(vhds.baothanhhoa.vn) - Gửi tới các thầy cô giáo những món quà “made by" kèm những lời nhắn nhủ yêu thương với tình cảm chân thành và lòng biết ơn vô hạn, học trò xứ Thanh đã tự tay làm những tờ báo tường, những tấm thiệp hay những bức tranh rực rỡ sắc màu gửi tới các thầy cô giáo.
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJd4buMw6zhurXDsjPhu43hu4t54buNw6wzw7LDteG7jTN14bunxIMz4oCc4buL4bqj4buN4bq5M8Oy4bqj4bq54bq94oCdM+G7i+G7kcOpM+G7pcO6w7Qz4bu14buvM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhurnEg+G7jeG7izPhu6XhuqXhu43DrDPDqcOjw6kz4bul4buLYuG7tzPDqeG7lTPDrOG7icOj4buPWy/hu4s1XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04buK4bq94bqj4bq5Ml3DjHjhu4kz4bul4buh4buJM8Opw6PDqTPhu6Xhu4ti4bu3M8Op4buVM8Os4buJw6Phu48z4buN4buLeeG7jcOsM8Oyw7Xhu40zdeG7p8SDM+KAnMOy4bqj4bq54bq9M2Xhu7cyM2/DqMOyM+G7jeG7i3nhu43DrDPDs3Dhu4kz4buN4buL4bq14buNM+G7jeG7i+G7qzPhu7fhu4Phu6cz4bul4buL4but4buf4buNw6wzw73hu6Hhu4kz4bulauG7jeG7izPDqeG6scOyM8Op4buL4bqp4buNM+G7peG7i8SD4buN4buLM8O9xIMzw7PDtOG7jcOsM2Xhu4nhu4Xhu6Uz4buf4buNM8O94buVM+G7i+G6r+G7jSkz4buL4buRw6kz4bulw7rDtDPhu7Xhu68z4buk4buL4bqj4buN4buLM+G6u+G6tzPhu6V3M+G7peG6o+G7tzPDs8SDw7Iz4buN4buLeeG7jcOsM+G7pXAzZcOj4buPM+G7peG7rXDhu43DrCkz4buN4buLeeG7jcOsM+G7peG6q8OyM+G7peG7i+G7iWd0M+G7i+G6o+G7tzPhu43hu4t54buNw6wzZeG7r8OpM+G7pcO64bqj4buN4buLM8O6d8OpM8O6czPDueG6tcOpM8OyxIPhu6czw6x44buJM+G7peG7oeG7iTPDqcOjw6kz4bul4buLYuG7tzPDqeG7lTPDrOG7icOj4buPPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXVvhu4nDssOsM8Opw7PhuqPDucO5JjLhu4nDieG6veG7jeG7peG6vcO6MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu7Phu4nhurnhu6Xhu4shM8OgNDR04bu1KDPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSEzYTQ0dOG7tSgyM8O5w7rDqSYyLy/DqeG6ueG7jTxl4bqj4buP4bul4buL4bqj4buN4buL4buL4buP4bqjPMO94buNL+G6ueG6vcO5b+G7peG7j3Qv4buN4bq94buzw7kvNjY4YS82NDXhurk0NTg3NTc14bulOWE1YeG6ocOzNDxudMOsLsO6JsOhNzUyM+G6o8Oz4bulJjLhu4zDrOG6tcOyM+G7jeG7i3nhu43DrDPDssO14buNM3Xhu6fEgzPigJzhu4vhuqPhu43hurkzw7LhuqPhurnhur3igJ0z4buL4buRw6kz4bulw7rDtDPhu7Xhu68z4buk4buL4bqj4buN4buLM+G6ucSD4buN4buLM+G7peG6peG7jcOsM8Opw6PDqTPhu6Xhu4ti4bu3M8Op4buVM8Os4buJw6Phu48yM+G7s+G7ieG6ueG7peG7iyYyw6A0NDIz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UmMmE0NDIzL11bL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnTDieG6o3Thu6Xhu4nhu4/hu40yXeG7jOG7i3nhu43DrDPhu6XhuqvDsjPhu6Xhu4vhu4lndDPhu43hu4vhu5Mz4bu14buJ4buN4buLM2/DqMOyM+G7peG7i+G6veG7jzPDs3Dhu4kzw6nhu4vFqcOpM+G6uWkz4bul4buL4but4buf4buNw6wzw73EgzPDqeG7i+G6qeG7jTPhu6