(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, nhiều người biết đến anh Vũ Văn Hiệp ở thôn Đại Lợi giàu lên nhờ nuôi ốc nhồi - một mô hình “đầu tư ít, hiệu quả cao”. Anh là người đầu tiên đưa ốc nhồi về nuôi tại địa phương và đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, mở ra hướng phát triển nuôi con đặc sản mới có giá trị kinh tế cao cho người dân ở đây.
c+G7huG7qcWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rhu4Phu4Lhu6Dhu4rhuqrhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7oOG6quG7sOG7oC3DveG7iuG7guG7gMSo4budxanDjVDhu57hu6Dhu4Lhur7hu6zhu6Phu6d04bqx4buAw5rhu5jhu4LFqeG7oOG7gkXEqMWp4bua4buGSsSo4buAxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7qOG7guG6uuG6psWpxKhQw5Phu4LFqcOS4bqmxanEqOG7huG7jOG7gsWp4buWxak34bu1xals4buCxKjhu4ZzL+G7huG7qXRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mjfhuqrDveG6rOG7p3ThurvFqeG7sEHFqTfhu7XFqWzhu4LEqOG7huG7n8Wp4buGUOG7rOG6usSoxak34bu1xanhu4Phu6JQxKjhu4Dhu5/FqcSo4buG4buC4bq4UMWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWp4bqk4buCw4nhu6DFqeG6qMOJxKjFqcO9xKjhu4bFqWxVxalsw4HEqMWpN+G7guG6uuG7msWp4buWxanhu6Dhu4bDk8Soxak+4bu34buCxanEg+G7lOG7gsWp4buA4buC4bu1UMWp4buKRcSoxanEqOG7huG7mMWpxKhQw5Phu4LFqcOS4bqmxanEqOG7huG7jOG7gsWpLcWp4buI4buO4bugxanhu4jDk8Wp4buGRsSo4buGxanigJzhuqjhurZQxanhu6DDmsWp4buE4bug4bufxanhu4bhu4LhurpQxanhu5xQ4bu5xanhuqbDvUrigJ3hu6HFqcOdxKjhu4bFqeG7iuG7tcWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWp4bqo4bq2UMWp4bug4buCRcSoxanhuqjDmsO9xanDkuG6psWpxKjhu4bhu4zhu4LFqeG7qOG6uMWpxKhQw5Phu4LFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqoR8O9xanhu5rhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6jhu7XFqeG6qEHFqcOM4buGw73hu4LFqeG7oOG7huG7s+G6psWp4bugw5Lhu6DFqeG7oOG7guG6uOG7iMWpxKjDgcSo4buA4bufxanhu4rhu5Thu4LFqeG7oOG7hsOJxanhuqZUw73FqeG6qEfDvcWp4bua4buGw5rhu5DEqOG7gOG7n8Wp4buI4buWxanhu6LDvcWp4buGw5rhu5LEqOG7gMWp4bua4buG4buz4bugxanhu6Dhu6Lhu4LhurzEqMWpxKhQw5Phu4LFqeG6pkrEqMWp4bqo4bqi4bqmxanhu57hu7nEqMWp4buI4buS4buCxanhuqZLxanhu4Dhu4Lhu7PFqeG7oOG7okfFqcOM4buCxKjhu4bFqeG7oMOJxanhuqbDvUrFqeG6puG7hkrFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG6rOG6rsSoxanhu5bFqeG6qOG6ruG7rOG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0c+G7guG7iOG7gMWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu4Ip4bqqxKjhu6Dhuqrhu6Lhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7quG7guG6