(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 7-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa tổ chức Ngày phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2022 với chủ đề “Trao quyền phát triển kinh tế cho phụ nữ”. 
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6P+G6szrDjOG6vTThu6kp4buVw6pwKcOs4bulKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKS0paMOq4buT4bq/KcOs4bq9w6rhur9l4buVKcOsOMOtKXs8e3tAKeG6pDIpw6I1w6zhur09KeG7lcOq4buLw6zhur0p4buVw6rhu58pw6zDquG6v8SR4bujKcOtw6Hhu50pw6o0w6zhur0p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4buK4bq04buK4buUPSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu5szw6zhur0p4budNeG7iynhu53DquG6o8OsKeG7ncOq4bq/ZcOsKeG7p8O14bq/KcOtbeG6vynhu53GoXPDtMOs4bq9KT8v4bqzOj8vw6o+Oj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lcOK4bqnMsOiKDrDjOG6vTThu6kpIC0+PD0pw4rDs+G6vylJ4bq/Y8OsKcOq4bq/ZeG7lSnhu5TDqnApw6zhu6Up4bud4buFw6zDqinhu5XDqm7hur8pw6rhu5Hhu5Up4bunw7Xhur8pw4rhur9l4buVKcOqw7Phur8pw4Lhu4syw6zDqinDrMOq4bqjw6wpw6zhu6Up4bucw6oyw6zDqinDiuG7iTIp4budw7Ip4bq1w6p04bq1KcOM4bq9NOG7qSnhu5XDqnApw6zhu6Up4bubM8Os4bq9KeG7nTXhu4spLSlow6rhu5Phur8pw6zhur3DquG6v2Xhu5Upw6w4w60pezx7eynhu6fDteG6vynhurXDqnEp4bqlxJEp4oCc4bucxqEy4buLKeG7l+G7o+G7qcSRw6wp4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrClo4bq/w6zDqinhu51kKeG6tcOq4buLKeG7lcOqcCnDrOG7peKAnSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldPnvhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3tbPC8+WzHDol0+XXs8fT7hu50xWyJ7fWk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVlbMTAoKTJp4budWSjDjOG6vTThu6kp4buVw6pwKcOs4bulKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKS0paMOq4buT4bq/KcOs4bq9w6rhur9l4buVKcOsOMOtKXs8e3tAKeG6pDIpw6I1w6zhur09KeG7lcOq4buLw6zhur0p4buVw6rhu58pw6zDquG6v8SR4bujKcOtw6Hhu50pw6o0w6zhur0p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4buK4bq04buK4buUPSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu5szw6zhur0p4budNeG7iynhu53DquG6o8OsKeG7ncOq4bq/ZcOsKeG7p8O14bq/KcOtbeG6vynhu53GoXPDtMOs4bq9KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXT57KCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6w4zhur004bupKeG7lcOqcCnDrOG7pSnhu5szw6zhur0p4budNeG7iyktKWjDquG7k+G6vynDrOG6vcOq4bq/ZeG7lSnDrDjDrSl7PHt7KcOi4bq/4bq5w6wpxqEyKeG7ncah4buLw6zhur0pfSnDrOG6vTThu6k9KeG7nXUpw6zhur004bupKSAp4bqlZMOsKTEpLT48PSnhu5014bq/KeG7nMah4bujw6zhur0p4bud4bqjw60p4budw7Ip4bq1w6p04bq1KeG7m8O6KWjhur9lw6wpw4I1KUkyw6wp4bqm4bun4bqnw6zhu50pKuG7m24pMCApSWMpw4rhu4s0w6w9KeG7lcOqc8O0w6zhur0p4bucxqFzw7TDrOG6vSnhu5zDquG6vz0p4buc4buUKeG7nMOqMsOsw6opw4rhu4kyJinhu53DquG7oynDquG7n+G7nSldIinhur3hur8yw6wpw6o0w6zhur0p4bq1cTIp4bq1w6rhu4Mp4bqnw60p4buVw6pwKcOs4bulKeG6tXEyKeG6tTPhurUp4bq1w6Phu5Upw4rDs+G6vynhu6c0KeG7ncOqNMOsw6op4bun4bq/Y8OsKcOK4bq/ZeG7lSnDqsOz4bq/KcOC4buLMsOsw6opw6zDquG6o8OsKcOs4bulKeG7neG7hcOsw6op4budw6oyw60p4bq94bq/Minhu53GoXPDrOG6vSnhurM04bupPSnhu5fhu6M2w6zhur0p4bqzMz0pw63hu6MyKeG6szPDrCnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1ko4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApWyJb4buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t7WzwvPlsxw6JdPl17PF174budezEgXVtpPCRn4buV4bq94bu4xqFZIF1dKCkyaeG7nVkow4zhur004bupKeG7lcOqcCnDrOG7pSnhu5szw6zhur0p4budNeG7iyktKWjDquG7k+G6vynDrOG6vcOq4bq/ZeG7lSnDrDjDrSl7PHt7QCnhuqQyKcOiNcOs4bq9PSnhu5XDquG7i8Os4bq9KeG7lcOq4bufKcOsw6rhur/EkeG7oynDrcOh4budKcOqNMOs4bq9KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7iuG6tOG7iuG7lD0p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4bubM8Os4bq9KeG7nTXhu4sp4budw6rhuqPDrCnhu53DquG6v2XDrCnhu6fDteG6vynDrW3hur8p4budxqFzw7TDrOG6vSgpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKFsiWygpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6pOG6o+G7qSlpNCnDrDjDrSnhu53DqnQpMCnDouG6v+G6ucOsKcahMinDquG7izXhu50p4bqlw7PDrOG6vSnDjOG6vTThu6kp4buVw6pwKcOs4bulKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKS0paMOq4buT4bq/KcOs4bq9w6rhur9l4buVKeG6tcOqNOG7iynDrXXDrOG6vSlo4buvKcOs4bq/ZcOtKTF7KcOsOMOtKcOM4bq9NOG7qSnhu53DqjTDrMOqKWnhuq/hu5Upw4rDs+G6vylJw4rhu5TDjCnhu6bhur9l4budKcOMMsOtKSp7PC17PC0+MX08KS0pezwtPjwtezx7eyYkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV19feG7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97e1s8Lz5bMcOiXT5bXSJ9IuG7nV0iXSBdaTwkZ+G7leG6veG7uMahWV17PCgpMmnhu51ZKMOM4bq9NOG7qSnhu5XDqnApw6zhu6Up4bubM8Os4bq9KeG7nTXhu4spLSlow6rhu5Phur8pw6zhur3DquG6v2Xhu5Upw6w4w60pezx7e0Ap4bqkMinDojXDrOG6vT0p4buVw6rhu4vDrOG6vSnhu5XDquG7nynDrMOq4bq/xJHhu6Mpw63DoeG7nSnDqjTDrOG6vSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu4rhurThu4rhu5Q9KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKeG7ncOq4bqjw6wp4budw6rhur9lw6wp4bunw7Xhur8pw61t4bq/KeG7ncahc8O0w6zhur0oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdfX0oKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrhuqTDqSnhurXDquG7o+G6scOsKeG6s+G7gynhurXDquG7iylp4bq5KWjDqjLhur8pw6014bq1KcOi4bq/4bq5w6wpxqEyKeG7pzThu4sp4budbuG6vynDrDLhu6kpKiAtPjwmPSnhu53GoeG7i8Os4bq9KeG6s+G7o8Oy4bq/KeG7mzPDrOG6vSnhurXhu6HDrOG6vSnDrOG6vTThu6k9KeG6tTPhurUp4bql4buPw6wp4bun4buDKeG6pTcp4bud4bqv4buVKWhk4budKeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtPSnDqjTDrOG6vSnDquG7iTIpw6Lhu4sp4bq1w6rhu4HDrMOqKcOqw7Phur8p4bun4bq/Y8OsPSnhu5XDqnApw6zhu6Up4bubNsOsKcaw4bujw6Phu50kKeG7mjbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7lcOq4buLw6zhur0p4buVw6rhu589KeG6pTIpw6I1w6zhur