(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 29-7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh Thanh Hóa thông qua nội dung phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQPuG6teG6t+G6syw/4bq9xKjDlMOT4bqyIlJd4buQWeG7qF3hu5DDnSJSXeG7kHs94bqz4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kF00XTrhu5DhurM7NF3hu5Bbw6EsSuG7kMOdNOG7kOG6szso4buQw6nDml3hu5BbLF07SuG7kOG6tzVdOuG7kOG6szXhurPhu5DDncOgLOG7kMOd4bu2xIPhu5DDnVMiTy874buYw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg3Lhu7JQWcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk+G7qzpS4bq94buQ4buU4bugLeG7okrhu5DhurNTLOG7kDs3LOG7kF06Oyjhu5Dhurdh4buQez3hurPhu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5Dhu5zhu5DhurM7UV064buQw53hu7DhurXhu5Bdw5pbSuG7kOG6s+G6sSwqXeG7kHs7UCzhu5BdOywlW+G7kMOp4bqn4buQ4buc4buQ4bqzO1FdOuG7kFjhurU1LOG7kF3Dmlvhu5Dhu5Thu5Lhu5Thu5RK4buQ4buNUF3hu5DhurI74bqrw6BdOuG7kOG6s+G6sWRY4buQ4bqs4bq94buQV1Bd4buQw7QiUl3hu5B7PeG6s+G7kOG7jzRdOuG7kDosUSLhu5BN4bq04buNw7TFqeG7j3FO4buQ4bqzKV074buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kOG6szs0XTrhu5Dhuq/hurVQ4buQXTcs4buQWeG6tV064buQxIM7Il064buQ4bqz4bqxUiLhu5DhurM7LOG7kMOd4bq1UOG7kOKAnOG6siJSXeG7kFnhu6hd4buQw50iUl3hu5B7PeG6s+G7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5BdNF064buQ4bqzOzRd4buQW8OhLErhu5DDnTThu5DhurM7KOG7kMOpw5pd4buQWyxdO0rhu5Dhurc1XTrhu5DhurM14bqz4buQw53DoCzhu5DDneG7tsSD4buQw51TIuKAnUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQWOG7sl3hurPhu7LhurHEqMOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OULOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kOG7muG7luG7lsSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7lOG7luG7ki/hu5jhu5rGoFnhu5rhu5jhu5zhu5jGoOG7lOG7lOG6s+G7luG7luG7kuG7mOG7lH3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu5Thu6Lhu57DlOG7kFB94bqzR8OU4bqyIlJd4buQWeG7qF3hu5DDnSJSXeG7kHs94bqz4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kF00XTrhu5DhurM7NF3hu5Bbw6EsSuG7kMOdNOG7kOG6szso4buQw6nDml3hu5BbLF07SuG7kOG6tzVdOuG7kOG6szXhurPhu5DDncOgLOG7kMOd4bu2xIPhu5DDnVMiw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5rhu5bhu5bDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQWOG7sl3hurPhu7LhurHEqMOUw5Phu49RWOG7kMOdUyzhu5BXLCrhurXhu5BZZOG7kDs3LOG7kF06OyhLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk+G6suG6sSJdOuG7kF07ZV064buQXcOaW+G7kOG6r+G6tVBK4buQw502XTrhu5BXUiLhu5BYNF064buQOixRIuG7kFhU4buQXeG6q8OhWOG7kMOdVeG7kDvhuqvhuqNdOuG7kGJdOuG7kFhRWOG7kMSDOyJdOuG7kOG6s+G6sVIi4buQ4bqzOyzhu5DDneG6tVDhu5Dhur0j4bq14buQXeG6q8OhWOG7kFki4buQ4bq04buNw7TFqeG7j3Hhu5DDiSwl4bqz4buQ4burUFvhu5DEgztR4bqz4buQw503XTpL4buQ4burO+G7pFvhu5DEgztR4bqz4buQO+G6teG6veG7kDthXeG7kF1lUOG7kF07ZV064buQ4bqzO1JdO+G7kOG6r+G6tVThu5Dhu6rhur3hu5DhurPhurEiXTrhu5A6LFAs4buQw50iU13hu5Bbw6EsSuG7kFjhuqVdOuG7kMOdNl064buQV1Ii4buQw53hu67hur3hu5BbU1074buQWOG6tTdY4buQw6nhu6xd4buQw503XTrhu5Dhurvhu6jhur3hu5BZZF064buQXTRdOuG7kOG6szs0XeG7kFvDoSxK4buQw5004buQ4bqzOyjhu5DDqcOaXeG7kFssXTvhu5A6IMSD4buQxIM74buwXeG7kOG6sztkWOG7kDssJV3hu5Bb4bqnWOG7kOG6sywj4bq14buI4buQ4oCcw7Xhu6hd4buQOixS4bq1SuG7kF3huqvDoVjhu5BbU107SuG7