(vhds.baothanhhoa.vn) - Tuyến đường huyết mạch dài gần 3km từ Quốc lộ 217 đi bản Ngàm, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn đã xuống cấp. Chính quyền và người dân trong bản mong con đường sớm được duy tu, sửa chữa để thuận tiện cho việc đi lại, đồng thời tạo tiền đề phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương.
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buU4buYI+G7lOG7s3vhur3hurVb4bueJMOdNuG7niPhu6o24bue4buze8avNeG7njU3Nnvhu54l4bq94bq1Nnvhu57hu4XGrzfhu54j4buqNuG7nmLhurM14bueJeG6vcOiPeG7njbDnTZ74buePeG7suG6reG7mC8j4buU4buYL31Q4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GsCrhu6Yk4bui4buUQ2RoLjbhu54l4bq94bq1Nnvhu559ZGguY+G7njXhu6g9feG7niTGr1vhu5574bu0NuG7nlIzNeG7nmPhur/hu57huqhk4bqjPeG7njTEg+G7nlFQw5rhu54lW+G7niPhu6o24bue4buze8avNeG7juG7nmfhu7Dhu55C4bq3NuG7nuG7o1soNuG7juG7nn1kaCg24bue4bqoZOG7pjbhu55C4bq3NuG7niXhu7Dhu55nZOG6ozZ74buePeG7suG6rcOV4bue4bubfV02feG7nuG6qWRoITbhu57hu4XGr+G7njZ74bq94bq1W+G7niTDnTbhu55j4bqrNzZ74bueI+G7qjbhu541NzZ74buePTc24bueJeG6veG6tTZ74bueYuG6szXhu54l4bq9w6I94bueJGRo4bueY2Thu47hu55i4buH4bum4buePX3hu4Phu6bhu54lKeG7nmN9ZOG7tjbhu55jWyg24buePX034bue4buFWyg94bueJVvhu5404buoW+G7juG7niXDozZ74bueY33hurVb4bueY+G7qDfhu55jWyE24bueJSHhu57huq19xahj4bueY+G6q1spNuG7niRk4bueNCA9feG7nj3EgzZ74bueJcOjNnvhu57huqXhu54lIOG7puG7nuG6rX3hur3hurc2e8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5gj4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6IkY31kNSPhu55b4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlNU4bug4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUVJQL1Hhu6BRJFBQU+G7oOG7pOG7oMOZY1Dhu6RSUMOaNOG7oMOVMuG6rXvDk+G6q0tRw5lU4bui4bue4bumNGNL4bui4buze+G6veG6tVvhu54kw5024bueI+G7qjbhu57hu7N7xq814bueNTc2e+G7niXhur3hurU2e+G7nuG7hcavN+G7niPhu6o24bueYuG6szXhu54l4bq9w6I94bueNsOdNnvhu5494buy4bqt4bui4bueZlskY31L4buiw5nhu6Dhu6Dhu6Lhu559Klt7fWNL4buiU1Thu6Dhu6Lhu54v4buU4buYLyPhu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buUQ2RoLjbhu54l4bq94bq1Nnvhu54kQDbhu57hu4XGrzfhu54j4buqNuG7nuG7s3vGrzXDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUxqHhu6o24bue4buze8avNeG7njTGr+G7njXEg2Phu55j4bqrNzZ74bueNn3hu4M2e+G7niPhu6o24bueJeG7pjZ74bueJeG6vcOiPeG7nn1kaCg24bue4bqoZOG7pjbhu55C4bq3NuG7nuG6qWThu6Y24bueY8OdNeG7nuG6rX3FqGPhu55j4bqrWyk24bueJGThu540ID194buePcSDNnvhu54lw6M2e+G7juG7niPhur3hurM94bueJeG7tGThu55jfWThu559xJFj4bueNn1bIWThu54kZOG7njN9xag9feG7nmgsZOG