(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi người một công việc, một ngành nghề khác nhau, nhưng từ miền núi, đồng bằng, đến miền biển, người phụ nữ luôn mang trong mình vẻ đẹp giản dị, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người phụ nữ xứ Thanh.
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2MTDGsOG7qcWp4buT4buRajHhu5Dhu4Phu6k34buB4buF4bulN8O14bqx4buTN+G7geG7oeG7kWo3w6p24bqxN+G7pWvhu6834buR4bu3N8OBeTfhu6hr4bqx4buRazAvxrDhu6nFqeG7k+G7kWoxMC9rOTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6VL4buH4bqx4bq/NjHDlHFsN+G7kWp4dGw3w7Thu6Hhu6k3w6rhu53hu5FqN+G7uWzDrMOqfTfDtOG7oeG7qTfhu5Fq4bqz4buRazfhu5Fqa8OtN+G7j2vhurfDqjfhu5Fr4bqx4burfTfhu5FreOG7kWo34bupw703w7Rsw63hu5E34buR4buxbH034buB4buf4buRajfhur3huqnhu5FqfTfhu4Fp4buRN8O0bMOt4buRN+G6vWzhu4vhu5F9N+G7kWp4dGw34bula+G7rzfhu5Hhu7c3w7Xhu6vhu53hu5E3w7ThurHhu5FqN+G7qcWp4buT4buRajfDtG7hu5FrN+G7uWY34buB4buF4bulN2psw6Lhu5E34bq/b303auG7meG7pTfhu6VrZeG7kTfDgWTDgDfhur/hu7Phu5FqN2tu4buRazfDouG7kWs34buB4buF4bulN8OqduG6sTfhu5FqeHRsN+G7pWvhu6834buR4bu3N8OBeTfhu6hr4bqx4buRa1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfDoMOjw6Dhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYcOgOC854bqvxIPhur84YWE4YcOgw6Hhu6nDozg44bqv4bqvw7U4W+G7jeG7pWo8xaksw6Nhw6A2N+G6scO14bupLDbhu5Dhu4Phu6k34buB4buF4bulN8O14bqx4buTN+G7geG7oeG7kWo3w6p24bqxN+G7pWvhu6834buR4bu3N8OBeTfhu6hr4bqx4buRazY3QWzhur/hu6lrLDbEgzg4Njdr4buHbGpr4bupLDbDoMOjw6A2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjHhurzhurfDqjfGsMOyN0vhurM34buoa283xq/hurHhu5FrfTfhu6jFqeG7q+G7kWo34bupZMO0Nz034bupaTdr4burw4DDrOG7kTfDlHh04buRajfDleG6t+G7qTfhu49r4bq3w7Q34bq9w6zhu5FrN8Oqa+G7kzfDquG6t8OqN+G7h8O0N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7qMWpeHThu5FqN+G7qGzhu4vhu6s3a+G7l8OqN+G7qWtvN+G7qcWpxJHhu5E3w5R4dOG7kWo3w5Xhurfhu6lbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN8Oqw7XhurHGsMawLDZsw4rhu4fhu5Hhu6nhu4fFqTY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8SDODjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT43w6DhuqE44bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vw6rhur/hu5Fb4bq94bqx4buT4bupa+G6seG7kWtr4buT4bqxW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvYWHDoDgvOeG6r8SD4bq/OGFhOcSDOOG6oeG7qcOgw6E4w6E4w7U4W+G7jeG7pWo8xaks4bqjw6A4NjfhurHDteG7qSw24buQ4buD4bupN+G7geG7heG7pTfDteG6seG7kzfhu4Hhu6Hhu5FqN8OqduG6sTfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfDgXk34buoa+G6seG7kWs2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw2w6DhuqE4NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYx4buQ4bu3N2ps4bq34buTN+G7uWxo4buRN+