kFnhu6hd4buQWDvhuq1K4buQWDRdOuG7kFfhu6RdOuG7kMOpw5pd4buQWyxdO+KAnUrhu5ByNyzhu5BdOjso4buQw7QiUl3hu5Dhu4874bqt4buQ4bqzKFg74buQ4bq04buNw7TFqeG7j3Hhu5DDiSwl4bqz4buQ4burUFvhu5B94buwXeG7kOG6szti4buQ4bue4buQ4bqzUyzhu5DhurM7Ul074buQxIM7NeG7kMO0UuG7kOG7q8avXTrhu5DDnVXhu5Dhuq/hurXhur094bqz4buQw50oXTvhu5DDnTgs4buQ4bqzI13hu5DEgzsiXTrhu5DhurPhurFSIuG7kOG6szss4buQw53hurVQ4buQ4oCc4bqyIlJd4buQWeG7qF3hu5DDnSJSXeG7kHs94bqz4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kMOdw6As4buQ4bq3NV064buQw6nDml3hu5A7IFDhu5DhuqPhu5B7O+G6teG7kFnhu6hd4buQWOG6q0rhu5Dhurc1XTrhu5DhurM14bqz4buQw53DoCzhu5DDneG7tsSD4buQw51TIuKAneG7kOG6sztSXTvhu5DigJzhurIiUl3hu5BZ4buoXeG7kMOdIlJd4buQez3hurPhu5Dhurvhu6jhur3hu5BZZF064buQXTRdOuG7kOG6szs0XeG7kFvDoSxK4buQw5004buQ4bqzOyjhu5DDqcOaXeG7kFssXTtK4buQ4bq3NV064buQ4bqzNeG6s+G7kMOdw6As4buQw53hu7bEg+G7kMOdUyLigJ1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4bua4buW4buWxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buU4buW4buSL+G7mOG7msagWeG7muG7mOG7nOG7mMagxqDhu6LhurPhu5bhu5rhu5Lhu6Lhu6J94buSSz7Egzrhu4rhurFHxqDGoOG7lsOU4buQUH3hurNHw5ThurIiUl3hu5BZ4buoXeG7kMOdIlJd4buQez3hurPhu5Dhurvhu6jhur3hu5BZZF064buQXTRdOuG7kOG6szs0XeG7kFvDoSxK4buQw5004buQ4bqzOyjhu5DDqcOaXeG7kFssXTtK4buQ4bq3NV064buQ4bqzNeG6s+G7kMOdw6As4buQw53hu7bEg+G7kMOdUyLDlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7muG7luG7lsOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5BY4buyXeG6s+G7suG6scSow5TDk3ldOuG7kMO04bumXTrhu5Dhu487LuG7kOG7jzRdOkrhu5DEgjsg4buQ4buPO+G6reG7kOG6syhYO+G7kOG6tOG7jcO0xanhu49x4buQ4bqzKV074buQ4bqyO1BdO+G7kHIgUOG7kOG6szs0XTrhu5Dhuq/hurVQ4buQXTcs4buQWeG6tV064buQxIM7Il064buQ4bqz4bqxUiLhu5DhurM7LOG7kMOd4bq1UOG7kOKAnOG6siJSXeG7kFnhu6hd4buQw50iUl3hu5B7PeG6s+G7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5BdNF064buQ4bqzOzRd4buQW8OhLErhu5DDnTThu5DhurM7KOG7kMOpw5pd4buQWyxdO0rhu5Dhurc1XTrhu5DhurM14bqz4buQw53DoCzhu5DDneG7tsSD4buQw51TIuKAnUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQPuG6teG6t+G6syw/4bq9xKjDlMOT4bqyO+G7siLhu5DDnSBK4buQw7QiUl3hu5Dhu4874bqt4buQ4bqzKFg74buQ4bq04buNw7TFqeG7j3Hhu5DDiSwl4bqz4buQ4burUFvhu5BY4bqn4buQ4bqzOyrhu5A7IFDhu5DEgzsiXTrhu5DhurPhurFSIuG7kF1S4bq94buQV+G7pF064buQWFFY4buQXTcs4buQWeG6tV064buQWGHhu5BXVF3hu5DhurdQ4bq14buITy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk+G7mEvhu5DDtCJSXeG7kHs94bqz4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQxIM7UeG6s+G7kOG6s+G6sSwqXeG7kHssXTvhu5DhurM9SuG7kOG6sy5YO+G7kFhkWOG7kDosw6LEg+G7kF07UOG6teG7kDosVFvhu5BdOjvDqCLhu5BXJF3hu5DDqWVdOkrhu5Bd4buoXTrhu5BYUCLhu5DDncOgLOG7kOG6tzVdOkrhu5B7O+G6teG6vT1d4buQezsuWDvhu5B9Ulvhu5A6LFLhurXhu5BYOy5dO+G7kMOdUV06S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5A+4bq14bq34bqzLD/hur3EqMOUw5PDieG7rF3hu5DDnTddOuG7kOG7qzvhu6hd4buQWeG7qF3hu5A6LMOixIPhu5BdO1DhurXhu5DEgztR4bqz4buQ4bqz4bqxLCpd4buQeyxdO+G7kOG6sz1K4buQ4bqzOyJR4bqz4buQXTo7w6gi4buQVyRd4buQw6llXTpK4buQw6nhuqthXeG7kH0jXeG7kH1SW+G7kDosUuG6teG7kFg7Ll074buQw51RXTrEqOG7kOG6sztkWOG7kDssJV3hu5Dhuq/hurXhur3hu5A7IlNYO+G7kMOpUuG7kFg7KV074buQ4bqz4bqxUF064buQezvhurXhu5BZ4buoXeG7kFjhuqvEqOG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