Xhu4vEg+G7jeG7izPhu4vhu5HDqTPhu6XDusO0M+G7pMO64butcOG7jcOsM+G7pOG7ilThu6Qzw5PhuqPhu43DrDPDieG7i8Oj4buN4buLM3vDk+G6o+G7jcOsM8OJ4buLw6Phu43hu4t9M8OseOG7iTPhu6XhuqXhu43DrDPDqcOjw6kz4bul4buLYuG7tzPDqeG7lTPDrOG7icOj4buPM8Op4bur4bqjM8OyauG7jeG7izPhu43hu4vhuqnhu40z4bq5a3Qzb8OAM+G7jeG7iWfDsjM4NDPhu43hurPDsjPhu4zDrMSD4bu3M+G7jOG7i8SDM8Os4buJw6Phu48zw53hu4ln4bulM+G7jOG6o8OyMzY0LTU1PFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXVvhu4nDssOsM8Opw7PhuqPDucO5JjLhu4nDieG6veG7jeG7peG6vcO6MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu7Phu4nhurnhu6Xhu4shM8OgNDR04bu1KDPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSEzYTQ0dOG7tSgyM8O5w7rDqSYyLy/DqeG6ueG7jTxl4bqj4buP4bul4buL4bqj4buN4buL4buL4buP4bqjPMO94buNL+G6ueG6vcO5b+G7peG7j3Qv4buN4bq94buzw7kvNjY4YS82NDXhurk0NTg3NjTDoeG7pTnhuqHDoMOgOcOzNDxudMOsLsO6JjXhuqE5MjPhuqPDs+G7pSYy4buMw6zhurXDsjPhu43hu4t54buNw6wzw7LDteG7jTN14bunxIMz4oCc4buL4bqj4buN4bq5M8Oy4bqj4bq54bq94oCdM+G7i+G7kcOpM+G7pcO6w7Qz4bu14buvM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhurnEg+G7jeG7izPhu6XhuqXhu43DrDPDqcOjw6kz4bul4buLYuG7tzPDqeG7lTPDrOG7icOj4buPMjPhu7Phu4nhurnhu6Xhu4smMsOgNDQyM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulJjJhNDQyMy9dWy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0w4nhuqN04bul4buJ4buP4buNMl3DicOjw6kz4bq9w7Iz4bq74bq3M8OseOG7iTPDrOG6tcOyM+G7pWrhu43hu4szw6nhurHDsjPDqeG7q+G6ozPDsmrhu43hu4sz4bq74buF4buNM8O94buh4buJM+G7peG7i2Lhu7cpM8Op4buVM3Xhu6fhuqMz4buN4buLeeG7jcOsM+G7peG6q8OyM+G7peG7i+G7iWd0M+G7peG7i+G7qzPDqeG7leG7jcOsM+G6u2Lhu7czw7nDo+G7jcOsM+G7peG6r+G7jzxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1b4buJw7LDrDPDqcOz4bqjw7nDuSYy4buJw4nhur3hu43hu6Xhur3DujIzw7nhu6Xhu7fDs+G6vSYy4buz4buJ4bq54bul4buLITNhNDR04bu1KDPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSEzw6A0NHThu7UoMjPDucO6w6kmMi8vw6nhurnhu408ZeG6o+G7j+G7peG7i+G6o+G7jeG7i+G7i+G7j+G6ozzDveG7jS/hurnhur3DuW/hu6Xhu490L+G7jeG6veG7s8O5LzY2OGEvNjQ14bq5NDU4NzY4NOG7pcOgNMOhNjjDszQ8bnTDrC7DuiY3NcOgMjPhuqPDs+G7pSYy4buMw6zhurXDsjPhu43hu4t54buNw6wzw7LDteG7jTN14bunxIMz4oCc4buL4bqj4buN4bq5M8Oy4bqj4bq54bq94oCdM+G7i+G7kcOpM+G7pcO6w7Qz4bu14buvM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhurnEg+G7jeG7izPhu6XhuqXhu43DrDPDqcOjw6kz4bul4buLYuG7tzPDqeG7lTPDrOG7icOj4buPMjPhu7Phu4nhurnhu6Xhu4smMmE0NDIz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UmMsOgNDQyMy9dWy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0w4nhuqN04bul4buJ4buP4buNMl3DkuG7m+G7pTPhu43hu4vDtcOyM2Xhuq/hu40zb+G7i