(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 19-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố các đơn vị trực thuộc đồng loạt tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm phòng chống ma túy - HIV/AIDS, phòng chống tội phạm đợt 1 năm học 2022-2023.
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LsSo4bqvxKnhu4F74bqnNWp7xKnhu4fhurPEqXvhu6Hhu4fDueG6p3vhuqfhu4dqe+G7h23huqd74buf4buDxKnhu4d74bup4bq5e+G7m+G7h2zEqeG7gXvhuqfhu4fDssSp4buBe+G7iTV74buhceG7rSp74buG4buC4buoL8O94buC4bqs4bueLC/hu4dbLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu4bhuqs14bqtPi7EqOG7gTfhu617WzQtNCp74bue4buXe+G7gOG7gzZqe+G6rXPhuqd74bupN3vhuqg3anvhu6E4ans64buA4bqsI+G6qOG7oDt74bqpYXvhu5vhu4fDsuG7g3vhu4fhu5Xhu5t74bup4buT4buDe+G6pzbhuqd74buf4buXKnvhuqU1xKkqe8Sp4buBN8Sp4buHe+G6p+G6seG7m3vhu6FoxKnhu4cle1DhuqTEqOG6rHvhuqc24bqne+G7h3Dhu63hurvEqSp74buh4buHZ3vhu7FhKnvhu6Hhu4c3xKnhu4d74bub4buHw7J74bqnNuG6p3vhuqnhu5HEqXvhu6lne+G7oeG7o+G7p+G6p3vhu6Hhu4dw4buP4bqne+G6qeG7jcSp4buBe+G7i2o44buhe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G7isOqe+G7m+G7hzbhu6F74bqp4buPxKnhu4F74buh4buHNsSp4buBe+G6pzVqe+G6qeG7g+G6veG7iXvhu5vhu4dsxKnhu4F74bqn4buHw7LEqeG7gXvhu4k1e+G7oXHhu617LXvhu4bhu4Lhu6gvw73hu4Lhuqzhu54qe+G7m+G7h2zEqeG7gXvhuqfhu4fDssSp4buBe+G7oeG7j+G7g3vhu5vhu4c44buJe+G6qeG7leG7oXtbe8Spw6Hhu4l74buHbeG6p3tdfV1dLV19XSImLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+Lizhu4Phu4nhu4F74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu4PhuqbhuqvEqeG7oeG6q+G7oz574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7q+G7g+G6reG7oeG7hyR7M3194bub4buxJXvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6EkezAiIuG7m+G7sSU+e+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6p+G6rcSpJuG6pTVq4buh4buHNcSp4buH4buHajUm4bupxKkv4bqt4bqr4bufw6zhu6Fq4bubL8Sp4bqr4bur4bufL11dIjMvXX1b4bqtW1sgfTQiMOG7oTAwIiIg4buLfSbDreG7m+G7gT3hu6Phu7QyXTM+ezXhu4vhu6Hhu7Q+xKjhuq/EqeG7gXvhuqc1anvEqeG7h+G6s8Spe+G7oeG7h8O54bqne+G6p+G7h2p74buHbeG6p3vhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhurl74bub4buHbMSp4buBe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74buJNXvhu6Fx4butKnvhu4bhu4Lhu6gvw73hu4Lhuqzhu54+e+G7q+G7g+G6reG7oeG7h+G7tD4zfX0+e+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oeG7tD4wIiI+ey8uLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pjXhu5vhu6Hhu4NqxKk+LuG7nuG7l3vhu4Dhuqwj4bqo4buge+G6qWF74buh4buj4bun4bqne+G7oeG7g8Op4bube+G6p+G7h2h74bqpOGp74bqp4buD4bq94buJe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G7isOqe+G7m+G7hzbhu6F74bqp4buPxKnhu4F74buhOOG7