(vhds.baothanhhoa.vn) - Chơi ảnh là thú vui của nhiều người, đặc biệt là những người có điều kiện. Còn với Lê Thanh Từ (xóm 3, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn) lại “Nhờ có ảnh tôi vừa có thêm sức khỏe, lại có thêm chút chút tiền. Tôi chơi ảnh như một cái thú của tuổi già”.
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXDteG7pDE7xajhur5Xxq9Z4bum4bq+4bukxajEqOG6vlhR4bq+4buW4bumIijhur5LWeG7psSQL+G7puG7hkXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEqeG7nOG7isagw4pF4bq74bumP8Wo4bq+S1nhu6bhur5XxKjhur574bumW+G6vjd9xajhur7hu5Yg4buK4bq+WeG7psWoU33hur5Z4bukMTvFqOG6qOG6vuG7msOT4buW4bq+4buUxahUe+G6vlfEqOG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4buW4buy4bq+4buaxahTfeG6vlbFqFRZ4bqq4bq+4bq74bu0WeG6vjc6xajhur7hu41R4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xakz4bq+Qznhu7JY4bq+4buE4bqo4bq+OUzhur7DteG7pOG7iuG6vuG6uUrhu5bhu6bhuqjhur7hu6Z9YVRZ4bq+w7Xhu6Thu4rhur7hu6c/WUThur5XSsWo4bq+4oCcw7Xhu6Y74bq+4buW4buy4bq+S1nhu6bhur57I8Wo4bq+NzPhu4rhur7hu5bhu7Lhur574bumUVjhur4+MuG7luG6vlbhu6bhu7jhu5zhuqjhur5XSsWo4bq+4buW4buy4bq+e+G7plFY4bq+4buW4bumW3vhur7hu5bhu6Zbe+G6vnvFqFNZ4bqq4bq+xakjxajhur7hu5bhu6Y/xajhur5LWeG7puG6vlnhu6Yx4bq+WCV74bq+4buW4buIxajhur574bumW+G6vuG7liDhu4rhur57fSrFqOG6vuG7pMWoxKjigJ3huqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXEkMWoWOG7pOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKxqB74bumfVjhu5Thur7FqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+SeG7gOG7gCg54bqs4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+4buE4buCRig54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bGoFnhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buC4buC4buE4buAL+G7hklJxqBG4buAw4zhu4ZI4buCSXvhu4bDjcONR+G7gFfhu4Dhuqrhu64o4buk4bqkPOG6sEnhu4JHw4rhur7hu4pXe+G6sMOKw7Xhu6QxO8Wo4bq+V8avWeG7puG6vuG7pMWoxKjhur5YUeG6vuG7luG7piIo4bq+S1nhu6bDiuG6vjjFqMage+G7puG6sMOKSeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4rhu4Thu4JGw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu6fFqFnhu6bhur5ZTVjhur7hu4bDjEfDjOG6qOG6vuG7msWo4bq+V8avWeG7puG6vllNWOG6vuG7hsOMScON4bqo4bq+WU1Y4bq+4buGw4zDjOG7hOG6viNZ4buk4bq+POG7iuG6vil94buOWeG6qOG6vjdT4bq+WCV74bq+V8OUWeG6vjc6xajhur4pfeG7jlnhur7hu6bEqFjhur7FqeG7pjEsWeG7pOG6vlth4bqq4bq+w7Xhu6bEqOG6vlnhu6Thu6bDqMOd4bqo4bq+WEvFqOG6vlhR4bq+V8SoWOG6vlciWeG7pOG6qOG6vuG7luG7pk1Y4bq+4buWw51Z4bqo4bq+PCTFqOG6vuG7mlJZ4bq+WCV74bq+WeG7pMSoYeG6qOG6vuG7luG7pjbhu4rhur45w51Z4buk4bq+4buUVFnhu6bhur7hu5bhu6bDneG6vjcs4bqo4bq+I1nhu6Thur7hu5bhu6Yse+G6vlnhu6bhu5BZ4bq+POG7iuG6vj59YeG6vuG7luG7psOd4bq+4buWXVnhu6Thur7hu5bhu4jFqOG6vuG7pOG7qOG6vlfEqOG6vlnFqFNY4bq+N33FqOG6vnvhu6bhu6jhur5Y