(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ lôi cuốn bởi nét phong tục, tập quán, phong cảnh nên thơ, trữ tình, khí hậu trong lành cùng các món ăn độc đáo, từ bao đời nay đồng bào dân tộc Thái ở bản Bút, xã Nam Xuân (Quan Hóa) vẫn gìn giữ nghề làm rượu cần truyền thống.
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7suG6vOG6p+G6reG6tz3hurk84bq7PW/hu5lq4buNPTk04bq9PcOyb+G7jXDhurfhur09w7Lhuq1n4bq94bqnPWs9OHvhur094bu34buPw7LDnS/huq0l4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bqsw6AoYSPhu7LDieG6rWbhur3huqc9OeG6rWQ94bq5ZuG6qT054buNZ+G6vT04a+G6qT3hur3huqHDsj1t4bqtw6rhur3huqc9w7LDtDnhu649w7I1bT1u4buNKeG6veG7rj1t4bqtw6rhur3huqc9OXvhur3huq094bq94bqv4bq9PcOy4bqt4buL4buuPcOyb+G7nT3DsmLhur3huq3hu649w6nhuq3huqs94bqtNeG7jT3Dsm/DquG6veG6pz3hurk84bq94bqtPTnDteG6veG6pz05KTk94bq74bq/4bq9PVvhur09w6FpOT3DoSnDquG7rj3DsuG7lz04KMOqPcOhxKnhuqk94bq9KHA9w6Fo4bq94bqnPTg8w6o9YTLhur09w7JpOT3DkuG6rSnhuqk9az04e+G6vT3hu7fhu4/DsuG7rj3hu6F9PeG6vCjhurs94bug4buNMuG6vT1YTuG7jSjhur094bqs4bq/KFk94bujN+G6vT3huqdi4bq9PeG6p+G6qeG7nT3hur3huqfhuq3hurc94bq5POG6uz1v4buZauG7jT05NOG6vT3Dsm/hu41w4bq34bq9PcOy4bqtZ+G6veG6p1bDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu5KG3DsuG6qcOq4bq9I+G7ssOd4bqp4bq74bqnPTnhurkow7PDs+G7pCNhw7Lhuq3hu43hurs4PeG6qeG7ucOg4bq9w7LDoG8jPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qj4buf4bqpYcOy4bqt4buwPS4kJG3hu6Hhu6w94bqtw6Dhuqnhuqfhuq3DsuG7sD0/KiVt4buh4busIz3Ds2854bukIy8vOWHhur1WOCjDqsOy4bqtKOG6veG6reG6rcOqKFbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKj8lPy8lLCxhPyQhPzoqLMOyOzo7ISHhurkkVmVt4bqn4buqb+G7pDsuOiM9KOG6ucOy4bukI+G6vOG6p+G6reG6tz3hurk84bq7PW/hu5lq4buNPTk04bq9PcOyb+G7jXDhurfhur09w7Lhuq1n4bq94bqnPWs9OHvhur094bu34buPw7IjPeG7n+G6qWHDsuG6reG7pCMuJCQjPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu6QjPyolIz0v4buyw5N74bq9PW3huq024bq7PW/hu5lq4buNPTk04bq9PcOh4buZajk9ODxwPTgp4bq9PWs9OSk5PeG6rcOq4bq7w6DDs8OyKHA9w7I+4bqpPTh74bq9PeG7t+G7j8OyVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG7t+G6r+G6vT05PuG6veG6rT3hu6PhuqnhurM5PW3huq0pw7I94bqt4buNcD3DsuG6qeG6t+G6uz3hur1b4bq94bqn4buuPcOy4bqt4bqxPeG6uz7hur3huq094buj4bq3PcOh4bqp4bq34buNPcOp4bqp4bqz4bq9PcOyxqE94bq94bqt4bqp4bqv4bq94buuPcOp4bqt4bqrPeG6rTXhu43hu6494bq94bqtMuG6vT3hu6Nb4bq9PcOh4bq1PW3huq0pw7I9w7Jv4bqp4bq14bq9PWHhu4094bq5Yznhuq09w7Phuqnhur3huq09w7Lhuq0p4bqpPTlp4bq94bqnPcOhaOG6veG6p+G7rj3DoWjhur3huqc9ODzDqj3DkuG6rSnhuqk9az04e+G6vT3hu7fhu4/Dsj3hu6M34bq9PeG6p2Lhur094bqn4bqp4bud4buuPW3huq0pw7I94bqt4buNcD05KTk94bqn4bqpKT3Dsm9jPeG7o1vhur094bqt4bq/KD3DoSA5PcOzXTk9OeG7kSg9YTLhur09w7JpOT3hurti4bq94bqt4buuPcOyb8Oq4bq94bqnPcOh4bq/PTnhur894bq94bqn4bqt4bq3PeG6uTzhurs9b+G7mWrhu409OTThur09w7Jv4buNcOG6t+G6vT3DsuG6rWfhur3huqdWPcOBZ+G6qT3hu6Phu4nhuqk94bq94bqn4buZxKnhuqk9YTLhur3hu649w7Lhuq3hu5U9w6FoPeG7jWfhur3huqc94bq9PHA94bq54buNZuG6vT054bqt4bqp4bqx4bq7PeG7o2M9w7Jv4bqrPW7hu40o4bq9PcOyb+G7h+G6veG6p+G7rj3huqdd4bq9PeG6ueG6qeG6t+G6vT3hu6Phu4nhuqk9OeG6reG7jT3Dsm9i4bq94bqtPcOz4bqp4bq94bqtPcOyb+G7mWvhur3huqc9OeG7kSg9OTJwPcOyb2jhur3huqfhu6494bq7w7UoPeG7o8O04buuPeG7o+G7ieG6qT3hu6Phu4Hhur3huqc9w6HEqeG6qT3hurvDrOG6qT05w6rhur094bq94bqn4buZxKnhuqk94bujPD05KTk94bq5w6I9w7Lhuq3hu5U5Vj3hurzhuqfhuq3hurc94bq5POG6uz1v4buZauG7jT05NOG6vT1rPeG7oX094bq8KOG6uz3hu6Dhu40y4bq9PTnhur89w7Lhu5c94bq5MuG7jT3DocSp4bqp4buuPeG6veG6rTw94bq9PMOqPeG6q8OyPTnhu5Phur3huqc9OeG6vz0mPeKAkz06PThi4bq94bqtPW/hu5lq4buNVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG7t3vhur094bu34buPw7I94bq5PD3hur3hu4vhuqk9OeG6vz3hur3huq3huqnhurfhu4094bq94bqn4buZxKnhuqk9OeG7geG6vT3huqfhuqnhu5094bq94bqn4bqt4bq3PeG6uTzhurs9b+G7mWrhu409OTThur3hu6494buj4buJ4bqpPcOp4bqtw6p74bq94bqnPeG6reG7i+G6vT0qJD3huq1pPWEy4bq9Vj3Dk3vhur09beG6rTbhurs9w6nhuq1m4bq94bqnPTnhuq1kPW3huq3DtDk94bujw7Q94bqn4bqpKD3DoWLhur3huq094bq7PD054buB4bq9PTgp4bq9PW8oPcOy4bqtYz3Dsm/hu5nEqeG6veG6p+G7rj1t4bqtw7Q5PeG7o8O0PcOp4bqtKTnhuq09YeG7jT3hurljOeG6rVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDkuG6rcOgw6o9OeG6reG6qSg9w7PDoz054buRKD3hurtpw7I9w7NnPTnDtD05KMOqPeG6veG6qeG6r+G6vT1rPTh74bq9PeG7t+