5BYYeG7kOG6t+G6o+G7kMOp4bus4bqz4buQWDvhu6rhurPhu5DDqVLhu5B7PeG6s+G7kFjhu6rhurXhu5A7U+G7kOG6s+G7sF064buQOixQIuG7kOG6szs0XTrhu5BdNF064buQ4bqzOzRdS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5A+4bq14bq34bqzLD/hur3EqMOUw5PDieG7rF3hu5DDnTddOkrhu5A74bqrw6FdOuG7kFlWXeG7kMOpUuG7kDs54buQ4bqz4bqx4bqh4buQWFFY4buQOzfhu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kMOdw5pdOuG7kHvDquG7kOG6t1Rd4buQ4bq74bq14buq4bqz4buQeyxdO+G7kFkiUF074buQ4bqzO2RY4buQxIM74buuW+G7kFBd4buQ4bqzIlJdxKjhu5DhurM7ZFjhu5A7Ul074buQ4bqzLD3hurPhu5B7LCVb4buQ4bqz4bqxIl064buQ4bqzLCPhurXhu5BZ4bqlXTrhu5DDqVLhu5DhurdUXeG7kOG6u+G6teG7quG6s0vhu5DDieG7rF3hu5DDnTddOuG7kF064bqrw6As4buQ4bqzO+G7qF3hu5DhuqPhu5DhurtQ4buQ4bqv4bq1I+G7kMOdIF064buQOiDEg+G7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5Dhuq/hurUj4buQO+G6q2FdOsSo4buQ4bqtXTrhu5A7N+G7kOG6r+G6teG7g+G7kOKAnMOJIeG7kF064bqrw6As4buQXTo7w6gi4oCdSuG7kFhRWOG7kFg74bqrYV064buQ4bqz4bqxIV07SuG7kFlk4buQUV3hu5DDqVLhu5A7OeG7kOG6s+G6seG6oeG7kOG6s2Phu5BYN1064buQw502XTrhu5DDnSrhu5A6LMOixIPhu5BYUVjhu5A7N+G7kF06O8OoIuG7kFhULOG7kOG6s1MiSuG7kOG6t8SRUOG7kFg7ZVDhu5BdO1Lhu5DhuqNK4buQWFQs4buQ4bqzOywlXeG7kMOdw6As4buQ4bq3NV06S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5A+4bq14bq34bqzLD/hur3EqMOUw5PhuqLhu5BdNF064buQ4bqzOzRdSuG7kMOp4busXeG7kMOdN1064buQXTRdOuG7kFnhu6hd4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQWFFY4buQ4bqzOOG7kDvhuqHEg+G7kOG6s1FYSuG7kDvhuqHEg+G7kOG6s1FY4buQ4bq7VeG7kF00XTrhu5BdOjssJcSD4buQeywq4bq14buQW8OhLMSo4buQOznhu5DhurPhurHhuqHhu5DhurM44buQWDtiWOG7kH0sI13hu5B7PeG6s+G7kDosZVDhu5BYUVjhu5A74bqhxIPhu5DhurNRWOG7kOG6u1Xhu5DDqVLhu5A7N+G7kF00XTrhu5BZ4buoXeG7kMOpw6Es4buQWSJQXTvhu5BdOjssJcSD4buQw50q4buQxIM7UeG6s+G7kOG6s+G6sSwqXeG7kFhRWOG7kFg74bq1OSzhu5B9LCNd4buQez3hurPhu5BYIOG7kOG6t2JY4buQWFNdO+G7kOG6s+G6sVBdO+G7kMOpUuG7kDssJeG6teG7kOG6r+G6tVTEqOG7kMSDO1HhurPhu5DhurPhurEsKl3hu5B7LF074buQ4bqzPeG7kMOp4bqrw6BdSuG7kHssXTvhu5DhurM94buQ4bqz4bqxUF064buQ4bqz4bqxUyzEqOG7kMSDO1HhurPhu5A74bq14bq94buQXTo7JOG7kOG6s+G6seG6teG6vSRd4buQ4bqzOzVdOuG7kFjhuq1Q4buQw50oUOG7kMSDO+G6q2FdOsSo4buQ4bqzLlg74buQWGRY4buQWDvhurXhur0qXeG7kMOdOCzhu5BYYeG7kFjhu6rhurXhu5DhurdUXeG7kOG6u+G6teG7quG6s+G7kMOdKuG7kHs7NF064buQXTpjXTrhu5Bd4buoXTrhu5BYUCLhu5Bdw5pdOuG7kOG6t+G6teG7quG6s+G7kH1QIuG7kMOdN1064buQw6lS4buQOywl4bq14buQ4bqv4bq1VOG7kHssXTvhu5DhurM9S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5A+4bq14bq34bqzLD/hur3EqMOUw5PhuqLhu5DDnTThu5DhurM7KErhu5DDqeG7rF3hu5DDnTddOuG7kOG7qzvhu6hd4buQWeG7qF3hu5DhurM7ZFjhu5A7LCVd4buQXTo7LCNb4buQWFFY4buQ4bqv4bq14bq94buQw50oXTvhu5DDqSThu5Dhuq/hurXhur3hu5A7IlNYO+G7kMOdNOG7kOG6szsoxKjhu5DEgztR4bqz4buQ4bqz4bqxLCpdSuG7kMOdUOG7kFlTXTrhu5A7IlHhu5BdOlJdO+G7kF06OyThu5BZKFg74buQw6nhuqfhu5DDqVLhu5DhurdUXeG7kOG6u+G6teG7quG6s+G7kHssXTvhu5BZIlBdO0rhu5BXVCLhu5DhurM2XeG7kMOpUuG7kMSDO1HhurPhu5DhurPhurEsKl3hu5BdOlJdO+G7kF06OyThu5DhurPhurHhurXhur0kXeG7kOG6szs1XTrEqOG7kMOp4busXeG7kMOdN1064buQ4burO+G7qF3hu5BZ4buoXeG7kOG6sztkWOG7kDssJV3hu5DDqcOaXeG7kFssXTvhu5DDqVLhu5DDnVMi4buQw51iWOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kOG6t1Rd4buQ4bq74bq14buq4bqzSuG7kHssXTvhu5BZIlBdO0rhu5BZKFg74buQw6nhuqdK4buQezs0XTrhu5BXUV3hu5A7Ul064buQezs0XTrhu5BYIOG7kOG6u+G6teG7quG6s+G7kOG6u2Lhu5DhurM74buyIuG7kOG6r+G6teG6veG7kMOdKF074buQWOG6rVDhu5DEgztRxIPhu5B94bq14bus4bqzSuG7kDtSXTrhu5A6LFRK4buQO1JdOuG7kHvhu7Rb4buQWDvhu6rhurPhu5B94bqr4bqhXTpLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk8OJ4busXeG7kMOdN1064buQ4burO+G7qF3hu5BZ4buoXeG7kOG6sy5YO+G7kFhkWOG7kOG6sztQW+G7kDosUOG7kOG6sztkWOG7kDssJV3hu5DEgzsiXTrhu5DhurPhurFSIuG7kOKAnOG7j1Thu5Bd4bqrw6FY4buQWDvhurVdOuG7kOG6t2JY4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kF00XTrhu5DhurM7NF3hu5Bbw6Es4oCdS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5A+4bq14bq34bqzLD/hur3EqMOUw5Phu5RL4buQw7QiUl3hu5B7PeG6s+G7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5DDncOgLOG7kOG6tzVdOuG7kMOpw5pd4buQOyBQSuG7kFg7w5pb4buQfSLhu5Dhurdk4buQXTo7LCXEg+G7kDosUSLhu5BZ4bqnWErhu5DEgztR4bqz4buQ4bqz4bqxLCpd4buQXTrhurU2XeG7kF074buoXeG7kH1kWErhu5BYO8OaW+G7kOG6tyBY4buQ4bq3Yljhu5B7OzLhu7Lhu5BdO+G7qF3hu5BZ4buoXcSo4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kDosUOG7kMOdIV074buQw6nDml3hu5A7IFDEqOG7kMSDO1HhurPhu5A74bq14bq94buQ4bqz4bqx4bq14bq9JF3hu5DhurM7NV064buQ4oCcw50kXeG7kGFd4buQw51RxIPhu5BdOjs8UOKAnUrhu5DigJzhurPhuqthXTrhu5DhurM74buoXeG7kOG6s+G6q2FdOuG7kFEs4oCdTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk8OJ4busXeG7kMOdN1064buQ4burO+G7qF3hu5BZ4buoXeG7kOG6sy5YO+G7kFhkWOG7kOG6sztkWOG7kDssJV3hu5DhurM14bqz4buQWFFY4buQ4bqv4bq14bq94buQw50oXTvhu5DDqSThu5BdPcSD4buQ4bq3NV064buQw6nDml3hu5BbLF074buQ4bqz4bqxIl064buQw6ksJVjhu5BY4bqrw6EsSuG7kMOpLCVY4buQ4bqzUF06SuG7kH0m4buQOzcsxKjhu5DhurM7ZFjhu5A7LCVd4buQYl064buQ4bq7xJHhu5DDqcOaXeG7kFssXTvEqOG7kFs5LOG7kDs34buQOixQ4buQw50hXTvhu5BYIOG7kOG6s+G6sVFYO+G7kF07LCVb4buQ4bqz4bqxIl064buQw6ksJVjhu5Dhurvhu6jhur3hu5BZZF064buQOixQ4buQw50hXTvhu5A7U1074buQxIM7w6JYSuG7kDogxIPhu5DEgzvhu7Bd4buQ4bq74buo4bq94buQWWRdOuG7kHs74bq14buQWeG7qF3hu5BY4bqr4buQfVJdO+G7kFtTXTtK4buQUF3hu5DhurMiUl3EqOG7kFjhuqVdOuG7kMOpw6Es4buQ4burO1Lhu5Bd4bqrw6FY4buQ4bqzY1064buQV+G6q8OhWOG7kFjhuq1dOuG7kFg1SuG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5DDqVLhu5A7IV074buQ4bqzO1JdO+G7kFhRWOG7kOG6s+G6seG6tV064buQ4bqz4buoW+G7kDsiU+G6s+G7kMOdN1064buQWDddOuG7kMOdNl06S+G7kMO04buu4bq94buQW1NdO+G7kMOpUuG7kMSDO1HhurPhu5A74bq14bq94buQ4bqz4bqx4bq14bq9JF3hu5DhurM7NV064buQw6nDml3hu5A7IFDhu5DDiSwl4bqz4buQ4burUFtK4buQOixl4buQOiFd4buQV1Rd4buQ4bq3w5lY4buQw6nDml3hu5A7IFDhu5BZ4buoXeG7kOG6szdY4buQ4bqzO2RY4buQ4bq3ZOG7kOG6s+G6seG6o+G7kOG6sztSXTvhu5BdJF3hu5DhurNUXTrhu5DhurMsXTvhu5DhurM74buwXeG7kMOpZV064buQWDvDmVjhu5BY4bqtUOG7kOG6u1Xhu5A7Nyzhu5DDqVLhu5DhurdiWOG7kFtTXTvhu5BdNyzhu5B9ZFjhu5DDnSrhu5A6IMSD4buQxIM74buwXeG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5DDqVLhu5BXVCLhu5DDqSXhu5DhurI44buQ4bqv4bq1NVhLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk8OJ4busXeG7kMOdN1064buQ4burO+G7qF3hu5BZ4buoXeG7kOG6s+G7rMSD4buQfeG6teG6vSVd4buQ4bqzOyrhu5BZ4bqnWErhu5DhurM7KuG7kOG6sztQIsSo4buQWDvhuq3hu5DDnTddOuG7kMSDOzBdOkrhu5BYOzVdOuG7kFhRWOG7kFkoWDvhu5BXJV07SuG7kFg7w5pb4buQ4bq3IFjhu5DhurdiWOG7kHs7MuG7ssSo4buQ4bqzO2RY4buQOywlXeG7kOG6tyxdO+G7kOG6t1Rd4buQWCDhu5DhurPhurFRWDvhu5BdOywlW8So4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQWFFY4buQOyFdO+G7kOG6sztiWOG7kFdUIuG7kDssKlvhu5Dhur3hu5DhurM9SuG7kFdUIuG7kDssKlvhu5DhurtV4buQOzcs4buQw6lS4buQWFFY4buQOyJT4bqz4buQw503XTrhu5DigJzDiSHhu5DhurdiWOG7kHs7MuG7suG7kFg3XTrhu5DDnTZdOuKAnUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQPuG6teG6t+G6syw/4bq9xKjDlMOT4bqyO+G6q8OgXTrhu5DhurvhurXhur0jXeG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQWFFY4buQOyJT4bqz4buQw503XTrhu5A6LFEi4buQWeG6p1jhu5DhurPhurHhurXhur0kXeG7kOG6szs1XTrhu5DDnVMi4buQfcOq4buQ4bq1NV064buQXeG6q8OhWOG7kF07w6Hhu5BdOuG6tTZdSuG7kMOdJF3hu5BhXeG7kMOdUcSD4buQXTo7PFBK4buQWDvDmlvhu5DhurcgWOG7kFhRWOG7kDosUOG7kMOdIV074buQWDsuXTvhu5DhurdRWDtK4buQXTrhuqvDoCzhu5BYIOG7kFg0XTpK4buQxIM74bqnXTrhu5BZ4bqrw6NdOuG7kOG7qeG7tuG7kMOJLCXhurPhu5Dhu6tQW+G7kFBdO+G7kDvhuqVdOkvhu5DhurIuWDvhu5BYZFjhu5DhurM7UFvhu5A6LFDhu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5BdO+G7qF3hu5DDnVMiSuG7kOG6s2Phu5DhurM7LCVdSuG7kDosw6LEg+G7kMOdw6Phu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kFco4buQ4bqzOywjXeG7kOG6s1AsSuG7kF064bqrw6As4buQVyjhu5BdOywmW+G7kFg74buq4bqz4buQw503WOG7kFlQ4buQWFBb4buQLeG7kFksIuG6uyxdSuG7kF064bqrw6As4buQOixS4buQ4bq9PeG6teG7kHs7NF064buQXWEs4buQXeG6q2FdOuG7kOG6s2RQSuG7kF064bqrw6As4buQWCDhu5A7IlJd4buQWFRdO+G7kMOd4bumWOG7kFcsJeG6s+G7kHs7IOG7kHs7w5pdS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5A+4bq14bq34bqzLD/hur3EqMOUw5Phu5ZL4buQw7QiUl3hu5B7PeG6s+G7kOG6sztQW+G7kDosUOG7kFdUIuG7kMOpJeG7kFs0LOG7kOG6s+G6seG6q8OgXTpK4buQYl064buQxIM7IOG7kMOpw6Es4buQVyw9XeG7kMOdOCzhu5B7Oy7hu5A74bus4bq1SuG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5BYVF074buQ4bqv4bq1UF3hu5BbNCzhu5DhurPhurHhuqvDoF064buQ4bq3UV06SuG7kOG6u1BdO0rhu5DhurdTWDtK4buQw53hu7bEg0tPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQPuG6teG6t+G6syw/4bq9xKjDlMOTw4nhu6xd4buQw503XTrhu5Dhu6s74buoXeG7kFnhu6hd4buQ4bqzLlg74buQWGRY4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQWFFY4buQOyJT4bqz4buQw503XTrhu5A6LGXhu5A6IV3hu5DDqSXhu5DhurcsXTtK4buQV1Qi4buQw6kl4buQWzQs4buQ4bqz4bqx4bqrw6BdOsSo4buQ4bq7xJHhu5B9w6rhu5BYO+G7quG6s+G7kOG6sztULOG7kOG6t1Rd4buQ4bq74bq14buq4bqz4buQw6lS4buQ4bq3LF074buQOyJT4bqz4buQw51UW+G7kFdUIuG7kMOpJeG7kOG6tyxdO+G7kFs0LOG7kOG6s+G6seG6q8OgXTrEqOG7kOG6s+G6sTZdOuG7kFjhu6jhur3hu5DhurtQXTvEqOG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5BYUVjhu5BbNOG7kDshXTvhu5BYOF064buQXTtS4buQ4bq34buoXeG7kMOp4bqrw6BdSuG7kMOd4bqrw6BdOuG7kH1SXTrhu5BdOjPhu5DhursgW0rhu5B7O+G6teG7kMSDOzXhu5DhurdRXTrhu5At4buQ4bq7UF074buQLeG7kOG6t1NYO+G7kC3hu5DDneG7tsSDS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5A+4bq14bq34bqzLD/hur3EqMOUw5PDieG7rF3hu5DDnTddOuG7kOG7qzvhu6hd4buQWeG7qF3hu5A6LGXhu5A6IV1K4buQV1Qi4buQw6kl4buQXTrhurU2XeG7kOG6s1Is4buQXTrhurXhur0jXeG7kOG6szssI13hu5BdOywjXUrhu5BXVCLhu5DhurM2XeG7kMOdUOG7kFlTXTrhu5DhurcsXTvhu5A7MVjEqOG7kMSDO1HhurPhu5A74bq14bq94buQOywl4bq14buQ4bqv4bq1VOG7kFhRWOG7kDsiU+G6s+G7kMOdN1064buQ4bqzZOG7kOG6r+G6tVRd4buQWOG6rVDhu5BYN1064buQw502XTrhu5DhurPhurEiXTrhu5DDqSwlWOG7kDosUVvhu5DhurdR4bqz4buQWDRdOuG7kOG6s1FY4buQ4bqv4bq1VF3hu