8Ojw6kzw7Phuq/hu4kzw6nhu4vhu5Hhu40zw6nDo8Op4buLM+G7peG7i2gz4buL4buJZ+G7jTPhu6Vq4buN4buLM8Op4bqxw7Izw6nhu6vhuqMzw7Jq4buN4buLM+G7peG7i+G7leG7jcOsM3Xhu6fhuqMz4buN4buLeeG7jcOsM8O9YuG7jTPhu6Xhu4vhu58pM+G6u+G7j+G6r+G7jTPDveG6s+G7jTPDveG7ieG7heG7pTPhu6XhuqPhu7cz4bulw7rhu4Phu40z4bulw7rhuqPhu43DrDNlw6Phu48z4bul4butcOG7jcOsM8OseOG7iTPhu6XhuqXhu43DrDPDqcOjw6kz4bul4buLYuG7tzPDqeG7lTPDrOG7icOj4buPPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXVvhu4nDssOsM8Opw7PhuqPDucO5JjLhu4nDieG6veG7jeG7peG6vcO6MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu7Phu4nhurnhu6Xhu4shM2E0NHThu7UoM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulITPDoDQ0dOG7tSgyM8O5w7rDqSYyLy/DqeG6ueG7jTxl4bqj4buP4bul4buL4bqj4buN4buL4buL4buP4bqjPMO94buNL+G6ueG6vcO5b+G7peG7j3Qv4buN4bq94buzw7kvNjY4YS82NDXhurk0NTg3NzY34bulNjY04bqhNsOzNDxudMOsLsO6JjjDoTcyM+G6o8Oz4bulJjLhu4zDrOG6tcOyM+G7jeG7i3nhu43DrDPDssO14buNM3Xhu6fEgzPigJzhu4vhuqPhu43hurkzw7LhuqPhurnhur3igJ0z4buL4buRw6kz4bulw7rDtDPhu7Xhu68z4buk4buL4bqj4buN4buLM+G6ucSD4buN4buLM+G7peG6peG7jcOsM8Opw6PDqTPhu6Xhu4ti4bu3M8Op4buVM8Os4buJw6Phu48yM+G7s+G7ieG6ueG7peG7iyYyYTQ0MjPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSYyw6A0NDIzL11bL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnTDieG6o3Thu6Xhu4nhu4/hu40yXeG7jOG7i3nhu43DrDNlxIPhu4kz4bul4buL4bufM8Opw7Uz4bul4buLaDPDqeG7i+G7reG6ozPDqeG7i+G7p2Thu40zw71i4buNM+G6u+G7iWfhu6cpM+G7jeG7i3nhu43DrDNl4buvw6kz4bulw7rhuqPhu43hu4szw6nDtTPhu6Xhu4toM8Op4buL4but4bqjM+G6u+G6v3Qz4buL4buPxIPhu40z4buL4bqx4buPM+G7jeG7i+G7reG7jcOsM+G6u+G6tzPDqeG7i+G7p+G7t2jhu40z4bul4bqx4buJM8O5dzPhu4vGoeG7jTPhu43hu4vhu4nhu4Phu40pM+G7pcO64buP4buNw6wz4bulw7rhu4Hhu48zw73EgzPhu6Vq4buN4buLM8Op4bqxw7Izw6nhu4vhuqnhu40z4bul4buLxIPhu43hu4szw6nhu6vhuqMzw6nDo8OpM+G6vcOyM+G7i+G7kcOpM8O54buJ4buN4buLM+G6ucSD4buN4buLM8Op4buL4buPM+G7peG7i2Lhu7cpM8Op4buVM8Op4bur4bqjM8OyauG7jeG7izxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1b4buJw7LDrDPDqcOz4bqjw7nDuSYy4buJw4nhur3hu43hu6Xhur3DujIzw7nhu6Xhu7fDs+G6vSYy4buz4buJ4bq54bul4buLITPDoDQ0dOG7tSgz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UhM2E0NHThu7UoMjPDucO6w6kmMi8vw6nhurnhu408ZeG6o+G7j+G7peG7i+G6o+G7jeG7i+G7i+G7j+G6ozzDveG7jS/hurnhur3DuW/hu6Xhu490L+G7jeG6veG7s8O5LzY2OGEvNjQ14bq5NDU4Nzg0NeG7pTjDocOgOTbDszQ8bnTDrC7DuibDocOhNDIz4bqjw7Phu6UmMuG7jMOs4bq1w7Iz4buN4buLeeG7jcOsM8Oyw7Xhu40zdeG7p8SDM+KAnOG7i+G6o+G7jeG6uTPDsuG6o+G6ueG6veKAnTPhu4vhu5HDqTPhu6XDusO0M+G7teG7rzPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4bq5xIPhu43hu4