4buoWeG7puG6vijhu6ZLxajhur574bum4bucw53hur7hu5p9KsWo4bqo4bq+4buW4bumS+G6vsagSsWo4bq+4buk4buo4bq+WMSo4bq+V0rFqOG6vjcye+G6vuG7lOG7uOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu7XEqOG6vnsz4bq+4bua4buy4bqo4bq+I1nhu6Thur7hu6bEqFnhu6Thur5Z4bukxKhh4bq+N+G7iOG7luG6vljhu4hh4bq+S1nhu6bhur48w51Z4buk4bq+PH0qxajhur57PFFZ4bq+4buaMTtZ4buk4bqq4bq+w7Xhu6QxO8Wo4bq+V8SoWeG7pOG6vuG7lOG7ilnhur7hu5rDlH3hur5X4bucWeG6vlfhu6JZ4bq+WeG7puG7qFnhur4jWeG7pOG6vlfDneG6vldOWeG7pOG6qOG6vj7hu4p94bq+V0rFqOG6vnvhu6ZNWOG6vuG7puG7uMWo4bqm4bq+4bq9SsOd4bq+WcSoYeG6vuG7lOG7iOG7luG6vuG7luG7suG6vuG7msWo4bq+4buW4bumIijhur5LWeG7puG6vjnhu4rhur5W4bumI1nhu6ThuqThuqrhur7igJzhu6c04bq+KX3hu4pZ4bq+e+G7jljhur7DlWHhur5Z4bukw53EqMWo4bq+e+G7qFnhu6bhur5XxKhZ4buk4bq+WeG7pOG7puG7rOG7iuG6vjnhu7JY4bq+4buW4buy4bq+4buWS+G6vuG7luG7plt74bq+e+G7tOG6vljhu7Thur7hu5rDlWHhuqjhur7hu6bhu7bhur574bumw5Vh4bq+eyPFqOG6vlfEqOG6vlkjWeG7pOG6vsag4buOWeG6vuG7luG7psavWeG7puG6vuG7psWoVH3hur5YxKjhur7hu6TFqDvhur5XSsWo4bq+V8SoWOG6vlnhu6Thu6ZU4bq+PuG7rOG6vjcxO1nhuqjhur5WVeG6vuG7ljBZ4buk4bq+V0rigJ3huqjhur4jWeG7pOG6vjcz4buK4bq+WeG7ssWo4bq+NzPhu4rhur7hu5YxO8Wo4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7tT1Z4bq+V8So4bq+WeG7pDE7xajhur7hu5bhu7Lhur4+MuG7luG6vlbhu6bhu7jhu5zhuqjhur5Z4bukw53EqMWo4bq+e+G7pjvFqOG6vuG7pMWo4buKWeG6vuG7pMWoWyjhur7hu5oh4bq+Nyzhur7GoH1h4bq+ezzhu6jhur4pfeG7iFnhur7hu6bEqFnhu6Thur5Z4bum4bu44bqo4bq+WT/FqOG6vlnEqMOd4bq+WH09WeG6qOG6vuG7luG7puG7sOG6vuG7lsOUWeG6vlbhu6YjWeG7pOG6vil94buI4bq+OeG7iuG6vlfEqOG6viNZ4buk4bq+4buaKuG6vuG7msOUYeG6vuG7lOG7qFnhu6bhur45TVnhu6Thur454buc4bq+WOG7iGHhur7hu5bEqOG6vnvEqFnhu6Thur43xKjhur5XUVnhur7hu5oxO1nhu6Thuqrhur7DqsOT4buW4bq+4buUxahUe+G6qOG6viNZ4buk4bq+e+G7psav4buW4bum4bq+4buaUlnhur7hu5bhu6Ym4bq+VuG7puG7suG6vlbhu6ZNWeG6qOG6vjnhu4rhur45I8Wo4bqo4bq+4buW4bumMeG7iuG6vlnhu6bFqFN94bq+WeG7pDE7xajhur574buoWOG6vuG7mlJZ4bqq4bq+4bq74bumw5JZ4buk4bq+4bumSlnhur5Z4bumMeG6vuG7pj9Z4bq+4buW4bumIuG7luG6vllNWOG6vns8MTrhu5bhuqjhur574bum4buI4buW4bq+4buP4buK4bq+xKnhu4rDneG6vuG7mkzhur7hu4rFqOG6vuG7lMWoUnvhur7hu5pSWeG6vuG7muG7jn3huqjhur5Z4bumMVnhu6Thur5W4bumxajhur4jWeG7pOG6vuG7luG7piIo4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+PDNZ4buk4bq+V30kWeG7pOG6qOG6vuG7lsOdWeG6vnvhu6bhu4jhu5bhur43xKjhur7hu5ox4buK4bq+V1FZ4bq+4buW4buI4buW4bq+ezzhu4pZ4buk4bq+S1nhu6bhur4pfT3hu5bhur57UuG6qOG6vlnhu6bFqFN94bq+4buUSlnhur7hu5TDqOG6vnvhu7Thur5Y4bu04bq+e+G7qFjhur7hu5pSWeG6qOG6vnvhu6bhu5BY4bq+4buW4bumxq/hur7hu5bhu7Lhur5Z4bumNlnhu6Thur5Z4bukMTvFqOG6vlkxOuG7luG6vlnhu6TDncSoxajhur7hu5bhu7RZ4bq+4buaUlnhur574buQWeG6vlnhu6bEqOG6viNZ4buk4bq+4buW4bumP8Wo4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7j8OVYeG6vllNWOG6vuG7pMOUWeG6vuG7muG7jmHhur4jWeG7pOG6vlhR4bq+PuG7nFnhuqrhur7hurvhu6Ym4bq+WcSow53hur7hu5bhu7Lhur4+4bucWeG6vlfEqOG6viNZ4buk4bq+KOG7pkvFqOG6vns6xajhur7hu5bhu6bDneG6vuG7lE9Z4buk4bq+4buaMSzhu5bhuqrhur7hu4nDlFnhur7hu5rhu45h4bq+WeG7psOVe+G6qOG6vlnhu6Thu6bhu5zhur5Z4buyxajhur4u4bq+WeG7pMOdxKjFqOG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsWpPOG7qOG6vkPEqcSo4bq+w7UlxahE4bq+4buW4buy4bq+4buW4buIWeG7puG6vuG7miRZ4buk4bq+PuG7nFnhur43xKhZ4buk4bq+4bua4bueKOG6vldOWOG6quG6vuKAnOG7p+G7nFnhur7hu5rhu7jhur574bum4buo4bq+VuG7piNZ4buk4bq+KOG7pkvFqOG6vuG7msWo4bq+4bua4buOfeG6qOG6vil9UeG6vnsjxajhur7hu5rDlGHhur7hu5okWeG7pOG6vjx9JVnhu6Thuqrhur7DteG7pjFZ4buk4bq+4buWS+G6vuG7luG7iFnhu6bhur7hu5okWeG7pOG6vuG7lOG7iHvhur5Z4buk4buIe+G6vj7hu5xZ4bq+N8SoWeG7pOG6vnvhu6bhu6jhur7hu6bFqFJY4bq+V05Y4oCd4bqq4bq+xqFZ4buk4bq+V+G7isOd4bq+OeG7nOG6vljhu4hh4bq+4buaxajhur5Z4buk4buKYeG6quG6vsOqMSzhu5bhur7hu5bhu4jFqOG6viNZ4buk4bq+4buW4bumw5JZ4buk4bq+4buUxq/hur5Y4buQe+G6qOG6vuG7puG7imHhur7hu6TFqMOVfeG6vsagxahSWOG6qOG6vuG7luG7piIo4bq+4buW4bumJuG6vlnEqMOd4bq+4bua4bueKOG6vlfEqOG6viNZ4buk4bq+ezwxWeG7pOG6vns8KuG6vuG7mjHhu4rhur5XUVnhur7DmeG7iuG7luG7nOG7lMOdw51W4bq+4buW4buI4bq+WeG7puG7jlnhuqjhur43xKjhur7hu5bhu6bhu7Dhur7hu5oxO1nhu6Thur574buQWeG6vnvhu6hZ4bum4bq+4buaVeG6vljhu7bFqOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4buW4buy4bq+e+G7plXhur574buoWOG6vuG7mlJZ4bq+4buaMSzhu5bhuqrhur7DqlJZ4bq+WeG7imHhuqjhur43xKjFqOG6vuG7lOG7iuG6vlnhu6TEqGHhuqjhur4jWeG7pOG6vuG7luG7piDhur43MTtZ4bq+PuG7nFnhur5XSsWo4bq+4buk4bu2xajhur7hu5rFqFRZ4bq+e+G7piNZ4buk4bq+4buU4buIw53hur7hu5okWeG7pOG6vnvhu6Y7xajhur7hu5ZLWOG6vj9Z4bq+I1nhu6Thuqbhur7DteG7pjvhur7hu5bhu7Lhur7hu5Thu4jhu5bhur5YxKjhur43MTtZ4bq+4bumw53hu4rhur7hu5Yg4buK4bq+4buW4bum4buIfeG6vuG7miNZ4buk4bq+VuG7puG7iOG7luG7puG6vldOWOG6qOG6vijhu6ZLxajhur7hu6TDlSjhur7hu4QtRuG6vljhu7bFqOG6vllNWOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXigJzFqSPFqOG6vjd9xajhur5XTljhuqjhur5ZxahTWOG6vjd9xajhur7hu5Yg4buK4bq+WCV74bq+I1nhu6Thur5ZI1nhu6Thur7GoOG7jlnhur5YJsWo4bq+WeG7pMSoYeG6vldKxajhur7hu5bhu7Lhur574bumUVjhur5YJXvhur5Z4bukMTvFqOG6vuG7lEpZ4bqq4bq+w7Xhu6TEqGHhur5ZxKjDneG6vuG7ljBZ4buk4bq+4oCc4buW4bum4buc4buWVuKAneG6vnvFqFnhur5Z4bumTlnhur7hu5pV4bq+ezxL4bq+VzvFqOG6vljhu7bFqOG6vlnhu6QxO8Wo4bqq4bq+4bq74buy4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+WeG7pDE7xajhur7hu5bhu6Yx4buK4bq+WCV74bq+V8OUWeG6vuG7pMOTKOG6vljDk3vhuqjhur5Z4bumMVnhu6Thur5W4bumxajhur57I8Wo4bq+4buaTVnhu6Thur7hu5bhu4jFqOG6vktZ4bum4bq+WU9Y4bq+N8WoVFnhur574bum4buo4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buUxahSe+G6vuG7lOG7isOd4bq+VzvFqOG6vuG7puG7uMWo4bq+e+G7pk1Y4bqq4bq+4buPSlnhu6Thur45TOG6