0p4budxqFjw6wpw6zDquG6v8SR4bujKWlmw6zDqinhu6fDuuG6tSnhurVtw6zhur0pw6zhur3DquG6v2Xhu5U9KeG7neG6v8Op4bujKeG7ncOqcSnhurVtw6zhur0pw6zhur3DquG6v2Xhu5U9KcOsbcOs4bq9KcOs4bq9w6rhur9l4buVJCQkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKSI8POG7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97e1s8Lz5bMcOiXT5de1t7W+G7nX0+e3s8aTwkZ+G7leG6veG7uMahWV1deygpMmnhu51ZKMOM4bq9NOG7qSnhu5XDqnApw6zhu6Up4bubM8Os4bq9KeG7nTXhu4spLSlow6rhu5Phur8pw6zhur3DquG6v2Xhu5Upw6w4w60pezx7e0Ap4bqkMinDojXDrOG6vT0p4buVw6rhu4vDrOG6vSnhu5XDquG7nynDrMOq4bq/xJHhu6Mpw63DoeG7nSnDqjTDrOG6vSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu4rhurThu4rhu5Q9KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKeG7ncOq4bqjw6wp4budw6rhur9lw6wp4bunw7Xhur8pw61t4bq/KeG7ncahc8O0w6zhur0oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWSgiPDwoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrhuqQyKeG7m24p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4budxqFzw6zhur0p4bqzNOG7qT0p4bq94bq/w7Xhur8p4budw6rhur9l4bujKeG7pzQp4bqzNOG7qSnhurMzw6wp4bqlxJHhu6Mp4bqlc+G7keG6tSnhurXDqnTDrOG6vSnDrMOq4bqvw6wp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60pMsOsKeG7neG7izTDrD0p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4buK4bq04buK4buUIynhurUz4bq1KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKeG6tXEyKeG7lcOqcCnDrOG7pSnhuqVz4buR4bq1KcOq4buHw6zDqinhu53DqjTDrMOqKeG7nXUpw6zDquG7pcOs4bq9KeG7qynhu51z4buTw6zhur0paMOq4buT4bq/KcOs4bq9w6rhur9l4buVPSnhu53DquG6o8OsKeG7ncOq4bq/ZcOsKeG7p8O14bq/KcOtbeG6vynhu53GoXPDtMOs4bq9PSnDrMOqcynDrXYp4buVw6rhurHDrSnDonPhu5HhurUpaeG6v2Xhu6M9KcOqNMOs4bq9KeG7neG6v8Op4bujKeG7ncOqcSnhurVtw6zhur0pw6zhur3DquG6v2Xhu5Upw63huqPhu6kp4budxqHhuqcp4bqlMsOsJCQkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKMOi4budw6rhu6PDreG6synhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldInvhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3tbPC8+WzHDol0+Ijx9PDzhu50wfX0+e2k8JGfhu5Xhur3hu7jGoVl9W1soKTJp4budWSjDjOG6vTThu6kp4buVw6pwKcOs4bulKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKS0paMOq4buT4bq/KcOs4bq9w6rhur9l4buVKcOsOMOtKXs8e3tAKeG6pDIpw6I1w6zhur09KeG7lcOq4buLw6zhur0p4buVw6rhu58pw6zDquG6v8SR4bujKcOtw6Hhu50pw6o0w6zhur0p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4buK4bq04buK4buUPSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu5szw6zhur0p4budNeG7iynhu53DquG6o8OsKeG7ncOq4bq/ZcOsKeG7p8O14bq/KcOtbeG6vynhu53GoXPDtMOs4bq9KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXSJ7KCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6xqDDo+G7nSnDrMOq4bq/xJHhu6Mp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4budxqHhu6Phu6nEkcOsKeG7ncOqbsOs4bq9KeG6pcOh4bq1KeG7ncahc8Os4bq