sz4bul4bql4buNw6wzw6nDo8OpM+G7peG7i2Lhu7czw6nhu5Uzw6zhu4nDo+G7jzIz4buz4buJ4bq54bul4buLJjLDoDQ0MjPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSYyYTQ0MjMvXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJdw4nDo8OpM+G6vcOyM+G7i+G7kcOpM8O54buJ4buN4buLM+G7pMO64butcOG7jcOsM+G7pOG7iWjhu6cz4buL4buRw6kzw5Phu7kz4bukdzPhu6TDuuG7keG7jcOsM3vhu6RUM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhu4rDteG6o30zw7Phuq/hu4kz4bul4buL4buV4buNw6wzdeG7p+G6ozPhu43hu4t54buNw6wzZeG7r8OpM+G7pcO64bqj4buN4buLM+G7jeG7i+G7iWbhu6czw7nhurXDqTPDssSD4bunM+G6u2gzw6x44buJM8Os4bq1w7Iz4bulauG7jeG7izPDqeG6scOyM8Oy4buFw7Iz4bu34buD4bunM8Op4bur4bqjM8OyauG7jeG7izPhurvhu4Xhu40zw6nDo8OpM+G7peG7i2Lhu7czw6nhu5Uzw6zhu4nDo+G7jzxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1b4buJw7LDrDPDqcOz4bqjw7nDuSYy4buJw4nhur3hu43hu6Xhur3DujIzw7nhu6Xhu7fDs+G6vSYy4buz4buJ4bq54bul4buLITPDoDQ0dOG7tSgz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UhM2E0NHThu7UoMjPDucO6w6kmMi8vw6nhurnhu408ZeG6o+G7j+G7peG7i+G6o+G7jeG7i+G7i+G7j+G6ozzDveG7jS/hurnhur3DuW/hu6Xhu490L+G7jeG6veG7s8O5LzY2OGEvNjQ14bq5NDU4Nzg3NeG7pTlhNzU1w7M0PG50w6wuw7omOeG6ocOhMjPhuqPDs+G7pSYy4buMw6zhurXDsjPhu43hu4t54buNw6wzw7LDteG7jTN14bunxIMz4oCc4buL4bqj4buN4bq5M8Oy4bqj4bq54bq94oCdM+G7i+G7kcOpM+G7pcO6w7Qz4bu14buvM+G7pOG7i+G6o+G7jeG7izPhurnEg+G7jeG7izPhu6XhuqXhu43DrDPDqcOjw6kz4bul4buLYuG7tzPDqeG7lTPDrOG7icOj4buPMjPhu7Phu4nhurnhu6Xhu4smMsOgNDQyM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulJjJhNDQyMy9dWy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0w4nhuqN04bul4buJ4buP4buNMl3DmuG6q+G7pTPhu43hu4vhu4lm4bunM+G7pcOjw6kzdOG7i2TDsjPhurvhur90M+G6u+G7rXHDqTPhu6VjdDPhu4txdDPDvcSDM8O5eDPhurnhu6nhu43DrDPhurtoM+G7pcO64but4buNw6wzZcSD4bu3M+G7pcO64buP4buNw6wzb+G7i+G7p+G7leG7jTPDveG7ieG7g+G7jTPhu6XDuuG7rXDhu43DrDxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1b4buJw7LDrDPDqcOz4bqjw7nDuSYy4buJw4nhur3hu43hu6Xhur3DujIzw7nhu6Xhu7fDs+G6vSYy4buz4buJ4bq54bul4buLITPDoDQ0dOG7tSgz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UhM2E0NHThu7UoMjPDucO6w6kmMi8vw6nhurnhu408ZeG6o+G7j+G7peG7i+G6o+G7jeG7i+G7i+G7j+G6ozzDveG7jS/hurnhur3DuW/hu6Xhu490L+G7jeG6veG7s8O5LzY2OGEvNjQ14bq5NDU4Nzk0w6Hhu6U5NTXDoTTDszQ8bnTDrC7DuibhuqHDoDYyM+G6o8Oz4bulJjLhu4zDrOG6tcOyM+G7jeG7i3nhu43DrDPDssO14buNM3Xhu6fEgzPigJzhu4vhuqPhu43hurkzw7LhuqPhurnhur3igJ0z4buL4buRw6kz4bulw7rDtDPhu7Xhu68z4buk4buL4bqj4buN4buLM+G6ucSD4buN4buLM+G7peG6peG7jcOsM8Opw6PDqTPhu6Xhu4ti4bu3M8Op4buVM8Os4buJw6Phu48yM+G7s+G7ieG6ueG7peG7iyYyw6A