(vhds.baothanhhoa.vn) - Với cách trang trí mang đậm phong cách thời “ông bà”, nhiều quán cà phê trên địa bàn TP Thanh Hóa đang hút khách "hoài cổ”, thích lạ lẫm. Phong cách độc, lạ này còn như một nét chấm phá, gợi lại truyền thống trong bức tranh thành phố sôi động, hiện đại.
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVOG6sH3hu4PFqG7DrMOdxag2OGvDncWoxIPhurXhurE2xajhu4M34bu04bqxN8Wow6o34bqpUy834buoVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDquG7tXvDnTzhu6ZUTGU4xagp4buyKTfFqOG7g+G7gcOd4bqxNsWo4buD4buBOcWo4bqvw53hurE2xag+LOG6r8Wow6o34bq34bqxNsWoKeG7sik3xajhu4M3w6k4xajigJzhuq3hurE2xago4bu04oCd4buexajhurE3ODHhu4XFqOG6v+G7heG7suG6scWoKeG7tMWow6o3IMWo4buD4buBIOG6scWoPsOhw53FqCjhu7ThurHFqOG7gsOKxajhu4I3w53hurE3xajhu7XhurPDncWoPsOd4bqxNsWoN2bhu4PFqMOjN+G7sik3xajhu6Y34bq34bu0OMWoKWPigJ3hu57FqOG7gzc5KTfFqMSD4bu2xajEgyHhuq/hu6DFqMOKN+G6t+G6sTbFqCnhu7IpN8WoPmIp4buexajEg+G7tsWo4bqx4bu0b8WoKeG6teG6scWo4bqxN8Osxajhuq9i4buDxajhurF94buDxagpNzrhuq/FqMOqN+G7suG7nsWoNuG6uTjFqMSD4bu2OMWo4buD4buB4buFbzHhurHFqOG7gzfhuqnhurE2xajhu4Phu4HhurfhurE2xago4buLKcWo4buD4buBw53hurE3xajhu4M34bu04bqxN8Wow6o34bqpxajhu4fhuq04xag+YuG6sTbhu57FqDc4MuG6scWoPuG7tjjhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjzhu4M34buF4bqvKMWoOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahXxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqFnhu7Dhu7DDqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qOG7rFkv4buoV1c84buu4buo4buu4buqVuG7rFfhu4Phu67hu65XV8SDVi1Z4bug4bqjw6o24bumxajDncSD4buD4buS4bum4bqwfeG7g8WobsOsw53FqDY4a8OdxajEg+G6teG6sTbFqOG7gzfhu7ThurE3xajDqjfhuqnhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZXxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6ZZ4buw4buw4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plTDuTc4MCnFqG57xag+4bu2w6rFqMO9w51s4bq34buBOOG7g8WoKWnDncWow53hurE3xajEgiDFqOG6sDbDoinFqOG7gmfhurE2xahR4bu44bqxN8Wo4buD4buBIOG6sVLhu6DFqOG6rmLhu4PFqDbhurMpxagpacOdxagp4bu0xajDqjcgxajhuq4s4buFxajhu6XDoSk3xajhu4Phu7I4xag3ODLhurHFqOG7gzfDqTjFqCjDneG6t8WoKTrDqsWoUeG7uOG6sTfFqDY4a8OdUuG7oMWow7ThurE3xajhu6dkxajDgzgg4bqxxajDucOsw6nhurE2xajEg+G7heG6reG6scWo4buD4buBP+G6scWo4buD4buBw6LhurE2xajhurE3a+G6sTbFqMOj4buPxahsLOG7g8WoKWnDncWo4buDN8OpOMWo4oCc4bqt4bqxNsWoKOG7tOKAncWoUeG7uOG6sTfFqDzDrGU4UuG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThurAk4bqvxajhurE2w51vxajhu4Phu4Eg4bqxxagp4bq34bqxxajDqjfhuqnFqMSCIMWo4bu14bq34bu04bqxxajhurE3YuG6scWo4bqxN8Ohw6rFqCgsKcWo4bqxNzrhu4PFqOG7gsOKxajhu4I3w53hurE3xajhu7XhurPDneG7nsWo4bq/4buF4buy4bqxxagp4bu0xajDqjcgxahM4bq54buDxagp4bqzxajhu4Phuq3hurE2xajhuq/hu7Thu4XFqOG7g+G7gTvhuq/hu57FqOG6sTdAxajhurE3JeG6scWow6PDqOG6r8Wo4buDN3vhurfFqCk3ZuG7g8WoKcOtxajDo8O14buexajDozc4MOG6scWo4bqxNzgx4buFxajhurE2w6zDqTjFqOG6v+G7hcOdxag+w6zDqeG6sTbFqMOqN+G7uDjFqOG6sTdh4bqxxahs4bu0xajhu4M34bq34buy4bqxNsWo4bqxN2XFqGwxxajhu4M3w6k4xag+QMWo4bq/4buFw53hu6DFqMO5N2nFqOG6v+G7heG7suG6seG7nsWow53hurE3xajEgiDFqOG6sDbDoinFqOG7gmfhurE2xagpNzjDncWo4buHXeG7nMWo4oCcw7Q4xajhu4Phu4HhurfhurE2xagpN2bhurE2xajhu4PDncWoKcOt4bqxNsWoPjHhu4XFqCnhurPFqOG6sTdr4bqxNsWow6PDs8Wo4buLKcWo4buBOuG7g8WoPlvDqsWobDHFqOG7g+G7hWM4xajhu4M3xJHhu6DFqOG7gjfDqTjFqDY4w53hurHFqOG7g+G7geG6rTjFqOG6sTfDneG6sTfhu57FqCk3ZuG6sTbFqOG7g8Odxag+QMWo4buH4bqp4bqxNuG7nsWoKD3hu4PFqMOjw6HDqsWo4bqxN8Ohw6rFqOG7h+G6qeG6sTbFqDc4MuG6scWoPuG7tjjhu57FqDfhuqk4xag34bu44bugxajhurA3w6zhurE2xag+P+G7hcWoPuG6s8Wo4buD4buB4bq34bqxNsWo4buDP+G6r8Wo4buD4buBOcWoKWnDncWo4bqvZDjFqOG6sTbDrMOpOMWoPjHhu4XFqDfEkeG6scWo4bqvYuG7g8WoxIM74bqxxajhuq/hurfhurE2xajDrGUpxagp4bqzxajhu4M3M8Wo4buD4buB4bq7xahsMcWo4bq/4buF4buyxajDozfhu4vhu57FqOG6v+G7hcOdb8WoxIPhu7Y4xajhu4Phu4VjOMWo4buDN8SRxag+M8WoPsOs4bq5KcWo4buH4bqp4bqxNsWoKTcs4bqvxajEg+G7tjjFqOG6sTdr4bqxNsWoNjg/b8Wow6o3ZuG7g8WoN+G6q+G6scWo4bqxNzgg4bqxxahuw6zDncWoKcOt4bugxahMZTjFqOG7h+G7hW/FqOG6sTY34bqhxag+4bqz4buexajhu4Phuq04xag+QMWoxIMg4bqxxajDs8Wo4buDw6zhurvhurE2xajhuq/hurvFqOG6r2Lhu4PFqOG6v+G7heG7suG6scWoKeG7tMWow6o3IMWobOG7icOdxajEg+G7tMWoNjjhu7g4xajhu4Phu4E5xahs4