vuG7piXFqOG6vkvDneG6vlnhu6YxWeG7pOG6vnvhu6hZ4bum4bq+4buWS1jhur5XxKjhur7hu5bhu7Lhur574bum4buQe+G6vuG7msOVYeKAneG6quG6vuG6uzBZ4buk4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+4buULsWo4bq+e+G7plLhur5YxKjhur5Z4bukMTvFqOG6vlfEqFnhu6Thur4jWeG7pOG6vuG7puG7tuG6vijhu6ZLxajhur574bumTuG7luG6vlhO4buW4bqo4bq+4buW4buIxajhur4jWeG7pOG6vsWpM+G6vlnEqGHhur5Z4bumxahTfeG6vuG7lEpZ4bq+e+G7puG7kHvhuqrhur7hurvhu7RZ4bq+I1nhu6Thur434buYWeG6vlnhu6TEqGHhur5Z4bukxKhh4bq+4buWw5RZ4bq+WOG7mFnhuqjhur454buKYeG6vuG7lCV74bq+V8SoWOG6vuG7lOG7iFnhu6bhur45w6jDneG6qOG6vuG7lOG7iFnhu6bhur5W4bumw53hu4jFqOG6qOG6vjwkxajhur7hu5rFqOG6vuG7luG7pi7hur7hu6bEqFnhu6Thur7hu5bhu6bDneG6vjcs4bqq4bq+xqFZ4buk4bq+4buUS8Od4bqm4bq+4oCcxKnhu4rFqOG6vjcs4bq+4buW4bumJFnhu6Thur57I8Wo4bq+4bukxag74bq+ezwjWeG7pOG6vljDnVnhu6Thur7hu5ZL4bq+N8Sow53hur7hu5bhu4jFqOG6vil94buIWeG6vlnhu6bhu7jhur7hu5Yg4buK4bq+Nyzhuqjhur57Klnhu6Thur7hu5YlWeG7pOG6vkYtR+G6vns8xahUfS/hur574bum4buIWeG7pOKAneG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXigJzhu7Us4bq+eyPFqOG6vns8MTrhu5bhur7hu5rhu45h4bq+4bum4buKYeG6vuG7lk9Z4bq+WeG7pk9Z4bq+N+G7qOG6vnsjxajhur574bumw51Oe+G6vuG7klnhur574bumw51Oe+G6vuG7psWoVFnhur5XSsWo4bq+OeG7iOG7luG7puG6vljhu4hh4bq+S1nhu6bhur484buK4bq+VuG7puG7uMWo4bq+WeG7psSo4bqq4bq+w7Xhu6YxWeG7pOG6vuG7pMWoO+G6vuG7lMSo4bq+w5Vh4bq+KX3hu5xZ4bq+PCTFqOKAneG6quG6vsWpI8Wo4bq+4buaXeG7iuG6vjd9xajhuqjhur4jWeG7pOG6vuG7luG7psOSWeG7pOG6vuG7lsOUWeG6vuG7msWo4bq+4bua4buOfeG6vjnhu4rhuqjhur7hu5Yy4bq+4buW4bumIijhur45fVnhu6Thur4pfeG7ilnhu6bhur5Z4bumxKjhur43OsWo4bq+4buKw53hur5ZMTrhu5bhuqjhur4+I1nhu6Thur7hu6d9WeG7pOG6vjfEqOG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vuG7msOUWOG6vnsjWOG6quG6quG6quG6vuG7ljBZ4buk4bq+4buaIOG6vuG7muG7nijhur43xKjhur5Z4buk4bumVOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXDqlXhur5Z4buyxajhur43U+G6vuG7mjEs4buW4bq+N8So4bq+WMOVe+G6vuG7liDhu4rhur5Z4buk4bumU+G6vlnhu6bFqFIo4bq+S1nhu6bhuqjhur4jWeG7pOG6vuG7ljE7xajhuqbhur7FqSPFqOG6vuG7luG7puG7sOG6vnvhu6bDlWHhur7hu5oxLOG7luG6vlnhu6bFqFN94bqq4bq+xakjxajhur7hu5bhu7Lhur574bumUVjhur7hu5RKWeG6vuG7lMOo4bqo4bq+ezzhu6Dhur7hu5bhu7Lhuqjhur7hu6TFqMSo4bq+4buW4buy4bqo4bq+xanhu45h4bq+4buWMFnhu6Thur7hu5bhu7Lhuqrhur7FqSPFqOG6vuG7mjEs4buW4bq+4buaxajhur7hu5rhu45h4bq+4buaxajhur7hu5rhu7Lhuqrhur7FqSPFqOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vijhu6ZLxajhur5Y4buKWeG7pOG6vnvFqFNZ4bq+WeG7psSo4bq+POG7iuG6qOG6vljEqOG6vjfhu5hZ4bq+4buW4buy4bq+e+G7plFY4bq+4buW4bumW3vhur57xahTWeG6vjdT4bq+4buaMeG7iuG6vjcs4oCd4bqq4bq+4buP4buKYeG6vlhOWeG6vlfEqOG6viNZ4buk4bq+Pj1Z4buk4bq+4buaP1nhur7hu6TFqEtZ4bqo4bq+e+G7psOSWeG7pOG6vnvhu6ZOWeG6vjfEqOG6vuG7lCXhu5bhur57PDThu5bhur5ZUVnhur5Y4bu2xajhur5Z4bukMTvFqOG6vsagw5rhur574bumxq/hu5bhu6bhuqrhur7hu4nDkyjhur4jWeG7pOG6vlgle+G6vlfDlFnhur5XxKjhur574bumw5Vh4bq+WFJZ4bq+WeG7pOG7imHhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxKnDlH3hur5Z4bumMeG6vllNWOG6vlnEqMOd4bq+I1nhu6Thur7hu5YwWeG7pOG6vuG7lOG7iFnhur7hu5oxLOG7luG6vljDlWHhur7hu5Qy4buW4bq+S1nhu6bhuqrhur7hurky4buW4bq+e+G7psOVKOG6vlnhu6bDlXvhur5W4bumw51LWeG7pOG6vkfhur57PMWoVH3huqrhur7hurvhu4rDneG6vuG7pj9Z4bq+e+G7puG7qOG6vnvDlFjhur7hu4Lhu4Dhur57PMWoVH3huqrhur7igJzFqSPFqOG6vuG7luG7pj/FqOG6vljDlWHhur57POG7ilnhu6Thur5LWeG7puG6vil9PeG7luG6vntS4bqq4bq+4buPJsWo4bq+WU1Y4bq+4buU4buIWeG6vuG7luG7pjNZ4buk4bq+Ry1J4bq+4buUMuG7luG6quG6vsWpxahTWeG6vuG7muG7suG6vnsjxajhur7hu6TFqDbhur7hu5bhu6Zbe+G6vsave+G6vuG7luG7psOd4bq+WOG7qFnhu6bhuqjhur7hu5bhu7RZ4bq+4buW4bumIOG6vmFSfeG6vlfEqOG6vuG7mjHhu4rhur7hu5bhu6bDneG6vjcs4bqo4bq+4buaJVnhu6Thur43xahRWeG6vuG7lMSo4bq+w5Vh4bq+4buaJFnhu6Thur574bumO8Wo4bq+4buWMFnhu6Thur5XxKjhur7hu5bhu4jhu5bhu6bhur7hu5pV4bq+4buUxKjhur7DlWHhur7hu5bhu6bDlSjhur5Z4bum4buQWeG6vuG7luG7psOd4bq+eyPFqOG6vuG7msWo4bq+4buW4bumIijhur5Z4bumxahTfeG6vuG7pj9Z4oCd4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcWp4bumW+G6vjd9xajhur5YxKjhur4+xahZ4bum4bq+POG7iuG6vnvFqFNZ4bq+e+G7puG7qOG6vuG7lsSoWeG7pOG6vjd9xajhur7hu6Y/WeG6quG6vsahWeG7pOG6vuG7luG7psWo4buK4bq+PuG7oOG6puG6vuKAnMWpPDE64buW4bq+4bua4buOYeG6vlnhu7LFqOG6vuG7mlJZ4bq+4buaxajhur7hu5bhu6YiKOG6vj404bq+VsWoVFnhur5XxKjhur57I8Wo4bq+xqDhu6rhur4yWeG7pOG6quG6vsO14bumMVnhu6Thur5Z4buKYeG6vnsjxajhur5XSsWo4bq+WeG7pOG7puG7rOG6vlbhu6bhu4jhu5bhuqrhur7hu48le+G6vuG7liNZ4buk4bq+4buaI8Wo4bq+4buU4buK4bq+N8WoVOG7luG6qOG6vnsjxajhur43M+G7iuG6vuG7mjEs4buW4bq+ezxL4bq+e8WoU1nhuqjhur43M+G7iuG6vuG7mjEs4buW4bq+VuG7puG7iFjhur4o4bum4buI4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+WEtZ4bum4bq+4buaw5V74bq+WDrFqOG6quG6vuG6u+G7psOSWeG7pOG6vuG7pkpZ4bq+4bukw5RZ4bq+4bua4buOYeG6vlnhu6bDlXvhuqjhur57I8Wo4bq+4buaxajhur7DuX1LWeG7pOG6vsWpPOG7quG6vuG7luG7piIo4bq+S1nhu6bhur7hu5bhu6bDneG6vlgle+G6vuG7piXFqOG6vlnhu6bhu7JY4bqq4bq+xKlSe+G6vuG7pMWoO+G6vuG7luG7piIo4bq+e+G7puG7nMOd4bq+YVF94bq+4buWw5R94bq+V8So4bq+eyPFqOG6vnvhu6Z9UeG6vuG7luG7iMWo4bq+OeG7nOG6qOG6vuG7msWo4bq+VuG7pk4o4bq+WT/FqOG6vi7hur7DuX1LWeG7pOG6vsWpPOG7quG6vnvhu6hY4bq+4buW4bumJuG6vuG7luG7piIo4bq+S1nhu6bigJ3huqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisWo4bq74bucWXvhu5w8w4rhur4+e2FX4buc4bqww4o4xajGoHvhu6bhuqbhur5J4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5G4buA4buGKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4Lhu4Thu4Av4buGSUnGoEbhu4DDjOG7hkjhu4TDjXtJw41H4buEV+G7gC3DjOG6quG7rijhu6TDiuG6vuG7ild74bqww4rDteG7pDE7xajhur5Xxq9Z4bum4bq+4bukxajEqOG6vlhR