Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là lần đầu tiên ngành Du lịch nhận được sự chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của lãnh đạo Đảng với chủ trương phát triển du lịch được nâng lên tầm cao mới. Qua 3 năm triển khai Nghị quyết, ngành Du lịch đã đạt được những kết quả vượt bậc: năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 12,9 triệu lượt, năm 2018 đạt 15,5 triệu lượt, năm 2019 đạt trên 18 triệu lượt với các mức tăng tương ứng 29,1%, 19,9% và 17,1%; tổng thu từ khách du lịch đạt lần lượt là 510.900 tỷ đồng, 620.000 tỷ đồng và 720.000 tỷ đồng; đạt các mục tiêu Nghị quyết đặt ra cho tới năm 2020. Quan trọng hơn là nhận thức, tư duy và hành động về du lịch của toàn xã hội có những chuyển biến tích cực, vị thế của ngành Du lịch đối với sự phát triển KT-XH đã được định hình rõ nét hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4Phu5bhuqbDgkpSw4lAQHfhurThu7TGocagI1JN4bq0xIJp4buU4buW4buiw4Lhu7Y9e+G7jiPDguG6pMSQLWnhu5kvxqHhu6XDgiPhu5bDiXvDgkzhu6zGoMOCVOG7lsOMVMOCI+G7ljtKw4JKJsOJw4IjVeG6ulTDgj7hur7DguG7luG7sMagw4Ipw5XDgks9w4JS4buiSuG7lsODL+G7luG6psSCw4Phu7TDgkpSw4lAQHfhurThu7ThurtNw4lL4bq0xIJp4buU4bq6e8OC4bqmQy/huqThuqYv4bqs4bqk4bqmREHDguG6seG7sMOC4bq34buW4buaVOG7lsOCI+G7uOG7osOCUeG7lsOaw4nDguG7p+G6veG6vcOCxKjDiVTDguG7luG6ulThu5bDgmnhu5Thu5bhu6LDguG7tj174buOI8OCQOG7qMOC4bqkxJAtaeG7mS/GoeG7pcOCKcOVw4Lhu7Thu5bhurgjw4Ij4bu4xqDhu5BUw4JLPcOCUuG7okrhu5bDgiPhu7jDncOCI+G7luG6ulThu5bDglThu5ThurpU4buWw4JRxqBU4buWw4Ij4buOw4JTP8agw4JU4buW4bukVMOBw4LhurVIe8OCUuG6usOCUsONVMOCTMONPcOCI8ag4buMVMOCVOG7lOG6ulThu5bDguG6sz3DglLhu6JK4buWw4JU4buWw4xUw4JMOllKw4JALsOCSuG7luG7nsOCTOG6vFXDgiNV4bq6VMOCS8agw5RUQcOCQEg9w4JA4buGSsOCSibDicOCUuG6vlThu5bDgkzhurxVw4LhurXDilThu5TDgilXxqDDgkrhu5Ymw4Ij4bu4OlZU4buUw4Lhu7Thu5bhurgjw4Ij4bu4xqDhu5BUw4JLPcOCUuG7okrhu5bDgkw6WUrDglRIVOG7lMOCUuG7jFTDgiPDjVPDgkrDiVXDglNXxqDDgcOC4buZPcOJw4LhuqjDglThu4BTw4Ij4bu4xqDhu5BUw4JR4buWw4nGoMOCaeG7lOG7luG7osOC4bu2PXvhu44jQcOCVOG7lOG6ulThu5bDguG6sz3DglLhu6JK4buWw4JM4bq+w4JM4bq8I8OCTDpZSsOCVOG7lihU4buUw4JR4buOI8OC4bu2PcOKw4IpOlkjw4LEqMOMSuG7t8OCVOG7gFPDguG6rOG6pOG6pkRBw4JSOllU4buUw4JR4buW4bq4SuG7lsOC4bu2PeG7qErDgiPhu47Dgkzhu45Uw4LDucagw5Qjw4Jpw4lTw4JM4bq8I8OCI+G7uOG7jFTDguG6puG6rEFFw4Ij4bu4xqDDlD3DglI6WSNBw4JU4buAU8OC4bqs4bqk4bqmxJDDgkzhurwjw4LhuqZCQULDgiPhu7jGoMOUPcOCUjpZI0HDglThu4BTw4LhuqzhuqThuqZFw4JM4bq8I8OCI+G7uOG7jFTDguG6psSQw4Ij4bu4xqDDlD3DglI6WSPDgilXxqDDgkrhurhKw4JTO0rDgiPhu4BU4buUw4IjOlZU4buUw4I7VOG7lMOC4bqsRUHhuqZ5QcOC4bqmRUFFecOCKeG6usOC4bqmREHhuqZ54bu5w4Ij4busVOG7lMOCI+G7lj3DgiMsw4JR4buW4bq4SuG7lsOCSz3DglLhu6JK4buWw4JM4bq8I8OCUsONVMOCUjpZI8OCUuG6usOCQuG6puG6pMOBReG6pOG6pMOCIyLDgkzhu6pU4buUQcOCQ+G6rOG6pMOB4bqk4bqk4bqkw4IjIsOCTOG7qlThu5TDginhurrDgkThuqzhuqTDgeG6pOG6pOG6pMOCIyLDgkzhu6pU4buU4bu5w4JM4bq8I8OCSuG6uErDglMqSsOCI8ag4buMPcOCaeG7lOG7luG7osOC4bu2PXvhu44jw4JM4buEI8OC4bu4w4nDgkrhu5ZVw4IjV8agw4JU4buAU8OC4bqs4bqk4bqs4bqkw4HDguG7mT3DiVTDgiPhu7jhu6RU4buUw4Lhu5ZWVMOCUuG6usOCVOG7lsOMVMOCI+G7ljtKQcOCIzrDgks9e8OCKeG6usOC4buW4bq6VOG7lsOCTOG7sFThu5TDginDlcOCSz3DglLhu6JK4buWw4JKJsOJw4IjVeG6ulTDgj7hur7DguG7luG7sMagw4JKw5rDglThu5YoVOG7lMOCSuG7lj174buQVMOCxKjGoOG7jlTDgiPhu5pK4buWw4JKLkpBw4Ip4buiw4Ij4buW4buOw4JKJsOJw4JU4buU4bq6VOG7lsOC4bqzPcOCUuG7okrhu5bDgkzhu6jGoMOCKVfGoMOCQC7DguG7tOG7luG6uCPDgiPhu7jGoOG7kFTDgmbGoS3hu6fhurvDgkzhur7Dgkw6WUrDgkzhu6JU4buWw4Lhu5bhu5xU4buWw4Lhu7jFqMOCVE4jw4Lhu5ZWVMOBw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSCw4PGoFPhu5TDgkDhu7hKd+G6tC8vxqApw4HEqMOJVSPhu5bDiVThu5bhu5ZVw4nDgSlUL1RNPEAv4bqs4bqk4bqk4bqsL+G6qsSQS0LhuqbhuqjhuqThuqThuqThuqQjROG6qkThuqhD4bqkRVLhuqbDgVDhu7Thu5ThurTDgi/EgsODL+G7tMSCw4Phu7TDgkpSw4lAQHfhurThu7ThurFVS3vhurTEgsODTVPEguG6syXDglNXxqDDgkw6w4nDginhurpVw4Lhu5ZV4bq8I8OCTOG7sFThu5RBw4LhurfDilThu5TDguG6u+G6ulThu5TDglHhu5bGr1Thu5TDguG7tj3hu6hKw4Ij4buOw4LDuUhUw4LhurXhu6pUw4JM4bq+w4JMOllKw4IpxqBU4buWw4JLw4lU4buWw4JS4bq6w4Lhu5dIVMOCxKjDiXvDglNXxqDDguG7luG6ulThu5TDgkzDjT3DgiPhu5bhu47DguG7lMagV8agw4LhuqzhuqThuqZFw4HDgy9NU8SCw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSC4bq14buOVMOCI+G7lljGoMOCTMag4buQU8OC4buWxqDDlFTDgiPhurzGoEHDgkDDiT3DgiPhu7jDmVTDguG6qMOCVOG7gFPDguG7uMOJw4JMWMagQcOCaeG7lOG7luG7osOC4bu2PXvhu44jw4LhuqTEkC3Dgmnhu5kvxqHhu6XDgkzhur7DgiPhurxVw4Lhu7jDicOCTOG7sFThu5TDglIuSsOCU8OJVOG7lMOCI+G7mlThu5bDgsSoOldKw4JU4buUVeG7hCPDgkrhu5ZVw4JALsOC4bu04buW4bq4I8OCI+G7uMag4buQVMOCSz3DglLhu6JK4buWw4JUOldKw4Ijw4nDgcOCxqHhu7g6V0rDguG7luG7jiPDgiPhu5bhu5DDguG7lsagw5RUw4LDncOC4buWw5TDgiPhu5bhu6hU4buUw4Ip4buAVMOCxKjDilTDguG7tOG7luG6uOG7tMOCUj3DjCPDgkzhur7DgkpWw4LEqMOKVMOCTDpZSsOC4buWVeG6ulTDgiPhu5bGoMOUVEHDgiPhurxVw4Lhu5bhurpU4buWw4JSw4lU4buUw4Lhu7Thu5bhurjhu7TDglJ9w4Ij4buWPcOMVMOCUlnGoMOCSuG7llXDguG7llXhurwjw4JM4buwVOG7lMOCSz3DglLhu6JK4buWw4JU4buWOsOCZz3DjCPDguG6sz3DglLhu6JK4buWw4LhuqzhuqThuqZEQcOCaeG7lOG7luG7osOCTOG7olThu5bDgkPEkC/huqzhuqThuqZEL2nhurUt4bq34buTw4Ip4bq6w4LGoeG7lsavVOG7lMOCIzrDguG6pEMv4bqs4bqk4bqmRC/GocahLeG6scO54bq7xqHGoeG6s2fDguG7tj17w4JM4buiVOG7lsOCSuG7lsagw4IjxqDhu44jw4JT4buwI8OCQOG7qMOCTMagw5U9w4JKJsOJw4JnPcOMI8OC4bqzPcOCUuG7okrhu5ZBw4LGoeG7lsavVOG7lMOCIzrDguG6puG6qC/huqzhuqThuqZFL8ahxqEt4bqxw7nhurvGocah4bqzZ8OCQCHDicOCTOG7rMagQcOCxKjhu6zDgkA9VOG7lMOCU+G7sCPDgkDhu6jDgkzGoMOVPcOCSibDicOCxqHhu5bGr1Thu5TDgiM6w4LhuqRDL+G6rOG6pOG6pkQvxqHGoS