(vhds.baothanhhoa.vn) - Vùng đất Bình Sơn (Triệu Sơn) được thiên nhiên ban tặng những ngọn đồi thoai thoải và khí hậu mát mẻ nên hàng chục năm qua đã trở thành địa chỉ quen thuộc với những sản phẩm chè nổi tiếng. Cuộc sống hằng ngày của người dân xoay quanh cây chè; cũng nhờ cây chè để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu và xây dựng nông thôn mới.
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZNMOM4buO4buj4bq+4bqoxalS4buj4bqq4bunQuG7o8OB4bqqw6jhu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o+G6vkjhur7huqjhu6PDgHnhur7hu6NAROG6vuG6quG7o+G6q8So4bq+4buTL+G6quG7oeG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51Pe+G6ouG7pcOA4bud4buZ4buD4buQ4bq+4bqo4buj4bqgw73hu47hu6NAROG6vuG6quG7o+G6q8So4bq+4bujw7Riw5JCw4LDleG7o+G6q8So4bq+4buR4buj4bqg4buWTMOB4buj4buO4bqqQuG6tuG6vuG7o+G6vuG6qkLhurbhur7hu6NB4bul4bq+4buj4buOduG6vuG6qOG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG7hOG6vuG7o+G6oMONQuG7o+G7juG6quG7gOG7pULhu6Phu47huqrhu4Dhu6lC4buj4bugxanhu6PhurrhuqpD4buj4bqq4bu1w5Xhu6PDiuG7p+G7juG7o8OK4bqu4buj4bq+4bq24bq+4buj4bqqxanhur7huqjhu6PDgeG6quG7ksOB4buj4bq+4buxw4rhu6PDk8OV4bul4buj4bqg4bur4buj4buOw5JN4buj4buO4bqqxanhur7huqrhu6PhuqDEkOG7peG7o8OB4bqqReG7o8OTw5XhuqLhur7hu6Phu47huqrDlcOMw4Hhu6Phu6BKQuG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G7jOG7qeG6vuG7o0/huqrhu7fDiuG7o8OB4bqqw6jhu6Phur7hu4pC4buj4buOQuG6suG6vuG6qOG7j+G7oyPDlcOMw4Hhu6Phu4xJ4bq+4bqo4buj4bqq4buv4bq+4bqo4buj4bq+4bqoxalS4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o8OAeeG6vuG7o1Hhu4Dhu6VS4bujw5PDleG7peG6vuG6quG7o8OBeVLhu6PDgeG6qsOow7Lhu6PDgeG7lOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qkvhu6PDgXlS4bujw4HhuqrDqOG7o+G6oOG6pOG7o0/huqrhu6fhu47hu6Phu47DkkLhuqThur7hu6PhurpC4bq+4bqq4buj4buO4bqy4buN4buj4bug4buWxKjhur7hu6Phurzhurbhur7hu6PhurzFqcOK4buj4bqoQsWpw5Xhu6Phu6DFqeG7o1F5UuG7o8OA4buc4bq+4bqo4buj4bq+SOG6vuG6qOG7o+G7juG6qkjhur7hu6PDikpC4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Phu6FyT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wceG7n8O5L+G7oXThu6HDgHThu6Hhu59xc3Lhu5/hu47DusO6ccO5ceG6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5Jq4buhc3Xhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budNMOM4buO4buj4bq+4bqoxalS4buj4bqq4bunQuG7o8OB4bqqw6jhu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o+G6vkjhur7huqjhu6PDgHnhur7hu6NAROG6vuG6quG7o+G6q8So4bq+4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu53DuuG7n+G7n+G7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4budc+G7oXLhu53hu6Mv4buZYuG6qktC4buj4buOQuG6suG7juG7o+G6oOG7peG6vuG6qOG7o8OA4buz4bq+4bujw73DiuG7o+G7p0/hu6PhuqrEqOG6vuG7o+G7oEpC4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4bujw4HEqOG6vuG7o8OK4buW4bul4bujw4rhu5Dhu6Xhu6NRw5V54bq+4bujw4DEkMOV4bujw4DFqeG6vuG6qOG7j+G7o3vhu4Lhu6Xhu