4bq+4buW4bumIijhur5LWeG7psOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4pJ4buA4buAw4rhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhurDDikbhu4Dhu4bDiuG6vi9FxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurvhu4ooe8Wow51Zw4pF4oCcw6rFqOG6vuG7pMWoNuG7iuG6vlhd4buK4bq+PuG7nFnigJ3huqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxakjxajhur7hu6bhu7jFqOG6viNZ4buk4bqm4bq+xqFZ4buk4bq+4buW4buy4bq+e+G7puG7iljhur7hu6TFqOG7iuG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7ln0l4buW4bq+e+G7psWo4bq+S1nhu6bhur57PMOdWeG7pOG6vjfEqOG6vlnhu6TDncSoxajhur5ZMTrhu5bhur5W4bumI1nhu6ThuqThur7GoVnhu6Thur7hu5bhu6ZdWeG7pOG6vuG7psOSWeG6vjl9PVnhu6Thuqrhur7igJzhu6fDneG6vjc6xajhur7hu5okWeG7pOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bqo4bq+KOG7pjE/WeG7pOG6vnvFqFRZ4bq+4buWIOG7iuG6vnsjxajhur5W4buiWOG6vuG7pj9Z4bqo4bq+4buaxahTfeG6vlbFqFRZ4bq+4buWIOG7iuG6vnsjxajhur5XSsWo4bq+4buWxKhZ4buk4bq+VuG7oljhur5ZNuG7iuG6quG6vsO1UVnhur57I8Wo4bq+4buW4bumIOG6vmFSfeG6vuG7luG7pj/FqOG6vuG7luG7iOG7luG6vns84buKWeG7pOG6vktZ4bum4bq+KX094buW4bq+e1Lhur43xKjhur7hu5pNWeG7pOG6vktZ4bum4bq+ezxRWeG6vsOZ4buK4buW4buc4buUw53DnVbhuqrhur7hurvhu4jFqOG6vuG7pkpZ4bq+4buW4bumUuG6vuG7liDhu4rhur57I8Wo4bq+4buW4bu0WeG6vlbhu6JY4bq+N1Phur7hu5YjWeG7pOG6vlnhu6Thu6ZU4bqo4bq+WVFZ4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buUxahSe+G6vuG7luG7puG7sFnhu6bhur4+NeG7iuG6vktZ4bum4bqq4bq+w7Xhu6YxWeG7pOG6vuG7muG7jmHhur5XSsWo4bq+V8So4bq+4buaxahVWOG6vlcsxajhur574bumUuG6vlbhu6bFqOG6vnvhu6bhu4pY4bq+4bukxajhu4rhur7hu5bhu4jhu5bhur57POG7ilnhu6Thur5LWeG7puG6vil9PeG7luG6vntS4bqo4bq+4buULsWo4bq+e8WoUX3hur7hu5bhu6bGr+G6vuG7msOUfeG6vnvFqFFZ4bq+V8So4bq+S1nhu6bhur5W4bumI1nhu6Thur7hu5bhu6bhu7BZ4bum4bq+PjXhu4rigJ3huqrhur7hu7Uz4buK4bq+WeG7ssWo4bq+I1nhu6Thur43M+G7iuG6vlgu4bq+WOG7iGHhur57xq9Z4bum4bq+PCTFqOG6vuG7luG7puG7sOG6vuG7luG7psOd4bq+eyPFqOG6vjnhu5xY4bq+4buW4buIxajhur5Y4buIYeG6vnvGr1nhu6bhur7hu5o7xajhur7hu5Yq4bq+Vybhur4+4bus4bq+4buWIOG7iuG6viNZ4buk4bq+4buW4bumw5JZ4buk4bq+4buW4buy4bq+4buUw5V74bq+4buWMuG6vijhu6bDlFnhur5YU1jhur7hu5bhu6bhu7BZ4bum4bq+PjXhu4rhur5LWeG7puG6vlnEqMOd4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7ueG7nFjhur57POG7ilnhu6Thur7DmeG7iuG7luG7nOG7lMOdw51W4bq+4buW4buI4bq+WeG7puG7jlnhur7hu5Yg4buK4bq+I1nhu6Thur574bum4buo4bq+4buKxajhur7hu5YwWeG7pOG6vuG7psWoVX3huqjhur4jWeG7pOG6vuG7luG7suG6vuG7luG7iMWo4bq+WCXhu5bhur5YSuG7luG6vuG7liDhu4rhur5YJXvhur5ZI1nhu6Thur7GoOG7jlnhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur7hu6bFqFR94bqs4bq+4buW4buy4bq+4buW4buIxajhur7hu6bEqMOd4bq+PktZ4buk4bq+VuG7psav4bq+VuG7puG7iMWo4bq+4buWIOG7iuG6vlgle+G6vlnhu6QxO8Wo4bq+V8avWeG7puG6qOG6vlnhu6YxWeG7pOG6