3hurHDueG6u8ahxqHhurNnw4HDgcOBw4LGoeG7uOG7jFTDgkpWw4JAw53DguG7tj17w4JM4buiVOG7lsOCI+G6vMagw4JnPcOMI8OC4bqzPcOCUuG7okrhu5bDguG6rOG6pOG6pkRBw4JK4bq4SsOC4bu2PXvDgkzhu6JU4buWw4JSPcOMI8OCUeG7luG6uErDgkrDmsOCUsag4buMVMOC4bu2PcOJVMOCSj9U4buUw4JMOllKw4JMw5XDgj49SSPDgkAhw4nDgkzhu6zGoMOC4bu04buWJcOC4buWWeG7tEHDgiPhurxVw4JMxqDDlT3DglHGoMOUVMOCI+G7lj3DjFTDglJZxqDDgkrhu5ZVw4Lhu5ZV4bq8I8OCTOG7sFThu5TDgks9w4JS4buiSuG7lsOBw4LGoeG7uMag4buQVMOCUeG7lsOJxqDDgmnhu5Thu5bhu6LDguG7tj174buOI8OC4bqkxJAtaeG7mS/GoeG7pUHDguG6t+G7luG7mlThu5bDguG7tOG7libDgkzhur7DgsSow4lUw4Lhu5bhurpU4buWw4Jp4buU4buW4buiw4Lhu7Y9e+G7jiPDguG6puG6pOG6qC1p4buZL8OC4bq34buTw4Ipw5XDguG6t+G7ljpWVOG7lMOCI+G7uOG7nFThu5bDguG7luG6ulThu5bDgkzhu7BU4buUw4JKJsOJw4Lhurfhu5bhu5pU4buWw4Lhu7Thu5YmQcOCI+G7uOG7pFThu5TDgiNIU8OCUuG6usOC4bqmQsOCVOG7lsagw5RTw4IpKkHDgkzDlcOC4bq4VMOC4buUxqDDiVXDgkrhu5ZVw4JK4bq4SsOC4bqx4buwQcOCaeG7lOG6ulThu5ZBw4JM4buiw4nDguG7tOG7ljpWVOG7lMOC4bu04buW4buoxqDDguG7llnhu7TDgiPhu7jGoOG7kFTDglHhu5bDicagw4Ij4buWLkrDguG7lsagw5RUw4HDguG7l8OJPcOC4bqow4JU4buAU8OCTOG6vsOCSsOaw4JDw4LhurHhu7BBw4Jp4buU4bq6VOG7luG7ucOC4bqqxJDDgiPhu55U4buWLyPhu5bhurpU4buWw4Lhu7Thu5bhu6jDgkzhur7DgsSow4lUw4Lhu5bhurpU4buWw4JU4buU4buW4buiw4Lhu7Y9e+G7jiNBw4JR4buOw4Lhu5ZV4bq8SuG7lkHDgkrhu5Y6VlThu5TDgiPhu7jhu5xU4buWw4Ij4bu4xqDhu5BUw4JR4buWw4nGoMOCaeG7lOG7luG7osOC4bu2PXvhu44jw4LhuqTEkC1p4buZL8ah4bulw4HDguG6seG7sMOCw7nhurvGocah4bqzZ8OCTOG6vsOCI+G7lsOJU8OCUzo9w4JKSeG7tMOCSsOaw4Ij4buW4buKU8OC4bu2PXvDlVTDguG7tOG7luG7jMOCSz17w5Qjw4LhuqRCw4LhurXDlcOC4bq4VMOCI+G7uOG7pFThu5TDgkzGoOG7kFPDgiPhu7hVVOG7lMOCSuG6uErDglLhu6BU4buWw4IpLkrDgkomw4nDgmnhu5ThurpU4buW4bu5w4Lhu7Thu5bhu6jGoMOC4buWWeG7tMOCKVfGoMOCSuG6uErDglThu5ThurpU4buWw4LhurfGr1Thu5TDgsOJVEHDguG7mT1IVMOCTOG7sMagQcOCaeG7lFXhurzGoMOC4buUxqDDiVVBw4LhurfGr1Thu5TDgiPhu5Y6VlThu5TDgsSow4lUw4Lhu5bhurpU4buWw4JK4bq4SsOCSuG7luG7mlThu5bDgkDhurhK4buWw4Ipw5XDginGoEDDiUHDgiPhu5Ymw4IjKkrDgj49SSPDglThu5bDjOG7tMOCSsOKVOG7lkHDguG7lMag4bq4w4JMxqDDlFTDgkrhu5ZVw4JKVsOCQMOdw4JSOj3DgiPhu7gkw4HDgcOBw4Ij4bq8VcOCTMagw5U9w4JRxqDDlFTDgiPhu5Y9w4xUw4JSWcagw4JK4buWVcOCSuG6uErDguG7llXhurwjw4JM4buwVOG7lMOCSz3DglLhu6JK4buWw4HDgsah4bu4VVThu5TDgkzDmkHDglPhu7Ajw4Ij4bu4VVThu5TDglThu5YoVOG7lMOCSuG7luG7mlThu5bDgkDhurhK4buWw4JMOllKw4JK4buwVOG7lMOCTOG7qlThu5TDgktVw4lU4buWw4JU4buU4buWxqDDlOG7tMOC4buW4buqw4Lhu5bDncagw4JMw5pUw4JU4buWw4xUw4JS4bq6w4IpxqDDlErDglPGoOG7klTDginGoEDDicOCSuG7llXDgkrGr1Thu5TDgktIVMOCxJDDglQ6V0rDgmnhu5TDiUHDgmnhu5bDjCPDguG6scOKVEHDguG6u+G6ulTDguG7mT3hu6hKQcOC4bq1w4lUw4Jo4bq8SuG7lkHDgmnDicOC4bube0HDgsah4buWKnvDguG6tcag4buQVEHDguG7k+G7lsONVMOCZ8OJVEHDguG6sU1Sw4nhu7g9QMOCKeG6ulXDgsO5xqDDlCPDgmnDiVPDgks9w4JS4buiSuG