rOG7oOG7huG7ncWpeMawxrDhu5rhu7Dhu6PFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7ncWp4buv4bux4bux4bua4buw4buj4bunxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G6puG6rMSo4buh4bqkw71K4bug4buGw73EqOG7huG7hkrDveG7oeG7qMSoL+G6rOG6quG7nsOM4bugSuG7mi/EqOG6quG7quG7ni/hu6vhu6nhu612L+G7q8aw4bux4bqs4butxrB34burdsaw4bux4bugecaw4buveeG7reG7isaw4buhw43hu5rhu4Dhu5vhu6Lhu5Phu63hu7Hhu6nhu6fFqcO94buK4bug4buT4bun4bqx4buAw5rhu5jhu4LFqeG7oOG7gkXEqMWp4bua4buGSsSo4buAxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7qOG7guG6uuG6psWpxKhQw5Phu4LFqcOS4bqmxanEqOG7huG7jOG7gsWp4buWxak34bu1xals4buCxKjhu4bhu6fFqeG7quG7guG6rOG7oOG7huG7k+G7p3jGsMaw4bunxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu5Phu6fhu6/hu7Hhu7Hhu6fFqS90cy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5opw73hu5rhu6Dhu4JKxKjhu6d04bqvw5PFqeG7hkbEqOG7hsWpxKhQw5Phu4LFqcOS4bqmxanEqOG7huG7jOG7gsWp4bqmVMO9xanDvcSo4buGxalsVcWpbMOBxKjFqTfhu4Lhurrhu5rFqeG7iMO9xKjhu4DFqeG7iuG7t+G7gsWp4buG4buC4bq6UMWp4bucUOG7ucWpw4zhu4LEqOG7hsWp4bugw4nFqeG6psO9SuG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d04buHw71QxanDjOG7huG7gsWp4bqo4buCxanhu7BQ4bqw4bugxanDjOG7huG6tFDFqeG7isO9SsWp4bqo4buOxKjhu4DFqeG7qOG6uOG7n8Wpw73EqOG7hsWpbFXFqWzDgcSoxak34buC4bq64buaxanhu4pQw5PEqMWp4bug4buiw4HEqMWp4bug4bui4buWxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7qOG7guG6uuG6psWp4bugRuG7iMWp4bqm4buGSsWp4buIRsSo4buGxanhu4jhu47hu6DFqeG7hsOa4buSxKjhu4DFqeG6qOG7gsWp4bug4buiSsSo4buAxanhu5rhu4bhu7Phu6DFqeG7oOG7ouG7guG6vMSoxanDjOG7gsSo4buGxanhu6DDicWp4bqmVMO9xanhu4Dhu4LDvcWp4bqoRsSo4buG4buhxanhu4Phu6JKxKjhu4DFqeG7nFDhu7PFqeG7oOG7okbEqOG7hsWp4bugRuG7iMWp4buIw5PFqeG7hkbEqOG7hsWp4bqo4bq8xanhu5rhu4bhu7Phu6DFqeG7oOG7ouG7guG6vMSo4bufxanDvcSo4buGxanEqOG7huG6ssSoxanhu6Dhu4bhurDhu6zFqcOS4bqmxanEqOG7huG7jOG7gsWpxKjhu4BK4bu14buCxanhuqjhu4zEqOG7gOG7n8Wp4bug4buiSsSo4buAxanDvUrFqeG6qMO9xKjhu4DFqcSo4buA4bu14busxanhuqbhu7XEqOG7gMWp4buG4buCw4nhu4jFqeG6rOG6tsSoxanhuqxKxanhuqThu4LDicSoxanhuqjDleG7gsWpw4zhu4bhu4TFqeG7huG6slDhu5/FqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG6rOG6rsSoxanhu57FqMWp4bqsU8So4buAxanhu6Dhu4ZQw5LhuqbFqeG7oOG7ouG7pMWp4bue4bquUOG7n8Wp4bug4buGUMOS4bqmxanhuqzhu4Lhurrhu6DFqeG6pk7FqcSo4buG4buC4bq4UOG7n8Wp4bugUOG7rMWpxKjhu4bhu4JFxKjFqcSo4buGUMWp4bqm4bq2UMWp4bug4buCRVDFqeG7oOG7hlPFqcOS4bqmxanEqOG7huG7jOG7gsWpxKjhu4Dhu7Xhu6zFqeG6puG7tcSo4buAxanhuqbDvUrhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundOG7h8O9UMWpw4zhu4bhu4LFqeG7hk3huqbFqeG7hk7hu4LFqcOM4buCxKjhu4bFqcSo4buA4buG4buC4bq64buIxanhu5bFqeG7oOG7okXEqMWp4bue4buz4bqm4buG4bufxanhuqThu7NKxanhu6jhu7XFqeG7oOG7hsO94buIxanhu5xQw73EqMWp4buI4buO4bugxanhu57DksWp4buIw5PFqeG7hkbEqOG7hsWpxKhQw5Phu4LFqcOS4bqmxanEqOG7huG7jOG7gsWp4bqmS8Wp4buG4buC4bq6UMWp4bucUOG7ueG7n8WpxKjDgeG7iMWp4burxrDhu6l5xanDvcSo4buGxanhu5xQ4busw4nhu6DFqeG6qEfEqOG7hsWp4buIw5rhu5TEqMWp4buo4bu1xanhuqbhu7nhu4LFqeG7oOG7t0rFqeG7iuG7t+G7gsWpw71KxanhuqZUw73FqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG7nFDhuqrEqMWp4buo4bu1xanhu6jhu5Lhu4LFqcSo4buAUOG7jMSoxanhu6jDksSoxanhu6Dhu4Thuqbhu4bFqeG7ilXhu6zFqeG6qMOa4buU4bqm4bufxanDvcSo4buGxanEqOG7huG6suG7msWp4buA4buCw5LEqOG7gMWpw5LhuqbFqeG7qOG6uMWpxKhQw5Phu4Lhu6HFqeG6seG7gMO94busxanhu6hTxanhuqjhurZQxanhu6Dhu4JFxKjFqeG6pkrEqMWpw5LhuqbFqcSo4buG4buM4buCxanhuqhBxanhu4jDvcSo4buAxanhu4bhu4LhurpQxanhu5xQ4bu5xanDjOG7gsSo4buGxanhu6DDieG7n8WpxKhFxKjFqcO9xKjhu4bFqeG6qEHFqeG7iOG7t8So4buGxanhuqzhu7fEqMWp4buI4buWxanhu6Lhu47EqOG7gMWp4bug4buGReG7iMWp4bqs4buC4bq6xKjFqeG7oOG7hOG6puG7hsWp4bqo4bqw4bugxanhu57hu7nEqMWp4buwUOG6sOG7oMWpxKjDk8So4buAxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7msWp4bqmVMO9xanhu4Dhu4LDvcWp4bqoRsSo4buGxanhuqjhurzFqcSoUMOT4buCxanDkuG6psWpxKjhu4bhu4zhu4LFqeG7oOG7hsOa4buQxKjhu4DFqeG7muG7huG6tOG7iOG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d04bq/UMO9xanhu6jhu7Xhu4LFqcSow4Hhu4jFqcSoUMOT4buCxanhu6jhu7XFqeG7oOG7hOG6puG7hsWp4buKVeG7rMWpw4zhu4LEqOG7hsWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu4jhu5/FqcO9xKjhu4bFqTfhu4Lhurrhu5rFqeG7nFDhu6zDieG7oMWp4bqoR8So4buGxanhu6Dhu4bhu6bhuqbFqeG7huG7guG6usSoxanEqOG7huG6rsSoxanEqFDDk+G7gsWpw5LhuqbFqcSo4buG4buM4buCxanhu4Dhu4LDksSo4buA4bufxanhu6jhu6TDvcWp4bqo4bq8xanhuqZLxanEqOG7gFDhu4zEqMWp4buA4buCw5LEqOG7gMWp4bqk4bu5SsWp4bqo4bu54buIxanhuqbhu4bhurDhu6DFqeG7isOa4buUxKjhu4DFqeG7muG7hlPhuqbFqeG7qFPFqcSoUMOT4buCxanDkuG6psWp4bug4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4bua4buG4bq04buIxanhuqZUw73FqeG7gOG7gsO9xanhuqhGxKjhu4bhu5/FqeG7qOG7pMO9xanhu7BQ4bqw4bugxanhuqThu7PEqMWp4buiw73FqeG7oOG7hkfFqeG7oOG7osOa4buYxKjhu4Dhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buCKeG6qsSo4bug4bqq4bui4bunxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu53FqXjGsMaw4bua4buw4bujxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu53FqeG7r+G7seG7seG7muG7sOG7o+G7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4bup4butdi/hu6vGsOG7seG6rOG7rcawd+G7q3bhu6l54bug4but4buv4bureXbhu4rGsOG7ocON4bua4buA4bub4bui4buT4bup4buv4bup4bunxanDveG7iuG7oOG7k+G7p+G6seG7gMOa4buY4buCxanhu6Dhu4JFxKjFqeG7muG7hkrEqOG7gMWp4bug4buiSsSo4buAxanhu6jhu4LhurrhuqbFqcSoUMOT4buCxanDkuG6psWpxKjhu4bhu4zhu4LFqeG7lsWpN+G7tcWpbOG7gsSo4buG4bunxanhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu5Phu6d4xrDGsOG7p8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4buT4bun4buv4bux4bux4bunxakvdHMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKcO94bua4bug4buCSsSo4bundOG7g+G7hsOZ4bqmxanDgcSoxanhuqZUw73FqcOS4bqmxanEqOG7huG7jOG7gsWp4bqm4buGVMWp4busw4lQxanhu4rhu7XFqeG6pMOoSsWp4bug4bqw4buI4bufxanhu6LDvVDhu5/FqeG6plThu5/FqeG7nFDhu7nhu5/FqeG7oOG7huG7puG6psWp4bua4buG4bq04buIxanhu6Dhu4bhu7nFqcSow5Xhu4LFqeG7oOG7okXEqMWp4buI4bqi4bugxanEqMOa4buS4bqm4bufcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Thu4Phu4bhuqpKxanDjOG7gsSo4buGxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7iMWp4bqmVMO9xanDvcSo4buGxak34buC4bq64buaxanhu6Dhu4ZGxanDkuG6psWpxKjhu4bhu4zhu4LFqeG6pkvFqcOaUMWp4bqo4buC4bq84buIxanhu4rhu7XFqeG6pkrEqMWpxKhQw5Phu4LFqeG7muG7huG7s+G7oMWp4bug4bui4buC4bq8xKjFqeG7ouG6sOG7oMWpxKjhu4bDvcSo4buG4bufxanhuqZLxanhu57DmeG6psWp4bqo4bq4xanDjOG7huG7s8So4buAxanhu6DDkuG7oOG7n8Wp4bqm4buG4buCxanhu5rhu4bhu4TFqeG7oOG7hsOZ4bqmxanDgcSoxanhu6Dhu4bhurDhu5rFqeG7iOG7tcWp4buG4buC4bq6UMWp4bucUOG7ucWpw4zhu4LEqOG7hsWp4bugw4nFqeG6psO9SuG7n8Wp4bua4buGUsWp4buG4buU4buaxanhu6jhu5Lhu4LFqeG6qOG7jMSo4buAxanhu6JQ4buOxKjhu4DFqeG7lsWp4bqoR8O9xanhu5rhu4bDmuG7kMSo4buA4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Q+4bq8xanDkuG6psWpxKjhu4bhu4zhu4LFqeG7muG7huG7s+G7oMWp4bug4bui4buC4bq8xKjFqeG7oMOS4bugxanhuqbhurbEqMWp4bua4buG4bu54buCxanhu6Dhu4bDmuG7mMSo4buAxanhu7BQ4busRcSoxanhu6jhurrFqeG7nuG7gsSo4buGxanDvUrFqcSoUMOT4buC4bufxanhu7DFqMWp4buK4buuxanhu4jDk+G7gsWp4bug4buiw5rhu5jEqOG7gMWpxKjDmuG7kuG6psWp4bqk4bqgxKjhu4DFqeG7qMOT4buC4bufxanhu4jhuqrEqMWp4buo4buCxanhu57hu4LEqOG7huG7ocWpPMOa4buS4buCxanDvUrhu5/FqcO9xKjhu4bFqeG7oOG7ouG7jMSo4buAxanhu6Dhu4ZF4buIxanhu4ZKw73FqeG7nlHEqOG7gMWp4buo4bu1xanhu6Dhu4bhu7nFqeG6puG7s+G6psWp4buKSuG7t+G7gsWp4bqkw6hK4bufxanhu6JKxKjhu4DFqcOM4buG4buz4bqmxanEqOG7hsO9UMWp4buK4bu14buIxanhu4Dhu4Lhu7PFqeG6qOG6vMWp4bqm4buGSsWp4bqmSsSoxanDkuG6psWp4bqk4buz4buIxanhu6jhu7VKxanhu6jhu7XFqeG6qETFqeG7oOG7osOZxKjhu4Dhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundOG7g+G7hsOZ4bqmxanDgcSoxanhuqZUw73FqcOS4bqmxanEqOG7huG7jOG7gsWp4bqm4buGVMWp4busw4lQxanhu4rhu7XFqeG6pMOoSsWp4bug4bqw4buI4bufxanhu6LDvVDhu5/FqeG6plThu5/FqeG7nFDhu7nhu5/FqeG7oOG7huG7puG6psWp4bua4buG4bq04buIxanhu6Dhu4bhu7nFqcSow5Xhu4LFqeG7oOG7okXEqMWp4buI4bqi4bugxanEqMOa4buS4bqm4bufxanEqOG7gErhu7Xhu4LFqeG7osO9xanhu5rhu4bhu7nhu4LFqeG7nFDhu7nEqMWp4buK4buuxanhuqjDmuG7lOG6psWpxKjhu4BQ4buMxKjFqcSow5rhu5Lhuqbhu5/FqeG7oOG7huG6qkrFqeG6rE/hu4LFqcSo4buG4buC4bq64bugxanhuqjhu47hu5/FqeG6qOG7jsWpw6o3xanhuqZUw73FqcSow5rhu5LhuqbFqeG7oOG7hsOa4buYxKjhu4DFqeG7sFDhu6xFxKjFqeG6qOG6vMWp4bqmSsSoxanDkuG6psWp4bqmS8Wp4bug4buG4bq8xanhu5rhu4bhu7Phu6DFqeG7oOG7ouG7guG6vMSoxanDlcSoxanhuqhHxKjhu4bhu6HFqeG6seG7gMOa4buY4buCxanEqFDDk+G7gsWp4bqm4bq2xKjFqeG6puG7hlHFqeG7rsWp4bqow4nEqMWp4bqm4buGw4nFqeG6qOG7jsWpw4HEqMWp4bqo4bq24busxanhuqhU4bufxanhuqjhu7nhu4jFqeG6pOG7uUrFqeG6rOG7gsSo4buGxanhuqzDmsagxKjhu4Dhu5/FqeG7nsO9UMWp4buIw5Thu4LFqeG7qFPFqeG6puG6tsSoxanhuqbhu7nhu4LFqeG7oOG7t0rFqcO9SsWp4bqo4bq24buI4bufxanEqOG7gFDhu4zEqMWpxKjDmuG7kuG6puG7n8Wp4buIw5Phu4LFqeG7oOG7osOa4buYxKjhu4DFqeG7muG7huG7ueG7gsWp4buKUMOTxKjFqeG6qOG7ueG7iMWp4bqk4bu5SsWp4bue4bu34bqm4buGxanhu57EkOG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0w6Phu4bhu4LFqeG6qEHFqeG7qMavxKjhu4DFqcOM4buCw4nEqMWp4bug4buGw5nhuqbhu5/FqeG7iuG7teG7iMWp4bqm4buGVMWp4bug4bqw4bugxanhuqbhu7nFqeG7nFDhu6zFqeG7oOG7okbEqOG7hsWpxKhQw5Phu4LFqcOS4bqmxanhu6jhu7XFqeG6pkvFqeG7oOG7hkXhu4jFqcSo4buAUOG7jMSoxanhu6jDksSoxanEqOG7huG6sOG7oMWp4bqoR8So4buG4bufxanDvcSo4buGxanhuqhBxanhu4jhu7fEqOG7hsWp4bqs4bu3xKjFqeG6qOG6tlDFqeG7oMOaxanhu6Dhu4LhurjEqMWp4bqo4bq8xanhuqbhu4ZQ4bus4bq8xKjFqeG6qMOV4buCxanhu6/hu6HGsMawxrDhu4jhu6vFqeG6qOG6sOG7oMWpxKjDk8So4buAxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7muG7n8Wp4buw4bqu4busxanhuqzhu6bEqOG7gMWpxKjhu4bhu4LhurhQxanDvUrFqcSoUMOT4buC4bufxanhuqThurzFqcOa4buQ4buIxanhu4Dhu4LDksSo4buA4bufxanhuqThurzFqeG7nuG7gsSo4buGxanhu57hu7nEqOKApnMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0c+G7guG7iOG7gMWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu4Ip4bqqxKjhu6Dhuqrhu6Lhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7quG7guG6rOG7oOG7huG7ncWpeMawxrDhu5rhu7Dhu6PFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7ncWp4buv4bux4bux4bua4buw4buj4bunxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