vuG7ljBZ4buk4bq+4buU4buKYeG6vuG7lCpZ4buk4bq+WeG7pOG7plThur4+4bus4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcO5feG7ilnhur7hu5rFqFVY4bq+4buWIOG7iuG6viNZ4buk4bq+4buaVeG6vuG7luG7suG6vlgle+G6vuG7lDLhu5bhur5LWeG7puG6vuG7mj9Z4bq+4bukxahLWeG6vldOWOG6quG6vsO5feG7ilnhur57POG7tlnhu6Thur5XxKjhur7hu5bhu6YiKOG6vjfEqMOd4bq+e+G7pjvFqOG6vuG7mlVY4bq+OeG7ilnhu6bhur43xKjhur574bumO8Wo4bq+4buaxahVWOG6vjfEqFnhu6Thuqrhur7FqeG7pjvFqOG6vuG7msWoVVjhur454buKWeG7puG6vnvhu6bhu5zDneG6vuG7luG7iOG7luG7puG6vlnhu7LFqOG6vuG7liDhu4rhur4jWeG7pOG6vlfEqOG6vuG7lH0qxajhur4+4buIWeG7pOG6vj46WOG6qOG6vjfEqOG6vnvhu6Y7xajhur7hu5rFqFVY4bq+N8SoWeG7pOG6vlfEqOG6vldb4buW4bq+WU5Z4buk4bq+KX3hu4jFqOG6vuG7luG7psWoU33huqrhur7hurvhu6ZL4bq+e+G7plLhur5YxKjhur4+4buIWeG7pOG6vlnEqMOd4bq+4bum4buKxajhur4jWeG7pOG6vuG7luG7puG7iH3hur7hu5rFqOG6vjnhu5zhur7hu5pKKOG6qOG6vuG7psOdw5Phu5bhur7hu5rFqOG6vuG7lCXhur5XxKjhur4jWeG7pOG6vldKxajhur7hu5bhu7Lhur5YJXvhur4+4bucPMWo4bucPuG6vktZ4bum4bq+4bua4bueKOG6quG6vsOy4bumxajhur7hu5rhu7Lhur5Y4buOYeG6vjfhu5hZ4bq+4buW4bu0WeG6vjcxP1nhu6Thuqjhur5Yw5N74bq+ezw7xajhur434buYWeG6vuG7luG7tFnhur5Xw5Uo4bq+V+G7suG6qOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vuG7pMWo4buKWeG6vsOVYeG6vuG7luG7psOSWeG7pOG6vuG7lsOUWeG6vijhu6ZLxajhur7GoDRZ4buk4bq+4buWS1nhu6bhur7hu6bhu4ph4bq+VsOj4bq+e+G7pn3hu5B74bq+WcSow53hur7hu5YwWeG7pOG6vuG7miDhur7hu5bhu7Lhur5YJXvhur7hu5Qy4buW4bq+S1nhu6bhur7GoMOa4bq+4buW4bum4buqfeG6vjc6xajhur7hu4hZ4bum4bq+PuG7iFnhu6Thur7GoOG7qn3hur5Y4buIe+G6quG6vuKAnMWp4bumxahRWeG6vlnhu6bFqFFZ4bq+VsOg4bq+xqDFqFR94bq+V05Y4bqo4bq+4buW4buy4bq+WeG7pMSoYeG6vlnEqMOd4bq+4bukxag9WeG7pOG6vlnhu6TEqGHhur5ZxKjDneG6qOG6vlgmxajhur5W4bumw51LWeG7puG6vlbhu6ZO4buW4bq+V0rFqOG6vuG7lsSoWeG7pOG6vlbhu6bhu4jhu5bhur454buK4bq+WeG7puG7in3huqrhur7FqSPFqOG6vuG7luG7suG6vlcsxajhur574bumUuG6vlfEqOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+WeG7psSo4bq+KX1R4bqo4bq+WVFZ4bq+N8WoVOG7luG6vuG7luG7suG6vuG7lDLhu5bhur5LWeG7puG6vuG7muG7nijhur57NOG6vlnhu6bFqFFZ4bq+VuG7piNZ4buk4bq+VuG7puG7suKAneG6qOG6vjcz4buK4bq+WeG7ssWo4bq+I1nhu6Thur43M+G7iuG6vuG7ljE7xajhuqrhur7igJzhursj4bq+WC7hur7DmeG7iuG7luG7nOG7lMOdw51W4bq+4buWIOG7iuG6vnsjxajhur5YxKjhur454bucWOG6vuG7luG7puG7sOG6vuG7luG7piIo4bq+4buaUeG6vuG7luG7pk5Z4bq+PuG7slnhu6Thur5Z4bumMVnhu6Thur4u4bq+WCbFqOG6vnvhu6Y7xajhur7hu5rFqFVY4bq+V0rFqOG6vuG7luG7psOd4bq+WMSofeG6vj5O4buW4bq+VuG7puG7iOG7luG6vlnhu6bhu4p9w4rhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxqFZ4buk4bq+PMOVe+G6vlnhu6RKxajhur5W4bumxajhur7hu5oxLOG7luG6vlnhu6Thu6bhu5zhur7hu6Thu7bFqOG6vlnhu6bFqFIo4bq+S1nhu6bhur7hu6TFqOG7iuG6puG6vuKAnMWp4bumI8Wo4bq+e+G7piPFqOG6qOG6vuG7pOG7tsWo4bq+eyPFqOG6vlfEqOG6viNZ4buk4bq+