(vhds.baothanhhoa.vn) - Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, sau khi về đích nông thôn mới, xã Ngọc Sơn (Ngọc Lặc) đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng và phấn đấu sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4buKd+G7kOG7ii3hu53huqbEguG6ouG6qGnhu43DguG7iMOM4buKxILhuqDhu5LDrcOybD7huqJE4but4buNw6Phu4Dhuqjhu43huqjhur7hu43huqbDkuG7reG7jcOV4bu54buNduG6ruG7rcOD4buN4buQceG7jeG6qMOJ4bqo4bqi4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG6rOG7hsSC4buN4bqo4bul4bqo4bqi4buN4but4bud4bqqay/Dg8O1bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySCp34bud4buvw7JsKeG7n+G7jeG7kHHhu43huqzEguG7ueG6qOG7jeG6qMSoxILhu43hu61D4bqo4buN4bqow4PEguG7ueG7iOG7jeG6pMODQuG7jeG6pMODcuG6qMOs4buNw4zhu53hu4jhu43huqTDg8SC4buNw5Xhu7nhu4124bqu4butw4Phu43huqjDieG6qOG6ouG7jeG7isODw4nhuqjhu43huqzhu4bEgsOs4buN4buQceG7jT7huqJE4but4buNw6Phu4Dhuqjhu43EqT7huqJE4but4buNKXXhu61q4buNdnHhu43hu4rhuq7hu63Dg+G7jeG7rcOS4but4buN4buK4buI4buS4bu14bqo4buN4buKw43hu4jhu5Lhu7nhuqjDrOG7jcOVxrDhuqjhu4124bq84bqo4bqi4buNPsOD4bul4bqo4buN4buv4bul4bqo4buN4butw4Phu4jhuqjhuqLhu43hu4rhu53hu5Lhu43hu5Dhu6Xhu5Lhu43hu6/DkuG6qOG6ouG7jcOV4buf4buNSMOD4bun4bqo4buNduG7p+G7iOG7jcOM4buG4bqs4buNduG7oeG7iuG7jeG7rcOD4buI4bup4bqo4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu4rDg8OJ4bqo4buN4bqs4buGxILhu43huqjhu6XhuqjhuqLhu43hu63hu53huqrhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ON4buN4buv4buKw4Phu4jhuqzhu7HDsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5Xhu4/hu49I4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO04buTw7Qvw7Xhu5PGoeG7r8O1w7Xhu4/hu5Hhu5Xhu5PDtOG7iuG7keG7keG7j8O04buP4bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buH4buV4buXw7XDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPuG6okThu63hu43Do+G7gOG6qOG7jeG6qOG6vuG7jeG6psOS4but4buNw5Xhu7nhu4124bqu4butw4Phu43hu5Bx4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu4rDg8OJ4bqo4buN4bqs4buGxILhu43huqjhu6XhuqjhuqLhu43hu63hu53huqrDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8OyxqHhu4/hu4/DsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7leG7j+G7j8Oy4buNL2xrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7JsPMSC4bqow4Phu43Eg8SC4bu34bqo4buN4bqm4buf4buN4buKw4PDieG6qOG7jXbFqeG7iOG7jeG7isSC4bu14bqo4buN4butTOG7neG7jeG7kHHhu40+4bqiROG7reG7jcOj4buA4bqo4buN4but4buj4bqo4buNduG6ruG7rcOD4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG6qMOJ4bqo4bqi4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG6rOG7hsSC4buN4bqkxILDgeG7iOG7jeG6rOG7q+G7iOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5Xhu4/hu49I4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO04buTw7Qvw7Xhu5PGoeG7r8O1w7Xhu4/hu5Hhu5vhu5HDteG7iuG7m8O14buP4buV4buV4bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buHxqHhu5vhu5fDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPuG6okThu63hu43Do+G7gOG6qOG7jeG6qOG6vuG7jeG6psOS4but4buNw5Xhu7nhu4124bqu4butw4Phu43hu5Bx4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu4rDg8OJ4bqo4buN4bqs4buGxILhu43huqjhu6XhuqjhuqLhu43hu63hu53huqrDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8OyxqHhu4/hu4/DsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7leG7j+G7j8Oy4buNL2xrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7Js4buscOG6rOG7jeG6qMODxrDhuqjhu412xanhu4jhu43hu4rEguG7teG6qOG7jeG6pMODxILhu43DleG7ueG7jeG7isODw4nhuqjhu408xILhuqjDg+G7jcSDxILhu7fhuqjhu43huqbhu5/hu43hu61w4bqow4Phu41J4buI4bud4bqo4buNw4zhu6Hhu63Dg+G7jXZ5SMOs4buN4bux4bqw4bqow4Phu43hu5Lhu7Xhuqjhu43DleG7hsSC4buN4but4buj4but4buNw4Phu5/huqjhuqLhu43DjeG7n+G6quG7jeG7rcODw6jhu43huqzhu6Hhuqjhu43hu5Dhu53huqjDg+G7jeG6qOG6ouG7o+G7isOs4buN4buKw43hu5/huqjhu412xanhu5Lhu43DjE/hu63hu43DjOG6uOG6qOG6ouG7jeG7isOD4bud4buS4buN4buKw4Phu7fhu43hu63hu6Phu63hu43hu4pO4buC4bqo4bqi4buNw43hu5/huqrhu43hu7Hhu7Xhu43hu4rDieG6qOG6ouG7jeG7kMSC4buN4bqscuG6qOG6ouG7jeG7isODTuG7guG6qOG6ouG7jeG7isOD4bun4buS4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDssSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buNxqHhu4/hu49I4buQw63hu43Dg3fEguG6osOD4buKaeG7jeG7leG7j+G7j0jhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O0w7Thu5PDtC/DteG7k8ah4buvw7XDteG7j+G7k+G7mcO14buR4buK4buV4buR4buV4buX4buZ4bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buH4buX4buZw7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsj7huqJE4but4buNw6Phu4Dhuqjhu43huqjhur7hu43huqbDkuG7reG7jcOV4bu54buNduG6ruG7rcOD4buN4buQceG7jeG6qMOJ4bqo4bqi4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG6rOG7hsSC4buN4bqo4bul4bqo4bqi4buN4but4bud4bqqw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5Xhu4/hu4/DsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybCrhu5/huqjhuqLhu43hu4rhu4jFqeG6qMOs4buN4butw4Phurbhu4134bqs4buNSMODS+G7jeG6qOG7juG7jeG7isODw4nhuqjhu408xILhuqjDg+G7jcSDxILhu7fhuqjhu43hu4rDg07hu4LhuqjhuqLhu43hu5Dhu4jhu5Lhu7Xhuqjhu43hu61z4buK4buN4buK4bqy4bud4buN4but4buf4bqow4Phu43huqbhu6PDrOG7jeG7r0Thuqjhu43DlUHhu43DjMSC4bqow4Phu412TuG7guG6qOG6ouG7jeG6puG7n+G6qOG6osOs4buN4bqo4bqiReG7jeG7kELhuqzhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buV4buP4buPSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtOG7k8O0L8O14buTxqHhu6/DtcO14buP4buT4buV4buR4buT4buKxqHhu4/hu5vhu5fhu5Hhuqbhu4/hu4vDgkjhuqJow43hu4fDteG7m8O0w7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsj7huqJE4but4buNw6Phu4Dhuqjhu43huqjhur7hu43huqbDkuG7reG7jcOV4bu54buNduG6ruG7rcOD4buN4buQceG7jeG6qMOJ4bqo4bqi4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG6rOG7hsSC4buN4bqo4bul4bqo