(vhds.baothanhhoa.vn) - Gặp cơn mưa mùa hạ, thù lù thi nhau nảy cành xanh lá. Sắc xanh mướt mát của thù lù cùng với xuyến chi phủ kín cả triền đê.
TT/hu5DDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4bqwOuG6sT5Z4buOTsWp4bq14buew5XEg+G7nuG6t8OV4bqxP+G6tcOVPuG6tcOV4bqxPzh7w5V74bug4bqxTS8/4buQTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjcFnhu55X4buOTuG7ocOZ4bqjw5VWOH3DlXvhuq3hu57DlXvhurXhu57DlT9R4buIw5XhurE/4bq1w5U+4bq1w5XhurE/OsOVfT/hu57hurfDlX1S4bq5w5VWUH0/w5XDqeG7nn0/w5U+4bugxKjDleG6rlVWw5XDqeG7nn0/w5V74bqtOeG6scOVe+G7oOG6scOVVuG6peG7nsOV4bqxP+G6tcOVPuG6tcOVVuG6tX0mw5XEkTk6w5XDqeG6t+G6uUB9w5VWPzrDleG6oz/huqXDlTw7fcOVVlLDleG6scSDOiN9w5VY4bu4xKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45OTTp7JsOVVj7hu57huq/huq/hu4Thu446w7JZfeG6sVnEg+G7jsOV4bqv4bqx4bq5Plnhu4Thu45lOlfhurE/w4zDleG7nMOUw5ThuqPDqeG7isOVP1k6Jj/hurHDjMOV4buUw5TDlOG6o8Op4buK4buOw5Xhuq/Eg1bhu4Thu44vL1ZXfcSo4buu4bueW+G6sT/hu559Pz9b4buexKjEkX0vV1nhuq884bqxW+G6oy99WWXhuq8v4buS4buS4buQ4bucL+G7kOG7ouG7mlfGoOG7kOG7lMOU4buc4buYw5ThurHhu5bhu5Thu5Lhu5I+4buULVbhu57hurkt4bqx4bueey3hu65b4bqjLcOUxKgp4bqjJuG7jsOV4buePuG6seG7hOG7jsWp4bq14buew5XEg+G7nuG6t8OV4bqxP+G6tcOVPuG6tcOV4bqxPzh7w5V74bug4bqx4buOw5VlOlfhurE/4buE4buO4bucw5TDlOG7jsOVP1k6Jj/hurHhu4Thu47hu5TDlMOU4buOw5UvTk0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7Lhu57huqPhurE6W33hu45OS8awJuG6tzR9w5VSfT/DjMOVcX3hurFZxIN9WeG6sUxNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45OxrA/LH3DlSbhu6h9w5V9P2R9JsOV4buu4bqz4bqjw5U/W+G7nsOV4bqxxINVfSbhu4jDlX0/ZH0mw5VWP+G6tXvDlcOj4bq3UsOVw6nhu559P+G7iMOVw6PhurdSw5XhurE7e8OVfT/huq3DlXtV4bqxw5VWP+G6tzXhurHDleG6sSLDlXsiw5U8P+G7uOG6t8OVJsOhOsSow5XhurA/4bq1w5U+4bq1w5VWXcOVP+G7njrDlT5bUTrEqMOV4bunW1E6w5V7UMOVxrA/xah9w5VXxah9w5U/4bue4bq5w5UmIDrDlcSROTrDlVbhu6A6w5XhurHhu7h9w5XhurHhu6h7w5Xhu64z4bqjw5XhurE/LMOVxIPGr+G6scOVP2ThurfDlVfDon0mxKjDleG7p1tQOsOV4bqx4buoe8OV4buuM+G6o8OV4bqxP1LDlT9b4buew5V9P+G6rcOVWMOofcOVPjR9JsOV4buuVeG6scOVe1XhurHhu4jDlT/hu6A6w5XDo+G6t1LDleG6seG7qHvDleG7rjPhuqPDlVfhurV9JsOVfSZdfcOVVuG7oDrDlcSRUMOVfSZdfcOV4bqxxIMww5Xhu65d4bqjw5V7UX0/w5Xhuq/hu7bDlVZdw5XhurE6QH0mw5V9NsOVxJHhurc6w5XhurHhu546xKjDleG6sD/hurfDoMOV4bqxPzjDleG7rsOdw5VWP1R9w5XhurHEg8Wo4bq34buIw5VWVeG6scOVVjDDlT7huqfDlVY/4bqzfSbDleG7rlF9w5XhurE/4bqtYX0mw5XhurE/OsOVfT/hu57hurfDlT/hu6A6w5XhurHhu6h7w5Xhu64z4bqjw5VYJMOV4buuXeG6o8OVfTbDlcSR4bq3OsOV4bqx4bueOuG7iMOVw6Phurfhu7h9w5VYOsOVVuG7oDrDlX1VfSbDlX0yOsOVPD9dw5V9PyBWw5U8PzbDlVZiVsOVVuG6peG7nsOV4buu4bq3NjrDlVY/VH3DleG6scSDxajhurfEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7GsD9kfSbDlX0m4bqtYTrDleG7rlDhu4jDlX0m4bqtYTrDlXvhu7LDlSY6UOG6t8OVPDp9P8OVfSY/Oj17w5VW4bqnfSbDlT/hu57hurnDleG6scSD4bq34bq5I33DlX0/4bue4bq3w5V9PzbDlVbFqOG6ucOV4bqx4buoe8OV4buuM+G6o8OV4bqxP+G6tcOVPuG6tcOV4bqxVXvDlVY/W8OVVlt9w5XhurHEg+G7tMOVP0DhurHDlcSDMnvDleG6r+G7sOG6ueG7iMOV4bq3fSbDlX0/IOG6scSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuG6sD/hurPDlcSRLsOV4bqxP+G7nuG6ucOV4bqx4buoe8OV4buuM+G6o8OVLcOV4bqxP+G6tcOVPuG6tcOVViJ9w5U+4bugw5V7XX3DlVR9w5U84bq9w5XEkS7DleG6sT84e8OVe+G7oOG6scOVe+G7uMOVPiJ9JsSow5XFqeG6teG7nsOVP1HDlT/hu6A6w5U+4bug4buIw5V9JiB9w5XhurE/4bq1w5U+4bq1w5VYYlbDleG6seG6rTg6w5XDqeG7nn0/w5VWPyHDlcSROj1Ww5VYWXvDlT7hurc1VsOVVj/Gr3vDlXtVe8OV4bqxMDrDlT5Qw5VWXcOVe119w5VUfcOVPlHDlXs6PX0mw5XhurE/OHvDlXvhu6DhurHEqMOV4bqiP+G7qH3DlX3huq05VsOVPlB7w5VW4buefT/DlX0mIOG6scOVPlB9P8OVfT/hu7LDlX0/UH0mw5Xhu67DoDrDlVjhuq3DoVbDlVg2OsOVxJEuw5V7OTrhu4jDlVZdw5VWP+G6s+G6scOVWFV9JsOVfSYg4bqxw5V9w5p7w5U+UTrDlX04OsOVWOG7qOG6t8OVPuG6reG6oTrEqMOVxanhurXhu57DlT9Rw5V9VX0mw5V9XX0m4buIw5U8PzLDlTw/4buefcOVWEB9w5U8P13DlVY/LuG6t+G7iMOVVj/hurN9JsOV4bqx4buew5VWXcOV4bqxPyTDlT5Qe8OVe+G7oOG6scOVVjjDleG6sT8kw5Xhu67Dmn0mw5V7XX3DlVbhu559P8OV4bqxP+G6tcOVPuG6tcOVfcav4bq3w5XhurEye8OVfTF9xKjDleG6sDJ7w5V9MX3DlX0mIOG6scOVWOG7qnvDlTxA4bqxw5U/w6HhuqPDlcSROTrDleG6sT/hurXDlT7hurXDlX0mIOG6scOVe+G7oOG6scOV4bqv4bu2w5VWP1vDlXtdfcOVVuG7nn0/w5UmOlI6w5V9Pzo94bqxw5V9P+G6rcOV4bq7xKjDleG6rlVWw5XDqeG7nn0/w5XhurHhuq04OsOVfSbhurfhurnhu7h9w5VW4bql4buew5XhurE/4bq1w5U+4bq1w5U+UHvDlVY/W8OV4buu4bug4bqxw5VW4buefT/DleG6sT/hu7h7w5XhurvDlcSRLsOVfSZbfcOVVlt9w5V7VeG6scSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTsWpXX3DlX0mW33DlX0/xq/hurHDlVbhuqXhu57DlcSD4bue4bq3w5XhurE/4bq1w5U+4bq1w5U+UMOVw6lQW8OV4bqxPy7hurHDleG7riLEqMOVxILhu57hurfDleG6sT/hurXDlT7hurXDlXs5OsOVP+G7oDrDlVYifcOV4bqx4bqtODrDlcOp4buefT/hu4jDlcSDY+G7nsOV4bqvUVY/w5XEgzQ6w5VYWXvDlT7hurc1VsOV4bqvOMOVxJE