G6puG6rMSo4buh4bqkw71K4bug4buGw73EqOG7huG7hkrDveG7oeG7qMSoL+G6rOG6quG7nsOM4bugSuG7mi/EqOG6quG7quG7ni/hu6vhu6nhu612L+G7q8aw4bux4bqs4butxrB34burd+G7qcaw4bugeXjhu7Hhu6/hu6/hu4rGsOG7ocON4bua4buA4bub4bui4buTduG7q+G7p8Wpw73hu4rhu6Dhu5Phu6fhurHhu4DDmuG7mOG7gsWp4bug4buCRcSoxanhu5rhu4ZKxKjhu4DFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4buo4buC4bq64bqmxanEqFDDk+G7gsWpw5LhuqbFqcSo4buG4buM4buCxanhu5bFqTfhu7XFqWzhu4LEqOG7huG7p8Wp4buq4buC4bqs4bug4buG4buT4buneMawxrDhu6fFqeG7huG6quG7guG7gOG7huG7oOG7k+G7p+G7r+G7seG7seG7p8WpL3RzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7minDveG7muG7oOG7gkrEqOG7p3TDncSo4buGxak34buC4bq64buaxanhuqZVxKjhu4DFqeG7oOG7hOG6puG7hsWp4bqm4bum4bqmxanhuqbhu4bhu4LDvcWp4bueRMWpw4zhu4LEqOG7hsWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu4jhu5/FqcOM4buCw4nEqMWp4bug4buGw5nhuqbhu5/FqeG6plDEqOG7gMWp4bqm4bqw4buaxanhuqZKxKjFqeG7gOG7gsOSxKjhu4DFqeG6puG7hkrFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG6rOG6rsSoxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7qOG7tcWpxKjhu4BK4bu14buCxanhu7BB4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Q34buC4bq6xKjFqcSow73hu6zhu5/FqeG7iMOU4buCxanEqMOB4buIxanhu6Dhu6LDvcSo4buAxanhu6Dhu6Lhu7fhu4LFqeG6plTDvcWpw73EqOG7hsWpN+G7guG6uuG7msWp4bqmUMSo4buAxanhuqbhurDhu5rFqeG6puG7hkrFqeG7oOG7hkfFqeG7oOG7osOa4buYxKjhu4DFqeG7huG7kMSoxanhu6nFqeG7oOG6sMSoxanDkuG6psWp4bug4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4bua4buG4bq04buIxanhu6jhu7XFqeG7huG7kMSoxanhu6vGsMawxanhu6jhu7fEqMWpw5LhuqbFqeG7gOG7gsOSxKjhu4Dhu6HFqeG7g+G7huG6qkrFqeG7oOG7hMSo4buGxanhu6BK4buzxKjFqeG6plTDvcWpw73EqOG7hsWpN+G7guG6uuG7muG7n8Wp4bqow5Lhu4LFqeG7qOG7kuG7gsWpxKhQw5Phu4LFqcOS4bqmxanEqOG7huG7jOG7gsWp4bug4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4bua4buG4bq04buI4bufxanEqMOJUMWp4bug4buCw4nEqMWp4buG4bu1xKjhu4bFqcSoUMOT4buCxanhu6vFqeG7qFMvxKjDgeG7iOG7n8Wp4buo4buS4buCxanhu4Dhu4Lhu7PFqeG6pOG7s8Soxanhu6Dhu6TFqXjGsOG7ocawxrDGsMWp4bqow4nEqMWp4bup4burxrDhu6HGsMawxrDFqeG6qOG7jMSo4buAL8OM4buAxanhu6jhu7XFqcOS4bqmxanEqOG7huG7jOG7gsWp4buA4buCw5LEqOG7gMWp4buK4bu1xanhu7HGsMawxanhuqjDicSoxanhu6/GsMawxanhuqjhu4zEqOG7gC/hu6nFqeG6pkrEqOG7n8Wp4buK4buU4buCxanEqOG7hlDhurLEqMWp4buew71QxanDjOG7huG7gsWp4bug4bui4bukxanhuqbhu4bhu4LFqeG7muG7huG7hMWp4bqo4bu34bugxanDjOG7hkrhu7nEqOG7gMWp4buxxrDGsMWp4bug4bui4buC4bq6UMWp4bqo4buMxKjhu4AvxKjDgeG7iOG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