(vhds.baothanhhoa.vn) - Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, sau khi về đích nông thôn mới, xã Ngọc Sơn (Ngọc Lặc) đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng và phấn đấu sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5w4buS4bqwVeG7ki3hu6nhu4ZFROG7hMO1ceG6vuG7mOG7kOG7kkVDw5rDtHDhu5s5REnDg3HEkU3hu4Rx4buETHHhu4ZQw4NxU+G6rHHhuq7DicODxJBxVXZx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4JORXHhu4Thu7fhu4REccOD4bupRsahL8SQc+G7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44i4bqw4bupxIJw4bubN+G7sXFVdnHhu4JF4bqs4buEceG7hOG7lEVxw4NI4buEceG7hMSQReG6rOG7mHHhu4DEkEdx4buAxJB34buE4buRceG7kOG7qeG7mHHhu4DEkEVxU+G6rHHhuq7DicODxJBx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4JOReG7kXFVdnE5REnDg3HEkU3hu4Rx4buVOURJw4NxN8O9w4Phu5dx4bqudnHhu5LDicODxJBxw4NQw4Nx4buS4buYw5rhuqThu4Rx4buSw5Thu5jDmuG6rOG7hOG7kXFTw4Hhu4Rx4bquSuG7hERxOcSQ4bu34buEccSC4bu34buEccODxJDhu5jhu4REceG7kuG7qcOacVXhu7fDmnHEglDhu4REcVPhu7Fx4buOxJDhu7nhu4Rx4bqu4bu54buYceG7kE7hu4Jx4bqu4but4buSccODxJDhu5jDgOG7hHHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5FceG7hOG7t+G7hERxw4Phu6lG4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUccSC4buSxJDhu5jhu4LhuqJwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ceG7pXJy4buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHTDunQvc8O6xanEgnNzcnXhu6XDunThu5J1dXJ0cuG7hnLhu5Phur7hu45E4buPw5Ru4bul4bunc3Bx4bup4buG4buSbnA5REnDg3HEkU3hu4Rx4buETHHhu4ZQw4NxU+G6rHHhuq7DicODxJBxVXZx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4JORXHhu4Thu7fhu4REccOD4bupRnBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucOG7pXJycHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5s4ReG7hMSQcWVF4bqm4buEceG7huG7sXHhu5LEkOG7iuG7hHHhuq5B4buYceG7kkXhuqThu4Rxw4Phu5rhu6lxVXZxOURJw4NxxJFN4buEccOD4bur4buEceG6rsOJw4PEkHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5FceG7gEXhuqrhu5hx4buC4bqg4buY4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHhu6VycuG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0w7p0L3PDusWpxIJzc3J1xrB1c+G7ksawc3Lhu6Xhu6Xhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbsWpxrDhu6dwceG7qeG7huG7km5wOURJw4NxxJFN4buEceG7hExx4buGUMODcVPhuqxx4bquw4nDg8SQcVV2ceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rx4buCTkVx4buE4bu34buERHHDg+G7qUZwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDhu6VycnBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubKuG7r+G7gnHhu4TEkMOB4buEceG6rkHhu5hx4buSReG6pOG7hHHhu4DEkEVxU+G6rHHhu5LEkOG7iuG7hHE4ReG7hMSQcWVF4bqm4buEceG7huG7sXHDg+G7r+G7hMSQccOV4buY4bup4buEceG7kOG7rcODxJBx4bqu4bqy4buO4buRceG6ouG6uOG7hMSQccOa4bqk4buEcVNORXHDg+G7q8ODccSQ4bux4buERHHDlOG7sUZxw4PEkMOoceG7guG7reG7hHFV4bup4buExJBx4buEROG7q+G7kuG7kXHhu5LDlOG7seG7hHHhuq5Bw5px4buQ4buew4Nx4buQ4buI4buERHHhu5LEkOG7qcOaceG7ksSQ4bqmccOD4burw4Nx4buS4buiT+G7hERxw5Thu7FGceG6ouG6pHHhu5Lhu4rhu4REcVVFceG7gnfhu4REceG7ksSQ4buiT+G7hERx4buSxJDhu7nDmuG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vx4bulcnLhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dMO