0NDIz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UmMmE0NDIzL11bL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnTDieG6o3Thu6Xhu4nhu4/hu40yXU/hu4vhu5Xhu43DrDPDqeG7i2wzw73hu4cz4bulw7rhuqPhu43hu4sz4bulw7rhu4Phu40zw6zhu4nhuqvhu7cpM8Opw6PDqTNl4bqv4buNM+G7i+G7kcOpM8O54buJ4buN4buLM+G7pMO64butcOG7jcOsM+G7pOG7iWjhu6cz4buL4buRw6kzw5Lhu4nhu43hu4szT+G7i+G6o+G7iTPhu4gze+G7pFQz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjfTPDs+G6r+G7iTPhu6Xhuq/hu48zZeG6q+G7pTPhu43DrHAzw6nhu4vhu48zw6nhu5Uzw6zhu4nDo+G7jzNlw6Lhu43DrDNl4buvw6kz4bulw7rhuqPhu43hu4sz4bq74butccOpM8O94buHM+G7pcO64buD4buNM2XhurHhu43DrDxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1b4buJw7LDrDPDqcOz4bqjw7nDuSYy4buJw4nhur3hu43hu6Xhur3DujIzw7nhu6Xhu7fDs+G6vSYy4buz4buJ4bq54bul4buLITPDoDQ0dOG7tSgz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UhMzk34bqhdOG7tSgyM8O5w7rDqSYyLy/DqeG6ueG7jTxl4bqj4buP4bul4buL4bqj4buN4buL4buL4buP4bqjPMO94buNL+G6ueG6vcO5b+G7peG7j3Qv4buN4bq94buzw7kvNjY4YS82NDXhurk0NTg3OTbDoOG7pTXhuqE4NMOgw7M0PG50w6wuw7omYeG6oTUyM+G6o8Oz4bulJjLhu4zDrOG6tcOyM+G7jeG7i3nhu43DrDPDssO14buNM3Xhu6fEgzPigJzhu4vhuqPhu43hurkzw7LhuqPhurnhur3igJ0z4buL4buRw6kz4bulw7rDtDPhu7Xhu68z4buk4buL4bqj4buN4buLM+G6ucSD4buN4buLM+G7peG6peG7jcOsM8Opw6PDqTPhu6Xhu4ti4bu3M8Op4buVM8Os4buJw6Phu48yM+G7s+G7ieG6ueG7peG7iyYyw6A0NDIz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UmMjk34bqhMjMvXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJd4buK4buRw6kzw7nhu4nhu43hu4sz4bukw7rhu61w4buNw6wz4buk4buKVOG7pDPhu6TDuuG7rXDhu43DrDPhu6Thu4vhu4kze+G7pFQz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjfTPDrHjhu4kz4bulauG7jeG7izPDqeG6scOyM+G7peG7oeG7iTPhu6Xhu4ti4bu3M8Op4buVM+G7peG7i+G7leG7jcOsM3Xhu6fhuqMz4oCcw4zDtcOpM+G7pOG7ieG7heG7jcOsM+G6ouG7jeG7i+KAnTPhurvhu5vDqTPhurvDo+G7jzPDvcSDM8O5w6Phu43DrDPhu6Xhuq/hu488Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdW+G7icOyw6wzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG7icOJ4bq94buN4bul4bq9w7oyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7s+G7ieG6ueG7peG7iyEzw6A0NHThu7UoM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulITM5NTV04bu1KDIzw7nDusOpJjIvL8Op4bq54buNPGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS82NjhhLzY0NeG6uTQ1ODfDoTdh4bulNcOhN8OgOMOzNDxudMOsLsO6JmE0NzIz4bqjw7Phu6UmMuG7jMOs4bq1w7Iz4buN4buLeeG7jcOsM8Oyw7Xhu40zdeG7p8SDM+KAnOG7i+G6o+G7jeG6uTPDsuG6o+G6ueG6veKAnTPhu4vhu5HDqTPhu6XDusO0M+G7teG7rzPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4bq5xIPhu43hu4sz4bul