7lsOCI+G7uFVU4buUw4LhuqjDglThu4BTw4IjV8agw4LhuqBp4buU4buW4buiw4Lhu7Y9e+G7jiPDgkDhu6jDguG6puG6pkQvaeG7mS3hurfhu5NBw4Jp4buU4buW4buiw4Lhu7Y9e+G7jiPDguG7tOG7lsag4buMVMOC4buW4buk4bu0w4Ij4buWOlhU4buUw4JRW8OC4bq34buW4buaVOG7lsOC4bu04buWJsOCI+G7luG6uFThu5TDguG6puG6pi/huqzhuqThuqZF4bqiw4HDgy/hu7TEgsOD4bu0w4JKUsOJQEB34bq04bu04bqxVUt74bq0xILhu5k94bq4w4Ij4bu44bucVOG7lsOCI+G7uMag4buQVMOCUeG7lsOJxqBBw4Ij4buWLkrDguG7lsagw5RUw4Jp4buU4buW4buiw4Lhu7Y9e+G7jiPDguG6pMSQLWnhu5kvxqHhu6XDgiPhu7hVVOG7lMOC4bqow4JU4buAU8OC4bu2PcOJw4JM4bq+w4Ij4bq8VcOCQC7Dgkrhu5Y9e+G7kFTDgsSoxqDhu45Uw4Lhu7Y9w4lUw4Ij4bu44bukVOG7lMOCKcOVw4JU4buWw4xUw4Ij4buWO0pBw4Lhu5bhurpU4buWw4JM4buwVOG7lMOCI+G7uFVU4buUw4JM4buwxqDDglThu5Q/w4JK4bq4VMOCxKjhu7BBw4JKxq9U4buUw4JK4buWO0rDginhurrDgkrhu7BU4buUw4JM4buqVOG7lMOCS0hUw4JKOsOBw4LGoSzDgkzDmsOCTOG6vsOCI+G6vFXDgn3DgiPhu5Y7SkHDgiPhu7jhurhK4buWw4JU4buWxqDDlFPDgkomw4nDgkrhurhUw4LEqOG7sEHDgkzDilThu5TDginGoOG7jFRBw4JKxq9U4buUw4JK4buWO0pBw4IpxqDhu4xUw4JK4buWO0rDginhurrDgkrhurhKw4Ijw41U4buUw4JSV+G7tMOCVOG7lkhUw4JLSFRBw4JM4buESsOCxKjGoMOUI8OCUuG6usOCVOG7lsOMVMOCI+G7ljtKw4JKJsOJw4JU4buUOljGoMOCTDtU4buUw4JMw409w4Ij4bu4VVThu5TDgkrhu5bhu57DgkzhurxVw4Lhu7Thu5bhurgjw4Ij4bu4xqDhu5BUw4JLPcOCUuG7okrhu5bDguG7tOG7liXDguG7llnhu7TDgilXxqDDgiPhu5YuSsOCI+G7jsOCw53DglPhu67GoMOCTOG7osOJw4Lhu7Thu5Y6VlThu5TDgcOCxqHhu5YuSsOCI+G7jsOCI+G7uFVU4buUw4LhuqjDglThu4BTw4Lhu7Y9w4lBw4JALsOCSuG7luG7nsOCTOG6vFXDgkomw4nDgkrhurhKw4JKSeG7tMOCJnvDguG6tcOKVOG7lMOCI+G6vMagw4JK4bq4SsOCI+G7nlThu5ZBw4Ij4buW4bq6VOG7lsOC4bu04buW4buow4JM4bq+w4Ij4bq8VcOCVOG7jFTDglLhurpUw4JAw5pU4buUw4Ij4buWJErDgkzhu4p7w4JLPcOCUuG7okrhu5bDguG7tOG7luG6uCPDgiPhu7jGoOG7kFTDglPhurxU4buWw4JTw5LDgiPhu7jhu4xUw4JKw4rDglQ6V0rDgcOCaeG7lsagw5U9w4JM4buiw4nDguG7tOG7ljpWVOG7lMOCI+G7uOG7pFThu5TDgkzGoOG7kFPDginDlcOCSz3DglLhu6JK4buWw4JU4buWOsOC4bq74bq6w4Jp4buwxqBBw4LGoeG7tMOBw4Lhurvhu6rDguG6t+G7luG7msOCaMagVOG7lkHDgmbGoOG7jFTDguG6ucagw4lU4buUQcOCZuG7luG6uFThu5bDguG6u8OZw4lBw4Jn4bq6VcOC4bq3w4nGoEHDguG6seG7nFThu5bDgsah4buWPcOMVEHDguG6seG6usOC4buV4buiw4nDgi3DgsO5P1Thu5TDgsah4bq6PcOBw4HDgcOCTOG6vsOCSuG7libDgkzhu7BU4buUw4Ij4bu4xqDhu5BUw4JR4buWw4nGoMOCaeG7lOG7luG7osOC4bu2PXvhu44jw4LhuqTEkC1p4buZL8ah4bulw4LEqOG7glThu5TDginGoMOUSsOCI+G6uMagw4JKVsOCSkk9w4JS4bq8xqDDglThu5ThurpU4buWw4JLPcOCUuG7okrhu5bDgiPhu7hVVOG7lMOCSuG6uErDglLhu6BU4buWw4IpLkrDgkoqw4Ij4buW4buQ4bu3w4Ij4buW4buiw4Ij4bu4OlhU4buUQcOCQMOKVMOC4bu04buW4buKU0HDgkrhu5Y94buuxqDDguG7lMag4bq4w4Ij4bu44buiw4JAw4pUw4Lhu7Thu5bhu4pTQcOCVOG7lD3hu6pUw4JU4buWSFTDglIuSsOCSz3DglLhu6JK4buWw4HDgcOB4bu5w4Lhu5bhu67DgiPhu7hZw4JLVcOJVOG7lsOCVOG7lOG7lsagw5Thu7TDguG7tOG7luG6uCPDgiPhu7jGoOG7kFTDgkDDilTDguG7tOG7luG7ilPDgks9