54bqxw5XEg+G7nsOVxIPhu6DEqMOV4bqwPy7hurHDleG6sT9UfcOV4buuIsOV4bqxP+G7oDrDleG6sT/hu6rhurHDlXswfSbhu4jDlVhZe8OV4bqtOeG6scOVe+G6rTg6w5U+VHvDleG6oz/hurPhurHDlVbhurV9JsOVJuG6q30m4buIw5XhurEwOsOVxJFQw5VWP+G6s+G6scOVV8ave+G7iMOVVj/hurPhurHDleG6sTrhu7jhurfDleG7rlVWxKjDleG7p2Phu57DlVY/W8OV4bqxP+G7quG6scOV4bqxW+G7iMOVVj9SW8OVVj9bw5XhurE/4buq4bqxw5V9XX0m4buIw5VWP1vDlVfhu6jhurfDlcOpUFvDleG6sT8u4bqxw5Xhu64iw5VYU8OV4bqx4buwe8OV4bqtOeG6o8OVVj87fcOV4bqxOTrDleG6sT8sw5Xhu64ww5XEg+G7nuG6t8OVxJFQW8OVWFJbw5VYI+G6t+G7iMOVxJEuw5VYVX0mw5V9JiDhurHDlVbhuqXhu57DlcSD4bue4bq3w5XhurE/4bq1w5U+4bq1w5U/IuG7nsOV4bqxP8ave8OVVuG6tX0mw5XEkS7DlX0mIOG6scOV4bqxPzh7w5VW4bql4buew5XhurE/LuG6scOVWOG6reG7nsOVPlE6w5U/4bqtOH0mw5XEkS7DleG6sT/hu6rhurHDlVjDmVbDleG7rjo94bqxxKjDleG7pT86w5Xhu65VVsOVxIPhu57hurfDleG6sT/hurXDlT7hurXDlcOpUFvDleG7riLDlcSD4buew5U8PzA6w5Xhu65A4bqjw5U/4bqtOH0mw5Xhu64zVsOVViJ9w5V9Jj86w5V9JuG6s+G6scOVfT85w5VWP1vDleG6sTA6w5VY4buq4bqjw5VX4buq4bqjw5Xhuq/hu7bDlVZQfSbDleG6sT/hu7h7w5VX4buq4bq5w5V74bq1OsSow5Xhu4/hu559JsOVVjh9w5V9XX0mw5Xhu67huqlW4buIw5VY4buefSbDleG6scSDW30mw5U8P+G7oOG6scOV4bqxP8Ooe8OVP+G7oFvDlT/huqlWw5VWXcOVe119w5XEg+G7nuG6t8OV4bqxP+G6tcOVPuG6tcOVw6lQW8OV4bqxPy7hurHDleG7riLDleG6sT8sw5VYM8OV4bueOsOVV+G6q30mw5VY4bqtw6FWxKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45O4buPOiPhurfDleG6sT86w5XEkS7DlX1k4buew5U+UMOVxIPhu57hurfDleG6sT/hurXDlT7hurXDlXsgVsOVP1vhu559JsOVV1E6w5XEkVDDlcSDxq/hurHDlX0/OiPhurfDlcSRUFvDlXvhurXhu57DlT9R4buIw5VWPyHDlcSROj1Ww5VYOsOVP+G7oDrDlXtQw5U8PzJ9JsOV4bqjP1I6w5Xhu64ww5XhurE6I33DlXvhurfhu57EqMOVxILhu57hurfDlVY/IcOVP+G7oDrDlcSRUFvDleG7ruG6tzY6w5Xhuq/hu6B9JuG7iMOVPD8yfSbDleG6r2PDlVfDon0mw5U/W+G7nsOVxJFQw5XDo+G6t1LEqMOVcOG7oDrDlVZSw5XEgzbDlVjhu6jhurnDlVbhuqd9JsOVVj/hu6R9JsOV4bqv4bueW8OVxJEsw5XhurE/4bq1w5U+4bq1w5XEkeG7rH3DlVYifcOVWF3hu4jDlcSR4busfcOVw6nhu559P8OVe+G6rTnhurHDlXvhu6DhurHDlVjDoTrDlX0m4bqtYTrEqMOV4bqwPzrDlcSRLsOV4bqxP+G7nuG6ucOVPltQOsOVxIPhu57hurfDlT9b4buefSbDlVdROsOVe1DDlVhZe8OVPlE6w5U/4bqtOH0mw5Xhuq9VVsOVVj9bw5VYYTrEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4buH4bq34bqxP1vEg+G7jk5N4bqv4bqxxINbfSZOw5XGsCbhurfhurklfcOVcGThurfDlcawJjJ9TS/huq/hurHEg1t9Jk5NL+G6o04=

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]