g3vhu6Dhu6PDuuG7mcSp4buBe+G7oOG7huG7muG7oHvhuqQ1e+G6qGbEqeG7h3s6xKjhu4E1e+G7nuG7kcSpOyp74buh4buHcHvhu4dx4buhe+G7geG6t8Spe1smMX19e+G7h23huqd74buf4buDxKnhu4cqe+G6pzbEqXvhuqXhu48qe+G7geG7gzZqe+G7qeG7g2XEqSp7xKnhu4fhuq/EqXvhu6nhu4NlxKl7xKnhu4c3e+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F74buh4buHNeG7iXvhu4Hhu4M1Jiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi4s4buD4buJ4buBe+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bqt4buh4buHcOG7ieG6pXvhu4PhuqbhuqvEqeG7oeG6q+G7oz574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7q+G7g+G6reG7oeG7hyR7M3194bub4buxJXvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6EkezF9W+G7m+G7sSU+e+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6p+G6rcSpJuG6pTVq4buh4buHNcSp4buH4buHajUm4bupxKkv4bqt4bqr4bufw6zhu6Fq4bubL8Sp4bqr4bur4bufL11dIjMvXX1b4bqtW1sgW119MuG7oTE0M1td4buLfSbDreG7m+G7gT3hu6Phu7QgIF0+ezXhu4vhu6Hhu7Q+xKjhuq/EqeG7gXvhuqc1anvEqeG7h+G6s8Spe+G7oeG7h8O54bqne+G6p+G7h2p74buHbeG6p3vhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhurl74bub4buHbMSp4buBe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74buJNXvhu6Fx4butKnvhu4bhu4Lhu6gvw73hu4Lhuqzhu54+e+G7q+G7g+G6reG7oeG7h+G7tD4zfX0+e+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oeG7tD4xfVs+ey8uLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pjXhu5vhu6Hhu4NqxKk+LuG7oOG7hzbEqeG7gXvhuqc1anvhuqnhu4Phur3hu4l74bub4buHbMSp4buBe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74buJNXvhu6Fx4butKnvhu4bhu4Lhu6gvw73hu4Lhuqzhu54qe+G7m+G7h2zEqeG7gXvhuqfhu4fDssSp4buBe+G7oeG7j+G7g3vhu5vhu4c44buJe8Spw6Hhu4l7XX1dXXvhuqnDuuG7leG6p3vhu6HDtXvhuqfhu4fDueG6p3vhu6nhu5Phu4N74bqn4buHdHvhuqnhurl74oCcxKjhuq/EqeG7gXvhuqc1anvhu4fhu4Phurtwe+G7nXA5e+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vhuqc14buDe8Sp4buB4buH4buD4bq7xKl74buJNXvhu6Fx4bute+G7qTd74budcDnEqXvhu4vhu697xKnhu4HDuuG7meG7g3vhu5/FqXvhuq1zxKnhu4F74buh4bujNuG7g3vhu5vhu4di4bube+G6p+G7h+G6seG7oXvhu4k1e+G7oXHhu617LXvhu6lme+G7ieG7j+G7oXvhuqfDs8Sp4buBe+G6qeG7jcSp4buBe8Os4buHbuG6q3vhu4k4xKnhu4d74bupN3s1xKl74buhajfEqeKAnSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7g+G6puG6q8Sp4buh4bqr4bujPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4bur4buD4bqt4buh4buHJHs0MDThu5vhu7Ele+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oSR7Ml194bub4buxJT574buf4buj4bqn4bu0Pi8v4bqn4bqtxKkm4bqlNWrhu6Hhu4c1xKnhu4fhu4dqNSbhu6nEqS/huq3huqvhu5/DrOG7oWrhu5svxKnhuqvhu6vhu58vXV0iMy9dfVvhuq1bWyBbXSA04buhMVs0MzPhu4t9JsOt4bub4buBPeG7o+G7tCBbMD57NeG7i+G7oeG7tD7EqOG6r8Sp4buBe+G6pzVqe8Sp4buH4bqzxKl74buh4buHw