buJw53FqMSD4bu0xajhurHEkTjFqDzhu4nhurE2xagpNz/hurHFqOG6sTdlxajEg+G7tjjFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNuG7tG/FqG7DrMOd4oCd4bugxajhu6czxag3ODPhu4XFqOG7hz/hu4XFqOG7hz0pxagp4buFYinFqOG7h+G6qeG6sTbFqOG7gzfDqTjFqOKAnOG6reG6sTbFqCjhu7TigJ3hu57FqMOd4bqxN8Wo4buCZ+G6sTbFqD5Axajhu4PEqcWo4bqv4bu0b8Wo4bqv4bq14buexajhurE2Nzgg4bqxxagp4buL4buFxajDozgw4bqxxajhu4M34buLKcWo4bq/4buFw53FqOG7h+G7sik3xahs4bq74buexago4buy4bq3xagpNznhu57FqOG7g+G7gSDhurHFqOG6r+G7tuG6sTbFqDjhurHhu4N74buB4bqxe+G7g+G7oMWow4M34bqt4bqxNsWo4bqxN2vhurE2xajhu4M3MOG7nsWow53hurE3xagp4bq14bqxxag84bu04bqxN8Wo4buDN8OpOMWoNjjDneG6scWoPjPFqOG7g+G7geG6tcWoKTfhu4VvMuG6seG7nsWoxIM94bqxNsWo4bqxNjd7xagpaMWo4bqt4bqxNuG7nsWoKWjFqCjhu7TFqMOjM8WoKTfhu4VvMuG6scWo4bqxNuG7tG/FqG7DrMOd4bugxajDtOG6sTfFqOG6seG6szjhu5zFqOKAnOG6sDdr4bqxNsWoKT/hu4XFqCk34buFbzLhurHFqClpw53FqOG6reG6sTbFqCjhu7TFqOG6r8Od4bqxNsWoPjDhurHFqCk34bq3xajhu4Phuq04xajhu4fEqcWo4buH4bqp4bqxNsWoPmLhurE24buexagpNz/hurHFqOG7gzfEqSnFqOG6sTc64buDxahsMcWo4buDN8OpOMWo4buD4buBw6xlKeG7puG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plTDueG6s8WobOG6qeG6scWow6M4MOG6scWo4buDN+G7iynFqOG6sTc64buDxag+w6HhurE34buexajDneG6sTfFqOG7gmfhurE2xagoPeG7g8Wo4buDw51vxahs4bu04bq3xajDozc/4buFxajhur/hu4XDneG6scWo4buD4buBw6LhurE2xajhurE3OuG7g8WoxIPhu7TFqOG7h8Os4buFxajhu4M74bqvxag3ODLhurHFqGws4buD4bugxajhu7M4w6nFqD4/b+G7nsWo4bq7xajhur/hu4Xhu7LhurHFqCnhu7TFqMOqNyDFqEzhurnhu4Phu57FqOG6r2Q4xajhuq9i4buDxahsLOG7g8WoPGjhurE24buexag3ODLhurHFqGws4buDxago4bu0b8Wo4buD4buBOcWoPjHhu4XFqD44xagpZ+G6sTbFqOG6r2Lhu4PFqCk/4buFxagpN+G7hW8y4bqxxahsMcWo4buHw6zhu4XFqOG7gzvhuq/FqOG7gTrhu4PFqOG7gzdmxahsw6Hhu57FqG574bqxxajEgyHhurHFqCnhu7jhuq/FqG5mKeG7oMWow7k3w6DFqOG7g8Odb8WobOG7tOG6t8WoKTc4MCnFqG57xag+4bu2w6rFqMO9w51s4bq34buBOOG7g+G7nsWow53hurE3xajhu4Jn4bqxNsWoN+G7tDjFqDfDrGUp4bucxajigJzhu4I3e+G6t8WoPuG7hWM4xagpNzgwKcWobnvFqOG6seG7tG/FqMOjN+G6reG6sTbFqMOjN+G7sinFqDZhxajhu4M3e+G6t8WoPuG7hWM4xajhurE2w6zDqTjFqG8g4buF4bugxajhu6cw4bqxxajDozc4xajhuq/DneG6sTbFqG57xahsMeG7nsWo4buD4bqtOMWoKeG6teG6scWoKTfDrMOdxag84buy4bqvxajhu4M44bqxxajEg+G7tMWo4bqvYeG6sTfFqD5Axajhuq/hu4XDncWoPsOs4bq5KeG7nsWo4bqvYuG7g8Wo4bqxODHhuq/FqGzhu4U4xajhu4fDrGXhurE2xajDozfhuq3hurE2xajhu4M3M8Wo4buD4bu4xajhurFjOOKAneG7oMWow7ThurE3xajDozPhu57FqOG7h8Od4buFxajhuq9i4buDxajEgzvhurHFqGzhuq3FqOG7g2HhurE3xajhurE3YeG6scWo4buDNzpvxagpNzgwKcWobnvFqOG6seG7tG/hu57FqMOd4bqxN8WoPkDFqDzhurXFqDfhuqU4xajDozfhuq3hurE2xagoODDhu4PFqCjDneG6t8Wo4bqxNzgg4buFxajhurE2w6zDqTjhu57FqMSDIMWoxIPDncWow6M34bqt4bqxNsWoKDgw4buDxagow53hurfFqOG6sTc4IOG7hcWo4bq/4buF4buy4bqxxahu4buy4bugxajDgzc4xagoODDhu4PFqOG7geG6p8WoNjjDncWoPmHhurE3xajhu4fhurvFqDdr4buFxagpNzgwKcWobnvhu57FqMOd4bqxN8Wo4buDN8Osw6nhurE2xahu4buFbyDhurHFqD4w4bqxxajhu4Phu4HhurXFqCk34buFbzLhurHhu57FqCg74buFxago4bu24bqxxahsZTjFqDY4w53FqCk3acWobOG7tMWo4buDN+G7hW8w4buDxajDqjdoKcWoKOG7suG6scWobnvhu6DFqMO5NzgwKcWobnvFqDpvxagp4buyKTfFqD4/b8WobOG7tDjFqCk3aCnFqOG6sSPhuq/FqMSD4bu0xajhurE4MeG6r8Wo4bqvxJHFqMOsZSnFqClpw53FqOG7gTrhu4PFqOG6sTc4MeG7hcWoNjjDncWoPmHhurE3xajDozfhu7LFqDY44bu44bugxajigJxM4bu04bq3xajhurE3a+G6sTbFqOG6sSPhuq/FqFbGr8WoKWnDncWo4buDNzDFqMOj4buPxajhu4Phu4HDrGUp4buexagpNzgwKcWobnvFqD7hu7bDqsWow73DnWzhurfhu4E44buDxagp4bqzxag2OOG7ssWo4buD4buJxajhu6jhu6DGr8avxq8t4buq4bugxq/Gr8avxag+4bqr4bqxNuG7oMWo4bqu4buFw53FqD7DrOG6uSnFqCk3ODApxahue8Wo4bqx4bu0b8WoxIPhu7TFqOG6sTgx4bqvxajhu4PEqcWoN+G7tOG6t8WoKWnDncWo4bqxNzgx4buFxag2OMOdxag+YeG6sTfhu57FqMSD4bu0xag2OMOdxajhu4Phu7Q4xajEg2XhurHFqGzhu7TFqD7DrOG6uSnFqOG6sT/hurE2xajhurE3w6zFqOG6sT/hurE2xajhu4Phu4Hhu4vhurE24bugxajhurA24bu0b8Wo4bqxw51vxajhurE3a+G6sTbFqCk3ODApxahue8Wow73DnWzhurfhu4E44buDxagp4bq14bqxxajhurE24buFbyDhurHFqCjhu7jhurHhu57FqCnhurPFqOG7gzczxajhu4dqxag8aOG6sTbFqCnhurXhurHFqMSD4bu2OMWo4buBOuG7g8WoOeG7g+G7nsWoPsOs4bq5KcWoPD/hurHFqOG7h8Os4buFxajhu4M74bqvxajhuq/hu4XDncWoKOG7suG6scWobGU4xag2OOG7ssWoxIMg4bqxxag+MOG6scWoN+G7tOG6sTbFqOG7g+G7gSPhuq/FqOG7g+G7gTgy4buFxag+4bqr4bqxNuKAneG7nsWow53hurE3xajhu4Jn4bqxNsWow6M3KuG6sTbFqD7DoeG6sTfhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4buC4buFb8Wo4bq/4buF4buy4bqxxajhurE34bql4buexajhurE3w6zhurE2xajDneG6sTfFqOG7gmfhurE2xahsIeG6scWoPOG7tOG6sTfFqOG7gTgg4bqxNsWo4bqvYuG7g8WoNuG6synFqOG7g+G7gcOs4bqxNsWoKOG7tG/FqOG6sTdr4bqxNsWoKOG7tDjFqCjhu7Lhurfhu57FqOG7g+G7gcOd4bqxN8WoKWPFqD5i4bqxNsWo4bqxNuG7tG/FqG7DrMOd4bugxajDgzfhu4XhurE2xajhu4Phu4HDneG6sTfFqMOd4bqxN8Wo4buDxKnFqMSD4bu04bqvxagoJOG6sTbFqMOjN+G7heG6sTbFqClqw53FqCk3ZcOq4bugxajhu6c/b8WoKcOt4bqxNsWoxIPhu7TFqDbhurMpxag+M8Wow6M34buyKTfFqDfhu7ThurE2xagpN2jDqsWo4bqxN2vhurE2xago4buLKcWo4bu44bqxN8WoxIPDrOG7hcWo4bqxODLhuq/hu57FqOG6r8Od4bqxNsWo4bqv4bu04buFxajhu4c9KcWoN+G6t+G7tDjFqClj4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVMO54bq14bqxxahsZTjFqOG6v+G7heG7suG6scWoKeG7tMWow6o3IMWo4bquLOG7hcWo4bulw6EpN8WoUeG7h+G6qcWo4buu4bus4buexajhu7Xhu7ThurHFqOG7gjfhu4VvIOG6seG7nsWo4buCw4rFqOG7gjfDneG6sTfFqOG7teG6s8OdUuG7nsWo4buD4buJxajhu4Mg4bqxxag2w6I4xagpN+G6t8WoPjDhurHFqMOqN+G6t+G6sTbFqCnhu7IpN8WoPjHhu4XFqOG7g+G6t+G7suG7g8WoxIMg4bqxxajDqjfhurfhurE2xagp4buyKTfFqClpw53FqOG7gzfDqTjFqCjDneG6t8WoKTrDquG7oMWo4bqwNsOdb8Wow6M3OMWoKMOsZSnFqCk3P+G6scWobOG7tOG6t8Wo4bq/4buF4buy4bqx4buexajDozfhu7IpN8WoN+G7tOG6sTbFqOG7hyLFqCnhu7jhuq/FqOG6sTcs4bqxxag+w6zhurkpxajhu4M3ODDhu4PFqMOjMMWoPjgz4bqxxag3YeG6sTfFqOG7gzfDqTjFqMOjw7LFqCjDneG6t8WoKTrDquG7nsWobGU4xajhurE3a+G6sTbFqGws4buDxag8aOG6sTbhu57FqCnhu7IpN8WoKOG7tG/FqOG7g+G7gTnhu57FqGx7xajhu4PDrMOp4bqxNuG7nsWo4bqve+G6seG7hcWoKWnDncWo4bq/4buF4buy4bqx4bug4bug4bugxajDuuG7sinFqOG6sDbhu4VvNOG6scWo4bu1Z+G6sTbFqOG7guG6reG7nsWoV+G7rsWo4buD4buFYzjhu57FqMSD4bu0xajDozfhu7IpN8WoN+G7tOG6sTbFqOG6v+G7hXvhurHFqClpw53FqOG6v+G7heG7suG6seG7nsWo4buDP+G6r8Wo4buHxKnhu5zFqOKAnOG7guG6rTjFqOG7gzfDrMOp4bqxNsWoPjDhurHFqOG6v+G7heG7suG6scWo4buDN8Os4bq74bqxNsWo4buDN+G7iynFqCnhu7TFqMOqNyDFqGzhu7TFqOG6sTdlxajEg+G7tjjFqOG6r2Lhu4PFqOG7gzfDqTjFqD5Axajhur/hu4XDneG7oMWo4bqwN8OsxagpNzgwKcWo4bq/4buF4bu24buDxagp4bq34bqxxagp4bqzKcWo4bq7xag+P2/FqMSD4bu0xag34bu04bqxNsWoNzgw4bqv4buexajhu4M3w6k4xajhu4Phu4HDrGUpxag+w6zhurkpxajDqjc/4bqxxajDqjfhuqk4xahsMcWoKeG7sinFqCnEkcWo4bq/4buFw53hurHFqD4zxajhurE3P+G6scWobDgg4bqxxago4bqpKcWo4buDNyPhuq/hu57FqMOdOMWo4bqvw51vxajhuq894bqxxajhuq9lOMWoKeG6s8WoPsOs4bq5KeG7oMWo4bu1w51vxagpNzgwKcWoKOG7tOG6scWoxIPhu7TFqMSCOCDhurHFqE7huq3hu57FqOG6r+G7sm/FqOG7uOG6sTfhu6Dhu6Dhu6DFqOG7gzdhxagpN8OgxajhurE3a+G6sTbFqDY4w53FqD5h4bqxN8Wow6M34buyxag2OOG7uMWoN+G6tyUpxagp4bqzxajhurE2w6zDqTjFqD44xag3w6IpxajhurvFqMSCOCDhurHFqE7huq3FqOG6r2U4xagp4bqz4bugxajhu7M4w53FqD5h4bqxN8Wo4bqx4bu04bq3xagp4bqzxagoYsWoOuG6r8WoKTd94bqxxag34bq3w53FqDfhuqvhurE2xajhu4XhuqnhurE2xajhurHDrGUpxajhu4M3YcWo4buHw53hurE2xajEgz3huq/hu6DFqOG7gOG6qzjFqCk3ODApxagoODPhurHFqOKAnMOs4buFxajhu4M4IOG6scWoKTfhurfFqOG6sTbDrMOpOMWoKeG6s8Wo4buDN13FqOG7gzfDrMSR4bqxNsWoKDjhurE34oCdxajhu4M3M8WoNzgy4bqxxajhu4fEqcWow6zhu4XFqOG7sjjFqDzhu7ThurE3xagpN+G6t8WoKeG7sinFqOG7gzfDrMSR4bqxNsWoKDjhurE3xajDozfhuq3hurE2xajDqjfhu7g4xahuMMOqxag34bu04bqxNsWoKTfDqcWoPuG6uTjFqOG6r+G7hcOdxajEg8OsxJHhurE2xajhu4M3xKkp4buexajhu4M3xKkpxajDqjcu4bqv4bugxajhu4Lhuq04xag+MOG6scWoPj9v4buexajhurE24bq34bu0OMWo4buDN8Os4bq74bqxNsWo4buDN+G7iynFqD7huqvFqOG7heG6qeG6sTbhu57FqCnhurXhurHFqOG6sTfDrMWoPsOs4bq5KcWo4buH4bqp4bqxNsWoxIPhu7Y4xahsZTjFqOG6sTdr4bqxNsWow6Phu4/FqOG6sTgy4bqvxajhurE24bu0b8Wo4buDN+G7suG6sTbFqCnEkcWoN+G7tOG6seKAneG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThurrFqOG6v+G7heG7suG6scWo4bquLOG7hcWo4bulw6EpN8WoKeG6s8Wo4bqvYuG7g8WoNuG6synFqOG7gTgg4bqxNsWo4bqv4bu0xajhu4M3e+G6t8WoKTdpxajhur/hu4Xhu7LhurHFqOG7p2TFqMODOCDhurHFqMO5w6zDqeG6sTbFqMSD4bu0xajhurHEkTjFqOG7g+G7hW8y4buDxahsw6k4xajhurE3OuG7g+G7oMWo4bun4bqzxajEg+G7tMWoKTc4MCnFqOG7g2nFqMOjOeG6sTfFqD5Axajhuq/DqcWo4buD4buBw6zhurE2xago4bu0b8Wo4bqxN2vhurE2xajDo+G7j8WobCzhu4PFqOG7gzjhurE3xajhu4M3O+G6scWo4oCcN+G7hW8x4bqxxajhu4M34bq34bu2OOKAncWoKWnDncWo4bqvYuG7g8Wo4buDN8OpOMWow6M34bqt4bqxNsWo4buDNzPFqOG6seG7tOG6t8Wo4bq/4buFIOG6seG7oMWo4bun4bqzxajEg+G7tMWo4bqxN2vhurE2xajhur/hu4VvM+G6scWo4buHY8Wo4bqv4buFw53FqMSDw6zEkeG6sTbFqOG7gzfEqSnhu57FqOG6sTdr4bqxNsWoKOG7iynFqOG7gzfDrMWo4buDYeG6sTfFqOG7g+G7icWo4bqxN2vhurE2xajhurEj4bqvxahWxq/hu57FqDY4Om/FqCk34buL4bqxNsWo4bqxNyzhurHFqOG6v+G7hW8x4bqxxajhu4fhurvFqDdr4buFxahue8WoPuG7tsOq4buexag2ODpvxagpN+G7i+G6sTbFqOG6sTcs4bqxxajhu4dqxag8aOG6sTbFqOG6r+G7sm/FqOG7gzfhu4XFqOG7gzfDneG6sTfhu6Dhu6Dhu6DFqOG6sDdh4bqxxajhurE3a+G6sTbFqOG6v+G7hW8z4bqxxajhu4djxajhurHhu7RvxajDozfhu7IpN8WoN+G7tOG6sTbFqMOqNzvhurHFqOG6seG7tOG6t8WoNzgz4buFxag+w6zhurkpxagp4buFYinFqOG7h+G6qeG6sTbFqOG7gzfDqTjFqOG7g3vhuq/FqMOqNzgw4buF4bugxajhu4I3w6k4xag+4bqz4buexajhurE3a+G6sTbFqOG7g3vhuq/hu57FqMOqNzgw4buFxajhurHhu7RvxajEg+G7tMWo4bqxN2vhurE2xajhu4PDqcWoNjg6b8WoKeG6s8Wo4oCc4bq/4buFbzHhurHFqMSDxKkp4oCdxajhurE3OuG7g+G7nsWoKOG6uzjFqOG6seG6s8WoxIPhu7TFqOG6v+G7hW/FqD7DoeG6sTfFqCg94buDxago4buFYinFqD4zxag+w6zhurkpxagp4buF4bqxNsWoKTrDqsWo4bqxN2vhurE2xajhuq8l4buDxag34bu04bqxNsWo4buDNzgw4buDxahvMOG7hcWoKTfhurfFqCnhu4ViKcWo4buH4bqp4bqxNuG7nsWo4bqxMOG7hcWoKTcq4bqxNsWo4bqvw51vxagow6HFqOG6rzrhu4PFqOG7gzdhxagp4bq3OMWo4bqxN8Osxagp4bu4xajhu4M34buy4bqxNsWoPuG6s8Wow6o34bu4OMWoI+G6scWoPMOoxag34bu0xajhu4M4MuG6seG7nsWo4buDNzDFqOG6sSDhurHFqOG6r2U4xagp4bqzxagpP+G7hcWo4oCc4bqvJeG7g8Wo4bqxNjLhu4PFqOG6sTfDrMWo4bqvOuG7g8Wo4buHY8WoNuG7tuG6t+KAneG7oMWo4bqwN2vhurE2xajhu4N74bqvxajDqjc4MOG7hcWo4bqx4bu0b8Wo4bqvOuG7g8Wow6M34bqt4bqxNsWoPsOs4bq5KcWoKTrDqsWoxIPhu7Y4xahs4bu0xagp4bqzxajhu4M4MeG6scWoKcOt4bqxNsWow6M34bqt4bqxNsWo4bqv4buFw53FqD7DrOG6uSnhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bqwN2vhurE2xag3ODLhurHFqGws4buDxag6b8WoPsOs4bq5KcWoKTdpxajhur/hu4Xhu7LhurHFqOG6rizhu4XFqOG7pcOhKTfFqCjhuqnFqOG7g+G7gTnFqCgg4bqxxagp4bu24bqxN8Wo4bqxN2vhurE2xago4bu04bqxxag2NzDFqGxlOMWow6M4M+G7hcWoPOG7suG6sTbFqOG6sTbhu7Rvxahuw6zDneG7oMWo4bqu4bu04buFxajhu4PDrMOp4bqxNsWoKcOt4bqxNsWoPsOs4bq5KcWow53hurE3xajDucOsw6nhurE2xajhur/hu4V94buDxahse8WobGU4xajhu4Phuq3hurE2xajhuq/hu7Thu4XFqOG7g+G7gTvhuq/FqMSD4bu0xagpN2nFqD7hu7bhurfhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUw7ThurE3xajDucOsw6nhurE2xagpN+G6t8WoKDgw4buD4buexajhu4fEqcWoPmIpxag+4buy4bq34buexajhu4M3ZsWobMOhxagpacOdxajhur/hu4Xhu7LhurHFqD5Axajhu4M34buFxag3ZuG7g8Wo4bqxNzgx4buFxagpxKnhu4XFqCk3ODDhurHFqCg44bqxN8Wo4buD4buJxajhurE3ODHhu4XFqOG6scSROMWoPjDhurHFqCk3OCDhuq/FqOG6sTbDrOG6veG6sTbhu57FqOG6reG6scWoxIPhu7Y4xajDo+G7j8Wo4bqxODLhuq/hu6DFqOG7gDrhu4PFqOG6sTc4MeG7hcWoPuG6rTjFqCjhu7bhurHFqOG7g+G7gV3FqCnDreG6sTbFqD5Axag+MOG6scWoPj9vxagpN2jDqsWo4bu44bqxN8WoKcOsZTjhu57hu6Dhu6Dhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bq6xajhu4LDisWo4buCN8Od4bqxN8Wo4bu14bqzw53FqCnhurPFqD4w4bqxxag34bu04bqxNsWo4buD4buBI+G6r8Wo4bq/4buF4buy4bqxxagp4bu0xajDqjcg4buexahsZTjFqOG6sTc4MeG7hcWoKeG7ssWo4buDOeG6sTfhu57FqMOqN+G6t+G6sTbFqCnhu7IpN8Wow6M34buyKcWo4bqxN8Od4buF4buexajhurE3w6zhu5zFqOG7hz/hurHFqGzDrMOp4bqx4buexagp4bqt4bqxNsWo4bqxNjc4MsOq4buexajhu4M3w6zFqGw4MuG6seG7nsWoNzgy4bqxxag+4bu2OOG7nsWo4buD4bqpOMWoNjjhu7jhurHhu6Dhu6Dhu6DFqOG6sDfDrOG6sTbFqMOqN+G6t+G6sTbFqCnhu7IpN8WoN+G6t+G7tDjFqCljxag+w53hurE2xagpNzgw4bqvxajDrOG7hcWo4buDNzDFqGzhu7TFqOKAnCPhurHigJ3FqMOjN+G7sik3xajhu4Phu4HhurfhurE2xajhu4fhuqnFqOG6seG7tG/hu6DFqEzhu7TFqOG6sTc4MeG7hcWow6M34buyKTfFqDfhu7ThurE2xag+MOG6scWo4bq/4buF4buy4bqxxagp4bu0xajDqjcgxajDozfhuq3hurE2xagpN8OgxahsYcWoPjPFqOG7gzfDrOG6u+G6sTbFqOG7gzfhu4spxag+4bqrxajhu4XhuqnhurE2xajhuq/hu7TFqOG6r+G7heG6qeG6scWo4oCcLuG6seKAncWobOG7tOG6t8Wo4bqvYuG7g8Wow6M34bqt4bqxNsWoNjjDneG6scWoKGHhurE3xag8w6Hhu57FqDrhuq/FqOG7ssOqxagpacOdxajhurE2w6zDqTjFqG7DrMOd4bugxajDgzfhuq3hurE2xag2OMOd4bqxxajhur/hu4Xhu7LhurHFqDY4ZsOqxajDozfhu7IpN8WoN+G7tOG6sTbFqOG7gzfDrMWoNjhA4bqx4buexag+w6zhurkpxajhu4fhuqnhurE2xagpNyzhuq/FqMSD4bu2OMWoNjhrw53FqOG6sTdr4bqxNsWobuG6rcWoKOG6q+G7nsWoN+G6qTjFqDfhu7jFqDY4a8OdxajDqjfhuqnFqMOqN8Osw6nhurE2xag3ODLhurHFqD7hu7Y44bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bum4buDe27hu4Mtw53Egzg24bqx4bucxajhu4E4Njfhu4Phu6Lhu6ZUU+G7h+G7g+G7geG6t+G6sTZUw7rhu7Q4xahs4bu0xajhu7jhurE34bucxahMP+G6scWow7ThurE3Uy/hu4fhu4Phu4HhurfhurE2VFMvw6pU


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]