(vhds.baothanhhoa.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 – 7, đến nay, huyện Nga Sơn đã sẵn sàng các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chu đáo.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPDslVJ4bq6w7olVuG6tOG6um/DmVbDmuG6usOaV+G7iinhuqThurooT1bhuroow4xWVeG6uuG7ksOaV+G6um454bq6KcOaw5nhurop4bu4KeG6ulZVw5rDmVEs4bq6w7nDrHPDueG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq+4bq+Qi/DmsOKQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgsw6zhu5ZJ4buY4bq4Q2454bq6KcOaw5nhurop4bu4KeG6ulZVw5rDmVEs4bq6w7nDrHPDueG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq+4bq+4bq6KOG7ouG6uuG7ksOa4bukVsOa4bq6KcOaIOG7kuG6uuG7mMOZU1bhurohSeG6uikhV1ZV4bq64bq+4bq6VlXDjDfhurpG4bq6NMOM4bq6R+G6uuKAk+G6ukbhuqThurrhu5Thu6BW4bq6Vkk34bqk4bq6w5o8N1FW4bq6w7JVSeG6usO6JVbhurrhu5TEqOG6uihPVuG6uijDjFZV4bq64buSw43hu5Lhurrhu5TDmVA84bq64buww5lRVuG6uuG7lFLhuropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6uuG7sDnhuropw5rDmeG6uklW4bq6KVfDjFbhuqThurpWVcOaw5nhu57hu67huropPuG7kuG6pOG6uuG7ksOaPOG6uuG7lMONV+G6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurpH4bq84bq8LDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buE4bq84bq8LDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4bq+4bq+4buEL+G6vuG6vMOK4buY4bq84bq+4buA4bq84buEw4rhu4Ap4buARsOK4buGw4rhu6zhurzhuqbhu6osVeG6siHDg+G7hOG6vuG6vuG6uOG6uknhu6wpw4PhurjDslVJ4bq6w7olVuG6tOG6um/DmVbDmuG6usOaV+G7iinhuqThurooT1bhuroow4xWVeG6uuG7ksOaV+G6um454bq6KcOaw5nhurop4bu4KeG6ulZVw5rDmVEs4bq6w7nDrHPDueG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq+4bq+4bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurhH4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7hOG6vOG6vOG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhDw6w8N1FW4bq6w7JVSeG6usO6JVbhurrhu5JY4bq6KSHhu55W4bq6w4rhuqbhu4Thurzhurzhuropw5rhu6Thuroow5lWw5rhurrhu5RKVlXhurrhu7A44bq64buYMeG6uinDmsOZ4bq6bjnhuropw5rDmeG6uinhu7gp4bq6VlXDmsOZUSzhurrDucOsc8O54bq64bq+4bq84bq+4bq+4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENuOeG6uinDmsOZ4bq6KeG7uCnhurpWVcOaw5lRLOG6usO5w6xzw7nhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vuG6vuG6uinDmeG7oCzhuropfeG7kuG6uuG7lCI/4buS4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5Lhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq6KcOa4buWV+G6usOa4bumVsOa4bq6KcOaIOG7kuG6uuKAnMOaScOZ4bq6KSFXVlXhurrhu64jKeKAneG6pOG6uuG7rMOSN+G6uuG7sOG7oCnhurouPOG7iOG6uinDmsOZ4bq64buUUuG6ujbGoCnhurrhu5Lhu7ZWVeG6ulbDmuG7jlbhurop4bu4KeG6ulZVw5rDmVEs4bq6w7nDrHPDueG6ujTDjOG6uuG7rMOM4buu4bq64buSSlbhurrhu5Ig4bq64buUUuG6uik8N1JW4bq6KMOZVsOa4bq64buU4buKw5nhurrDmsOd4buS4bqk4bq64buSSVfhurrhu5ROVlXhurrhuqjhurnDrOG6pOG6umXhurnhuqrhurrDmlHhurrhu5LDmuG7pFbDmuG6ui48N+G6puG6uuG6uVLhurrhu5LDmjzDlVbhurrhu5DFqOG6uuG7ksOaV+G6uuG7sDnhuropw5rDmeG6pOG6usOaPDdRVuG6usOyVUnhurrDuiVW4bq64buUSVZV4bq6KeG7pOG7ksOa4bq64buSMeG7kuG6uuG7ksOaxq/hurrhu5Thu4pX4bq64buSw43hu5Lhurrhu5TDmVLhu67huropw5rDmeG6usOaV8OMVuG6uinDmsOMVsOa4bq6VuG7uCnhurpWw5ozVlXhurrhu7DDmsOTPOG6uuG7ksOaPMOVVuG6uuG7kMWo4bq64buSPOG7uMOZ4bq64buSe1ZV4bq6KSHhu55W4bq6KcOZVsOa4bq6KcOa4buMVuG6ulZVw5rDmeG7nuG7ruG6uik+4buS4bqk4bq64buUPlZV4bq6Ljw34bq64buSw5rhu6DhuqThurosw5rhu4hW4bq6w41Ww5rhurrhu5Q+VlXhurrhu5LDmsOSKeG6uuG7rCI/VlXhurrhu5jhu4o34bq6NMOM4bq6w5rDneG7kuG6uuG7kltJ4bq64buSw43hu5LhurpWw5rDjOG6uikhIiZWVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhD4buZVlXhurrDslU8N1NW4bq6w7nDmklWw5rhurrDuiVW4bqk4bq6w7khIjpWVeG6uizDmllWVeG6usOtw6nhurbhurnDueG6usOaPDdRVuG6usOyVUnhurrDuiVW4bq64buSw5pX4bq64buQw5nhu6Ap4bq04bq6w7lXw4xW4bq6w5o8N1FW4bq64buSWOG6uikh4bueVuG6usOK4bqm4buE4bq84bq84bq6KcOa4buk4bq6KMOZVsOa4bq64buUSlZV4bq64buwOOG6uuG7mDHhuropw5rDmeG6uinhu4rDmeG6uuG7gOG6uuG7lMOZUuG7ruG6uinDmsOZ4bq6VUDhu67hurThurrDuSEiJlZV4bq6w7nDrHPDueG6usSRSeG6uuG6ueG7plbDmuG6uuG6qEbhurzhur7huropw5rhu6Thuroow5lWw5rhurrhu5RKVlXhurrhu7A44bq64buYMeG6uinDmsOZ4bqqw4LhurrDuSEiJlZV4bq6w7nDrHPDueG6usOzScOZ4bq64bqhVsOa4bq6w7k8w5JW4bq64bqo4buGR+G7hOG6uinDmuG7pOG6uijDmVbDmuG6uuG7lEpWVeG6uuG7sDjhurrhu5gx4bq6KcOaw5nhuqrDguG6usO5ISImVlXhurrDucOsc8O54bq6w7JVSeG6usO6JVbhurrhuqjhu4bhu4bhu4Dhuropw5rhu6Thuroow5lWw5rhurrhu5RKVlXhurrhu7A44bq64buYMeG6uinDmsOZ4bqq4bqm4bq64bq5UuG6uuG7sDnhuropw5rDmeG6uuG7mMOZU1bhurohSeG6uklW4bq6KVfDjFbhuqThurrhu5Q+VlXhurouPDfhurrhu5LDmuG7oOG6pOG6usSRSVbhurplw5rGr+G6uuG7lOG7ilfhurpuOeG6uinDmsOZ4bq6KeG7uCnhurpWVcOaw5lRLOG6usO5w6xzw7nhurrDmjw3UVbhurrDslVJ4bq6w7olVuG6uuG7lMSo4bq6N+G7njzhurrhu5Lhu4w84bq64buSw43hu5Lhurrhu5TDmVLhu67huropw5rDmeG6uuG7ksOaPMOVVuG6uuG7kMWo4bq64buU4buMN+G6uuG7lFvhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7lMOZUDzhurrhu7DDmVFW4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5Lhuropw5rDmeG6uinDmuG7llfhurrDmiIqVlXhurrhu5jDlFbhurrhu5JbSeG6usO6OuG6usOtw6nhurbhurnDueG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYScOC4bq6KeG7pOG7ksOa4bq64buSMeG7kuG6uizDmuG7uMOZ4bq6w5o/LOG6uikhV1ZV4bq64buS4bu2VlXhuropw43hu5LhuropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6uinDmsOZw4Lhurrhu5RN4buS4bq64buQw5lRKeG6pOG6uuG7lFLhurrhu5Thu4jhu67hurrhu5Dhu4hX4bq6SVbhuropV8OMVuG6pOG6uuG7kOG7iFfhurrhu67hu44p4bqk4bq6w5pR4bq6KcOa4bu4VlXhurrhu67DjTfhurop4bukVsOa4bqk4bq64buSSeG7ruG7liFJ4bq6NMOM4bq64buSw43hu5Lhurrhu5TDmVA84bq64buww5lRVuG6uuG7lOG7iOG7ruG6uuG7kOG7iFfhurpJVuG6uilXw4xW4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5Dhu7jhuropIeG7pOG6uinDmuG7llfhurrhu5Q+VlXhurouPDfhurrhu5TFqFbDmuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurpH4bq84bq8LDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buC4buGRiw2w4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/hu5Lhu5hW4bqm4buQSVcpw5pJVsOaw5pXSeG6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL+G6vuG6vuG6vuG7hC/hur7hurzDiuG7mOG6vOG6vuG7gOG6vEbhur7hu4Yp4buC4buER+G7hOG6vuG7rOG6vOG6puG7qixV4bqyIcODSEjhurjhurpJ4busKcOD4bq4w7JVSeG6usO6JVbhurThurpvw5lWw5rhurrDmlfhu4op4bqk4bq6KE9W4bq6KMOMVlXhurrhu5LDmlfhurpuOeG6uinDmsOZ4bq6KeG7uCnhurpWVcOaw5lRLOG6usO5w6xzw7nhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vuG6vuG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4R+G6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4Lhu4ZG4bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxlSSwpw5lXVuG6uENlw43hu5Lhurrhu5TDmVA84bq64buww5lRVuG6uik94bq64buSw5og4buS4bq6KcOaw5nhurrhu5TEqOG6uuG7lCI/4buS4bq64buSw43hu5Lhurrhu5TDmVLhu67huropw5rDmeG6uuG7ksOaPMOVVuG6uuG7kMWo4bq64buSw5o84bq64buUw41X4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPEkUlW4bq6ZcOaxq/hurrhu5Thu4pX4bq64buSXVZV4bq64busIjzhuro44bq64buSw43hu5Lhurrhu6wx4buS4bq64busIj9WVeG6uuG7rMOM4buu4bq6VsOaw5lR4buu4bq6NH3huropw5rDmeG6uuG7kuG7jFbhurpWVcOaw5nhu55W4bq64buSIDzhurrhu7DDoOG6uuG7ksON4buS4bq6Ljw34bq64buUxahWw5rhuqThuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq64buUPlZV4bq64buSw5og4buS4bq6VkpWVeG6pOG6ulbDmsOZUeG7ruG6ujR94bq64buUIj/hu5Lhurosw5rDk1bhurrhu5Lhu7ZWVeG6ulbDmkzhu67hurrDmuG7ilbhurrhu5LDmuG7oOG6uihJw5nhurooWCnhurrhu7DDmuG7tlZV4bq64buUw41WVeG6uuG7kljhuqThurrhu5Thu4jhu67hurrhu5Dhu4hX4bq6Ljw3UFbhurrhu6w/w5nhurrhu5JbSeG6uinDmuG7pOG6uijDmVbDmuG6ujTDjOG6uinhu6RWw5rhurpWVcOaw5nhu57hu67huropPuG7kuG6pOG6uklW4bq6KVfDjFbhurrhu5LDmlfhurrhu7A54bq6KcOaw5nhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O54buKw5nhurrhu5LDjeG7kuG6uikhIiZWVeG6usO5w6xzw7nhuqThurrhu5Dhu55W4bq64buS4buKVsOa4bq6NMOZUeG7kuG6uik94bq64buSw5og4buS4bq64bu2VuG6uinhu44s4bq64buSw5pX4bq6w5rDneG7kuG6uijDmVbDmuG6uinDmuG7llfhurrhu5Q+VlXhurrhu5LDmiIlVlXhuropIeG7plbDmuG6pOG6ulYjw5nhurrhu5g8VlXhurouPDfhurrhu5TFqFbDmuG6pOG6uuG7rsOdw5nhurrhu5Lhu7ZWVeG6uinDjeG7kuG6uuG7ksOaPMOVVuG6uuG7kMWo4bq64buSXVZV4bq64buUxKjhurrhu5QiP+G7kuG6uikhw5lSVuG6uuG7sMOaScOZ4bq6KeG7pOG7ksOa4bq64buSMeG7kuG6puG6umXDjeG7kuG6uizDmllWVeG6uinDmsOZ4bq64buUIj/hu5LhuropIUlWVeG6uuG7kMWo4bq64buU4buMN+G6uuG7lFvhurrhu5DDjFbhurpVw