4bqi4buN4but4bud4bqqw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5Xhu4/hu4/DsuG7jS9s4busSuG6qOG6ouG7jcOV4buGxILhu43DlcSCQeG7reG7jeG6qMOD4bul4bqo4buNw43hurzhuqjhuqLhu43huqzDieG7jcOD4bqw4bqow4Phu43Dg+G7n+G6qOG6ouG7jcON4buf4bqq4buN4butw4PDqOG7jeG6rOG7oeG6qMOs4buN4buQceG7jT7huqJE4but4buNw6Phu4Dhuqjhu43hu61D4bqo4buNw4Phu4jhu5Lhu4124bq84bqo4bqi4buNPsOD4bul4bqo4buN4buv4bul4bqo4buN4but4buj4but4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG7isON4bq64bqo4bqi4buN4but4bud4buI4buNw4Phu53EguG7jeG7seG7teG6qOG7jXZO4buC4bqo4bqiw6zhu43DlcOT4bud4buN4buKcuG6qOG6ouG7jeG7isOD4buI4buN4bqow4PGsEjhu43DleG7n+G7jeG7iuG7oeG6quG7jeG6rOG7muG7jUnhu4jhu53huqjhu43huqjDieG6qOG6ouG7jeG7isODw4nhuqjhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buV4buP4buPSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtOG7k8O0L8O14buTxqHhu6/DtcO14buP4buZ4bubw7Xhu5Hhu4rhu5Hhu5fhu5Phu5Xhu5Hhuqbhu4/hu4vDgkjhuqJow43hu4fGocO0w7TDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPuG6okThu63hu43Do+G7gOG6qOG7jeG6qOG6vuG7jeG6psOS4but4buNw5Xhu7nhu4124bqu4butw4Phu43hu5Bx4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu4rDg8OJ4bqo4buN4bqs4buGxILhu43huqjhu6XhuqjhuqLhu43hu63hu53huqrDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8OyxqHhu4/hu4/DsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7leG7j+G7j8Oy4buNL2xrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7JsVsOB4buN4butQuG7jXZM4buN4bqo4bqi4buI4bq64bqo4buN4bqixILhurjhuqjhuqLhu43huqbhu5/huqzhu43Dg+G7n+G6qOG6ouG7jcON4buf4bqq4buN4butw4PDqOG7jeG6rOG7oeG6qMOs4buN4buQceG7jT7huqJE4but4buNw6Phu4Dhuqjhu43hu5Dhu6Xhu5Lhu43hu6/DkuG6qOG6ouG7jcOVTuG7guG6qOG7jU7hu4Dhuqzhu43DjOG6uOG7jeG6pk7hu4ThuqjhuqLhu43huqbhu4bhuqjhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buV4buP4buPSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtOG7k8O0L8O14buTxqHhu6/DtcO14buP4buZ4buRw7Thu5fhu4rhu5vhu5nGocO14buZ4bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buH4buXw7TDtcOy4buN4bud4bqm4buK4buHw7I+4bqiROG7reG7jcOj4buA4bqo4buN4bqo4bq+4buN4bqmw5Lhu63hu43DleG7ueG7jXbhuq7hu63Dg+G7jeG7kHHhu43huqjDieG6qOG6ouG7jeG7isODw4nhuqjhu43huqzhu4bEguG7jeG6qOG7peG6qOG6ouG7jeG7reG7neG6qsOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7LGoeG7j+G7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buV4buP4buPw7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmzEkXHhu408xILhuqjDg+G7jcSDxILhu7fhuqjhu43huqbhu4jDieG6qOG7jeG7r+G7iOG7kuG7jeG7isON4bqww6zhu43huqLEguG7juG7jcOV4buO4bqo4bqi4buNw5Xhu5/hu43huqjhu6XhuqjhuqLhu43hu63hu53huqrhu43hu63Dg+G7p+G7iuG7jeG6pk7hu4ThuqjhuqLhu43hu63hu6Phu63hu43hu4rEguG7teG7iOG7jeG7rcOD4bqu4buN4buQceG7jeG6qMOJ4bqo4bqi4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG6rOG7hsSC4buL4buNxqEvxqHhu43hu4rDg8