(vhds.baothanhhoa.vn) - Với quy mô hơn 2.000 cơ sở giáo dục, hơn 870.000 học sinh, hơn 5 vạn cán bộ, giáo viên, ngành GD&ĐT Thanh Hóa xác định: CĐS là xu hướng tất yếu, do đó cần nhập cuộc với quyết tâm cao, đầu tư xứng tầm, nhằm tạo ra sức mạnh cộng hưởng và sự thay đổi toàn diện trong lĩnh vực GD&ĐT.
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nhu4Hhu45Cw4Phu4zDleG6quG7nsODWVfhu57hu6Lhu4zDg8agKcOD4bui4buMw50sS+G7osODWFV2w4PhuqvDleG6quG7nsODSeG7tkjDg8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bug4bqow4NZ4buOw5RI4buOw4M94bui4buMw4M/xq/DlcODxqApw4Phu6Lhu4zDnSxL4buiw4NYVeG7ty/hu47huq7hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuYsOM4bqoSeG6ouG7uXDGr8OVw4NWw50sw4Phu5xUw4Phu47FqOG7osOD4bqwecSCxILEgsODSMWow4NY4buww4Phu4zDleG6quG7nsODSeG7tkh4w4Phu47FqOG7osOD4bqm4bqkxIJ5xILEgsSCw4Phu45RSMODWMOV4bui4buOeMOD4buOxajhu6LDg+G6tMODP0Phu6LDg0jhuqrhu6LDg0fDmXjDg+G7jMOV4bqq4buew4M/w5VL4buieMOD4bui4buMQuG7ouG7jsOD4bqr4bqh4but4bqjw7XDg8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bug4bqow4M74bqqSMODw43hu5Lhu6Lhu452w4PDoOG6o+G7j8OD4buaQsODO8Odw4Phu44jxq/hu6Lhu4zDg1nhu4BZw4MsTMOdeMODSeG7nsODw43hu6DDg0jhu4bhu6LDg+G7ouG7juG7guG7rsODSMOdw5lIw4M/xq/DlcODVsOdLExZw4NZ4bq+4bucw4NI4bqo4bueeMODw43hu4bDncODWSPDgzs94bui4buMw4NZ4buG4buceMOD4bui4buO4bq44bucw4NZQ+G7nsODV+G6qMODWD1Iw4Phu5xD4bui4buOw4NIw5nhu6Lhu4zDg+G7jiPhu7Dhu6Lhu4zDgz9Cw4NYJcODWeG7juG6qCzDg8ON4bukw5XDg1nhu55C4buiw4NJw5VO4buiw4NZV+G7nuG7ouG7jMOD4bua4buU4bui4buOw4M/JUjDg+G6q+G6oeG7reG6o8O1eeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqJJWeG7jsOd4bucR8ODw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqkxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6suG6puG6ruG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vw5U/eUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6Iv4buiw4w6WC/hurDhuq7hurLDgi/huq7huqThuqRJ4bq0xILhuqbhurLEguG6ruG6tFnhurDhurbhuqzhurThuqzhu5rEgnnhu5bhu67hu4zhu69XxrDhuqbhuq7huqThuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6ouG7geG7jkLDg+G7jMOV4bqq4buew4NZV+G7nuG7ouG7jMODxqApw4Phu6Lhu4zDnSxL4buiw4NYVXbDg+G6q8OV4bqq4buew4NJ4bu2SMODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6DhuqjDg1nhu47DlEjhu47Dgz3hu6Lhu4zDgz/Gr8OVw4PGoCnDg+G7ouG7jMOdLEvhu6LDg1hV4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqkxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6suG6puG6ruG6osODL+G7ueG6q8OV4buow4Phu45RSMODWeG7jiVIw4Phu45C4bui4buOw4Phu5xU4buiw4PDtcOV4buiw4Phu45RSMODWUPDlcOD4buu4buOUOG7ouG7jMOD4buOUUjDg1nhu45U4bui4buMw4Phu5zDleG7ouG7jsODSOG7uOG6qMODw7VXI+G7qOG7ouG7jMODw7Viw7PDtcODYkLhu5zDg+G7jcOa4bui4buMw4Phu7PDtcOzw4PDteG7juG6qOG7ouG7jsODYuG7oOG6qOG7tXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7dYWVfhu57hu6Lhu4zhu7nhu4Hhu47hu4Lhu67Dg0jDncOZSMODP8avw5XDg1bDnSxMWcODWeG6vuG7nMODSOG6qOG7nuG7ty9YWVfhu57hu6Lhu4zhu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDoOG6o+G7j8OD4bui4buMQuG7ouG7jsOD4bqr4bqh4but4bqjw7XDg8ON4bug4bui4buMw4M/4bqow5XDg1lXUMOD4buOTFnDg1g9SMODVsOd4bqo4buiw4NZV1Hhu6Lhu4zDg1lX4bue4bui4buMw4M/w5VOSMODw43hu6TDlcOD4bucxq/DlcODSEXhu6LDg0dE4buiw4NZ4bueQuG7osODScOVTuG7osOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIecODw7Xhu44lSMOD4buOw5VO4buiw4PDoOG6o+G7j8ODWeG7jsOM4buew4NZw5Xhu6Lhu47Dg1nhu47hu4bhu6LDg0jhu47hu5jDg8ONQ+G7nsODSOG7uOG6qMODw7VXw53hu6Lhu4zDgyPFqOG7ouG7jMODP0LDg0jhu7jhuqjDg1nhu5jhu6Lhu454w4Phu4/hu7DDg+G6q+G6oeG7reG6o8O1w4PDteG7juG6qOG7ouG7jsODYuG7oOG6qMODO+G6qkjDg8ON4buS4bui4buOdsOD4buB4buM4bueQsOVw4NWw53huqrhu6LDg1lXw5VOWXjDg1nhu44lSMOD4buOw5VO4buiw4NI4bqqSMODP0Xhu6LDg0dE4buiw4M/TcODw6Dhu4HDtcO1w4NI4bu44bqow4PDocOZw4PhuqvhuqHhu63huqPDtXjDg0jhu4bhu6LDg1nDlUzhu67Dg1nhu7ZIw4NZV8OVT+G7osODxqDhu47huqjDlcOD4buu4buO4buG4buiw4Phu5xN4bucw4NWw51E4buiw4Phu5ouw4Phu6Lhu45Cw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg+G7ruG7juG7tkjDgz/hu7bDg1bDnUThu6LDg+G7mi7Dg8ONw5VNw53Dg+G7jkLhu6Lhu47Dg1lXS+G7osODSMWow4NY4buww4Phu67hu47hu4bhu6LDg+G7nE3hu5zDg3Dhu6LDo0nDncOD4buzcOG7gcOzw7Xhu7V4w4Phu4/hu5zhuqhYw4Phu7Nww5XDjFlZw4zhu5rhu7V5w4PhuqPDmuG7ouG7jMODWeG7juG7qMOVeMODWUXhu6Lhu4zDg0gj4buo4bui4buMw4M94bui4buMw4NJ4bu24bui4buMw4PDoOG7gcO1w7XDg1lX4bue4bui4buMw4NI4bqqSMOD4buO4bueQ1nDg8ONw5nhu6Lhu4zDg8ONw5VNw53Dg+G7jkLhu6Lhu47Dgz9Cw4NWw51E4buiw4Phu5ouw4Phu4zDleG6quG7nsODSeG7tkh5w4PDtVdL4buiw4NZw5Xhu6Lhu47Dg1nhu47hu4bhu6LDg8ON4bugeMODSMWow4NY4buww4NJJsOD4buaw5VOw53Dg+G7ouG7jELhu6Lhu47Dg+G7jMOV4bqq4buew4NJ4bu2SMOD4buzw43hu5LhuqjDg0jhu47hu5h2w4Phu45ZWeG7rnYvL0hYSeG7mnnDg+G7nOG7nsOMWXnDg+G7jOG7nj95P+G7ouG7tcODw40j4buqSMODO+G6qkjDg+G7muG7guG7rnnDg8O1JMODw43hu5LhuqjDg0jhu47hu5jDg+G7okIseMOD4buMw5Xhu7Lhu67Dg0jhu47hu57Dgz/DlU5Iw4NH4bqq4buew4NI4bqq4buew4PDjeG7kuG7ouG7jsODxqAhw4Phu7PDjeG7hsOdw4Phu6JF4bucw4M/QsODSMOdVcOVw4Phu6JF4bucw4Phu45RSOG7tcOD4buMw5Um4bqow4NI4bqqSMODSOG7gOG7rsODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7ouG7jELhu6Lhu47Dg+G7jMOV4bqq4buew4NJ4bu2SMODWeG7jiVIw4Phu47DlU7hu6LDg+G7ouG7juG6qOG7ouG7jsODSOG7juG7oOG7ouG7jHjDg1nhu47DneG7guG7osODWcOVTuG7osODw43hu7Lhu6Lhu4zDg1nhu47hu6jDlcOD4buMw5Xhuqjhu6LDg1bDnSzDg8ON4buS4bui4buOecODw6DhuqpIw4Phu67hu47hu4bhu6LDg+G7nE3hu5zDgz3hu6Lhu4zDg0nhu7bhu6Lhu4zDg1lX4bue4bui4buMw4NWw51E4buiw4Phu5ouw4Phu6Lhu45Cw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg8ONxJDDg8ONI+G7qkjDg0jhuqpIw4NIxajDg1jhu7DDg+G7jMOV4bqq4buew4NJ4bu2SMODWCrDg0nhu7bhu6Lhu4zDg1nhu44j4buo4bui4buMw4M7w50sS+G7onjDg0jhu47hu4BZw4Phu5oj4buq4bui4buMw4NZ4buOVOG7ouG7jMODWcOV4buieMODSSbDg+G7msOVTsOdw4PDjcSQw4PDjSPhu6pIw4NIRMOVw4NZ4buOw5VO4buiw4PDjeG6quG7ouG7jMODxqBPeMODWOG7pMODWOG6qkjhu47Dg8ONw5VO4buiw4NZKsODw40j4buqSMODWCrDg0nhu7bhu6Lhu4zDg+G7ruG7juG7pMODR8OVTOG7onnDg+G6o+G7hCzDg+G7nEPhu6Lhu47Dg0nhu5JI4buOw4M/4bu2w4NIVOG7ouG7jMODWVclSMODWcOdLEzhu6LDg1lX4bue4bui4buMw4Phu4zDleG6quG7nsODSeG7tkh4w4NY4buww4PDjcSQw4Phu67hu45Vw5XDg+G7juG7quG7rsODP8avw5XDg8O1V8Od4bui4buMw4NZ4bq+4bucw4Phu67hu47hu7ZIw4M/4bu2w4Phu45C4bui4buOw4NI4buOw5Thu6Lhu47Dg0hU4bui4buMw4NIw53hu6Lhu4zDg0jhu4Dhu67Dg0jhuqpIw4NZ4buO4bu4w4NZ4bu2SMOD4buOQuG7ouG7jsODSOG7jsOU4bui4buOw4NZV+G7nuG7ouG7jMODWeG7juG7hOG7nMODVsOdLE3hu6LDg+G7sMOD4bucPUjDg8ONw5nDg+G6tnjDg+G6snnDg+G6o8Oa4bui4buMw4NZ4buO4buow5V4w4NIVOG7ouG7jMODxqDhu47huqjDlcODWFXDg+G7miPhu6rhu6Lhu4zDg8agTFnDg1bDnUTDg+G7jMOVRMOVw4NWw50sTFnDg1nhu47hu7jDg1nhu7ZIw4Phu45C4bui4buOw4NI4buOw5Thu6Lhu47Dg+G7juG6uOG7ouG7jMOD4bui4buMQizDg1lXS+G7osODOsOMR1jDlVnDjMODSOG7uOG6qMODWOG7sMOD4buzw43hu5LhuqjDg0jhu47hu5h2w4Phu45ZWeG7rnYvL1nhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5w4xJw515P+G7ouG7tXnDg8O14buOI+G7qOG7ouG7jMODO8OdLEvhu6LDg1dCw4NY4bue4bqqWXjDg0jhu4Dhu67Dg+G7ruG7juG6qll4w4NZQ+G7nMOD4bui4buMI+G7ouG7jHjDg8ONw5VNw53Dg0jhu47hu5jhu6Lhu47Dg1nhu45U4bui4buMw4NZw5Xhu6LDg1lX4bue4bui4buMw4Phu45Ow4NZ4buOVeG7ouG7jMODw4zhu5zhuqjDleG7msOD4bui4buMQuG7ouG7jsOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIw4Phu7NZ4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoecOMScOdeT/hu6Lhu7XDg8ONROG7nMODR0Thu57Dg+G7jCrDlXjDg+G7ouG7juG7guG7osODWeG7jlThu6Lhu4zDg1nDleG7osODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7ouG7jkLDg1lXI+G7qOG7ouG7jMODxqDhu5Lhu67Dg1nhu47hu6jDlXjDg1nhu45U4bui4buMw4NYw51VWXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu4FF4bucw4Phu45RSMOD4bqwxILhurDhuq7Dgy3Dg+G6sMSC4bqw4bqweMODWOG7sMODw43EkMOD4buO4bueQuG7osODWeG7jsOVTuG7onjDg1lXw5VP4buiw4PGoOG7juG6qMOVw4Phu45Ow4NZ4buOVeG7ouG7jMODVsOdROG7osOD4buaLsOD4buOQuG7ouG7jsODSOG7jsOU4bui4buOw4PDjcOVTuG7osODWSrDg0jhu7jhuqjDg1nhu5jhu6Lhu47Dg+G7s8O14bqhLeG7nsOSw5LDlUjDjOG7tcODP0LDg+G7msOVS+G7osOD4buOTsODw6Hhuqjhu6LDg8OgxajDgyxMw53Dg8Og4buOw5Thu6Lhu47Dg+G7ruG7juG7uMODSMOd4bui4buMw4NI4buA4buuw4NI4buOPeG7ouG7jMODWeG7jiPDg1hVw4NI4bu44bqow4NIxajDg1bDneG6qOG7onjDg0jhuqrDg+G7ouG7juG6vuG7osODWcavw5XDg+G6rOG6rMODw43FqOG7osODP+G7ksODWVclSMODWeG7jsOdw5lIeMODw41M4buiw4Phu6Lhuqgsw4Phuq7EgsSC4burw4NI4bqqSMODw43FqOG7osODP+G7ksODWVclSMODWeG7jsOdw5lIw4NY4buww4PDjcSQw4NZ4buOJUjDg+G7jsOVTuG7osOD4buMKsOVeMOD4bui4buO4buC4buieMODOyrDg+G7mi54w4PGoC7Dg1hVw4M/ReG7osODR0Thu6LDg1lXS+G7osOD4bucVMOVw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg+G7nEPhu6Lhu4zDg+G7s8ON4buS4bqow4NI4buO4buYdsOD4buOWVnhu652Ly9IWEnhu5p54buc4buew4xZeeG7jOG7nj95P+G7ouG7tXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDtVfhu57hu6Lhu4zDg1nhu47hu6jDlcOD4buMw5Xhuqjhu6LDg0nhu5JI4buOw4NHTuG7ouG7jsODw6Dhu4dwY+G6oS3huq7huqzDg0nDlcOT4buiw4NHw5VM4buiw4Phu67hu449SMODWUPhu654w4NY4buww4PDjcSQw4NZReG7ouG7jMODSCPhu6jhu6Lhu4zDg1gqw4NJ4bu24bui4buMw4NI4bqqSMOD4buiTeG7osODWUThu6Lhu4zDg+G7jlHhu67Dg1lXJUjDg1nDnSxM4buiw4M/xq/DlcODw6HDmcOD4bqr4bqh4but4bqjw7XDgz9Cw4NI4bqqSMODSMWow4NY4buww4Phu4zDleG6quG7nsODSeG7tkjDg1lX4bue4bui4buMw4NZ4buY4bui4buOw4Phu6Lhu44jdsODPknhu55Hw4zDg8Og4bue4bui4buiw4xIWXjDg+G6v+G7j8ODw7XDjOG6qOG7nFjDg+G7s8Ohw5nDg+G6q+G6oeG7reG6o8O1w4NIw53hu6Lhu4zDg0jhu4Dhu67hu7V4w4Na4bue4bue4bucw4Phu5zDjMOMWcOV4bui4buMeMOD4bqr4bue4bue4buM4buaw4zDg+G6v8OMw4xZw5Xhu6Lhu4x4eXl5w4PDteG7jiVIw4Phu47DlU7hu6LDg8Og4buOI8Wo4bui4buMw4NZV+G7kOG7ouG7jsOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIw4PDs+G7juG7pMODWeG7jlThu6Lhu4zDg+G6sMSC4bqu4bqmeMODWOG7sMODw43EkMOD4buu4buOVcOVw4Phu47hu6rhu67Dg0jhu7Thu6Lhu4zDg3DDlcOMWVnDjOG7msODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6DhuqjDg1nhu4Lhu67Dg+G7jsOd4buA4buiw4NZVyVIw4NZw50sTOG7osODP03Dg+G7nOG7nknDneG7msOD4bqueMOD4bqweMOD4bq2w4NI4buO4buew4NI4bqq4buiw4NHw5l4w4Phu4zDleG6quG7nsODP8OVS+G7osODWUPDlcODSOG6qkjDg0jFqMODWOG7sMOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIecOD4bqjw5rhu6Lhu4zDg1nhu47hu6jDlXjDgyxLw53Dg0jhu4bDncODSOG6qkjDg0jFqMODWOG7sMOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIw4NZ4buOI+G7qOG7ouG7jMODO8OdLEvhu6LDg1lXw50sw4NI4buC4buuw4NI4bqqSMOD4buOTsODWeG7jlXhu6Lhu4zDg1nhu45U4bui4buMw4NZw5Xhu6LDg1nhu55C4buiw4Phu6Lhu4xC4bui4buOw4Phu6Lhu44jw4PDoOG7pOG7ouG7jMODWeG7jlThu6Lhu4zDg1nDleG7osODw43DlU7hu6LDg1kqw4NI4bu44bqow4NHw5l3w4PDoOG7pOG7ouG7jMODWeG7jlThu6Lhu4zDg1nDleG7osODWeG7jsOVw4M/QsODWcOdLE/hu6LDg1jDleG7ouG7jnjDg8ag4buO4buew4NHQsOVw4Phu4zDlUThu6Lhu4zDg8OMLeG7msOM4bqoV+G7osOV4bui4buMeHl5ecODw41Pw4Phu6LDieG7nMODR8OJWcODWeG7jlThu6Lhu4zDg1nDleG7osODxqDhu5Lhu67Dg1nhu47hu6jDlcOD4buu4buO4bu2SMODP+G7tsODSOG7juG7nsODSFThu6Lhu4zDg1nhuqpIw4NWw51E4buiw4Phu5oueMODw43DlU3DncOD4buOQuG7ouG7jsODWUPDlcODw43FqOG7osODP+G7knnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7dYWVfhu57hu6Lhu4zhu7nhu4Hhu44m4bui4buMw4PGoExZw4NWw51Ew4NHI8avSMODw43hu4bDncODw43huqrhu6Lhu4zDg+G7jOG7jsOVw4Phu6Lhu47hu4Lhu6Lhu7cvWFlX4bue4bui4buM4bu54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w7Xhu44lSMOD4buOw5VO4buiw4PDoOG6o+G7j3jDg8ONTOG7osOD4bui4bqoLHjDg8ON4bqow4NYVcODSOG6qkjDg8ONxajhu6LDgz/hu5J4w4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg+G7jlFIeMOD4buMw5Xhuqrhu57Dgz/DlUvhu6LDg8ONI+G7qkjDg1lX4bqo4bui4buMw4NH4buSw4Phu5zhuqosw4M/w5XDg1nDlOG7ouG7jnfDg+G7jOG7huG7osOD4bqwecSCxILEgsODw43FqOG7osODP+G7ksODVsOdROG7osOD4buaLsOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIeMODWVcj4buo4bui4buMw4Phu45RSMODw43EkMODP0LDg8ON4bqo4bui4buMw4PDjSPhu6pIw4Nww5XDjFlZw4zhu5p4w4Nw4buBw7PDtcOD4buO4bumw4NZV+G7qsOD4bucw5XDk+G7osOD4buu4buOw5TDg+G6rsODLcOD4bqww4PDjSPhu6jhu6Lhu4zDg1lXw50sTeG7osODw5Xhu6JZw4xX4buiw4xZw4NI4bqq4buuw4NWw53huqjhu6Lhu4x4w4PDjUThu5zDg0dE4buew4NZVVnDg0hU4bui4buMw4NZ4bqqSMODVsOdROG7osOD4buaLnjDg+G7jMOVROG7ouG7jMODSUMsw4M/QsOD4buOUUjDg1nhu4Lhu67Dg0jhu7jhuqjDg+G7jMOV4bqq4buew4M/w5VL4buieMOD4buOUUjDg1jDleG7ouG7jnnDg8Og4bqqSMODw43FqOG7osODP+G7knjDg1lXI+G7qOG7ouG7jMOD4buOUUjDg0nhu4bhu6LDg0nhu4bhu6LDg8ONI+G7qkjDg1lX4bqo4bui4buMw4NH4buSw4Phu45Ow4NZ4buOVeG7ouG7jMOD4buc4bqqLMODSOG7juG7uHjDg0jhuqjhu5zDjFfhuqh4w4Phu5zhuqosw4NI4buOw5VMw514w4Phu5xC4buiw4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg1nhu45U4bui4buMw4Phu5zDleG7ouG7jnjDg+G7nOG6qizDg8OV4buieMOD4buc4bqqLMODVsOd4buKWXl5eeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucO1VyPhu6jhu6Lhu4zDg8O1YsOzw7XDg2JC4bucw4Phu43DmuG7ouG7jMOD4buzw7XDs8ODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6Dhuqjhu7XDg8ONI+G7qkjDg+G7jOG7jsOVw4Phu6Lhu47hu4Lhu6LDg+G7ouG6uOG7nMODWVfhu57hu6Lhu4zDg1nhu57hu67Dg8ON4buGw53Dgz9Nw4PDoOG6o+G7j8ODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7jk7Dg1nhu45V4bui4buMw4NI4bqqSMODWVcj4buo4bui4buMw4Phu45RSMODWVdL4buiw4PDjeG7kuG6qMODR0Lhu6LDg1nhu5jhu6Lhu455w4PDtVcj4buo4bui4buMw4NI4bugw4PhurbDgsOD4buaxq/hu67Dgz/Gr8OVw4NZV0vhu6LDg+G6rnnhuqTEgsSCw4Phu45RSMODWMOV4bui4buOw4Phu7DDg+G6tsODxqDhu45Vw5XDg+G7msav4buuw4M/QsOD4buaQsOD4bquw4NZV+G7nuG7ouG7jMODWFXDg8OCw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg8ONI+G7qkjDg1nhu5jhu6Lhu47Dg0jhu45R4buiw4NZV8OVT+G7osODxqDhu47huqjDlcODWeG7jsOUw4PDjcOVT+G7nMODO+G6vizDg0kl4bui4buMw4Phu5xUw4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg1lXI+G7qOG7ouG7jMOD4buOUUjDg1nhu45U4bui4buMw4Phu5zDleG7ouG7jnnDg8O1VyPhu6jhu6Lhu4zDg8ONI+G7qkjDg1nhu5jhu6Lhu47Dg1bDneG6qOG7osODWeG6vuG7nMODw43hu4bDncODWSPDg+G6rsSCw4Phu67hu45Q4bui4buMw4Phu45RSMODWeG7jlThu6Lhu4zDg+G7nMOV4bui4buOw4Phu7Phuq7Dg+G7ruG7jlDhu6Lhu4zDg0jhu4Dhu67Dg8ONw5nDg+G6rsODP0LDg+G6rMOD4buu4buOUOG7ouG7jMODSOG7gOG7rsODw43DmcOD4bqw4bu1ecODw7Phu45Q4bui4buMw4NI4buA4buuw4PDjcOZw4Phuq7Dg8ONI+G7qkjDg1lX4bqo4bui4buMw4NH4buSw4PDjeG7hizDg8ON4bu4w4PDjUThu5zDg0dE4buew4NI4buO4buew4M/w5VOSMOD4buMw5VE4bui4buMw4NJQyzDg1lVWcOD4bui4buO4buAWcODWeG7gFnDg0hEw4NI4bqqSMODR8OZw4Phu5xU4buiw4Phu7PGoE/Dg0hEw4Phu5xU4buiw4NZw5VM4bui4buMw4M+4bui4buO4bu1w4Phu6Lhu44jw4Phu5xC4buiw4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg0hE4bucw4M94bui4buMeMOD4bqy4bq0w4Phu5zhuqosw4M/w5XDg1nDlOG7ouG7jnjDg1nhuqjDlcOD4bui4buM4buOw4x4w4Phu5zDlUhX4bueeMODxqBMWcOD4buiVcOVw4Phu5xD4bui4buMw4PDqj7hu4F5w4PhuqzDg+G7ruG7jlDhu6Lhu4zDg0jhu4Dhu67Dg8ONw5nDg+G6sMODw41Nw53Dg0jhu6DDg+G7nOG6qizDg1nDlOG7ouG7jnjDg1nhuqjDlcOD4bui4buM4buOw4x4w4Phu5zDlUhX4bueeMODR+G7slnDg0hE4bucw4M94bui4buMw4M/QsOD4bucQuG7osOD4buO4buQ4bui4buOw4NZ4buOVOG7ouG7jMOD4bucw5Xhu6Lhu455eXnDg+G6q8OV4bqq4buew4M/w5VL4buiw4NI4bu44bqow4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg8ONTcOdw4NZV+G6qOG7ouG7jMODR+G7ksOD4bua4bqo4buuWeG7nuG7rsODP0LDg0dE4bui4buMw4NZI8Wo4bui4buMw4NZ4bqqSMODxqBMWcOD4buiVcOVw4Phu5zhuqosw4NZw5Thu6Lhu47Dg0jhu7jhuqjDg+G7jMOV4bqq4buew4M/w5VL4buieeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucO14buO4buGLMOD4buMw5Xhuqrhu57Dg8O14buOw5VNw53Dg3vhu6Lhu47Dg+G6oSPFqOG7ouG7jMODLcODYsOVTsOdw4NZVyPhu7Dhu6Lhu4zDg8O1VyPhu6jhu6Lhu4zDg8O1YsOzw7XDg2JC4bucw4Phu43DmuG7ouG7jMODSOG7jsOV4bqow4NYxKh2w4Nww5VOSMODPeG7ouG7jMODSeG7tuG7ouG7jMODw6Dhu4HDtcO1w4M/QuG7nsODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7juG7nkNZw4PDjcOZ4bui4buMw4NJQyzDg+G7jlFIeMODVsOdROG7osODWVfhu5LDg+G7ouG7jkLDg1lXI+G7qOG7ouG7jMODw43EkMODw43DjOG7nMOD4buaQ8OVw4Phu47DlU7DncODVsOdRMODWeG7nsOD4buaxq/hu6LDg0jhu47hu57Dgz/DlU5Iw4NIRMOVw4NI4bqqSOG7jsOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIecODw7Xhu4BZw4NIRMOD4buOUUjDg1jDleG7ouG7jnjDg+G7jMOV4bqq4buew4M/w5VL4buiw4PDjU3DncODSOG7oMOD4bucw5lZw4Phu5zEkMODw43hu5Lhu6Lhu47Dg0nhuqjhu6Lhu47Dg1fDlUvhu6Lhu4zDg1lXS+G7osOD4buOTsODWeG7jlXhu6Lhu4zDg0jFqMODWOG7sMODSSbDg+G7msOVTsOdw4NI4bu44bqow4Phu6Lhu45Cw4NZVyPhu6jhu6Lhu4x4w4PGoOG7jsOVw4NI4buG4buiw4NI4bugw4NZ4buOT8ODWVfDnSzDgzvDneG7gFnDg0fhu4BZw4NIPcOD4bua4buySMOD4buiQuG7nnnDg+G7geG7jOG7nkLDlcOD4bquxILDg+G7ruG7jlDhu6Lhu4zDg+G7jlFIw4NZ4buOVOG7ouG7jMOD4bucw5Xhu6Lhu454w4NZ4buAWcODSETDg0jhuqpIw4Phu67hu45Q4bui4buMw4Phu45RSMODSOG7uOG6qMOD4bui4buOQsODWVcj4buo4bui4buMw4PDjU3DncODw40j4buqSMODWVfhuqjhu6Lhu4zDg0fhu5LDg+G7nOG6qizDg0jhu47DlUzDnXjDg1gqw4NJ4bu24bui4buMw4NHQsOVw4Phu4zDlUThu6Lhu4zDg8ONw5VO4buiw4NZKnjDg+G7jk7Dg1nhu45V4bui4buMw4M6w5XDksOVw4PGoOG7iuG7nsODw41M4buiw4NZ4buC4buiw4Phu67hu45Q4bui4buMeMOD4buMw5Xhu7Lhu67Dg0jhu47hu57Dg0jhuqpIw4NZ4buO4buGLMODSFTDg8agTFnDg+G7olXDlcODWVfDnSzDg0jhu4Lhu654w4NZ4buQ4bucw4PGoMOVTOG7nMODWeG7jlThu6Lhu4zDg1nDleG7onnDg8Oz4buOUOG7ouG7jMOD4buOUUjDg1nhu45U4bui4buMw4Phu5zDleG7ouG7jsOD4buc4bqo4bui4buMw4Phu5pDw5XDg8agTFnDg1bDnUTDgz9Cw4NI4buO4buAWcOD4buaI+G7quG7ouG7jMOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIw4NX4buAWcODSOG6qOG7nnjDg+G7jMOV4buy4buuw4NI4buO4buew4Phu4zDleG7qMOD4buOUUjDg1nhu45L4bucw4NYw5Xhu6Lhu47Dg8ONw5nhu6Lhu4x4w4NZQ+G7nsODw40j4buqSMODWCXDg1nhu47DlEjhu47Dg1nhu47hu7J4w4Phu4494bui4buMw4PGoOG7juG7sMOVw4Phu45RSMODWeG7guG7rsODSOG7uOG6qMOD4buOUUjDg1jDleG7ouG7jnjDg+G7jMOV4buy4buuw4NI4bqqSMOD4buO4buQ4bui4buOw4NZ4buOPUjDg1nhu6TDg0jhu449SMODSUMsw4Phu45RSMODWVfhu7DDg+G7okvhu6LDg+G7jFHhu6LDg+G7ouG7juG7iHjDg8ONxajhu6LDg+G7jMOVROG7onjDg8ag4buOVOG7ouG7jMODSMOa4bui4buMw4PGoE3hu6Lhu454w4Phu4zDieG7osODxqBMWcOD4buMw5XhuqjDg1lF4bui4buMw4NZI8Wo4bui4buMw4NZ4bqqSMOD4buMw5Um4bqow4Phu4zDleG6quG7nsODP8OVS+G7osODP0LDg+G7jlFIw4NYw5Xhu6Lhu455eXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7liw5VO4buiw4Phu6LhuqgseMODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7ouG7jELhu6Lhu47Dg+G6q+G6oeG7reG6o8O1w4PDteG7juG6qOG7ouG7jsODYuG7oOG6qMODw43huqjhu6Lhu4zDg1nhu4Lhu67Dg1lXw53hu6Lhu4zDgz9C4buew4Phu47huqjDlcOD4buiw5nDlcODScOd4bui4buMw4NI4buO4bu4w4PDjUPhu57Dg+G7mkLDg8Og4bqj4buPw4NZV+G7nuG7ouG7jMODVsOdROG7osOD4buaLsOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIw4M/QsODw6DhuqPhu4/Dg1lX4bue4bui4buMw4NJQyx4w4Phu45RSHjDg8agw5VP4bucw4NZV+G6qHjDg8ON4bqq4bui4buOw4Phu4zDleG6qnjDg+G7ouG7jOG7jsOVS+G7osODSD3DncODxqDhu47hu57huqjDg+G7jlFIecODw7VX4bue4bui4buMw4NWw51E4buiw4Phu5ouw4Phu4zDleG6quG7nsODSeG7tkjDg0fhuqjhu57Dg+G7jMOa4bucw4NYVcOD4buO4bug4bqow4NZ4buOVOG7ouG7jMODWcOV4buiw4NWw51E4buiw4Phu5oueMODWUPhu57Dg1fhuqjDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg+G7jk7Dg1nhu45V4bui4buMw4NIxajDg1jhu7DDg0kmw4Phu5rDlU7DncOD4buaxq/hu6LDg+G7msOVS+G7osODWeG7jlThu6Lhu4x4w4NZV8OVT+G7osODxqDhu47huqjDlcODSOG6qkjDg0nhu5JI4buOw4M/4bu2w4NIVOG7ouG7jMODWVclSMODWcOdLEzhu6J4w4M94bui4buMw4NJ4bu24bui4buMw4NI4bqqSMODSFThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jk7Dg+G6snnEgsOD4buOw5VO4buiw4PDjUPDlcODw41Pw4NWw51E4buiw4Phu5oueMODw43DlU3DncOD4buOQuG7ouG7jnjDg0klw4NH4bqq4bueeMOD4buO4bumw4NZV+G7qsODV+G6qMODVsOdLExZw4PDjeG7kuG7ouG7jsODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7ouG7jELhu6Lhu47Dg+G6q+G6oeG7reG6o8O1w4Phu5zDmVnDg0jhuqpI4buOw4Phu6Lhu47huqjhu6Lhu47Dg0jhu47hu6Dhu6Lhu4x4w4NI4buOw5Thu6Lhu47DgzvhuqpIecODw7VX4bue4bui4buMw4NJQyx4w4Phu45RSHjDg8agw5VP4bucw4NZV+G6qHjDg8ON4bqq4bui4buOw4Phu4zDleG6qsOD4buMw5rhu5zDg1hVw4Phu47hu6DhuqjDg+G7jlFIw4Phu5rDlU7DncOD4buzWOG6qkjhu47Dg+G7jMOV4bqq4buew4PGoOG7juG7nuG6qMODw43DlU7hu6LDg1kqeMODR0LDlcOD4buMw5VE4bui4buMw4PDjcOVTuG7osODWSp4w4PGoOG7juG7nsODR0LDlcOD4buMw5VE4bui4buMw4PDjC3hu5rDjOG6qFfhu6LDleG7ouG7jHjDg+G7ouG7jOG6vuG7osOD4buOQuG7ouG7jMODSOG6vsOdw4Phu45Sw5XDg1lXw4lIw4Phu6Lhu4zhu47DlU7hu5zhu7V4w4NZ4buOI8ODP8OVTuG7osODWFV4w4NZV8OVT+G7osODxqDhu47huqjDlcOD4buOTsODWeG7jlXhu6Lhu4zDg8ONQuG7nsODWUPhu57Dg1lXJUjDg1nDnSxM4buieXl54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w6DhuqPhu4/Dg1lX4bue4bui4buMw4Phu6Lhu4xC4bui4buOw4PhuqvhuqHhu63huqPDtcODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6DhuqjDgz8k4bqow4NZV8OVT+G7osODxqDhu47huqjDlXjDg1nhu44lSMOD4buOw5VO4buiw4Phu6Lhu44j4bui4buMw4NHI8avSMODw43hu4bDncODw43EkMODWeG7jsOdw4PDjSPhu6pIw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4PGoExZw4NWw51Ew