G6v+G6tcOAN2vhu5fDqjfDujfhu4Fs4buLw7Q34bupxal4dOG7kWo34buo4bqzN8OK4buZw7R9N8OB4bqlN+G7qMWp4bur4buRajfDleG6oH03a+G7q8OAw6zhu5E3w5R4dOG7kWo3w5Xhurfhu6kwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHDocOh4bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vw6rhur/hu5Fb4bq94bqx4buT4bupa+G6seG7kWtr4buT4bqxW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvYWHDoDgvOeG6r8SD4bq/OGFhOMOgOMSD4bupw6Nhw6PhuqNhw7U4W+G7jeG7pWo8xaksxIPDoMOhNjfhurHDteG7qSw24buQ4buD4bupN+G7geG7heG7pTfDteG6seG7kzfhu4Hhu6Hhu5FqN8OqduG6sTfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfDgXk34buoa+G6seG7kWs2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw24bqhw6HDoTY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2MeG7kGvhu7fhu5FqN+G7pWvhu6834buR4bu3N+G6v2Thu5E34bup4buhw6o34buoa+G6t2w3w7XhurPDtDfhu5Fo4buRN8awdWw34bupcjfhu6nhuqnDtFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHDocOh4bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vw6rhur/hu5Fb4bq94bqx4buT4bupa+G6seG7kWtr4buT4bqxW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvYWHDoDgvOeG6r8SD4bq/OGFhOOG6oWHDo+G7qcOgw6PhuqHDoOG6o8O1OFvhu43hu6VqPMWpLMOgOGE2N+G6scO14bupLDbhu5Dhu4Phu6k34buB4buF4bulN8O14bqx4buTN+G7geG7oeG7kWo3w6p24bqxN+G7pWvhu6834buR4bu3N8OBeTfhu6hr4bqx4buRazY3QWzhur/hu6lrLDbEgzg4Njdr4buHbGpr4bupLDbhuqHDocOhNjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYx4buQanh0bDfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfhur9k4buRN+G7qeG7ocOqN8OU4bud4buRajfDqmXhu5E3w7Thurvhu5E34bupa2jhu6s34bupa+G7reG6sX03auG7meG7pTfhu6VrZeG7kTfhur3DouG7kzfhu6nhu5/hu5E34bu54bqn4buRN2vhu5Phurc34bupxanhu6vDgMOt4buRN+G7qWvhu6Phu5FqN+G6v2Thu5E34bup4buhw6owL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHDocOh4bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vw6rhur/hu5Fb4bq94bqx4buT4bupa+G6seG7kWtr4buT4bqxW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvYWHDoDgvOeG6r8Oj4bq/OTjEg+G6oeG6o8Ohw6Phu6k54bqjw6DhuqNhw7U4W+G7jeG7pWo8xaks4bqj4bqv4bqjNjfhurHDteG7qSw24buQ4buD4bupN+G7geG7heG7pTfDteG6seG7kzfhu4Hhu6Hhu5FqN8OqduG6sTfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfDgXk34buoa+G6seG7kWs2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw24bqhw6HDoTY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2McOKa2834buHw7Q34bula+G7rzfhu5Hhu7c3w4HhuqU3PWjhu5E34buoa+G7l303a+G7q8OAw6zhu5E34buQa3g34buoa+G6seG7kWs34bu5c2w3w7Thu503a27hu5FrN+G7qcWp4buf4buRajfhu5HEkcO0WzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfEgzg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6ocOhw6Hhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYcOgOC854bqvxIPhur84YWE4w6M4OOG7qWHEg8Ogw6PhuqPDtThb4buN4bulajzFqSzhuqHEgzY34bqxw7Xhu6ksNuG7kOG7g+G7qTfhu4Hhu4Xhu6U3w7XhurHhu5M34buB4buh4buRajfDqnbhurE34bula+G7rzfhu5Hhu7c3w4F5N+G7qGvhurHhu5FrNjdBbOG6v+G7qWssNsSDODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6ocOhw6E2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjHDimtvN+G7kGrhu6vDgOG7ieG7kTfDlWg34buQauG7l8OqN8OVbOG7kWt9N8OB4bqlN0vhu5Phurc34bum4bur4bqifTdr4burw4DDrOG7kTfhu5BreDcj4burZOG7kTfDgWTDgDfhur/hu7Phu5FqN+G7qWvhurPhu5FrN8Oq4bud4buRajfDtOG7nTdrbuG7kWs34oCc4bu4eHThu5E3xanDveG7kWo34bq9w6Lhu5E34buoa3DigJ1bNyJLbuG7kWs3w6Lhu5FrN8Oqa283w5Vs4buRazfhu4HhurHhu5FqN+G7j2zhu4vDtDfhu6nFqeG6sTfhu5Fq4burw4Bo4buRN8O1bMOs4burN+G7qcO9N+G7kWvhurM3xrDEkcOAIFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHDocOh4bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vw6rhur/hu5Fb4bq94bqx4buT4bupa+G6seG7kWtr4buT4bqxW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvYWHDoDgvOeG6r8SD4bq/OGFhOOG6r2HDoOG7qcOhw6DDo8SDxIPDtThb4buN4bulajzFqSw5w6PhuqM2N+G6scO14bupLDbhu5Dhu4Phu6k34buB4buF4bulN8O14bqx4buTN+G7geG7oeG7kWo3w6p24bqxN+G7pWvhu6834buR4bu3N8OBeTfhu6hr4bqx4buRazY3QWzhur/hu6lrLDbEgzg4Njdr4buHbGpr4bupLDbhuqHDocOhNjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYx4buo4bq1bDfhu6jhu6Q34buoa+G6seG7kWs3S+G7k+G6t303w6prbzfhu4fDtDfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfhu7nhu63hu5FqN+G7qcWp4buf4buRajfFqeG6seG7qzfhu6bhu6vDouG7kWo34buoa+G6reG7kWo3w6pr4bqnw7Q3w6prw7M3w6pr4bqnw7Q3xrDhu5nDqjfhu7l4dOG7kTfFqeG6seG7q1tbWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfEgzg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6ocOhw6Hhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYcOgOC854bqvxIPhur84YWE5ODjDo+G7qeG6ocOgOeG6o+G6ocO1OFvhu43hu6VqPMWpLMOhw6DhuqM2N+G6scO14bupLDbhu5Dhu4Phu6k34buB4buF4bulN8O14bqx4buTN+G7geG7oeG7kWo3w6p24bqxN+G7pWvhu6834buR4bu3N8OBeTfhu6hr4bqx4buRazY3QWzhur/hu6lrLDbEgzg4Njdr4buHbGpr4bupLDbhuqHDocOhNjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYx4buQa3Q34bq94bqz4buRN+G7qeG6scOAN8Oqa+G6p8O0N8aw4buZw6o3w6p24bqxN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7kWp4dGw34bula+G7rzfhu5Hhu7d9N+G7qcO94buRajfDteG7q+G7o+G7kWo3xanhurHhu6s3w4HhurHhu5FrN8awY+G7kTfGsOG6s+G7kWo3w6rhu6vhu5FqN8OqxJHhu6U3w6pr4buTN+G7qWtvN+G7qcWpeHThu5FqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfEgzg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6ocOhw6Hhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYcOgOC854bqvxIPhur84YWE5xIPDoMOj4bup4bqvxIPDo8Oj4bqhw7U4W+G7jeG7pWo8xaksw6HDocSDNjfhurHDteG7qSw24buQ4buD4bupN+G7geG7heG7pTfDteG6seG7kzfhu4Hhu6Hhu5FqN8OqduG6sTfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfDgXk34buoa+G6seG7kWs2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw24bqhw6HDoTY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2MeG7pGvhu6834buR4bu3N8OB4bqlN0vhu5Phuqnhu5FqN0t14bulfTdr4burw4DDrOG7kTdL4buT4bqp4buRajdL4buT4bq3N8Oqa+G6p8O0N8aw4buZw6o34bu5eHThu5E34bq/eOG6sTfDtXhzbDfDquG7neG7kWo34buRamvDrDfDquG6seG7k1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHDocOh4bulw4F7NjfGsMWpw6osNi8vw6rhur/hu5Fb4bq94bqx4buT4bupa+G6seG7kWtr4buT4bqxW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvYWHDoDgvOeG6r8SD4bq/OGFhOTnDoWHhu6nDocOhw6HhuqPhuqHDtThb4buN4bulajzFqSzEg8Ogw6A2N+G6scO14bupLDbhu5Dhu4Phu6k34buB4buF4bulN8O14bqx4buTN+G7geG7oeG7kWo3w6p24bqxN+G7pWvhu6834buR4bu3N8OBeTfhu6hr4bqx4buRazY3QWzhur/hu6lrLDbEgzg4Njdr4buHbGpr4bupLDbhuqHDocOhNjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYxw5o34buo4bukN+G7qGvhurHhu5FrN0vhu5Phurd9N+G6v+G7l8OqN+G7qeG7q8OAaeG7kTfhu4F4dOG7kWo3w5VoN0vhu5PhurPhu5F9N+G7gGzhu5FrN8OK4bud4buRajfhu6jFqeG6t+G7kWp9N+G7gOG6s+G7kzfhur7hu6vDgDfhu6jDvVtbWzfDteG6szfhu5Fr4bu34buRajfDquG7teG6sTdr4bqz4buRajfhurfhu5M34bq/4bqzbH034buRanh0bDfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfhu6nDszfDtMOzN+G7qcWpaOG7kTfhu6nDveG7kWo3w7TDouG7kWs34bu5w6JsWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfEgzg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6ocOhw6Hhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYcOgOC854bqvxIPhur84YWE5w6Fhw6Phu6lhYcOh4bqvw6HDtThb4buN4bulajzFqSzhuqHhuqE4NjfhurHDteG7qSw24buQ4buD4bupN+G7geG7heG7pTfDteG6seG7kzfhu4Hhu6Hhu5FqN8OqduG6sTfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfDgXk34buoa+G6seG7kWs2N0Fs4bq/4bupayw2xIM4ODY3a+G7h2xqa+G7qSw24bqhw6HDoTY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6XDiuG6seG7peG7qWzhu5Phu5E2McOaN+G7ueG7reG7kWo34bq9bOG7i+G7kX034buRa+G7t+G7kWo34buRanh0bDfhu6Vr4buvN+G7keG7tzfDqmtv4burN+G7qWt4cuG7kWp9N8Oqa2/hu6s34buPa+G7mTfDtHjhu6s3xrBs4buRazfhu6nFqWjhu5E34bq9bOG7i+G7kVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3w6rDteG6scawxrAsNmzDiuG7h+G7keG7qeG7h8WpNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43xIM4OOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqE4OOG7pcOBezY3xrDFqcOqLDYvL8Oq4bq/4buRW+G6veG6seG7k+G7qWvhurHhu5Fra+G7k+G6sVvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL2Fhw6A4Lznhuq/Eg+G6vzhhYTnDoDg44bupw6M44bqjOGHDtThb4buN4bulajzFqSzEg+G6r+G6rzY34bqxw7Xhu6ksNuG7kOG7g+G7qTfhu4Hhu4Xhu6U3w7XhurHhu5M34buB4buh4buRajfDqnbhurE34bula+G7rzfhu5Hhu7c3w4F5N+