4bql4buNw6wzw6nDo8OpM+G7peG7i2Lhu7czw6nhu5Uzw6zhu4nDo+G7jzIz4buz4buJ4bq54bul4buLJjLDoDQ0MjPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSYyOTU1MjMvXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJd4buK4bqj4bu3M+G7jeG7i3nhu43DrDPigJzhu6XhuqvDsjPhu6Xhu4vhu4lndOKAnTPhurvhu5vDqTPhurvDo+G7jzPhurvhu61xw6kz4bul4bqv4buPM+G7jeG7g+G7jTPhu6V2M8Opw6PDqTPDqeG7leG7jcOsM+G7peG7i+G7r8OpM+G7peG7j8Oj4buNM+G7i+G7kcOpM+G6ucSD4buN4buLM+G7peG6peG7jcOsM8Opw6PDqTPhu6Xhu4ti4bu3M8Op4buVM8Os4buJw6Phu488Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdW+G7icOyw6wzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG7icOJ4bq94buN4bul4bq9w7oyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7s+G7ieG6ueG7peG7iyEzw6A0NHThu7UoM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulITM5NzR04bu1KDIzw7nDusOpJjIvL8Op4bq54buNPGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS82NjhhLzY0NeG6uTQ1ODfDoDg34bulYeG6oTc1YcOzNDxudMOsLsO6JjY2YTIz4bqjw7Phu6UmMuG7jMOs4bq1w7Iz4buN4buLeeG7jcOsM8Oyw7Xhu40zdeG7p8SDM+KAnOG7i+G6o+G7jeG6uTPDsuG6o+G6ueG6veKAnTPhu4vhu5HDqTPhu6XDusO0M+G7teG7rzPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4bq5xIPhu43hu4sz4bul4bql4buNw6wzw6nDo8OpM+G7peG7i2Lhu7czw6nhu5Uzw6zhu4nDo+G7jzIz4buz4buJ4bq54bul4buLJjLDoDQ0MjPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSYyOTc0MjMvXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJdw5l3M8O5w6Phu43DrDPhu6Xhuq/hu48pM2/hu4vDquG7jzPDs8Oq4buPM8Op4bur4bqjM8Opw6PDqTPhur3DsjPhu4vhu5HDqTPDueG7ieG7jeG7izPhurvhurczw7PEg8OyM+G7jeG7g+G7jTPhu43hu4t54buNw6wz4oCc4bul4bqrw7Iz4bul4buL4buJZ3TigJ0z4bulw7rhu4kz4bqp4buNM+G6u+G6ozPhurnhuq/hu43DrDPDvWYzw7LEg+G7pzPDueG6tcOpM8O9xIMz4buN4buL4buJZuG7pzPhu6Xhu4vhu5Xhu43DrDPhurvhu4lndDPhu7kz4buNw6zhu4tt4bqjPDPDieG7i+G6tcOpM8Op4buL4bq14buNKTPDuXcz4bq7w6Phu43DrDPhu7fhu4Phu6cpM8Op4buL4bqp4buNM+G7peG7i8SD4buN4buLM+G6u+G7rXHDqTPDrHjhu4kzw6zhurXDsjN14bun4bqjM+G7jeG7i3nhu43DrDPhu6XDo8OpM3Thu4tkw7Iz4oCc4buL4bqj4buN4bq5M8Oy4bqj4bq54bq94oCdM+G7jcSD4bu3M8O54buHM8OzxIMz4buN4buLeeG7jcOsM8Oyw7Xhu40zdeG7p8SDM+G7peG7p+G7t2fhu6Uzw71w4buJM+G7jeG7i+G6q+G7pTPDssSDM8Opw6PDqTPhu6Xhu4ti4bu3KTPDqeG7lTPhu43hu4tj4buNM+G6u+G7rXHDqTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7jcOsxIPhu7cz4buM4buLxIMzw6zhu4nDo+G7jzPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7I8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04bqi4bun4bul4buL4buPw7oyXcOT4buJ4buN4buLM+G7iuG7reG7n+G7jcOsWy90XQ==

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]