G7j8Oy4buuPW/hu5lq4buNPTk04bq9PeG6ueG7jWbhur09OeG6reG6qeG6seG6uz3hurtpw7I94bujYz3Dsm/huqs9buG7jSjhur09w7Jv4buH4bq94bqnPeG7ozw94bqnXeG6vT044bq/PcOy4bqtMuG6vT3DsuG6reG6qeG6scOyPcOyb8Oq4bq94bqnPTnhu41pOT3Ds2fhur3huqc9w7Lhuq3hu5nEqeG6veG6pz3hur3huqc8cD054buRKD3DoWjhur3huqc9ODzDqj3DkuG6rSnhuqnhu649w6Hhu5lqOT3hurvhu4fhuqk94bq94bqn4buZxKnhuqk9cOG6r+G7jT3DsuG6reG6qznhuq094bujPD3Ds+G7mz1hw7Thur3huqdWPU/hu5lq4buNPTk04bq9PcOp4bqtZuG6veG6pz054bqtZD3hurk8PcOhaD3hu41n4bq94bqnPThi4bq94bqtPcOy4bqt4buZxKnhur3huqc94bq7PD3DoX09w6Hhu5lqOT3hur0y4bq94bqnPeG6ueG6r+G6vT3DsuG6rTzhur3huq094oCc4bujW+G6vT3huq3hur8oPW/hu5lq4buNPTk04bq94oCdPeG6p13hur09w6nhurHDsj3huqfhuqnhu50oPTkpPeG6veG6rTLhur094buj4buJ4bqpPTlp4bq94bqnPcOhaOG6veG6pz3hurk84bq94bqnPeG7oX3hu6494buh4bqrOeG6rT3hurk+4bqpPeG6pzThur094bq94bqtKOG7jT3Dsm/DquG6veG6pz3hur3huqnhurfhurs94buj4buN4bqpPTlp4bq94bqnPTl74bq7Vj3DgeG6tT3hurk84bq7PcOh4buZajk94bq74bq/4bq9PW/hu5lq4buNPcOyb+G7jXDhurfhur09w7Lhuq1n4bq94bqnPeG6vTxwPcOp4bqtZuG6veG6pz1t4bqte+G6qT1hw6JWPcOS4buXPTkpOeG6rT054bqt4buH4bq9PeG6ucahKD3hur3huqfhu41w4bqv4bq9PeG6ueG6qeG6s+G7jT3hurk84bq7PeG6u8Og4bq9PTnhuq3Dqj3DoeG6seG6vT05ZuG6veG6pz3DocOqPuG6vT3hu5Hhu649OeG6reG7meG6veG6pz05M8OyPW/hu5lq4buN4buuPcOyM8OyPTl7PcOh4buZajk94bq5POG6uz04IuG6veG6pz3hur3huqnhurfhurs9w6Eo4bq7PeG6u+G6r+G7rj3Ds8ahPcOp4bqp4bqv4bq9PcOyb2Lhu6494bqn4bub4bqpPcOyb+G7h+G6vT05KeG6qT3DsjLhurvhu649OSnhuqk9w7Ji4bq94bqtPTnhu5EoPeG6u2Lhur3huq094bq74buJ4bqpPTnhur89w7Lhuq3hurU9w7I+w6o9byg94bqt4buZ4buL4bq94bqnPeG7o2M9w6EgOT3Dsm/hu5nhur3huqdWVlbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu5KG3DsuG6qcOq4bq9I+G7ssOd4bqp4bq74bqnPTnhurkow7PDs+G7pCPhuqnhu7nDoOG6vcOyw6BvIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI+G7n+G6qWHDsuG6reG7sD0uJCRt4buh4busPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu7A9OjsqbeG7oeG7rCM9w7NvOeG7pCMvLzlh4bq9Vjgow6rDsuG6rSjhur3huq3huq3DqihW4buj4bq9L2HDoMOzw6nDssOqbS/hur3DoOG7n8OzLyo/JT8vJSwsYT8kIT87JCTDsj8/KirhurkqLT9WZW3huqcjPSjhurnDsuG7pCPhurzhuqfhuq3hurc94bq5POG6uz