9KeG6tXEyKeG6tTPhurUp4bun4buhw6zhur09KcOt4bq/xJHDrD0p4bql4buPw6wp4bun4buDKcOsw6pzQCnhurIzw6zDqilpMynGoTjDrOG6vSnhurN1Mj0p4bqzM8Osw6op4bq9MuG6vz0p4bqzM8Osw6opw6zDqjfDrD0p4bq1w6rDqCnhu50zw6wpw60yPSlow6rhu4sy4bq/KcOtM8OsKeG7pzTDrOG6vT0paOG6qeG7iylpNeG6tT0pw6zhuqfDrSnhurXDquG7ozI9KcOqNeG7nSnDrTnhurUpaMOq4bqrw6wkJCQp4bqlxJHhu6Mp4bqlc+G7keG6tSnhurUz4bq1KcOKw7Phur8pScOK4buUw4wpw6rhu6Phu6llw6w9KeG7ncOq4buDKcawNz0p4budw6o0w6zDqinhu5XDqm4p4budxqFzw6zhur0p4bqzNOG7qSnhu6c0KeG6szPDrCnhurXDquG7iylow6oz4bq1w6op4bqlZMOsKeG7ncOqMsOtKeG7l+G7ozLDrD0pw63hu6MyKeG7mznDrSQpw4zDquG6v8SR4bujKeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKeG6tXEyKeG7lcOqcCnDrOG7pSnhu53GoeG7i8Os4bq9KeG7l+G7ozMp4budxqHhu4fDrMOqKWjDquG7k+G6vynDrOG6vcOq4bq/ZeG7lT0pdMOs4bq9KcOicMOs4bq9KWjDquG7izIpw6pq4bq1KWh2KeG7ncOq4buj4bqv4budJCQkKeG6pXPhu5HhurUp4bqlbcOs4bq9KeG6pTbhu4spw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCnhu53hur/DrCnDouG7ocOs4bq9JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfX3hu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3tbPC8+WzHDol0+XVtdPn3hu50gPCBdW2k8JGfhu5Xhur3hu7jGoVkxfTAoKTJp4budWSjDjOG6vTThu6kp4buVw6pwKcOs4bulKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKS0paMOq4buT4bq/KcOs4bq9w6rhur9l4buVKcOsOMOtKXs8e3tAKeG6pDIpw6I1w6zhur09KeG7lcOq4buLw6zhur0p4buVw6rhu58pw6zDquG6v8SR4bujKcOtw6Hhu50pw6o0w6zhur0p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4buK4bq04buK4buUPSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu5szw6zhur0p4budNeG7iynhu53DquG6o8OsKeG7ncOq4bq/ZcOsKeG7p8O14bq/KcOtbeG6vynhu53GoXPDtMOs4bq9KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXX19KCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6xq80KeG7lcOqxKnDrOG6vSnhurMzw6zDqj0pw6LEg+G7oynhur3Ds+G6vynhuqXEg+G7oz0p4bub4buLw6wpw61t4bq/PSnhu53hur/DrMOqKcOixIPhu6Mpw6pz4buPw6zhur0p4buX4bujZCQkJClpNCnDrMOq4bulw6zhur0p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4bubM8Os4bq9KeG7nTXhu4sp4bqlw6HhurUp4budxqFzw6zhur0p4bq1cTIpw4rhu5zGrynDjG3DrOG6vSnDonPhu5HhurUpaeG6v2Xhu6MpSXPhu4/DrOG6vSnhu5rhu4/DrCkq4bucw6pzw7TDrOG6vSnGr+G7o+G6o8OsJinhuqU14budKeG6veG6vzbhur8p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4bubM8Os4bq9KeG7nTXhu4spxrDhu6PDo+G7nSnhu5s54bq1KeG6teG7o8Oz4bq1KeG7ncOq4bq/KeKAnOG7qinhu51z4buTw6zhur09KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKWjDquG7k+G6vynDrOG6vcOq4bq/ZeG7leKAnSnDrDjDrSl7PHt7KcOi4buLKcOKw7Phur8pScOK4buUw4wp4bud4buFw6zDqinhu53DsinhurXDqnThurUkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV0+MeG7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97e1s8Lz5bMcOiXT5de11bfeG7nVswID4gaTwkZ+G7leG6veG7uMahWTF9ICgpMmnhu51ZKMOM4bq9NOG7qSnhu5XDqnApw6zhu6Up4bubM8Os