OJ4bqo4buNduG7ueG7iOG7jeG7rULhu43huqjDg+G7n+G7jcOVcuG6qOG7jcODQuG7neG7jeG6pMOD4bud4bqo4bqi4buN4buKw43hu53huqjhuqLDrOG7jeG7rULhu43huqTDg+G7iOG7jcOV4buIxILhu43hu63Dg+G7gMSC4buN4butw4Phuqrhu43hu63hu6Phu63hu43hu63Dg+G7o+G7iOG7jeG7isODxILhu7fhu4jhu43huqjDg8SC4buL4buL4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybGvEguG7jcSC4buv4buHw7LEguG6rOG6ouG7reG7nUjhu4rEguG6quG6qOG7m8Oy4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5Xhu4/hu49I4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO04buTw7Qvw7Xhu5PGoeG7r8O1w7Xhu4/hu5nhu5fDtcO14buK4buT4buZ4buT4buXw7Xhuqbhu4/hu4vDgkjhuqJow43hu4fhu5nhu5Xhu5nDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPuG6okThu63hu43Do+G7gOG6qOG7jeG6qOG6vuG7jeG6psOS4but4buNw5Xhu7nhu4124bqu4butw4Phu43hu5Bx4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu4rDg8OJ4bqo4buN4bqs4buGxILhu43huqjhu6XhuqjhuqLhu43hu63hu53huqrDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8OyxqHhu4/hu4/DsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7leG7j+G7j8Oy4buNL2xrL8SCbOG7i+G7i+G7i+G7jcOV4buf4buN4butTeG6qOG6ouG7jeG6puG7n+G7jeG6qOG7gMSC4buNw4zEguG6qMOD4buNw4Phuqrhu6Hhu4rhu43hu63hurzhuqjhuqLhu4124bq64bqo4bqi4buN4butTOG7neG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7r+G7peG6qOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5Xhu4/hu49I4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO04buTw7Qvw7Xhu5PGoeG7r8O1w7Xhu4/hu5PGoeG7kcO14buKw7Xhu4/hu4/DtcO04bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buHw7Xhu4/hu5XDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPuG6okThu63hu43Do+G7gOG6qOG7jeG6qOG6vuG7jeG6psOS4but4buNw5Xhu7nhu4124bqu4butw4Phu43hu5Bx4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu4rDg8OJ4bqo4buN4bqs4buGxILhu43huqjhu6XhuqjhuqLhu43hu63hu53huqrDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8OyxqHhu4/hu4/DsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7leG7j+G7j8Oy4buNL2xrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7Js4busSuG6qOG6ouG7jcOV4buGxILhu43DlcSCQeG7reG7jeG7kOG7peG7kuG7jeG7r8OS4bqo4bqi4buN4butcOG6qMOD4buNSeG7iOG7neG6qOG7jeG6rMOJxILhu43hu4rDjU7hu4LhuqjhuqLhu43hu5Dhu53huqjDg+G7jS3hu43DjOG7oeG7rcOD4buNLeG7jXZ5SMOs4buN4buQceG7jT7huqJE4but4buNw6Phu4Dhuqjhu43hu61D4bqo4buN4bqkw4Phu4jhu5Lhu7fhuqjhu43huqTDg+G6ruG7rcOD4buN4but4buj4but4buNw4Phurzhu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu61wxILhu43hu4rhu6Hhuqrhu43DlU7hu4Lhuqjhu43hu4rhu6FIw6zhu412TuG7neG7jeG7reG7o+G7reG7jeG6osSC4bq44bqo4bqi4buN4but4bul4buS4buNcuG6qOG7jUnhu4hw4buN4bqixILhu6Phu43hu4rDjeG6tuG7jeG6pMSC4bqow4Phu43hu4rhu7fhu43hu63hu53huqrhu43DleG7n+G6quG7jeG7isON4bq64bqo4bqi4buN4buKw41E4buKw6zhu43hu5Dhu6Xhu5Lhu43hu6/DkuG6qOG6ouG7jeG7reG7o+G7reG7jeG6rMOJ4buNw4PhurDhuqjDg+G7jcOVTuG7guG6qOG7jeG6rOG7q+G7iOG7i+G7i+G7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43DsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oyw5TEguG7r+G7isODaeG7jcah4buP4buPSOG7kMOt4buNw4N3xILhuqLDg+G7imnhu43hu5Xhu4/hu49I4buQw63DsuG7jcOMw43hu63hu4fDsi8v4but4buv4bqo4buL4bux4bud4bqq4buKw4Phu53huqjDg8OD4bqq4bud4buLw5Xhuqgv4buvd8OM4bqk4buK4bqqSC/huqh3w5TDjC/DtMO04buTw7Qvw7Xhu5PGoeG7r8O1w7XDteG7j+G7l+G7j+G7leG7iuG7lcah4buV4buTw7Thuqbhu4/hu4vDgkjhuqJow43hu4fGoeG7k8O0w7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsj7huqJE4but4buNw6Phu4Dhuqjhu43huqjhur7hu43huqbDkuG7reG7jcOV4bu54buNduG6ruG7rcOD4buN4buQceG7jeG6qMOJ4bqo4bqi4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG6rOG7hsSC4buN4bqo4bul4bqo4bqi4buN4but4bud4bqqw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5Xhu4/hu4/DsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybOG7i+G7i+G7i8OV4buf4buN4buxcOG6quG7jeG7iuG6uuG6qOG7jeG7reG7o+G7reG7jeG6osSC4buj4buN4buKw43hurbhu43DlXLhuqjhu43Dg0Lhu53hu43hu4rDjeG7iOG7kuG7ueG6qOG7jeG7isOD4bq44bqo4bqi4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybGvEguG6rOG6ouG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDssSC4busd+G6qOG7infDjcOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buNxqHhu4/hu49I4buQw63hu43Dg3fEguG6osOD4buKaeG7jeG7leG7j+G7j0jhu5DDrcOy4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu6/huqjhu4vhu7Hhu53huqrhu4rDg+G7neG6qMODw4Phuqrhu53hu4vDleG6qC/hu693w4zhuqThu4rhuqpIL+G6qHfDlMOML8O0w7Thu5PDtC/DteG7k8ah4buvw7XDtcO1w7Xhu5nhu4/GoeG7isahxqHDtOG7m8O04bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buH4buR4bubw7Lhu43hu53huqbhu4rhu4fDsj7huqJE4but4buNw6Phu4Dhuqjhu43huqjhur7hu43huqbDkuG7reG7jcOV4bu54buNduG6ruG7rcOD4buN4buQceG7jeG6qMOJ4bqo4bqi4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG6rOG7hsSC4buN4bqo4bul4bqo4bqi4buN4but4bud4bqqw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDssah4buP4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5Xhu4/hu4/DsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7rOG7nUjhu4rEguG6quG6qMOybFbhurzEguG7jeG6qOG6ok3hu43hu63hu6Phuqjhu43hu7HhurzDrOG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buN4butw4NP4but4buN4buQceG7jeG6puG7iMOJ4bqo4buN4buKxrDhuqjhu43hu4pL4buS4buNw5Xhu4bEguG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buNw5XEgkHhu63DrOG7jeG6qMODxIJB4buK4buN4buK4bqw4bqow4PDrOG7jeG7rcOD4buI4buNduG7o+G6quG7jcOV4buGxILhu43huqjhuqJO4buCxILhu43hu6/hu6Xhuqjhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buV4buP4buPSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtOG7k8O0L8O14buTxqHhu6/DtcO14buP4buR4buZ4buZw7Thu4rGoeG7l+G7k8ah4buR4bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buH4buV4buZxqHDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyPuG6okThu63hu43Do+G7gOG6qOG7jeG6qOG6vuG7jeG6psOS4but4buNw5Xhu7nhu4124bqu4butw4Phu43hu5Bx4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu4rDg8OJ4bqo4buN4bqs4buGxILhu43huqjhu6XhuqjhuqLhu43hu63hu53huqrDsuG7jcOUxILhu6/hu4rDg+G7h8OyxqHhu4/hu4/DsuG7jcODd8SC4bqiw4Phu4rhu4fDsuG7leG7j+G7j8Oy4buNL2xrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7JsVuG6vMSC4buN4bqo4bqiTeG7jeG7seG6ruG7jeG7isODTuG7jeG7rcODxILhu43hu7HhurzDrOG7jeG7isONTkbhuqjhuqLhu43hu7Hhu53huqjhu43hu63DieG6qOG6ouG7jeG7iuG7o+G7reG7jeG6rHXhu4rhu43hu4rDjcaw4bqo4buN4bqm4buf4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43huqjhuqJO4buCxILhu43huqbhu4jDieG6qOG7jXbEguG7jXbFqeG7iOG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4butw4nhuqjhuqLhu43hu4rhu6Phu63hu43hu4rhu4jhu5Lhu7Xhuqjhu43hu4rDjeG7iOG7kuG7ueG6qMOs4buNw5XGsOG6qOG7jXbhurzhuqjhuqLhu40+w4Phu6Xhuqjhu43hu6/hu6Xhuqjhu43huqLEguG7juG7jeG6ouG6sOG6qOG7jeG7rXDhuqjDg+G7jUnhu4jhu53huqjhu43huqzDicSC4buN4buKw41O4buC4bqo4bqiw6zhu43hu4rhuq7hu63Dg+G7jeG7rcOS4but4buN4buKw4Phu53huqzhu43huqLEguG7neG7jeG7kOG7peG7kuG7jeG7r8OS4bqo4bqi4buN4bqow4nhuqjhuqLhu43hu4rDg8OJ4bqo4buN4bqs4buGxILhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7Jsa8SC4bqs4bqi4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OyxILhu6x34bqo4buKd8ONw7Lhu43DjOG7iuG7kuG6pnfhu4fDssOUxILhu6/hu4rDg2nhu43GoeG7j+G7j0jhu5DDreG7jcODd8SC4bqiw4Phu4pp4buN4buV4buP4buPSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtOG7k8O0L8O14buTxqHhu6/DtcO1w7XDteG7k+G7j8ah4buKw7Thu5fhu5Xhu5HDteG6puG7j+G7i8OCSOG6omjDjeG7h+G7m+G7j8Oy4buN4bud4bqm4buK4buHw7I+4bqiROG7reG7jcOj4buA4bqo4buN4bqo4bq+4buN4bqmw5Lhu63hu43DleG7ueG7jXbhuq7hu63Dg+G7jeG7kHHhu43huqjDieG6qOG6ouG7jeG7isODw4nhuqjhu43huqzhu4bEguG7jeG6qOG7peG6qOG6ouG7jeG7reG7neG6qsOy4buNw5TEguG7r+G7isOD4buHw7LGoeG7j+G7j8Oy4buNw4N3xILhuqLDg+G7iuG7h8Oy4buV4buP4buPw7Lhu40vbGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu6zhu51I4buKxILhuqrhuqjDsmxj4buGxILhu43DjMOS4buN4bqo4bq+4buN4bqmw5Lhu63DrOG7jeG7reG6uOG7jeG6onPhuqjhuqLhu43hu61M4bud4buNVnDhuqjhuqLhu43hu7HhurzDrOG7jeG7rcOD4bqu4bqow4Phu41J4buI4buS4bu54bqo4buNw5Xhu5/hu40+w4Phu6Xhuqjhu43hu6/hu6Xhuqjhu4124bq24bud4buNSMODTuG7gOG6qOG6osOs4buNPuG6okThu63hu43Do+G7gOG6qOG7jcODw4nhuqzhu43huqjhu53hu5Lhu4124bud4bqo4bqi4buN4butw4Phu4jhu5LDgeG6qOG7jeG6rOG6sOG6qMOD4buN4bqs4buh4bqow4Phu43huqzhu7PDrOG7jeG7r8SCQeG6qOG7jeG6rOG7oeG6quG7jeG6qMOJ4bqo4bqi4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG6rOG7hsSC4buN4bqo4bqi4buf4buS4buN4but4buf4bqo4bqi4buN4bqkw4NGxILhu43DjHPhu63hu43DleG7n+G7jeG7isONSuG7jUjDg8So4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7nOG7iOG7isOD4bqqw43DsmzDoMOD4bud4bqo4buNPuG6ouG7nWsvSGw=

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]