(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày gần đây, căn nhà của gia đình anh Nguyễn Lưu Khoa, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) luôn tấp nập người ra vào. Người góp gạo, người góp tiền, quần áo, mì tôm, người góp củi, người góp sức… để nấu bánh chưng, chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết gửi về với đồng bào Kỳ Sơn (Nghệ An).
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IS7hu6Fw4bufa2rhu4ch4bqs4buDcWrhu4d9cDbhu699dWrhu4d94buDw7V94bqr4buPauG7h33huqc4a33hu6tzauG7h33hu4nDun1K4buH4buD4bq9feG7s2ouL+G7oXDhu59rauG7hyEuL+G7g10hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7gmI24bqpeyEu4buhcOG7n2tq4buHIUrhu4Phu6lq4buHfWrhu4c44buvfeG7h+G6s2p94bqr4bqx4buvJn3huq3DoGp9auG7gzh94bqtdTZ94buH4buFNn3huqtnauG7g302auG7g31K4buHceG7r+G6v2p94buIw7lxfeG7iuG7g2s2Jn3hu63DoX3huqrDsmrhu4d94buuw6lqJn3hu4Nx4buv4bq9an3huqrDsmrhu4d94bug4buTan07UOG7gzZq4buDfeG7gmw2LH3hu4lxw7JqfXDhurfhu519auG6teG7nX1q4buHw7nhu5Xhu4V94bufNn3hu6s4az99SuG7h8O54buV4buFfeG7h2zhu5194buHOWsmfWrhu4fDueG7leG7hX3hu4ds4budfXDhu4XhurtqJn3hu6Nx4bqzan03ayZ9xKlnfXDDssSpJn1q4buHw7nhu5Xhu4V94buHbOG7nX3huq114buFJn1q4buHw7nhu5Xhu4V94buHbOG7nX3hu6Hhu6Xhuq3igKZ94bqrw6p9auG6t3F94bqnN2rhu4N94bqt4buDw7lq4buHJn3huq3hu4Nxw6JqfeG6p2h9auG7g+G7qWrhu4d9auG7g3F94buv4bq5cX3hu53hu4PDosSpfeG6reG6s2p9cOG7g+G7heG6uXB94buHxrDhu4V94bur4bq7feG7q+G7meG7hX3huqvhu49q4buHfeG6pzhrfeG7ind94bug4buTan07SuG7h+G7g+G6vX3hu7NqLD8uL+G7oXDhu59rauG7hyEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9NFtb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MSAw4bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiMFsvXTUg4bqpMV00MDExMXAyMCAwW+G7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2ICAze3024buJcOG7tnvhuqzhu4NxauG7h31wNuG7r311auG7h33hu4PDtX3huqvhu49q4buHfeG6pzhrfeG7q3Nq4buHfeG7icO6fUrhu4fhu4Phur194buzant94bux4buF4bqpcOG7g+G7tns0W1t7feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2ezEgMHt9LyEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4Vransh4buIOH1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqr4bulauG7h33huqvhurNxfeG6rOG6sXF94buJOeG6rX3huqfDtX074bqs4buI4bqmLH1w4buD4buF4bq9an1q4buHceG7r+G6vWp94butw6F94bqqw7Jq4buHfeG7rsOpan074bqqw7Jq4buHfeG7oOG7k2osJn02auG7g31K4buHceG7r+G6v2p94buIw7lxfeG7iuG7g2s2feG6reG7g2t94bqn4buF4bq5cCV9SuG7h2s44buFfeG7oeG7jX1w4buF4bq7an1w4bufZuG6reG7g31w4bunfeG7o3HDvX3huq11Nn3huqzhu4jhuqYmfeG6rW1qfeG6rWx94buhxal94bqrbGrhu4d94buHbOG7nX1w4bunfeG6rTfhuq19xKk5auG7g31w4buDw7nhu5Vq4buHfeG7o3HhurFqJn3huq1ran1q4buDNmrhu4d94bqr4bq9fXDGsCZ94bqnOH3huq1ran1K4buD4bqxan3huqnhurFqfeG7rcOhfeG6qsOyauG7h33hu67DqWp94burOH3huq034bqtfeG7rcOhfeG7ieG6sWp94bqt4bq1aiZ94bqpazZq4buDfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu50mfeG6rTfhuq19auG7gzh94buDYWt9cOG6scSpPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX00W1vhu53hu60qfeG7g2Lhu4Xhu4fhu4NwJX0xIDDhu53hu60qe33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq3huqlqP+G6pzZrcOG7gzZq4buD4buDazY/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvIiIwWy9dNSDhuqkxXTQwMl0wcF0xNDUx4buJWz/DrOG7neG7hyThu5/hu7YzMDV7fTbhu4lw4bu2e+G6rOG7g3Fq4buHfXA24buvfXVq4buHfeG7g8O1feG6q+G7j2rhu4d94bqnOGt94burc2rhu4d94buJw7p9SuG7h+G7g+G6vX3hu7Nqe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2ezRbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7MSAwe30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyFK4buHw7nhu5Xhu4V94buHbOG7nX3hu4c5ayZ9auG7h8O54buV4buFfeG7h2zhu519cOG7heG6u2omfeG7o3HhurNqfTdrJn3EqWd9cMOyxKkmfWrhu4fDueG7leG7hX3hu4ds4budfeG6rXXhu4UmfWrhu4fDueG7leG7hX3hu4ds4budfeG7oeG7peG6reKApn3huqvDqn1q4bq3cX3huqc3auG7g33huq3hu4PDuWrhu4cmfeG6reG7g3HDomp94bqnaH1q4buD4bupauG7h31q4buDcX3hu6/hurlxfeG7neG7g8OixKl94bqt4bqzan1w4buD4buF4bq5cH3hu4fGsOG7hX3hu6vhurt94bur4buZ4buFfeG6q+G7j2rhu4d94bqnOGt94buKd33hu6Dhu5NqPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX00W1vhu53hu60qfeG7g2Lhu4Xhu4fhu4NwJX0xIDDhu53hu60qe33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq3huqlqP+G6pzZrcOG7gzZq4buD4buDazY/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvIiIwWy9dNSDhuqkxXTQwMjEicDMiMjFb4buJWz/DrOG7neG7hyThu5/hu7Y0ICJ7fTbhu4lw4bu2e+G6rOG7g3Fq4buHfXA24buvfXVq4buHfeG7g8O1feG6q+G7j2rhu4d94bqnOGt94burc2rhu4d94buJw7p9SuG7h+G7g+G6vX3hu7Nqe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2ezRbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7MSAwe30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyHhu7Nq4buDfeG7iuG7g2s2feG6reG7g2t94buDNuG7ryZ9auG7g+G7qWrhu4d9auG7hzjhu6994buH4bqzan3huqvhurHhu68mfeG7gzhq4buHfeG6reG7g3Thuq19auG7h8O54buV4buFfeG6qeG6sWp94butw6F94bqqw7Jq4buHfeG7rsOpan3hu6s4feG6rTfhuq194butw6F94buJ4bqxan3huq3hurVqfeG6q8OhfeG6rWx9xKnDo3B94bqrw6p94bqtc2rhu4d9auG7gzZxfeG7h2zhu4V94buH4bqzan0iP1tbW33huq3hu4Phu4Xhurnhuq194bqnN2rhu4N94bqt4buDw7lq4buHfeG7h8aw4buFfXDDo2rhu4d94bqnOH3huq1ran3hu6tzauG7h33hu4nDuj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9NFtb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MSAw4bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiMFsvXTUg4bqpMV00MDMgInA1MCIiIOG7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2MCJ7fTbhu4lw4bu2e+G6rOG7g3Fq4buHfXA24buvfXVq4buHfeG7g8O1feG6q+G7j2rhu4d94bqnOGt94burc2rhu4d94buJw7p9SuG7h+G7g+G6vX3hu7Nqe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2ezRbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7MSAwe30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyHhuqrDqn3hu4k4xKl94bufNn1q4buD4bupauG7h33huq3hu4Phu4Xhurnhuq194bqnN2rhu4N9ajjhu68mfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfeG6q8OhfeG6qeG6teG7r31wxal94buhN2rhu4d94buh4buZxKl94bufxrA2feG7iTcmfeG6reG7g8SRfeG7iTlwJn3huqvDoeG7hX0xfXA5feG7hzlrfWrhurnhu50qfSImMX1wOX3huqvhurVxfeG7rTZq4buDfeG7qzh94bqt4buDccOian3huqdofTJbfeG7i+G7h31w4buDaHB94bqrw6p94buJOMSpfWrhu4PhurFqfeG6pzdq4buDPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX00W1vhu53hu60qfeG7g2Lhu4Xhu4fhu4NwJX0xIDDhu53hu60qe33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq3huqlqP+G6pzZrcOG7gzZq4buD4buDazY/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvIiIwWy9dNSDhuqkxXTQwNFsycDAgMzA14buJWz/DrOG7neG7hyThu5/hu7YgW3t9NuG7iXDhu7Z74bqs4buDcWrhu4d9cDbhu699dWrhu4d94buDw7V94bqr4buPauG7h33huqc4a33hu6tzauG7h33hu4nDun1K4buH4buD4bq9feG7s2p7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7NFtbe33hu4Ni4buF4buH4buDcOG7tnsxIDB7fS8hLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IeG7oDZxfeG7i+G7g+G7hX3huqc3auG7g33huq3hu4NmaiZ94buhZX3huqvDueG7l+G6rX3huqtixKl94buDcnB94bqt4buD4bqxan3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqrw6p94buDOWp94bqt4buD4bq5feG7q+G7heG6veG6rX3hu4PDuX3hu4NvauG7hyZ94bur4bunNn3huqthxKl94bqnYWt94bur4bq9feG7oeG7hWrhu4M/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7heG6rGJqcGLhu597feG7oXDhu6/hu4li4bu2e+G7seG7heG6qXDhu4MlfTRbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTEgMOG7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6reG6qWo/4bqnNmtw4buDNmrhu4Phu4NrNj/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iIjBbL101IOG6qTFdNDA0MDFwMzUwWzHhu4lbP8Os4bud4buHJOG7n+G7tiA1e3024buJcOG7tnvhuqzhu4NxauG7h31wNuG7r311auG7h33hu4PDtX3huqvhu49q4buHfeG6pzhrfeG7q3Nq4buHfeG7icO6fUrhu4fhu4Phur194buzant94bux4buF4bqpcOG7g+G7tns0W1t7feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2ezEgMHt9LyEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4VranshSuG7g+G7qWrhu4d94bqt4buD4buF4bq54bqtfeG6pzdq4buDfeG7i+G7g8OyauG7h33huq3hu4NpfeG6q8O54buX4bqtfeG7h2zhu4V94bqn4bqjauG7h31q4bq54budJn1w4buDaHA/Pz99xKk4feG6reG7g+G7pTZ94bqt4buDNmp94bqtYX1q4buF4bq7xKl9cOG7g8O54buTauG7h33hu6/DqXEmfeG7ocSRfeG6reG7g+G7hTY/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7heG6rGJqcGLhu597feG7oXDhu6/hu4li4bu2e+G7seG7heG6qXDhu4MlfTRbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTEgMOG7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6reG6qWo/4bqnNmtw4buDNmrhu4Phu4NrNj/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iIjBbL101IOG6qTFdNDE0MTBwMTEwNTHhu4lbP8Os4bud4buHJOG7n+G7tjVbMnt9NuG7iXDhu7Z74bqs4buDcWrhu4d9cDbhu699dWrhu4d94buDw7V94bqr4buPauG7h33huqc4a33hu6tzauG7h33hu4nDun1K4buH4buD4bq9feG7s2p7