0w6Phu4bDk8So4buAxanhuqbhu4ZIxanhu6Dhu6LDgcSoxanhu6Dhu6Lhu5bFqcSo4buG4bquxKjFqeG7ouG7jsSo4buAxanhu6jhu7XFqcSo4bquxKjhu4DFqeG6psO9SsWp4buG4buC4bq6UMWp4bucUOG7ucWpw4zhu4LEqOG7hsWp4bugw4nFqeG6plTDvcWp4buIw5PFqeG7hkbEqOG7hsWpxKhQw5Phu4LFqcOS4bqmxanEqOG7huG7jOG7guG7n8Wp4buo4buS4buCxanhu4hKxKjhu4DFqeG7iFDDksSoxanhu5rhu4bhu7Phu6DFqeG7oOG7ouG7guG6vMSoxanhuqZKxKjFqcOS4bqmxanEqOG7huG7jOG7gsWp4bug4buG4bqqSsWp4buGw5rhu5LEqOG7gMWp4bqk4bq4xKjFqeG7qMavxKjhu4Dhu5/FqcO9xKjhu4bFqTfhu4Lhurrhu5rFqeG6plXEqOG7gMWp4bqoQcWp4bug4buE4bqm4buGxanhuqbhu6bhuqbFqeG6puG7huG7gsO9xanhu55ExanDjOG7gsSo4buGxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7iOG7n8Wpw4zhu4LDicSoxanhu6Dhu4bDmeG6puG7n8Wp4bqmUMSo4buAxanhuqbhurDhu5rFqeG6pkrEqMWp4buA4buCw5LEqOG7gMWp4bqm4buGSsWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWp4bqs4bquxKjFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4buo4bu1xanEqOG7gErhu7Xhu4LFqeG7sEHhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundMOq4buGS8WpKeG7hlTFqeG7oEfhuqbhu4bFqeG7hSjhurE8xanhu7BBxak34bu1xals4buCxKjhu4bFqcOq4buG4bu34buIxanDo+G7hsOA4bqmxanDquG7hsOa4buQxKjhu4DFqeG6puG7hkrFqeG6pOG7gsOJ4bug4budxanhuq/Dk8Wp4buGRsSo4buGxanEqFDDk+G7gsWpw5LhuqbFqcSo4buG4buM4buCxanhuqZUw73FqeG7gOG7gsO9xanhuqhGxKjhu4bFqcO9xKjhu4bFqTfhu4Lhurrhu5rFqeG7iuG7tcWp4buIw5PFqeG7hkbEqOG7hsWp4buIw73EqOG7gMWp4buK4bu34buCxanhu4bhu4LhurpQxanhu5xQ4bu5xanDjOG7gsSo4buGxanhu6DDicWp4bqmw71Kxanhu6Dhu6JFxKjFqeG6qEfDvcWp4bqk4bu1xKjFqeG7sEHhu6HFqcOdxKjhu4bFqeG7iuG7tcWp4buAw5rhu5DEqOG7gMWp4bqo4buC4bq8xKjFqeG7hkbEqOG7hsWp4bugUMOV4buCxanhu6Dhu6JExanhuqjhurzFqeG6pOG7tcWp4bqmSsSoxanhu4ZN4bqmxanhu6DhurLhu5rFqeG7qOG7tcWpxKhK4buCxanhu6Dhu4bhuqpK4buhxak+4buC4bq4UMWp4bqo4buzxKjhu4DFqeG7iOG7pMSo4buA4bufxanhu6Dhu6TFqeG7iMOTxanhu4ZGxKjhu4bFqcSo4bu14busxanhuqhBxanhuqZLxanhu6Dhu4ZF4buIxanEqOG7huG7guG6uFDFqeG7huG7jsWp4buA4buCw73FqeG6qEbEqOG7hsWp4bqow5rhu5ThuqbFqcO9xKjhu4bFqeG7oOG7olDhu6zhurjEqMWp4bqo4bu34bugxanDjOG7gsSo4buGxanEqOG7gOG7huG7guG6uuG7iMWp4bug4buiSsSo4buAxanEqFDDk+G7gsWpw5LhuqbFqcSo4buG4buM4buCxanhu6jhu7XFqeG7iMO9xKjhu4DFqeG7iuG7t+G7gsWp4buG4buC4bq6UMWp4bucUOG7ucWpw4zhu4LEqOG7hsWp4bugw4nFqeG6psO9SuG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaw51Q4bug4buGSuG7ouG7p3Thu4Phu4ZQxanhu4Phu4ZU4busxaktxanEg+G7gsSo4buGxak3w5rhu5DEqOG7gHMv4buadA==

Thu Thủy - Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]