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qsSQT+G7o+G7jEnhur7huqjhu6PDgeG7mOG7peG7o8OK4buQ4bul4bujUcOVeeG6vuG7jeG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6oMONQuG7o8OB4bqqw6jhu6PhuqDhu6Xhur7huqjhu6NR4bul4bq+4bqq4buj4buOSeG7juG7jeG7o+G7oOG7lsSo4bq+4bujw4pE4bq+4bqq4buj4bqqxqDhu6Xhu6PhuqrEguG6vuG7o8OKw4zhu47hu6PDiuG7kOG7peG7o0HDjELhu6Phu47huqrDleG7j+G7ozThu5Dhu6Xhu6NRw5V54bq+4buj4bq8xanhu6Phu47huqpLQuG7o+G6oELhuqTDiuG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6oMONQuG7o8OB4bqqw6jhu6PhurzDlUjhur7hu6Phur7huqrDjOG6vuG7o+G6vuG6qsSQT+G7jeG7o0FNQuG7o+G6oHlS4buj4bq8xanhu6Phu47huqpLQuG7o+G6qELhu6Xhur7hu6PDgeG6qsOo4bujw4Hhu4bhu6Phuqrhu5bEqOG6vuG6qOG7o+G7oMSQ4buj4bq+4bqo4buA4bq+4buN4bujw4Hhu4bhu6PhuqhC4bun4buj4buO4bqqxanhur7huqrhu6PDgeG7peG7gOG7o+G6vuG6qsO94buO4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phur7hu7HDiuG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51CI+G6ouG6vuG7juG6osOS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6PDuuG7n+G7n09Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6NzcXFPUcOy4bud4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OBw4Dhur7hu49B4bul4buA4buO4bqq4bul4bq+4bqq4bqq4buA4bul4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3Bx4bufw7kv4buhdOG7ocOAdOG7oeG7n3Fz4buhcOG7jnHDunLhu5/hu5/hurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSanDhu6Hhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budNMOM4buO4buj4bq+4bqoxalS4buj4bqq4bunQuG7o8OB4bqqw6jhu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o+G6vkjhur7huqjhu6PDgHnhur7hu6NAROG6vuG6quG7o+G6q8So4bq+4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu53DuuG7n+G7n+G7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4budc3Fx4bud4bujL+G7meG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5k0w4zhu47hu6Phur7huqjFqVLhu6Phuqrhu6dC4bujw4HhuqrDqOG7o8OB4buY4bul4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PDgHnhur7hu6NAROG6vuG6quG7o+G6q8So4bq+4bujQeG7reG7juG7o+G6oOG7s8OV4buj4buO4bua4buj4buM4bun4bq+4bqo4buj4buMSsOK4buN4buj4bq64bqqQuG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6qOG7hOG7juG7o+G7jOG7lsSo4bq+4bqo4bujw4rhu6VC4bujw4Hhu4Lhur7hu6PhuqDhu4Thur7huqjhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o+G6vOG7p+G7j+G7o2LhuqpLQuG7o+G6qELhu6Xhur7hu6Phur7FqVLhu6Phu47huqrDleG7o+G6quG7p0Lhu6Phu6Dhu5rhu6Xhu6PhuqhC4bue4buj4bqg4buWTMOB4buj4bqgw4zhu6Phu47hu5bEqELhu43hu6Phuqrhu5bEqOG6vuG6qOG7o+G7oMSQ4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDgeG6qsOo4buj4bug4bua4bul4buj4bq8xanhu6Phu47huqpLQuG7o+G6oELhuqTDiuG7o8OBeVLhu6PDgeG6qsOo4buj4bqg4buzUuG7o+G7jMagw4Hhu6Phu4xJ4bq+4bqo4buN4buj4bq+w4xC4buj4bq84bucw4Hhu6PDgeG6quG7gOG7o+G6vMag4bul4buj4buO4bqqw5Xhu6Phuqrhu4DGsMOB4bqq4buj4buOQuG6sk/hu6Phu47huqrhuqLhu4Dhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