5rhu6DhuqThurrhu5TDqFbhurrhu5LDmsOZ4bugPOG6uijDjVZV4bqk4bq6Ljzhu4op4bq64buuw40pw4LhurrDmlHhuropw5rhu7hWVeG6uikhSVZV4bq6KcOaw5nhu6Ap4bq64buQxajhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7sMOZUuG7ruG6uikhSeG6pOG6uiHDjOG6uihXw40p4bqk4bq64buwxags4bq6KcOaJsOZ4bq6KcOaSTfhuropw5rhu6DhuqThurooMknhurrhu5LDmjNJ4bq6w5oi4bq6w5rhu7JWVeG6pOG6uuG7kOG7iFfhurrhu5Thu4jhu67hurop4bu4KeG6ulbDmsOSKeG6uuG7ksON4buS4bq6N+G7njzhurrhu5Lhu4w84bq6NFDhurrhu5Il4bq6KDrhuro04buOKeG6uuG7ksOaw5Ip4bq6LMOafeG7kuG6ujR94bq64buwOeG6uinDmsOZ4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDucOa4buMN+G6ulXDmcONV+G6unPDmuG7iuG7ruG6uuG7szzDk1bhurrDqcOZVsOa4bqk4bq6w6zDmVE84bq6KSEiOlZV4bq6w7khIiZWVeG6usO5w6xzw7nhurrEkUnhurrhurnhu6ZWw5rhurrhuqjDslVJ4bq6w7olVuG6quG6uuG7ksOaV+G6uuG7kMOZ4bugKeG6tOG6uuG7rMOM4bq64buUw5lS4buu4bq6KcOaw5nhurrhu5JY4bq6KOG7uOG6uuG7rCI/VlXhurosw5pZVlXhuropw5rDmeG6ujTDjOG6uinDmuG7pOG6uijDmVbDmuG6uuG7mDHhuropw5rDmeG6uuG7lOG7tlZV4bq6VsOaw5Ip4bq6w5o8N1FW4bq6NCrDmeG6uuG6vkjhurosw5pZVlXhuropw5rDmeG6ujTDjOG6ukbhurzhur7huropw5rhu6Thuroow5lWw5rhurrhu6zDjOG6usOaw53hu5Lhuroow5lWw5rhurrhu5JbSeG6usO5ISImVlXhurrDucOsc8O54bq6xJFJ4bq64bq54bumVsOa4bq6NMOM4bq6w7khIiZWVeG6usO5ITxWVeG6uuG7ksOSLOG6ulZVw5pQ4bq6w7JVSeG6usO6JVbhuqbhurrhurnhu6BW4bq6Vkk34bqk4bq6VsOaw4zhuropISImVlXhurrhu5TEqOG6uuG7kiXhurrhu5Dhu4hW4bq6w5pXw4xW4bq6KcOaw4xWw5rhuro0w5lR4buS4bq6IcOM4bq6KFfDjSnhuqThurrhu5A94bq6KDxWVeG6uuG7kiXhurooOuG6ujThu44p4bq64buSw5rDkinhurrhu5LDmlfhurrhu5TDmVLhu67huropw5rDmeG6uinDmuG7llfhurouPDfhurrhu5TFqFbDmuG6puG6usO5ISImVlXhurrhu5TEqOG6uuG7kOG7uOG6uikh4buk4bq64buSw43hu5Lhurrhu5jEqDfhurosw5pZVlXhurrDmsOd4buS4bq6LMOae+G6usOaPyzhuqThurrhu7DDmjzhuro0MeG7kuG6uuG7lFLhurrhu5RA4bq64buYe1ZV4bq64buSW0nhuropw5rhu6Thuroow5lWw5rhurrhu5LDjeG7ksOa4bq6LMOaWVZV4bq6KcOaw5nhurrhur7hu4Lhurrhu67huqThurooMknhurrhu5LDmjNJ4bqk4bq64buQ4buIV+G6uikh4bum4bq6w5pR4bq6KcOa4bu4VlXhurrhu5TDmVFW4bqk4bq6ViIq4buS4bqk4bq6Ljzhu4op4bqk4bq64buUQFZV4bq6KcOaJsOZ4bq64buww5lS4buu4bq6KSFJ4bq6w5pR4bq6KcOa4bu4VlXhurosw5pZVlXhurrhu5LDmsONN+G6pOG6uuG7ksOaM0nhurrhu5LDmsONN+KApuG6ulbDmkzhu67hurrhu5Thu4jhu67hurrhu5Dhu4hX4bq6SVbhuropV8OMVuG6uuG7ksOaV+G6uuG7sDnhuropw5rDmeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurpH4bq84bq8LDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buE4bq84bq8LDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4bq+4bq+4buEL+G6vuG6vMOK4buY4bq84bq+4buA4bq8R+G7gMOKKeG7huG6vkfhu4Lhu4Dhu6zhurzhuqbhu6osVeG6siHDg0bhurzhurzhurjhurpJ4busKcOD4bq4w7JVSeG6usO6JVbhurThurpvw5lWw5rhurrDmlfhu4op4bqk4bq6KE9W4bq6KMOMVlXhurrhu5LDmlfhurpuOeG6uinDmsOZ4bq6KeG7uCnhurpWVcOaw5lRLOG6usO5w6xzw7nhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vuG6vuG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4R+G6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4ThurzhurzhurjhurovQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LGVJLCnDmVdW4bq4Q+G6ucOZUuG7ruG6uinDmsOZ4bq6w7khIiZWVeG6usO5w6xzw7nhurrEkUnhurrhurnhu6ZWw5rhurrhu5JY4bq6KOG7uOG6uinDmuG7pOG6uijDmVbDmuG6uuG7mDHhuropw5rDmeG6uuG7lOG7tlZV4bq6VsOaw5Ip4bq6w5o8N1FW4bq6NCrDmeG6ukbhurzhur7huropw5rhu6Thuroow5lWw5rhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8OzTeG7kuG6uuG7mHvhurrhu7A54bq6KcOaw5nhurpWSuG7ruG6ulZJN+G6uuG7mMOZU1bhurohSeG6uikhV1ZV4bq64buUw5lQPOG6uuG7sMOZUVbhurrhu5Dhu6ZWw5rhuropw5oiJlZV4bq64buuKsOZ4bq6VsOaIlZV4bq6NCrDmeG6ui48SVbhurrhu5TDmVLhu67hurrhu7DDmuG7tlZV4bq64buSw5pb4bq6LjxJVuG6pOG6uuG7rCXhurrhu6zDjOG6ujQqw5nhurrhu5jFqOG7ksOa4bq64buQUVbDmuG6umXhu4154buLw6ktw4pI4bqk4bq6xJFJVuG6umXDmsav4bq64buU4buKV+G6uinDmsOZ4bq6w5o8N1FW4bq6w7JVSeG6usO6JVbhurrhu5TEqOG6ui48w41W4bq6KSHDmVEp4bq6KcOSKeG6uuG7kuG7iOG6uuG7ksON4buS4bq64buUw5lS4buu4bq6KcOaw5nhurrhu5LDmjzDlVbhurrhu5DFqOG6uizDmiIlVlXhurrDjVbhurosw5pZVlXhurrhu5LDmuG7uFZV4bq64buYxajhu5LDmuG6usOaw5lRPOG6ui484buI4bqk4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5Lhuropw5rDmeG6uuG7ksOaV+G6uinDmuG7pOG6uijDmVbDmuG6uuG7rkvhu5Lhurpl4buNeeG7i8OpLcOKSOG6uinDmuG7llfhurrDmiIqVlXhurrhu5jDlFbhurrhu5JbSeG6usSRI+G6usOtw6nhurbhurnDueG6pOG6uuG7ksOaW+G6uuG7lCNWVeG6uuG7kOG7uOG6uikh4buk4bq6LMOaWVZV4bq6KcOaw5nhurohw5nhu55WVeG6uuG7sMOaw5nhurrhu5JY4bq6KSEiJlZV4bq6w5o/LOG6uinDmuG7pOG6uijDmVbDmuG6uuG7rMOM4bq6aeG6vOG6uuG7mDHhuropw5rDmeKApkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7JVV8OMw5nhurohSeG6pOG6uuG7kuG7tlZV4bq6KcON4buS4bq64buU4buI4buu4bq64buQ4buIV+G6ujRR4bq6KMOZVsOa4bq6SVbhuropV8OMVuG6uinDmjHhu5Lhurosw5rDleG7ruG6pOG6uklW4bq6KVfDjFbhurpVw5lJV+G6uinDmuG7tlZV4bqk4bq6SVbhurpWw5lWw5rhuqThuropIeG7jinhuropMcOC4bq6LMOaWVZV4bqk4bq64buSw5rhu7hWVeG6uuG7ksOaw4034bq6Vj3igKbhurrhu5JdVlXhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7ksON4buS4bq64buUw5lS4buu4bq6KcOaw5nhurrhu5LDmjzDlVbhurrhu5DFqOG6uuG7ksOaPOG6uuG7lMONV+G6ujQqw5nhurosw5oiJVZV4bq6w41W4bq64buSfeG6uinDmlLhuqbhurrDrDw3UVbhurrDslVJ4bq6w7olVuG6uuG7lMSo4bq6KE9W4bq6KMOMVlXhuropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6um454bq6KcOaw5nhurop4bu4KeG6ulZVw5rDmVEs4bq6w7nDrHPDueG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84bq+4bq+4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgs4bqhPCnDmlch4bq4Q2/DmVbDmuG6usOsIiVWVUIvLEM=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]