7nhuqd74bqn4buHanvhu4dt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHe+G7qeG6uXvhu5vhu4dsxKnhu4F74bqn4buHw7LEqeG7gXvhu4k1e+G7oXHhu60qe+G7huG7guG7qC/DveG7guG6rOG7nj574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjQwND574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjJdfT57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT4u4bug4bujw7rhu5nEqeG7gXvhu6Dhu4Phur1we+G7h23huqd74bqow7PEqeG7gXvhu4Y54buDe1t7OuG7oOG7mnvhu6Dhu4c1xKnhu4d74buGazU7e+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G7n+G7g8Sp4buHe+G7h2o44buhe+G6rcO64buT4buDe+G6p+G7mXvhu6nhu5Phu4N74bqn4buHdHvhuqnhurkke+KAnOG7oOG7hzbEqeG7gXvhuqc1anvhuqnhu4Phur3hu4l74bub4buHbMSp4buBe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74buJNXvhu6Fw4buvey174buG4buC4buoL8O94buC4bqs4bueKnvhu5vhu4dsxKnhu4F74bqn4buHw7LEqeG7gXvhu6Hhu4/hu4N74bub4buHOOG7iXvhuqnhu5Xhu6F7W3vEqcOh4buJe+G7h23huqd7XX1dXS1dfV0iJXvhu6Fw4butZcSpe+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvhu6nhurl7NcSpe+G7oWo3xKl74buB4buDNWp74buh4buHw7PEqeG7gXvhu6k3e8Spa+G7g3vDrOG7h8OzxKnhu4F74bup4buT4buDe+G6pThqe+G7i+G7p+G6p3vhu4dt4bqne+G6qcO64buZxKnhu4HigJ0mLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+Lizhu4Phu4nhu4F74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu4PhuqbhuqvEqeG7oeG6q+G7oz574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7q+G7g+G6reG7oeG7hyR7M3194bub4buxJXvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6EkezF9W+G7m+G7sSU+e+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6p+G6rcSpJuG6pTVq4buh4buHNcSp4buH4buHajUm4bupxKkv4bqt4bqr4bufw6zhu6Fq4bubL8Sp4bqr4bur4bufL11dIjMvXX1b4bqtW1sgWyAwXeG7oVtdM1004buLfSbDreG7m+G7gT3hu6Phu7QzM30+ezXhu4vhu6Hhu7Q+xKjhuq/EqeG7gXvhuqc1anvEqeG7h+G6s8Spe+G7oeG7h8O54bqne+G6p+G7h2p74buHbeG6p3vhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhurl74bub4buHbMSp4buBe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74buJNXvhu6Fx4butKnvhu4bhu4Lhu6gvw73hu4Lhuqzhu54+e+G7q+G7g+G6reG7oeG7h+G7tD4zfX0+e+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oeG7tD4xfVs+ey8uLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pjXhu5vhu6Hhu4NqxKk+LuG7oOG7o2rEqeG7gXvhuqVww7Xhu4N74buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKkqe+G7oWo3xKl74buh4buH4bq9e+G7geG7gzZqe+G7qeG7g2XEqXvhu6k3e+G7h23huqd74buf4buDxKnhu4d74bqndDV7xKnhu4c3e+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F74bqpYXvhuqnDuuG7leG6p3vhu5vhu4fDtXvhuqXhu4PDqcSpe+G6pzbhuqd74buh4buHw7PEqeG7gXvhu6Hhu4PEqXvhu4vhu4NlxKl74budcDXEqXvhuqnDqcSpe+G7iTV74buhceG7rXvEqeG7h8O6JHvhu6E24bqne+G7hzjhu4N74bqndDV74bup4buD4bq74bqne+G7n8Wpe+G6rXPEqeG7gXvhu4k1e+G7oXHhu60le+G6pzbhuqfhu4d74bub4buH4bqvxKl74bql4buD4bq74buhKnvEqeG7h+G6s8Spe+G6peG7g8Op4buhe+G6pzbhuqd74bqn4buH4bqx4buhe+G7iTV74buhceG7rSV74bqnNuG6p3vhuqnhuqPhuqd74bqp4buD4bq94buJe+G6p3Q1e8Sp4buBw7rhu5nhu4N7xKnhu4Hhu4fhu4PhurvEqXvhu4k1e+G7oXHhu60le+G6pzbhuqd74buh4buHdHvhuqlqOMSpe+G7iTd74buh4buP4buDe+G7m+G7hzjhu4l74buJNXvhu6Fx4bute+G7hzXhu6174bufxal74bqtc8Sp4buBe+G6qeG6vXvhuq1ze+G6rcO0Knvhu4vDs+G7g3vDrGJqe8Sp4buBw7rhu5nhu4N7w6zhu4c24bqne8Sp4buB4buH4buD4bq7xKkqe+G7h3Hhu6F74buJNXvhu6Fx4butJXvhuqc24bqne+G6peG7g+G6u8Spe+G7m+G7hzbhu5t74bub4buHbMSp4buBe+G7oeG7ozbEqeG7h3vhuqfhu4dqe+G6pTnEqXvhu6Hhu4fhuq/EqXvhu6k3e+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHJXvhuqc24bqne+G6q+G7iXvhu4dt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHe+G6qcO64buV4bqne+G7h8O64buTxKnhu4F74bqtw6LEqXvhuqc24bqn4buHe+G6qeG7j+G7g3vhu4l1e+G6pTlqe+G7h+G7g+G6veG7iXvDrOG7h+G7g3vEqeG7geG7jeG7g3vhu6Hhu6NlxKl74bux4bqre+G7icOze+G7ocOzKnvhu7Hhuqt74buBw6DEqXvhu4k24bute+G7qTd74buh4buH4bun4bqne+G7h+G7g+G6u8Spe+G6qXHEqeG7gXvhuqXhu4Phur3EqXvhuqU2ans1xKl74buhajfEqXvhu4Hhu4M1anvhu6Hhu4fDs8Sp4buBe+G7qTd74bub4buHw7V74bql4buDw6nEqXvDrOG7g8OpxKl74buh4buH4bun4bqne+G7qeG6uXvhuqU4anvhu4vhu6fhuqd74buHbeG6p3vhuqnDuuG7mcSp4buBe+G6qcOpxKl74buhajfEqXvhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G7qTd74bqnNuG6p3vhuqvhu4l74buHbeG6p3vhu5/hu4PEqeG7hyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7g+G6puG6q8Sp4buh4bqr4bujPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4bur4buD4bqt4buh4buHJHszfX3hu5vhu7Ele+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oSR7MDQ04bub4buxJT574buf4buj4bqn4bu0Pi8v4bqn4bqtxKkm4bqlNWrhu6Hhu4c1xKnhu4fhu4dqNSbhu6nEqS/huq3huqvhu5/DrOG7oWrhu5svxKnhuqvhu6vhu58vXV0iMy9dfVvhuq1bWyBbMF194buhIDAiIn3hu4t9JsOt4bub4buBPeG7o+G7tDAzWz57NeG7i+G7oeG7tD7EqOG6r8Sp4buBe+G6pzVqe8Sp4buH4bqzxKl74buh4buHw7nhuqd74bqn4buHanvhu4dt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHe+G7qeG6uXvhu5vhu4dsxKnhu4F74bqn4buHw7LEqeG7gXvhu4k1e+G7oXHhu60qe+G7huG7guG7qC/DveG7guG6rOG7nj574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjN9fT574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjA0ND57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT4u4bug4bujw7rhu5nEqeG7gXvhu6Dhu4bhuqbhu5574bqkNXvhuqhmxKnhu4d7OuG7oeG7h2d74buxYXvhuqRo4buJe+G7nuG7kcSpezt74buhw7V74bqn4buHw7nhuqd74bqlcMO14buDe+G7n+G7g8Sp4buHe+G7h2o44buhe+G6rcO64buT4buDe+G6p+G7mXvhu6nhu5Phu4N74bqn4buHdHvhuqnhurl74oCc4bugcMO14buDe+G7oeG7o2R74bup4buT4buDe8O9xKl74buhajfEqXvhu