/hu59PUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujdOG7n+G7n09Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4HDgOG6vuG7j0Hhu6Xhu4Dhu47huqrhu6Xhur7huqrhuqrhu4Dhu6Xhu4/hu6Dhur4vw4DhuqLhu4zhurrhu47hu4BPL+G6vuG6olDhu4wvcHHhu5/DuS/hu6F04buhw4B04buh4bufcXThu5914buOw7nDuuG7n+G7n3Dhurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSanLDunXhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budNMOM4buO4buj4bq+4bqoxalS4buj4bqq4bunQuG7o8OB4bqqw6jhu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o+G6vkjhur7huqjhu6PDgHnhur7hu6NAROG6vuG6quG7o+G6q8So4bq+4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu53DuuG7n+G7n+G7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4buddOG7n+G7n+G7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZNeG6qOG7gMWpQuG7o8OS4bul4buN4buj4bq6QuG6vuG6quG7o+G6vuG6qOG6qkLDgsOK4buj4buO4bua4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PDgHnhur7hu6NR4bur4bujQEThur7huqrhu6PhuqvEqOG6vuG7jeG7o+G7juG6qktC4buj4bqgQuG6pMOK4buj4buO4bqqw5Xhu6Phuqrhu6dC4bujw4HhuqrDqOG7o8OB4buU4bq+4bqo4buj4bugSOG7o8OB4buQ4bq+4bqo4bujw5PDleG7peG6vuG7o+G7jsOS4buE4bq+4bqo4buP4bujQE1C4buj4oCc4bq+4bqyw5Xhu6Phuqrhu6dC4buj4bq84bun4buj4bq+4buA4bq+4bujw5PDleG7p+G7jeG7o+G6uuG6qkLhu6PDkuG7peG7o+G7juG6qsWp4bq+4bqq4bujT+G6quG7t8OK4bujw4HhuqrDqOG7o8OB4bqq4buW4bul4buj4bqg4buY4buj4bqq4buWxKjhur7huqjhu6Phu6DEkOG7jeG7o+G6vuG7lkrDgeG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6Phurzhurbhur7hu6PDisWpw5Xhu6Phur7huqrhu5bhur7huqjhu6Phur7hurLDleG7o+G6vOG7p+G7o8OTw5Xhu6fhu6PhuqhCxanhu6Phu4zhurDhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4bujw4Hhu4Lhur7hu6PDiuG7kELhu43hu6Phu6DEkOG7o8OB4buY4bul4bujw4HhuqrDqOG7o8OKxanhu6PDgeG6qkXhu6Phur7huqrhu5bhu6PDisOM4buO4buj4buO4bqqxqDhu6PDgUbhu43hu6PDgXlS4oCdLeG7o0jhur7huqjhu6Mz4bq24buj4buD4bux4bq+4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7jeG7o+G6vuG6qOG7lktC4bujw4B54bq+4buj4buO4bqqSOG6vuG7oyRI4bq+4bqo4bujYsOS4bul4bq+4bqq4buN4bujw4Hhuqrhu4Dhu6NBQuG6suG7juG7j+G7o+G7g0Thu6Phu6Dhu7VS4buN4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PDgHnhur7hu6NR4bur4bujQEThur7huqrhu6PhuqvEqOG6vuG7o+G6vMOVSOG6vuG7o+G7jOG7seG6vuG7o+G7jOG7hsOB4buj4bqg4bqk4buj4bq+4butw4rhu6NB4but4buO4buj4buO4bqqS0Lhu6PhuqBC4bqkw4rhu6Phu47huqrDleG7o+G6quG7p0Lhu6Phu4zhu6Xhu4Dhu6PDgeG6quG7gOG7o8OBeVLhu6PDgeG6qsOo4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phu4zhu6nhur7hu6NP4bqq4bu3w4rhu6Phur7huqjhu4Dhur7hu43hu6Phur7hu7Hhur7huqjhu6Phu4zDlcO94buO4buj4bq+4bqqw73hu47hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/hu59PUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujc3BxT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wceG7n8O5L+G7oXThu6HDgHThu6Hhu59xdHFw4buOcXDhu5/DunDhurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSanNww7rhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budNMOM4buO4buj4bq+4bqoxalS4buj4bqq4bunQuG7o8OB4bqqw6jhu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o+G6vkjhur7huqjhu6PDgHnhur7hu6NAROG6vuG6quG7o+G6q8So4bq+4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu53DuuG7n+G7n+G7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4budc3Bx4bud4bujL+G7meG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5l74bunQuG7o8OB4bqqw6jhu6PhurzFqeG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7oELDgsOB4buj4buOSeG6vuG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o+G7juG6qktC4buj4bqoQuG7peG6vuG7o+G7oMWp4bujw4Hhu7Phur7hu6Phu4zhu5zhu6Phu45F4bujw4pF4buP4bujNeG6qOG7lktC4buj4bqq4bunQuG7o0/huqrhu6lC4bujQeG7qeG7gOG7o+G6oOG7qcOK4buj4buM4buc4buj4bq+4bqow5VS4bq24bq+4buj4bugxILhur7hu6PDgeG7mOG7peG7o0HDlE/hu6Phu6DFqeG7o+G6vOG7p+G7o8OB4bqqw6jDsuG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6PDveG6vuG7o8OB4bqqduG7juG7o+G7oMWp4buA4buj4bqo4buQQuG7o+G6oOG7nOG6vuG6qOG7o+G6oOG6pOG7o+G7jsOS4bun4bq+4bqq4buj4bq8xanDiuG7o8OA4bu1T+G7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o0HDlE/hu6Phu47DksWp4buj4buO4buWxKhC4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu6PDgOG7juG6qsOVw4pB4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6PDuuG7n+G7n09Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6NzcXFPUcOy4bud4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OBw4Dhur7hu49B4bul4buA4buO4bqq4bul4bq+4bqq4bqq4buA4bul4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3Bx4bufw7kv4buhdOG7ocOAdOG7oeG7n3Lhu6Fzc+G7jnTDuXVxc+G6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5JqdcO6cuG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu500w4zhu47hu6Phur7huqjFqVLhu6Phuqrhu6dC4bujw4HhuqrDqOG7o8OB4buQ4bq+4bqo4buj4bq+SOG6vuG6qOG7o8OAeeG6vuG7o0BE4bq+4bqq4buj4bqrxKjhur7hu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51zcXHhu53hu6Mv4buZ4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7meG7g0pC4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PDgHnhur7hu6NAROG6vuG6quG7o+G6q8So4bq+4buN4bujw4F5UuG7o8OB4bqqw6jhu6Phuqjhu63hur7hu6PhurxC4bq04bq+4buj4bugSkLhu6PhuqBLQuG7o+G7jEnhur7huqjhu6Phu4zhu6nhur7hu6NRw5XDveG7juG7o+G7oMWp4buj4bug4bux4bq+4buj4bqq4buG4bul4buj4buOQuG6vuG6quG7o+G7juG6quG7s+G6vuG7o+G6vuG6tuG6vuG7o+G6quG7hOG7o+G6vMOVSOG6vuG7o+G7jsOSeeG6vuG7o+G7jsOS4buE4bq+4bqo4buj4bqg4bqk4buj4bqq4buAxanhur7hu6Phu47huqpCw4Lhur7hu6Phu4zhu6nhur7hu6NP4bqq4bu3w4rhu6PhuqDhu5bhu6Xhu6PhuqDhurLhur7hu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G7jkLhurbDleG7o8OA4buQ4bq+4bqo4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51CI+G6ouG6vuG7juG6osOS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6PDuuG7n+G7n09Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6NydHFPUcOy4bud4