w4JS4buiSuG7lsOCSuG7llnDgkzhu4xTQcOC4bu04buW4buow4JMxqDDgsSo4buww4LhuqDhurvhurrDgmnhu7DGoEHDgsah4bu0w4HDguG6u+G7qsOC4bq34buW4buaw4JoxqBU4buWQcOC4bq14bq6w4JpR1Thu5RBw4JnSFPDguG6teG7qlThu5TDgcOBw4HhuqJBw4JM4buKe8OCU+G6vFThu5bDguG7tOG7luG6uCPDgiPhu7jGoOG7kFTDgks9w4JS4buiSuG7lsOC4buU4buGVMOCKVfGoMOCVMavVOG7lMOCVOG7lOG7lsagw5Thu7TDguG6oDBUw4LhurnGoMOJVOG7lEHDguG6t8ONVMOCxqHhu5ZWQcOCZ0hTw4LhurXhu6pU4buUw4JK4bq4SsOCI+G7nlThu5bDglPGoMOVVMOCVCTGoMOC4bu04buW4buaw4nDguG6seG7hkrDgcOBw4HhuqJBw4Lhu5bhu67DgiPhu7hZw4Lhu7Thu5bhurgjw4Ij4bu4xqDhu5BUw4JLPcOCUuG7okrhu5bDgkrhu7BU4buUw4JM4buqVOG7lEHDglLhurpU4buUw4JU4buU4buWw5XDgiPhurzGoMOCxqFIe8OC4bqx4buGSkHDglPGoMOVVMOCxqHhu7g9VOG7lMOCLcOCxqFIe8OCaeG7lD174buMVMOCKeG6usOCTOG7qlThu5TDgsSo4buCVOG7lMOCQMavVOG7lMOC4bq3IT3DgmdVVOG7lMOBw4HDgcOC4bq7w5TDgiPhu5bhu6hU4buUw4JKVsOCQMOdw4Ipw4wjw4JK4buWSSPDglEgw4Ij4buWPcOMI8OCVOG7lOG6ulThu5bDguG6sz3DglLhu6JK4buWw4JMOllKw4I+SHvDgksuVOG7lMOCTOG7qlThu5TDgsSo4buwQcOCI+G6vFXDgkzGoMOVPcOCUcagw5RUw4Ij4buAVOG7lMOCI+G7uDrDnVThu5TDginDlcOCSuG6uErDgkrhu5bhu57DgiPGoOG7jD3DguG7tOG7luG6uCPDgiPhu7jGoOG7kFTDgks9w4JS4buiSuG7lkHDgkxNU8OCUuG6vMagw4Lhu5bGoMOUPcOC4bu2PcOKw4JKw4lVw4Ipw5XDglHGoFThu5bDgiPhu47Dgi3Dgj7hur7DguG7luG7sMagw4Ip4bq6w4LEqMOKVcOCKcOUw4JTxq/GoMOCI+G7uDpYVOG7lMOBw4LGoeG7qErDgkzhu7DDgiPhu4BU4buUw4Ij4bu4OsOdVOG7lMOCSibDicOC4buWw5TDgiPhu5bhu6hU4buUw4JK4bq4SsOCSlbDgkDDncOCUjo9w4Ij4bu4JMOCw53DguG7tOG7lkhUw4JR4buWJErDgkrDiVXDgkpJ4bu0w4LhuqotQsOCQMOJVcOCSiVU4buUw4IpV8agw4JALsOC4buUxqDDicOCI+G7gFThu5TDgkrhurhKw4JR4buWPcOCKT3GoMOCSuG7llbGoMOC4buUxqDDisagw4Ij4bu44buaQcOCUeG7lj3DglThu5Thu5bhu57Dgks64buyVOG7lMOCTOG6vsOC4buUw5rhu7TDguG7tOG7lsONVMOCUuG6ulPDgiPhu4BU4buUw4JU4buwxqDDglIuSsOCSibDicOCTMag4buQU8OCTOG7jlRBw4JUSFThu5TDgkrDiVXDglThu4BU4buUw4JSLkrDgkrhurxU4buWw4Ij4bu4w4lU4buWw4JKJsOJw4JLPcOCUuG7okrhu5bDgsO5xqDDlCPDgmnDiVNBw4JR4buWRlThu5TDgkzhu6JU4buWw4Ij4buWOlZU4buUw4Lhu5bGoMOUPcOCI+G7lk1Vw4Lhu5Y6V1Thu5TDgkrhu5ZJI8OCUjpZVOG7lMOCSsOJVcOCKeG6usOC4buWxqDDlFTDgkzhurzGoMOBw4LhurXhu4RKw4LEqMagw5QjQcOC4buWw5TDgiPhu5bhu6hU4buUw4JKVsOCQMOdw4JSOj3DgiPhu7gkw4JLPcOCUuG7okrhu5bDgkzhur7DgkrDmsOCQC7DguG7lsagw5RUw4JLxqDDlFTDgkomw4nDgkrhurhKw4Ij4buWOlZU4buUw4Lhu5bGoMOUPcOC4bu2PcOKVMOCUn3DguG7luG6ulThu5TDgkzDjT3DgiPhu5bhu47DguG7lMagV8agw4JU4buWOsOCaE1SxqDhurhBw4IwSkpV4bu4QcOCaMOJ4bu44bu4xqBVIyNBw4Lhur1UI03hu7jhurdVVCPGoFRNVCPDiVJBw4Lhu5fhu5ZN4bu4w4kjVVTDgcOBw4HDgkzhurjhu7TDgjtU4buUw4Ij4buoI8OCVOG7lj3DgkrDjT3Dgkomw4nDgkrhurhKw4JM4buoxqDDgiM6WVThu5TDglHhu5bhurhK4buWQcOC4buUw5rhu7TDguG7tOG7lsONVMOC4bu04buWKkrDgikqw4Ij4buW4bq6VOG7lsOCSsavVOG7lMOCVOG7lsagw5U9w4JALsOCUcagw5RUw4Ij4bu4VVThu5TDglQ6V0rDginhurrDguG7tj3hu6hKw4Ij4buOw4JU4buWOsOC4bqzxqDhu5JUw4JM4bq6VMOC4buWWeG7tMOCI+G6uErDglHGoFThu5bDgiPhu47DguG6t+G7lkg9w4Ixw4Itw4LGoeG7luG6uMagw4LhurHhu5xU4buWw4LhurM6VlThu5TDguG6oDDhu5PDouG6t+G6okHDguG6s8ag4buSVMOCTOG6ulTDguG6sz3DglLhu6JK4buWw4Iw4buXw6IwacOC4bqgMMahw6nhuqLDguG6rOG6pOG6pkVBw4Lhurvhu7DGoMOCVOG7lOG7luG7osOCI+G7ljpZVOG7lMOCTOG7nlThu5bDguG6u1XDicOCZlvDgi3Dgsah4bu4xqDDlT3DgsahxqDhu4xUw4JSw41Uw4Ij4buWO8OC4bqsQcOC4bq74buwxqDDglThu5Thu5bhu6LDguG6s8ag4buSVMOCTOG6ulTDgmbGoFThu5bDgiPhu47DgiPhu5bhu47DguG7lMagV8agw4Ipw5XDgjDhu5fDojBpw4LhuqzhuqThuqbEkMOC4bqg4bulw6LDqcOCMOG7l8OiMGnDguG6rOG6pOG6psSQ4bqiQcOC4bq14bq8xqDDglLhu5LDgsO5TUDDiVHDgmfGoOG7jFTDguG6u1nhu7TDguG7tj3hu6hKw4LhuqzhuqThuqZFw4HDgcOBw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSC4bq1xqDDlT3DglHGoMOUVMOC4buUxqDDiVXDgiPhu5bGr1Thu5TDgkw6WUrDgkrDisagw4Ij4buWxqDDlFTDguG7uMWow4Lhu7jDlCPDginDlcOC4buW4bq8w4Ijw41U4buUw4Ip4bq6w4Lhu7Thu5Y6VlThu5TDgiPGoMOUVEHDgkzhu4RKw4LEqMagw5Qjw4JS4bq6w4JUSFThu5TDgkpJ4bu0QcOCU8Odw4Lhu7jhu7BU4buUw4JK4bq4SsOCQEhUw4LEqMOJe0HDglPhurh7w4LEqMOJe0HDguG7lsOUw4Ij4buW4buoVOG7lMOCTDpYVOG7lMOCxKjhu7DDgcOC4bq7xqDDlFTDgkrDisOCVDpXSsOCSsOaw4LhuqzhuqzDgkrDilThu5TDguG7luG6ulThu5TDglHhu5bGr1Thu5TDgkzDiVThu5TDglHhu5bDicagw4Ij4buW4bq4SkHDgiPhu7hVVOG7lMOCTMOaw4JKw5rDguG6puG6pMOCSsOKVOG7lMOC4buW4bq6VOG7lMOCUeG7lsavVOG7lMOC4bu2PeG7qErDgiPhu47DginhurrDguG6puG6rMOCSsOKVOG7lMOC4buW4bq6VOG7lMOCUeG7lsavVOG7lMOCVOG7sMagw4JM4buiw4nDgcOC4bq14buOVMOCVMOJe8OCTOG6vsOCSsOaw4JDxJDDguG7luG6vlThu5TDguG7luG6ulThu5TDglHhu5bGr1Thu5TDglQ6V0rDglThu5RV4bq6xqDDginhurrDgkLDguG7luG6vlThu5TDguG7luG6ulThu5TDglHhu5bGr1Thu5TDgiPhu7hVVOG7lMOCVDpXSsOCI+G7lsOJU8OC4buUxqDDicOCKcOMVMOCSuG7lj174buQVMOCUeG7luG6uErhu5bDgks9w4JS4buiSuG7lsOBw4LGoeG6vMagw4Ij4buW4buiw4Ij4bu4OlhU4buUw4Lhu7Y94buoSsOCI+G7jkHDgkThuqbDguG7luG6vlThu5TDglQ6V0rDglThu5RV4bq6xqDDginhurrDguG6qsOC4buW4bq+VOG7lMOCI+G7uFVU4buUw4JUOldKw4JMw4lU4buUw4JR4buWw4nGoMOCI+G7luG6uErDguG6puG6quG6pMOCTDpYVOG7lMOCxKjDiXtBw4JR4buOI8OCVOG7qMagw4Ij4bu4LkrDgiPGoOG7juG7tMOCw7nGoMOUI8OCacOJU8OCI1fGoMOC4bqsxJDDguG7tj3hu6hKw4Lhu5TGoMOJw4Ip4bq6w4IpJVThu5TDglLhur5U4buWw4Ij4buW4busw4HDgmjhurxU4buUw4JSOlfGoMOC4buUxqDDiVXDgiPhu5bGr1Thu5TDguG7tj3hu6hKw4Lhu5TGoMOJw4JMOllKw4JMw409w4IjOsOC4bu04buW4bq4I8OCI+G7uMag4buQVMOCVOG7lOG6unvDgkrhurpU4buUw4Lhu5bGoMOUVMOCTOG6vMagQcOCTOG7qlThu5TDgsSo4buww4IpV8agw4JK4bq4SsOCIz174buOVMOCTDpYVOG7lMOCSsOJVcOCI+G7qErDguG6u+G6usOCaeG7sMagw4Itw4JpxqBU4buWw4LhurHhu5xU4buWQcOC4bq74bq6w4Jp4buwxqDDgi3DgmfhurpVw4LhurfDicagQcOC4bq7w4rGoMOC4buT4buWw5lU4buUw4Itw4LhurvhurzDgmdVVOG7lEHDguG6u+G6vMOCZ1VU4buUw4Itw4LDuUhUw4LhurXhu6pUQcOCxqHhu7TDgcOC4bq74buqw4Lhurfhu5bhu5rDgmjGoFThu5bDgi3DgmdVVOG7lMOCxqHhu5bhurpU4buWw4Itw4LhurPDjT3DguG6ucagSHtBw4LhurXhurrDgmlHVOG7lMOCLcOC4buZPcOKVOG7lMOCaeG7lOG6vsagQcOC4bqx4buOVMOCZztKw4Itw4JnVVThu5TDgsah4buW4bq6VOG7lkHDguG6u+G6usOCaeG7sMagw4Itw4LGoeG7luG6uMagw4Jp4buUPXvhu4xUQcOC4bq74bq6w4Jp4buwxqDDgi3DgmfhurxU4buUw4Lhu5dWVMOCLcOC4bqx4buGSsOC4bq5xqDDiVThu5TDgcOBw4HDgy/hu7TEgsOD4bu0w4JKUsOJQEB34bq04bu04bqxVUt74bq0xILhu5k94bq4w4Ij4bu44bucVOG7lsOCI+G7uMag4buQVMOCUeG7lsOJxqDDgmnhu5Thu5bhu6LDguG7tj174buOI8OC4bqkxJAtw4Jp4buZL8ah4bulw4Ij4bu4VVThu5TDguG6qMOCVOG7gFPDguG7tj3DicOCSsOZVMOC4buU4buWxqDDglThu5bDjFTDglThu5YoVOG7lMOCVOG7rsOCUi5Kw4Ip4bq6w4JR4buOI8OC4bu2PcOKw4Lhu7Y9w4lUw4Ij4bu44bukVOG7lMOCI+G7uFVU4buUw4JKxq9U4buUw4Ij4bq4SsOC4bu2PcOKVMOCUn3Dgmnhu5bhurrDglQ6V0rhu7nDgsSo4buqxqDDgks64buyVOG7lEHDgkzhurpVw4Ij4bq8VcOCVOG7lD3hu6pUw4JU4buWSFTDglIuSuG7ucOCSsavVOG7lMOCI+G6uErDguG7tj3DilThu5TDgsSo4bq4QcOCPiRKw4IjxqDhu45U4bu5w4Ij4bq8VcOCU8avxqDDgiPhu7g6WFThu5TDgiPhu5Y9w4xUw4JSWcagw4JK4buWVcOCS1XDiVThu5bDglThu5Thu5bGoMOU4bu0w4Ip4bq6w4JK4buwVOG7lMOCTOG7qlThu5TDguG7tOG7luG6uCPDgiPhu7jGoOG7kFTDgks9w4JS4buiSuG7lsOBw4HDgcOCxqEsw4JMw5rDgkzhur7DguG7lMOa4bu0w4Lhu7Thu5bDjVTDgiPhurxVw4Lhu7jDicOCVOG7lihU4buUw4JR4buOI8OC4bu2PcOKw4JJVMOCIzpZVOG7lMOCKcOVw4JSOllU4buUw4JR4buW4bq4SuG7lkHDgiPhu6xU4buUw4Ij4buWPUHDgkzDmlThu5TDguG7lMOa4bu0w4Ip4bq6VcOC4bq54bqz4buTw4JMSSPDglQ6V0rDgkomw4nDglThu5ThurpU4buWw4LhurM9w4JS4buiSuG7luG7ucOCPuG6uErDglLDjOG7tMOCKeG7osOCI+G7luG7jsOCKeG6usOCVEhU4buUw4JKw4lVw4JU4buAVOG7lMOCUi5Kw4JK4bq8VOG7lsOCI+G7uMOJVOG7lsOCSibDicOC4bqzPcOCUuG7okrhu5bDgsO5xqDDlCPDgmnDiVPDglLhu4xUw4Ip4buiw4Ij4bu44buaw4Ij4buWO8OCQ+G6qC/huqbhuqrhuqTDguG7tj3hu6hKw4Lhu5TGoMOJw4Ip4bq6w4IpJVThu5TDglLhur5U4buWw4Ij4buW4busw4JMOllKw4I+4buO4bu0w4Lhu5bhurxU4buUw4Ij4bu4VVThu5TDguG6seG6uFXDgkrhurhVw4JU4buAVOG7lMOCUi5Kw4JK4bq8VOG7lsOCI+G7uMOJVOG7lsOCI1XhurpUw4JKw409w4JKJsOJw4LhurPGoOG7klTDgkzhurpUw4JmxqBU4buWw4Ij4buOw4Ij4buW4buOw4Lhu5TGoFfGoOG7ucOCw7nGoMOUI8OCacOJU8OCTOG6vCPDgkw6WUrDglThu5bGoMOVPcOC4buUxqDDisagw4Ij4buWOsOdVOG7lMOCPXvDgiPhu5pUw4Ij4bu4VVThu5TDglLhurpU4buUw4JLPcOCUuG7okrhu5bDgiNV4bq6VMOCSsONPcOBw4HDgcODL+G7tMSCw4Phu7TDgkpSw4lAQHfhurThu7ThurFVS3vhurTEguG6teG7kMOCI8ag4buO4bu0w4IjKkrDgiPhu7jGoOG7kFTDglHhu5bDicagw4Jp4buU4buW4buiw4Lhu7Y9e+G7jiPDguG6pMSQLWnhu5kvxqHhu6XDgiPhu7hVVOG7lMOCI+G7lljGoMOC4buUxqDDiVTDgiNXxqBBw4Ij4bq8xqDDguG6s8ag4buSVMOCTOG6ulTDguG7tOG7luG6uCPDgiPhu7jGoOG7kFTDgks9w4JS4buiSuG7lsOCTOG7qlThu5TDgsSo4buCVOG7lMOCQMavVOG7lMOC4bq3IT3DgmdVVOG7lMOCTDpZSsOCI+G7rMOCSuG7ljtKw4JKPeG7qMagw4Ij4buW4bq4VOG7lMOC4bqm4bqmL+G6rOG6pOG6pkVBw4LGoeG7ljvDgiPhu7g6w51U4buUw4LhurHhu7DDgsO54bq7xqHGoeG6s2fDgmfhu4zDguG7mT3DiVThu5TDgsahJVThu5TDgkrhu5ZVw4Lhu7jhu4JU4buUQcOC4oCcSsONVMOCSsOaw4JU4buWKFThu5TDguG7lMagw4rGoMOC4bu04buW4bq44bu0w4JM4buqVOG7lMOCxKjhu7BBw4IjVeG6ulTDgkvGoMOUVEHDgiPhu7jGoMOUI8OCTOG7kMOCI8ag4buO4bu0w4IjKkrDgiPhu7jGoOG7kFTDglHhu5bDicagw4Ij4buWLkrDguG7lsagw5RUw4JU4buWKFThu5TDglThu7DGoMOCSz1U4buUQcOCVOG7lsagw5RTw4IpKsOCI+G7uFVU4buUw4Jp4buU4buW4buiw4Lhu7Y9e+G7jiPDguG6pMSQQcOCI+G7uFVU4buUw4JMw5rDgiPDjOG7tMOCI+G7uD1U4buUw4IjxqDhu47hu7TDgiMqSsOCVEhU4buUw4JKw4lVw4JU4buWw4xUw4Ij4buWO0rDgj7hur7DguG7luG7sMagQcOCSuG6uErDgkpJ4bu0QcOCVOG7lOG6ulThu5bDginDlcOCTOG7olThu5bDguG7ljpXVOG7lMOCSibDicOC4bq1w4pU4buUQcOCaeG7luG6usOCVDpXSsOC4bu04buW4bq4I8OCI+G7uMag4buQVMOCSz3DglLhu6JK4buWw4JU4buU4bq6VOG7lsOCUcagVOG7lsOCI+G7jsOCUz/GoMOCVOG7luG7pFThu7nDguG7llXhurpUw4Ij4buWxqDDlFTDgkpWw4JK4buW4buOQcOCSuG7luG7mlThu5bDgkDhurhK4buWQcOCSsOaw4JU4buWKFThu5TDgjo9w4IjxqDhu4xUw4JM4buQw4Lhu5bhu67DgiPhu7hZw4Lhu7Thu5bhurgjw4Ij4bu4xqDhu5BUw4JLPcOCUuG7okrhu5bhu7nDgiPhu7jGoOG7kFTDglHhu5bDicagw4JKw5rDguG7lsagw5Q9w4Lhu7Y9w4rDgkrhurhKw4JMw5XDguG6uFTDguG7tj3DiVTDgiPhu7jhu6RU4buUw4HDgcOB4oCdw4HDgy/hu7TEgsODS8agKcOCQCN7Uk134bq0U0BVLU1STVNNVCPhu7fhu7TDieG7uMOJLcSoVeG7uEtN4bu4LUvGoCnhu7nEqFXhu7hLTeG7uOG7t0BVUsagS8OCxKhSPU3DguG6psOB4bqk4bu0I+G7uVNAVS3EqFXhu7hLTeG7uC3DiVIj4bu3w4JAVVLGoEvDgsSoUj1Nw4LDgULhu7Qj4bu54bu0w4lLS8agVOG7lOG7t+G6psOB4bqk4bu0I8OC4bqqw4HhuqThu7Qjw4LhuqbDgeG6pOG7tCPDguG6qsOB4bqk4bu0I+G6tMSCw4Phu7TDgkpSw4lAQHfhurThu7ThurFVS3vhurTEgsODTVPEgmnhu5Thu5bhu6LDguG7tj174buOI8OC4bqkxJAvaeG7mS3GoeG7pcOCPuG6uErDglLDjOG7tMOCUypKw4IjxqDhu4w9w4JM4buOVMOCVOG7gFPDguG6rOG6pOG6rOG6pMOCKcOVw4JKVsOCxKjDilTDguG6sz3DglLhu6JK4buWw4LDucagw5Qjw4Jpw4lTw4Ij4bu4w53DgiPhu5bhurpU4buWw4JU4buU4bq6VOG7lsOCUcagVOG7lsOCI+G7jsOCUz/GoMOCVOG7luG7pFRBw4JMw5pUw4JMOllKw4LhuqZELeG6rOG6pMOCI+G7uMagw5Q9w4JSOlkjw4JR4buW4bq4SuG7lsOC4bu2PeG7qErDgiPhu45Bw4Ij4buWPcOC4buWJCPDgsSQ4bqsw4Ij4bu4xqDDlD3DglI6WSPDglHhu5bhurhK4buWw4JU4buwxqDDgkzhu6LDiUHDgkzDmlThu5TDguG7lMOa4bu0w4Ij4bu44buMVMOC4bqm4bqkecOC4bq54bqz4buTQcOCI+G7rFThu5TDgiPhu5Y9w4IjLMOCUeG7luG6uErhu5bDgks9w4JS4buiSuG7lsOCTOG6vCPDguG6qELDgiMiw4Lhu5vhu5fhurNBw4Lhu5TGoOG6uMOCI+G7uOG7osOCPj1JI8OCUeG7luG7ij3DgiPhu5bGr1Thu5TDguG7tj3DicOCSz3DglLhu6JK4buWw4JM4bq8I8OC4bqs4bqkw4IjIsOC4bub4buX4bqzQcOCI+G6vFXDguG7uMOJw4Ij4bu44buMVMOC4bqqw4Ij4bu4xqDDlD3DginGoMOUSsOCUuG6ulPDgiPhu7hVVOG7lMOCTMOaw4JKw5rDguG6pkFDw4Ij4bu4xqDDlD3DginGoMOUSsOCUuG6ulPDgiPhu7guSsOCI8ag4buO4bu0w4HDgy9NU8SCw4Mv4bu0xILDgy9LxqApxILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tDA9I+G7llXhu7jhurTEgsah4buWTVXDgsSow4lVSz1SxqBK4buWw4FUTSPDgSlUw4Mv4bu0xII=

Theo baodulich.net.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]