5B9w6rhu5DDneG7quG6s+G7kMOdUCxK4buQeztQLOG7kOG6sztRWOG7kOG6s1Is4buQXTrhurXhur0jXeG7kOG6szssI13hu5BdOywjXeG7kFjhuq1Q4buQWFFY4buQWGHhu5Dhuq/hurVQXUrhu5DhurM44buQWDtiWErhu5BYUeG7kF074buoXUrhu5BZIlBdO+G7kF06OywlxIPhu5DhuqPhu5DDnShQ4buQxIM74bqrYV06xKjhu5DhurfEkeG7kFnhuqddOuG7kFhRWOG7kOG6t1Rd4buQxIM74buuW+G7kOG6szvhu6hd4buQ4bqzOywlXeG7kMOpw6Es4buQWzQs4buQ4bqz4bqx4bqrw6BdOkrhu5DDnTbhu5BZ4bqlXTrhu5DhurMsPeG6s+G7kHssJVvhu5Bdw5pdOuG7kH3huqvhuqFdOktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQPuG6teG6t+G6syw/4bq9xKjDlMOTxqBL4buQw7QiUl3hu5B7PeG6s+G7kFg74buqxIPhu5A7Ul074buQxIM7UcSD4buQfeG6teG7rOG6s0rhu5BXVCLhu5DDnVRb4buQ4bqz4bqx4bus4bqz4buQ4bqzZOG7kFBd4buQ4bqzIlJd4buQ4bq7VeG7kDs3LE8vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5A+4bq14bq34bqzLD/hur3EqMOUw5PDieG7rF3hu5DDnTddOuG7kOG7qzvhu6hd4buQWeG7qF3hu5DhurM7ZFjhu5A7LCVd4buQ4bqzNeG6s+G7kDvhuqthXTrhu5DhuqvDoVhK4buQ4bqv4bq14bq94buQ4bqrw6FY4buQWOG6rVDhu5BYN1064buQw502XTrEqOG7kOG6tzVdOuG7kMOpUuG7kH1SW+G7kMOpLCVY4buQ4bqzO+G7siLhu5DEgztRxIPhu5B94bq14bus4bqzSuG7kOG6sy5YO+G7kFhkWOG7kMSDOzBdOkrhu5BYOzVdOuG7kOG6szcs4buQxIM7U1tK4buQWFFY4buQ4bqzJeG7kF1TXeG7kOG6u1Xhu5A7NyzEqOG7kDosZeG7kDohXeG7kFBd4buQXSxdO0rhu5DhurPhurHhu6zhurPhu5DhurNk4buQUF3hu5DhurMiUl3hu5DhurtV4buQOzcsSuG7kHs7NF064buQw6ks4buQxIM7U1vhu5Dhuq/hurXhur3hu5DDnShdO+G7kFjhuq1Q4buQxIM7UcSD4buQfeG6teG7rOG6s+G7kMOpJOG7kFBd4buQ4bqzIlJd4buQOixQIuG7kOG6szs0XTrEqOG7kMOp4busXeG7kMOdN1064buQ4burO+G7qF3hu5BZ4buoXeG7kFhQW+G7kHs94bqz4buQezs0XTrhu5DhurfEkeG7kFnhuqddOuG7kFg74buq4bqz4buQWOG7qltK4buQ4bqzO+G6tTVY4buQeztRXTrhu5DhurcsXTvhu5Dhuq/hurVR4buQ4bqv4bq14bq94buQw50oXTvhu5DhurPhurEiXTrhu5BYO8OaXeG7kF3hurU0LMSo4buQezs0XTrhu5DhurfEkeG7kFnhuqddOuG7kMSDO+G7qF3hu5BXIF1K4buQOyBQ4buQWDvhu6rhurPhu5BXVCLhu5DDqSXhu5DhurM7ZFjhu5DEgzvhu65b4buQ4bq3UCzhu5Dhuq/hurXhur3hu5DDnShdO0rhu5BYUFvhu5B7PeG6s+G7kHs7NF064buQeyxdO+G7kFkiUF07SuG7kFg7PeG7kFcsPV3hu5DhurM7ZFjhu5DEgzvhu65b4buQezs0XTrhu5BQXeG7kOG6syJSXcSo4buQezs0XTrhu5DhurNSXTrhu5DhurPhurFl4buQw6nhu6zhurPhu5B9LCXhurXhu5BdOOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kDosUOG7kMOdIV07xKjhu5DhurM7ZFjhu5A7LCVd4buQXTo7LCNb4buQWFFY4buQ4bqv4bq14bq94buQw50oXTvhu5DDqSThu5DEgzswXTrhu5BYO1Hhur1K4buQWDtlUOG7kFg7UeG6vUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQPuG6teG6t+G6syw/4bq9xKjDlMOTxII7UeG6s+G7kDvhurXhur3hu5DDqVAs4buQ4bqz4bqxMOG7kFhRWOG7kOG6szjhu5A7MFDhu5A6LFQsSuG7kDosVCzhu5Dhuq/hurXhur094bqz4buQOywl4bq14buQ4bqv4bq1VOG7kF07ZV064buQW+G7qOG6teG7kOG6szvhurVWXUrhu5BX4buq4bqz4buQOzBQ4buQ4bqz4bqxIl064buQXTcs4buQVzfhu5Dhu6s74buoXeG7kFnhu6hdSuG7kOG6s1Mi4buQezs0XTrhu5B7Oy7hu5A7MFDhu5DhurM74bq14busXeG7kOG6o+G7kHs74bq14buQWeG7qF3hu5BY4bqrS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5A+4bq14bq34bqzLD/hur3EqMOUw5Phu5pL4buQw7QiUl3hu5B7PeG6s+G7kMSDO1HhurPhu5A74bq14bq94buQWeG7qF3hu5BYO+G6rUrhu5DhurMuWDvhu5BYZFjhu5DhurM7UFvhu5A6LFDhu5Dhurvhu6jhur3hu5BZZF064buQWDsuXTvhu5Dhuq/hurXhur0kXeG7kFhh4buQ4bq34bqj4buQw6llXTrhu5BbU107S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5A+4bq14bq34bqzLD/hur3EqMOUw5PEgjtR4bqz4buQO+G6teG6veG7kMOpUCzhu5DhurPhurEw4buQfVJb4buQWDvhuq3hu5BY4bqtUOG7kOG7qzvhu6hd4buQWeG7qF1K4buQ4bqzO2RY4buQOywlXeG7kOG6szXhurPhu5Dhuq/hurXhur3hu5BYOz3hu5BZ4buoXeG7kFg74bqt4buQ4bqj4buQWGHhu5DhurfhuqNL4buQ4bqyLlg74buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQOiDEg+G7kMOq4buQw6nDoSzhu5BYUV3hu5BXN0rhu5DDnVRdOuG7kMOpLCNdSuG7kMOpw6Es4buQWDss4buQVzdK4buQWDss4buQw50iUl1K4buQWDss4buQOzcs4buQWFFY4buQw50iUl3hu5DhurM7KuG7kOG6s+G6sSJdOuG7kFhRWOG7kFjhurU3WOG7kDsxxIPhu5B7O+G6teG7kFnhu6hd4buQWOG6q+G7kMOpUuG7kOG6tyxdO+G7kDsiU+G6s+G7kMOdIlJd4buQ4bqzOyrEqOG7kDosUVvhu5DhurdR4bqz4buQWDsuXTvhu5Dhuq/hurXhur0kXeG7kOG6u1VK4buQxIM74bqrw6BdOuG7kOG6s+G6sSJdOuG7kMOpLCVY4buQ4bqzOOG7kFg7Yljhu5DhurM7ZFjhu5A7LCVd4buQWFFY4buQWDvhuq3hu5DhurPhurHhuqthXTpK4buQ4burOjso4buQ4bqv4bq14bq9PeG6s+G7kFjhuq1Q4buQw7RUXTpK4buQWDsuXTvhu5DhurdRWDtK4buQxIM7UcSD4buQfeG6teG7rOG6s+G7kFjhuq1Q4buQ4burO1Lhu5Bd4bqrw6FYSuG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQ4bqzO2RY4buQOywlXeG7kFhRWOG7kOG6r+G6teG6veG7kDsiU1g74buQxIM7UeG6s+G7kOG6s+G6sSwqXeG7kHssXTvhu5DhurM94buQLeG7kOG6u1Xhu5A7Nyzhu5BY4bqtUOG7kMOdKFDhu5DEgzvhuqthXTpL4buQ4bqyLlg74buQWGRY4buQw53hu6rhurXhu5DhurPhurFQXTvhu5DDqcOhLOG7kF07ZV064buQO1JdO+G7kMOpLOG7kOG6sztQW+G7kF074bqpXTpK4buQfVVdOuG7kMSDOy7hu5BY4bqtUOG7kFhRXeG7kFc3SuG7kMOdVF064buQw6ksI13EqOG7kMOd4buq4bq14buQ4bqz4bqxUF074buQw6nDoSzhu5BYUVjhu5DEgzvhu7Bd4buQ4bqzxJHhu5B94bqhLOG7kFnhuqddOuG7kFnhu6hd4buQWDvhuq1K4buQWCDhu5A7Ul074buQw6ks4buQOuG7qOG6veG7kOG6sTUs4buQ4bqz4bqx4bus4bqz4buQ4bqzZOG7kOG6u1Xhu5A7NyxK4buQWDssUOG7kOG6sUDhu5B7OzUs4buQw51TLOG7kMOdIlJd4buQez3hurPhu5DhurMiUl3hu5BZ4buoXeG7kOG6szdYS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5A+4bq14bq34bqzLD/hur3EqMOUw5Phu5xL4buQw7QiUl3hu5B7PeG6s+G7kOG6s+G6sSJdOuG7kMOdUyLhu5DDnWJYSuG7kH01LOG7kOG6tzVdOktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQPuG6teG6t+G6syw/4bq9xKjDlMOT4bq64buo4bq94buQWWRdOuG7kDosUOG7kMOdIV074buQ4bqzO+G7siLhu5DhurPhu6pb4buQOuG6q2FdOuG7kMOdUyLhu5DDnWJY4buQWOG6rVDhu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kOG6sjtRXTvhu5A6LFBK4buQNF064buQV1Lhu5BbVuG6teG7kFtkWErhu5BYIl3hu5BYO1HhurXhu5DhurM7VCLhu5A7LCRdxKjhu5BXLD3hurPhu5DhurM74bqrYV064buQ4bq9I+G6teG7kFsxLOG7kF064bqrw6As4buQ4bqz4bqxIl064buQWDddOuG7kMOdIlJd4buQOixRIuG7kOG6u2JK4buQOixRIuG7kDsxS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurPhu7LhurvhurMtUH0sOl3hu4jhu5A+4bq14bq34bqzLD/hur3EqMOUw5Phu6JL4buQw7QiUl3hu5B7PeG6s+G7kOG6s+G6sSJdOuG7kOG6syxdO+G7kOG6szvhu7Bd4buQV1FY4buQUSzhu5At4buQ4bq9I+G6teG7kOG6szvhuqthXTpPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQPuG6teG6t+G6syw/4bq9xKjDlMOT4bqyO1Bb4buQOixQ4buQ4bqtXTrhu5A7N+G7kFhRWOG7kOG6r+G6teG7g+G7kOG6s2Phu5DhurM7LCVd4buQLeG7kF074buoXeG7kMOdUyLEqOG7kFg7w5pb4buQ4bq3IFjhu5DDqVLhu5A6LMOixIPhu5DDncOj4buQw501LOG7kOG6s+G6q+G6oV064buQWDsuXTvhu5DhurdRWDtK4buQXTtlXTrhu5BbVF074buQw53DoCzhu5BYMF3hu5A64bumxIPhu5BdOywk4bq14buQezsg4buQezvDml1K4buQ4bqx4bqtLOG7kOG6sSJK4buQV+G7quG6s+G7kDtTXTtK4buQOznhu5DhurPhurHhuqHhu5A7MeG7kDhd4buQw50oXTvhu5BY4bq1N1jhu5Dhurc1XTrEqOG7kOG6s+G6seG7uOG7kOG7slvhu5B7O+G6teG6vT3hurPhu5DhurPhu6zhurNK4buQWzbhu5BYNCxK4buQfVBdOuG7kOG6sztQXTrhu5BYYeG7kF07w6