1v4buZauG7jT05NOG6vT3Dsm/hu41w4bq34bq9PcOy4bqtZ+G6veG6pz1rPTh74bq9PeG7t+G7j8OyIz3hu5/huqlhw7Lhuq3hu6QjLiQkIz3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4bukIzo7KiM9L+G7suG7tzw94bq44buZ4buL4bq94bqnPcOS4bqtYz3hurzhuq19PVg44bqv4bq9PW3huq174bqpWT3huqfhuqnhu4nhuqk9w7Lhuq3huqnhurPhu4094buj4bq3PW/hu5lq4buNPTk04bq9PWs9OHvhur094bu34buPw7I9OeG6rcOqPWHhu409w6nhuq0pOeG6rVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7Lhurxb4bq7PeG6vShwPcOhfT1rPTkp4bqpPcOy4buNw63huqk94oCc4buh4buZKD3hur0ocD3huq3huqnhurHhurvigJ3hu6494bq94bqt4buZ4bq94bqnPTg8PeG6uOG7meG7i+G6veG6pz3DkuG6rWM94bq84bqtfT1YLCo9w7Lhu43DreG6qeG7rj04e+G6vT3hu7fhu4/Dslk94bujN+G6vT3hurvhuqnhurPDsj3hurs84bqp4buuPcOyMuG6uz3huq3hu41w4bqxw7I94buj4buJ4bqpPeG6veG6p+G6reG6tz3hurk84bq7PW/hu5lq4buNPTk04bq9PcOyb+G7jXDhurfhur09w7Lhuq1n4bq94bqnPTnhu5EoPTnhuq0oPWbhur3huqdWPeG7ouG7ieG6qT04PD3hurzhuq194buuPeG6uTzhurs9b+G7mWrhu409OTThur094bq5PD04a+G6qT3DoSjhurs94bq74bqvPeG7ozw9w7Ji4bq94bqtPXDhuq/hu409w6Fn4bqpPeG7o+G7ieG6qT3hu6Nb4bq9PeG6reG6vyg9w7Jv4buNcOG6t+G6vT3DsuG6rWfhur3huqc9YTLhur09w7JpOT3hurti4bq94bqt4buuPTnhuq3hu5U9w6nhuq1m4bq94bqnPcOh4buL4bq9PcOy4bqt4buNNOG6vT054bqtZD3hu6NiPcOp4bqp4bq94bqtPcOy4bqxVj3hurxb4bq7PSU6PcOy4buNw63huqnhu649ODw94bq84bqtfT3DoX094bqt4buHOT3hur3huqfhuq3hurc94bq5POG6uz1v4buZauG7jT05NOG6vVY94bq84bqt4bud4bq94bqnPcOy4bqt4buVPeG6uSk94bq94bqt4buZ4buwPeG6p+G7l+G6veG6p+G7rj3Dsm804buNPcOp4bqtZuG6veG6p+G7rj3hu4nDsuG7rj1v4bqp4bq34bq94bqn4buuPW7hu43hurHhu6494bq94bqtMuG6vT3Dsm804bq94buuPeG6reG7meG7i+G6veG6pz3hur3huq3hu409w6Hhu4NWVlY9b2jhuqk9w6HhurHhur09OSk5PcOpdT3DsuG6reG7jTXDsj054buLPTh74bq9PcOh4bq1PeG6uTzhurs94bq7w6Dhur09w7Jv4buNcOG6t+G6vT3DsuG6rWfhur3huqc9ODw9w6Hhurfhu4094bq9XeG6uz3hu6Phu53hur3huqdWPeG7tzw94bq84bqtfT054bqt4bqpKD3Ds8Oj4buwPUHDqj3DqeG6reG6qz3huq014buNPWs9OHvhur094bu34buPw7I9buG7jSjhur3huq094bq9W+G6uz3hurspw7I94bq7w6Phu649OTJwPTln4bqpPcOyZ8OyPcOy4buZ4buL4bqp4buuPTg8PTnDquG6vT3DsuG6reG7mcSp4bq94bqnPcOyNeG6vT1hw7Thur3huqc94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