4bq9KeG7nTXhu4spLSlow6rhu5Phur8pw6zhur3DquG6v2Xhu5Upw6w4w60pezx7e0Ap4bqkMinDojXDrOG6vT0p4buVw6rhu4vDrOG6vSnhu5XDquG7nynDrMOq4bq/xJHhu6Mpw63DoeG7nSnDqjTDrOG6vSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu4rhurThu4rhu5Q9KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKeG7ncOq4bqjw6wp4budw6rhur9lw6wp4bunw7Xhur8pw61t4bq/KeG7ncahc8O0w6zhur0oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdPjEoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrDjOG6vTThu6kp4buVw6pwKcOs4bulKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKS0paMOq4buT4bq/KcOs4bq9w6rhur9l4buVKcOqNMOs4bq9KcOsOMOtKeG6pTcpw60yw6zhur0p4bqlZMOsKeG6teG7jynDqsOz4bq/KeG6pcOpKeG6tTPhurUpw6rDs+G6vynhu6fhur9jw6w9KeG7lcOqcCnDrOG7pT0pw6zhu6Upw6Lhu4syw6zDqinDrOG6vcOq4bq/ZeG7lSQkJCnhurXhu4kp4bq14buPKcOqw7Phur8p4bqlc+G7keG6tSnhu5fhu6M2w6zhur0p4bqzMz0paGThu50pw6xu4bq/KeG7ncOq4buDKeG7ncahc8O0w6zhur0p4bud4bq/Y+G7oynhu53DqnAp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKVswXeG7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97e1s8Lz5bMcOiXT5dezFbIOG7nT48XTxdaTwkZ+G7leG6veG7uMahWSAxICgpMmnhu51ZKMOM4bq9NOG7qSnhu5XDqnApw6zhu6Up4bubM8Os4bq9KeG7nTXhu4spLSlow6rhu5Phur8pw6zhur3DquG6v2Xhu5Upw6w4w60pezx7e0Ap4bqkMinDojXDrOG6vT0p4buVw6rhu4vDrOG6vSnhu5XDquG7nynDrMOq4bq/xJHhu6Mpw63DoeG7nSnDqjTDrOG6vSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu4rhurThu4rhu5Q9KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKeG7ncOq4bqjw6wp4budw6rhur9lw6wp4bunw7Xhur8pw61t4bq/KeG7ncahc8O0w6zhur0oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShbMF0oKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrhu5TDqnApw6zhu6Up4budw6rhu4MpxrA3KeG6suG7hcOtKeG7muG7j8OsKWjDquG6scOsKeG7ncahc+G7j8Os4bq9KeG7mznhu5UpxrBk4buVKeG6veG6vzLDrCnDqjTDrOG6vT0p4budxqFzw6zhur0p4bqzNOG7qSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSkgKWnhu4s14bq/KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG6pcOh4bq1KeG7ncahc8Os4bq9KcOi4buLKcOqw7Phur8p4bun4bq/Y8OsPSnhu5XDqnApw6zhu6Up4budxqFjw6wp4bql4buDMinhurM0w6wp4bubNsOsKcaw4bujw6Phu509KeG7ncah4buLw6zhur0p4bql4buJKeG6teG7iSk+KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG6pTXhu50p4buK4bq04buK4buUKWk0KeG6veG6v8SpKWlwMinhu5zhur9kw6wp4buW4buj4burJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldW3vhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3tbPC8+WzHDol0+XX0+Pl3hu50gW10wPGk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVl7ICIoKTJp4budWSjDjOG6vTThu6kp4buVw6pwKcOs4bulKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKS0paMOq4buT4bq/KcOs4bq9w6rhur9l4buVKcOsOMOtKXs8e3tAKeG6pDIpw6I1w6zhur09KeG7lcOq4buLw6zhur0p4buVw6rhu58pw6zDquG6v8SR4bujKcOtw6Hhu50pw6o0w6zhur0p