(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngư dân xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) nhộn nhịp chuẩn bị ngư lưới cụ, lương thực thực phẩm vươn khơi bám biển. Xã Ngư Lộc hiện có 327 phương tiện tàu cá với tổng công suất 70.671 CV. Tổng số lao động nghề cá tham gia khai thác hải sản trên biển 2.546 người.
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlxq/hu6Hhuqxj4buNasawY8OJaGPGr+G7oeG6rGPhu6bDvcOyY8awcMO94bqiY8awcHThuqJjxJDhuqzhu7fGsGPhu6Vw4bu3ccOiL3DEkeG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqJQw7Xhu4fhu41i4bqlP+G7h+G6tmPGsHBExrDhu6FjxrDhu6Hhu4XhurhjxrDhu6FwdWM64buX4bqwY8av4buh4bq24bq44buVxrBj4buP4buDxrBjKuG6tuG6umPFqGjhu6ljZWRlw6nhuq9jxrDhu6Hhuqxj4buNasawY8OJaGPGr+G7oeG6rGPhu6bDvcOyY+G6s1Bt4bq2Y+G7psO9w7LhurVjxrBww73GsGPGsHB04bqiY8OycOG6tm7GsGPDs3RjxrDhu6Hhuqxj4bun4bqs4bu5cWPDssOC4bqvY+G7p+G6rOG7t8aw4buhY+G6sHBCw7Jj4bqwcELDsmPhuqJwbsWpY8SQ4bqs4bu3xrBj4bulcOG7t3Fjw7Phu4PFqWPDs3Hhu53GsOG6sWMwaGPGr+G7oeG6rGPhu6bDvcOyY3Bx4bubxrBjw7Lhu6tjw6llw6pj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY+G6sHHhu5vGsGPhurDhu4XhurZjw7Lhu4NjxJDhu7lxY+G6sOG7s8aw4buhY8Oyd8aw4buhY+G6ruG6tmvhurBjw6pk4bqx4bq9w6rEkWPDkiLhurFjOuG7s8aw4buhY+G6rnhj4bun4buH4bupY+G7j8O9xrDhu6FjxrDhu6FwxqFjw7Lhu4Nj4bqwcOG7h8WpY+G7oXHhu4dj4bulcOG7h3Fj4bqwcOG7g8OyY3BncWPhuq5nxrBj4bqwxILhu5XGsGPDs3Hhu53GsGNl4bqx4bq74bq54bq9Y8aw4buh4bqsQXHhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG7jeG6sHDhurbFqcOzY3HDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Nj4buBZGThuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Nj4bq9ZGThuqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4buNxrDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lw6lk4bq7L8SR4bq7w6rhu43EkcSR4bq9ZeG6u2XDqeG6sGVlw6nhu4Hhurvhu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnEkcSR4bq/YmPhu4fhu6fhurA5Ysav4buh4bqsY+G7jWrGsGPDiWhjxq/hu6Hhuqxj4bumw73DsmPGsHDDveG6omPGsHB04bqiY8SQ4bqs4bu3xrBj4bulcOG7t3FiY0Vx4buN4bqwcDli4buBZGRiY3DDtXHhu6Fw4bqwOWLhur1kZGJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqU6xILhu6nGsOG7oWPGsHBExrDhu6FjxrDhu6Hhu4XhurhjxrDhu4Xhurhj4buN4butw7Jj4buP4buVY8OzceG7ncawY8OJaGPGr+G7oeG6rGPhu6bDvcOy4bqvY+G6sOG7heG6tmPhurBw4bq24bq4xqHGsGPhurBr4bqiY8awbeG6omPEkOG6rOG7t8awY+G7pXDhu7dx4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G6v2Rk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6u+G6v+G6u+G6osOJxINiY+G6rsSCw7I5Yi8vw7Lhu43GsOG6scOz4buH4bup4bqwcOG7h8awcHDhu6nhu4fhurHEkMawL+G7jcO14bqu4bul4bqw4bup4bqiL8aww7VF4bquL2XDqWThursvxJHhurvDquG7jcSRxJHhur3hurnEkcOpZOG6sMOp4bq/ZOG6v+G7geG7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOcSRxJFkYmPhu4fhu6fhurA5Ysav4buh4bqsY+G7jWrGsGPDiWhjxq/hu6Hhuqxj4bumw73DsmPGsHDDveG6omPGsHB04bqiY8SQ4bqs4bu3xrBj4bulcOG7t3FiY0Vx4buN4bqwcDli4bq/ZGRiY3DDtXHhu6Fw4bqwOWLhurvhur/hurtiYy/huqXDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Lhu4fhuqLhurBx4bupxrBi4bqlIuG6quG7h2PEkG3GsGPDsnDhurbhurjhu53GsGNw4buFxrDhu6FjcOG7q+G7h+