeyrhu47huq814buO4buuJuG6reG7ruG7jsOj4bui4buO4bqj4bqx4bume+G7jsOjxq8+4buOw6M04buK4buO4buu4bue4buu4buOVzd74buOZCzhu47huq/huqnhu44m4bqxw6kje+G7jlfhu7h74buO4buuN+G7jsSDw6Hhu45XQOG6seG7juG6r8OjPz174buOKSbhu6I/4buO4bqvJuG6q+G7ruG7jiY/I3vhu457JmN7KuG7jiZ9UOG6r+G7jlc0eyrhu47hu67hurXhu47huq8mPeG7iuG7juG6ryY/4bu44bqv4buO4bqvJuG6q+G7ruG7juG6oSbhurPhu44mYeG6oeG7jmQ4P+G7jnsm4bqx4buO4buuxq/hurHhu47huq/huql7KuG7jlcs4bui4buO4bqhJuG6pzd7KuG7iuG7juG6r8OjfXsq4buOV1vhu47hu64m4bq34buO4bqvw6Mieyrhu45k4bugfeG7jiZ9UOG6r+G7jlc0eyrhu47huq87eybhu457KuG6scOpI3vhu47huq9QP+G7juG7riY24buK4buO4bqvJuG6seG7jibhurfhuq/hu45XMXsq4buOV1F94buOV33hu6B74buOZD/hu7Z74buO4bqvJuG7onsm4buOez/hu7Z74buOZOG7oOG7juG7ruG7nuG7ruG7jjzhuqvhu67hu4484bqnYXsq4buOZVLhu44mND/hu47hu67hurN7KuG7juG6rybhu6I+4buOKj/hu6Lhu4zhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHhu4HhurHhuq8mfcOj4buMTeG6oCbhu6J74buO4bquJizhu45E4bume+G7juG7gXsmTC/huqFN

Phan Thị Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]