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OBw4Dhur7hu49B4bul4buA4buO4bqq4bul4bq+4bqq4bqq4buA4bul4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3Bx4bufw7kv4buhdOG7ocOAdOG7oeG7n3F1c3Hhu47hu6Hhu6Hhu59x4buh4bq84buf4buP4bq4T+G6qG/Dkmp0cHPhu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budNMOM4buO4buj4bq+4bqoxalS4buj4bqq4bunQuG7o8OB4bqqw6jhu6PDgeG7kOG6vuG6qOG7o+G6vkjhur7huqjhu6PDgHnhur7hu6NAROG6vuG6quG7o+G6q8So4bq+4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu53DuuG7n+G7n+G7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4budcnRx4bud4bujL+G7meG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5lAxanhu6Mj4bul4buA4bujYuG6qsSQ4buje+G7gOG7peG7jeG7o8OB4bqq4buA4bujQULhurLhu47Ds+G7o+G6q+G7pcOV4buj4bq64bqqQuG7o+G7juG6qsOV4buj4bqq4bunQuG7jeG7o8OB4bunw4Hhu6NBw5RP4bujw4HhuqrDqOG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G6oOG7luG7peG7o+G7oMWp4buA4buj4buM4bul4buA4buj4buOw5Lhu5zDgeG7o+G7jkLhurJP4bujw4HhuqrGoOG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6PhuqDhuqThu6PDk8OV4bul4buj4bqg4bq2w4rhu6PhurrhuqpC4bqy4bq+4bujw4HhuqrDqOG7o0HEkOG7o+G6qsOD4buA4buN4buj4buM4bup4bq+4bujT+G6quG7t8OK4bujw4HhuqrDqOG7o0HDlE/hu6Phu4zhurDhu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4buj4bqoQuG7nuG7o+G6vuG6qMOVUuG6tuG6vuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G7oMSQ4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Nx4buhT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wceG7n8O5L+G7oXThu6HDgHThu6Hhu59xw7nhu5/DuuG7jnNzw7py4buh4bq84buf4buP4bq4T+G6qG/DkmrDuXVw4bud4buj4bul4bq84buOauG7nTTDjOG7juG7o+G6vuG6qMWpUuG7o+G6quG7p0Lhu6PDgeG6qsOo4bujw4Hhu5Dhur7huqjhu6Phur5I4bq+4bqo4bujw4B54bq+4bujQEThur7huqrhu6PhuqvEqOG6vuG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/hu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXNx4buh4bud4bujL+G7meG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5k04buIQuG7o+G7jOG7qeG6vuG7o0/huqrhu7fDiuG7o8OB4bqqw6jhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6PhuqDhu5bhu6Xhu6PhuqDhurLhur7hu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o+G7jkLhurbDleG7o8OA4buQ4bq+4bqo4buj4bq8w5VI4bq+4bujw4Hhuqrhu63hu47hu6PDgeG6qkLDleG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G7oMO94buO4buj4bug4bup4buN4buj4buOROG6vuG6quG7o8OB4bupw4rhu6Phu6DFqeG7o+G6ulThu6Phu6Dhu4Thur7huqjhu6PDgeG7mOG7peG7o+G6vuG6qOG7lktC4bujw4B54bq+4buj4bug4bq04buj4buMxqDDgeG7o+KAnOG7oOG7lsSo4bq+4oCd4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phur7huqrhu6vhur7hu6PhuqpCw4LDleG7o8OB4bqqw6jhu6NAROG6vuG6quG7o+G6q8So4bq+4buj4buOw5Lhurbhur7hu6Phu47huqrEkOG7o+G7jsOS4buWS+G6vuG6qOG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU/hu6TDleG7juG6quG7gMOS4bud4buZM+G6tuG7o3vhu4Lhu6Xhu5MvT+G7mQ==

Lê Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]