G6r2PGsOG7oeG6rGPhu41qxrBjxJDhuqrhu4dj4buh4butcWPDs2bGsGPhurBw4bq24bq4xqHGsGPDsnDhu6lj4buldOG6omPDsnDhurbhurjhu5fGsGPDs3Hhu53GsGPhu49s4bq2Y8awacWp4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G7gWRk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6vWTDqeG6osOJxINiY+G6rsSCw7I5Yi8vw7Lhu43GsOG6scOz4buH4bup4bqwcOG7h8awcHDhu6nhu4fhurHEkMawL+G7jcO14bqu4bul4bqw4bup4bqiL8aww7VF4bquL2XDqWThursvxJHhurvDquG7jcSRxJHhur1l4bq9ZeG6ueG6sOG6vcOqw6nhur1k4bunZOG6scO54bqi4buh4bqjxII5xJHhur3hurliY+G7h+G7p+G6sDlixq/hu6Hhuqxj4buNasawY8OJaGPGr+G7oeG6rGPhu6bDvcOyY8awcMO94bqiY8awcHThuqJjxJDhuqzhu7fGsGPhu6Vw4bu3cWJjRXHhu43hurBwOWLhu4FkZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6vWTDqWJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqXGr+G6rOG7ucOyY8aw4buh4but4bqwY8SCa+G6sGPDg+G6tuG7h8awY+G6sMSC4butxrDhu6Fj4bqwxILhu6nGsOG7oWPFqeG7tXFjw7Jw4bq24bq44buXxrBjxJDhuqzhu7fGsGPhu6Vw4bu3ceG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjliccOSw7XGsOG6sMO1xIJiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWJFceG7jeG6sHDDo2Phu4FkZOG6osOJxINjcMO1ceG7oXDhurDDo2Phur1l4bq/4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZcOpZOG6uy/EkeG6u8Oq4buNxJHEkeG6vWXhur3hurll4bqw4bq94bq5w6nhur1l4bunZOG6scO54bqi4buh4bqjxII54bq/4bq9w6piY+G7h+G7p+G6sDlixq/hu6Hhuqxj4buNasawY8OJaGPGr+G7oeG6rGPhu6bDvcOyY8awcMO94bqiY8awcHThuqJjxJDhuqzhu7fGsGPhu6Vw4bu3cWJjRXHhu43hurBwOWLhu4FkZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6vWXhur9iYy/huqXDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Lhu4fhuqLhurBx4bupxrBi4bqlxq/hu6Hhuqxj4buNasawY8SQbcawY8OycOG6tuG6uOG7ncawY+G7j+G7g2Phu6dmxrBwY+G7p+G7lcawY+G6sOG7heG6tmPDsuG7g2Phu4/hu51jw7Nn4bupY8OD4bq2Z8awY3BncWPhuq5nxrBjxrBwRMaw4buhY8aw4buh4buF4bq4Y+G7pXDhu4dxY+G6sHDhu4PDsmPhurDEguG7lcawY8OzceG7ncaw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G7gWRk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6u+G7geG6veG6osOJxINiY+G6rsSCw7I5Yi8vw7Lhu43GsOG6scOz4buH4bup4bqwcOG7h8awcHDhu6nhu4fhurHEkMawL+G7jcO14bqu4bul4bqw4bup4bqiL8aww7VF4bquL2XDqWThursvxJHhurvDquG7jcSRxJHhur1l4bq94bq7ZeG6sOG6u2XDqcSRw6rhu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnhur3hur/hurtiY+G7h+G7p+G6sDlixq/hu6Hhuqxj4buNasawY8OJaGPGr+G7oeG6rGPhu6bDvcOyY8awcMO94bqiY8awcHThuqJjxJDhuqzhu7fGsGPhu6Vw4bu3cWJjRXHhu43hurBwOWLhu4FkZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6u+G7geG6vWJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqXGr3BExrDhu6FjxrDhu6HhuqxBcWPEkMOBY3Dhu7Vj4bqwxILDgWPGsOG7oeG6rGPhu41qxrBjxJBtxrBjw7Jw4bq24bq44budxrBjxrBw4bq2Y+G6uOG7l+G6tmPhuqJwbsWpY8OycOG6tm7GsGPDs3Rjw7Jw4bupY8OycOG6tuG6uOG7l8awY8SC4buHY+G7pXDhu7dxY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4buPbOG6tmPGsGnFqWPFqeG7uXHhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YnHDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Nj4buBZGThuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Nj4bq9ZMOp4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZcOpZOG6uy/EkeG6u8Oq4buNxJHEkeG6veG6u8SR4bq54buB4bqw4bq9ZeG6v2Xhurnhu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnhurllxJFiY+G7h+G7p+G6sDlixq/hu6Hhuqxj4buNasawY8OJaGPGr+G7oeG6rGPhu6bDvcOyY8awcMO94bqiY8awcHThuqJjxJDhuqzhu7fGsGPhu6Vw4bu3cWJjRXHhu43hurBwOWLhu4FkZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6vWTDqWJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqXGr+G7oeG6rGPhu41qxrBjw7Jw4bq2bsawY8OzdGPGsOG7oeG6rGPhu6fhuqzhu7lxY8Oyw4LhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YnHDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Nj4buBZGThuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Nj4bq9w6nhurnhuqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4buNxrDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lw6lk4bq7L8SR4bq7w6rhu43EkcSR4bq9ZcOqxJHhur3hurDDquG6u+G6u+G6ueG6ueG7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOcSR4bq5xJFiY+G7h+G7p+G6sDlixq/hu6Hhuqxj4buNasawY8OJaGPGr+G7oeG6rGPhu6bDvcOyY8awcMO94bqiY8awcHThuqJjxJDhuqzhu7fGsGPhu6Vw4bu3cWJjRXHhu43hurBwOWLhu4FkZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6vcOp4bq5YmMv4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6pcav4buh4bqsY+G7jWrGsGPEkG3GsGPDsnDhurbhurjhu53GsGNw4buFxrDhu6FjcOG7q+G7h+G6r2PGsHDhurZj4bq44buX4bq2Y+G6onBuxaljw7JsxrBj4bqwcHHhu5fhurBj4bun4buVxrBj4bqw4buF4bq2Y8Oy4buD4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G7gWRk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6u+G6vcOq4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZcOpZOG6uy/EkeG6u8Oq4buNxJHEkeG6vWXDquG6u2ThurDhurvhur/hur/hurvhur3hu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnDquG6vWJj4buH4bun4bqwOWLGr+G7oeG6rGPhu41qxrBjw4loY8av4buh4bqsY+G7psO9w7JjxrBww73huqJjxrBwdOG6omPEkOG6rOG7t8awY+G7pXDhu7dxYmNFceG7jeG6sHA5YuG7gWRkYmNww7Vx4buhcOG6sDli4bq74bq9w6piYy/huqXDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Lhu4fhuqLhurBx4bupxrBi4bqlxq/hu6Hhuqxj4buNasawY8Oy4bq0xrDhu6FjxrDhu6HhuqxBcWPhurBwasawY8awcMO9xrBjxrBwdOG6omPEkG3GsGPDsnDhurbhurjhu53GsGPGsHDhurZj4bq44buX4bq2Y+G6onBuxalj4bun4buVxrBj4bqw4buF4bq2Y8Oy4buD4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G7gWRk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6u+G6u+G6v+G6osOJxINiY+G6rsSCw7I5Yi8vw7Lhu43GsOG6scOz4buH4bup4bqwcOG7h8awcHDhu6nhu4fhurHEkMawL+G7jcO14bqu4bul4bqw4bup4bqiL8aww7VF4bquL2XDqWThursvxJHhurvDquG7jcSRxJHhur1l4bq/ZOG6u+G6sMOp4bq94bq94bq/w6rhu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnDqeG6veG6vWJj4buH4bun4bqwOWLGr+G7oeG6rGPhu41qxrBjw4loY8av4buh4bqsY+G7psO9w7JjxrBww73huqJjxrBwdOG6omPEkOG6rOG7t8awY+G7pXDhu7dxYmNFceG7jeG6sHA5YuG7gWRkYmNww7Vx4buhcOG6sDli4bq74bq74bq/YmMv4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6pcOS4buDw7JjxrDhu6Hhuqxj4buNasawY8OycOG6tm7GsGPDs3Rj4bun4buVxrBj4bqw4buF4bq2Y8Oy4buDY+G7j+G7nWPEkOG6rOG7t8awY+G7pXDhu7dx4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ouG7huG6tuG6sHDhu6nEgmLhuqVQZ3Fj4buOacaw4buhw6Iv4bqi4bql

Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]