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7NFtbe33hu4Ni4buF4buH4buDcOG7tnsxIDB7fS8hLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IeG6qjZq4buHfWrhu4M2auG7g31wNuG7r33hu6HhuqHhu519auG7g+G7qWrhu4d94bud4buD4bqzan3hu6NxOCZ9xKnDtXB9auG7h8O54buV4buFfXDhu59rauG7h33huqtrOGp94bqnw7Xhuq194bqnOeG6reG7gyV94oCcUOG7g+G6t+G7r33huqc4feG6rWtqfcSp4bq3cH1w4buf4bqhauG7h31wOOG7hX3hu6Fhan3hu6E2cX3EqcO1cH3huqvDqcSpJn3huq3hu4NyauG7h31ww7Lhu4V94buf4bq3cH3hu61scH3hu602feG7qzh9xKlx4buNan3huq3hu4NxauG7h31wNuG7r33huq1zauG7h33hu6vhu5nhu4V9xKlu4buFfWrhu4fDueG7leG7hX3hu4fhu4Vy4budfeG7g2594burw7nhu5dwfeG7o3E2feG7h+G7hTbhu4V94bqrazlqfeG7i+G7g2x94buL4buDw6BqfWo44buvP33EqGtq4buHfeG7n+G6o2rhu4cmfeG6pzh94bqta2p94burc2rhu4d94buJw7p94buhZX1q4buDNmrhu4N94bqt4buDbGrhu4d9w7RqfeG6q2hq4buDfeG6rXHDteG6rX3hu6Hhu41q4buH4oCdPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX00W1vhu53hu60qfeG7g2Lhu4Xhu4fhu4NwJX0xIDDhu53hu60qe33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq3huqlqP+G6pzZrcOG7gzZq4buD4buDazY/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvIiIwWy9dNSDhuqkxXTQwNTA0cCIyNV0z4buJWz/DrOG7neG7hyThu5/hu7YyMzR7fTbhu4lw4bu2e+G6rOG7g3Fq4buHfXA24buvfXVq4buHfeG7g8O1feG6q+G7j2rhu4d94bqnOGt94burc2rhu4d94buJw7p9SuG7h+G7g+G6vX3hu7Nqe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2ezRbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7MSAwe30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyFK4buHazjhu4V94bqnN2rhu4MmfeG6q2s4an3huq1tan3huq3hu4Nxw6JqfeG6p2h9IiYxfXDhurdqfeG7hzlrfXDEkSZ9IFtbfXDhu4NzauG7h31qw7nhu5nhuq194buhceG7jeG7hSZ9IFtbfXDhu4NzauG7h33EqWd9cMOyxKkmfV1bW31w4buDc2rhu4d94buh4bupNiZ94bujceG6s2p9N2t94burOH3hu4vhu4NrYWrhu4d9IFtbfeG7oXHhurdwfeG7o3E4fTvhu4fhu4/EqSV94bqnN2rhu4N94buDw7Xhu50mfeG6reG7k8SpfeG6reG7gzfhu68mfeG7icO54buTauG7h33hu4vhu4PDsiZ94bqnw7VwfeG6rTZq4buDJn1qw7nhu5nhuq19xKnhuqHEqSZ94bqnN2rhu4N9xKlnLCZ94bqtc2rhu4d9IFt9cOG7n+G7heG6vXF94bqr4buPauG7h31w4buF4bq7an3EqcOjcD8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9NFtb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MSAw4bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiMFsvXTUg4bqpMV00MV0gInA0MjAwW+G7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2NTMze3024buJcOG7tnvhuqzhu4NxauG7h31wNuG7r311auG7h33hu4PDtX3huqvhu49q4buHfeG6pzhrfeG7q3Nq4buHfeG7icO6fUrhu4fhu4Phur194buzant94bux4buF4bqpcOG7g+G7tns0W1t7feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2ezEgMHt9LyEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4Vransh4oCc4bug4buNfXDhu4XhurtqfcSpw6NwfWo44buvfeG6reG7g3Jq4buHfXDDsuG7hX3hu6FlfeG7g+G7kX1w4buf4buXfWrhu4Phu6lq4buHfXDhu5/DueG7lWrhu4d94buD4buX4budfeG6rWx94buDazhqfeG6rWFq4buDfeG6q8Oj4bqtfeG6p+G7heG6vXB94buL4buDbH3hu4vhu4PDoGomfXBz4buvfeG7qzhrfXDhu6dq4buHfeG7g2s4an3huq1hauG7g33huqvDqn3huq1sfcSp4bul4bqtfeG7g+G7kX1w4buf4buXfeG7neG7g3N94buD4buX4budP33huqhzfeG7i+G7g8OyauG7h31q4buD4buF4bq7cSZ9auG7g8O5auG7h33huqtsfeG7iTh9cOG6t8SpfeG7iW1q4buHfeG6rXU2fWrhu4Phu6lq4buHfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfeG7reG7pX1Q4buDNmrhu4N9xKlrauG7h33EqXHhu41qfeG6q8O54buX4bqtfeG7ocSRfeG6reG7g+G7hTZ94buL4buD4buFfeG6q+G7j2rhu4d94bqnOGt9xKlnauG7g31w4bufa2rhu4d94bqt4buTan3hu4NrOWp9ajlq4oCdJn02auG7g31K4buHceG7r+G6v2p94buIw7lxfeG7iuG7g2s2feG6reG7g+G7hTZ94buhxJE/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7heG6rGJqcGLhu597feG7oXDhu6/hu4li4bu2e+G7seG7heG6qXDhu4MlfTRbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTEgMOG7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6reG6qWo/4bqnNmtw4buDNmrhu4Phu4NrNj/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iIjBbL101IOG6qTFdNDEiXTNwMyBdMCDhu4lbP8Os4bud4buHJOG7n+G7tjUzIHt9NuG7iXDhu7Z74bqs4buDcWrhu4d9cDbhu699dWrhu4d94buDw7V94bqr4buPauG7h33huqc4a33hu6tzauG7h33hu4nDun1K4buH4buD4bq9feG7s2p7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7NFtbe33hu4Ni4buF4buH4buDcOG7tnsxIDB7fS8hLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IVDhu43hu4V9auG7hzjhu699My1dWyZ94buH4bqzan0iP1tbW33huq3hu4Phu4Xhurnhuq194bqnN2rhu4N94bqt4buDw7lq4buHfeG6rXNq4buHfeG7q+G7meG7hX1w4bq3cH3huq1hfWrhu4NxfeG7r+G6uXF94bud4buDw6LEqX3hu6FlfeG6q8O54buX4bqtfeG6reG7g3Hhu6/Dqmp94buJw6lqfeG7rWJ94bur4bq7feG7q+G7meG7hX3huqc4feG6rWtqfeG7g3Hhu6/hur1qfeG7ind94bug4buTaj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9NFtb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MSAw4bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiMFsvXTUg4bqpMV00MVsgM3A0NTM0NeG7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2IiA0e3024buJcOG7tnvhuqzhu4NxauG7h31wNuG7r311auG7h33hu4PDtX3huqvhu49q4buHfeG6pzhrfeG7q3Nq4buHfeG7icO6fUrhu4fhu4Phur194buzant94bux4buF4bqpcOG7g+G7tns0W1t7feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2ezEgMHt9LyEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4Vransh4bqqw7nhu5fhuq194bqn4buF4bq5cCZ9auG7g+G7heG6u3F9asOgxKl9ajbhu68mfeG6rOG7iOG6pn1w4buD4buF4bq9an1q4buHceG7r+G6vWp94butw6F94bqqw7Jq4buHfeG7rsOpan3hu6vhu5nhu4V94buL4buDa2Fq4buHfSBbW31w4buDOGrhu4N94bur4buFw6lqfeG7qzh94bqrw6F94bqr4bq5an1q4buD4buF4bq7cX1q4buT4buFfeG6reG7g+G7hTZ94buhxJF94bur4buZ4buFfeG6pzh94bqta2p9SuG7g+G6sWp94bqp4bqxan3hu6tzauG7h33hu4vhu4NsfXDhu59rauG7h33hu6s4fWrhu4drOOG7hX1waWrhu4M/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7s3Fw4buDa+G7n3shLuG7oXDhu59rauG7hyHhu4JrOOG7hX1Q4buDcX3igJN94buCazhq4buHfeG6qsOyauG7hy4v4buhcOG7n2tq4buHIS4v4budIQ==

Hoài Thu – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]