6veG6p+G7jXDhuq/hur094bq54bqp4bqz4buNPcOzMeG6vT054bq/PcOh4bq1PcOyPsOqPW8oPeG6reG7meG7i+G6veG6pz3hu6NjPcOhIDk9w7Jv4buZ4bq94bqnPW/huqnhuq/hur3huqc9OeG7kSg9b+G7mWrhu409OTThur094bq94buL4bqpPcOhMnBWPeG6uDzhurs9byg94bq7acOyPThi4bq94bqtPW/hu5lq4buNPTk04bq9PeG6veG6p8Oq4bq94buuPTkpOT05ZuG6veG6pz3DocOqPuG6vT3DoeG6t+G7jT1t4bqte+G6qT3DsuG6rcahOT3huq3huqnhurPhur09w7JkPeG6u2Thu649OWbhur3huqc9beG6reG7jVY9w5Mo4buNPcOp4bqt4bqpPcOyPsOqPcOh4buZajk94bq5w6o+4bqpPeG6u8Og4bq9PTnhuq0zw7I94bq54buZauG6veG6p+G7rj3huqfhuql9PcOy4bqtPOG6veG6rT04acOy4buuPW9dOT3DoeG6t+G7jT3hurnhuq/hur09OSk5PeG6veG6p+G7jXDhuq/hur094bq54bqp4bqz4buNPWHDteG6veG6pz3DoeG6tT3hu5E9b+G7mWrhu4094bq94bqt4buZPcOzXeG6veG7rj054buL4bq7PeG6veG6sW3hu649w7Mo4buNPcOh4bq/PTnhuq3Dqj3hu6M8w6o9OGLhur3huq094buR4buuPcOhNXA9w6nhuqvhur094bq74bqp4bqz4bq94bqnVj3Dkyjhu409JT3DsuG6rSnhur3huqc9OeG6vz3DsuG6reG6tT1hw7Xhur3huqc9w6Hhu5lqOVY94bqm4bqpKD3DoWLhur3huq09ODw94bq84bqtfT1h4buNcD3Dsm9iPeG6veG6p+G6reG6tz3hurk84bq7PW/hu5lq4buNPTk04bq9PcOhfT3hur3huq3huqnhurfhu4094bq9W+G6uz3hur0ocOG7rj3DsuG7lz3DqeG6reG6qT3DieG6reG7jT1B4buNPeG6uWM54bqtPcOz4bqp4bq94bqtPcOy4bqtKeG6qT04e+G6vT3hu7fhu4/Dsj1t4bqtKcOyPcOyb+G6qeG6teG6veG7rj3DoeG7mWo5PWHhu409w6nhuq0pOeG6rT044bqp4bqxw7I9w6HhurHhur3hu649ODw9w7N74bq9PeG7oeG7jTPDsj1v4buZauG7jT05NOG6vT3hur3huq3huqnhurfhu4094bqt4buL4bq9Vj3Dkm/DquG6veG6pz3hur3huq084buuPeG6ueG7jWbhur09OeG6vz3DqeG6rcOqe+G6veG6pz0mJD0tPT8kPThi4bq94bqtPW/hu5lq4buNPcOy4bqt4bq1PcOy4bqrOeG6rT3DqeG6rSk5PeG6veG6rSjhu43hu649OeG7jeG6veG6pz05M209OeG6rcOqPTkpOT3DqeG6reG7jT3hurnhu5nhu409w7Jv4buP4buuPTgp4bq9PeG6rcOqIDk9beG6rcO0OT3hu6PDtD05KTk94bq94bqtPD3huq084bq94bqnPcOyb8Oq4bq94bqnPeG7ozw94bq94bqnw6o84bqpPeG6reG7jXDhurPhur1WPcOSb+G7jeG6veG6pz04YuG6veG6rT3hurvDrOG6qT3DsuG6rSnhur3huqc94bqn4bqpKD3DoWLhur3huq09OCnhur09w6Hhu5lqOT3Dsm/huq/hur09YeG7meG7ieG6qT0lJD04YuG6veG6rT1v4buZauG7jT05NOG6vVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LigJzhurxb4bq7PSokKibhu649w6F74bq94bqnPeG7kXA94buhfT3DoX09OCjhur094bqtPOG6veG6rT3hur3huqfhuq1jPW7