7njUuNuG7nmMiNeG7niUuNsOV4bueQ2Ro4bueNn1bLDbhu47hu55jfSo34buee31b4bueNn3hu7Y24buePeG6ueG7puG7nuG6rX04Nnvhu57hu4VbLDbhu47hu57huqvGrzfhu5494buqNuG7njThurM24bueNn3hu7Jj4bueJeG6o1vhu57hu4XhurNb4bue4bqtfcWoY+G7nmPhuqtbKTbhu54kZOG7njQgPX3hu549xIM2e+G7niXDozZ74bue4bql4bueJcOdaOG7njTGr+G7nuG7heG7sjbhu54lIeG7nntb4bumN+G7nmN94bqhNnvDleG7nkPhur/hu57huqhk4bqjPeG7njTEg+G7nlFQw5rhu47hu549fcSRNnvhu55j4bqhW+G7nuG6rX3hu6pb4bue4bqr4buyY+G7nuG7heG7smPhu57hu4Xhu6rhu5414bqzW+G7nj044bueY30p4bueJFvhu549fWRoKTbhu54lLjbhu54j4buqNuG7nuG7s3vGrzXDleG7nuG7m2Q2e+G7niXhur3hurU2e+G7njN94bqhNnvhu54kxq9b4bueNn3hur02e+G7niXhu7Dhu55nZOG6ozZ74buePeG7suG6reG7juG7njZ9WyFk4bue4bqv4bue4buFN1vhu47hu57huq/hu557xq/hu47hu557w51o4bueM3044bueM33hu6w24buePX034bue4buFWyg94bueJVvhu5404buoW8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5ThuqA2e+G7nuG7s3tkaDw24bue4budZGjhu57GoV02feG7juG7niRk4bueM33FqD194bueY+G6v+G7nuG7s+G6oTZ74bue4bub4bqjNnvhu54lLjbhu54j4buqNuG7nuG7s3vGrzXhu549fTfhu54jWy5jw5Lhu57igJxD4bqhW+G7nuG6q+G7smPhu55jfV09feG7nmPhuqvhu6pb4bueNnt9Wyg14bueJGThu540ID194buePcSDNnvhu54lw6M2e+G7nmPhu6hb4bueI+G7qjbhu57hu7N7xq81w5Xhu57hu7N7N8avW+G7nuG7hTrhu54lP+G6reG7nj3hurnhu6bhu55jfVssNuG7njZ9Wyw24buO4bueM31d4buefeG7tmThu47hu549Nzbhu542e+G6veG6tVvhu54j4buqNuG7nuG7s3vGrzXhu57huqvhu7Jj4bueY33DnTbhu55jfVsoNuG7juG7njUuNuG7njN9xag9fcOV4bue4bujLjbhu54lw51o4buO4bueY+G6oVvhu54l4bq9w6I94bueY+G7rjXhu55iZOG6o1vhu47hu55jfeG6veG6pTZ74bueY33Dqj3hu542feG7gzZ74bueNTg24bue4busNuG7njXhu6Y2e+G7nn3hur3hurc2e+G7nuG7hSDhu57hu4VlNnvhu5494bumN+G7juG7niXhur3Doj3hu57huqXhu55j4bqrNzZ74bueNn3hu4M2e+G7njZ74bqhW+G7njZ9xq/hu55ixq82w5XDlcOV4bueQ2Ro4bueNn1bLDbhu47hu54l4bq94bq1Nnvhu54kQDbhu57hu4XGrzfhu54j4buqNuG7njZ9w6Hhu47hu54lxIPhu54k4bqjPeG7njThurM24buO4bueZ2Thu7Jj4buefVsoNuG7njZ9WyFk4bue4bqv4buee8avw5Xhu57hu51b4buePX1kaCk24bueI1Y2e+G7nuG6oeG7nmPhuqHhu5594bumaOG7nmcq4bueNcWoaOG7niUhZOG7nn0uY+G7nmLDqj3hu54zfTjhu54zfeG7rDbDleG7nsawaOG7nuG7hWE2e+G7juG7njThu7Q24bueYuG7pmThu55j4bqr4bql4bueNOG7qFvhu47hu549Nzbhu54l4bq94bq1Nnvhu55iO+G7niXhur3Doj3hu55jZOG7nmLhu4fhu6bhu54lKeG7niRk4bueM33FqD194bueJS424bue4buF4bqzW+G7niPhu6o24bue4buze8avNeG7nmN9ZOG7tjbhu55jWyg24buefeG6tzbigJ3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buYWzV74buePTThu6ZiYkvhu6Jb4bubKjZjKuG6q+G7ouG7nmJjaDQqS+G7omZbJGN9w5Lhu57DmeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu559Klt7fWPDkuG7nlNU4bug4bqtZ+G7jOG7ouG7nmLhuqs9S+G7oi8