NK4buQXTtlXTrhu5BdOuG6q8OgLOG7kFg04buQw51hXeG7kHs7NF064buQXWEs4buQXeG6q2FdOuG7kOG6s2RQSuG7kF07ZV064buQw6nhuqVdOuG7kOG6szssI13hu5DhurNQLOG7kFdVIuG7kH3huqfhurNLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk+G7nkvhu5DDtCJSXeG7kHs94bqz4buQ4bqz4bqxIl064buQXT3Eg+G7kOG6tzVdOuG7kMOdUyJLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk+G6siw9xIPhu5DhurPhuqdY4buQ4bqzO2RY4buQOywlXeG7kMOd4bqrw6BdOuG7kDvhuqvDoV064buQ4bqyO+G6q+G7kFg74bq1XTrhu5Dhu5jhu6Dhu57hu5Lhu5DDqVLhu5BYO+G6q2FdOuG7kOG6s+G6sSFdO+G7kFvhuqdY4buQw6nhuqfhu5A74bukXTrhu5Bdw5pb4buQWOG6rVDhu5ByNyzhu5DDnTZdOuG7kHEsUVvhu5Bb4bqnWOG7kMOJLCXhurPhu5Dhu6tQW8SoTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kD7hurXhurfhurMsP+G6vcSow5TDk+G6sjtkWOG7kDssJV3hu5DGsMOgLOG7kOG7jzvDolDhu5DhurPhurEiXTrhu5BY4bq1N1jhu5Dhurc1XTrhu5A74bukXTrhu5BdOlLhur3hu5Dhuq/hurVQ4buQw6ksJVjhu5BYO8OaW+G7kH0i4buQw53DoCzhu5Dhurc1XTrhu5DhurMsXTvhu5DhurM74buwXeG7kFjhuq1Q4buQV1Rd4buQ4bqzO+G7qF3hu5DDqVLhu5A6LFDhu5DDnSFdO0rhu5Dhuq/hurVQ4buQw6ksJVjhu5A6LGXhu5B9JOG7kH3hurXhu6zhurPhu5DDnVMi4buQ4bqyO1FdO+G7kOG7jzvDolDhu5DDqVLhu5BY4bqtUOG7kHI3LOG7kOG6sjtRXTtK4buQ4bqzLlg74buQWGRY4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQw6lSIuG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQOzcs4buQw50iUl3hu5BY4bqtUOG7kDosUSLhu5DhurtiSuG7kDosUSLhu5A7MUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bqz4buy4bq74bqzLVB9LDpd4buI4buQPuG6teG6t+G6syw/4bq9xKjDlMOT4bqyY+G7kF07ZV064buQXTcs4buQWeG6tV064buQWOG6rVDhu5DEgzsiXTrhu5DhurPhurFSIuG7kOKAnOG6siJSXeG7kFnhu6hd4buQw50iUl3hu5B7PeG6s+G7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5BdNF064buQ4bqzOzRd4buQW8OhLErhu5DDnTThu5DhurM7KOG7kMOpw5pd4buQWyxdO0rhu5Dhurc1XTrhu5DhurM14bqz4buQw53DoCzhu5DDneG7tsSD4buQw51TIuKAnUrhu5BYw5pd4buQWGLhu5DDqVIi4buQw53hu6ZY4buQw50sKlvhu5DhurMhXTvhu5A7IV074buQ4bqzO2RY4buQ4bqzPeG7kFjhuq1Q4buQw50oUOG7kMSDO+G6q2FdOkrhu5DhurThu43DtMWp4buPceG7kMOJLCXhurPhu5Dhu6tQW+G7kFs5LOG7kOG6syldO0rhu5DhurM7Ul074buQxIM7NeG7kOG6r+G6teG6veG7kMOdKF074buQWOG6p+G7kOG6szsq4buQXTcs4buQWeG6tV064buQxIM7Il064buQ4bqz4bqxUiLhu5BYOyLhu5DEgzvhuqXhu5A74bqhxIPhu5DDqcOhLOG7kDsiUl3hu5BYVF074buQ4bqj4buQw50oUOG7kMSDO+G6q2FdOkvhu5DFqT3hurPhu5Dhuq/hurVU4buQ4bqzO2RY4buQOywlXeG7kFhRWOG7kF03LOG7kFnhurVdOuG7kOG6szss4buQw53hurVQSuG7kFhRWOG7kMOdKFDhu5DEgzvhuqthXTrhu5DhurMsPV3hu5A7Ul074buQ4bqzOF064buQez3hurPhu5Dhu5rhu5Bdw5pbL+G7mOG7kH3hu7BdS+G7kOG6tOG7jcO0xanhu49x4buQw4ksJeG6s+G7kOG7q1Bb4buQWFFY4buQWOG7qsSD4buQVywq4bq14buQWeG6q2FdOuG7kHs74buyXeG7kOG6szvhuqvhuqNdOuG7kF07ZV064buQWFHhu5BdO+G7qF1K4buQ4bqz4busxIPhu5DhurM7KuG7kH1S4buQ4bq7Ykrhu5A7MeG7kMOdUyLhu5BYIOG7kOG6sztSXTvhu5DhurMuWDvhu5DDneG7pljhu5BXLCXhurPhu5DhurvhurXhu6rhurPhu5DhurfDmVjhu5DhurPhurEiXTrhu5DDqSwlWOG7kOG6sztkWOG7kDssJV3hu5BYUVjhu5BdNyzhu5BZ4bq1XTrhu5DEgzsiXTrhu5DhurPhurFSIuG7kOG6szss4buQw53hurVQ4buQ4bq9I+G6teG7kF3huqvDoVhLTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu4XhurXhurM7IuG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6s+G7suG6u+G6sy1QfSw6XeG7iOG7kOG6sSw6O+G6s8Sow5TDk+G6sjtQXTvhu5By4bq1I08vxIPDkw==

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]