hu41w4bqxw7I94buj4bq3PeKAnOG7t3vDqj3Dsmjhur3hu6494bqnYuG6vT3huqfhuqnhu53hu649beG6rSnDsj3huq3hu41wPTkpOT3huqfhuqkpPcOyb2M94bujW+G6vT3huq3hur8oPcOyb+G7jXDhurfhur09w7Lhuq1n4bq94bqnPeG6p13hur094buj4buJ4bqpPW3huq0pw7I9w7Jv4bqp4bq14bq9PWHhu4094bq5Yznhuq09w7Phuqnhur3huq09w7Lhuq0p4bqpPTlp4bq94bqnPcOhaOG6veG6p+G7rj3Dsm/DquG6veG6pz3DoeG6vz1t4bqtKcOyPcOyb+G6qeG6teG6vT3hur3huqfhuq3hurc9w7Jv4buNcOG6t+G6vT3DsuG6rWfhur3huqdWPcOBZ+G6qT3hu6Phu4nhuqk94bq94bqn4bqt4bq3PeG6uTzhurs9b+G7mWrhu409OTThur09az04e+G6vT3hu7fhu4/DsuG7rj3DoWMoPW3huq3hu5nhu4vhur3huqc9w6Eo4bq94bqnPcOy4bqrOeG6rT05xqE5PcOhNnA94bq7PuG6veG6rT3DsuG7jXDhuq/hur09w7Jv4buNcOG6t+G6veG7rj3hu6M14bq9PcOhaeG6veG6pz05KTk94bqtaT1hMuG6vT1h4buNcD3Dsm9iPeG6veG6p+G6reG6t+G7rj1t4bqtKcOyPcOyb+G6qeG6teG6vT1h4bqp4bqz4bq9PcOy4bqrOeG6rT3Dsm9o4bq94bqnPcOzXeG6vT3hur3huqfhu41w4bqv4bq9PeG6ueG6qeG6s+G7jVY94bqsw6w9w7Jvaj05KTk94bqtaT3huqfhuqnhu4nhuqk9w7Lhuq3huqnhurPhu43hu649buG7jXvhur3huqc9OCk9w7N74bq9PW3huq024bq7PWs9OSk5PcOzxqE9w6nhuqnhurPhur09w7Jvw6rhur3huqc94bujPD3hur3huqfDqjzhuqk94bqt4buNcOG6s+G6vVY9w4Fj4bq94bqtPeG6reG7meG7ieG6veG6pz3DsuG6rcSp4bqpPeG6p+G6qSjhur09w7Lhu4nhuqk9w7PEgz3hu6EycD1hxqHhur3huqc9b+G7mWrhu409OTThur09w7Lhuq084bq94bqtPcOze+G6vT1t4bqtNuG6uz3DiuG7ucOKTT3hu6Phu4nhuqk94bq7w6rhur3huqc94bq74buNZ+G6vT3huqdi4bq9PeG6p+G6qeG7nT3hur3huqfhuq3hurfhu6494bqn4bq/bT1t4bqtNOG6vT3Dslvhur3huqc9w7Lhuq3hu4094bq94bqtNW3hu6494bq9MuG6veG6pz05KMOqPTnhuq0zw7I94bq54buZauG6veG6pz054buNaTk9w7Nn4bq94bqnPeG7ozXDsj054bqtM8Oy4buuPcOy4bqp4bq94bqtPcOy4bqtNOG6vT054bqtw6o9ODw9OcOq4bq94oCd4buuPTg8PU3huq0+4bq7PcOS4bqtYz3hurzhuq1j4buuPU3huq3hur894bu54bqt4buRPcOyYznhuq094buM4bu34bq8QT3hu6F9PeG6vCjhurs94bug4buNMuG6veG7rj054bqtw6o9OOG6qeG6scOyVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwIz3Ds8OycOG6ucOg4bukI8Oyw6Dhu6HDsi0o4bq54bqp4bqn4bq94buwPW/huqnhuqfhuq3DsuG7rCPhu7LDncOzw7Jvw6rhur3huqfhu7Lhu7c84bqpPeG7ozw9e+G6veG6reG7sD3Dkm/hu43hur3huqc94bq44bqvw50vw7PDsm/DquG6veG6p+G7ssOdL23hu7I=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]