xakz4bq+e+G7piPFqOG6qOG6vuG7luG7pjLhur5Z4bumxahSKOG6vktZ4bum4bq+4bukxajhu4rhur7hu6Thu6jhur57I8Wo4bqq4bq+xakjxajhur7hu6bDnUp74bq+4buaJVnhu6Thur57NOG6vsagw53huqjhur5W4bumI1nhu6Thur7hu5bhu7Lhur57KuG6vuG7luG7pjLhu5bhur7hu5rDncSoWeG6vnvhu6ZV4bq+WcSow53huqrhur7hu7U6xajhur5XSsWo4bq+eyPFqOG6vlc6WeG6vnt9KsWo4bq+V05Y4bq+PCTFqOG6quG6vuG7ieG7tsWo4bq+e+G7plLhur7GoMOa4bq+KOG7pkpY4bq+VybFqOG6vjc6xajhur5Z4bumNlnhu6Thur5Z4buk4bumVOG6vj7hu6zhur5XTljigJ3huqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxanhu6Y04buW4bq+PjThur57I8Wo4bq+4bumxahVfeG6vlnhu6Y2WeG7pOG6vuG7msWoU33hur5W4bum4buy4bq+WeG7ssWo4bq+4buWIOG7iuG6viNZ4buk4bqo4bq+WeG7pjFZ4buk4bq+VuG7piNZ4buk4bq+e+G7puG7iljhur7hu6TFqOG7iuG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7piXFqOG6qOG6vlnhu6bhu7JY4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buW4buy4bq+WeG7pOG7puG7rOG7iuG6vlfEqOG6viNZ4buk4bq+VuG7piNZ4buk4bq+4buW4buy4bq+e8Soxajhuqrhur7hu41R4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xakz4bq+ezzDnVnhu6Thur7hu5bDnVnhur5YTnvhur7hu5Yg4buK4bq+WeG7psWoU33hur5Z4bukMTvFqOG6qOG6vuG7muG7suG6vlfEqOG6vlgle+G6vlnhu6QxO8Wo4bq+PuG7imHhur5Z4bumxahSKOG6vktZ4bum4bqo4bq+4buW4bumJuG6vlnEqMOd4bq+I1nhu6Thur7hu5YwWeG7pOG6vldNWeG6vlclWeG6qOG6vjlOWeG6vil9w5RZ4bq+OU5Z4bq+4buIw53hur7hu5bhu6YiKOG6vuG7luG7psOd4bq+4buaUlnhur5W4bumxajhur4xWeG7pOG6vsOh4bq+WDrFqOG6vsagM1nhu6Thuqrhur7DteG7pOG7plThur574bumfeG7kHvhur7hu6bDlSjhur7GoOG7mFnhur4u4bq+4buW4bumJuG6vlbhu6YjWeG7pOG6vuG7luG7suG6vuG7lMWoUVnhur7hu6TFqDrFqOG6qOG6vlbhu6YjWeG7pOG6vijhu6bhu45Z4bq+4buUxahUe+G6vnt9KsWo4bq+4buaO8Wo4bq+N8So4bq+e30qxajhur5Z4buk4bumU+G6qOG6vuG7isWo4bq+4buWMFnhu6Thur7hu5bhu7Lhur574bumVeG6vnvhu6bhu4pY4bq+4bukxajhu4rhur5YxajDmlnhur4+4buKw53hur574bumI1nhu6Thur4pfeG7iuG6vnvhu4jhu5bhur4o4bum4buSWOG6vjcz4buK4bq+e+G7plXhur7hu6bFqFRZ4bq+4buaMSzhu5bhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur7hu5bDnVnhur5Z4bukMTvFqOG6vljhu6hZ4bum4bq+NzPhu4rhur7hu6Thu7Io4bq+KOG7psOUWeG6vlfEqFjhur7hu5rhu54o4bq+4buW4bumw53hur7hu5YlWeG7pOG6vuG7miRZ4buk4bq+N8So4bq+OUzhur7hu6Ylxajhuqrhur7DuX3hu4rhur5Z4bumxahSKOG6vktZ4bum4bqo4bq+I1nhu6Thur7hu5oxLOG7luG6vjd9xajhuqjhur7hu5oxLOG7luG6vuG7luG7suG6vuG7lEpZ4bq+4buUw6jhuqjhur574bumUuG6vuG7ljBZ4buk4bq+4buaIOG6vuG7mlXhur5YJXvhur5Z4bukMTvFqOG6vlfGr1nhu6bhur5Z4bumMeG6viNZ4buk4bq+Pj1Z4buk4bq+4buW4buy4bq+xq/hu5bhu6bhur7hu5bhu6bDneG6vuG7mjvFqOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDiuG6vj57YVfhu5zhurDDinvhu5w5ey3hu4pXxajhu6RZ4bqm4bq+PMWo4buk4bume+G6rMOKRcSQPns8w51Z4bukReG6ucSoxajhur43xKjhur5LWeG7puG6puG6vuG6u+G7psWo4bq+xINZ4bumxJAvPns8w51Z4bukRcSQLyhF


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]