4Hhu4M1anvhu6Hhu4fDs8Sp4buB4oCde+G7qTd7w6zhu6974bqnNeG7iXvDrMOp4buhe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXs1xKl74buhajfEqXvhu4Hhu4M1anvhu6Hhu4fDs8Sp4buBe+G7qeG7k+G7g3vhuqfDs8Sp4buBezXEqXvhu6Hhu4dne+G7sWEmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+Lizhu4Phu4nhu4F74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu4PhuqbhuqvEqeG7oeG6q+G7oz574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7q+G7g+G6reG7oeG7hyR7W30zfeG7m+G7sSV74buH4bqr4buD4buB4buH4buhJHszfTThu5vhu7ElPnvhu5/hu6Phuqfhu7Q+Ly/huqfhuq3EqSbhuqU1auG7oeG7hzXEqeG7h+G7h2o1JuG7qcSpL+G6reG6q+G7n8Os4buhauG7my/EqeG6q+G7q+G7ny9dXSIzL119W+G6rVtbIFswIjPhu6EgIjMxMuG7i30mw63hu5vhu4E94buj4bu0MCJbPns14buL4buh4bu0PsSo4bqvxKnhu4F74bqnNWp7xKnhu4fhurPEqXvhu6Hhu4fDueG6p3vhuqfhu4dqe+G7h23huqd74buf4buDxKnhu4d74bup4bq5e+G7m+G7h2zEqeG7gXvhuqfhu4fDssSp4buBe+G7iTV74buhceG7rSp74buG4buC4buoL8O94buC4bqs4buePnvhu6vhu4Phuq3hu6Hhu4fhu7Q+W30zfT574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjN9ND57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT4u4buA4buD4buZe+G7n+G7g8Sp4buHe+G7h2o44buhe+G6rcO64buT4buDe+G6p+G7mXvhu6nhu5Phu4N74bqn4buHdHvhuqnhurl7w73EqXvhu6FqN8Spe+G7geG7gzVqe+G7oeG7h8OzxKnhu4F74bqpYXvhuqnhur174buLOOG7g3vhuqfhu4dqe+G7h23huqd74buf4buDxKnhu4d7xKnhu4fGsMSp4buBe+G6pTfhu4N74buHbeG6p3vhu5/huq9we+G7n8Og4bqnKnvhu4s3e+G7h+G7jeG7g3vhuqfhu4dww7PEqeG7gXvhuqc5xKnhu4d74buhaMSp4buHe+G7qTd7xKnhu4fDoOG6p3vEqeG7h+G7l3vhu6HhurHhu6F74bqnOXvhu4lt4buDe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bup4bq5e+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu4Hhu4PGsHs1xKl74buhajfEqXvhuqfhu4dqe+G6pTnEqXvhu6Hhu4fhuq/EqXvhu6k3e+G7iW3hu4N7xKnhu4HDuuG7meG7g3vDrOG7h+G7g3vhu6Hhu4c14buJe+G7geG7gzV74buB4buDNWp74buh4buHw7PEqeG7gSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4uLOG7g+G7ieG7gXvhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7g+G6puG6q8Sp4buh4bqr4bujPnvhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4bur4buD4bqt4buh4buHJHszfX3hu5vhu7Ele+G7h+G6q+G7g+G7geG7h+G7oSR7MCIi4bub4buxJT574buf4buj4bqn4bu0Pi8v4bqn4bqtxKkm4bqlNWrhu6Hhu4c1xKnhu4fhu4dqNSbhu6nEqS/huq3huqvhu5/DrOG7oWrhu5svxKnhuqvhu6vhu58vXV0iMy9dfVvhuq1bWyBdIiIw4buhM11dNDHhu4t9JsOt4bub4buBPeG7o+G7tDMgMj57NeG7i+G7oeG7tD7EqOG6r8Sp4buBe+G6pzVqe8Sp4buH4bqzxKl74buh4buHw7nhuqd74bqn4buHanvhu4dt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHe+G7qeG6uXvhu5vhu4dsxKnhu4F74bqn4buHw7LEqeG7gXvhu4k1e+G7oXHhu60qe+G7huG7guG7qC/DveG7guG6rOG7nj574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjN9fT574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjAiIj57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT4u4bqo4bqv4bute+G7izd74buHajjhu6F74bqp4buPxKnhu4F7xKnhu4fhuqHhu4l74buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74buf4bqvcHvhu6Phu4/EqeG7gXvhu6nhurl74buH4buD4bq94buJe+G7h201e+G7iTV74buhceG7rSp74buG4buC4buoL8O94buC4bqs4bueKnvEqeG6r8Sp4buBe+G6pzVqe8Sp4buH4bqzxKl74buh4buHw7nhuqd74bqn4buPxKnhu4F74bqp4buNxKnhu4Eqe+G6qeG6o+G6p3vhuqXhu4Phurvhu6F74buLN3vhu6Hhu4fDqXvhu4fhurt74buh4bujZHvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bup4buD4bq74bqne+G7m+G7h2zEqeG7gXvhuqfhu4fDssSp4buBe+G7iTV74buhceG7rSp7xKnhuq/EqeG7gXvhuqc1anvhu6974buh4buHw7nhuqd74bqn4buH4bqx4bube+G7hzfEqeG7h3vhu4tw4bqz4buhe+G7geG7gzV74buh4buHw7PEqeG7gSp74buBa+G7m3vhu5vhu4fhurfEqXvhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74buHbeG6p3vhuqnDuuG7mcSp4buBe+G7izfEqeG7h3vhu4k4xKnhu4d7w6zhu4fDs8Sp4buBe+G7oeG7j+G7g3vhu5vhu4c44buJKnvDrOG7h8OzxKnhu4F74buJNXvhu6Fx4but4oCmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+Lizhu4Phu4nhu4F74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu4PhuqbhuqvEqeG7oeG6q+G7oz574buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7q+G7g+G6reG7oeG7hyR7M3194bub4buxJXvhu4fhuqvhu4Phu4Hhu4fhu6EkezA0NOG7m+G7sSU+e+G7n+G7o+G6p+G7tD4vL+G6p+G6rcSpJuG6pTVq4buh4buHNcSp4buH4buHajUm4bupxKkv4bqt4bqr4bufw6zhu6Fq4bubL8Sp4bqr4bur4bufL11dIjMvXX1b4bqtW1sgWzEiM+G7oTExMlt94buLfSbDreG7m+G7gT3hu6Phu7QgMT57NeG7i+G7oeG7tD7EqOG6r8Sp4buBe+G6pzVqe8Sp4buH4bqzxKl74buh4buHw7nhuqd74bqn4buHanvhu4dt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHe+G7qeG6uXvhu5vhu4dsxKnhu4F74bqn4buHw7LEqeG7gXvhu4k1e+G7oXHhu60qe+G7huG7guG7qC/DveG7guG6rOG7nj574bur4buD4bqt4buh4buH4bu0PjN9fT574buH4bqr4buD4buB4buH4buh4bu0PjA0ND57Ly4sL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqmNeG7m+G7oeG7g2rEqT4uxKjhu4E14bute+G7nzVwe+G7i8Oqe+G7m+G7hzbhu6F74bqp4buPxKnhu4Eqe+G6pzbhuqd7xKnhu4c3e+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F74bqpYXvhu6HDtXvhuqfhu4fDueG6p3vhuqfhu4dqe+G6pzbEqXvhuqXhu48qe+G7geG7gzZqe+G7qeG7g2XEqSp74bub4buHc3vhu4dw4butxKnhu4d74bupN3vhu4dt4bqne+G7n+G7g8Sp4buHe+G7oeG7o2rEqeG7gXvEqeG7hzd74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvDrOG7r3vhuqc14buJe8Osw6nhu6F7w6zhu4NlxKl74budcOG7rcOp4buhe+G6pTfhu4N74buh4buj4bule+G7oeG6u3vEqTjEqXvhu4k1e+G7oXHhu6174buHbeG6p3vhuqnDuuG7mcSp4buBJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vDvXDhu6Hhu4dq4bujPi7hu4rhu4PEqeG7h3vhu4bDuuG7kcSp4buBe+G7qTd74bqm4bug4buoLC/hu5su

Linh Hương và CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]