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4buK4bq04buK4buUPSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu5szw6zhur0p4budNeG7iynhu53DquG6o8OsKeG7ncOq4bq/ZcOsKeG7p8O14bq/KcOtbeG6vynhu53GoXPDtMOs4bq9KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXVt7KCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6w4zhu4nDrClpMynhu5zGoXPDtMOs4bq9KeG6vOG6vzLDrOG6vSktKeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7ncah4buj4bupxJHDrCnhu53Dqm7DrOG6vSnhurVxMinDquG7o+G7qWXDrCnDjG3DrOG6vSnhurRuw6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV19feG7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97e1s8Lz5bMcOiXT5dfT5dW+G7nV17XX1daTwkZ+G7leG6veG7uMahWV1dWygpMmnhu51ZKMOM4bq9NOG7qSnhu5XDqnApw6zhu6Up4bubM8Os4bq9KeG7nTXhu4spLSlow6rhu5Phur8pw6zhur3DquG6v2Xhu5Upw6w4w60pezx7e0Ap4bqkMinDojXDrOG6vT0p4buVw6rhu4vDrOG6vSnhu5XDquG7nynDrMOq4bq/xJHhu6Mpw63DoeG7nSnDqjTDrOG6vSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu4rhurThu4rhu5Q9KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7mzPDrOG6vSnhu5014buLKeG7ncOq4bqjw6wp4budw6rhur9lw6wp4bunw7Xhur8pw61t4bq/KeG7ncahc8O0w6zhur0oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdfX0oKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrDjHPDteG6tSnDrTnDrSnhurIyKUk0w6zhur0pLSnhu53DqnPhu4/DrOG6vSnDquG6v2Xhu6Mpw6zDsuG6vynhu53hur9kw6zhur0p4bq1cTIpw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCnhu6fhu6HDrOG6vSnhurPhur/DqcOsKeG7lcOqc8O0w6zhur0pw4o24bq/KeG7nMOqMsOsw6opKuG7ncOq4buDKcawNynDjOG6vcOq4bq/KeG7muG7j8OsJiQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1ko4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApXX194buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t7WzwvPlsxw6JdPl1dMH0i4budMCJ9PDFpPCRn4buV4bq94bu4xqFZPl17KCkyaeG7nVkow4zhur004bupKeG7lcOqcCnDrOG7pSnhu5szw6zhur0p4budNeG7iyktKWjDquG7k+G6vynDrOG6vcOq4bq/ZeG7lSnDrDjDrSl7PHt7QCnhuqQyKcOiNcOs4bq9PSnhu5XDquG7i8Os4bq9KeG7lcOq4bufKcOsw6rhur/EkeG7oynDrcOh4budKcOqNMOs4bq9KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7iuG6tOG7iuG7lD0p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4bubM8Os4bq9KeG7nTXhu4sp4budw6rhuqPDrCnhu53DquG6v2XDrCnhu6fDteG6vynDrW3hur8p4budxqFzw7TDrOG6vSgpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF19fSgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOsOMw6rhu6XDrOG6vSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnDreG6v8SRw6wpw6zhu5/hur8p4bq1MuG7iynhurVyw6zhur0p4bqlc+G7keG6tSnDrMOq4bq/xJHhu6MpaMOqM+G6tcOqKeG7ncOqMsOtKeG7l+G7ozLDrCnDreG7ozIp4bunxJEpw6Lhu6HDrOG6vSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5V34buj4budw6rhu4vGoSg6SWMpw4o0Py/hu5U6

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]