6dC9zw7rFqcSCc3Nyw7rDuXN14buS4buldeG7peG7p8O54buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7hu6fDuXBx4bup4buG4buSbnA5REnDg3HEkU3hu4Rx4buETHHhu4ZQw4NxU+G6rHHhuq7DicODxJBxVXZx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4JORXHhu4Thu7fhu4REccOD4bupRnBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucOG7pXJycHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5si4bux4buERHHhu5Lhu5hB4buE4buRccODxJDhurpx4bqw4buCceG7jsSQxqBx4buEUnHhu5LEkOG7iuG7hHE4ReG7hMSQcWVF4bqm4buEceG7ksSQ4buiT+G7hERxVeG7mMOa4bqk4buEccODeOG7knHhu5Lhurzhu6lxw4Phu7Hhu4TEkHHhu4bhu6vhu5FxxIJJ4buEcVPhuqhx4buQReG7hMSQceG6ruG7ok/hu4REceG7huG7seG7hEThu5Fx4buERMOMcVVH4buC4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHhu6VycuG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0w7p0L3PDusWpxIJzc3LDuuG7pXXDuuG7ksWpcsaw4bundeG7hnLhu5Phur7hu45E4buPw5Ruc8awdHBx4bup4buG4buSbnA5REnDg3HEkU3hu4Rx4buETHHhu4ZQw4NxU+G6rHHhuq7DicODxJBxVXZx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4JORXHhu4Thu7fhu4REccOD4bupRnBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucOG7pXJycHEv4bubKuG7luG7hERxU05FcVNF4bqow4Nx4buExJDhu7fhu4Rxw5RK4buERHHhu4Lhu4pxxJDhurjhu4TEkHHEkOG7seG7hERxw5Thu7FGccODxJDDqHHhu4Lhu63hu4Thu5FxVXZxOURJw4NxxJFN4buEccODSOG7hHHEkOG7mMOaceG6rkrhu4REcTnEkOG7t+G7hHHEguG7t+G7hHHDg+G7q8ODceG7ksSQ4buK4buEceG7ksOUxKjhu4REccOD4bup4buYccSQ4bupRXHhuqLhuqThu4Rx4bqu4buiT+G7hEThu5FxU+G7oOG7qXHhu5J34buERHHhu5LEkOG7mHHhu4TEkMOB4buOcVPhu7Fx4buS4butRnHhu4LGr3HDleG7mOG7qeG7hHHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHhu6VycuG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0w7p0L3PDusWpxIJzc3LDucawc3Xhu5J14bunw7rhu6V14buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7FqXR0cHHhu6nhu4bhu5JucDlEScODccSRTeG7hHHhu4RMceG7hlDDg3FT4bqsceG6rsOJw4PEkHFVdnHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5FceG7hOG7t+G7hERxw4Phu6lGcHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5w4bulcnJwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7mz/huqpxw4NHceG6ruG7mnHhu4RE4buYxKjhu4RxREXhu4jhu4REceG7huG7seG7gnHEkOG7seG7hERxw5Thu7FGccODxJDDqHHhu4Lhu63hu4Thu5FxVXZxOURJw4NxxJFN4buEcVXhu7fDmnHEglDhu4REcVPhu6JP4buEceG7ok3hu4Jx4buQ4buIceG7huG7osOT4buERHHhu4ZO4buE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHhu6VycuG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0w7p0L3PDusWpxIJzc3LDuXV04bun4buSxrDDucWpc8O54buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7hu6d0c3Bx4bup4buG4buSbnA5REnDg3HEkU3hu4Rx4buETHHhu4ZQw4NxU+G6rHHhuq7DicODxJBxVXZx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4JORXHhu4Thu7fhu4REccOD4bupRnBxVEXEguG7ksSQbnDFqXJycHHEkOG6sEVExJDhu5JucOG7pXJycHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5vDrXZxOEXhu4TEkHFlReG6puG7hHHhu4bhu5jhu4rhu4RxxILhu5jDmnHhu5LDlOG6uOG7kXFERVJxU1Lhu4REcVPhu7Fx4buE4bu34buERHHDg+G7qUZxw4PEkOG7ueG7knHhu4bhu6LDk+G7hERxw4Phu6vDg3Hhu5JF4bqk4buYccODxJDDiXFVdnHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5F4buTccWpL8WpceG7ksSQ4buK4buEceG6ruG6rOG7mHHDg0dx4buExJDhu7FxU3fhu4RxxJBH4bupceG7gMSQ4bup4buERHHhu5LDlOG7qeG7hEThu5Fxw4NHceG7gMSQ4buYcVPhu5hFccODxJBNRXHDg8SQRnHDg+G7q8ODccODxJDhu6vhu5hx4buSxJBF4bqm4buYceG7hMSQReG7k+G7k+G7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubxqFFcUXEgm5wReG7gkTDg+G7qeG7juG7kkVG4buExrBwccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHFqXJy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ceG7pXJy4buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHTDunQvc8O6xanEgnNzcsO54bunc3Phu5LDusO5w7rhu6dz4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7DueG7pcO5cHHhu6nhu4bhu5JucDlEScODccSRTeG7hHHhu4RMceG7hlDDg3FT4bqsceG6rsOJw4PEkHFVdnHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5FceG7hOG7t+G7hERxw4Phu6lGcHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5w4bulcnJwcS/hu5vGoS9F4bub4buT4buT4buTcVPhu7Fxw4Phu5zhu4REceG7huG7sXHhu4RNRXHhu5BF4buExJBxxJBG4but4buSccODSuG7hERx4bquxKjhu4REccOD4bua4bupceG7hEThu6JPRXHEguG7t+G7hOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vx4bulcnLhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dMO6dC9zw7rFqcSCc3Nyw7rFqXVz4buSc3Jyc3Thu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbnNy4bulcHHhu6nhu4bhu5JucDlEScODccSRTeG7hHHhu4RMceG7hlDDg3FT4bqsceG6rsOJw4PEkHFVdnHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5FceG7hOG7t+G7hERxw4Phu6lGcHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5w4bulcnJwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7myrhu5bhu4REcVNORXFTReG6qMODcVXhu7fDmnHEglDhu4REccOD4buv4buExJBxw5Xhu5jhu6nhu4Rx4buC4buKRXHhu5LDlOG7ok/hu4REcVXhu6nhu4TEkHEtceG7kOG7rcODxJBxLXHhuq7hurLhu47hu5FxVXZxOURJw4NxxJFN4buEccODSOG7hHHhu4DEkOG7mMOa4bqm4buEceG7gMSQw4nDg8SQccOD4burw4NxxJBKccSC4bu34buEccOD4buvRXHhu5Lhu61GcVPhu6JP4buEceG7kuG7reG7juG7kXHhuq7hu6Lhu6lxw4Phu6vDg3FEReG7iOG7hERxw4Phu7fDmnF34buEccOV4buY4buvcURF4burceG7ksOU4bq6ceG7gEXhu4TEkHHhu5LhuqZxw4Phu6lGcVPhu7FGceG7ksOUxKjhu4REceG7ksOUSeG7kuG7kXFV4bu3w5pxxIJQ4buERHHDg+G7q8ODceG7guG7inHEkOG6uOG7hMSQcVPhu6JP4buEceG7guG6oOG7mOG7k+G7k+G7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vx4bulcnLhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dMO6dC9zw7rFqcSCc3NzcuG7p3Lhu6Xhu5Lhu6XFqeG7pcO6dOG7hnLhu5Phur7hu45E4buPw5RuxanDunRwceG7qeG7huG7km5wOURJw4NxxJFN4buEceG7hExx4buGUMODcVPhuqxx4bquw4nDg8SQcVV2ceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rx4buCTkVx4buE4bu34buERHHDg+G7qUZwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDhu6VycnBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bub4buT4buT4buTU+G7sXHhuqLhu69GceG7ksSo4buEccOD4burw4NxREXhu6tx4buSw5ThurpxU3fhu4RxxJBH4bupceG7ksOU4buYw5rhuqzhu4Rx4buSxJDhu4jhu4RE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHhu6VycuG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0w7p0L3PDusWpxIJzc3Nzw7lyxanhu5LFqcWpdMawdOG7hnLhu5Phur7hu45E4buPw5RudcawcHHhu6nhu4bhu5JucDlEScODccSRTeG7hHHhu4RMceG7hlDDg3FT4bqsceG6rsOJw4PEkHFVdnHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5FceG7hOG7t+G7hERxw4Phu6lGcHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5w4bulcnJwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7mz9KRXHhu4RE4bucccOD4bur4buEceG6okrhu5Fxw4Phu4rhu4REccODxJDhu57Dg3FVdnHhu4bhu5jhu4rhu4Rx4buSw4Hhu4Rx4buSxqDDmnFTTkVxw4Phu4rhu4REcVNF4bqow4Phu5Fx4buExJBF4bqo4buSceG7kuG6uOG7hMSQ4buRccODxJDhu5hx4bqu4burRnFTTkVx4buEROG7ok9FccSC4bu34buE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5vGoUXhu4JEccOD4buG4bup4buQ4buQbnBFKuG6sOG7hOG7kuG6sMOUcHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5wVEXEguG7ksSQw7VxxalycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHhu6VycuG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0w7p0L3PDusWpxIJzc3J1w7nDuXThu5LFqeG7p8O6xal14buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7hu6XDucWpcHHhu6nhu4bhu5JucDlEScODccSRTeG7hHHhu4RMceG7hlDDg3FT4bqsceG6rsOJw4PEkHFVdnHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5FceG7hOG7t+G7hERxw4Phu6lGcHFURcSC4buSxJBucMWpcnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5w4bulcnJwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7mz9KRXHhu4RE4bucceG6osOJceG7ksSQ4buiccODxJBFceG6okrhu5Fx4buSw5Thu6LDkuG7hERx4bqi4bup4buEccOD4buK4buERHHhu5Lhu6vDg3Hhu4LDveG7knHhu5LDlMOB4buEceG7huG7sXHhu4TEkFLhu4REceG7hEThu6JPRXHhu4bhu5jhu4rhu4Rx4bquRXHhuq5B4buYceG7ksOURuG7hERxw4Phu4rhu4REceG7kuG7q8ODceG7kuG7mMOa4bqk4buEceG7ksOU4buYw5rhuqzhu4Thu5FxU8OB4buEceG6rkrhu4REcTnEkOG7t+G7hHHEguG7t+G7hHFERVJxROG6uOG7hHHDg+G7r+G7hMSQccOV4buY4bup4buEceG7guG7ikVx4buSw5Thu6JP4buEROG7kXHhu5LDicODxJBxw4NQw4Nx4buSxJDhu6nhu4JxREXhu6lxVeG7t8OaccSCUOG7hERx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4JOReG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubxqFF4buCRHHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5wRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ccWpcnLhu45Vw7RxxJDhurBFRMSQ4buSw7Vx4bulcnLhu45Vw7RwceG7kMOUw4NucC8vw4PEguG7hOG7k+G6ouG7qUbhu5LEkOG7qeG7hMSQxJBG4bup4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dMO6dC9zw7rFqcSCc3Nzc8O6csWp4buSdOG7p+G7pXVz4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7GsHJwceG7qeG7huG7km5wOURJw4NxxJFN4buEceG7hExx4buGUMODcVPhuqxx4bquw4nDg8SQcVV2ceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rx4buCTkVx4buE4bu34buERHHDg+G7qUZwcVRFxILhu5LEkG5wxalycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDhu6VycnBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44q4bup4buO4buSRUbhu4Rw4bubaE5FceG7kFBx4buETHHhu4ZQw4Phu5Fxw4Phu4hxRHjhu4REccOD4bua4bupcT/hu6/hu4REceG6okrhu5Fxw4PEkMOJ4buExJBxw5Xhu5jDmuG6rOG7hHFT4buxcTnEkOG7t+G7hHHEguG7t+G7hHHhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buEROG7kXE5REnDg3HEkU3hu4RxxJDhu4rhu4Jx4buE4bupw5px4bqu4bup4buERHHDg8SQ4buYw5rhuqrhu4Rx4buC4bq44buExJBx4buC4but4buExJBx4buCw4Lhu5FxxIJF4bqo4buEceG7guG7rUZx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4JORXHhu4RE4buxw5pxw4Phu7Hhu4REceG7gMSQw5JFceG7kHjDg3FT4buxceG7ksOU4buWceG7jsSQ4buU4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7juG7qOG7mOG7ksSQRsOUcOG7m2LEkOG7qeG7hHE5ROG7qcahL+G7juG7mw==

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]