G7qGvhurHhu5FrNjdBbOG6v+G7qWssNsSDODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6oTg4NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYx4buow7034bu54bq3w6o34buB4bq3N8Oq4bur4buRajfDqsSR4bulN8Oqa+G7kzfhu5Fr4bu34buRajfDqmvhu6vDgGnhu5E34bup4bqz4burN8Wp4bqxN+G7j2tybFtbWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfDqsO14bqxxrDGsCw2bMOK4buH4buR4bup4buHxak2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfEgzg44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6ocOhw6Hhu6XDgXs2N8awxanDqiw2Ly/DquG6v+G7kVvhur3hurHhu5Phu6lr4bqx4buRa2vhu5PhurFb4bu54buRL+G6v+G7h8aw4buP4bup4buT4bulL+G7keG7h0HGsC9hYcOgOC854bqvxIPhur84YWE5w6DDocSD4bupYeG6ozjhuqHDo8O1OFvhu43hu6VqPMWpLOG6ocSDxIM2N+G6scO14bupLDbhu5Dhu4Phu6k34buB4buF4bulN8O14bqx4buTN+G7geG7oeG7kWo3w6p24bqxN+G7pWvhu6834buR4bu3N8OBeTfhu6hr4bqx4buRazY3QWzhur/hu6lrLDbEgzg4Njdr4buHbGpr4bupLDbhuqHDocOhNjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pcOK4bqx4bul4bupbOG7k+G7kTYxW1tbN+G7gWnhu5E3w6pl4buRN8O04bq74buRN2vhurPhu5FqN2psdDfhur3hu5nDqjdrw6JsN8aww6Lhu5E34buPa2w34bup4bqz4burfTfhu6lr4burw4DDreG7kTfDqsOp4bulN+G6vWnhu5FbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN8Oqw7XhurHGsMawLDZsw4rhu4fhu5Hhu6nhu4fFqTY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8SDODjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT434bqhw6HDoeG7pcOBezY3xrDFqcOqLDYvL8Oq4bq/4buRW+G6veG6seG7k+G7qWvhurHhu5Fra+G7k+G6sVvhu7nhu5Ev4bq/4buHxrDhu4/hu6nhu5Phu6Uv4buR4buHQcawL2Fhw6A4Lznhuq/Eg+G6vzhhYTnhuqNhw6Phu6nhuq/Eg8Ojw6PEg8O1OFvhu43hu6VqPMWpLMOhxIPDoDY34bqxw7Xhu6ksNuG7kOG7g+G7qTfhu4Hhu4Xhu6U3w7XhurHhu5M34buB4buh4buRajfDqnbhurE34bula+G7rzfhu5Hhu7c3w4F5N+G7qGvhurHhu5FrNjdBbOG6v+G7qWssNsSDODg2N2vhu4dsamvhu6ksNuG6ocOhw6E2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bulw4rhurHhu6Xhu6ls4buT4buRNjHhur7hu603w7o3w7Rsw63hu5E34buR4buxbH034buB4buf4buRajfhur3huqnhu5FqN2vhurHDgDfDtGzDreG7kTfhur1s4buL4buRfTfhur/hu603w7o34bq9xJHhu6k3w6p5N+G7kWrhurPhu5FrN+G7kWprw6034buR4bqz4buTfTfhu5FqeHRsN+G7pWvhu6834buR4bu3N8OBeTfhu6hr4bqx4buRazfDteG7q+G7neG7kTfDqmtv4burN+G7qWt4cuG7kWp9N8Oqa2/hu6s34buPa+G7mX03w6pr4bqnw7Q3w6prw7M3w7XhurPDtDfhu7lsw6zDqn03xrDhurfhu5FqN+G7qeG6teG7k303auG7meG7pTfhu6VrZeG7kTfDgWTDgDfhur/hu7Phu5FqN2ps4bqxN+G7gW7hu5FrN8SRw7Q34buR4buTfTdr4bq14buRazfhu6Vr4buxw6p9N+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN+G7j2zhu5FrN+G7qWk3LTfDgeG6pTdr4buhbDfDqnbhurE34buBb+G6sTfhu6VreHLhu5FqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6sOG7q+G7qWvhu5PFqTYx4buoa8Oi4buTN+G7kGrhu6vDgGjhu5EwL+G7pTE=

Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]