vPSQ2w5Uj4bumN2N94bumNn19N+G7psOV4buFNi8kKmIzYzfhuq0vNipmYi9RUVJQL1Hhu6BRJFBQU+G7oOG7pFNTY1FRVVVUNOG7oMOVMuG6rXvDk+G6q0tRVeG7ouG7nuG7pjRjS+G7ouG7s3vhur3hurVb4bueJMOdNuG7niPhu6o24bue4buze8avNeG7njU3Nnvhu54l4bq94bq1Nnvhu57hu4XGrzfhu54j4buqNuG7nmLhurM14bueJeG6vcOiPeG7njbDnTZ74buePeG7suG6reG7ouG7nmZbJGN9S+G7osOZ4bug4bug4bui4buefSpbe31jS+G7olNU4bug4bui4bueL+G7lOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6reG7m+G7puG6rWNbNzbhu6Lhu5Thu6Phur3hurU2e+G7njZ9w6Hhu47hu54lxIPhu54k4bqjPeG7njThurM24buee8OdaOG7njN9OOG7njN94busNuG7nj19N+G7nj3FqD3hu57huq194bq94bq3Nnvhu55jWyg24bue4bqr4bum4bue4buFxq834bueI+G7qjbDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4bujw6M2e+G7nuG6qWThu6Y24bueJVspNeG7nuG7heG6s1vhu57huqE2e+G7nsahXTZ94buO4bueI8av4bueeSzhu55DfSDhu57huqx94bq94bq3Nnvhu55DfWVo4buO4bueJGThu54zfcWoPX3hu54lLjbhu55j4bq/4buexrDGr+G7nuG7s8SDW+G7nuG6rX3hu6o24buexag2fcOS4buew71XY+G7niXhur3hurU2e+G7niM3Nnvhu55j4bqrOD3hu47hu549OOG7niU34buoNuG7nj19MOG7nj05NuG7nmPhuqvhurfhu5404buoW+G7niXhu7Jj4bueJcWo4buO4bueNn1bIWThu57hu4Ug4bueY+G6q13hu542ITbhu54l4bq94bq1Nnvhu54jIOG7njTEkTbhu55iw51k4bueY+G7qDfhu55jfcavNn3hu57hu4Xhurs2e+G7njbhur3hurM94bueNOG6szbhu57huqvhu7Jj4bueNntkaOG7nn1bKTXhu54l4bqjW+G7nuG7heG6s1vhu542e+G6veG6tVvhu55jfeG7pjXhu557W+G7puG7nntb4bumN+G7nmN94bqhNnvigKbhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOKAnMaw4buo4bueY+G7tDZ74bue4buFIeG7nntb4bumN+G7nmN94bqhNnvhu57huqlkaC5j4bueJSA2feG7niUuNuG7nmLhu4Hhu57huq19xahj4bueY+G6q1spNuG7njNbNn3hu55jLuG7nj3hurnhu6bhu54lIOG7puG7nuG6rX3hur3hurc2e+G7juG7nn1o4bue4buFYTZ74buePX1dNn3hu57huqlkaCE24bueZ+G7sOG7juG7nn1kaCg24bueYuG6szXhu55j4bqrWyk24bueM33hu6Zb4bueJOG7geG7nsWoNuG7njTGrzXhu54l4bq94bq1Nnvhu57hu4XGrzfhu54j4buqNuG7nuG7s3vGrzXhu47hu54lKeG7njXhurFb4bueNOG7tDbhu54lLjbhu54lw51o4bueJGThu54zfcWoPX3hu542feG6veG7nj19xJE2e+G7nmPhuqFb4bueM33huqE2e+G7nj05NuG7nuG7heG7smPhu57hu4Xhu6rhu57hu4XGr+G7njQ34bueNnvhu6hb4bue4buFIeG7njZ7ZGjhu5494bq34bueY+G7plvhu5424buoNuG7nntb4bumN+G7nmN94bqhNnvigJ3hu47hu54jxq/hu55DfWVo4buePX1b4bum4bueYjrDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4bqsfTjhu55j4bqr4bq94bqlNnvhu54j4buqNuG7nuG7s3vGrzXhu555OeG7nuG7hOG7rDbhu55Dw6rhu549fTfhu54jWy5jw5Lhu57hu7N94buDNnvhu5424busNeG7nnvhu7Q24bueJcOdaOG7juG7nmLhuqPhu5404bq9w6I2e+G7niRk4bueM33FqD194bueJS424bue4buF4bqzW+G7niPhu6o24bue4buze8avNeG7njZ7xq9o4bueNcSDY+G7nmPhu6w2e8OV4bueQ2Ro4bueNn1bLDbhu47hu54zfTjhu54zfeG7rDbhu5494bq54bum4bueI+G7qjbhu540xq/hu54l4bq94bq1Nnvhu557W+G7pjfhu55jfeG6oTZ74bueNuG6o1vhu55j4bq/4bue4bqoZOG6oz3hu540xIPhu55RUMOa4bue4buFxq834bueI+G7qjbhu54l4buw4bueZ2ThuqM2e+G7nj3hu7Lhuq3DleG7nuG7o8OdaOG7njTGr+G7nmNkaC424bueJeG6veG6tTZ74bueJeG6vcOiPeG7nmN9W+G7nj3huqE2e+G7nmPhur/hu540w51k4buO4buefVsoNuG7njbhu6Zo4bueJeG7sOG7nmdk4buyY+G7nn1bKDbhu542fVshZOG7nuG7hS5j4bueNsOqY+G7juG7nj044bueJTfhu6g24bueIyDhu540xJE24buO4bueZ2Thu7Jj4buefVsoNuG7njZ94buDNnvhu5594bqj4bueYsOdZOG7juG7nuG6q8SDNnvDleG7nsahLDbhu5494buoNn3hu54lOOG7juG7njVXY+G7niXhur3hurU2e+G7njZ9w6Hhu47hu54lxIPhu54k4bqjPeG7nj3hu6Y34bueM31bLjbhu55nKuG7nj3Eg+G7niVb4bueNOG7qFvhu54zfTjhu54zfeG7rDbDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4oCc4buzLmThu549Nzbhu54l4bq94bq1Nnvhu54l4bq9w6I94buePcWoPeG7nj3hu7Lhuq3hu549fV02feG7nuG6qWRoITbhu57huqlk4bumNuG7nmPDnTXhu55jZOG7nmLhu4fhu6bhu47hu542w502e+G7nj3hu7Lhuq3hu55jfSLhu54zfeG6oTZ74buePX0w4buee1vhu6Y34bueY33hur3hurc2e+G7nuG6rX3FqGPhu55j4bqrWyk24bueNcav4bueY1shNeG7njbhu6w2e+G7niRk4bueNCA9feG7nj3EgzZ74bueJcOjNnvhu57huqXhu54j4buqNuG7nuG7s3vGrzXhu5494bq7Nnvhu55iO+G7niXhur3Doj3hu54zfeG7plvhu55jfcWoPeG7nn1bKGThu57huqlk4buq4buefeG6tzbhu47hu557OOG6reG7nuG6rX3hu7Q24bueNsOdNnvhu5494bumN+G7nmN9ZOG7njZ94bu24bqt4buePX034bueNnvhur3hurVb4bueJMOdNuG7nuG7hcav4bue4bqtfcWoY+G7nmPhuqtbKTbhu54zWzZ94bueYy7hu47hu55n4buw4buefcSDW+G7nuG6peG7niUg4bum4bue4bqtfeG6veG6tzZ74oCd4buO4bue4bqhNnvhu55Dw6rhu549fVvhu6bhu55iOsOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueU1Thu6Dhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FRUlAvUeG7oFEkUFBTUOG7oFFTY1NUU+G7pFU04bugw5Uy4bqte8OT4bqrS1RUw5nhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6Lhu7N74bq94bq1W+G7niTDnTbhu54j4buqNuG7nuG7s3vGrzXhu541NzZ74bueJeG6veG6tTZ74bue4buFxq834bueI+G7qjbhu55i4bqzNeG7niXhur3Doj3hu542w502e+G7nj3hu7Lhuq3hu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmeG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JTVOG7oOG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3hu5vhu6bhuq1jWzc24bui4buU4buzfVshZOG7nuG7hSDhu55j4bqrXeG7njVXY+G7niXhur3hurU2e+G7niMg4bueZ2ThuqM2e+G7nj3hu7Lhuq3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buUQ+G6q+G7pjfhu54l4bqvW+G7nuG7heG6s1vhu57huq19ODZ74bue4buFWyw24buO4bue4bqhNnvhu57huqx94buoNeG7nsahxajhu57hu5t9Wy424buOQ+G6q+G6veG6pTZ74bue4bqsfTk2e+G7nnhbNn3hu55jLuG7nn3hu6jhu55j4bu0Nnvhu47hu55ExqHhu7Phu53hu559ZGgoNuG7nuG6qGThu6Y24bueQuG6tzbhu549fTfhu54jWy5jw5Lhu55DfeG6tVvhu557W+G7pjbhu57huqlk4bum4buO4bueJeG6vcOiPeG7nmLhu4Hhu57huqlk4bumNuG7nmPDnTXhu5494bq54bum4buePcWoPeG7nj3hu7Lhuq3hu47hu542e8avNn3hu47hu55j4bqrLDbhu54lIOG7puG7niPGrzbhu559ZGgoNuG7juG7nj044bueNn1bIWThu54k4buB4buexag24bue4buFIeG7nn3hu6jhu55j4bu0Nnvhu557W+G7pjfhu55jfeG6oTZ74bueJeG7sOG7niXhur3Doj3hu54l4bu0ZOG7nmPhur3DleG7nkPhuqs3Nnvhu55i4bqj4bueJTjhu47hu542fVshZOG7nmNkaC424bueJeG6veG6tTZ74bueJeG6vcOiPeG7niMs4bueY+G6oTZ74buefTjhu6bhu47hu542feG7geG7puG7nn044bum4bueM1ssNuG7nj3huqPhu54l4buw4bueY+G7qDfhu54lWyFk4bueM1soNuG7nmN9ZOG7tjbhu540w6Jb4bueY+G6qzc2e+G7nuG7hVsoPeG7njMuY+G7njbhuqNb4bue4buF4bqzW+G7njZ94buDNnvhu57hu4VlNnvhu54zfTjhu54zfeG7rDbhu47hu55n4bum4bueZ+G6oVvhu542feG7smPhu5494bq54bum4buefWRoKDbDleG7nuG7mzjhu55jfSnhu54zKeG7nmPhurNb4buePcWoPeG7nmNkaC424bueJeG6veG6tTZ74bueJEA24bueNCw24buePcWoPeG7niPhu6o24bueNnvhur3hurVb4buew73huqE2e+G7juG7njZ94bq9w5Lhu57hu5t9JuG7nnnhu7Rk4buO4bueQuG7puG7nuG7s8Wo4bue4buQZ+G7sOG7nuG7s+G7puG7nsO9w6g34buS4buO4bueI+G7qjbhu57DvWXhu6bhu55HZMOdNuG7juG7nkdd4bum4bue4buzYVvhu57hu5Bn4buw4bueQuG6tzbhu55DfeG6uWjhu5LigKbhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lEPhuqs3Nnvhu54zfVvhu54lOOG7juG7nmNkaC424bueJeG6veG6tTZ74bueY+G6v+G7nuG6qGThuqM94bueNMSD4bueUVDDmuG7niVb4bueI+G7qjbhu57hu7N7xq814bueJeG7sOG7nmdk4bqjNnvhu5494buy4bqt4buO4bue4buqNn3hu5594bq94bqlNnvhu54zfeG6oTZ74bueNn3DoeG7niUuNuG7nuG7hVsoPeG7nuG6rX3FqGPhu55j4bqrWyk24bueM1s2feG7nmMu4buO4bueZ+G7sOG7nn3Eg1vhu5494bq54bum4bueJSDhu6bhu57huq194bq94bq3Nnvhu47hu54lVz3hu54jWyhj4bueNMav4bue4bqtfcWoY+G7nmPhuqtbKTbhu54kZOG7njQgPX3hu549xIM2e+G7niXDozZ7w5Xhu57hu6PFqDZ94buee1vFqOG7nmNdNn3hu5494buy4bqt4bueY31bLmPhu5494bq54bum4bue4buFWyg94bueNsOdNnvhu5494buy4bqt4buO4bueY2Thu55i4buH4bum4bueY2RoLjbhu54l4bq94bq1Nnvhu47hu5414bqzW+G7niXDnWjhu47hu57hu7N7fSDhu57huqlkaC5j4buexrDhu6Phu7Phu53hu559ZGgoNuG7nuG6qGThu6Y24bueQuG6tzbhu54l4buw4bueJeG6veG7puG7niThu4Hhu57FqDbhu57hu4XGrzfhu54k4bumNn3hu541w6k94bueJeG7tGThu55j4bq94bueY+G6v+G7nuG7m33hur3hurc2e+G7nmPhuqsiNn3hu541w6k94bueY1ssZOG7nuG6qGThuqM94buee1vhu6bhu55nw51o4bueJOG7gTZ74bue4buz4bqhNnvhu55jfeG6oTbhu5414bqzW+G7juG7nuG7heG6s1vhu55j4bqvNnvhu542e2TDozbhu57hu4XhuqM24buefeG6tzbhu55V4bueY+G7i+G7niXDozZ7w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3EqWRjfTfhuqvhu6Lhu5Thu5gj4buU4bujIjZ94buexalb4bumNnvhu5gvI+G7lOG7mC/huq3hu5Q=

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]