4PDjeG6quG7ouG7jMODxqDhu47DlEjhu47Dg+G7mk54w4Phu4zhu6Dhu67Dg+G7ruG7juG7huG7osOD4bui4bq+4bui4buMw4NI4bqo4buew4NI4buO4buAWcOD4buaI+G7quG7ouG7jMOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIeMOD4buMw5VE4bucw4NI4buOw5XDg+G7ruG7jsOUw4NI4buO4buew4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0nhur7hu6LDgz9Cw4PDjcWo4buiw4M/4buSeMODWVcj4buo4bui4buMw4Phu45RSHnhu7cv4buu4bu54bu3WeG6qEfhu5rDjMODSOG7muG6qFhYxrDhuqJI4bqo4buc4bui4buO4bqoWeG6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqkxILEguG7rjt3w4Phu5zhuqhX4buMw5Xhu6It4buaw4zDkll2w4PhuqjDnVnhu553w4Phu5zhuqhX4buMw5Xhu6ItV8OV4buM4buOWXbDg+G6qMOdWeG7nnfhuqLhu7nhu7dZR+G7nkks4bu54bu3WVfhu7nhu7dZSeG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3WFlX4bue4bui4buM4bu54bu3w4zhu5zhu7nDteG7jsOM4buew4PDssOdLExZw4PDjeG7kuG7ouG7jsOD4bqk4bqy4bqsL8Oy4bqjLcO1w7Xhu4x4w4Phu6Lhu4xCLMOD4bq2LcOCLeG6sMSC4bqwxILDg0jhu7jhuqjDg8O14buO4bu4w4NZI8av4bui4buMw4PDoOG7jsOU4bui4buOw4Phu67hu47hu7h4w4NI4buOw50sT+G7osODw43hu6TDlcODWFXDg+G7s8Og4bqj4buP4bu1w4NZV+G7nuG7ouG7jMOD4bui4buMQuG7ouG7jsOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIw4Phu5pCw4Phuq4v4bqmw4Phu5rhu5Thu6Lhu47Dgz8lSMODI8Odw4NZw5VL4buiw4NI4buOw50sT+G7osODw43hu6TDlcODWFXDg8Oyw51VSMOD4buMw5XhuqjDg+G7jMOV4bqow5XDg8ON4bueQ+G7osOD4bqwxILhurDhuq7Dgy3Dg+G6sMSC4bqw4bq0eMODw43hu5Lhu6Lhu47Dg+G7jiPGr+G7ouG7jMODw41M4buiw4Phu6JF4bucw4PhurDEguG6tsSCecODw7Xhu47hu6jDlcOD4buMw5Xhuqjhu6LDg1bDneG6qHjDg+G7ouG7jELhu6Lhu47Dg+G6q8OV4bqq4buew4NJ4bu2SMODP0LDg+G6o0Lhu57Dg1lD4buew4Phu7PhuqvhuqHhu63huqPDteG7tcODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6DhuqjDg8ONxJDDg0jhu47hu7jDg8ONw5nhu6Lhu4zDg+G7ruG7jlXDlcOD4buO4buq4buuw4M/xq/DlcODSOG6qkjDg8ONxajhu6LDgz/hu5LDgz/DlcOT4buiw4NZ4buOVOG7ouG7jMODWVfDlU/hu6LDg8ag4buO4bqow5V4w4NZ4buOJUjDg+G7jsOVTuG7osODw6DhuqPhu4/Dg1lX4bue4bui4buMw4Phu5rhu5Thu6Lhu47Dgz8lSMOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIw4Phu5xCw4Phu45DWcOD4bui4buO4bq+4buiw4Phu5pCw4M94bui4buMw4NJ4bu24bui4buMw4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTsODWeG7jlThu6Lhu4zDg1nDleG7osOD4buzw6Dhu4HDtcO14bu1w4M/QuG7nsODSFThu6Lhu4zDg1nhuqpIw4NWw51E4buiw4Phu5oueMODSUMsw4Mtw4Phu45RSMODWVfhu57hu6Lhu4zDg0jhuqpIw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg+G7jlFIw4NZV0vhu6LDg8ON4buS4bqow4NHQuG7onnhu7cvw4zhu5zhu7nhu7cvWFlX4bue4bui4buM4bu54bu3L+G7ruG7ueG7ty9ZSeG7ueG7ty9ZV+G7ueG7ty9ZR+G7nkks4bu54bu3L1nhuqhH4buaw4zhu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6osODWFks4buaw4zGsOG6olnDjDtZLeG6qOG7msOV4buM4buidsODV8OV4buM4buOWXfhuqLhu7nDoULDlcODP0LDg0Thu6Lhu452w4Phu7dYWVfhu57hu6Lhu4zhu7nhur/DleG7ouG7jsODcsOdLEvhu6Lhu7cvWFlX4bue4bui4buM4bu54bu3L+G7ruG7uQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]